Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kargahe composite

524 views

Published on

ساخت کامپوزیت

Published in: Science
 • Be the first to comment

Kargahe composite

 1. 1. ‫دیبهشت‬‫ر‬‫ا‬1393 ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 2. 2. ‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬(‫ه‬‫ز‬‫چندسا‬)‫چیست؟‬ ‫سکوپ‬‫و‬‫ماکر‬‫مقیاس‬‫فیزیکی،در‬‫مخلوط‬ ‫یک‬ ‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫معموال‬‫دو‬‫یک،از‬ ‫و‬‫هستند‬ ‫ی‬ ‫مشخص‬‫ز‬‫مر‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫که‬ ‫است‬‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫ماده‬‫چند‬ ‫یا‬ ‫است‬‫بیشتر‬ ‫ا‬‫ز‬‫اج‬ ‫تک‬‫تک‬ ‫خواص‬ ‫از‬ ‫مجموع‬ ‫خواص‬. ‫ماتریس‬(‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫یا‬ ‫سخت‬ ‫گرما‬ ‫نرم‬ ‫گرما‬ ‫پلیمر‬) ‫الیاف‬ ‫ی‬‫ز‬‫کامپو‬‫ت‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 3. 3. ‫ها؟‬‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫ک‬ ‫هاست‬ ‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫مخصوص‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫بودن‬ ‫پایین‬ ‫علت‬ ‫مهمترین‬‫ه‬ ‫ی‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫مواد‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫به‬‫ل‬‫مدو‬ ‫نسبت‬‫و‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫به‬‫استحکام‬ ‫نسبت‬‫تی‬ ‫است‬ ‫ات‬‫ز‬‫فل‬‫از‬‫باالتر‬‫ی‬ ‫مشخص‬ ‫ر‬‫؛بطو‬.PMC‫با‬ ‫ها‬ ‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫ی‬‫پلیمر‬ ‫ماتریس‬ ‫است‬ ‫ات‬‫ز‬‫فل‬‫از‬ ‫آسانتر‬‫آنها‬‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫های‬ ‫ایند‬‫ر‬‫ف‬. ‫فضایی،اتومبیل،کش‬‫صنایع‬‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫قابلیت‬‫آنها‬‫تنوع‬‫ی‬‫ساز‬ ‫تی‬ ‫و‬...‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ا‬‫ر‬. ‫ی‬‫ظاهر‬‫یبایی‬‫ز‬ ‫باالتر‬ ‫شمیمیایی‬ ‫مقاومت‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 4. 4. ‫ها‬ ‫ین‬‫ز‬‫ر‬resins:‫پلیمرهای‬ ‫به‬ ‫پخت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫پایین‬ ‫مولکولی‬ ‫جرم‬ ‫با‬ ‫پلیمرهایی‬‫جرم‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫نهایت‬ ‫بی‬ ‫مولکولی‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫ماده‬‫نقش‬(‫ماتریس‬:)1-‫الیاف‬‫به‬‫نیرو‬ ‫انتقال‬2-‫از‬‫حفاظت‬ ‫محیطی‬ ‫مخرب‬ ‫عوامل‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫در‬ ‫الیاف‬3-‫کننده‬‫تقویت‬ ‫فاز‬‫ی‬‫دار‬‫نگه‬ ‫های‬ ‫رزین‬ ‫گرماسخت‬ ‫اپوکسی‬ ‫پلی‬ ‫استر‬ ‫فنولیک‬ ‫ها‬ ‫پلی‬ ‫ایمیدها‬ ‫وینیل‬ ‫استر‬ ‫رزین‬ ‫های‬ ‫گرمانرم‬ ‫ها‬ ‫نایلون‬ ‫پلی‬ ‫استرهای‬ ‫گرمانرم‬ ‫پلی‬ ‫کربنات‬ ‫پلی‬ ‫ها‬ ‫استال‬ ‫پلی‬ ‫آمید‬- ‫ایمیدها‬ ‫اتر‬ ‫پلی‬ ‫اترکتون‬ ‫پلی‬ ‫فنیلن‬ ‫اکساید‬ ‫پلی‬ ‫سولفون‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 5. 5. ‫برد‬‫ر‬‫پرکا‬‫های‬ ‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫اپوکس‬ ‫شیمیایی‬‫مقاومت‬ ‫خوب‬(‫قلیایی‬‫محیط‬ ‫بویژه‬) ‫عالی‬‫چسبندگی‬ ‫فرورفتگی‬ ‫کم‬((shirinkage ‫مکانیکی‬‫خواص‬ ‫خوب‬(‫چقرمگی،مقاومت‬ ‫و‬‫ی‬ ‫سایش‬).. ‫و‬‫الکتریکی‬ ‫عایق‬‫خاصیت‬ ‫باال‬‫ارتی‬‫ر‬‫ح‬ ‫استر‬ ‫پلی‬(‫اشباع‬‫ر‬‫غی‬) ‫رزینها‬‫ترین‬‫پرمصرف‬ ‫از‬‫کمتر‬‫شمیایی‬‫مقاومت‬ ‫ی‬ ‫اپوکس‬ ‫عالی‬‫چسبندگی‬ ‫باال‬‫فرورفتگی‬(8‫تا‬12‫درصد‬) ‫خوب‬‫نسبتا‬‫خواص‬ ‫ب‬‫نسبت‬ ‫تر‬‫پایین‬‫قیمت‬‫ه‬ ‫ی‬ ‫اپوکس‬ ‫مایعات‬ ‫بصورت‬ ‫ها‬ ‫رزین‬ ‫می‬ ‫ارعرضه‬‫ز‬‫با‬ ‫به‬ ‫ویسکوز‬ ‫شوند‬ ‫پخت‬‫عامل‬ ‫آمینی،آمیدی‬ ‫مونومر‬‫پخت‬‫عامل‬ ‫ن‬‫استایر‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 6. 6. ‫الیاف‬fiber ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬‫حجم‬‫و‬ ‫است‬ ‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫عضو‬‫الیاف‬‫آن‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشغال‬‫ا‬‫ر‬. ‫کام‬ ‫بر‬‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ ‫مهمترین‬‫الیاف‬ ‫ایش‬‫ر‬‫آ‬‫و‬‫نوع،مقدار‬‫یت‬‫ز‬‫پو‬ ‫است‬. ‫الیاف‬‫مهم‬‫های‬‫کمیت‬ ‫مخصوص‬ ‫وزن‬ ‫کششی‬ ‫استحکام‬ ‫مدول‬ ‫و‬ ‫خستگی‬ ‫مقاومت‬ ‫انتقال‬ ‫ضرایب‬ ‫حرارتی‬-‫الکتریکی‬ ‫قیمت‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 7. 7. ‫الیا‬‫مهمترین‬‫ف‬ ‫صنعت‬‫در‬ ‫ها‬ ‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫کوالر‬ ‫شیشه‬ ‫بور‬ ‫طبیعی‬ ‫هیبریدی‬ ‫اکریلیک‬ ‫کربن‬ ‫سیلیس‬ ‫کربن‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 8. 8. ‫شکل‬ ‫الیاف‬ ‫نخ‬ ‫تابیده‬str anded ‫بافته‬ ‫نخ‬ ‫شده‬w ovwn ‫نمد‬m ats ‫دسته‬ ‫رشته‬ ‫نتابید‬‫ه‬r oving ‫نخ‬ yarn ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 9. 9. ‫شیشه‬ ‫الیاف‬ E,S,C ‫کم‬ ‫قیمت‬ ‫استحکام‬ ‫باال‬ ‫کششی‬ ‫مقاومت‬ ‫ب‬ ‫شیمیایی‬‫اال‬ ‫خواص‬ ‫خوب‬ ‫عایقی‬ ‫مدول‬ ‫کم‬ ‫کششی‬ ‫مخصوص‬ ‫وزن‬ ‫زیاد‬ ‫نسبتا‬ ‫زیاد‬ ‫سختی‬ ‫ساخت‬fiber glass ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 10. 10. E-glass ‫الی‬ ‫رایجترین‬‫اف‬ ‫شیشه‬ ‫خواص‬ ‫خو‬ ‫الکتریکی‬‫ب‬ ‫پایین‬ ‫وقیمت‬ S-glass ‫باالترین‬ ‫استحکام‬ ‫نظامی‬ ‫صنایع‬ C-glass ‫مقاومت‬ ‫باال‬ ‫شمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫شیمیایی‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 11. 11. ‫کربن‬ ‫الیاف‬ ‫ی‬‫ز‬‫بسیار‬‫نسبت‬‫اد‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬‫به‬ ‫استحکام‬ ‫مدو‬ ‫باالی‬ ‫نسبت‬‫ل‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬‫به‬‫ی‬ ‫کشش‬ ‫خستگ‬ ‫استحکام‬‫ی‬ ‫باال‬ ‫انبساط‬‫ضریب‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬‫تی‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ح‬ ‫قیمت‬‫ان‬‫ر‬‫گ‬ ‫عایق‬‫خواص‬ ‫ضعیف‬ Epoxy-carbone composite ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 12. 12. UHM ‫بسیارباال‬‫ل‬‫مدو‬ ‫ب‬ ‫تنسایل‬‫اال‬ HM ‫باال‬ ‫مدول‬ ‫ب‬ ‫تنسایل‬‫اال‬ ‫کم‬ ‫مدول‬ IM ‫مدول‬ ‫متوسط‬ HT SHT ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 13. 13. ‫الیاف‬ ‫امید‬‫ر‬‫آ‬(،‫کوالر‬)... ‫کنند‬ ‫متوقف‬‫ه‬ ‫ها‬ ‫پرتابه‬ ‫زیاد‬ ‫چقرمگی‬ ‫باال‬ ‫تنسایل‬ ‫رطوبت‬ ‫جذب‬ ‫کم‬ ‫مقاومت‬ ‫برابر‬ ‫در‬Uv ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 14. 14. ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 15. 15. ‫ر‬‫بو‬ ‫الیاف‬ Epoxy Boron Graphite 5‫استحکام‬ ‫برابرفوالد‬! ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 16. 16. •‫ها‬ ‫آمین‬ ‫وپلی‬ ‫ها‬ ‫آمین‬(‫محیطی‬()‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫پخت‬ ‫عامل‬ ‫ی‬ ‫اپوکس‬ ‫های‬ •‫یدی‬‫ر‬‫آنید‬(‫باال‬‫دما‬) •‫کاتالیتیک‬(‫آنیونی‬) •‫آمیدها‬ ‫پلی‬ •‫کسیدی‬‫و‬‫پر‬(‫استر‬ ‫پلی‬ ‫های‬‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫پخت‬ ‫عامل‬ ‫پخت‬ ‫سیستم‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ایج‬‫ر‬ (‫شدن‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬) curing resin chain crosslinking ‫مواد‬‫این‬ ‫به‬Hardner‫یا‬curing agent‫گویند‬ ‫می‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 17. 17. ‫مواد‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫ها‬‫دهنده‬‫شتاب‬ ‫کبالت‬‫نمک‬ ‫شعل‬‫پرکننده،ضد‬‫مواد‬‫ه‬ ‫و‬... ‫کیفیت‬ ‫افزایش‬ ‫کامپوزیت،کاهش‬ ‫فرایند‬ ‫زمان‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 18. 18. ‫لی‬‫ژ‬ ‫پوشش‬gel coat GEL COAT‫لی‬‫ژ‬ ‫پوشش‬:‫قالب‬ ‫سطح‬‫که‬‫ین‬‫ز‬‫ر‬‫الیه‬‫اولین‬‫ده‬‫ز‬ ‫ش‬ ‫و‬‫طوبتی‬‫ر‬،‫ی‬‫جو‬ ‫مقاوم‬‫الیه‬‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫آن‬‫نقش‬ ‫و‬‫شود‬ ‫می‬‫یمیایی‬ ‫است‬.‫باشد‬‫داشته‬ ‫تجاعی‬‫ر‬‫ا‬ ‫خاصیت‬‫کمی‬ ‫باید‬. TOP COAT‫قالب‬‫از‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫بیرون‬‫از‬‫بعد‬‫که‬‫یین‬‫و‬‫ر‬ ‫پوشش‬ ‫شود‬ ‫می‬‫ده‬‫ز‬ ‫سطح‬‫ی‬‫و‬‫ر‬. ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 19. 19. ‫ها‬‫یت‬‫ز‬‫کامپو‬ ‫اصطالحات‬ EEW:‫اپوکسید‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫از‬ ‫گرم‬ ‫واالن‬‫اکی‬ ‫یک‬ ‫ی‬‫حاو‬ ‫که‬ ‫ینی‬‫ز‬‫ر‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫باشد‬. Weight per epoxide:WPE EMM:epoxy molar mass Pot life:‫بگی‬‫ر‬‫بکا‬ ‫الیاف‬ ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫یم‬‫ر‬‫دا‬‫مهلت‬ ‫که‬‫مانی‬‫ز‬ ‫مدت‬‫و‬‫ریم‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬‫غیر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ای‬ ‫له‬‫ژ‬ ‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ Shelve life:‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫بشکه‬ ‫یا‬ ‫ظرف‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫مانی‬‫ز‬ ‫مدت‬ ‫شود‬ ‫ای‬ ‫له‬‫ژ‬ ‫اینکه‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫کرد‬ ‫ی‬‫دار‬‫نگه‬ ‫انبار‬. ‫ها‬ ‫کننده‬‫قیق‬‫ر‬:‫ند‬‫و‬‫ر‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫ین‬‫ز‬‫ر‬ ‫یته‬‫ز‬‫ویسکو‬ ‫کاهش‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 20. 20. Equivalent wt./NH= 𝑴𝒐𝒍𝒆 𝒘𝒕.𝒐𝒇 𝒄𝒖𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒈𝒆𝒏𝒕 𝑵𝒐.𝒐𝒇 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒚𝒅𝒓𝒐𝒈𝒆𝒏 Curing agent(phr)= 100×Equivalent wt./NH EEW H2N-CH2-CH2-N-CH2-CH2-N-CH2-CH2-NH2 HH Molecular Weight is 146 Functionality is 6 146 / 6 = 24 g / eq EEW = 200 g TETA ‫پخت‬ ‫عامل‬phr = 24 * 100 / 200 = 12 grams ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 21. 21. ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫دستی‬ ‫گذاری‬ ‫الیه‬hand layup ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 22. 22. ‫ی‬‫فشار‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫قالب‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 23. 23. ‫خال‬ ‫تحت‬ ‫گیری‬ ‫قالب‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 24. 24. ‫ها‬ ‫فیالمان‬ ‫پیچی‬ ‫سیم‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 25. 25. ‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫سایر‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 26. 26. ‫ها‬ ‫کامپوزیت‬ ‫کاربرد‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 27. 27. ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 28. 28. ‫کارگاه‬ ‫عملی‬ ‫قسمت‬ ‫مواد‬ ‫معرفی‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫زیر‬ ‫مواد‬ ‫گالس‬ ‫فایبر‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫ساخت‬ ‫در‬‫روند‬ 1-‫اشباع‬ ‫غیر‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫رزین‬ 2-‫نوع‬ ‫شیشه‬ ‫الیاف‬E(‫نمدی‬ ‫حالت‬)‫یا‬filament mat 3-‫کبالت‬ ‫نفتانات‬(‫برای‬ ‫کاتالیزور‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫فعال‬‫تجزیه‬ ‫آغازگر‬) 4-MEKP‫پروکساید‬ ‫کتون‬ ‫اتیل‬ ‫متیل‬‫آغازگر‬ 5-‫قالب‬ ‫واکس‬ 6-‫کوت‬ ‫ژل‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 29. 29. ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬ ‫واکس‬‫قالب‬ ‫کوت‬ ‫ژل‬ ‫نفتانات‬ ‫کبالت‬ ‫اشباع‬ ‫غیر‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫رزین‬ ‫شیشه‬ ‫الیاف‬ MEKP
 30. 30. ‫کار‬ ‫نحوه‬ ‫میزنیم‬ ‫واکس‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تمیز‬ ‫کامال‬ ‫را‬ ‫قالب‬ ‫ابتدا‬ ‫سپس‬5‫سی‬ ‫سی‬MEKP‫مشخص‬ ‫مقدار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کبالت‬ ‫و‬ ‫کوت‬ ‫ژل‬(‫قالب‬ ‫سطح‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫بسته‬)‫مخلوط‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫قالب‬ ‫روی‬ ‫نقاشی‬ ‫برس‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬15-20 ‫سپس‬ ‫شود‬ ‫پخت‬ ‫کوت‬ ‫ژل‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫مهلت‬ ‫دقیقه‬5 ‫سی‬ ‫سی‬MEKP‫کبالت‬ ‫و‬‫ژل‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اضافه‬ ‫رزین‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫الیاف‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫سپس‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫کوت‬‫ی‬ ‫رزین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫هوا‬ ‫های‬ ‫حباب‬ ‫تا‬ ‫میدهیم‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫گذاریم‬ ‫کند‬ ‫تر‬ ‫را‬ ‫الیاف‬ ‫کامال‬.‫تکرا‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫بعدی‬ ‫الیه‬ ‫برای‬‫می‬ ‫ر‬ ‫شود‬(‫الیاف‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫رزین‬ ‫الیه‬ ‫یک‬)‫گ‬ ‫الیه‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ذاری‬ ‫کامال‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫مهلت‬ ‫فایبرگالس‬ ‫به‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫پخت‬.‫کامپوزیت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬(‫فایبرگالس‬)‫ج‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫را‬‫دا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 31. 31. ‫تصاویر‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬ ‫کوت‬ ‫ژل‬ ‫پوشش‬ ‫اعمال‬ ‫قالب‬ ‫روی‬
 32. 32. ‫الیاف‬ ‫الیه‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 33. 33. ‫رزین‬ ‫اعمال‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 34. 34. ‫کاری‬ ‫غلطک‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬
 35. 35. ‫پایان‬ ‫گرگان‬ ‫گستان‬ ‫دانشگاه‬

×