ICT Plan Zuyderzee College

3,671 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT Plan Zuyderzee College

 1. 1.     ICT‐plan             Zuyderzee College  Versie 1.0 
 2. 2.   Versiebeheer       Versie  Datum  Auteurs   Toelichting/wijzigingen   1.0  Oktober 2008  D. Sluimers     G. McDonald  H. Orsel   M. Harkink                  2   
 3. 3.   Inhoudsopgave       1.  Voorwoord     2.  Visie     2.1   Visie op ict    2.2  Doelstellingen      3.  ICT infrastructuur     3.1  Laptops    3.2  Elektronische Leeromgeving    3.3  Beheer en onderhoud      4.  Digitaal leermateriaal    4.1   Vindplaatsen    4.2  Arrangeren van leermateriaal      4.3  Arrangeertools     5.  Inzet van ICT      5.1  Huidige inzet van ict      5.2  Gewenste inzet van ict      6.  Deskundigheid     6.1  Docenten     6.2  Leerlingen       7.     Toekomstplannen     7.1  Activiteitenplan 2008‐2009    7.2  Stuurgroep ict              Bijlagen   1.  Ict‐projecten voor leerlingen   2.   Namenoverzicht       3   
 4. 4.   1. Voorwoord      Voor u ligt het ICT‐plan van het Zuyderzee College. Hierin wordt de huidige en toekomstige situatie  beschreven met betrekking tot het gebruik van ict. Het plan is ontleend aan het model Vier in Balans,  een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde benadering op de invoering van ict in het onderwijs.  Het model stelt dat effectief gebruik van ict in het onderwijs draait om een evenwichtige inzet van  vier bouwstenen: visie, ict infrastructuur, digitaal leermateriaal en deskundigheid (Kennisnet, 2008).   In het voorliggende ict‐plan wordt elke bouwsteen nader toegelicht.   Het ict‐plan heeft meerdere functies. Het fungeert als communicatiemiddel naar alle betrokkenen en  dient als vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van ict‐gebruik op het Zuyderzee College. Het  plan is opgesteld als werkdocument. Dit betekent dat de komende tijd (delen) van teksten kunnen  worden aangepast of aangevuld.       4   
 5. 5.   2. Visie     2.1   Visie  op ict   Voor de meeste jongeren is de computer een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Ze zoeken er  informatie, leggen beelden vast en communiceren met elkaar. Ook in het onderwijs is ict niet meer  weg te denken.  In het schooljaar 2013‐2014 zullen alle leerlingen op het Zuyderzee College werken  in een digitale leeromgeving.    De inzet van ict is geen doel op zich. Het Zuyderzee College ziet ict als een van de middelen voor het  bereiken van twee doelstellingen: maatwerk en betekenisvol leren. Onder maatwerk wordt verstaan  het ‘aansluiten op verschillen tussen leerlingen’. Met de digitale leeromgeving kunnen leerlingen de  leerstof in hun eigen tempo tot zich nemen. Daarnaast biedt ict mogelijkheden om te differentiëren  op niveau, interesse en leerstijl.   Betekenisvol leren verwijst naar het aansluiten op de leefwereld van leerlingen en het aanbrengen  van samenhang tussen vakken. Ook hierbij is ict een waardevol hulpmiddel. Zo kan een docent de  lesstof naar eigen inzichten interactiever,actueler en levendiger maken. Het gebruik van ict leidt dus  niet alleen tot een motiverende leeromgeving voor leerlingen, maar versterkt ook de  professionaliteit van de docent.     NB. Bovenstaande visie is opgesteld vanuit het Strategisch Beleidsplan. Het gebruik van ict bij het  faciliteren van leren vraagt echter ook om een reflectieve houding van docenten. Wat zijn de  mogelijkheden van ict en wanneer is de inzet van ict passend? Bewustwording van deze aspecten is  zeer essentieel voor het realiseren van een rijke leeromgeving.       2.2  Doelstellingen     Doel   Het realiseren van maatwerk binnen een betekenisvolle en motiverende* leeromgeving voor  leerlingen en docenten door de inzet van ict. In het schooljaar 2013‐2014 hebben alle leerlingen de  beschikking over een laptop.     * Visueel aantrekkelijker, actueler en beter aansluitend op de leefwereld van leerlingen.       Subdoelen   • Het vergroten van de professionaliteit van docenten   • Tijdsbesparing voor docenten op de lange termijn   • Het voorbereiden op de toekomstige studie‐ en werkomstandigheden van  leerlingen  • Bevorderen van het tijd‐ en plaatsonafhankelijk leren (efficiënte onderwijstijd )  5   
 6. 6.   3. Ict‐infrastructuur     In dit hoofdstuk wordt de huidige en beoogde ict‐infrastructuur van het Zuyderzee College  beschreven.       3.1  Laptops    Het Zuyderzee College maakt gebruik van Apple Macbook’s. In onderstaand schema is per schooljaar  weergegeven welke klassen over een laptop beschikken. In het schooljaar 2013‐2014 is de hele  school voorzien van laptops.       Schooljaar   VMBO  Havo ‐ Vwo   2008‐2009  Alle klassen  (behalve  Klas 1   klas 4 Techniek)   2009‐2010  Alle klassen  Klas 1, 2  2010‐2011  Alle klassen  Klas 1, 2, 3  2011‐2012  Alle klassen   Klas 1, 2, 3, 4    2012‐2013  Alle klassen   Klas 1, 2, 3, 4, 5   2013‐2014  Alle klassen   Alle klassen       Keuze voor Apple  De keus voor Apple is ontstaan tijdens de Europese aanbesteding die de school heeft gedaan voor de  aanschaf van de laptops.  Het merk kwam vooral sterk uit de bus ten aanzien van multimediagebruik,  ongevoeligheid voor virussen, bijgeleverde software en het "leerlingproof" zijn.  Bovendien kan er  gebruik gemaakt worden van het Windows Officepakket op de Apple, zodat bestanden met de PC  uitwisselbaar zijn.    In gebruik name  De leerling  die in een laptopklas zit, ontvangt zijn Macbook in de week dat zijn lessen beginnen .  Hij krijgt het Macbook kant en klaar aangeleverd, inclusief software, toegang tot het draadloze  netwerk, gebruikersprotocol en sleeve (beschermhoes). Instructie over de werking  van het Macbook  en de Elektronische Leeromgeving krijgen leerlingen gedurende de eerste lessen van de mentor en  tijdens het eerste blok van de ZC‐uren.     Leasing   De laptops worden door het Zuyderzee College aangeschaft en  aan de leerlingen   "geleased", vergelijkbaar met de uitgifte van boeken via het boekenfonds. Op dit moment worden de  leasekosten  voor de hardware gedekt door de leermiddelenbijdrage van de overheid. De laptops zijn  voorzien van een verzekering ( met een eigen risico van 110 euro) en verlengde garantie van 4 jaar.  6   
 7. 7. Vier jaar is ook de afschrijftermijn van de laptops. Daarna kunnen ze voor een gering bedrag worden  gekocht ( 25 euro). Voor leerlingen die langer op het Zuyderzee College blijven, wordt na 4 jaar de  mogelijkheid aangeboden om een nieuwe laptop te leasen, waarbij de partij die least schriftelijk  verklaart bij het verlaten van de school de laptop van de school te kopen tegen de contante  geldwaarde verminderd met de reeds afgeloste termijnen.          3.2  Elektronische Leeromgeving     Het Zuyderzee College maakt gebruik van Moodle. Dit is een Elektronische Leeromgeving waarop de  leeractiviteiten worden aangeboden. Leerlingen kunnen hier zelfstandig mee aan het werk, op hun  eigen niveau en tempo. Voor de docent biedt de elektronische leeromgeving de mogelijkheid om zelf  invulling te geven aan de leeractiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan het inpassen van een stukje  actualiteit, extra oefenstof of beeldmateriaal ter verduidelijking van de lesstof. Ook biedt Moodle   mogelijkheden voor interactieve toepassingen, zoals chatten. Middels een logboek kan een docent  het leerproces en de voortgang van een leerling volgen.   Moodle is een beveiligde leeromgeving en is zowel thuis als op school toegankelijk.          3.3  Beheer en onderhoud     Superusers en systeembeheer   Voor de eerstelijns hulp wordt gebruik gemaakt van Superusers. Superusers zijn leerlingen die een  speciale cursus hebben gevolgd om de eerste problemen in de klas op te kunnen vangen. Wanneer  dat niet voldoende is, wordt systeembeheer geroepen, of meld de betreffende gebruiker zich bij  systeembeheer. Software reparaties worden in principe direct gedaan.  Als systeembeheer de oplossing ziet in het vervangen van (delen van) de hardware, wordt de  reparatie op locatie uitgevoerd door de reseller (Stonehouse). Omdat hardwarereparaties  in de regel  eenmaal per week kunnen worden uitgevoerd, krijgt de leerling een plaatsvervangend Macbook uit  de uitleenvoorraad mee. Er wordt voor gezorgd dat de leerling ook op dit Macbook  bij zijn  bestanden kan ( zie Protocol voor juist laptopgebruik).   Systeembeheer houdt de geschiedenis van de laptops in een database bij . Elk Macbook is daartoe  voorzien van een zichtbare code (een tag) en een eigen certificaat voor het draadloos netwerk.  De leerlingen hebben voor hun eigen Macbook zogenaamde administrator rechten:  ze kunnen dus  zelf programma's en updates installeren.  Via het gebruikersprotocol dat de leerling krijgt uitgereikt,  is aangegeven wat daarbij wel /niet  is toegestaan.     Misbruik  Afdelingsleiders beoordelen in overleg met betrokken docenten eventueel wangebruik, wat kan  leiden tot de betaling van het eigen risico of het afnemen van de administrator rechten.    7   
 8. 8. Individualiteit  Indien een leerling zijn laptop wil voorzien van meer geheugen, of extra software kan dat individueel   met grote korting,worden besteld  via http://zzc.mac.nl of http://www.slim.nl. De kosten hiervan zijn  voor de leerling. Bij installatie van hardware kan de afdeling systeembeheer behulpzaam zijn.  Software‐installaties dienen door de leerling zelf te worden uitgevoerd.  8   
 9. 9.   4. Digitaal leermateriaal        In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vindplaatsen van digitale content en de belangrijkste  aandachtspunten bij het arrangeren van leermateriaal.       4.1  Vindplaatsen   Het Zuyderzee College heeft zich aangesloten bij de Onderwijsvernieuwingscoöperatie (OVC). In de  OVC werken tien VO‐scholen met elkaar samen aan het ontwikkelen en arrangeren van digitale  content. Hierbij wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van ‘open content’ die onder bepaalde  voorwaarden vrij mag worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Doelstelling is dat de OVC vanaf  het schooljaar 2009‐2010 kerndoeldekkend, in principe leerboekvervangend digitaal materiaal ter  beschikking zal hebben voor de gehele onderbouw, geordend in leergebieden.     Andere manieren waarop docenten in bezit kunnen komen van digitaal leermateriaal zijn:   • Via collega’s (waaronder mediatheek en onderwijskundige)   • Door zelf te zoeken op internet  • Door bestaand materiaal te bewerken (arrangeren)   • Door zelf materiaal te ontwikkelen     In de komende jaren heeft het arrangeren van digitaal lesmateriaal hoge prioriteit.  Toch is het  denkbaar dat tijdens de implementatiefase onvoldoende digitaal lesmateriaal beschikbaar is voor  bepaalde leerjaren en/of vakken. Zolang dit het geval is, blijft de mogelijkheid bestaan om boeken te  gebruiken. In uitzonderingssituaties kan een digitale methode worden aangevraagd.         4.2  Arrangeren van leermateriaal   Het is aan docenten om de beschikbare digitale content op een dusdanige manier te bewerken of te  ordenen dat er een relevant leermiddel ontstaat. Dit wordt ook wel het arrangeren van leermateriaal  genoemd. Tijdens de ontwikkelmiddagen krijgen docenten hiervoor de gelegenheid.     Belangrijke kwaliteitskenmerken van digitaal leermateriaal zijn:   • Leerlingen kunnen er zelfstandig mee werken  • Duidelijke opbouw (oriëntatie, aanpak, terugblik)    • Variatie in lesvormen   • Leerstof is betekenisvol (aansluitend op leefwereld van leerling, actueel, vakoverstijgend)   • Leerstof bevat keuzemogelijkheden   • Leerlingen kunnen op eigen niveau werken   • Het leermateriaal biedt mogelijkheden voor zelfcorrectie   • De ontwikkelingen van leerlingen kunnen worden gevolgd  • Gebruik van rechtenvrij materiaal (auteursrechten/mediawetgeving)   9   
 10. 10. Aandachtspunten bij het arrangeren van leermateriaal zijn:  • Faciliteren in tijd en ondersteuning   • Samenwerking met collega’s in vakgroep/leergebied (denk aan taakverdeling en  overdraagbaarheid van leermateriaal)   • Het realiseren van een doorlopende leerlijn  • Het evalueren van digitaal leermateriaal onder leerlingen en docenten. Wat zijn de  opbrengsten en wat werkt wel/niet?   • Het bijstellen van het leermateriaal     Aanbevolen wordt om bovenstaande aandachtspunten nader uit te werken in de  sectorbeleidsplannen en/of te vertalen naar concrete afspraken met de vaksecties/leergebieden.  Voor een aantal punten is hier reeds een begin gemaakt.     4.3  Arrangeertools   Een arrangeertool is een programma waarmee docenten op een gestructureerde manier lesmateriaal  kunnen samenstellen. Er zijn verschillende arrangeertools op de markt. De OVC maakt vooralsnog  gebruik van Exe. Binnenkort zullen zij de overstap maken naar Lessenmaker.  Deze arrangeertool  biedt de mogelijkheid om leermateriaal online te arrangeren. De voordelen hiervan zijn:  • Leermateriaal staat online en is beschikbaar voor andere collega’s.   • Actualiseren en bijstellen van leereenheid kan online gerealiseerd worden.  • Metadatering wordt digitaal opgeslagen.  • Een begrippenlijst, bronnenlijst en samenvatting kan in de leereenheid opgenomen worden.  • Inbouwen van verschillende leerroutes (differentiatie).    Nadere instructie over het gebruik Exe en andere tools zijn te vinden op: http://www.walhak.com  Meer informatie over Lessenmaker staat op:  http://coop.studiewijzerplus.nl/file.php/1/onlineeditor/lessenmaker/index.html    10   
 11. 11. 5. Inzet van ICT     Het beleid van het Zuyderzee College is erop gericht dat alle leerlingen en docenten in de nabije  toekomst gebruik maken van ict . In dit hoofdstuk wordt de huidige en gewenste inzet beschreven.       5.1  Huidige inzet van Ict      Gebruik in VMBO  In het schooljaar 2007‐2008 zijn alle leerlingen van het VMBO (behalve klas 4 Techniek) in het bezit  van een laptop. Vrijwel al het lesmateriaal (dat door docenten is gearrangeerd ) wordt aangeboden  op de elektronische leeromgeving.  Via een speciaal programma, Remote desktop, kan de docent  leerlingen mee laten kijken op de eigen laptop, bijvoorbeeld voor aantekeningen. Via dit programma  kan een docent tevens zien waar leerlingen mee bezig zijn op hun Apple.  In het voorjaar van 2008 is het laptopgebruik in 1 GTL geëvalueerd1. De resultaten zijn overwegend  positief. Zo geven ouders en leerlingen  aan dat de laptop veel voordelen heeft bij het leren.  Ook  docenten zijn te spreken over de laptopomgeving. Met name de onbeperkte toegang tot informatie  en de mogelijkheid om betekenisvolle leerstof aan te bieden,  worden als positief ervaren.     Gebruik in Havo‐Vwo   In het schooljaar 2008‐2009 is klas 1 HV gestart met het gebruik van laptops. Ook hier werken  leerlingen zelfstandig met het lesmateriaal dat op Moodle wordt aangeboden. Iedere week  ontvangen zij een weekplanner waarop staat wanneer ze de opdrachten moeten afronden/inleveren.   Ook dat laatste gebeurt veelal via de elektronische leeromgeving.   In de bovenbouw HV is het gebruik van ict tot nu toe afhankelijk van enthousiaste en gedreven  collega’s. Dit aantal groeit snel. Zo maakt de binask‐sectie gebruik van ict tijdens de profielmiddag.   Ook bij enkele talensecties, KCV en het vak CKV wordt ict ingezet.     Projecten en wedstrijden   Ook buiten de reguliere lessen en projecten, gebeurt er veel op het ict‐gebied. Leerlingen met een  passie voor ict nemen deel aan verschillende Ict‐projecten. Een voorbeeld hiervan zijn de Jonge Ict  Coaches (JIC). Zij ondersteunen klasgenoten en docenten bij vragen en problemen met de laptop.  Andere projecten zijn ZC Globe, Lego Robots, ZC Hosting , Groeien door Games en Superusers. Voor  een overzicht van de projecten wordt verwezen naar bijlage 1.                                                                1  Parels en pogingen van 1 GTL. Evaluatie van het onderwijsconcept en laptopgebruik. Dienst Onderwijs (mei  2008).   11   
 12. 12. 5.2   Gewenste inzet van Ict     In het schooljaar 2013‐2014 beschikken alle leerlingen op het Zuyderzee College over een laptop.   Met het oog op dit vooruitzicht, moeten we ons buigen over de volgende vragen:     • Wanneer is de inzet van ict passend: voor welke doelen/leeractiviteiten?    Hoewel hier nog weinig over bekend is, laat onderzoek (Simons, 2008) zien dat ict een    effectief hulpmiddel is voor het construeren van nieuwe kennis, bijvoorbeeld door leerlingen    een onderzoek te laten uitvoeren. Ook het delen van kennis is middels ict makkelijker te    organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een wiki, een presentatie of het    bijhouden van een forum. Bijkomend voordeel is dat denk‐ en samenwerkingsprocessen    meer zichtbaar worden voor de leerling en docent.     • Hoe wordt er gezorgd voor voldoende variatie in de les?   De inzet van ict biedt docenten nieuwe mogelijkheden voor het invullen van lessen en  projecten.  Dit betekent echter niet dat de laptop het enige middel is. Een weloverwogen   mix van lesvormen is nodig om een rijke leeromgeving te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan  coöperatief leren, discussies, presentaties, instructie, experimenten en buitenschools leren.  Op deze manier kan tevens worden voorkomen dat het sociale aspect (contact tussen  leerlingen onderling en leerling‐docent) onderbelicht wordt.     • Hoeveel tijd besteden leerlingen op school aan ict?     Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Met het oog op voldoende variatie in de les,    en  ‘gezond computeren’ zullen leerlingen hun laptop ook eens opzij moeten leggen. Het is    aan de docent om dit te bewaken.     • Wat is de rol van de docent?      De rol van de docent zal met het gebruik van laptops verschuiven naar coach en begeleider.     Leerlingen kunnen in principe zelfstandig met het lesmateriaal aan de slag. De hoeveelheid    klassikale instructie zal hierdoor verminderen. Uiteraard is dit wel afhankelijk van het    onderwerp, niveau en leerjaar. Een belangrijke vraag is hoe docenten de    zelfverantwoordelijkheid van leerlingen kunnen stimuleren.       • Wat is de functie van klassensets/(werk)boeken?     Zolang er onvoldoende digitaal lesmateriaal beschikbaar is, blijft de mogelijkheid bestaan om    boeken te gebruiken. Na deze overstapfase zullen er enkel klassensets beschikbaar zijn als   naslag.     • Hoe houdt je de motivatie van leerlingen vast?     De ervaring leert dat leerlingen met veel plezier met hun laptop werken. Maar ook    wanneer de nieuwigheid van de laptop is verdwenen, is het zaak om de motivatie van    leerlingen vast te houden. Ict is daarbij een waardevol hulpmiddel. Zo kan de leerstof meer    op maat, interactiever,actueler en levendiger worden gemaakt.     12   
 13. 13.   • Hoe worden grote hoeveelheden leerstof aangeboden?   Er zijn verschillende mogelijkheden te bedenken om grote hoeveelheden leerstof aan te  bieden. Denk bijvoorbeeld aan het maken van kopieën, gebruik van klassensets,  leerstof in  kleinere gedeelten verdelen of (deels) vervangen door videomateriaal.  Uit ervaring moet  blijken wat het meest praktische is voor docenten en leerlingen.     • Hoe wordt ervoor gezorgd dat de leerstof beklijft bij leerlingen?     Het voordeel van ict is dat leerlingen overal en onbeperkt toegang hebben tot hun lesstof.    Een docent kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een instructie op te nemen en in de ELO te    plaatsen. Leerlingen kunnen dit zo vaak bekijken als ze zelf willen. Met ict is ook het mogelijk    om de leerstof middels audio of beeldmateriaal te verduidelijken. Visueel of auditief    ingestelde leerlingen zullen hier zeker baat bij hebben. Tot slot kan ict worden ingezet bij het    activeren van voorkennis en het herhalen van oefeningen/toetsen. Maar ook  hier moet    worden opgemerkt dat een weloverwogen mix van lesvormen en een positief leerklimaat    essentieel zijn.        • Op welke wijze wordt aandacht besteed aan ‘gezond computeren’?     Veel en vaak computeren kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals pijn in armen, hoofdpijn    en oogklachten. Het is daarom zaak dat hier aandachtspunten voor worden geformuleerd. De    informatiewijzer van Kennisnet (2007)2 kan hierbij als leidraad dienen.       • Wat zijn de afspraken over laptopgebruik: wat mag wel/niet?     Afspraken over het laptopgebruik zijn opgenomen in een protocol. Het gebruikersprotocol    wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld aan leerlingen, ouders en docenten.     • Hoe leren we leerlingen omgaan met de nieuwe media?  De verleiding voor leerlingen om andere dingen te gaan doen op het internet is groot. Via  Remote Desktop kan een docent dit in de gaten houden. De vraag rijst of bepaalde sites  afgeschermd dienen te worden?  Een tweede vraag betreft mediawijsheid. Onderzoek laat  zien dat niet alle leerlingen vaardig zijn in het zoeken en selecteren van betrouwbare  bronnen. Ze zijn slecht op de hoogte van mediawetgeving en hebben weinig kennis van  belangrijke veiligheidsaspecten. Hoe kan dit worden verbeterd?      Duidelijk is dat op veel van bovenstaande vragen (vooralsnog) geen eenduidig en volledig antwoord  bestaat. Bovendien zijn de keuzes die hierin worden gemaakt afhankelijk van het niveau, leerjaar en  locatiespecifieke omstandigheden. Het is aan de schoolleiding – om in samenspraak met de docenten  – hier een visie op te formuleren.                                                                  2  Gezond computeren op school. Computergebruik ergonomisch bekeken (2007). Zoetermeer: Kennisnet.   13   
 14. 14.   6. Deskundigheid     Om effectief gebruik te maken van ict in het onderwijs is deskundigheid vereist. Dit geldt zowel voor  docenten als leerlingen. In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke manier aandacht wordt besteed  aan deskundigheidsbevordering.       6.1  Deskundigheid docenten   Om de bekwaamheid van (nieuwe) docenten te vergroten worden de volgende  ondersteuningsmogelijkheden ingezet:     • Studiedagen  In het schooljaar 2008‐2009 worden vier studiedagen georganiseerd waarin docenten de  mogelijkheid krijgen om hun technische en didactische vaardigheden te vergroten. Er  worden workshops verzorgd over o.a. Exe, mediawetgeving en digitale didactiek.     • Scholing   Alle docenten hebben de mogelijkheid om extra cursussen te volgen zodat ze optimaal  kunnen werken in een Apple omgeving. Hiervoor is toestemming nodig van de  afdelingsleider.     • JIC   JIC staat voor Jonge Ict Coaches. Gedreven leerlingen ondersteunen en coachen docenten bij  ict‐professionalisering. Tevens is er een JIC‐bestand waarin gedigitaliseerde leereenheden  zijn opgenomen voor de startende computergebruiker (zie bijlage 1).     • Helpdesk   Op het Junior College is een helpdesk opgezet door JIC. Docenten en leerlingen kunnen  tijdens elke lunchpauze bij de helpdesk terecht voor vragen en/of problemen op  computergebied. De wens bestaat om ook in Lemmer een helpdesk op te zetten.      • Collega’s  Een groeiend aantal collega’s is zeer deskundig met het gebruik van ict. Het idee bestaat om  deze deskundigen te koppelen aan de beginnende computergebruiker, zodat ook zij hun  vaardigheden kunnen vergroten.     • Informatie   Voor (nieuwe) docenten is veel informatie beschikbaar over het gebruik van ict, zoals:         ‐   Digitale Docenten Didactiek:  in dit onderdeel van de OVC zijn verschillende             instructies opgenomen, bijvoorbeeld over podcast, video en weblog.     ‐   Moodle: hierin staan cursussen over o.a. ELO, Apple en handige links.      14   
 15. 15. 6.2  Deskundigheid leerlingen    Voor de meeste jongeren is de computer een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. Ze zoeken er  informatie, leggen beelden vast en communiceren met elkaar. Toch is het nodig dat er aandacht is  voor de ict‐vaardigheden van leerlingen. Dat gebeurt op de volgende manieren:     • Introductie brugklassers  Tijdens de ZC‐uren in blok 1 volgen eerstejaars leerlingen een Macbook basiscursus en  Moodle training.      • Informatica  Leerlingen in klas 4 en 5 Havo en 4,5 en 6 VWO hebben de mogelijkheid om het vak  Informatica te volgen in het vrije deel van hun profiel.     • Helpdesk   Op het Junior College kunnen leerlingen met vragen en/of problemen op computergebied  terecht bij een helpdesk. Deze is tijdens de lunchpauzes geopend en wordt bemand door JIC.     • Projecten en wedstrijden     Enthousiaste en gedreven leerlingen kunnen deelnemen aan verschillende Ict‐projecten.    Voorbeelden zijn ZC Globe, Groeien door Games, JIC, Lego Robots en Superusers.     Tevens is het mogelijk om deel te nemen aan wedstrijden (zie bijlage 1).             15   
 16. 16.   7.       Toekomstplannen          7.1  Activiteitenplan 2008‐2009       Activiteit   Wie   Wanneer  Toelichting   Inventarisatie   Afdelingsleider HV   Oktober 2008    contactpersonen voor    schoolleiding +  arrangeurs digitale  content (Havo‐Vwo)     Opstellen van  Onderwijskundige in      invoeringsplan ELO  samenwerking met  klas 3 HV  afdelingsleider(s)     Opstellen van  Hoofd ICT       protocollen en  procedures.                            7.2  Stuurgroep ict     Voor de monitoring en verdere implementatie van ict op het Zuyderzee College wordt een  stuurgroep opgezet. Deze bestaat uit:  • Sectordirectie   • Leermiddelenarrangeurs  • Ambassadeurs  • Hoofd ICT  • Onderwijskundige   • Afdelingsleiders op uitnodiging     Voorzitter van de stuurgroep is de heer P. van Campen.     De stuurgroep komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Het voorliggende ict‐plan fungeert daarbij  als leidraad. Indien nodig, zal de stuurgroep het plan aanvullen of bijstellen.         16   
 17. 17. Bijlage 1             Ict‐projecten voor leerlingen         ZC‐hosting    Korte omschrijving  ZC‐hosting is een leerbedrijf voor webhosting en webdevelopment. Het  leerbedrijf bestaat uit een groep leerlingen die in opdracht van  bedrijven websites ontwerpen en bouwen.    Contactpersoon  H. Orsel   Meer informatie   www.zchosting.nl       JIC – Kennisnet en OVC   Korte omschrijving  JIC staat voor Jonge Ict Coaches. Gedreven leerlingen ondersteunen  docenten bij vragen of problemen op computergebied. De JIC  ontvangen hiervoor een kleine vergoeding.  Daarnaast is er een JIC‐ bestand waarin gedigitaliseerde leereenheden zijn opgenomen voor de  startende computergebruiker. In de leereenheden worden  onderwerpen behandeld die betrekking hebben op internet,  multimediale toepassingen en digitale diensten. Het JIC‐bestand is te  vinden op onderstaande site.   Contactpersoon  H. Orsel   Meer informatie   moodle.zuyderzeecollege.nl       ZC‐Globe    Korte omschrijving  Een groep leerlingen bemannen een weerstation op het ZC en doen  wetenschappelijke metingen in internationaal netwerk. Verder  verzorgen ze het ZC‐weerbericht dat dagelijks op de roosterborden te  lezen is en beheren ze hun eigen website. Ook helpen ze bij  wateronderzoek voor het Waterschap Zuiderzeeland.  Contactpersoon  Wordt nader bepaald  Meer informatie   www.zcglobe.nl    17   
 18. 18.   Groeien door Games  ‐ OVC   Korte omschrijving  Groeien door Games is een project van de OVC dat tot doel heeft  gaming in het onderwijs te integreren, vanuit de wens om  leeromgevingen voor leerlingen meer inspirerend te maken. De scholen  van de OVC ontwikkelen daartoe gezamenlijk digitale leermaterialen. In  deze leermaterialen neemt het spelen en bouwen van games een  prominente rol in.   Contactpersoon  G. McDonald   Meer informatie   http://www.groeiendoorgames.nl       Superusers    Korte omschrijving  Op het Zuyderzee College worden in elke brugklas twee zogenaamde  'superusers' aangesteld. Deze leerlingen, die op deze functie moesten  solliciteren, volgen speciale cursussen zodat ze klasgenoten en  docenten kunnen helpen met computerproblemen en vragen.   Contactpersoon  D. Sluimers  Meer informatie   moodle.zuyderzeecollege.nl      Podcast   Korte omschrijving  Een viertal docenten gaat op verzoek van Kennisnet een aantal podcasts  ontwikkelen. Dit zijn audiobestanden met bijvoorbeeld discussies,  radioshows en muziekprogramma's. De docent kan deze bestanden via  de ELO beschikbaar stellen voor leerlingen.    Contactpersoon  J. Venema, L. Verspui, E. Rübsamen en J. Verweij    Meer informatie   moodle.zuyderzeecollege.nl    18   
 19. 19. Naast bovenstaande ICT‐projecten kunnen leerlingen deelnemen aan o.a. de volgende wedstrijden:    ThinkQuest  ‐ Kennisnet   Korte omschrijving  ThinkQuest is een wedstrijd voor toekomstige websitebouwers.  Leerlingen van het vmbo, havo of vwo maken in teamverband een  website voor leeftijdsgenoten. Hierbij worden ze ondersteund door een  coach. Het onderwerp van de website mogen ze zelf bepalen.   Contactpersoon  H. Orsel  Meer informatie   www.thinkquest.nl       Expose Your Talent  ‐ Kennisnet   Korte omschrijving  Voor de wedstrijd Expose Your Talent maken leerlingen in teamverband,  onder begeleiding van een coach, een film/video. Leerlingen doen alles  zelf. Van het verhaal, de regie en het acteren tot de montage. Om deel  te kunnen nemen hoeven leerlingen geen ervaring te hebben met het  maken van films.    Contactpersoon  F. Doorn  Meer informatie   www.exposeyourtalent.nl       Make‐a‐Game  ‐ Kennisnet   Korte omschrijving  Make‐a‐Game is een wedstrijd voor toekomstige game‐bouwers onder  leerlingen van vmbo, havo en vwo. Leerlingen maken in teamverband,  onder begeleiding van een coach, een game voor leeftijdsgenoten. Dit  mag over van alles gaan.   Contactpersoon  G. McDonald   Meer informatie   www.make‐a‐game.nl       First Lego League   Korte omschrijving  De First Lego League is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 14 jaar  uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te  onderzoeken aan de hand van twee opdrachten: (1) het ontwerpen,  bouwen en programmeren van een robot, (2) een onderzoek naar de  maatschappelijke rol van techniek en technologie.  De opdrachten  worden elk jaar opgehangen aan een thema. De kinderen werken in  teams van maximaal tien deelnemers.   Contactpersoon  H. Dijkstra     Meer informatie   www.legoleague.org  www.techniekpromotie.nl/Activiteiten/FIRSTLEGOLeague/Pages/Welko m.aspx     19   
 20. 20.   Bijlage 2   Namenoverzicht         Taak  Naam     Hoofd ICT  D. Sluimers     Leermiddelenarrangeurs (LMA)  G. McDonald    P. Durieux     R. de Brouwer  (gestopt)     I. Gijsberts (gestopt)     Ambassadeurs  H. Orsel     J. Siemonsma     Moodle (ELO)  F. Doorn     Onderwijskundige  R. Schadron       20   
 21. 21. ICT PARAPLU Webdevelopment, ICT leerbedrijf ICT uitzendbureau Gaming, gamedevelopment Lego Robots Superusers voor MacBook Podcast/Vodcast/Multimedia
 22. 22. • Webdevelopment • Design van websites en logo’s • Webhosting en domeinnaam registratie • Content Management Systems Webapplicaties m.b.v. html, php, MySQL en CSS • Intern opleidings programma tijdens ZC-uren • ICT afdeling bestaat uit – 6 designers – 11 programmeurs • Zelfstandige stichting, bestaande uit – 6 bestuursleden • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 23. 23. Portfolio: www.pubscan.nl www.dorpsbehoudlemsterland.nl www.danscentrumartistique.nl www.werfplaats.nl www.wattel.nl www.zcglobe.nl www.zchosting.nl www.frametime.nl www.danscentrumartistique.nl www.vrijwilligerscentralenop.nl (in ontwikkeling) www.ebobedrijfshulp.nl (in ontwikkeling) www.zuyderzee.nl www.deperiscoop.nl (host beëindigd) www.n2k.nl (host beëindigd)
 24. 24. Bestuur Programmeurs Hugo vd Wal (6V), voorzitter Marthijn Bontekoning (4V) Jarne Everts (6V), penningmeester Jeppe Bijker (4V) Joop Thibaudier (5V), contactpersoon Daniël Sent (2VA) Marcel Boersma (5V), hoofd ict Jeroen Koornstra (2V) Eline de Zeeuw (4V), secreataris Merijn Celie (2VA) Chiel Veele (5V), algemeen lid Lars Kieskamp (3G) Maarten Hogeveen (3G) Designers Werner Jousma (3G) Wesley Frings (V4) Leon Bremer (3G) Jesse Rijke (3H) Bart Louwers (2G) Jorn Groen (4V) Tim de Olde (3G) Marijn van de Wal (4V) Jasper Kempen (5H) Begeleider Richard Joosten (3H) Henk Orsel
 25. 25. Jonge ICT Coaches Uitzendbureau • De leerlingen die in het Jonge Ict Coachesproject hun docenten ondersteunen, werken samen in ‘uitzendbureaus’ die per locatie worden georganiseerd door een medewerker van de locatie (de locatieambassadeurs). De achterliggende ideeën en doelen in enkele trefwoorden: laagdrempelig, vraaggestuurd, verbetering ict-vaardigheid, privé- expertise en komt werk-expertise ten goede.
 26. 26. Jonge ICT Coaches Uitzendbureau • Het JIC bestand bestaat uit twintig gedigitaliseerde leereenheden. • Bestemd voor alle mensen die zichzelf beschouwen als startende computergebruikers. Bij hun zoektocht naar competentievergroting op computergebied zullen ze ondersteund worden door hun eigen leerlingen, die daarvoor een kleine vergoeding ontvangen. • Gebruikersplek op moodle.zuyderzeecollege.nl • Leerlingen geven zich op d.m.v. posters, websites en klassenuitnodiging, per locatie. Het levert hen €5 per uur op. • Leerling maakt individueel een afspraak met een docent • PR naar docenten via website en marifoon
 27. 27. Jonge ICT Coaches Uitzendbureau Jonge ICT Coaches: Wesley Frings (V4) Jesse Rijke (3H) Jorn Groen (4V) Jasper Kempen (5H) Richard Joosten (3H) Marthijn Bontekoning (4V) Jeppe Bijker (4V) Daniël Sent (2VA) Jeroen Koornstra (2V) Merijn Celie (2VA) Lars Kieskamp (3G) Maarten Hogeveen (3G) Werner Jousma (3G) Leon Bremer (3G) Bart Louwers (2G) Tim de Olde (3G) en meer…, zie het forum
 28. 28. Jonge ICT Coaches Kieswijzer Uitzendbureau Voorbeelden van professionalisering van onderwijsmedewerkers die op ict-gebied de ambitie hebben om ‘aan te sluiten’ • een e-mail versturen naar een familielid in het buitenland; • in zo’n mail een foto plakken van de jongste spruit uit de familie; • een Wordbestandje op een memorystick zetten • een cd-tje branden • een theaterkaartje bestellen via internet; • een telefoonnummer opzoeken via internet • op internet opzoeken hoe de nieuwe dienstregeling van de NS eruit ziet; • een i-pod programmeren: • videobandjes of foto’s archiveren op de computer; • oude cassettebandjes omzetten naar digitale bestanden en die opslaan op i-pod; • foto’s met behulp van de computer bewerken; • telebankieren; • de schoolvakanties van de kinderen opzoeken op de site van het ministerie; • vakantiebestemming uitzoeken en de vakantie boeken via internet; • video- en foto-impressies van de gekozen vakantiebestemming via internet bekijken; • een foto van internet downloaden en in het eigen archief plaatsen; • zelf een ansichtkaart ontwerpen als kerstboodschap; • een game spelen; • chatten met je kinderen op MSN (verjaardagscadeau voor je 9-jarige dochter); • muziek of een film downloaden; • een pda of pocket pc leren bedienen of leren werken met een digitale agenda via Outlook; • Skype gebruiken om te chatten met kennissen • films uploaden naar You Tube • foto’s uploaden en zoeken op flickr • communiceren via een forum • een afstandscursus volgen via internet • publiceren op internet in een weblog, wiki, op Hyves • niet alleen zoeken en vinden maar ook gevonden informatie beoordelen op internet; • Wikipedia gebruiken als naslagwerk • Etc.
 29. 29. Jonge ICT Coaches Uitzendbureau • Declaratieformulier:
 30. 30. Lego Robots Enkele leerlingen uit het plusproject werken aan de Lego robots. Het Zuyderzee College team heeft onlangs de regionale FLL wedstrijd gewonnen waarbij jongeren lego robots bouwen en programmeren. De robot wordt op een parcours gezet, waar 'hij‘ verschillende opdrachten moet uitvoeren. Leerlingen werken veelal tijdens hun pluswerk of in hun eigen tijd aan de Lego Robots.
 31. 31. Gaming • Groeien door Games is een project van de Onderwijsvernieuwing- coöperatie dat tot doel heeft gaming in het onderwijs te integreren, vanuit de wens om leeromgevingen voor leerlingen meer inspirerend te maken. • Tijdens de ZC uren werkt een groep leerlingen aan dit project. • http://www.groeiendoorgames.nl/ • Begeleider: Pim Durieux
 32. 32. Superusers voor MacBook • Uit elke klas wordt een superuser opgeleid om als eerste aanspreekpunt zijn of haar klasgenoten te helpen. • Deze leerlingen krijgen een training van Apple Benelux. • Deze leerlingen kunnen, net als de JIC´ers, ook docenten helpen bij de professionalisering.
 33. 33. Podcast/Vodcast/Multimedia • Leerlingen maken podcasts en vodcasts voor docenten en plaatsen deze in de Elektronische Leeromgeving Moodle van de school.
 34. 34. Vragen en opmerkingen Henk Orsel h.orsel@zuyderzeecollege.nl begeleider ICT paraplu, ICT leerbedrijf ZC hosting, uitzendbureau JIC en meer Zuyderzee College Emmeloord - Lemmer

×