Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chuyen de 2 xay dung ke hach

7,554 views

Published on

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp GIÁ RẺ - UY TÍN Viết Đề cương chi tiết FREE Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp CHẤT LƯỢNG Bài tự viết - KHÔNG COPY – CHỐNG ĐẠO VĂN Hỗ trợ NƠI THỰC TẬP / Xin Dấu Xác Nhận Công ty, nhà hàng khách sạn, Ngân Hàng,..v.v.. __________SDT/ZALO: 0917 193 864___________
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chuyen de 2 xay dung ke hach

 1. 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN Người báo cáo: Khưu Đại Lợi Phó trưởng phòng GD-ĐT Tuy Phước Quy Nhơn, ngày 4 tháng 8 năm 2011 Chuyên đề 2 TẬP HUẤN TỔ TR ƯỞNG CHUYÊN MÔN TR ƯỜNG TRUNG HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
 2. 2. A- MỤC TIÊU <ul><li>Tổ trưởng chuyên môn (TTCM) có những hiểu biết cơ bản về kế hoạch, các loại kế hoạch của tổ chuyên môn (TCM) và qui trình, kỹ thuật xây dựng kế hoạch để vận dụng vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn và tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn của cá nhân, đảm bảo các qui định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế. </li></ul>1 <ul><ul><li>Mục tiêu chung: </li></ul></ul>
 3. 3. A- MỤC TIÊU <ul><li>Nắm vững các kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn: các khái niệm (kế hoạch năm học của TCM, kế hoạch hoạt động trong năm học của giáo viên…); ý nghĩa, yêu cầu chung nội dung và qui trình xây dựng 2 loại kế hoạch có tính pháp quy và tính phổ biến của TCM trong năm học (kế hoạch chuyên môn năm học, kế hoạch hoạt động cuả GV). </li></ul><ul><li>Vận dụng được các kiến thức trên vào xây dựng kế hoạch của TCM và tổ chức, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của giáo viên và các loại kế hoạch khác. </li></ul><ul><li>Nâng cao ý thức về vai trò của TTCM (và của giáo viên) trong việc xác định mục tiêu và phương hướng cho các hoạt động phát triển chuyên môn trong năm học; trên cơ sở đó, dần khắc phục thói quen làm việc theo kinh nghiệm hoặc tùy tiện. </li></ul>2 <ul><ul><li>Mục tiêu cụ thể: </li></ul></ul>
 4. 4. B- NỘI DUNG 1 Phần 1: Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn 2 Phần 2: Xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn 3 Phần 3: Tổ chức, hướng dẫn giáo viên trong tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học của cá nhân 4 Phần 4: Thực hành xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn
 5. 5. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN
 6. 6. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><li>Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn; </li></ul><ul><li>Kế hoạch hoạt động trong năm học của GV; </li></ul><ul><li>Kế hoạch học kỳ; </li></ul><ul><li>Kế hoạch hàng tháng; </li></ul><ul><li>Kế hoạch cho từng loại hoạt động: </li></ul><ul><ul><li>1.1. Các loại kế hoạch ở TCM </li></ul></ul>(KH thực hiện các chuyên đề cải tiến phương pháp dạy học; KH hội giảng; kế hoạch dự giờ; KH bồi giỏi - phụ kém; KH tổ chức hoạt động ngoại khóa; KH nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ …
 7. 7. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>2 loại kế hoạch có tính pháp quy </li></ul></ul>Theo “Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học” – Ban hành kèm theo TT 12/2011 của Bộ GD-ĐT, 2011 1 Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn (Kế hoạch TCM) 2 Kế hoạch hoạt động trong năm học của giáo viên (Kế hoạch cá nhân)
 8. 8. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><li>Xây dựng kế hoạch </li></ul><ul><li>Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn </li></ul><ul><li>Xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn </li></ul><ul><li>Kế hoạch hoạt động của giáo viên </li></ul><ul><li>Kế hoạch </li></ul><ul><ul><li>1.2. Các khái niệm cơ bản: </li></ul></ul>Kế hoạch là sự thể hiện ý đồ của chủ thể quản lý về sự phát triển trong tương lai của đối tượng quản lý thể hiện qua hệ thống mục tiêu và các biện pháp, nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó. Kế hoạch (bản kế hoạch) là “toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời hạn nhất định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành” (Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 1988). <ul><li>Xây dựng kế hoạch (còn gọi là lập kế hoạch) là xác định các mục tiêu, các hoạt động và nguồn lực cần thiết để đạt tới mục tiêu một cách phù hợp với tình hình thực tiễn trong khoảng thời gian xác định. </li></ul><ul><li>Xây dựng kế hoạch là làm rõ 4 câu hỏi quan trọng: </li></ul><ul><li>Chúng ta là ai và đang ở đâu? </li></ul><ul><li>Chúng ta muốn đi đến đâu? </li></ul><ul><li>Chúng ta làm gì? Làm thế nào? Bằng phương tiện/công cụ gì? để đến được vị trí mong muốn? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để biết chúng ta tới đích? </li></ul><ul><li>Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn (thường gọi tắt là “kế hoạch tổ chuyên môn”) là bản dự kiến kế hoạch triển khai tất cả các hoạt động của TCM trong một năm học, nhằm thực hiện những mục tiêu phát triển của TCM và của nhà trường. </li></ul><ul><li>Đặc điểm: </li></ul><ul><li>Là công cụ có tính pháp quy để TTCM quản lý, chỉ đạo các hoạt động của TCM; </li></ul><ul><li>Là cơ sở để xây dựng các kế hoạch khác của TCM; </li></ul><ul><li>Là định hướng nhất quán cho các hoạt động của các thành viên trong TCM; </li></ul><ul><li>Là phương tiện để thực thi kế hoạch năm học của nhà trường; </li></ul><ul><li>Do TTCM trực tiếp chỉ đạo xây dựng. </li></ul>Xây dựng kế hoạch TCM trong trường trung học là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và định ra những phương tiện cơ bản để thực hiện có kết quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu đó. Bản chất của việc xây dựng kế hoạch TCM là xác định xem trong năm học tới, TCM hướng đến những mục tiêu phát triển nào; muốn thực hiện các mục tiêu phát triển đó cần phải làm gì, làm thế nào, khi nào làm và ai sẽ làm. Kế hoạch chuyên môn của giáo viên là bản dự kiến của giáo viên về những công việc sẽ làm trong năm học, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành cụ thể, nhằm thực hiện những ý đồ phát triển của cá nhân phù hợp với mục tiêu phát triển của TCM và của nhà trường.
 9. 9. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.3 Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: </li></ul></ul><ul><li>Đối với các thành viên trong tổ </li></ul><ul><li>Đối với hiệu trưởng </li></ul><ul><li>Đối với tổ trưởng chuyên môn </li></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM thể hiện tầm nhìn của TTCM về phương hướng phát triển các mặt hoạt động của TCM trong năm học tới, thể hiện qua các mục tiêu, yêu cầu, các biện pháp và nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM có ý nghĩa như là phương tiện, công cụ quản lý quan trọng giúp TTCM tổ chức, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đánh giá một cách thống nhất các hoạt động của tập thể TCM, cũng như của từng thành viên trong tổ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM giúp TTCM chủ động, tự tin trong công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động của TCM. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM thể hiện thống nhất ý chí, nguyện vọng và khả năng phấn đấu vươn lên để phát triển (tâm và lực) của tập thể giáo viên trong TCM; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM chỉ rõ phương hướng hành động và phối hợp cho mọi thành viên trong tổ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Là cơ sở có tính pháp lý cho mỗi thành viên trong TCM xác định kế hoạch hoạt động trong năm học. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM là một trong những loại kế hoạch cơ bản và có tầm quan trọng nhất trong quản lý nhà trường; nó là sự triển khai cụ thể việc thực hiện tầm nhìn, chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trong năm học của nhà trường; </li></ul></ul><ul><ul><li>Kế hoạch TCM có ý nghĩa như là một phương tiện quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo phát triển nhà trường của Hiệu trưởng, nhất là về phương diện chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời là một trong những cơ sở cho hoạt động kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng. </li></ul></ul>
 10. 10. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul><ul><li>a/ Đảm bảo tính mục đích </li></ul><ul><li>+ Xác định rõ các mục tiêu phát triển cần hướng tới </li></ul><ul><li>+ Các nhiệm vụ cần phải giải quyết </li></ul><ul><li>+ Các trạng thái thay đổi cần đạt được </li></ul><ul><li>Hệ thống mục tiêu đó của TCM không tách rời mà gắn bó mật </li></ul><ul><li>thiết và hướng tới mục tiêu phát triển của nhà trường </li></ul>
 11. 11. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul><ul><li>b/ Đảm bảo tính khoa học </li></ul><ul><li>+ Dựa trên cơ sở pháp lí và khoa học </li></ul><ul><li>+ Phân tích tình hình một cách đầy đủ, chính xác kế họach trước </li></ul><ul><li>+ Nhận rõ mặt mạnh, mặt yếu </li></ul><ul><li>+ Chỉ rõ nguyên nhân thành công và không thành công </li></ul><ul><li>Nhận thức được các yếu tố rác động đến việc thực hiện kế </li></ul><ul><li>họach ở giai đọan mới </li></ul>
 12. 12. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>c/ Đảm bảo tính cụ thể, đo được + Các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế họach phải rõ ràng, cụ thể, có thể đo được + Các nguồn lực thực hiện cần được tổ chức tường minh + Các biện pháp cần được đề xuất một cách cụ thể để thực hiện thuận lợi
 13. 13. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>d/ Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi + KH TCM là hình ảnh phản chiếu tình hình thực tế của TCM, của nhà trường, của đội ngũ GV + Sự phù hợp giữa kế họach TCM và thực tiễn sẽ đảm báo cho mọi mục tiêu và nhiệm vụ có thể thực hiện và đạt kết quả mong muốn
 14. 14. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>e/ Đảm bảo tính linh họat + Thực tế TCM trong nhà trường có thể diễn ra không đúng với dự kiến ban đầu, do vậy cần phải linh họat phát hiện những điểm không phù hợp của kế họach và điều chỉnh kịp thời về mục tiêu, nhiệm vụ và việc khai thác sử dụng nguồn lực
 15. 15. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>f/ Đảm bảo tính dân chủ + Phải là kết quả thống nhất của trí tuệ tập thể GV trong tổ + Là cơ sở, liên kết tập hợp những nổ lực hành động nhằm đạt mục tiêu chung, đồng thời làm cho mọi người tham gia kiểm sóat và đánh giá quá trình thực hiện + Đảm bảo tính dân chủ sẽ tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo của GV, tạo cơ chế công khai minh bạch
 16. 16. 1. Những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn: <ul><ul><li>1.4 Những yêu cầu đối với việc xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>g / Đảm bảo tính hệ thống nhất quán trong t/chức n/trường + Xây dựng kế họach TCM cần đảm bảo mối liên hệ tương hổ với kế họach các tổ chuyên mônvà các bộ phận khác trong nhà trường, cùng hướng tới kế họach của nhà trường
 17. 17. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN 2 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 18. 18. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn <ul><ul><li>2.1 Nội dung của bản kế hoạch TCM </li></ul></ul>Các loại nghị quyết của Đảng các cấp (có liên quan đến phát triển giáo dục) Các chỉ thị của Nhà nước, của chính quyền các cấp <ul><ul><li>Các văn bản chỉ đạo nhiệm vụ năm học của ngành (được ban hành từ các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghị quyết Chi bộ nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường (nếu đã có). </li></ul></ul><ul><ul><li>L ưu ý: khi đưa vào phần mở đầu của kế hoạch, chỉ nên chọn những cơ sở pháp lý gần nhất với nhà trường để làm điểm tựa pháp lý trực tiếp cho việc đề xuất các nội dung của kế hoạch của TCM. </li></ul></ul>Phần mở đầu:
 19. 19. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn <ul><ul><li>2.1 Nội dung của bản kế hoạch TCM </li></ul></ul>Đặc điểm tình hình Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các nhiệm vụ) <ul><ul><li>Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động chính của TCM </li></ul></ul><ul><ul><li>Những đề xuất của TCM </li></ul></ul>Phần nội dung: <ul><li>Nêu bối cảnh năm học: (bối cảnh năm học (của quốc gia, của nhà trường, của TCM), thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức của TCM); </li></ul><ul><li>Nêu tình hình thực tế của TCM (thống kê kết quả về tình hình thực hiện kế hoạch năm học trước; những điểm mạnh, điểm yếu và thuận lợi, khó khăn cơ bản của TCM trong năm học mới </li></ul><ul><li>Mục này cần trả lời rõ 2 câu hỏi : TCM của chúng ta đang ở đâu? TCM của chúng ta là tổ chức như thế nào? </li></ul><ul><ul><li>Những mục tiêu nào TCM cần đạt được trong năm học này? (Đâu là mục tiêu ưu tiên?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Những nhiệm vụ trọng tâm TCM cần phải thực hiện năm học này là gì? (đâu là nhiệm vụ t r ọng tâm, ưu tiên? ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cần đưa ra những chỉ tiêu nào, xác định mức độ nào để đáp ứng yêu cầu của mục tiêu và phù hợp với từng nhiệm vụ? Chỉ tiêu phải được định lượng và biểu thị cụ thể bằng những con số, tỷ lệ % ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Lưu ý: việc đề ra hệ thống mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cần phải dựa trên căn cứ từ các cơ sở pháp lý nói trên để đảm bảo sự phù hợp với kế hoạch phát triển chung của nhà trường, của địa phương. </li></ul></ul><ul><li>G ồm các loại biện pháp pháp lý – hành chính, biện pháp nhận thức tư tưởng, biện pháp tâm lý, biện pháp huy động và hỗ trợ nguồn lực/điều kiện, biện pháp kiểm tra, đánh giá… </li></ul><ul><li>Phần này trả lời 2 câu hỏi : cần có hành động cụ thể nào (làm gì?) và làm như thế nào, theo những cách nào để thực hiện các nhiệm vụ đã đề xuất? </li></ul><ul><ul><li>T rả lời câu hỏi: </li></ul></ul><ul><ul><li>L ộ trình/kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ/hoạt động chính trong năm học như thế nào? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểm tra/ kiểm soát thực hiện kế hoạch thế nào? </li></ul></ul><ul><ul><li>Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định, đối chiếu với hoàn cảnh thực tế cụ thể của tổ, TCM đưa ra một số đề xuất đối với lãnh đạo nhà trường hoặc các đơn vị, cá nhân có liên quan đê tăng cường sự hỗ trợ hoặc kết hợp hành động… </li></ul></ul>
 20. 20. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn Nội dung chính Chủ thể lập KH ký tên và Hiệu trưởng phê duyệt <ul><ul><li>2.2 Hình thức trình bày bản kế hoạch TCM </li></ul></ul>2.2.1 Theo hình thức mang tính truyền thống và phổ biến Thể thức hành chính <ul><li>BAO GỒM: </li></ul><ul><li>T ên chủ thể của kế hoạch (Trường và TCM); </li></ul><ul><li>Quốc hiệu; </li></ul><ul><li>Thời gian; </li></ul><ul><li>tên văn bản; </li></ul><ul><li>các căn cứ pháp lý. </li></ul>Phần 1 Phần 2 Phần 3 <ul><li>Đặc điểm tình hình </li></ul><ul><li>Các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu cơ bản (của các nhiệm vụ) </li></ul><ul><ul><li>Các biện pháp thực hiện từng nhiệm vụ </li></ul></ul><ul><ul><li>Xác định lịch trình thực hiện và cách thức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các nhiệm vụ, các hoạt động chính của TCM </li></ul></ul><ul><ul><li>Những đề xuất của TCM </li></ul></ul>PHÊ DUYỆT TỔ TRƯỞNG (Hiệu trưởng (ký tên) ký tên, đóng dấu)
 21. 21. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2011 - 2012 - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011 -2012 của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT tỉnh (hoặc của Phòng GD-ĐT…); - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS…….. Tổ ………….... xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:   I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Bối cảnh năm học 2. Thuận lợi (mạnh/thời cơ) 3. Khó khăn (yếu/thách thức) II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC: Mục tiêu 1:.. III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN :  1.  Nhiệm vụ 1:  - Các chỉ tiêu: - Các biện pháp: IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH V. NHỮNG ĐỀ XUẤT: 1. ……… 2. ……… . TRƯỜNG THCS…………………… TỔ ……………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… , ngày 9 tháng 9 năm 2011 Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách Ghi chú Từ…đến…       Từ…đến…       PHÊ DUYỆT                    (Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu) TỔ TRƯỞNG (ký tên)
 22. 22. Mục tiêu Mục tiêu là “đích cần đạt tới để thực hiện nhiệm vụ” (Từ điển Tiếng Việt . Viện Ngôn ngữ học. NXB KHXH – 1988). Trong xây dựng kế hoạch, mục tiêu là tuyên bố về những thay đổi mà một cá nhân hoặc một tổ chức mong muốn có được khi kết thúc thời hạn một nhiệm vụ, một hoạt động trong kế hoạch .
 23. 23. Mục tiêu Một mục tiêu chuẩn…. Có thể đạt được (vừa sức) Đo lường được Cụ thể, dễ hiểu Thực tế, có định hướng kết quả Có thời hạn
 24. 24. Chỉ tiêu Chỉ tiêu là “ mức định ra để đạt tới, thường được biểu hiện bằng con số ” - Chỉ tiêu có tính cụ thể, chính xác, định lượng được, đo lường được, đối chiếu được. Ví dụ: công việc này sẽ có mấy người đạt? tỷ lệ % là bao nhiêu? thực hiện công việc đó trong thời gian bao lâu? Đến đâu thì kết thúc? Chỉ tiêu về chất lượng học sinh năm học này cao hơn năm học trước bao nhiêu %? - Chỉ tiêu nằm trong mục tiêu, biểu đạt cụ thể cho mục tiêu. - Có chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng.
 25. 25. <ul><li>Mục tiêu, chỉ tiêu về tiếp cận cơ hội học tập: </li></ul><ul><li>- Tăng tỷ lệ trẻ nhập học đúng tuổi; nâng cao chất lượng học tập của trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em gái, tăng tỷ lệ HS học hoà nhập. </li></ul><ul><li>- Đến năm 2014: 95% trẻ em xuất thân từ các gia đình chính sách được đến trường, đặc biệt là các em gái. Giảm tỷ lệ bỏ học xuống còn 3 %. Đảm bảo 100 % HS có đủ SGK tất cả các môn học </li></ul>Ví dụ
 26. 26. Sự khác biệt và cách thức biểu đạt mục tiêu và chỉ tiêu <ul><li>Trong thực tiễn xây dựng kế hoạch của TCM, của nhà trường và của các cấp quản lý hệ thống (Phòng, Sở GD-ĐT…) thường có sự bất cập về sự biểu đạt mục tiêu và chỉ tiêu. Do vậy, lưu ý TTCM một số vấn đề sau: </li></ul><ul><li>Mục tiêu là một phát biểu chung về những gì mong muốn đạt được, mang tính khái quát. </li></ul><ul><li>Chỉ tiêu là một thành phần cụ thể phải đạt được để thực hiện mục tiêu, là biểu hiện, cụ thể hóa của mục tiêu. </li></ul><ul><li>Các mục tiêu đề ra có thể có nội dung phức tạp, vì thế chúng thường được phân thành các chỉ tiêu khác nhau. Như vậy, các chỉ tiêu (của một mục tiêu) là sự phân nhỏ mục tiêu đó thành các thành phần. Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đó nghĩa là đã đạt được mục tiêu đề ra. </li></ul><ul><li>Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch, mỗi mục tiêu nên gồm không nên đặt ra quá nhiều chỉ tiêu (tối đa nên có 5 chỉ tiêu). </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Gợi ý các nhiệm vụ chủ yếu của TCM cần được TTCM quan tâm khi xây dựng kế hoạch năm học của TCM: </li></ul><ul><ul><li>Nhiệm vụ bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo (gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành); </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhiệm vụ thực hiện chương trình giáo dục: tổ chức dạy và học theo chương trình, kế hoạch, theo chuẩn KT-KN; tổ chức hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh… ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhiệm vụ bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của GV: (qua hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua hoạt động học tập…) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Các nhiệm vụ khác: chủ nhiệm lớp, hoạt động của Đoàn, Đội… </li></ul></ul>Chú ý:
 28. 28. <ul><ul><li>Gợi ý một số chương trình hoạt động trong năm học của TCM để thực hiện một nhiệm vụ dạy học và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong tổ: </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương trình hoạt động áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh; </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương trình hoạt động dạy giá trị sống, kỹ năng sống… </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương trình hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; </li></ul></ul><ul><ul><li>Chương trình hoạt động kiến thực tập sư phạm của TCM theo các chuyên đề phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển chuyên môn của tổ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Các chương trình hoạt động khác … </li></ul></ul>Chú ý:
 29. 29. Bước 5: Công bố và thực hiện kế hoạch Bước 4: Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt Bước 3: Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch Bước 2: Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể <ul><ul><li>2.3 Quy trình xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>Bước 1: Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học Việc 1: Thu thập, xử lý thông tin Việc 2: Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới Việc 3: Xây dựng yêu cầu và các chỉ tiêu Việc 4: Xác định các biện pháp thực hiện Việc 5: Dự kiến bố trí công việc và thời gian thực hiện
 30. 30. <ul><ul><li>2.3. Quy trình xây dựng kế hoạch TCM </li></ul></ul>Sơ đồ quy trình xây dựng kế hoạch TCM TTCM xây d ựng dự thảo kế hoạch TCM   TTCM điều chỉnh kế hoạch TCM   TTCM hoàn thiện kế hoạch TCM   Thông qua, lấy ý kiến của tập thể TCM Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch của TCM TTCM công bố và triển khai thực hiện KH TCM
 31. 31. 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn <ul><ul><li>2.4. Chu trình quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch năm học của TTCM </li></ul></ul>Sơ đồ chu trình quản lý kế hoạch của TTCM Đánh giá, điều chỉnh kế hoạch Tổ chức triển khai kế hoạch Xây dựng kế hoạch Chỉ đạo thực hiện kế hoạch
 32. 32. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN 3 TỔ CHỨC, HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN TRONG NĂM HỌC
 33. 33. 3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN <ul><ul><li>3.1 Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc tổ chức, hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN: </li></ul></ul><ul><li>TTCM tự nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn GV trong TCM xây dựng KHCN: đây là một trong những chức trách, nhiệm vụ và nội dung quản lý, chỉ đạo TCM, có ý nghĩa đối với đối với công tác quản lý TCM và quản lý nhà trường </li></ul><ul><li>Làm cho GV hiểu được ý nghĩa của KHCN đối với sự phát triển nghề nghiệp của mỗi nhà giáo </li></ul><ul><li>Có trách nhiệm hướng dẫn GV về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp xây dựng KHCN </li></ul><ul><li>Có vai trò tổ chức xây dựng và quản lý quá trình thực hiện KHCN của các giáo viên trong tổ </li></ul>
 34. 34. 3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN <ul><ul><li>3.2 Nội dung KHCN </li></ul></ul><ul><li>Phân tích tình hình (của cá nhân trong năm học: nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn…) </li></ul><ul><li>Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cá nhân thực hiện trong năm học: nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống; nhiệm vụ phát triển chuyên môn nghiệp vụ; nhiệm vụ học tập, nhiệm vụ chủ nhiệm, các nhiệm vụ khác được giao…và xác định yêu cầu, chỉ tiêu thực hiện của mỗi nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Chỉ rõ các hoạt động trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm học </li></ul><ul><li>Chỉ rõ các điều kiện cần có để cá nhân thực hiện nhiệm vụ </li></ul><ul><li>Xác định lịch trình các hoạt động chính của cá nhân trong năm học </li></ul><ul><li>Đề xuất yêu cầu với TCM và với BGH nhà trường </li></ul>
 35. 35. 3. Hướng dẫn giáo viên xây dựng KHCN <ul><ul><li>3.3 Quy trình tổ chức, quản lý xây dựng và thực hiện KHCN </li></ul></ul>Tổ trưởng phổ biến kế hoạch, yêu cầu, hướng dẫn GV xây dựng KHCN và hạn định thời gian hoàn thành KHCN. Bước 1 Tổ chức góp ý và phê duyệt: - Thông qua tập thể nhóm, tổ chuyên môn góp ý; - Các cá nhân bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch; - Tổ trưởng duyệt và tổng hợp báo cáo với hiệu trưởng. Bước 2 Theo dõi, đôn đốc, động viên GV trong quá trình thực hiện KH Bước 3 Đánh giá kết quả thực hiện KHCN, thực hiện kế hoạch TCM của mỗi GV. Bước 4
 36. 36. <ul><li>4. Một số kỹ thuật có thể vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng kế hoạch </li></ul>
 37. 37. 4.1 Kỹ thuật phân tích tình hình “SWOT” SWOT S trengths - Mặt mạnh W eaknesses - Mặt yếu O pportunities - Cơ hội T hreats - Thách thức
 38. 38. Môi trường bên trong Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W)   Ảnh hưởng đến hoạt động của TCM - Học sinh (số lượng, chất lượng…) - Đội ngũ GV (số lượng, chất lượng...) - CSVC, thiết bị, tài chính - Các hoạt động của TCM       Môi trường bên ngoài Cơ hội/ Thuận lợi (O) Thách thức/ Khó khăn (T)   - Nhà trường, (cơ chế, chính sách; tiềm lực vật chất, các giá trị, truyền thống…) - Các tổ chuyên môn/đoàn thể liên quan - Cha mẹ học sinh - Môi trường kinh tế-xã hội-văn hóa địa phương      
 39. 39. <ul><ul><li>Phân tích tình hình: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vùng OAEC: TCM đang ở trạng thái yếu về chủ quan, khó khăn về khách quan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vùng ABFE: TCM đang mạnh về chủ quan, khó khăn về khách quan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vùng CEHD: TCM đang còn yếu về chủ quan, song có thuận lợi về khách quan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vùng EFGH: TCM đang mạnh về chủ quan, thuận lợi về khách quan. </li></ul></ul>YẾU MẠNH Nội l ự c / Chủ quan y E B A F D C H G THUẬN LỢI KHÓ KHĂN x O Ngoại l ự c / Khách quan
 40. 40. <ul><ul><li>Phương hướng hoạt động: </li></ul></ul><ul><li>Khi TCM ở vùng OAEC (nội lực còn yếu, ngoại lực còn khó khăn) thì phương hướng, mục tiêu đặt ra là phải giữ hoạt động của tổ ở mức “ ổn định ” ; </li></ul><ul><li>Khi TCM ở vùng ABFE (nội lực mạnh, ngoại lực vẫn còn khó khăn) thì phương hướng, mục tiêu là phải giữ hoạt động của tổ ở mức “ổn định – thích ứng” </li></ul><ul><li>Khi TCM ở vùng CEHD (nội lực còn yếu, ngoại lực thuận lợi) thì phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của tổ là “ổn định – tăng trưởng”. </li></ul><ul><li>Khi TCM ở vùng EFGH (nội lực mạnh, ngoại lực thuận lợi) thì phương hướng, mục tiêu hoạt động của tổ là “phát triển – tăng tốc”. </li></ul>YẾU MẠNH Nội l ự c / Chủ quan y E B A F D C H G THUẬN LỢI KHÓ KHĂN x O Ngoại l ự c / Khách quan
 41. 41. 5 yêu cầu đối với một mục tiêu chuẩn…. Vừa sức (Achievable) Đo lường được (Measurable) Cụ thể, dễ hiểu (Specific) Thực tế (Realistics) Có thời hạn (Timebound) <ul><ul><li>4.2 Kỹ thuật xác định mục tiêu : SMART (thông minh) </li></ul></ul>
 42. 42. <ul><ul><li>4.2 Kỹ thuật xác định mục tiêu : SMART (thông minh) </li></ul></ul><ul><ul><li>S pecific - cụ thể, dễ hiểu: </li></ul></ul><ul><li>Mục tiêu phải cụ thể, dễ hiểu vì nó định hướng cho mọi người hoạt động. </li></ul><ul><ul><li>M easurable – đo lường được: </li></ul></ul><ul><li>Mục tiêu mà không đo lường được thì khó kiểm soát và không biết có đạt được hay không </li></ul><ul><ul><li>A chievable – vừa sức: </li></ul></ul><ul><li>Mục tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt ra loại mục tiêu không thể đạt nổi. </li></ul><ul><ul><li>R ealistics – thực tế: </li></ul></ul><ul><li>Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa kết quả mong muốn đạt được so với khả năng thực hiện, với hiện trạng nguồn lực của trường bạn (thời gian, đội ngũ, CSVC, tài chính...). </li></ul><ul><ul><li>T imebound – có thời hạn: </li></ul></ul><ul><li>Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn và ảnh hưởng tới viêc thực hiện kế hoạch chung . </li></ul>
 43. 43. <ul><ul><li>4.3. Kỹ thuật biểu đạt Mục tiêu và Chỉ tiêu : </li></ul></ul><ul><li>Mục tiêu nhất thiết phải bao hàm các yếu tố S-M-A-R-T </li></ul><ul><li>Mục tiêu nhằm định hướng cho sự phát triển và cho hoạt động quản lý, được biểu đạt bằng những ngôn từ khái quát. </li></ul><ul><li>Chỉ tiêu là thành phần cụ thể của mục tiêu. Khi đạt được tất cả chỉ tiêu có nghĩa là đạt được mục tiêu. Chỉ tiêu được rút ra từ mục tiêu. Các chỉ tiêu là những điều kiện quan trọng phải đạt được để đạt được các mục tiêu đặt ra. </li></ul><ul><li>Chỉ tiêu chi tiết hơn mục tiêu, chúng phải có tính định lượng, khả thi trong một khoảng thời gian nhất định và định hướng cho hoạt động thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực, vật lực và tài chính. </li></ul>
 44. 44. <ul><ul><li>4.3 Kỹ thuật biểu đạt mục tiêu và chỉ tiêu trong văn bản kế hoạch : </li></ul></ul><ul><li>Ví dụ 1: Mục tiêu, chỉ tiêu về công tác phổ cập giáo dục: </li></ul><ul><li>Mục tiêu: Tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn </li></ul><ul><li>Chỉ tiêu 1 : Giảm khoảng cách trong tỷ lệ nhập học đúng tuổi giữa thành thị và nông thôn còn 2% vào năm 201… </li></ul><ul><li>Chỉ tiêu 2 : Tăng tỷ lệ đi học của trẻ em nam và nữ thuộc các xã đặc biệt khó khăn lên 85% vào năm 201…. </li></ul><ul><li>Chỉ tiêu 3 : Tăng tỷ lệ trường tiểu học có đường nội bộ cho học sinh khuyết tật vào lớp lên 50% vào năm 201… </li></ul><ul><li>(Nguồn: Tài liệu “Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo…” – Bộ GD-ĐT – Dự án tăng cường năng lực xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trung hạn cấp tỉnh, thành phố. Hà Nội-2009) </li></ul>
 45. 45. <ul><ul><li>4.3 Kỹ thuật biểu đạt mục tiêu và chỉ tiêu trong văn bản kế hoạch : </li></ul></ul><ul><li>Ví dụ 2: Mục tiêu, chỉ tiêu về tiếp cận cơ hội học tập: </li></ul><ul><li>Mục tiêu: Tăng tỷ lệ trẻ nhập học đúng tuổi; nâng cao chất lượng học tập của trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em gái, tăng tỷ lệ HS học hoà nhập. </li></ul><ul><li>Các chỉ tiêu: </li></ul><ul><li>Đến năm 2014: </li></ul><ul><ul><li>Chỉ tiêu 1: 95% trẻ em xuất thân từ các gia đình chính sách được đến trường, đặc biệt là các em gái </li></ul></ul><ul><ul><li>Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ bỏ học xuống còn 3 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Chỉ tiêu 3: Đảm bảo 100 % HS có đủ SGK tất cả các môn học </li></ul></ul><ul><li>(Nguồn: Tài liệu tập huấn hiệu trưởng THCS tham gia dự án giáo dục THCS vùng khó nhăn nhất. Bộ giáo dục và đào tạo-Dự án giáo dục THCS vùng KKN, 2010) </li></ul>
 46. 46. <ul><ul><li>4.4 Kỹ thuật 5W+2H để tư duy toàn diện khi lập kế hoạch </li></ul></ul>CÂU HỎI Ý NGHĨA ỨNG DỤNG W hat? Chọn vấn đề gì? Làm gì? Tổ chức 1 tiết dạy thực hiện chuyên đề đổi mới PPDH “Cải tiến tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học môn Toán lớp 10” W hen? Khi nào bắt đầu làm? khi nào kết thúc? Tiết 3 + 4, sáng thứ 5, tuần 8 (ngày …tháng 10 năm 2011) W here? Công việc diễn ra ở đâu? Bố trì không gian đó ra sao? - Dạy tại Lớp 10 A5 – Họp tổ RKN tại Phòng họp Hội đồng W ho? Ai làm ? Sắp xếp, phân công họ như thế nào? Dạy: Cô Lê Hằng Nga (nhóm T.10) Dự: cả tổ toán W hy? Tại sao lại chọn các yếu tố: công việc/nơi ấy/thời điểm ấy/người làm ấy/cách thức ấy/nguồn lực ấy?... Chọn các yếu tố: công việc/địa điểm, thời gian, người dạy, người dự, cách tiến hành, phương tiện như thế …bởi vì…… H ow (know)? Làm thế nào? - TTCM phổ biến kế hoạch đầu tháng 10/2011; - Cô Nga cùng nhóm Toán 10 xây dựng kế hoạch bài dạy. - Cô Nga thực hiện chuyên đề qua bài dạy trên lớp - Cả tổ toán phân tích, rút KN ngay trong tiết 4 H ow much? Bao nhiêu nguồn lực (CSVC, kinh phí…)? - Máy chiếu Projecter - Loa, mic không giây cho GV - In 2x40 phiếu học tập
 47. 47. <ul><ul><li>4.5 Kỹ thuật sơ đồ tư duy (Mind Map) </li></ul></ul><ul><li>4.5.1 Thế nào là sơ đồ tư suy? </li></ul><ul><li>Bản đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy. </li></ul><ul><li>Là phương pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não của bạn rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. </li></ul><ul><li>Là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó, “sắp xếp” ý nghĩ của bạn theo một trật tự nhất định. </li></ul><ul><li>Tác giả đề xuất và phổ biến rộng rãi sơ đồ tư duy là Tony Buzan. </li></ul>
 48. 48. <ul><ul><li>4.5 Kỹ thuật sơ đồ tư duy (Mind Map) </li></ul></ul>4.5.2 Ý nghĩa của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, công tác: Sơ đồ tư duy giúp chúng ta sử dụng tối đa khả năng của bộ não.
 49. 49. <ul><ul><li>4.5 Kỹ thuật sơ đồ tư duy (Mind Map) </li></ul></ul>4.5.3. Cách tạo sơ đồ tư duy: <ul><li>Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề. </li></ul><ul><li>Luôn sử dụng màu sắc. Bởi vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh. </li></ul><ul><li>Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một, nối các nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai,…. bằng các đường nối. </li></ul><ul><li>Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được nằm trên một đường kẻ. </li></ul><ul><li>Tạo ra một kiểu bản đồ riêng cho mình (Kiểu đường kẻ, màu sắc,…). </li></ul><ul><li>Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các đường thẳng vì các đường cong được tổ chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của mắt hơn rất nhiều. </li></ul><ul><li>Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm. </li></ul>
 50. 50. <ul><ul><li>4.5 Kỹ thuật sơ đồ tư duy (Mind Map) </li></ul></ul>4.5.3. Cách tạo sơ đồ tư duy: Ví dụ:
 51. 51. <ul><ul><li>4.5 Kỹ thuật sơ đồ tư duy (Mind Map) </li></ul></ul>4.5.3. Cách tạo sơ đồ tư duy: Giới thiệu sản phẩm vận dụng sơ đồ tư duy để giới thiệu tác phẩm “Nhật ký trong tù” của một giáo viên trung học Tp Hồ Chí Minh)
 52. 52. <ul><ul><li>4.6 Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan </li></ul></ul>4.6.1. Trình bày bản kế hoạch năm học của TCM theo biểu đồ Gantt : i) Biểu đồ Gantt là gì? Biểu đồ Gantt là công cụ để đo lường tiến độ thực hiện các công việc so với kế hoạch đề ra. ii) Ý nghĩa của biểu đồ Gantt : Biểu đồ Gantt là một cách đơn giản và dễ hiểu để giám sát tiến độ của các hoạt động khi thực hiện một kế hoạch/một dự án. Chúng cung cấp cho ta hình ảnh trực quan về các hoạt động và thời gian thực hiện ; đồng thời, chúng cho phép ta truyền đạt thông tin một cách dễ dàng với các đồng nghiệp khác trong nhóm về trạng thái của kế hoạch/dự án.
 53. 53. <ul><ul><li>4.6 Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan </li></ul></ul>4.6.1. Trình bày bản kế hoạch năm học của TCM theo biểu đồ Gantt : iii) Cách vẽ một biểu đồ Gantt: Vẽ đường thời gian của kế hoạch từ đầu đến cuối năm học (theo tháng hoặc theo tuần) trên trục toạ độ (trục tung- nằm ngang); Trên trục hoành (ngược lại với trục tung) thể hiện các hoạt động cần được hoàn thành trong suốt kế hoạch; Vẽ một vạch nằm ngang (đậm) ở mỗi mức độ của hoạt động để chỉ khoảng thời gian thực hiện mỗi công việc.
 54. 54. <ul><ul><li>4.6 Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan </li></ul></ul>Ví dụ về b iểu đồ Gantt 4.6.1. Trình bày bản kế hoạch năm học của TCM theo biểu đồ Gantt : Các hoạt động và công việc Thời gian thực hiện (tháng) Phân công 9 10 11 12 01 02 3 4 5 6 7 8 - Việc 1: …………                           - Việc 2: …………                           - Việc 3: …………                           - Việc 4: …………                           - Việc 5: …………                           - Việc 6: …………                           - Việc 7: …………                           - Việc 8: …………                           - Việc 9: …………                          
 55. 55. <ul><ul><li>4.6 Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.6.2. Trình bày bản kế hoạch theo đầu công việc : </li></ul></ul></ul>TT Nội dung công việc Chỉ tiêu/ Sản phẩm Biện pháp Thời hạn hoàn thành Người phụ trách Ghi chú 1 Công việc A           2 Công việc B           3 Công việc C           4 .…          
 56. 56. <ul><ul><li>4.6 Kỹ thuật trình bày kế hoạch có tính trực quan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.6.3. Trình bày bản kế hoạch theo tiến trình thời gian : </li></ul></ul></ul>Thời gian Nội dung công việc C hỉ tiêu/ sản phẩm Biện pháp Người phụ trách Ghi chú Từ….đến…. Công việc A         Từ….đến…. Công việc B         Từ….đến…. Công việc C         Từ….đến…. Công việc D         Từ….đến…. Công việc ...        
 57. 57. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN PHẦN 4 THỰC HÀNH TỔNG HỢP: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 58. 58. <ul><li>Vận dụng những nội dung đã thu hoạch qua các chuyên đề của khóa bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn này, cũng như sự trải nghiệm thực tiễn của bản thân, thày/cô thiết kế bản kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2011 – 2012. (hoặc một loại kế hoạch khác của tổ chuyên môn trong năm học do cá nhân tùy chọn) </li></ul>XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
 59. 59. Trân trọng cảm ơn quý thầy cô!

×