Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Personeelsbeleid In De Horeca Biedt Unieke Kansen Horeca Entree 28 10 2008

785 views

Published on

Published in: Business, Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Personeelsbeleid In De Horeca Biedt Unieke Kansen Horeca Entree 28 10 2008

  1. 1. Thema personeel Zorgenkindjes, cash generators of bedrijfskapitaal? ‘Personeelsbeleid in de horeca biedt unieke kansen’ ‘De vent is de tent’ is een gevleu- gelde uitdrukking in de horeca. Maar een ondernemer kan niet altijd aanwezig zijn, of hij kan ziek worden. Dan moet het personeel de zaak dus maken. Yvonne van der Meulen, juriste bij Koninklijk Horeca Nederland, en Gert Jan Kleinrensink, commercieel direc- teur bij Achmea Sociale Zeker- horeca entree 16 heid, praten met Hans Leenhouts van de Horeca Ondernemers Academie over de valkuilen en vangnetten die er voor de starter bijhoren. Personeelsbeleid. Het 10 tweede deel in een serie over star- ten in de horeca. 28 oktober 2008 Tekst: Joost Scholten Foto’s: Willem Paterik H et hoofdkantoor van Achmea in De Meern biedt onderdak aan veel knowhow over arbodienst- verlening en sociale zekerheid. Gert Jan Kleinrensink heeft de cijfers van de horeca bestudeerd en houdt de resul- taten tegen het licht. “Er zijn relatief weinig starters in de horeca, terwijl de uitval iets boven het gemiddelde ligt van de BV Nederland. Met andere woorden: het is lastig om te beginnen en mis- schien nog wel moeilijker om te slagen.” Donkere wolken pakken zich samen aan ondernemers weten bijvoorbeeld wel dat slag te gaan. Daar ben je als werkgever de horizon van de startende onder- het salaris bij ziekte minimaal twee jaar verantwoordelijk voor! Regel daarom de nemer. Yvonne van der Meulen van doorbetaald moet worden, maar niet dat contracten zorgvuldig en kijk of beëin- Koninklijk Horeca Nederland ziet vrijwel de reïntegratieverplichting ook daarna diging mogelijk is zodra de gelegenheid dagelijks waar de problemen liggen op nog doorgaat als een ondernemer niets zich voordoet.” het terrein van personeelsbeleid. “Er is aan het arbeidscontract doet. Het einde te weinig kennis van personeelsbeleid en van het de loonbetaling na twee jaar Machocultuur er wordt te weinig gebruik gemaakt van ziekte, betekent niet automatisch dat Gelukkig belichten de beide specialisten de standaardformulieren en informatie de arbeidsovereenkomst afloopt. Een de zonzijde ook nog even. Kleinrensink: die gewoon gratis beschikbaar zijn. Een werknemer die bijvoorbeeld tien jaar “Het ziekteverzuim in de horeca zit op ondernemer moet goed doorhebben na zijn laatste werkdag opeens voor de helft van het Nederlandse gemid- wat de spelregels zijn, anders kan de vijftig procent goedgekeurd word, kan delde. Dat is laag. Dat ligt aan het feit onderneming in gevaar komen. Veel dan weer voor de deur staan om aan de dat er veel parttimers in de sector wer-
  2. 2. Thema personeel Personeelsbeleid: de instrumen- ten en de leermomenten Sollicitatiegesprek ‘Een minuutje Het merendeel van de starters heeft proefdraaien nooit een sollicitatiegesprek gevoerd in zijn leven. Gelukkig kom je met gezond zonder contract verstand een heel eind. Iedere onder- nemer begrijpt dat een paaldanseres in betekent een nachtclub om een ander type vraagt juridisch dan een sommelier in een toprestaurant. Voor ondernemers die toch twijfelen zijn gezien een er voldoende trainingen. En ten slotte: het is niet makkelijk om alles boven tafel contract voor te krijgen in een gesprek van een half onbepaalde tijd’ Gert Jan Kleinrensink, commercieel direc- uurtje, maar wie een contract afsluit, teur Achmea Sociale Zekerheid heeft altijd nog de proeftijd. ken, maar ook doordat het een sociale een einde aan een dienstverband”, zegt Haal meer uit de vergadering omgeving is. Als jij ziek bent, moet een Leenhouts. “Alleen weet niemand vooraf De stappen die volgens Gert Jan Klein- horeca entree 16 bekende daarvoor opdraaien. Daarom of dat op een leuke manier gaat of juist rensink voor iedere effectieve vergade- zijn er weinig griepjes en verkoudheidjes niet. Het is daarom slim om een dossier ring gezet moeten worden: in de horeca. Daar werkt veel personeel te maken over iedereen die in dienst is.” 1 Bedenk waar het over gaat gewoon mee door.” Natuurlijk heeft ook Van der Meulen waarschuwt wel: “Denk 2 Bedenk wie je daarvoor uit wilt dat een keerzijde.“ Als het dan misgaat, er aan dat het personeelslid moet teke- nodigen is er vaak iets ernstigs aan de hand. Dan nen zodra je iets vastlegt dat je tijdens 3 Leg alles goed vast 11 heb ik het over versleten knieën en rug- een ontslagprocedure in wil zetten. Ze 4 Breng de resultaten in praktijk gen, maar ook over arbeidsconflicten. hoeven niet te tekenen voor ‘akkoord’, 28 oktober 2008 5 Laat iedereen aan het woord Daarnaast is er nog een ogenschijnlijk maar wel voor ‘gezien’. Wat niet onder- verrassender oorzaak in een ‘gezellige’ tekend is, kan niet worden gebruikt en Functioneringsgesprek beroepsgroep als de horeca: stress. dat kan heel zuur zijn. Ik vertegenwoor- Zorg ervoor dat iedereen een functio- Vooral bij koks is stress een oorzaak van digde eens een ondernemersechtpaar neringsgesprek krijgt. Niet alleen de uitval.” Hier wreekt zich de machocul- dat veel tijd en moeite had gestoken in mensen die bijgestuurd moeten worden. tuur in de keuken. Leenhouts: “Koks een personeelslid. Maar ze hadden niets Dat voorkomt scheve ogen binnen het zeuren niet. In de keuken wordt nou vastgelegd en voor de rechtbank was bedrijf. Wees eerlijk en duidelijk, ook al eenmaal hard gewerkt en als je daar het hun woord tegen het zijne. Dan sta is het soms verleidelijk een eventueel niet tegen kunt, moet je lekker een je niet sterk, want personeel is erg goed conflict te vermijden. ander vak gaan leren. De koks moeten beschermd in Nederland.” Ze pleit er hun bescherming dus eigenlijk van hun daarom voor om een eventueel dossier Exitgesprek, met de billen bloot werkgever krijgen. Maar die is vaak erg grondig aan te pakken. Een voorbeeld Op het moment dat de arbeidsrelatie blij als zijn werknemers zo hard willen van hoe het wel moet heeft ze ook beëindigd wordt, kunnen werkgever en werken.” paraat. “Een nachtclub had een portier werknemer heel eerlijk zijn. De verhou- in dienst met een alcoholprobleem. De ding is opeens gelijk en de werknemer Conflict en bemiddeling gesprekken daarover werden vastgelegd kan vrijuit praten. Dat kan goede inzich- Van der Meulen: “Een ziekmelding is in en de werkgever had er alles aan gedaan ten bieden, dus luister daar goed naar! de horeca vaak het gevolg van een con- om hem ermee te helpen, tot en met Schiet dus niet in de verdediging, ook flict. Natuurlijk moeten werkgever en ontwenningskuren in de Jellinek kliniek al is een gesprek wel eens emotioneel werknemer dan kijken of er basis is voor op kosten van de ondernemer aan toe. gekleurd. Er kan veel informatie in zitten een verdere samenwerking via bemidde- Dan sta je heel sterk en hoeft ontslag over je bedrijf. Het is een kwetsbaar mo- ling. De problemen ontstaan als dat niet juridisch gezien geen probleem te zijn.“ ment als een ondernemer zonder dekking lukt en een zaak voor de rechter komt. van het werkgeverschap plaats neemt. Dan is er vaak geen duidelijke taal, ter- Vier de successen Hij weet nog niet of hij op de pijnbank wijl de werkgever de plicht heeft om aan Lastig, dat personeelsbeleid in de zal gaan liggen of op de massagetafel. de hand van de stukken zijn punt duide- horeca. “Juist niet!”, menen zowel van Daarom steken veel ondernemers, juist lijk te maken om het dienstverband te der Meulen als Kleinrensink. “Horeca in bedrijven waar wel iets beter kan, hun kunnen beëindigen.” “Hoe het ook loopt biedt geweldige kansen. Zeker in de kop liever in het zand. met een personeelslid: er komt een keer kleinschalige ondernemingen”, vindt
  3. 3. Thema personeel Verzekeren, nut en noodzaak Bij het personeelsbeleid mag een ondernemer nooit vergeten dat hij ook bij zichzelf in dienst is! Een zelfstandig ondernemer is vrij als een vogel, maar tegelijkertijd vogelvrij. Alle voordelen van loondienst als pensioenvoorzieningen, levensloopregelingen en arbeidsonge- ‘Wie goed luistert schiktheid vallen weg. Hoe beschermt de naar zijn personeel, kleine zelfstandige zich snel, effectief en goedkoop? Veel kennis is gratis beschik- krijgt cadeautjes baar. De kamer van Koophandel, Konink- lijk Horeca Nederland, banken, verzeke- Yvonne van der Meulen, juriste bij in de vorm van raars en tussenpersonen hebben allemaal Koninklijk Horeca Nederland feedback’ knowhow die ze graag delen. Maak daar gebruik van! Als de ondernemer het niet regelt, regelt niemand het. Kleinrensink. Het is belangrijk om de ziekte en verloop kosten”, verwondert Gert Jan Kleinrensink: “Een goede horeca entree 16 organisatie formeel goed op de rails te Leenhouts zich. “Maar een sollicita- ondernemer denkt na over continuï- zetten, maar het mooie van horeca is dat tieprocedure kost geld en een goede teit. Hoe kunnen de zaken onder alle ondernemers hun personeel heel een- werknemer verdient geld, wees dus voudig informeel kunnen treffen. Neem zuinig op de krachten.” “Personeel komt omstandigheden door blijven gaan? Er eens de tijd voor een kop koffie aan de voor geld, personeel vertrekt voor geld, zijn verschillende oplossingen bij uitval bar en vraag om een mening. Wie goed maar ze blijven voor heel andere zaken”, van de ondernemer zelf. Bijvoorbeeld 12 18 luistert en open staat voor opbouwende weet Kleinrensink. “Er is een lijstje met door een jaar de inkomsten te verzekeren. 28 oktober 2008 kritiek krijgt elke dag cadeautjes van zijn zaken dat bepaalt of medewerkers hun Dan gaat een ondernemer er bijvoorbeeld medewerkers.” Daarnaast heeft Klein- werk leuk vinden. Geld staat daar niet van uit dat hij zijn been kan breken en rensink nog een gouden tip. “Vier de bovenaan, persoonlijke ontwikkeling na een paar maanden gewoon weer mee successen. En dan heb ik het niet eens en een goede sfeer wel. Een cursus lijkt kan draaien en is de tussentijd gedekt. over de uitzonderlijke situaties zoals een bijvoorbeeld duur, maar is een relatief Het is ook mogelijk om een overbrug- volle bak met oud en nieuw of een piek- goedkope investering in het bedrijf. Per- gingsperiode van twee of drie jaar te moment als het restaurant met de kerst soneel waarin geïnvesteerd wordt werkt verzekeren. Dan kan een ondernemer die helemaal volzit. Als iemand iets extra’s beter en blijft langer, waardoor een niet meer aan de slag kan in de horeca, doet, een leuk initiatief neemt, of als een ondernemer geen sollicitatieprocedure avond op rolletjes liep verdient dat een hoeft te starten en ook minder omzetver- bijvoorbeeld vanwege een zwakke rug, of schouderklopje. Dat kost niets en werkt lies lijdt door het verlies van een ervaren een te hoge stressgevoeligheid, zich in de enorm effectief. Neem ook eens een kracht die veel werk kan verzetten. Het tussentijd omscholen om iets anders te bloemetje mee, of geef iemand een keer probleem is alleen: die cursus staat op gaan doen. Praat eens met een adviseur. een mooi flesje wijn mee naar huis. Het de balans. Dat kost zichtbaar geld. Het Een ondernemer mag het besluit nemen hoeft geen tonnen te kosten, maar een verlies aan omzet, het geld dat min- om zich niet te verzekeren, maar dan is kleine attentie doet wonderen.” “Boven- der verdiend wordt door de nieuwe, het wel erg belangrijk dat hij zich bewust dien werpt een goed personeelsbeleid onervaren werknemer en de uren die de is welke risico’s hij neemt en welke ook op een andere manier vruchten af”, ondernemer zelf steekt in vervanging en mogelijkheden hij afwijst. Wie voor zeker- vertelt van der Meulen. “De horeca is het puzzelen met het rooster staan niet heid kiest en zich verzekert raad ik aan een klein wereldje en de arbeidsmarkt op de balans. Die telt de ondernemer goed navraag te doen. Weet waarvoor krap. De ondernemers die de beste dus ook niet mee, terwijl dat vaak een je kiest! Sommige verzekeringen sluiten sfeer creëren, krijgen hun vacatures het veelvoud is van een cursus.” Bovendien makkelijkst opgevuld, houden goede motiveert een opleiding en geeft de bepaalde zaken uit, die wel degelijk een werknemers langer vast en hebben ook opgedane kennis zelfvertrouwen. “Een risico vormen. Bijvoorbeeld bepaalde minder te maken met ziekteverzuim.” medewerker die tevreden en trots is, is psychische klachten. Kies bewust en goed voor de gasten. En gastencontact vraag naar de uitzonderingen. Dan is het Boeien en binden is het begin van succes van de onder- echt voor iedere ondernemer mogelijk om Een schouderklopje betaalt zich dus neming. Het gaat om waardering en een dekking op maat te vinden zonder de uit in keiharde euro’s. “Het vreemde is, aandacht. Ontwikkeling kweekt bezie- hoofdprijs te betalen.” dat veel ondernemers niet weten wat ling. Zorg dat mensen kunnen groeien
  4. 4. Thema personeel Horeca Entree Toets Dit artikel over personeelsbeleid is de tweede in een reeks van vijf. Naast financiering en personeel komen nog marketing & sales, admini- Hans Leenhouts, Horeca stratie en hospitalitymanagement aan de orde. Bij deze artikelen hoort Ondernemers Academie een site: www.horecaentreetoets.nl Op deze site kunnen (startende) ondernemers hun kennis testen, de zogenaamde Horeca Entree Toets, Hoe vind je de juweeltjes op de arbeidsmarkt? een initiatief van de Horeca Ondernemers Academie. Degene die de vragen het best beantwoordt kan meedingen naar de hoofdprijs: gratis n Denk na over een functie. Inven- begeleiding van bedrijfsadviseurs bij de (door)start van hun bedrijf. De tariseer wat je nodig hebt en zoek winnaar zal tijdens de Horecava gehuldigd worden. Voor meer informa- daar mensen bij. Wat gaat iemand tie en de vragen: www.horecaentreetoets.nl eigenlijk doen? Wat moeten mede- werkers kunnen? Zet dat op papier. n Wees duidelijk. Wat zijn de horeca entree 16 bevoegdheden en de rol van in de zaken die ze leuk vinden en waar Nieuw personeel dat even een middagje iemand in het bedrijf? Wees daar ze goed in zijn. Bovendien kun je een mee komt werken om te kijken hoe het ondubbelzinnig en helder over. Dat cursus terug laten verdienen door ze gaat. Dat lijkt veilig, maar het is spelen klinkt streng en stijf, maar het komt een aantal jaar aan je te binden. Dat is met vuur. Iemand die zonder contract de sfeer ten goede. Improviseren is 13 een spel. Als je dat weet te spelen zijn de aan het werk is, heeft juridisch gezien dodelijk, omdat ook het personeel medewerkers én de gasten tevreden en een contract voor onbepaalde tijd, 28 oktober 2008 zal improviseren op het moment stijgt de omzet. Het is maar klein en heel zonder proeftijd. Stel dat je na een uurtje dat de werkgever dat doet. mensgericht, maar o zo belangrijk.” ergens ruzie over krijgt en het blijkt n Wees eerlijk. Maak een functie niet te werken. Dan heb je een boos nooit mooier dan het is, anders Altijd proeftijd, nooit proefdraaien personeelslid in vaste dienst dat zich wordt je binnen een paar maanden Dossiers, contracten, vergaderingen, direct ziek kan melden, waarvan je het gestraft door teleurstelling bij het functioneringsgesprekken en verzeke- salaris in ieder geval twee jaar door moet personeel ringspolissen. Er zullen weinig startende betalen en waar je ook daarna nog heel n Beloon fair. Moeite met het ondernemers zijn, wiens hart sneller lang aan vast kunt zitten! Alleen maar gaat kloppen van de gedachte aan deze omdat je het toch wel erg veel moeite bepalen van het salaris? Het Hand- aspecten van het openen van hun nieuwe vond om even een standaardformuliertje boek referentiefuncties bedrijfstak zaak. “De reactie is dan vaak: kop in het van het stapeltje te pakken, een naam in Horeca biedt uitkomst. Hierin staan zand en uitstellen tot de volgende week”, te vullen en een handtekening te vragen. alle functies en salarisschalen. zegt Leenhouts. “Maar die volgende De twee minuten die je hebt bespaard, n Wees kritisch. Een onderne- week loopt de verbouwing uit of stuurt kunnen het voortbestaan van de onder- mer die iemand inhuurt voor het de gemeente een vergunningsaanvraag neming in gevaar brengen. De nieuwe management, doet er goed aan terug omdat er een handtekening CAO maakt juist een contract mogelijk kritisch naar zichzelf te kijken Welke ontbreekt, of het nieuwe servies moet met een proeftijd van twee maanden. Dat punten kunnen beter? Zoek een nog worden uitgezocht... Kortom: er zijn biedt zowel werkgever als werknemer kandidaat die juist die competen- altijd zaken die relevanter lijken terwijl de mogelijkheid om zonder verdere ties heeft. het eigenlijk excuses zijn om de minder gevolgen afscheid van elkaar te nemen!” n Werf creatief. Horecapersoneel is zichtbare, maar net zo vitale zaken te re- >HorecaEntree< gelen.” Kleinrensink: “Het is een onver- schaars, maar in sommige bedrijven antwoord risico om open te gaan zonder koopt de keuken alle producten het papierwerk voor elkaar te hebben. kant-en-klaar in. Daar hoeven Daar kunnen ondernemers het beste alleen de borden mooi opgemaakt een jaar van te voren mee beginnen.” ‘Een schouderklopje te worden. Denk dan eens aan Van der Meulen schetst de gevolgen van een informeel beleid. “Misschien nog kost niets en werkt studenten van de kunstacademie in plaats van aan de Hotelschool. wel het beste voorbeeld: proefdraaien. enorm effectief’

×