Tajuk

387 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk

 1. 1. TAJUK: PRODUK TEMPATAN DI NEGARA KITA (TOK MA FROZEN FOOD)
 2. 2. ISI KANDUNGANISI KANDUNGAN M/S1)Tajuk2)Isi Kandungan3)Penghargaan4)Objektifkajian5)Hasilkajian Maklumatasasproduk Latarbelakang Cara penghasilan/kaedah Perkembanganproduk6)Rumusan7)Lampiran8)Rujukan
 3. 3. Penghargaan Syukurkehadratilahikeranatanpalimpahkurnianya,tidakmungkinsayabolehmenyiapkankerjakursusini.Sayajugainginmerakamkanjutaanterimakasihkepadakeduaibubapasaya, EncikMohdZahir binAbdul WahabdanPuanSalmiahbintiShaarikeranatelahbanyakmemberikansokongan moraldankewangan. Seterusnya, sayainginmengucapakanterimakasihkepada gurumatapelajaransejarahkelassayaiaiti, PuanPouziahbintiMohd Isa di atasbimbingandantunjukajar sepanjangkerjakursusdijalankan. Akhirsekali, sayainginmengucapkanterimakasihkepadarakan-rakan yangtelahbanyakmembantusayadarisegi idea danbahanterutamanya MaiNurulAthifahbintiMeorRosli, Nor Mas Alyssa bintiSafri, Norwahidabinti Sharifdantidaklupajuga Nor FarhanahbintiSharulriza.
 4. 4. OBJEKTIF KAJIANBerikutmerupakanobjektifkajiankerjakursussejarah yang dijalankan: Dapatmengenalpastiersumber-sumbersejarah yangsahih.Iniakandapatmembantusayamembuatkajianilmiahdengantatacara yang betul. Kajianinidapatmenambahkanpengetahuansayatentangbagaimanaproduktempatansepertiperusahaanmakanandihasilkandandikembangkanhinggakeseluruh Negara. Dapatmenanamkansemangat patriotic denganmembelibaranganbuatan Malaysia. Kajianinijugatelahmenyedarkansayatentangbidangperusahaanmakananinidapatmemberihasil yang lumayanjikadijalankansecaracekapdanberkesan. Kajianinidilakukanuntukmemenuhikehendaksukatanpelajaran PMR.
 5. 5. KAEDAH KAJIAN Sayatelahmembuatpenyelidikan di PusatSumber SMK Jatidantelah Berjayamengumpulmaklumat. Sayajugatelahmelawatpremisperniagaantersebutuntukmelihatsendiri prosesmakanansejukbeku. Akhirsekalisayatelahmengadakansesiwawancarapengusahaperniagaanbagimendapatkan info bagimelengkapkankerjakursusini.
 6. 6. HASIL KAJIAN MAKLUMAT ASAS PRODUKI.NamaProduk:Tok Ma Frozen FoodII. Kategori:MakananIII. NamaPengusaha:HajahAminahbintiShahadanIV.Nama Syarikat: Tok Ma Enterprise
 7. 7. V. Lokasi :LokasiperniagaanTok Ma Frozen Food ialahNo.27 ,Persiaran Bukit Meru 10 , Meru Heights ,30020 Ipoh , Perak.
 8. 8. LATAR BELAKANG I. Sejarahkewujudan Padaawalnya, PuanHajahAminahataulebihdikenalisebagaiTok Ma membuatkuihmuihsebagaihobisahaja.Jikakuih yang dibuatnyamempunyaibaki, diaakanmemberikannyakepadarakandanjirantetangganya. Setelahpencen, Tok Ma mempunyaibannyakmasalapanguntukmembuatkuih.Diaseringmemberinyakepadarakan danjirannyasecarapercuma. Namun, lama kelamaanrakannyaberasaagakbersalahkeranaTok Ma terlalukerapmemberikuihsecarapercuma.Olehsebabitu, rakannyatelahmencadangkanTok Ma agar menjualkuih yang diahasilkan. Tok Ma telahberbincangdengansuaminyaiaitu Tuan Haji IdrisataulebihdikenalisebagaiTok Bah telahbersepakatmembukaperniagaansejukbekusecararasmi. II.Modal Modal yang telahdilaburkanbagimembukaperniagaaniniadalahsebanyak RM 10 000.Tok Ma telahmenggunakanduitpencennyadanduit yang dikumpulsendiri.Di sampingitu, Tok Bah jugatelahmenyumbangsejumlahwangsebagaitandasokongan.III.Kepentinganproduk Kepentinganprodukiniadalahuntukperayaan.Selainitu, makanansejukbekuTok Majugasesuaidihidangkansebagaihidanganminumpetangbersamakeluarga.
 9. 9. IV.Kelebihanproduk KelebihanprodukTok Ma Frozen Food ialahproduktersebuttahan lama.Selainitu,produkinitidakmengandungibahanpengawet.Akhirsekali,produkinisangatcepatdanmudahuntukdihidang.
 10. 10. KAEDAH PENGHASILAN I. Senaraibahan Tok Ma telahmengeluarkanberbagaijenismakanansejukbeku.Antararamuan yang digunakanbagisetiapprodukialahtepunggandum, garam, gula, mentega, telurdan lain-lain. II. Senaraiperalatan TerdapatperalatandigunakanolehTok Ma bagimemudahkan proses membuatkuih. Antaranyaialah, mesinuli, freezer, penggoreng, sealer dankualitebar roti canai. III. SpesifikasiProdukPelbagaijeniskuihmuihdihasilkanolehsyarikatini.Anataranyaialah roti canai, cucurbadakdan lain- lain .Setiapprodukdibungkusdenganberat yang sama. IV. Langkahkawalanmutu Kawalanmutumakananiniamatdititikberatkanolehpemilikperniagaanini. Hal inibagimemastikanmemastikanmakananinirasanyasentiasaenak. MakanansejukbekukeluaranTok Ma Frozen Food dijaminkeenakannyakeranapemilikperniagaanini, Tok Ma akanmerasabancuhankuihnya . jikabancuhantersebutkurangsedap. TokMa akanmembancuhnyasemulasehinggamendapat rasa yang diinginkan.
 11. 11. PERKEMBANGAN PRODUKI. RangkaianPemasaran Dipasarkan di beberapabuahpasarrayadanstesenminyaksepertiKedaiRuncitRahmat, Green Town Mall, Petronas Seri Iskandar, Meru Frozen Food dan lain- lain.II. Sambutandaripengguna MenurutTok Ma, sambutandaripenggunaamatmenggalakkandanmelebihidarijangkaannya.III. Masalah yang dihadapi Setiapperniagaanpastimempunyaicabaran.Antaracabaran yang dihadapiolehTok Ma adalahmasalahkekurangantenagakerja, umur yang semakinmeningkat, dankepercayaanmasyarakatterhadapproduktersebut.IV. Perancanganmasahadapan. Tok ma bercadanguntukmenjualproduknya di beberapapasarrayabesarsepertiMydindanmembukaempayarperniagaannyasen diri.
 12. 12. RUMUSAN Kajian sejarah ini didapati dapat membantu saya sebagai pelajar mengetahui sejarahsesebuah perniagaan makanan buatan tempatan dengan lebih mendalam. Kajian ini juga telah membolehkan saya menguasai kemahiran yang berguna. Antarakemahiran tersebuat ialah kemahiran mencari, mengumpul dan menganalisis maklumat dandata menganai sesuatu perniagaan. Maklumat yang berjaya dikumpul telah memberi pendedahan betapa kita perlumenghargai produk tempatan. Ini diikuti dengan perasaan banggaa terhadap rakyat Malaysiayang telah Berjaya menghasilkan produk yang mendapat sambutan ramai. Melalui kajian sejarah ini, kita dapat mengeratkan silaturrahim yang sedia terjalin.Dengan ini kita dapat mewujudkan perpaduan dan keharmonian kaum dan masyarakat.Keadaan ini akan menjamin keamanan Negara dan kita perlulah bersyukur dengankeharmonian yang dimiliki. Nilai murni seperti sabar dan bekerjasama ketika menyiapkan kerja kursus merupakanpendedahan yang amat berguna buat saya pada masa hadapan. Melalui kajian ini, semangat patriotik berjaya ditanam dalam jiwa. Kewujudan produktempatan perlulah dipertahankan kerana dapat membantu membentuk jati diri sebagai anakkelahiran Malaysia.
 13. 13. ESEI:BELILAH BARANGAN BUATAN MALAYSIA Sebagai negara yang sedang membangun, Malaysia sebenarnya telah banykmenghasilkan pelbagai barangan serta produk sendiri. Sudah tiba masanya untuk kita tidaklagi mengagungkan barangan buatan luar. Hal ini kerana, barangan keluaran tempatankualitinya setanding dengan barangan import malah, ada sesetengah produk buatan Malaysiajauh lebih bagus dari produk luar. Kini, Malaysia sudah mampu untuk berdikari dalammemenuhi kehendak dan keperluan masyarakat. Kita seharusnya berbangga dan bersyukur sebagai rakyat Malaysia kerana produktempatan telah berjaya mendapat tempat di hati pengguna bukan sahaja dalam negaramalahan, di peringkat antarabangsa. Kepentingan dalam membeli barangan tempatan dapat mengelak pengeluaranmatawang kita ke luar negara. Hal ini dapat dilaksanakan apabila masyarakat bersatu padudengan mengutamakan dan membeli barangan buatan Malaysia dalam memenuhi keperluanmereka. Pihak kerajaan telah membuat pelbagai rancangan bagi merancakkan lagi ekonominegara. Bagi menjayakan hasrat kerajaan agar produk keluaran tempatan diterima diperingkat global, pengusaha tempatan perlulah sentiasa berusaha dan produktif bagimeningkatkan kualiti barangan mereka. Sebagai anak Malaysia, kita seharusnya tabahmenghadapi cabaran dalam usaha memajukan barangan buatan tempatan. Kita mestilahberganding bahu bangunkan negara dengan hasil produk kepunyaankita. Seluruh lapisan masyarakat perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab kepadabangsa dan negara supaya Malaysia akan terus berdiri megah di pentas dunia sebarisdengan negara-negara maju yang lain.
 14. 14. RUJUKANBUKU:C.P Mallet, 1993, Frozen Food TechnologyORANG SUMBER(WAWANCARA):Puan Hajah AminahMELAWAT TEMPAT KAJIAN:Tok Ma Frozen Food,No.27 , Persiaran Bukit Meru 10 , Meru Heights , 30020 Ipoh ,Perak.
 15. 15. WAWANCARAAIN : Assalamualaikum Puan, terima kasih kerana sudi menerima temubual kami.TOK MA: Waalaikummussalam, tak usahlah kamu memanggil saya puan. Panggil saja Tok Ma.AIN : Baiklah Tok Ma. Bagaimanakah perniagaan ini mula-mula diwujudkan/TOK MA:

×