Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
อารยธรรมกรีกโบราณ
Civilization of Ancient Greece
Menu
• สถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีก
• การแบ่งยุคสมัยในอารยธรรมกรีก
• บุคคลสาคัญในอารยธรรมกรีก
• ความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก...
การแบ่งยุคสมัยในอารยธรรมกรีก
• อารยธรรมมิโนน
• อารยธรรมไมซินิ
• อารยธรรมเฮเลน
MENU
บุคคลสาคัญในอารยธรรมกรีก
• เพลโต (Plato)
• โสเครตีส (Socrates)
• อริสโตเติล (Aristotle)
MENU
ความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก
• ศิลปกรรม
• ปรัชญา
• การศึกษาและวรรณกรรม
• ความเจริญของวิทยาการต่างๆ
MENU
ความเจริญของอารยธรรมกรีกที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
• กีฬาโอลิมปิก
• ประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณ (Democracy in Greece)
• ระบอบการปกค...
สถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีก
MENU
สถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกหรืออารยธรรมไมนวนเกิดขึ้นครั้งแรกที่เกาะครีตในทะเลอีเจียนเมื่อ
ประมาณ 2000-1400 ปีก...
http://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id=773121&chapter=19
http://3.bp.blogspot.com/_poMwsrfXFXs/S5TB_Xwv4SI/AAAAAAAAAGw/LufQlGUSmnI/s1600-h/ancientGreece.jpg
การแบ่งยุคสมัยในอารยธรรมกรีก
MENU
อารยธรรมมิโนนและอารยธรรมไมซินี
มิโนน 2000 ปีก่อน ค.ศ.
• ที่ตั้ง เกาะครีต (ชาวครีตัน)
• เมืองหลวงชื่อ มิโนอา
• วังของกษัตริย์ชื่อ วังคนอสซุส
• กษัตริย์ชื่...
ไมซินี 1200 ปีก่อน ค.ศ.
• ที่ตั้ง คาบสมุทรเพโลปอนเนซัส และ เกาะในทะเลอีเจียน
(ชาวไมนิซี) เนื่องจากที่ตั้งไม่อานวย จึงได้แย...
[ 1120 ปีก่อนคริสต์ ]
ได้ถูก พวกดอเรียน (ที่อพยพมาจากทางใต้ของรัสเซีย ซึ่ง
หมายถึง เข้ามาทางเหนือของกรีก) ยึดไว้ >> ต่อมาเ...
MENU
เฮเลนนิก 800 ปีก่อน ค.ศ.
บางที่เรียกว่า อารยธรรมกรีก (เพราะเป็นอารยธรรมสุดท้ายของกรีก)
บางที่เรียกว่า อารยธรรมโฮเมอร์ (เพร...
เอเธนส์[ ก.ปกครอง แบบ ประชาธิปไตย มีกฎดังนี้ ] >> อยู่ทางตอนเหนือของกรีก
• 1. สิทธิในการปกครอง สงวนไว้สาหรับประชากรเพียง 1...
• คนอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่เห็นแก่ตัว เงินที่ได้มาส่วนใหญ่เอาสร้างสาธารณสถาน ไม่นิยมความฟุ่มเฟือย คน
ที่ฟุ่มเฟือยมีบ้านใหญ่...
สปาร์ต้า [ก.ปกครอง แบบ เผด็จการ แบ่งกลุ่มออกเป็น .... ] >> อยู่ทางตอนใต้ของกรีก
1. สปาร์เตียตส์ เป็นพวกดอเรียนที่อพยพมา.. ...
http://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id=773121&chapter=24
http://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/v...
บุคคลสาคัญในอารยธรรมกรีก
MENU
เพลโต (Plato)
โรงเรียนที่ปราชญ์สมัยกรีกโบราณ เพลโตได้ก่อตั้งขึ้นและกลายมาเป็นต้นแบบให้สถานศึกษา
ระดับสูงในยุคปัจจุบัน ผู้ค...
โสเครตีส (Socrates)
โสเครตีส (470-399 ปีก่อนคริสตศักราช) เป็นนักปรัชญาสาคัญคนหนึ่งของกรีกเป็นผู้แสวงหาความจริง
ของสิ่งต่าง...
อริสโตเติล (Aristotle)
เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทาการศึกษา
ค้นคว้าในวิทย...
ความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก
MENU
ศิลปกรรม
ส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาทางศาสนา โดยสร้างขึ้นเพื่อแสดงความ
เคารพบูชาและบวงสรวงเ...
• ด้านประติมากรรม
เนื่องจากชาวกรีกยอมรับและเชื่อมั่นคุณค่าของมนุษย์ ผลงานประติมากรรมจึงดูเป็นธรรมชาติ
ลักษณะของสรีระกล้ามเ...
• ด้านจิตรกรรม
ที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เขียนบนเครื่องปั้นดินเผา
เช่น แจกัน คนโท ฯลฯ และจิตรกรรมฝา
ผนังที่พบในวิหา...
ปรัชญา
ความเจริญด้านปรัชญาได้รับการยกย่องว่าเป็นความเจริญสูงสุดของภูมิปัญญากรีกเช่นเดียวกับ
ความเจริญด้านศิลปกรรม นักปรัชญ...
• เพลโต (Plato)
เป็นศิษย์เอกของโซเครติส
เป็นผู้ถ่ายทอดหลักการและความคิดของโซเครติส
ให้ชาวโลกได้รับรู้ได้เขียนหนังสือที่สะท...
การศึกษา
การศึกษามีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกรีก
เพราะทาให้มีสถานะที่ดีในสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษา
สูงจะมีส่วนร่วมทางกา...
ความเจริญของวิทยาการต่างๆ
• ประวัติศาสตร์
กรีกเป็นชาติแรกในโลกตะวันตกที่เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ตามแบบวิธีการทางประวัติศาสต...
• คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ค้นพบทฤษฎีทางเรขาคณิตและพีชคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคานวณและประมวลผลขั้นสูง นอกจากนี้
กรีกยังม...
• ด้านการแพทย์
ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) เป็นแพทย์ที่ค้นพบว่าโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติไม่ใช่
การลงโทษล...
• ดาราศาตร์และภูมิศาสตร์
นักดาราศาสตร์ชาวกรีกคานวณตาแหน่งของดวงดาวและระบบสุริยจักรวาล นักดาราศาตร์กรีกบาง
คนเชื่อว่าโลกและ...
ความเจริญของอารยธรรมกรีกที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
MENU
กีฬาโอลิมปิก
กีฬาโอลิมปิกโบราณ - ตามตานาน เฮราคลีส เป็นผู้แรกที่เรียกกีฬานี้ว่า "โอลิมปิก" เป็น
เทศกาลทางศาสนาและกรีฑา(เน้...
ประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณ (Democracy in Greece)
ชาวเอเธนส์จะมาชุมนุมกันที่ลานกลางเมือง เพื่อถกปัญหาของสาธารณชน และทาการค้า...
ระบอบการปกครองแบบเผด็จ
การเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism)
นครรัฐสปาร์ตา มีการปกครองแบบ
ทหารนิยม คณะผู้ปกครองมีอานาจสูงสุดและเด...
จบการนาเสนอ
ขอบคุณค่ะ
อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)

29,454 views

Published on

อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)
v
v
v
v
v
v
v
v
(เนื้อหาไม่ได้หายนะ แค่ใส่ลูกเล่นเฉยๆ โหลดไปแล้วจะเห็นเนื้อหาเอง)
^
^
^
^
^
^
^

Published in: Education, Technology, Design
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

อารยธรรมกรีกโบราณ(TH)

 1. 1. อารยธรรมกรีกโบราณ Civilization of Ancient Greece
 2. 2. Menu • สถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีก • การแบ่งยุคสมัยในอารยธรรมกรีก • บุคคลสาคัญในอารยธรรมกรีก • ความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก • ความเจริญของอารยธรรมกรีกที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
 3. 3. การแบ่งยุคสมัยในอารยธรรมกรีก • อารยธรรมมิโนน • อารยธรรมไมซินิ • อารยธรรมเฮเลน MENU
 4. 4. บุคคลสาคัญในอารยธรรมกรีก • เพลโต (Plato) • โสเครตีส (Socrates) • อริสโตเติล (Aristotle) MENU
 5. 5. ความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก • ศิลปกรรม • ปรัชญา • การศึกษาและวรรณกรรม • ความเจริญของวิทยาการต่างๆ MENU
 6. 6. ความเจริญของอารยธรรมกรีกที่ส่งผลถึงปัจจุบัน • กีฬาโอลิมปิก • ประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณ (Democracy in Greece) • ระบอบการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) MENU
 7. 7. สถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีก MENU
 8. 8. สถานที่ตั้งของอารยธรรมกรีก อารยธรรมกรีกหรืออารยธรรมไมนวนเกิดขึ้นครั้งแรกที่เกาะครีตในทะเลอีเจียนเมื่อ ประมาณ 2000-1400 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งนิยมเรียกว่านครรัฐ ไอโอเนียน (Ionian Cities) ทางบริเวณตอนใต้ของคาบสมุทรบอลข่านและชายฝั่งทะเลอีเจียน ซึ่งกั้นระหว่างคาบสมุทรบอลข่าน และเอเชียไมเนอร์ บริเวณเหล่านี้อยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งรายรอบด้วยอารยธรรมสาคัญ ของโลก คืออารยธรรมอียิปต์และเมโสโปเตเมีย ทาให้ชาวกรีกสมัยโบราณมีโอกาสรับและแลกเปลี่ยนความเจริญด้านต่างๆของอารย ธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์จากเกาะ ครีต ซึ่งไม่เพียงอ้างถึงพื้นที่คาบสมุทรของกรีซยุคปัจจุบัน เท่านั้น แต่ยังกล่าวรวมถึง อารยธรรมกรีกโบราณซึ่งเป็นที่ตั้งรกรากถิ่นฐานโดยชาวกรีกในยุค โบราณอันได้แก่ ไซปรัส, บริเวณชายฝั่งของทะเลอีเจียนของตุรกี (หรือที่รู้จักในนามไอโอเนีย) , ซิซิ ลีและทางใต้ของอิตาลี (หรือที่รู้จักในนามแมกนา เกรเชีย) และถิ่นฐานซึ่งกระจายออกไปของชาว กรีกตามชายฝั่งต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศ บัลแกเรีย ฝรั่งเศส ยูเครน โรมาเนีย ลิเบีย สเปน อัลแบเนีย และอียิปต์ ในปัจจุบัน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นตารางไมล์ MENU
 9. 9. http://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id=773121&chapter=19
 10. 10. http://3.bp.blogspot.com/_poMwsrfXFXs/S5TB_Xwv4SI/AAAAAAAAAGw/LufQlGUSmnI/s1600-h/ancientGreece.jpg
 11. 11. การแบ่งยุคสมัยในอารยธรรมกรีก MENU
 12. 12. อารยธรรมมิโนนและอารยธรรมไมซินี
 13. 13. มิโนน 2000 ปีก่อน ค.ศ. • ที่ตั้ง เกาะครีต (ชาวครีตัน) • เมืองหลวงชื่อ มิโนอา • วังของกษัตริย์ชื่อ วังคนอสซุส • กษัตริย์ชื่อ มิโนส เป็นโอรสของพระเจ้าเซอุสกับพระ นางยุโรป (ผู้ค้นพบ เซอร์ อาเทอร์ อีแวนส์) • มีการประดิษฐ์อักษร ลิเนียร์ เอ เป็นอักษรที่บัดนี้ยัง ไม่มีใครแปลออก • มีระบบน้าประปาและระบบชักโครกแล้ว • คนอยู่อย่างสงบสุข ประชาชมมีสิทธิเท่าเทียมกัน ปกครองโดยกษัตริย์ มีการละเล่นการเฉลิมฉลอง จิตรกรรมต่างๆ • ในตอนนั้นไม่มีนักบวช ผู้คนนับถือเทพเจ้า ได้แค่ เทพ มารดา (ต่อมาเอาไปเป็นแบบสร้าง เทพอะธีนา เทพดีมี เตอร์ และ เทพอะโฟรไดต์) วังคนอสซุส [ 1500 ปีก่อนคริสต์ ] พวกไมนิซี หรือพวก เอเคียน (คือชาวอินโด-ยูโรเปียน) อพยพมาจาก ม.ดานูบ เข้ารุกรานชาวครีตัน และยึดเกาะไว้ .... ที่รุกรานได้ง่ายเพราะ ในเมืองไม่มีกาแพงเมือง การปกครองอ่อนแอมาก MENU
 14. 14. ไมซินี 1200 ปีก่อน ค.ศ. • ที่ตั้ง คาบสมุทรเพโลปอนเนซัส และ เกาะในทะเลอีเจียน (ชาวไมนิซี) เนื่องจากที่ตั้งไม่อานวย จึงได้แยกเป็นแต่ละ ชุมชนกระจายออกไป และมีการปกครองแต่ละชุมชนของ ตัวเอง(คนละแบบ) • แต่ละชุมชนจะมีป้อมปราการ เอาไว้ลี้ภัยเวลาข้าศึก รุกราน • ได้มีการค้าขายแผ่ขยายไปถึง ... - ช่องแคบยิบรอลตาร์ (เป็นช่องแคบเชื่อม มหาสมุทร แอตแลนติก –ทะเลอัลโบรัน) - ทะเลดา (อยู่เหนือเอเชียไมเนอร์ หรือ เหนือประเทศตุรกี) - อ่าวเปอร์เซีย (ทางตอนใต้ของอิหร่าน) • กษัตริย์ที่ปกครอง ได้เข้ายึด เมืองทรอย ได้สาเร็จ (ปัจจุบันเมืองทรอยเป็นที่ตั้งของประเทศตุรกี) • สินค้าส่งออกที่สาคัญ น้ามันมะกอก • งานศิลปะ ลอกเลียนแบบจากมิโนน (คือมิโนนทิ้ง มรดกไว้) มีการสร้าง | เทพซุส, เทพเฮร่า, เทพโพไซดอน เทพซุส
 15. 15. [ 1120 ปีก่อนคริสต์ ] ได้ถูก พวกดอเรียน (ที่อพยพมาจากทางใต้ของรัสเซีย ซึ่ง หมายถึง เข้ามาทางเหนือของกรีก) ยึดไว้ >> ต่อมาเป็น พวก สปาร์ตัน ระหว่าง [1120 – 800 ปีก่อนคริสต์] ถือว่าเป็น ยุคมืดของกรีก ... • เพราะ พวกดอเรียนที่อพยพเข้ามา เป็นหัวรุนแรง ไม่มี วัฒนธรรม พอยึดได้ก็ไม่ฟื้นฟูอะไรต่อเพราะฟื้นฟูไม่เป็น • แล้วชาว ฟินิเซีย (มาจากบริเวณแคนาน แถบซีเรีย ปาเลสไตน์ ในอาณาจักรโฟนิเซียน (ได้รับอารยธรรมเมโส กับอียิปต์ เป็นพวกกลุ่มเอเชียไมเนอร์ ก็น่าจะอพยพมาทาง ตะวันออกของกรีก) ชื่อเดิมว่า ชาวแคนาไนต์) ก็เข้ามา ค้าขาย.... เอาภาษามาด้วย กลายเป็นสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ต่อมาชาวกรีกต้องหันไปใช้ภาษา ฟินิเชีย • เกิดบทประพันธ์ที่สาคัญ คือ มหากาพย์อีเลียด ของ มหา กวีโฮเมอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการผจญภัยของวีรบุรุษชาวกรีก ออกแนวกึ่งประวัติศาสตร์ (ต่อมา มหากาพย์ ได้เป็น แบบอย่างการใช้ชีวิต พวกของขุนนางในอารยธรรมเฮเลน) มหากาพย์อีเลียด
 16. 16. MENU
 17. 17. เฮเลนนิก 800 ปีก่อน ค.ศ. บางที่เรียกว่า อารยธรรมกรีก (เพราะเป็นอารยธรรมสุดท้ายของกรีก) บางที่เรียกว่า อารยธรรมโฮเมอร์ (เพราะเอากวีของโฮเมอร์มาเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต) บางที่เรียกว่า อารยธรรมเฮเลนนิก (เพราะชาวกรีกเขาเรียกตัวเองว่า ชาวเฮลีนส์ เรียกที่อยู่ว่า เฮลัส) • ที่ตั้ง ในไมซินี ขยายไปตอนบน (ประเทศกรีกทั้งประเทศ) • พวกขุนนางเอา มหากาพย์อิเลียด จาก มหากวีโฮเมอร์ มาเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต • มีการจัดตั้ง นครรัฐ หรือ โพลิส ขึ้น (ก็คือแต่ละชุมชนที่แยกตัวไป) รวมประชากรได้ประมาณ 130,000 เช่น เอเธนส์ สปาร์ต้า ไพลอส เธเบส ทิรินส์ ฯลฯ • แต่ละนครรัฐ ก็มีจะกิจกรรมสาคัญที่ทากันระหว่างรัฐ คือ การเฉลิมฉลองเทพซุส ที่หุบเขาโอลิมเปีย จัดทุกๆ 4 ปี (เป็นที่มาของกีฬาโอลิมปิก)
 18. 18. เอเธนส์[ ก.ปกครอง แบบ ประชาธิปไตย มีกฎดังนี้ ] >> อยู่ทางตอนเหนือของกรีก • 1. สิทธิในการปกครอง สงวนไว้สาหรับประชากรเพียง 1/6 เท่านั้น 2. สตรีไม่มีหน้าที่หรือสิทธิใดๆ นอกครัวเรือน 3. พลเมืองแต่ละคนใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตยของตนโดยตรง ไม่ต้องเลือกผู้แทนเข้าไปใช้สิทธิ ดังกล่าวจานวนพลเมืองมีสิทธิไม่มาก จึงไม่จาเป็นต้องมีผู้แทน 4. พลเมืองทุกคนจะร่วมประชุมสภาราษฎรและถกเถียงในปัญหาต่างๆ ได้อย่างอิสระ การโต้กันในสภา ราษฎร อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างอาคารใหม่ วิธีการเกษตรแบบใหม่หรือการลงมตินารัฐเข้าสู่สงคราม พลเมืองทุกคนมีสิทธิพูดและลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือโต้แย้งญัตติใดๆ ด้วยตนเอง • แต่การปกครองแบบนี้วุ่นวาย เพราะให้สิทธิประชากรเข้าประชุม โต้แย้งกัน มีคนเป็น แสนกว่าคน พูดกันให้ วุ่นวาย เลย.. จัดตั้ง ตัวแทน ขึ้น ประชากรมีสิทธิเลือกตั้ง วิพากษ์วิจารณ์ แต่คนที่มีสิทธิชี้ถูกชี้ผิดคือ พวก ลูกขุนนาง
 19. 19. • คนอยู่กันอย่างสงบสุข ไม่เห็นแก่ตัว เงินที่ได้มาส่วนใหญ่เอาสร้างสาธารณสถาน ไม่นิยมความฟุ่มเฟือย คน ที่ฟุ่มเฟือยมีบ้านใหญ่ๆ จะถูก ดูถูก ว่าเป็นคนหยาบกระด้าง ไม่ได้ขัดเกลานิสัย ทุกคนมีสิทธิที่จะออกความเห็น ถึงแม้จะไม่ตรงกันก็ไม่ทะเลาะกัน ไม่เป็นศัตรูกัน • เอเธนส์ แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ 1. อะโครโพลิส อยู่ด้านบน เป็นเนินเขา เอาไว้สร้างวัดหรือสถานที่สาคัญๆ) 2. อกอรา (อ่านว่า อะ-กอ-รา) อยู่ด้านล่าง เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองและทาส และคนต่างถิ่น [ เอเธนส์ สิ้นสุดลง... เพราะ... การรุกรานของชาว สปาร์ต้า ]
 20. 20. สปาร์ต้า [ก.ปกครอง แบบ เผด็จการ แบ่งกลุ่มออกเป็น .... ] >> อยู่ทางตอนใต้ของกรีก 1. สปาร์เตียตส์ เป็นพวกดอเรียนที่อพยพมา.. เป็นพวกหัวรุนแรง เป็น ทหาร 2. เปริโอซิ เป็นชาวเลซิเดโมเนียน เป็น ประชากรธรรมดา 3. เฮล็อต(หรือ ฮีล็อต) เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม เป็น ทาส ( ถูกปกครองโดย เปริโอซิ ) จากนั้น ..... ช่วง สงครามเพเลปอนเนเซียน สปาร์ต้า เข้ารุกราน เอเธนส์ ได้สาเร็จ... ในขณะเดียวกัน.... พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งมาซิโดเนีย (อยู่ด้านบนของกรีก ไม่ใช่ชาวกรีก) ได้เข้ายึดเมืองเล็ก เมืองน้อยไว้ แต่ก็ ถูกลอบปลงพระชนม์ตอนอายุประมาณสามสิบกว่าๆ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ (เป็นโอรส) เลยทาสงครามต่อจากพระบิดา จนชนะสปาร์ต้า (ที่ยึดเอเธนส์ได้) และได้ทาสงครามเรื่อยๆ จนมาถึงอียิปต์ เปอร์เซีย จนเมื่อทหารคู่ใจของพระองค์ได้สิ้นใจในสงคราม พระองค์ทรงเศร้าโศกมาก ได้เสวยน้าจันท์(เหล้า) 7 วัน 7 คืนจนสิ้นพระชนม์เมื่ออายุ 33 แล้วก็มีกษัตริย์องค์อื่นปกครองกรีกต่อ
 21. 21. http://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id=773121&chapter=24 http://writer.dek-d.com/abjmp-social/story/viewlongc.php?id=773121&chapter=25 http://www.seasuntour.com/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7% E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8B.html MENU
 22. 22. บุคคลสาคัญในอารยธรรมกรีก MENU
 23. 23. เพลโต (Plato) โรงเรียนที่ปราชญ์สมัยกรีกโบราณ เพลโตได้ก่อตั้งขึ้นและกลายมาเป็นต้นแบบให้สถานศึกษา ระดับสูงในยุคปัจจุบัน ผู้คนในยุคสมัยเดียวกับเพลโตยกย่องให้เขาเป็น “สุดยอดแห่งปรมาจารย์” (The Divine Teacher) งานเขียนของเขาได้บรรยายถึงโครงสร้างทางสังคมในอุดมคติและความเป็นนิรันดร์ของจิต วิญญาณ เพลโต (Plato) นักคิดผู้มีชีวิตอยู่ในสมัยกรีกโบราณผู้นี้กล่าวไว้ว่า “เวลาเป็นเพียงการเคลื่อนไหว ของความเป็นนิรันดร” (Time is a moving image of Eternity) http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_youtube.php?youtube_id=405 MENU
 24. 24. โสเครตีส (Socrates) โสเครตีส (470-399 ปีก่อนคริสตศักราช) เป็นนักปรัชญาสาคัญคนหนึ่งของกรีกเป็นผู้แสวงหาความจริง ของสิ่งต่าง ๆ อย่างบริสุทธิ์ใจและจริงจัง ไม่มุ่งหวังประโยชน์ หรือลาภยศ ทาให้นักคิดนักปรัชญาเจ้าสานัก ต่างๆที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงต้องยอมจานนต่อเหตุผลและความจริง แม้กระทั่ง ผู้มีอานาจของบ้านเมืองที่ เป็นทรราชย์ยังถูกเขาท้าทายอานาจจนกระทั่งตนเองต้องถูกกลั่นแกล้งด้วยความเกลียดชังและถูกตัดสินให้ดื่ม ยาพิษ http://www.thaigoodview.com/node/88495 MENU
 25. 25. อริสโตเติล (Aristotle) เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวกรีกสมัยโบราณ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทาการศึกษา ค้นคว้าในวิทยาศาสตร์ทุกๆ แขนง มาเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปี และเป็นนักสังเกตการณ์ทางธรรมชาติที่ เชี่ยวชาญผู้หนึ่ง นอกจากนั้นก็ยังสนใจในพฤติกรรมของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง มีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกๆ คนมี ความสามารถและความคิดไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีโอกาสที่จะเก่งได้เท่ากัน อริสโตเติล ถึงแก่กรรมเมื่อ 322 ปี ก่อนคริสตกาล รวมอายุได้ 62 ปี http://www.doyouknow.in.th/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D- %E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A5-aristotle/ MENU
 26. 26. ความรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีก MENU
 27. 27. ศิลปกรรม ส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธาทางศาสนา โดยสร้างขึ้นเพื่อแสดงความ เคารพบูชาและบวงสรวงเทพเจ้าของตน แบ่งออกเป็น • ด้านสถาปัตยกรรมตัวอย่างเช่น วิหารพาร์เทนอน (Parthenon) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอะโครโพ ลิส (Acropolis) เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีสัดส่วนงดงามทั้งความยาว ความกว้างและความสูง จัดว่าเป็นผลงานชิ้น เอกของโลก
 28. 28. • ด้านประติมากรรม เนื่องจากชาวกรีกยอมรับและเชื่อมั่นคุณค่าของมนุษย์ ผลงานประติมากรรมจึงดูเป็นธรรมชาติ ลักษณะของสรีระกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นคล้ายมนุษย์ที่มีชีวิต ผลงานชิ้นเยี่ยมได้แก่ รูปปั้นเทพเจ้าอะทีนา ที่วิหาร พาร์เทนอน และเทพเจ้าซุส ที่วิหารแห่งโอลิมเปีย รูปปั้นเทพเจ้าอะธีนา รูปปั้นเทพเจ้าซุส
 29. 29. • ด้านจิตรกรรม ที่ปรากฏอยู่ส่วนใหญ่เป็นลวดลายที่เขียนบนเครื่องปั้นดินเผา เช่น แจกัน คนโท ฯลฯ และจิตรกรรมฝา ผนังที่พบในวิหารและกาแพง • ศิลปะการแสดง ชาวกรีกได้คิดค้นศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการจัดแสดงเพื่อเฉลิมฉลองพิธีบวงสรวง เทพเจ้าของตน เช่น ละครกลางแจ้งซึ่งเป็นต้นแบบ ของการแสดงละครในปัจจุบัน ดนตรีและการละเล่นอื่นๆ MENU
 30. 30. ปรัชญา ความเจริญด้านปรัชญาได้รับการยกย่องว่าเป็นความเจริญสูงสุดของภูมิปัญญากรีกเช่นเดียวกับ ความเจริญด้านศิลปกรรม นักปรัชญากรีกที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ได้แก่ โซเครติส เพลโต และอริสโตเติล • โซเครติส (Socrates) เขาสอนให้คนใช้เหตุผลและสติปัญญาในการแสวงหาความจริง เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ไม่เน้นการท่องจา แต่ใช้วิธีตั้งคาถามโดยไม่ต้องการคาตอบ แต่ให้ผู้ถูกถามขบคิดปัญหา เพื่อหาคาตอบด้วยตนเอง เขาไม่เคยมีผลงานเขียนของตนเอง ดังนั้นปรัชญาและทฤษฎีของเขาที่รู้จักกันสืบ มาจึงเป็นผลงานที่ถ่ายทอดโดยลูกศิษย์ของเขา
 31. 31. • เพลโต (Plato) เป็นศิษย์เอกของโซเครติส เป็นผู้ถ่ายทอดหลักการและความคิดของโซเครติส ให้ชาวโลกได้รับรู้ได้เขียนหนังสือที่สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ การปกครองการศึกษา ระบบยุติธรรม ผลงานที่โดนเด่นและ ทาให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองสมัยใหม่ คือหนังสือชื่อ สาธารณรัฐ (Republic) ซึ่งเสนอแนวคิดในการปกครอง ประเทศและมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของผู้คนทั่วโลก • อริสโตเติล (Aristotle) เป็นทั้งนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือหนังสือชื่อ การเมือง (Politics) ซึ่งเป็นการวิจัยรูปแบบการปกครองของนครรัฐต่างๆ ถึง 150 แห่ง MENU
 32. 32. การศึกษา การศึกษามีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกรีก เพราะทาให้มีสถานะที่ดีในสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษา สูงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง ดังนั้นจึงจัดการศึกษาขั้นประถมให้แก่เด็กชายโดย ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน วรรณกรรม ได้แก่ มหากาพย์ของโฮเมอร์เรื่อง อีเลียด และ โอเดสซี สะท้อนความรู้สึกของกวีต่อโศกนาฏกรรมในสงครามกรุงทรอย (Troy) นอกจากความงดงามของภาษาและการดาเนินเรื่องแล้ว มหากาพย์ทั้งสองเรื่องนี้ยังให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณีและความคิดของชาวกรีก MENU
 33. 33. ความเจริญของวิทยาการต่างๆ • ประวัติศาสตร์ กรีกเป็นชาติแรกในโลกตะวันตกที่เริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ตามแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การตรวจสอบหลักฐาน และการเลือกใช้ข้อมูล นักประวัติศาสตร์กรีกคนแรกที่เริ่ม เขียนงานประวัติศาตร์คือ เฮโรโดตัส (Herodotus) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ ของโลกตะวันตก เฮโรโดตัสบิดาแห่งประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก
 34. 34. • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค้นพบทฤษฎีทางเรขาคณิตและพีชคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคานวณและประมวลผลขั้นสูง นอกจากนี้ กรีกยังมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีอริสโตเติลเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาวิชา พฤกษศาสตร์ สัตวแพทย์ และกายวิภาค อริสโตเติลผู้วางรากฐานการศึกาษวิชาพฤกษศาสตร์ สัตวแพทย์ และกายวิภาค
 35. 35. • ด้านการแพทย์ ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) เป็นแพทย์ที่ค้นพบว่าโรคร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากธรรมชาติไม่ใช่ การลงโทษลงพระเจ้า ยังเป็นผู้ริเริ่มวิธีการรักษาโรคด้วยการผ่าตัด และกาหนดหลักจรรยาแพทย์ที่ถือ ปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบัน ฮิปโปเครตีส
 36. 36. • ดาราศาตร์และภูมิศาสตร์ นักดาราศาสตร์ชาวกรีกคานวณตาแหน่งของดวงดาวและระบบสุริยจักรวาล นักดาราศาตร์กรีกบาง คนเชื่อว่าโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นหมุนรอบดวงอาทิตย์ นักภูมิศาสตร์กรีกยังเชื่อว่าโลกกลมซึ่งทา ให้สามารถเดินเรือจากกรีกไปถึงอินเดียได้ รวมทั้งยังค้นพบว่าการขึ้นลงของกระแสน้าเกิดจาก อิทธิพลของดวงจันทร์ แผนที่โลกในหนังสือภูมิศาสตร์ของโตเลมี (Claudius Ptolemy ประมาณ ค.ศ. ๒๐๐, ชาวกรีก, นักคณิตศาสตร์) MENU
 37. 37. ความเจริญของอารยธรรมกรีกที่ส่งผลถึงปัจจุบัน MENU
 38. 38. กีฬาโอลิมปิก กีฬาโอลิมปิกโบราณ - ตามตานาน เฮราคลีส เป็นผู้แรกที่เรียกกีฬานี้ว่า "โอลิมปิก" เป็น เทศกาลทางศาสนาและกรีฑา(เน้นกรีฑาเป็นหลัก)ซึ่งจัดขึ้นทุกสี่ปีจัดขึ้นในโอลิมเปีย กรีซ รางวัลที่ให้แก่ผู้ ชนะในสมัยนั้น คือ กิ่งไม้มะกอกซึ่งตัดมาจากยอดเขาโอลิมปัส โอลิมปิกสมัยใหม่ - นักกีฬาคนสาคัญของฝรั่งเศสชื่อปิแอร์ เดอ ดูเบอร์แตง ท่านขุนนางผู้นี้เกิด ในกรุงปารีสได้เกิดความคิดที่จะฟื้นฟูการแข่งขันโอลิมปิกแผนการของงานโอลิมปิกปัจจุบันนั้น ได้เป็นที่ตก ลงกันในที่ประชุมจานวน 15 ประเทศ ณ ตาบลซอร์บอนน์ ประเทศฝรั่งเศส ปีแยร์ เดอ กูแบร์แต็ง การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกถูกจัดขึ้นในสนาม หินอ่อนในกรุงเอเธนส์, กรีซ MENU
 39. 39. ประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณ (Democracy in Greece) ชาวเอเธนส์จะมาชุมนุมกันที่ลานกลางเมือง เพื่อถกปัญหาของสาธารณชน และทาการค้า และนี่คือ สถานที่ที่ประชาธิปไตยถือกาเนิดขึ้น ระบอบประชาธิปไตยในเอเธนส์เรียกร้องให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยเชื่อว่าพลเมืองชาย ทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วม พวกเขาต้องทาหน้าที่ในสภา เพื่อร่วมกันร่างกฎหมายและกาหนดนโยบายของรัฐ พลเมืองเหล่านี้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง ดารงตาแหน่งทางราชการ และมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดิน อย่างไร ก็ตาม ประชาธิปไตยขอเอเธนส์ไม่ได้ให้สิทธิเช่นเดียวกันนี้กับผู้หญิง ชาวต่างชาติ และทาส MENU
 40. 40. ระบอบการปกครองแบบเผด็จ การเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) นครรัฐสปาร์ตา มีการปกครองแบบ ทหารนิยม คณะผู้ปกครองมีอานาจสูงสุดและเด็ดขาด พลเมืองชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ต้องถูก ฝึกฝนให้เป็นทหาร เรียนรู้วิธีการต่อสู้และเอาตัวรอด ในสงคราม แม้แต่พลเมืองหญิงก็ยังต้องฝึกให้มี สุขภาพแข็งแรงเพื่อเตรียมเป็นมารดาของทหารที่ แข็งแกร่งในอนาคต อนึ่ง พวกสปาร์ตายังต่อต้าน ความมั่งคั่งฟุ่มเฟือย เพราะเกรงว่าอานาจของ เงินตราจะทาลายระเบียบวินัยทหาร รวมทั้งยังไม่ สนับสนุนการค้าขายและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ใดๆ การปกครองของพวกสปาร์ตานับเป็นการ ขัดขวางสิทธิของปัจเจกชน และเป็นต้นกาเนิดของ ระบอบการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) MENU
 41. 41. จบการนาเสนอ ขอบคุณค่ะ

×