Microsoff Office Word

1,972 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoff Office Word

 1. 1. Bước đầu làm việc với chương trìnhKhởi động chương trình MS-Word 2003. Cách 1: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng chương trình trên Desktop.Cách 2: Nhấp chuột vào nút Start ’ Programs ’ Microsoft Word.Cửa sổ chương trình Microsoft Word * Thêm các biểu tượng trên thanh công cụ Word
 2. 2. Ghi tài liệu lên đĩa cứng, đĩa mềm  Cách 1: Mở mục chọn File ’ Save Hiện ra hộp thoại sau.  Cách 2: Nhấn nút Save trên thanh công cụ Standard.  Cách 3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + SĐặt đường dẫn mặc định để lưu và mở văn bản Thông thường Word luôn chọn thư mục My Documents là thư mục mặc địnhđể lưu và mở các văn bản của người sử dụng. Tuy nhiên, Word cũng cho phép ngườisử dụng có thể thay đổi mặc định. Bạn vào Tools  Options  File locations.Trong cửa sổ này, nhắp chuột vào mục Documents sau đó nhắp chuột vào Modify vàchỏ đến thư mục riêng của bạn. Nhắp ok là xong.
 3. 3. Các thao tác soạn thảo văn bản 1. VẤN ĐỀ TIẾNG VIỆTCác bộ mã và Font chữ tiếng việt Bộ mã TCVN3 là bộ mã tiêu chuẩn quốc gia năm 1993. (.VNTime, .VNArial...) Bộ mã và Font VNI, do Công ty Vietnam International (USA) phát triển. (VNI- Times, VNI-Top...) Bộ mã tiếng việt 16 Bit TCVN 6909 là bộ mã theo chuẩn Unicode. (Times New Roman, Arial,...) Trong thẻ Bảng mã, lựa chọn bảng mã tiếng việt theo chuẩn TCVN3 - ABC hoặcUnicode có sẵn. Nên chọn bảng mã Unicode để phù hợp với quy định của Chính phủCách chuyển mã trong Unikey - Mở tập tin văn bản Word cần chuyển mã - Chọn toàn bộ văn bản (Ctr + A) - Cắt văn bản cần chuyển (Ctr + X) - Vảo biểu tượng của Unikey; nhấp nút phải hiện bảng hộp thoại, nhấp chọn lệnh : Công cụ … - Bảng Unikey hiện ra: Chọn mã nguồn; mã đích; nhấp chọn vào nút chuyển mã clipboard ; Sau đó nhấp chọn vào nút chuyển mã. - Trở lại tập tin ban đầu; Dán văn bản đã chuyển mã (Ctr + V)
 4. 4. 2. NHẬP NỘI DUNGCác phím thường dùng khi soạn thảo Các phím số : từ 0 đến 9 Các phím dấu : ’. ,<>?{}[]… Các phím chữ: a,b,c… Phím Shift để gõ chữ in hoa và một số dấu. Phím Tab: Để dịch điểm Tab. Phím Caps Lock: để thay đổi kiểu gõ chữ in hoa và chữ thường. Phím Enter: Tạo đoạn văn bản mới và đưa con trỏ nhập xuống đầu dòng dưới. Phím Shift + Enter: xuống dòng nhưng không tạo đoạn văn bản mới. Phím Ctr + Enter : ngắt sang trang mới. Phím Space Bar: Để chèn kí tự trống ngay vị trí con trỏ nhập. Các phím mũi tên: để dịch chuyển con trỏ trên tài liệu Phím Insert: Chuyển đổi chế độ chèn/ghi đè. Phím Page Up và Page Down: Để dịch con trỏ về đầu hoặc cuối từng trang màn hình. Phím Home , End: Để đưa con trỏ về đầu hoặc cuối dòng văn bản hiện tại. Phím Delete: Để xoá ký tự bên phải con trỏ nhập. Phím Back Space: Để xoá ký tự bên trái con trỏ nhập. Tổ hợp phím Ctrl+Home: Đưa con trỏ nhập về vị trí đầu tiên của tài liệu (đầu dòng đầu tiên). Tổ hợp phím Ctrl+End: Đưa con trỏ nhập về cuối tài liệu. Tổ hợp phím Ctr + Shift + T: Đưa từ dòng thứ hai của mỗi đoạn ra lề bên trái Ctr + M: Đưa toàn bộ đoạn văn bản qua bên phải Ctr + Shift + M: Đưa toàn bộ đoạn văn bản ra lề bên tráiC¸c kü n¨ng ®Þnh d¹ng v¨n b¶n • NhËp v¨n b¶n bao gåm c¸c thao t¸c ®Ó gâ ®ưîc v¨n b¶n lªn tµi liÖu; Cßn ®Þnh d¹ng v¨n b¶n bao gåm c¸c thao t¸c gióp b¹n lµm ®Ñp v¨n b¶n theo ý muèn.a. Chän ph«ng ch÷
 5. 5. Hép tho¹i Font Ngoµi nh÷ng tÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng c¨n b¶n ë trªn, hép tho¹i Font cung cÊp nh÷ngtÝnh n¨ng ®Þnh d¹ng ®Æc biÖt h¬n. §Ó më hép tho¹i Font, kÝch ho¹t môc chänFormat | Font.. ThÎ Text Effect : cho phÐp thiÕt lËp mét sè hiÖu øng tr×nh diÔns«i ®éng cho®o¹n v¨n b¶n. H·y chän kiÓu tr×nh diÔnë danh s¸ch Animations: vµ xemtr íc kÕt qu¶sÏ thu ®îc ë hép Preview.
 6. 6. b. Size ch÷ Dïng chuét bÊm lªn hép Size trªn thanh c«ng cô Standard. Métdanh s¸ch c¸c cì ch÷ xuÊt hiÖn cho phÐp chän lùa. HoÆc còng cã thÓ gâ trùc tiÕp cì ch÷ vµo môc Size nµy.Tăng – giảm size chữ: Cách giảm size: - Chọn đoạn văn bản cần giảm size - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + [ Cách tăng size: - Chọn đoạn văn bản cần tăng size - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + ]Chän mµu ch÷Bíc 1 : Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n trªn;Bíc 2: Dïng chuét bÊm lªn hép Font Color trªn thanh c«ng cô Standard.Mét b¶ng mµu xuÊt hiÖn cho phÐp chän lùa:
 7. 7. Chọn màu nền đánh dấu đoạn văn bản §Ó ch än m µu nÒ n cho ®o ¹n v¨n b ¶n h ·y lµm nh sau:Bíc 1: Chän (b«i ®en) ®o¹n v¨n b¶n trªn;Bíc 2: Dïng chuét bÊm lªn hép Hight light trªn thanh c«ng cô Standard.Mét b¶ng mµu xuÊt hiÖn cho phÐp chän lùa:Cã thÓ chän lo¹i mµu nÒn phï hîp b»ng c¸ch nhÊn chuét lªn « mµu cÇn chän. NÕuchän None- t¬ng ®¬ng viÖc chän mµu tr¾ng.H2Tạo chỉ số mũ trên và chỉ số dưới Cách nhập chỉ số trên: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+= Để trả về bình thường nhấn Ctrl+Shift + = Cách nhập chỉ số dưới: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+= Để trả về bình thường nhấn Ctrl+= Làm Việc Với Văn BảnĐánh dấu chọn khối văn bản:Chọn từ: nhấp đúp mouse ở từ cần chọnChọn 1 dòng văn bản: nhấp mouse ở đầu dòng cần chọnChọn đoạn văn bản: nhấp đúp mouse ở đầu 1dòng của đoạn cần chọnChọn không liên tục: chọn 1 vùng văn bản; muốn chọn tiếp nhấn giữ phím Ctr vàchọn vùng tiếp theo.Chọn theo cột dọc: nhấn giữ phím Alt và kéo rê chuột theo cột dọc vùng chọnChọn toàn bộ văn bản: nhấn tổ hợp phím Ctrl+ACác lệnh Edit Lệnh Biểu tượng Phím tương đương Cut Ctrl + X Copy Ctrl + C Paste Ctrl + VChange case:
 8. 8. Đổi kí tự đầu câu thành chữ hoa Đổi chữ in trong đoạn văn bản thành chữ thường Đổi chữ thường trong đoạn văn bản thành chữ in Đổi ký tự đầu từ chữ thường thành chữ in. Đổi ký tự đầu thành chữ thường, các ký tự sau thành chữ in+So¹ n th¶o c«ng thøc to¸n häc §Ó cã thÓ so¹n th¶o ®îc c«ng thøc to¸n häc, m¸y tÝnh cña b¹n ph¶i ®îc cµi®Æt bé Microsoft Equation 3.0 cïng víi bé Microsoft Office. C¸ch so¹n th¶o métc«ng thøc to¸n häc ®îc tiõn hµnh nh sau:Bíc 1: Chän mét vÞ trÝ trªn tµi liÖu, n¬i sÏ chÌn c«ng thøc to¸n häc vµo;Bíc 2: KÝch ho¹t tr×nh so¹n th¶o c«ng thøc to¸n häc b»ng c¸ch: më môc chän Insert| Object… Hép tho¹i Object xuÊt hiÖn:
 9. 9. Dïng chuét chän môc Microsoft Equation 3.0 (nh h×nh trªn), råi nhÊn OK.Thanh c«ng cô Equation cïng hép so¹n th¶o c«ng thøc xuÊt hiÖn:Văn bảnTÝnh n¨ng AutoCorrectThªm mét tõ viÕt t¾tBíc 1: Khëi ®éng tÝnh n¨ng AutoCorrect b»ng c¸ch më môc chän lÖnh: Tools |AutoCorrect.., Hép tho¹i AutoCorrect xuÊt hiÖn:- Gâ côm tõ viÕt t¾t vµo môc Replace:- Gâ côm tõ sÏ thay thÕ vµo môc With:VÝ dô: muèn viÕt t¾t tõ v¨n b¶n bëi vb th×: Replace gâ vb With gâ v¨n b¶nBíc 2: NhÊn nót Add ®Ó ghi thªm tõ nµy vµo danh s¸ch viÕt t¾t cña Word.§Ó xo¸ ®i mét tõ viÕt t¾t, thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: T ×m ®Õ ntõ viÕ tt¾ t c Çn xo ¸ . Nh Ên n ót Delete ®Ó xo ¸ c ôm tõ viÕ tt¾ t này.http://www.baobinhdinh.com.vn
 10. 10. Tạo địa chỉ trang Web để truy cập Internet từ Word - Vào Tool / AutoCorect - Nháy vào nhãn : Auto Fomat As You Type - Đánh dấu kiểm vào: Internet and network paths with hyperlinks rồi OK - Gõ địa chỉ trang Web cần truy cậpAUTOTEXT Trong quá trình làm việc với văn bản đôi khi có những đoạn văn bản có tínhchất lặp đi lặp lại, nếu chúng ta có chuẩn bị trước thì đoạn văn bản sẽ được tạo rấtnhanh mà không sợ nhầm lẫn. Đó là phương pháp định nghĩa một đoạn văn bản –Autotert. Cách làm như sau:Bước 1: Đánh dấu đoạn văn bản cần định nghĩa.Bước 2: Vào menu: Insert, trỏ vào lệnh Autotert để hiện ra menu phụ; nhắp chọnlệnh New. Hộp thoại Create Autotert hiện ra Mục Please name your Aototert entry: Thầy cô gõ tên cần định nghĩa; rồinhấp nút OKChú ý: Tên đặt trong Autotert cần ngắn gọn và đễ nhớ.Tìm kiếm và thay thế trong văn bản Tìm kiếm và thay thế là một tính năng rất cần thiết đối với những người làm việctrong văn phòng.Tìm kiếm Mở file văn bản cần thực hiện, bấm menu Edit > Find hoặc bấm tổ hợp Ctrl +F. Ở cửa sổ hiện ra, gõ từ cần tìm vào ô Find What rồi bấm nút Find Next hoặc bấmphím Enter, khi đó chương trình sẽ dò tìm và dừng lại ở từ tìm thấy trong văn bản.Do vậy bạn bấm chuột vào từ đó để sửa chữa (nếu cần) rồi bấm nút Find Next để tìmtiếp. Có thể tìm từ có dấu bằng cách thiết lập bảng mã đúng với font chữ dùng trongvăn bản rồi gõ từ có dẫu vào ô Find What (bạn cứ gõ đúng từ cần tìm, có thể ô nàykhông hiển thị được dấu).Trong trường hợp muốn tìm chính xác từ (tìm từ có phânbiệt chữ hoa, thường….), bấm nút More ở cửa sổ tìm kiếm, đánh dấu chọn vào cácmục Match case, Find whole words only….Thay thế Chẳng hạn, lúc soạn thảo bạn gõ chữ HN để viết chữ Hà Nội, và chữ này lặp đilặp lại rất nhiều trong văn bản. Rồi đến lúc bạn cần tìm và sửa lại tất cả chữ VNthành Việt Nam. Rõ ràng nếu bạn tự tìm và sửa lại theo cách thủ công thì rất lâu.Chức năng tìm kiếm và thay thế trong thời gian nhanh nhất.Bấm nenu Edit > Replacehoặc bấm Ctrl+H. Ở cửa sổ hiện ra, gõ từ cần tìm vào ô Find What, gõ từ cần thay
 11. 11. vào ô Replace with, bấm nút Find Next để tìm thấy từ rồi bấm nút Repalce để thaythế từ đó, hoặc bấm Replace All nếu chắc chắn thay tất cả các từ đó trong văn bản.Tìm kiếm mở rộng Ở cách tìm kiến, thay thế nói trên, bạn chỉ tìm được những từ thấy được màkhông thể tìm những ký tự không hiển thị, hay ký hiệu của một định dạng nào đó. Đểtìm những ký tự dạng này, ở cửa sổ tìm kiếm và thay thế, bấm nút More, bấm nútSpecial rồi bấm chọn dạng ký tự cần tìm ở danh sách hiện ra. Khi đó ở ô Rind whathay ô Replace with sẽ xuất hiện trong ký tự quy định cho dạng đã chọn. Cho nên ởnhững lần sau, bạn có thể gõ lại những ký tự đã thấy để tìm dạng ký tự đặc biệt đó.ĐỒ HỌA §Ó lµm viÖc víi m«i trêng ®å ho¹ trªn Word, b¹n ph¶i sö dông ®Õn thanhc«ng cô Drawing. NÕu cha nh×n thÊy thanh c«ng cô nµy trªn mµn h×nh cã thÓ më nã b»ng c¸chkÝch ho¹t môc chän View | Toolbar | Drawing • VÏ ®êng th¼ng; • VÏ mòi tªn. • VÏ h×nh ch÷ nhËt; • VÏ h×nh « val, h×nh trßn; • T¹o « h×nh ch÷ nhËt chøa v¨n b¶n; • Vẽ một đường thẳng Thầy cô hoàn toàn có thể dễ dàng kẻ một đường thẳng ngang văn bản củamình một cách rất đơn giản như sau: - Gõ liên tiếp 3 dấu sao (*) rồi ấn Enter bạn sẽ có một đường kẻ nét chấm. - Gõ liên tiếp 3 dấu gạch ngang (-) rồi ấn Enter bạn sẽ có một đường kẻ đơn. - Gõ liên tiếp 3 dấu gạch dưới (_) rồi ấn Enter bạn sẽ có một đường kẻ đậm - Gõ liên tiếp 3 dấu bằng (=) rồi ấn Enter bạn sẽ có một đường kẻ đôi. - Gõ liên tiếp 3 dấu thăng (#) rồi ấn Enter bạn sẽ có một đường kẻ ba.Dùng thanh c«ng cô Drawing: - Giữ phím Shift + mouse: vẽ đoạn thẳng - Giữ phím Ctrl + mouse : vẽ đoạn thẳng lấy điểm đặt của mouse làm tâm
 12. 12. - Vẽ mũi tên: Cách vẽ thực hiện tương tự như vẽ đoạn thẳng (vào Draw/Grid • Vẽ hình chữ nhật: Kéo mouse để vẽ hình chữ nhật Giữ Shift và kéo mouse: để vẽ hình vuông Giữ Ctr và kéo mouse: để vẽ hình chữ nhật lấy điểm đặt của mouse làm tâm Giữ Ctr+Shift và kéo mouse: để vẽ hình vuông lấy điểm đặt của mouse làm tâm Lưu ý: Khi vẽ hình chữ nhật trên văn bản thì nội dung văn bản sẽ bị khuất bên dưới; để hiện nội dung văn bản nhấp chọn nút phải ; hiện ra bảng, ta chọn order/Send Behind Text. Để viết nội dung văn bản trên hình vừa vẽ, ta nhấp chọn: Add Text • Vẽ hình ellipse Kéo mouse để vẽ hình ellipse Giữ Shift và kéo mouse: để vẽ hình tròn Giữ Ctr và kéo mouse: để vẽ hình ellipse lấy điểm đặt của mouse làm tâm Giữ Ctr + Shift và kéo mouse: để vẽ hình tròn lấy điểm đặt của mouse làm tâm Lµm viÖc tËp hîp c¸c h×nh vÏ Mét khèi h×nh vÏ thêng bao gåm tæ hîp nhiÒu h×nh vÏ ghÐp l¹i. TÝnh n¨ngnhãm (Group) gióp gom nhãm c¸c h×nh nhá cÇn thiÕt thµnh mét khèi h×nh lín. §iÒunµy rÊt thu©n lîi cho viÖc sö dông còng nh qu¶n lý khèi h×nh vÏ trªn tµi liÖu.a. Gom nh ãm (Group)
 13. 13. §Ó gom nh ãm m ét tËp h îp c ¸c h ×nh, b ¹n lµm nh sau:Bíc 1: S ö d ông n ót trªn th anh c «ng c ô Drawing, kÕ th îp viÖc gi÷ ph Ým Shift. R åilÇn lî t ch än c ¸c h ×nh nh á c Çn nh ãm l¹i (b »ng c ¸ch nh Ên chu ét lªn tõng h ×nh) ho Æcd ïng chu ét khoanh vïng bao quanh kh èi h ×nh c Çn nh ãm ;Bíc 2: K Ých ho ¹t tÝnh n ¨ng nh ãm b »ng c ¸ch: nh Ên n ót Draw trªn th anh c «ng c ôDrawing, ch än Group . T Êt c ¶ c ¸c h ×nh nh á ®· ch än s Ï ®îcnh ãm l¹ i th µnh m ét h ×nh lín.b. Gì nhãm (Ungroup)Trong trêng hîp muèn söa l¹i tõng cÊu tróc h×nh nhá trªn khèi ®· nhãm, b¹n ph¶ithùc hiÖn gì nhãm. C¸ch lµm nh sau:Bíc 1: Sö dông nót ®Ó chän h×nh (lín) cÇn gì nhãm;Bíc 2: KÝch ho¹t tÝnh n¨ng gì nhãm b»ng c¸ch: nhÊn nót Draw trªn thanh c«ng côDrawing, chän Ungroup . TÊt c¶ c¸c h×nh nhá trong h×nh lín sÏ ®îc trë l¹i tr¹ng th¸inh tríc lóc bÞ nhãm. - §Õn ®©y, b¹n cã thÓ hiÖu chØnh tõng h×nh nhá theo ý muèn.Nhãm l¹i (Regroup) Sau khi gì nhãm vµ chØnh söa xong, muèn nhãm l¹i thµnh khèi h×nh nh ban®Çu b¹n kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn l¹i tÝnh n¨ng nhãm, mµ chØ cÇn gäi tÝnh n¨ngnhãm l¹i (Regroup). C¸ch lµm nh sau:Bíc 1: Sö dông nót ®Ó chän bÊt kú mét h×nh nhá nµo trong sè c¸c h×nh nhá cÇnnhãm l¹i;Bíc 2: KÝch ho¹t tÝnh n¨ng nhãm l¹i b»ng c¸ch: nhÊn nót Draw trªn thanh c«ng côDrawing, chän Regroup . C¸c h×nh nhá sÏ ®îc tù ®éng nhãm l¹i nh viÖc nhãm ®·lµm ban ®Çu.Tạ o sơ đồ có sẵ n: Vào menu Insert chọn Diagram … bảng mẫu có sẵn hiện ra, ta chọnmẫu thích hợp và nhấp chọn OK
 14. 14. Khi làm việc với sơ đồ tổ chức, sẽ xuất hiện thanh OrganizationChart ; ta có thể chỉnh sửa sơ đồ tổ chức cho phù hợp
 15. 15. Bảng biểu và hình ảnhCách tạo nhanh bảng biểu  Đặt con trỏ nhập văn bản tại vị trí tạo bảng. Nhấn chuột vào biểu tượng Insert table trên thanh công cụ. Giữ phím chuột và kéo chuột xuống phía dưới. Thả phím chuột để kết thúc việc tạo bảng.Tạo bảng bằng lệnh Insert Table Đặt con trỏ nhập văn bản tại vị trí tạo bảng. Nhắp chọn Menu Table -> Insert Table làm xuất hiện hộp thoại Insert Tablesau đó nhập số cột của bảng vào ô Number of columns, số dòng vào ô Number ofrows. Nhấn nút OK để tạo bảng.- Môc Table size: cho phÐp thiÕt lËp sè cét (Columns) vµ sè dßng (Rows) chob¶ng:- Gâ sè cét cña b¶ng vµo môc: Number of columns:- Gâ sè dßng cña b¶ng vµo môc Number of rows:- Môc AutoFit behavior: thiÕt lËp mét sè c¸c thuéc tÝnh tù ®éng c¨n chØnh:- Fixed column with: sÏ cè ®Þnh chiÒuréng cña mçi cét l μ: Auto – tù ®éng c¨nchØnh chiÓu réng cho cét; hoÆc b¹n gâ vµo ®é réng cña mçi cét vµo môc nµy(tèt nhÊt chän Auto, v× b¹n cã thÓ c¨n chØnh ®é réng cña c¸c cét sau nµy);
 16. 16. - AutoFit contents: tù ®éng ®iÒ u ch Ønh ®é réng c ¸c c ét kh Ýt víi d ÷ li Öu trongc ét Êy;- AutoFit window: tù ®éng ®iÒ u ch Ønh ®é réng c ¸c c ét trong b ¶ng sao cho b ¶ngc ã chiÒ u réng võa kh Ýt chiÒ u réng trang v¨n b ¶n.Nªn chän kiÓu Auto cña môc Fixed column with:- Nót Auto format cho phÐp b¹n chän lùa ®Þnh d¹ng cña b¶ng sÏ t¹o theo mét sèmÉu b¶ng ®· cã s½n§Þ nh d¹ ng b¶ng biÓuĐịnh dạng lề : Nh¸y ph¶i chuét lªn vïng b«i ®en, më môc chänråi chän kiÓu lÒ muèn ®Þnh d¹ng theo b¶ng:Định dạng hướng văn bản: Nh¸y ph¶i chuét lªn vïng ®· chän, më môc chän , hép tho¹i Text Direction xuÊt hiÖn:Tô nền, kẽ viền: NhÊn ph¶i chuét lªn vïng ®· chän, më môc chän Border andShading
 17. 17. Tách bảng: Đặt con trỏ tại 1 vị trí nào đó của bảng cần tách, nhấp chuột phải; hiện bảng ;chọn lệnh Split TableNhập bảng: Xóa khoảng trốngBảng sát hàng trên cùng, muốn đánh tiêu đề: Đặt 1 vị trí nào đó, nhấp chuột phải, hiện bảng . chọn Split Table.Lập tiêu đề đầu mỗi trang trong bảng: Đánh dấu chọn tiêu đề đầu tiên – Vào Table – chọn Heading Rows RepeatĐánh số thứ tự trong bảng:ChÌn ¶nh tõ mét t÷p tinM ë m ôc ch än Insert | Picture | From file, h ép tho ¹i Insert Picture xu Êt hiÖn chophÐ pb ¹n t×m tÖp ¶nh c Çn ch Ìn lªn tµi li ÖuChÌn nhạc tõ mét t÷p tinDùng công cụ Text Box Nhấp vào biểu tượng Text Box để tạo hộp chữ. Chọn nội dung cần gõ,trình bày Fon, paragraph Muốn ẩn hộp chữ nhật, ta chọn No Fill và No Line
 18. 18. * Tạo đỉnh hình tam giác dựa vào TexBox Viết số đo cạnh tam giác: Ứng dụng trong tập viếtTạo Word Art Nhắp biểu tượng Insert WordArt trên thanh Standard để mở hộp thoại:Tạo nền cho văn bản Vào Format / Background/ Fill Efects hiện bảng:
 19. 19. *Đóng mộc cho tệp tin văn bản Khi soạn một văn bản Word và gửi cho mọi người, bạn muốn để lại "dấuấn" tác quyền, hãy sử dụng công cụ “đóng mộc” cho tập tin văn bản. Mọi thứđã có sẵn trong MS Word, chỉ cần vài thao tác đơn giản để thực hiện. Trước tiên, bạn mở văn bản MS Word của mình lên, vào Format >Background > Printed Watermark... Trong cửa sổ Printed Watermark, nếu muốn “đóng mộc” lên file bằng mộtbức ảnh, hãy chọn Picture watermark. Nhấn phím Select Picture rồi chọn tấmảnh mà bạn muốn đưa vào file văn bản của mình. Sau đó, nếu muốn tấm ảnhcủa bạn chỉ hiển thị “lờ mờ” trong file- hãy chọn Washout, nếu muốn tấm ảnhhiện rõ ràng trong file- không chọn Washout.
 20. 20. Mục Scale hỗ trợ bạn điều chỉnh kích thước bức ảnh, chọn Auto để MSWord tự động chọn một kích thước ngẫu nhiên, ngoài ra bạn cũng có thể chọncác kiểu phóng to- thu nhỏ ảnh từ 50%-500%. Nhấn OK để tạo “mộc” cho ảnh.Hãy dùng cách này để đưa Logo công ty, chữ kí cá nhân, hay bất kì hình ảnhnào để thông báo cho mọi người biết là chủ sở hữu của file MS Word là...bạn. Nếu không muốn đưa hình ảnh, bạn cũng có thể đưa địa chỉ email, têncông ty, tên bạn hay bất kì thông điệp riêng tư nào để làm “mộc” cho ảnh. Lúcđó, hãy đánh chọn Text watermark. Dòng, Text- bạn viết thông điệp của mìnhvào, dòng Font- bạn chọn kiểu font cho chữ, Size- để chọn kích thước cho chữ,Color- chọn loại màu cho chữ. Nếu muốn chữ hiện “lờ mờ”- bạn đánh chọn mục Semitransparent, nếumuốn chữ hiện rõ ràng- không chọn mục Semitransparent. Muốn chữ nằmnghiêng- bạn chọn Diagonal, nếu muốn chữ nằm ngang- bạn chọn Horizontal.Nhấn OK để xác nhận chọn lựa. Bây giờ bạn hãy mở các tài liệu của mình lên rồi thực hành “đóng mộc”cho nó ngay đi! Theo mặc định trong MS Word, thì chữ hay hình của bạn sẽđược đặt “đại” ở một chỗ nào đó mà MS Word “thích”, nếu bạn muốn dichuyển chúng đến vị trí mình muốn, vào View > Header and Footer, sau đó nhấn
 21. 21. giữ chuột phải rồi di chuyển ảnh hay chữ đến vị trị bạn muốn. Cuối cùng nhấnClose để xác nhận vị trí.Tạo trang đứng – Trang nằm ngang + Đặt con trỏ vào dòng chữ cuối cùng của trang + Nhấp chọn vào Insert/Break + Nhấp vào Next Page (Trang kế tiếp) + Đưa con trỏ nằm ở trang vừa mới ngắt trang; + Vào menu File/ Page Setup; xuất hiện hộp thoại- nhấp chọn vàoLandscape (trang nằm ngang) + Nhấp chọn Ok, ta sẽ có trang nằm ngangChôp ¶nh tõ mµn h× nh vµo tµi li÷uChôp toµn bé mµn h×nh m¸y tÝnh vµo tµi liÖuBíc 1: Më mµn h×nh cÇn chôp, nhÊn phÝm Print ScreenBíc 2: Chän vÞ trÝ cÇn chÌn lªn tµi liÖu, nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V hoÆc nótPaste ®Ó d¸n h×nh tõ bé nhí ®Öm lªn v¨n b¶n.
 22. 22. Chôp hép tho¹i hoÆc cöa sæ ®ang ®îc kÝch ho¹t trªn mµn h×nh vµo tµiliÖuBíc 1: M ë m µn h ×nh c Çn ch ôp, nh Êp tæ h îp ph Ým Alt + Print ScreenBíc 2: Chän vÞ trÝ cÇn chÌn ¶nh trªn tµi liÖu, nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + V hoÆcnót Paste ®Ó d¸n h×nh tõ bé nhí ®Öm lªn v¨n b¶n.ChØ muèn chôp mét vïng nµo ®ã cña mµn h×nh vµo tµi liÖu? Thùc hiÖn c¸c bíc nh trªn, nhÊp chän biÓu tîng Crop ®Ó c¾t h×nh ¶nh, ta sÏ®îc h×nh nh ý muèn
 23. 23. Tạo mục lục tự động Lựa chọn vị trí đặt mục lục: (Thường đặt ở cuối file hoặc đầu file) Vào View / Toolbars / Outlining hiện thanh công cụ Trên thanh công cụ, chọn Body text – chọn các mục leven 1,2,3 (từ lớn đếnnhỏ) Chuyển đến trang mục lục – vào Insert – Referen - Index And Xuất hiện hộp thoại Index and Tables, chọn thẻ Table of Contents
 24. 24. Print Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị khi inWeb Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị ở dạng trang web: Show page numbers: Hiển thị số trang.: Right align page numbers: Hiển thị số trang bên lề phải.: Use hyperlinks instead of page numbers: Có sử dụng liên kết từ mục lục tớitrang đặt Heading.Tab leader: Chọn loại đường tab từ cuối các Heading đến số trang.Show levels: Số cấp độ Heading.Lưu ý: - Ở tiêu đề muốn sang hàng cần bấm Shift+Enter - Nếu tiêu đề đã thay đổi, cần chỉnh sửa – vào trang mục lục – nhấp chuột phải– chọn Update Fietd – chọn nút thứ 2 (Update Entire Table) và OK
 25. 25. Định dạng trang văn bản: Vào menu File chọn lệnh Page Setup… Hiện bảng sau:
 26. 26. In văn bản: Vào menu File chọn lệnh Print… Hoặc nhấn tổ hợp phím: Ctr + P Hiện bảng sau:

×