Oferta educativa de centre

2,351 views

Published on

Institut d'horticultura i jardineria de Reus

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oferta educativa de centre

  1. 1. Institut d’Horticultura i Jardineria www.hortojardi.com
  2. 2. CICLE FORMATIU GRAU MITJÀProducció AgroecològicaTreballs forestals i de conservació del medi naturalJardineriaCICLE FORMATIU GRAU SUPERIORGestió i Organització dels Recursos Naturals i PaissatgísticsTècnic/a superior en prevenció de riscos professionalsPPASCurs preparatori proves d’acces CFGSPQPIAuxiliar en vivers i jardinsAuxiliar de pintura
  3. 3. CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ Producció Agroecològica: Tenint en compte els canvis que actualment s’estan produint a nivell de producció agrària tant a les nostres comarques com a d’Europa i seguint una línia més respectuosa amb el medi ambient i salut. El nostre centre decideix començar un nou cicle de producció agrícola ecològica el curs vinent. Les característiques d’aquest cicle són les següents: Durada: 2000 hores en 2 cursos. 1584 hores és realitzen al centre i 416 hores en empreses de producció agrícola ecològica. Titulació: Tècnic en producció agroecològica Mòduls: - Fonaments agronòmics I zootècnics - Taller i equips de tracció - Implantació de cultius ecològics - Infraestructures i instal·lacions agrícoles - Producció vegetal i ramadera ecològica - Principis de sanitat vegetal - Maneig sanitari de l’agrosistema - Formació i orientació laboral - Empresa i iniciativa emprenedora - Comercialització de productes agroecològics Competència general: La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi. Així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos professionals i de protecció ambiental. Nivell d’accés: - Graduat en E.S.O - Batxillerat - Prova d’accés (informació al propi centre)
  4. 4. CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ Treballs forestals i de conservació del medi natural Nivell: Formació professional de grau mitjà. Durada: 2000 hores en 2 cursos acadèmics. 1600 hores es realitzen al centre i 400 hores a empreses del sector. Titulació: Tècnic en treballs forestals i de conservació de medi natural. Crèdits: - Organització i gestió d’una explotació agrària familiar - Instal·lacions agràries - Mecanització agrària - Aprofitaments forestals - Aprofitaments cinegètics i piscícoles - Producció de plantes - Gestió dels recursos forestals - Defensa de les masses forestals - Activitat d’ús públic en espais naturals - Agrotecnologia - Formació i orientació laboral - Treballs de síntesis relacionat amb el medi natural Competència professional: - Realitzar els processos i treballs necessaris per a l’obtenció de productes forestals, explotant-los racionalment. - Realitzar els processos i treballs necessaris per a la implantació d’arbres i arbustos en el forest, com també els de manteniment, conservació, inventari i defensa de les masses forestals. - Realitzar les tasques de control i vigilància del medi natural, com també les activitats d’ús públic dels espais naturals. - Realitzar les tasques/operacions de reproducció, propagació i producció de plantes en viver. - Organitzar i gestionar una explotació familiar agrària. - Preparar, manejar i mantenir en ús les instal·lacions, la maquinària i els equips de l’explotació agrària. Nivells d’accés: - Graduat en E.S.O - Batxillerat - Prova d’accés (informació al propi centre)
  5. 5. CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ Jardineria i floristeria Nivell: Formació professional de grau mitjà. Durada: 2000 hores en dos cursos. 1600 hores al centre i 400 hores en empreses del sector. Mòduls: - Infraestructures i instal.lacions - Fonaments agronòmics - Taller i equips de tracció - Principis de sanitat vegetal - Control fitosanitari - Implantació de jardins i zones verdes - Manteniment i millora de jardins i zones verdes - Producció de plantes i pans d’herba en viver - Composicions florals i amb plantes - Establiments de floristeria - Tècniques de venda en jardineria i floristeria - Formació i orientació laboral - Empresa i iniciativa emprenedora - Síntesi (projecte de jardineria) - Formació en centres de treball Competències professionals: - Realitzar tasques d’execució, implantació, conservació i millora de jardins i zones verdes. - Realitzar les tasques de reproducció, propagació i producció de plantes en viver. - Realitzar treballs en altura en els arbres aplicant les tècniques de grimpada. - Realitzar les operacions de control fitosanitari, preservant el medi ambient i aplicant la normativa de seguretat. - Executar projectes de jardineria i paissatgisme. - Realitzar composicions florals i amb plantes. - Coordinar i realitzar les activitats professionals i tècniques de venda pròpies d’empreses de jardineria i floristeria. Nivells d’accés: - Graduat en E.S.O - Batxillerat - Prova d’accés (informació al propi centre)
  6. 6. CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paissatgístics Nivell: Formació de grau superior. Durada: 2000 hores en 2 cursos. 1600 hores al centre i 400 hores en empreses relacionades amb el sector. Tributació: Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paissatgístics. Crèdits: - Organització i gestió d’una empresa agrària - Gestió dels aprofitaments forestals - Gestió i organització de la producció de planta - Gestió silvícola - Instal·lació i manteniment de jardins i restauració del paissatge - Gestió de l’ús públic i del medi natural - Mecanització i instal·lacions d’una empresa agrària - Aprofitaments cinegètics i piscícoles - Tècniques de laboratori d’anàlisi de sòls i aigües - Oficina tècnica - Treball de síntesi relacionat en jardineria i el medi natural - Formació laboral Competència professional: - Gestionar i organitzar una empresa agrària. - Gestionar i organitzar l’establiment i millora dels espais verds. - Gestionar i organitzar processos de reproducció, propagació i producció vegetal en viver. - Programar i controlar les operacions de restauració, manteniment, defensa i ordenació dels recursos forestals. - Programar i controlar les activitats d’ús públic i conservació del medi natural. Accés directe: Batxillerat. Accés mitjançant prova lliure: Informació de condicions d’aquesta prova al propi centre. Accés a estudis universitaris: Un cop aprovat el cicle formatiu es pot accedir a les escoles d’enginyeria tècnica agrícola i forestal en totes les seves especialitats. A més, d’altres enginyeries i estudis de ciències del medi ambient.
  7. 7. CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR Tècnic/a superior en prevenció de riscos professionals Nivell: Formació de grau superior. Durada: 2000 hores en 2 cursos. 1610 hores en el centre educatiu i 390 hores en el centre de treball (pràctiques). Tributació: Tècnic/a de prevenció, Tècnic/a de seguretat i higiene. Crèdits: - Gestió de la prevenció - Riscos derivats de les condicions de seguretat - Riscos físics ambientals - Riscos químics i biològics ambientals - Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball - Emergències - Relacions en l’àmbit de treball - Formació i orientació laboral - Formació en centres de treball Sortides professionals: Qualsevol sector d’activitat econòmica, en general, dins de l’àrea de la prevenció de riscos lligada directament al procés de producció de béns i serveis, tant en empreses grans com en mitjanes i petites, de caràcter públic i privat; també en empreses de serveis mitjanes o petites externes a la indústria. Entre els sectors en què pot desenvolupar l’activitat, destaquem els classificats com activitats d’especial perillositat. Accés directe: Batxillerat. Accés mitjançant prova lliure: Informació de condicions d’aquesta prova al propi centre.
  8. 8. L’Institut d’Horticultura i Jardineria disposa de laboratoris, unes bones instal·lacions ide professors especialistes capaços d’afrontar els nous reptes de la societat: ecologia mediambient, recursos naturals i salut alimentària.Formem professionals i emprenedors per cobrir les àrees punteres del nostre sector.L’institut habitualment organitza estades tècniques a Canàries, França, Portugali a altres països europeus, a empreses punteres. Institut d’Horticultura i Jardineria Autovia Bellissens, s/n. km2.2 · 43206 Reus Tel. 977 75 39 29 · Fax 977 75 69 92 Generalitat de Catalunya e-mail: e3007385@xtec.cat Departament d’Ensenyament http://www.hortojardi.com

×