Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PhÇn I. M¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh (§TC§)
Bµi 1. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>I. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ </li></ul><ul><li>M¸y §TC§ cã c¸c t...
c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>4. B¸o cho ng­êi sö dông ®iÖn tho¹i biÕt tæng ®µi s½n sµng hay </li></ul><ul><li...
c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>8. Chèng tiÕng déi l¹i, tiÕng keng, tiÕng Clip khi ph¸t xung sè vµ </li></ul><ul...
II. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ Mét sè phÝm chøc n¨ng: 1. PhÝm Redial (RD): PhÝm nµy cã t¸c dôn...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>M¸y cã yªu cÇu t¹m dõng sÏ ph¸t nh¹c chuyÓn sang m¸y bªn kia ...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>4. PhÝm Pause: PhÝm nµy hÇu nh­ kh«ng cã t¸c dung ®èi víi c...
<ul><li>6. Phim Memory – Store: Dïng ®Ó l­u tr÷ nh­ng sè thuª bao hay gäi nhÊt vµo trong bé nhí. ViÖc l­u tr÷ nh­ng sè t...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>7. §Ó xo¸ sè thuª bao trong m¸y: Ta xo¸ b¨ng phÝm Clear: Ên...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>9. PhÝm Mute:  </li></ul><ul><li>lµ phÝm lµm c©m dïng ®Ó ng...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>12. PhÝm Program:  </li></ul><ul><li>phÝm nµy chØ cã trong ...
C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>15. C«ng t¾c: HS (Hook Swith) kho¸ tæ hîp c«ng t¾c nµy ®­îc...
Bµi 2. cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>I. Tæ hîp: Gåm cã èng nãi vµ èng nghe: </li></ul><ul><li>1.  (Micr...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>2. Micro ®iÖn ®éng: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>S N N Mµng run...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã cÊu t¹o nh­ (HV), gåm mét cuén d©y ®Æt trong khe tõ cña ...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã trë kh¸ng rÊt nhá nªn phèi hîp víi bé vµo m¹ch khuÕch ph...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>3. Micro tÜnh ®iÖn: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn  </li><...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn </li></ul>§iÖn cùc tr­íc (mµng rung) ;;;;;;;;;;;;;...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi ta nãi ¸p lùc ©m thanh ®Ëp vµo mµng rung lµm mµng rung rung lµm thay ®æ...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® R: §­a nguån mét chiÒu cÊp cho Micro vµ ng¨n tin hiÖu xoay chiÒu. C: DÉn tÝn hiÖu...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>4. è ng nghe (tai nghe) </li></ul><ul><li>è ng nghe cã chøc n¨ng biÕn ®æi ...
<ul><li>a. Tai nghe ®iÖn tö: Khi ta ®­a däng ®iÖn xoay chiÒu vµo cuén d©y cña tai nghe thi tõ tr­êng tæng céng (gåm tõ t...
<ul><li>b.  C¸ch kiÓm tra: vÆn ®ång hå v¹n n¨ng vÒ thang «m ta ®o ®iÖn trë cuén d©y tai nghe d­îc kho¶ng 150-200 ¤m vµ c...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>5. Loa: Th­êng cã 2 lo¹i ®ã lµ loa ®iÖn ®éng vµ loa th¹ch anh ¸p ®iÖn. </...
<ul><li>loa ®iÖn ®éng ®­îc dïng trong c¸c m¸y cã phim SP.phone vµ thõ¬ng còng lµ loa ph¸t chu«ng. </li></ul><ul><li>b. Ki...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® H.Hoµn
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>c. Loa th¹ch anh ¸p ®iÖn: </li></ul><ul><li>Th¹ch anh cã tÝnh thuËn nghÞch...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Mét miÕng th¹ch anh 2 mÆt ®­îc g¾n ®iÖn cùc ®Ó lµm d©y, mét mÆt ®­îc g¾n vµ...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Dïng loa nµy ®Ó ph¸t tÝn hiÖu chu«ng trong m¹ch thu chu«ng. </li></ul><ul><...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>6. Bµn phÝm:  </li></ul><ul><li>Bµn phÝm trong m¸y Ên phÝm thay cho ®Üa q...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>- PhÝm Ên, miÕng ®Öm cao su cã g¾n miÕng than dÉn ®iÖn vµ m¹ch in </li></u...
<ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® 2 3 M¹ch in 1 MiÕng cao su ®µn håi Phim sè Cét Hµng V...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Bëi mét líp cao su ®µn håi, phÝa trªn líp cao su lµ nót nhùa cóng, phÝa d­í...
CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi Ên phÝm, møc ¸p cao nµy truyÒn vµo ch©n møc thÊp cña IC quay sè (ch©n m...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Tr­íc ®©y chÕ ®é quay sè xung phï hîp víi tæng ®µi c¬ ®iÖn. HiÖn nay chÕ ®é qu...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VD: Ta Ên phÝm 5 ph¸t ®i 5 xung </li></ul><ul><li>Ta Ên phim 0 ph¸t ®i 10 xun...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VËy ta Ên phÝm 1 ph¸t ®i 1 xung. Thêi gian 1 xung (gån møc thÊp va møc cao) lµ...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>- Nhãm tÇn sè cao: F1, F2, F3, F4 </li></ul><ul><li>- Nhãm tÇn sè thÊp: f1, ...
C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Khi Ên 1 phÝm nµo ®ã th× m¸y ph¸t ®i cïng mét lóc 2 tÊn sè theo hµng vµ cét t­...
Bµi 3. ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>I . S¬ ®å khèi  </li></ul>M¹ch b¶o VÖ qu¸ ¸p CÇu chèng ®¶o cùc M¹ch thu...
Ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>M¸y ®iÖn tho¹i cã 3 khèi chÝnh: M¹ch gäi sè, ®µm tho¹i, mach thu ch«ng. </li><...
II. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>M¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p: Do c¸c linh kiÖn cña m¸y ®iÖn tho¹i th­êng õa IC, ...
Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>a. CÊu t¹o, ký hiÖu nh­ HV:   </li></ul>M¹ch chèng qu¸ ¸p thùc chÊt lµ c¸c ®iè...
Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>b. Nguyªn lý lµm viÖc:  </li></ul><ul><li>V× mét lý do nµo ®ã lµm cho ®iÖn ¸p ë...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>2. M¹ch thu chu«ng: </li></ul>SW R H L L1 M¹ch thu Chu«ng HS R1 C1 C2 R2 C3 L2 1 2 3 ChÝp ...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>C¸c bé phËn trong IC chu«ng </li></ul>IC chu«ng C3 C2 L2 Bé t¹o TÇn sè Dao ®éng Bé K§ L1 R...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i dïng ®Üa quay sè m¹ch thu chu«ng sö dông trùc tiÕp dßng ®iÖn tÝn hiÖu x...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>3. M¹ch cÇu chèng ®¶o cùc </li></ul>M¹ch quay sè vµ m¹ch ®µm tho¹i D1 D2 D3 D4 Rt¶i HS 1 3 ...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Do m¹ch ®iÖn chñ yÕu lµ IC, bãng b¸n dÉn nªu nguån cung cÊp cho chóng ph¶i ®óng cùc tÝnh, n...
T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>a. Nguyªn lý lµm viÖc: </li></ul><ul><li>- NÕu ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y Line lµ: </li></ul><u...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>4. M¹ch gäi sè: </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh bé ph¸t tÝn hiÖu gäi ®½ ®...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>T¸c dông cña c¸c khèi: </li></ul><ul><li>- Bµn phÝm: Cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c xung ®iÖn cu...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>- M¹ch ghi ®Þa chØ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn c¸c m· sè ghi vµo tõng ®Þa chØ cÇn thiÕt trong...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>b. M¹ch gäi sè Tone: </li></ul>IC sè Bµn phÝm Bé m· hãa, Bé nhí, Bé ®Õm… TÇn sè cao ...
M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>ë chÕ ®é quay sè Tone th× thêi gian quay sè ®­îc rót ng¾n ®i rÊt nhiÒu so víi ph¸t xung....
KÕt nèi tæng ®µi néi bé
KÕt nèi tæng ®µi néi bé
 
KÕt nèi tæng ®µi néi bé <ul><li>1. Gäi néi bé. </li></ul><ul><li>2. ChuyÓn cuéc gäi. </li></ul><ul><li>3. Khãa mét m¸y trª...
s¬ ®å nguyªn lý m¹ch gäi sè
B ¸ I 3. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 802
B ¸ I 4. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 210
B ¸ I 5. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y nisuko
B ¸ I 6. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y gpi
B ¸ I 7. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Goldstar gs-5140
B ¸ I 8. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-132
B ¸ I 9. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-101
B ¸ I 10. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y 70986094
B ¸ I 11. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Ph117
B ¸ I 12. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y panasonic
bé nguån ®Ó söa m¸y
PhÇn ii. m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi (§tkd) <ul><li>C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd </li></ul><ul><li>I. Optron: </li></u...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>II. Hä IC æn ¸p nguån. </li></ul><ul><li>1. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p d­¬ng: 78XX </...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p ©m: 79XX </li></ul><ul><li>VD: 7912 lÊy ra ®iÖn ¸p - 12V...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>1. Giới thiệu về Mosfet </li></ul><ul><li>Mosfet là Transistor hiệu ứng trườ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Cấu tạo và ký hiệu của Mosfet. </li></ul>Ký hiệu và sơ đồ chân tương đươn...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>* Cấu tạo của Mosfet. </li></ul>Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N + G : Gate g...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Mosfet kệnh N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền </li></ul><ul><li>bán...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>3. Nguyên tắc hoạt động của Mosfet </li></ul><ul><li>Mạch điện thí nghiệm . ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Thí nghiệm: Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn </li></ul><ul><li>D vào ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân </li></ul><ul><li>G ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Các bước kiểm tra như sau : </li></ul>Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt.
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Bước 1: Chuẩn bị để thang x1KΩ </li></ul><ul><li>+ Bước 2: Nạp cho G mộ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt. </li></ul><ul><li>Đo kiểm tra Mosfet ngược ...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>5. Ứng dung của Mosfet trong thực tế </li></ul><ul><li>Mosfet trong nguồn xu...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, </li></ul><ul><li>người ta...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Đo kiểm tra Mosfet trong mạch . </li></ul><ul><li>Khi kiểm tra Mosfet tro...
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd b. H×nh d¹ng thùc tÕ c. C¸ch kiÓm tra
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>4. R¬le ®iÖn tö </li></ul>
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>III. Op – AMP ( IC khuÕch ®¹i thuËt to¸n ) </li></ul>
C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
Bµi 2. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>  -  Hiện nay máy điện thoại kéo dài, mẹ con đang được sử </li></ul><ul><li>d...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>1. Máy Samsung – SGH600  </li></ul><ul><li>  * Con : </li></ul><ul><li>  -...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy Ericson  788 – 768  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><li>- T...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Siemmens C25 </li></ul><ul><li>* Con:  </li></ul><ul><li>- Tắt nguồn...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>4.Máy Nokia 6110A   </li></ul><ul><li>* Mẹ :  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5. Samsung – 1998  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><ul><ul><ul><li...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>6. Nokia 100 đời mới  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><ul><ul><ul>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>II. Máy công suất nhỏ trong nhà </li></ul><ul><li>1. Panasonic Mode KXTC </...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>*Con :  </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Funsion  </li></ul></ul></ul...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy GE – FH 29632 GE1 – A  </li></ul><ul><li>- Ấn giữ Code ở mẹ và Del Co...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Vetel – NP 9731  </li></ul><ul><li>* Con :  ấn Redial -> ( * ) -> ( ...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5.Máy Panasonic – KXTCD 953 GB  </li></ul><ul><li>* Con :  </li></ul><ul><u...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>7.Máy Siemmens GIGASET 3015 </li></ul><ul><li>- Đầu tiên phải chuyển sang Eng...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>8. Panasonic KXTCD 955GC ( CE 0681X )  </li></ul><ul><li>* Máy con : ấn ( ...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>9. Máy tần ACHTRUNG  </li></ul><ul><li>- Khi vào mã Code thì rút mẹ ra khỏi ...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>-> Vào số máy con ( 1 đến 5 ) -> OK -> Einstellnngen -> OK </li></ul><ul><li>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>10. INISON TD 120  </li></ul><ul><li>- Ấn ( ↑ )giữ ( ← ) </li></ul><ul><li>...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>11. Máy SANYO 2 con CLT 970 ( xuất )  </li></ul><ul><li>- Nối  nguồn máy Mẹ,...
gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>- Vào 6 số : 000000 ở Con hoặc 999999 ở Con </li></ul><ul><li>- Ấn Tel ở máy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai dtcd

549 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bai dtcd

 1. 1. PhÇn I. M¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh (§TC§)
 2. 2. Bµi 1. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>I. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ </li></ul><ul><li>M¸y §TC§ cã c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n sau: </li></ul><ul><li>1. B¸o hiÖu cho ng­êi sö dông biÕt lµ tæng ®µi s½n sµng tiÕp nhËn hay ch­a s½n sµng tiÕp nhËn cuéc gäi b»ng ©m míi quay sè hay ©m b¸o hiÖu bËn khi thuª bao nhÊc m¸y tr­íc khi quay sè. </li></ul><ul><li>2. Ph¶i göi m· sè thuª bao bÞ gäi vµo tæng ®µi, b»ng c¸ch quay sè hoÆc Ên phÝm. </li></ul><ul><li>3. Rót ng¾n thêi gian quay sè thuª bao bÞ gäi. </li></ul>
 3. 3. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>4. B¸o cho ng­êi sö dông ®iÖn tho¹i biÕt tæng ®µi s½n sµng hay </li></ul><ul><li>ch­a s½n sµng tiÕp nhËn cuéc gäi håi ©m chu«ng hoÆc b¸o bËn . </li></ul><ul><li>5. B¸o cho ng­êi bÞ gäi b»ng c¸ch kªu chu«ng. </li></ul><ul><li>6. ChuyÓn ®æi n¨ng l­îng ©m thanh thµnh n¨ng l­îng ®iÖn ¸p vµ </li></ul><ul><li>ng­îc l¹i. </li></ul><ul><li>7. B¸o hiÖu cuéc gäi chÊm døt khi thuª bao chñ gäi ®Æt m¸y thi cã </li></ul><ul><li>©m b©o hiÖu t¾t m¸y. </li></ul>
 4. 4. c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña m¸y §TC§ <ul><li>8. Chèng tiÕng déi l¹i, tiÕng keng, tiÕng Clip khi ph¸t xung sè vµ </li></ul><ul><li>khö ®­îc tiÕng tr¾c ©m. </li></ul><ul><li>9. ChuyÓn tÝn c­íc ®Õn tæng ®µi ngay tõ khi m¸y bÞ gäi nhÊc m¸y </li></ul><ul><li>cho ®Õn khi cuéc gäi kÕt thóc. </li></ul><ul><li>10. Ngoµi ra m¸y ®iÖn tho¹i cßn cã c¸c tinh n¨ng kh¸c (kÕt hîp </li></ul><ul><li>víi dÞch vô tæng ®µi ) nh­ b¸o thiÕu, b¸o v¾ng, truyÒn ®­a sè </li></ul><ul><li>liÖu, nhí sè thuª bao ®Æc biÖt, gäi l¹i sè m¸y sau cïng, vµ cã </li></ul><ul><li>kh¶ n¨ng truy t×m c¸c cuéc gäi xÊu, c¸c chøc n¨ng ghi, ®äc, </li></ul><ul><li>hiÖn giê, b¸o giê… </li></ul>
 5. 5. II. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ Mét sè phÝm chøc n¨ng: 1. PhÝm Redial (RD): PhÝm nµy cã t¸c dông gäi l¹i con sè thuª bao cuèi cïng (sè thuª bao nµy ch­a bÞ xo¸ nÕu ta ch­a goi sè thuª bao kh¸c. Khi nghe ©m hiÖu mêi quay sè th× ta chi viÖc Ên phÝm nµy). 2. PhÝm Hold: PhÝm nµy cã t¸c dông dïng ®Ó gi÷ ®­êng d©y cho thuª bao khi tæ hîp ®· ®Æt xuèng. Khi hai thuª bao ®ang tho¹i v× lý do g× ®ã mét thuª bao cã yªu cÇu t¹m ngõng trong chèc l¸t, nÕu ®ång ý thi thuª bao cã yªu cÇu Ên phÝm Hold sau ®ã ®Æt tæ hîp vµo m¸y (hoÆc ®Æt ra ngoµi) lóc nµy ®Ìn chØ thÞ ph×m Hold s¸ng lªn b¸o ®­êng d©y ®· ®­îc gi÷ (®­êng d©y hai thuª bao vÉn nèi th«ng mÆc dï mét bªn ®· g¸c m¸y).
 6. 6. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>M¸y cã yªu cÇu t¹m dõng sÏ ph¸t nh¹c chuyÓn sang m¸y bªn kia nghe trong thêi gian chê ®îi. Khi muèn kÐt nèi l¹i th× ta chi viÖc nhÊc tæ hîp vµ Ên l¹i phim Hold. </li></ul><ul><li>3. Phim Flash = Reset = Recall: 3 phÝm nµy cã t¸c dông thay cho viÖc nhÊc ®Æt tæ hîp, khi ta ®ang gäi sè mµ v« tinh Ên sai sè nµo ®ã ta chØ viÖc Ên vµo phÝm nµy lµ ®­îc mµ kh«ng cÇn ph¶i nhÊp tæ hîp ®Ó lÊy l¹i ©m hiÖu, lóc nµy sè cò sÏ bÞ xo¸ hÕt vµ sè míi sÏ ®­îc göi ®i. </li></ul>
 7. 7. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>4. PhÝm Pause: PhÝm nµy hÇu nh­ kh«ng cã t¸c dung ®èi víi c¸c thuª bao n¾m trong m¹ng tæng ®µi b­u ®iÖn (c«ng céng) chØ cã t¸c dông ®èi víi c¸c thuª bao thuéc tæng ®µi PABX dïng ®Ó chiÕm ®­êng d©y trung kÕ khi gäi. </li></ul><ul><li>5. Phim Tone = P/T: PhÝm nµy dïng ®Ó ®æi nhanh ph­¬ng thøc göi sè vÒ tæng ®µi. Göi sè vÒ tæng ®µi cã hai ph­¬ng thøc: Xung (Pulse) vµ ®a tÇn (Tone) ( P/T). </li></ul><ul><li>Khi c«ng t¾c g¹t ë d­íi ®Õ m¸y ë vÞ trÝ xung (P) mµ khi nhÊc tæ hîp lªn ta l¹i muèn quay l¹i sè theo d¹ng Tone thi Ên phim nµy, sè göi ®i sÏ la d¹ng Tone. </li></ul><ul><li>Phim nµy chØ cã t¸c dung mét lÇn Ên, khi ®Æt m¸y xuèng råi nhÊc lªn mµ kh«ng Ên l¹i phÝm nµy thi ph­¬ng thøc nµy sÏ tù ®éng trë l¹i d¹ng xung theo vÞ trÝ P cña c«ng t¾c g¹t d­íi ®Õ m¸y. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>6. Phim Memory – Store: Dïng ®Ó l­u tr÷ nh­ng sè thuª bao hay gäi nhÊt vµo trong bé nhí. ViÖc l­u tr÷ nh­ng sè thuª bao tuú thuéc vµo tõng lo¹i m¸y, cã m¸y l­u tr÷ ®­îc vµi sè tíi vµi chôc sè thuª bao. ViÖc lËp trinh ®Ó l­u tr÷ sè thuª bao ®¬n gi¶n hay phøc t¹p tuú thuéc tõng lo¹i (cã h­íng dÉn kÒm theo m¸y) nh­ng ®a sè c¸c m¸y cã c¸ch l­u tr÷ sè thuª bao theo c¸ch chung sau ®©y: </li></ul><ul><li>“ nhÊc tæ hîp “, Ên phÝm Store, Ên mét sè thuª bao cÇn nhí , Ên phim ®¹i diÖn sè nhí (Memory ) §Æt tæ hîp. Muèn l­u tr÷ sè thuª bao kh¸c ta thao t¸c t­¬ng tù , khi muèn gäi sè thuª bao b»ng phÝm nhí ta nhÊc tæ hîp, nghe ©m ®iÖu mêi quay sè råi Ên phim ®¹i diÖn cho thuª bao ®· ghi thi toµn bé sè thuª bao m¸y sÏ tù ®éng göi ®i. </li></ul>C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§
 9. 9. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>7. §Ó xo¸ sè thuª bao trong m¸y: Ta xo¸ b¨ng phÝm Clear: Ên phÝm Store råi Ên phim Clear thi toµn bé c¸c sè trong m¸y bi xo¸ hÕt. </li></ul><ul><li>8. PhÝm SPK = SP.Phone = SP.Speake: Khi ta Ên phÝm nµy khi ®µm tho¹i ta kh«ng cÇn ph¶i nhÊc tæ hîp vµ chØ ®µm tho¹i b»ng Micro vµ loa g¾n trong m¸y. </li></ul><ul><li>KÕt thóc ®µm tho¹i ta chØ Ên l¹i phÝm nµy 1 lÇn n÷a. </li></ul>
 10. 10. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>9. PhÝm Mute: </li></ul><ul><li>lµ phÝm lµm c©m dïng ®Ó ng¾t tiÕng nãi mµ chØ nghe, cã thÓ kÌm </li></ul><ul><li>theo ®Ìn Led mute s¸ng, khi Ên phÝm nµy. </li></ul><ul><li>§Ó kh«i phôc l¹i nãi ta Ên phÝm mute l¹i mét lÇn n÷a, phÝm nµy </li></ul><ul><li>cã t¸c dung khi ta kh«ng muèn cho ng­êi ®Çu d©y bªn kia nghe </li></ul><ul><li>thÊy ®èi víi ng­êi bªn c¹nh. </li></ul><ul><li>10. Phim Time: </li></ul><ul><li>Dïng ®Ó chØnh giê cho m¸y, phÝm nµy chi cã ®èi víi m¸y cã mµn </li></ul><ul><li>h×nh LCD, sö dông chung víi phim nµy cßn co phÝm Hour (giê), </li></ul><ul><li>Minute (phót) vµ c¸c phÝm gäi sè. </li></ul><ul><li>11. PhÝm Volume: </li></ul><ul><li>Lµ phÝm ©m l­¬ng, chØ cã ®èi víi m¸y cã SPK. </li></ul>
 11. 11. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>12. PhÝm Program: </li></ul><ul><li>phÝm nµy chØ cã trong c¸c m¸y cã mµn hiÓn thÞ dïng ®Ó lËp </li></ul><ul><li>ch­¬ng tr×nh cho m¸y nh­: L­u tr÷ sè thuª bao, chØnh giê cho </li></ul><ul><li>m¸y, tinh thêi gian mét cuéc ®µm tho¹i… </li></ul><ul><li>13. PhÝm 0 – 9: </li></ul><ul><li>Dïng ®Ó quay sè thuª bao vµ dung gäi m· sè cho c¸c dÞch vô. </li></ul><ul><li>14. PhÝm #,* : </li></ul><ul><li>Dïng ®Ó khai th¸c c¸c dÞch vô cña tæng ®µi (chØ víi tæng ®µi ®iÖn </li></ul><ul><li>tö) mét sè m¸y cßn thiÕt kÕ sö dông phÝm * ®Ó thay ®æi chÕ ®é </li></ul><ul><li>quay sè tõ P sang T t¹m thêi trong mét lÇn gäi, hoÆc ®Ó liªn l¹c </li></ul><ul><li>néi bé gi÷a m¸y mÑ vµ m¸y con ë m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi. </li></ul>
 12. 12. C¸c tÝnh n¨ng t¸c dông cña c¸c phÝm Ên trªn m¸y §TC§ <ul><li>15. C«ng t¾c: HS (Hook Swith) kho¸ tæ hîp c«ng t¾c nµy ®­îc ®iÒu khiÓn bëi viÖc nhÊc ®Æt tæ hîp ®Ó nèi c¾t cuéc ®µm tho¹i. </li></ul><ul><li>16. C«ng t¾c g¹t Ringer: (c«ng t¾c chu«ng) dïng ®Ó chän ©m l­îng chu«ng, cã vÞ trÝ OFF: c¾t chu«ng, LOW: tiÕng chu«ng nhá, MID: tiÕng chu«ng võa, HI: tiÕng chu«ng to nhÊt. </li></ul><ul><li>17. C«ng t¾c g¹t P-T: §Æt ë d­íi ®Õ m¸y dïng ®Þnh ph­¬ng thøc göi sè vÒ tæng ®µi lµ xung ®Ó ë vÞ trÝ P, lµ ®a tÇn DTMF (Tone) ®Ó ë vÞ trÝ T. </li></ul>
 13. 13. Bµi 2. cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>I. Tæ hîp: Gåm cã èng nãi vµ èng nghe: </li></ul><ul><li>1. (Micro). </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th­êng dïng 3 lo¹i «ng nãi </li></ul><ul><li>- è ng nãi h¹t than. </li></ul><ul><li>- è ng nãi ®iÖn ®éng (hay cßn gäi lµ Micro ®iÖn ®éng) </li></ul><ul><li>- è ng nãi tÜnh ®iÖn (hay cßn gäi lµ Micro tô ®iÖn) </li></ul><ul><li>è ng nãi h¹t than cã ®é nh¹y lín nhÊt th­êng ®­îc dïng cho m¸y ®iÖn tho¹i tù ®éng ®Üa quay sè lo¹i nµy Ýt dïng. </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh th­¬ng dïng hai lo¹i lµ Micro ®iÖn ®éng vµ Micro tô ®iÖn. </li></ul>
 14. 14. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>2. Micro ®iÖn ®éng: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>S N N Mµng rung Mµng ®ì ®µn håi D©y ra D©y cuèn Nam ch©m VÜnh cöu Vá b¶o vÖ H.Hoµn
 15. 15. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã cÊu t¹o nh­ (HV), gåm mét cuén d©y ®Æt trong khe tõ cña mét nam ch©m vÜnh cöu h×nh trô vµ cã hai ®Çu ra. Cuén d©y ®­îc g¾n víi mµng rung qua mµng ®ì ®µn håi, ngoµi cïng lµ líp vá b¶o vÖ. </li></ul><ul><li>Khi ta nãi ¸p lùc ©m thanh ®Ëp vµo mµng rung, mµng rung rung kÐo theo cuén d©y rung ®éng trong khe tõ cña nam ch©m vÜnh cöu, do ®ã trªn cuén d©y xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng theo quy luËt biÕn ®æi cña ©m thanh, micro ®· biÕn ®æi n¨ng l­îng ©m thanh thµnh n¨ng l­îng ®iÖn. </li></ul>
 16. 16. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Micro ®iÖn ®éng cã trë kh¸ng rÊt nhá nªn phèi hîp víi bé vµo m¹ch khuÕch ph¸t ta ph¶i dïng biÕn Êp t¨ng ¸p (HV). BiÕn ¸p nµy ®Æt trong 1 vá b¶o vÖ víi Micro nªn ta kh«ng nhin thÊy ®­îc. </li></ul><ul><li>b. C¸ch kiÓm tra: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng vÆn vÒ thang X1ohm ®o ®iÖn trë gi÷a hai ®Çu d©y vµo Micro ®­îc kho¶ng 100 ohm hoÆc ph¸t ra tiÕng kªu loÑt xoÑt thi Micro cßn tèt. </li></ul>Bé K§ Ph¸t
 17. 17. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>3. Micro tÜnh ®iÖn: </li></ul><ul><li>a. CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn </li></ul><ul><li>Micro tÜnh ®iÖn cã cÊu t¹o nh­ (HV), hai miÕng kim lo¹i máng ®Æt song song, mét miÕng máng h¬n ®­îc chÕ t¹o lµm mµng rung (miÕng máng h¬n dung lµm ®iÖn cùc tr­íc, miÕng dµy h¬n dïng lµm ®iÖn cùc sau vµ ®­îc ®Æt cè ®Þnh). </li></ul><ul><li>Gi÷a hai tÊm kim lo¹i cã mét líp chÊt ®iÖn m«i ®Æc biÖt ®Ó t¨ng trÞ sè ®iÖn dung C cña micro, khi ®Æt lªn hai b¶n cùc mét ®iÖn ¸p 1 chiÒu th× tô ®­îc tÝch 1 ®iÖn tÝch Q lµ: </li></ul><ul><li>Q = V.C </li></ul>
 18. 18. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>CÊu t¹o Micro tÜch ®iÖn </li></ul>§iÖn cùc tr­íc (mµng rung) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;::::::::::::::::::;;;;; ::::::::::::::::::::::::::: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Líp ®iÖn m«i ®Æc BiÖt D©y ra §iÖn cùc Sau cè ®Þnh
 19. 19. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi ta nãi ¸p lùc ©m thanh ®Ëp vµo mµng rung lµm mµng rung rung lµm thay ®æi ®iÖn rung cña tô C do ®ã ®iÖn ¸p V trªn hai b¶n cùc cña tô thay ®æi theo quy luËt ©m thanh. Micro nµy th­êng cã ®iÖn ¸p biÕn thiªn nhá vµ trë kh¸ng rÊt lín, nªn bé khuÐch ®¹i ph¸t ph¶i cã hÖ sè khuÕch ®¹i lín. </li></ul><ul><li>Khi lµm viÖc cÇn ph¶i cã nguån 1chiÒu cÊp cho nã nh­ h×nh vÏ sau: </li></ul>C Bé K§ Ph¸t R ZD Mic Vcc H. Hoµn
 20. 20. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® R: §­a nguån mét chiÒu cÊp cho Micro vµ ng¨n tin hiÖu xoay chiÒu. C: DÉn tÝn hiÖu xoay chiÒu (©m thanh) vµo bé khuÕch ®¹i D: b¶o vÖ qu¸ ¸p mét chiÒu cho micro khái bÞ ®¸nh xuyªn khi nguån mét chiÒu cÊp cho Micro t¨ng cao. b. C¸ch kiÓm tra: Micro nµy cã kÝch th­íc rÊt nhá chØ b»ng ®Çu ngãn tay ót, bªn trong cã mét ®ièt b¶o vÖ v× vËy khi ®o ®iÖn trë cña Micro ta thÊy mét chiÒu cã ®iÖn trë nhá (®iÖn trë thuËn cua ®i«t) chiÒu ng­îc l¹i cã ®iÖn trë rÊt nhá (kh«ng lªn) lµ Micro cßn tèt.
 21. 21. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>4. è ng nghe (tai nghe) </li></ul><ul><li>è ng nghe cã chøc n¨ng biÕn ®æi n¨ng l­îng ®iÖn ¸p thµnh n¨ng l­îng ©m thanh. è ng nghe dïng trong tæ hîp cÇm tay cña m¸y ®iÖn tho¹i th­êng lµ èng nghe ®iÖn tö (cß gäi lµ tai nghe ®iÖn tö) </li></ul>Mµng rung B»ng s¾t máng N S Cuén d©y Nam ch©m Vinh cöu Trô s¾t non Vá b¶o vÖ D©y ra H. Hoµn
 22. 22. <ul><li>a. Tai nghe ®iÖn tö: Khi ta ®­a däng ®iÖn xoay chiÒu vµo cuén d©y cña tai nghe thi tõ tr­êng tæng céng (gåm tõ tr­êng cña nam ch©m vÜnh cöu vµ tõ tr­êng xoay chiÒu do dßng xoay chiÒu ch¹y trong cuéng d©y g©y ra) qua mµng s¾t rung thay ®æi theo dßng xoay chiÒu do ®ã lùc t¸c ®éng vµo mµng s¾t rung biÕn thiªn theo dßng xoay chiÒu, mµng s¾t rung theo, nÐn d·n kh«ng khi tr­íc mµng rung vµ ph¸t ra ©m thanh. </li></ul>CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc®
 23. 23. <ul><li>b. C¸ch kiÓm tra: vÆn ®ång hå v¹n n¨ng vÒ thang «m ta ®o ®iÖn trë cuén d©y tai nghe d­îc kho¶ng 150-200 ¤m vµ chËp nh¶ mét que ®o vµo mét ®Çu cuén d©y, que cßn l¹i lu«n tiÕp xóc vµo ®Çu kia, ta nghe thÊy tiÕng kªu loÑt xoÑt thi tai nghe con tèt. </li></ul>CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc®
 24. 24. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>5. Loa: Th­êng cã 2 lo¹i ®ã lµ loa ®iÖn ®éng vµ loa th¹ch anh ¸p ®iÖn. </li></ul><ul><li>a. Loa ®iÖn ®éng: Loa ®iÖn ®éng cã cÊu t¹o gièng hÖt micro ®iÖn ®éng nh­ng kÝch th­íc lín h¬n nhiÒu, nhÊt lµ mµng rung b»ng dÊy Ðp cã vµnh to. </li></ul><ul><li>Khi cho dßng xoay chiÒu ch¹y trong cuén d©y lµm cho tõ tr­êng trong khe tõ ( l¬i ®Æt cuén d©y loa) biÕn thiªn theo dßng xoay chiÒu, do ®ã lùc t¸c ®éng lªn dßng ®iÖn trong cuén d©y biÕn thiªn theo, cuén d©y bÞ rung trong khe tõ kÐo theo mµng giÊy rung lµm nÐn gi·n kh«ng khi tr­íc mµng rung vµ ph¸t ra ©m thanh cã quy luËt cña dong ®iÖn xoay chiÒu ®­a vµo cuén d©y. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>loa ®iÖn ®éng ®­îc dïng trong c¸c m¸y cã phim SP.phone vµ thõ¬ng còng lµ loa ph¸t chu«ng. </li></ul><ul><li>b. Kiªm tra: §o ®iÖn trë cña loa thÊy kÕt qu¶ xÊp xØ lµ 0 ¤m vµ chËp nh¶ 1 ®Çu que ®o, loa ph¸t ra tiÕng lép bép thi loa cßn tèt. </li></ul>CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® Mµng rung b»ng giÊy ::: ::: ::: ::: ::: ::: Nam ch©m Hinh trô Vµnh b¶o vÖ M¹ng nhÖn Trô s¾t non H. Hoµn
 26. 26. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® H.Hoµn
 27. 27. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>c. Loa th¹ch anh ¸p ®iÖn: </li></ul><ul><li>Th¹ch anh cã tÝnh thuËn nghÞch: NÕu ta t¹o mét lùc nÐn, d·n trªn hai mÆt miÕng th¹ch anh thi trªn hai mÆt ®ã xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng theo quy luËt nÐn d·n. </li></ul><ul><li>NÕu ta ®­a mét ®iÖn ¸p xoay chiÒu vµo hai mÆt miÕng th¹ch anh th× miÕng th¹ch anh sÏ rung theo quy luËt cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu. </li></ul><ul><li>Do tÝnh chÊt nµy ng­êi ta lµm loa thach anh cã cÊu t¹o nh­ hinh vÏ. </li></ul>
 28. 28. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Mét miÕng th¹ch anh 2 mÆt ®­îc g¾n ®iÖn cùc ®Ó lµm d©y, mét mÆt ®­îc g¾n vµo mµng rung b»ng giÊy. </li></ul><ul><li>Khi ®­a ®iÖn ¸p xoay chiÒu vµo miÕng th¹ch anh, nã sÏ rung theo quy luËt cña ®iÖn ¸p xoay chiÒu ®ã (theo biªn ®é vµ tÇn sè) kÐo theo mµng rung nÐn d·n kh«ng khÝ mÆt tr­íc ph¸t ra ©m thanh. </li></ul>
 29. 29. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Dïng loa nµy ®Ó ph¸t tÝn hiÖu chu«ng trong m¹ch thu chu«ng. </li></ul><ul><li>d. KiÓm tra: §o ®iÖn trë cña loa thÊy trÞ sè lªn tíi gÇn = v« cïng hay nãi c¸ch kh¸c la kh«ng lªn ta ®Ó thang «m X1ohm ta tr¹m 2 que ®o vµo loa sÏ ph¸t ra tiÕng t¹ch nhá ë hai lÇn ®¶o que ®o ®Òu nh­ vËy th× loa cßn tèt. </li></ul>:::: :::: :::: MiÕng Th¹ch anh D©y ra Mµng rung B»ng giÊy H. Hoµn
 30. 30. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>6. Bµn phÝm: </li></ul><ul><li>Bµn phÝm trong m¸y Ên phÝm thay cho ®Üa quay sè. §Üa quay sè ë m¸y ®iÖn tho¹i tù ®éng cò chØ cã chøc n¨ng t¹o ra c¸c xung khi quay sè. §Üa quay sè cã nh­îc ®iÓm lµ dïng l©u ngµy mßn, ph¸t ra tiÕng kªu khi quay sè, xung t¹o ra kh«ng chuÈn, kh«ng sö dông ®­îc ph­¬ng thøc Tone vµ thêi gian quay sè l©u. </li></ul><ul><li>Bµn phÝm kh¾c phôc ®­îc tÊt c¶ c¸c nh­îc ®iÓm trªn vµ cßn cã nhiÒu chøc n¨ng kh¸c ®Ó khai th¸c c¸c dÞch vô cña tæng ®µi. Cã 2 lo¹i bµn phÝm: </li></ul><ul><li>- lo¹i 4 cét 4 hµng </li></ul><ul><li>- lo¹i 3 cét 4 hµng </li></ul><ul><li>ë thÞ tr­êng ViÖt Nam hÇu hÕt c¸c m¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm sö dông bµn phim 3 cét 4 hµng. C¸c phim Ên gåm 3 phÇn. </li></ul>
 31. 31. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>- PhÝm Ên, miÕng ®Öm cao su cã g¾n miÕng than dÉn ®iÖn vµ m¹ch in </li></ul>1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D 4 cét 4 hµng 3 cét 4 hµng
 32. 32. <ul><li>a. CÊu t¹o: </li></ul>cÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® 2 3 M¹ch in 1 MiÕng cao su ®µn håi Phim sè Cét Hµng Vµo ch©n IC quay sè Líp bét than
 33. 33. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Bëi mét líp cao su ®µn håi, phÝa trªn líp cao su lµ nót nhùa cóng, phÝa d­íi lµ mét miÕng than lµm b»ng vËt dÉn ®iÖn. </li></ul><ul><li>TiÕp ®iÓm phÝm Ên lµ m¹ch in trªn Panel m¸y hay m¹ch in trªn miÕng nilon cøng, tiÕp ®iÓm m¹ch in ®­îc bè trÝ cµi r¨ng l­îc ®Ó t¨ng ®é tiÕp xóc. Khi ta Ên phÝm th× 2 tiÕp ®iÓm: </li></ul><ul><li>Mét bªn cã møc ¸p cao (kho¶ng 3,4- 5V), mét bªn cã møc thÊp 0V hai tiÕp ®iÓm nµy ®­îc nèi vµo hai ch©n cña IC quay sè. </li></ul>
 34. 34. CÊu t¹o mét sè bé phËn trong m¸y ®tc® <ul><li>Khi Ên phÝm, møc ¸p cao nµy truyÒn vµo ch©n møc thÊp cña IC quay sè (ch©n møc thÊp cña IC ®­îc n©ng lªn møc cao), ®­a ®Þa chØ vµo bé nhí cña IC ®Ó t¹o ra tin hiÖu quay sè (P hoÆc T) theo phÝm Ên t­¬ng øng. </li></ul><ul><li>M¸y §TC§ th­êng cã 2 ph­¬ng thøc göi sè tíi tæng ®µi lµ: ChÕ ®é ph¸t xung thËp ph©n (Pulse) vµ chÕ ®é quay sè ®a t©n DTMF (Tone). </li></ul>
 35. 35. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Tr­íc ®©y chÕ ®é quay sè xung phï hîp víi tæng ®µi c¬ ®iÖn. HiÖn nay chÕ ®é quay sè xung vµ Tone phï hîp víi tæng ®µi ®iÖn tö. </li></ul><ul><li>1. ChÕ ®é quay sè xung: </li></ul><ul><li>Ta g¹t c«ng t¾c P/T ë d­íi ®Õ m¸y vÒ vÞ trÝ P th× m¸y ®iÖn tho¹i sÏ lµm viÖc ë ph­¬ng thøc ph¸t xung khi quay sè. </li></ul><ul><li>Khi ta Ên mét phÝm sè nµo ®ã th× m¸y sÏ ph¸t ®i mét chuçi xung cã d¹ng nh­ (HV), sè xung ph¸t ®i b»ng víi sè phim Ên. </li></ul>
 36. 36. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VD: Ta Ên phÝm 5 ph¸t ®i 5 xung </li></ul><ul><li>Ta Ên phim 0 ph¸t ®i 10 xung </li></ul><ul><li>Khi ta ch­a Ên phÝm sè th× m¸y cã dßng mét chiÒu (møc cao), khi ta Ên phÝm th× tõ cã dßng chuyÓn xuèng kh«ng cã dßng (møc thÊp) råi lªn møc cao… khi hÕt thêi gian quay sè th× l¹i cã dßng (møc cao). Vëy Ên phÝm sè nµo th× chuçi xung sÏ cã møc thÊp b»ng sè phÝm ®ã (HV trªn lµ ta Ên phÝm sè 2). </li></ul>Cã dßng møc cao Kh«ng cã dßng møc thÊp 62ms 38ms 100ms
 37. 37. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>VËy ta Ên phÝm 1 ph¸t ®i 1 xung. Thêi gian 1 xung (gån møc thÊp va møc cao) lµ 100ms, vËy trong mét gi©y m¸y chi ph¸t ®i 10 xung. Ph­¬ng thøc nµy göi sè chËm, nhÊt lµ khi sè thuª bao nhiÒu. </li></ul><ul><li>2. Ph­¬ng thøc quay sè ®a tÇn (Tone). </li></ul><ul><li>Ta g¹t c«ng t¾c P/T ë d­íi ®Õ m¸y vÒ vÞ trÝ (T) sau ®ã ta Ên phÝm sè trªn bµn phÝm tæ hîp hai tÇn sè cao thÊp Fvµ f, n»m trong d¶i tÇn tho¹i (0,3 – 3,4KHz), tæ hîp 2 tÇn sè ®ã lµ c¸c tÝn hiÖu h×nh Sin, ë tæng ®µi cã bé thu tæ hîp tÇn sè nµy, sau ®ã gi¶i m· ®Ó biÕt con sè mµ thuª bao ®· ph¸t ®i. </li></ul><ul><li>Bè chÝ tæ hîp tÇn sè cho tõng phÝm nh­ h×nh vÏ : </li></ul>
 38. 38. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>- Nhãm tÇn sè cao: F1, F2, F3, F4 </li></ul><ul><li>- Nhãm tÇn sè thÊp: f1, f2, f3, f4 </li></ul>Cét1 Cét2 Cét3 f1 f2 f3 f4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # 1 2 3 A 4 5 6 B 7 8 9 C * 0 # D 3 cét 4 hµng F1 F2 F3 F4 f1 f2 f3 f4 694 770 852 941 1209 1336 1477 1633 Hz Hz H. Hoµn
 39. 39. C¸c ph­¬ng thøc göi sè tíi t«ng ®µi <ul><li>Khi Ên 1 phÝm nµo ®ã th× m¸y ph¸t ®i cïng mét lóc 2 tÊn sè theo hµng vµ cét t­¬ng øng. </li></ul><ul><li>VD: Ê n phÝm </li></ul>5 F = 1336 f = 770 9 F = 1477 f = 852 4 F = 1209 f = 770 Ph­¬ng thøc nµy Cho phÐp göi ®i nhanh nhÊt
 40. 40. Bµi 3. ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>I . S¬ ®å khèi </li></ul>M¹ch b¶o VÖ qu¸ ¸p CÇu chèng ®¶o cùc M¹ch thu chu«ng M¹ch ®µm tho¹i M¹ch gäi sè Bµn phÝm S P ChuyÓn m¹ch ®iÖn tö L1 L2 H. Hoµn
 41. 41. Ph©n tÝch s¬ ®å khèi cïa m¸y ®tc® <ul><li>M¸y ®iÖn tho¹i cã 3 khèi chÝnh: M¹ch gäi sè, ®µm tho¹i, mach thu ch«ng. </li></ul><ul><li>- M¹ch gäi sè : Ph©n tÝch xung ®iÖn tõ bµn phÝm tíi tæng ®µi theo 2 ®­êng Pulse vµ Tone. </li></ul><ul><li>- M¹ch ®µm tho¹i: Gióp hai bªn nghe ®­îc cuéc nãi chuyÖn th«ng qua tæng ®µi. </li></ul><ul><li>- M¹ch thu chu«ng: TÝn hiÖu ph¸t ra tõ m¸y ®­îc ®µm tho¹i </li></ul><ul><li>Ngoµi c¸c khèi trªn m¸y ®iÖn tho¹i cßn cã c¸c khèi nh­: </li></ul><ul><li>- M¹ch b¶o VÖ chèng qu¸ ¸p: Cã nhiÖm vô chèng c¸c ®iÖn ¸p cao ®i vµo </li></ul><ul><li>- Mach cÇu chèng ®¶o cùc: Cã t¸c dông n¾n ®iÖn ¸p xoay chiÒu duy tr× ®iÖn ¸p (+),(-) nÕu tæng ®µi thay ®æi </li></ul>
 42. 42. II. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>M¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p: Do c¸c linh kiÖn cña m¸y ®iÖn tho¹i th­êng õa IC, bãng b¸n dÉn kh«ng chÞu ®­îc ®iÖn ¸p cao. Trong khi ®ã ®­êng d©y thuª bao th× dµi. </li></ul><ul><li>Th­êng bÞ c¶m øng hoÆc bÞ sÐt ®¸nh, ®oi khi do chËp tr¹m víi ®­êng d©y ®iÖn lùc... </li></ul><ul><li>DÉn ®Õn lµm cho ®iÖn ¸p trªn hai ®Çu d©y nhiÒu lóc lín h¬n rÊt nhiÒu so víi ®iÖn ¸p chÞu ®ùngcña c¸c linh kiÖn. </li></ul><ul><li>V× vËy nhÊt thiÕt ph¶i cã m¹ch bao vÖ chèng qu¸ ¸p m¾c trªn ®­êng d©y tr­íc khi vµo m¸y. </li></ul>
 43. 43. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>a. CÊu t¹o, ký hiÖu nh­ HV: </li></ul>M¹ch chèng qu¸ ¸p thùc chÊt lµ c¸c ®ièt æn ¸p ®­îc n»m trong mét khèi nh­ h×nh vÏ trªn. HoÆc ZNR ZD1 ZD2 ZD1 ZD2 H. Hoµn L1 L2
 44. 44. Ph©n tich nhiªm vô cña tõng khèi <ul><li>b. Nguyªn lý lµm viÖc: </li></ul><ul><li>V× mét lý do nµo ®ã lµm cho ®iÖn ¸p ë 1 trong 2 ®Çu d©y L1, L2 d©ng cao thi ®ièt ZD1 lµm nhiÖm vô b¶o vÖ, cßn ZD2 lµm viÖc nh­ mét ®ièt th«ng th­êng, khi ph©n cùc thuËn ®Ó lµm sôt ¸p trªn ®Çu d©y kia. </li></ul><ul><li>c. C¸ch kiÓm tra: </li></ul><ul><li>Sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vÆn vÒ thang «m ®o vµo hai ch©n cña m¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p, cã ®¶o chiÒu que ®o nÕu kim kh«ng lªn th× m¹ch b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p cßn tèt. </li></ul>
 45. 45. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>2. M¹ch thu chu«ng: </li></ul>SW R H L L1 M¹ch thu Chu«ng HS R1 C1 C2 R2 C3 L2 1 2 3 ChÝp chu«ng H. Hoµn
 46. 46. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>C¸c bé phËn trong IC chu«ng </li></ul>IC chu«ng C3 C2 L2 Bé t¹o TÇn sè Dao ®éng Bé K§ L1 R2 Loa
 47. 47. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i dïng ®Üa quay sè m¹ch thu chu«ng sö dông trùc tiÕp dßng ®iÖn tÝn hiÖu xoay chiÒu tõ tæng ®µi ®­a ®Õn ®Ó kÝch thÝch chu«ng kªu. </li></ul><ul><li>M¹ch chu«ng ë m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh cã ®Æc ®iÓm gièng m¹ch chu«ng ë m¸y ®iÖn tho¹i quay ®Üa sè lµ: </li></ul><ul><li>+ Ng¨n dßng mét chiÒu vµo m¹ch chu«ng v× thÕ ph¶i cã tô ng¨n dßng 1 chiÒu m¾c nèi tiÕp víi m¹ch chu«ng. </li></ul><ul><li>+ T¨ng trë kh¸ng ®Ó cho tÝn hiÖu tho¹i kh«ng rÏ vµo m¹ch chu«ng d­îc b»ng c¸ch: M¾c nèi tiÕp 1 ®iÖn trë víi m¹ch nhËn chu«ng nh­ hinh vÏ trªn. </li></ul>
 48. 48. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>3. M¹ch cÇu chèng ®¶o cùc </li></ul>M¹ch quay sè vµ m¹ch ®µm tho¹i D1 D2 D3 D4 Rt¶i HS 1 3 L1 L2 M¹ch quay sè vµ m¹ch ®µm tho¹i D1 D2 D3 D4 Rt¶i HS 1 3 L1 L2 H.Hoµn
 49. 49. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>Do m¹ch ®iÖn chñ yÕu lµ IC, bãng b¸n dÉn nªu nguån cung cÊp cho chóng ph¶i ®óng cùc tÝnh, nÕu cÊp ng­îc cùc tÝnh th× c¸c linh kiÖn nµy sÏ bÞ ph¸ hñy. </li></ul><ul><li>Trong khi ®ã nguån DC trªn ®­êng d©y cã cùc tÝnh kh«ng x¸c ®Þnh. </li></ul><ul><li>V× vËy ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c linh kiÖn cña m¸y tr­íc khi ®­a ®iÖn ¸p vµo trong m¹ch ta ph¶i cho qua m¹ch cÇu chèng ®¶o cùc, nh»m lÊy ra ®iÖn ¸p (+), (-) cung cÊp cho m¸y. </li></ul><ul><li>M¹ch cÇu nµy ng­êi ta cã thÓ sö dông lo¹i ®ièt n¾n nguån nhu HV trªn. </li></ul>
 50. 50. T¸c dông cña c¸c khèi <ul><li>a. Nguyªn lý lµm viÖc: </li></ul><ul><li>- NÕu ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y Line lµ: </li></ul><ul><li>L1(+), L2(-) th× D1, D3 dÉn cßn D2, D4 cÊm </li></ul><ul><li>(+) L1 qua D1qua Rt¶i qua D3 vÒ (-) L2 </li></ul><ul><li>- NÕu ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y Line lµ: </li></ul><ul><li>L1(-), L2(+) th× D1, D3 cÊm cßn D2, D4 dÉn </li></ul><ul><li>(+) L2 qua D2 qua R t¶i qua D4 vÒ (-) L1 </li></ul>
 51. 51. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>4. M¹ch gäi sè: </li></ul><ul><li>Trong m¸y ®iÖn tho¹i cè ®Þnh bé ph¸t tÝn hiÖu gäi ®½ ®­îc ®iÖn tö hãa hoµn toµn vµ cã thÓ ph¸t tÝn hiÖu theo hai ph­¬ng thøc Pulse vµ Tone. </li></ul><ul><li>a. M¹ch gäi sè Pulse: </li></ul>Bµn phim Bé m· hãa Bé Nhí M¹ch XuÊt Ghi §/C §äc §/C Dß tim T.gian OSC M¹ch XuÊt Clip H.Hoµn IC sè
 52. 52. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>T¸c dông cña c¸c khèi: </li></ul><ul><li>- Bµn phÝm: Cã nhiÖm vô t¹o ra c¸c xung ®iÖn cung cÊp cho m¹ch m· hãa, xung ®iÖn nµy ®­îc ph¸t ra khi ta Ên c¸c phÝm sè trªn bµn phÝm. </li></ul><ul><li>- M¹ch m· hãa: M¹ch nµy cã nhiÖm vô gi¸m s¸t liªn tôc c¸c ®Çu vµo ®Þa chØ xem cã phÝm nµo ®­îc Ên kh«ng, nã ph¶i cã m¹ch kiÓm tra thêi gian ®Ó lo¹i bá tr­êng hîp phÝm Ên bËt t¾t nhiÒu lÇn, cho mét lÇn cã hµng chôc ms (gi©y). ChØ sè t­¬ng øng ®­îc m· hãa b»ng m· nhi ph©n ®Ó ®­a vµo bé nhí. </li></ul><ul><li>- Bé nhí: Cã nhiÖm vô nhí tÊt c¶ c¸c lo¹i xung ®· ®­îc m· hãa tõ c¸c con sè ®­îc Ên trªn bµn phÝm, sau ®ã ph¸t ®i theo mét tèc ®é danh ®Þnh. Nhê bé nhí nµy mµ sè võa gäi ph¸t ®i nhiÒu lÇn nªn ta kh«ng cÇn Ên sè. </li></ul>
 53. 53. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>- M¹ch ghi ®Þa chØ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn c¸c m· sè ghi vµo tõng ®Þa chØ cÇn thiÕt trong bé nhí. </li></ul><ul><li>- M¹ch ®äc ®Þa chØ: Cã nhiÖm vô h­íng dÉn thø tù viÖc ®äc ra c¸c m· sè ®· ghi vµo tõng ®Þa chØ cÇn thiÕt trong bé nhí. </li></ul><ul><li>- M¹ch dao ®éng: Ng­êi ta sö dông th¹ch anh dao ®éng 3,58 MHz, cung cÊp tÇn sè cho c¸c m¹ch trong IC. </li></ul><ul><li>- M¹ch xuÊt: Cã nhiÖm vô göi xung ®iÒu khiÓn ®Ó kÝch thÝch chuyÓn m¹ch ®iÖn tö råi ®­a ra ®­êng d©y vµ ph¸t tÝn hiÖu lµm c©m m¹ch ®iÖn tho¹i khi Ên phÝm. </li></ul>
 54. 54. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>b. M¹ch gäi sè Tone: </li></ul>IC sè Bµn phÝm Bé m· hãa, Bé nhí, Bé ®Õm… TÇn sè cao TÇn sè ThÊp K§ M¹ch xuÊt M¹ch tho¹i LINE H. Hoµn OSC
 55. 55. M¹ch gäi sè tíi tæng ®µi <ul><li>ë chÕ ®é quay sè Tone th× thêi gian quay sè ®­îc rót ng¾n ®i rÊt nhiÒu so víi ph¸t xung. </li></ul><ul><li>Mçi mét phÝm Ên ph¸t ®ång thêi 2 tÇn sè h×nh Sin nªn tèc ®é quay sè tøc thêi vµ thêi gian ph¸t tÝn hiÖu lµ nh­ nhau ®èi víi mçi phÝm. </li></ul><ul><li>M¹ch ph¸t tÝn hiÖu Pulse vµ Tone n»m trong IC sè. Bé dao ®éng th¹ch anh ph¸t ra tÇn sè chñ lµ 3,58MHz. TÇn sè nµy ®­îc ®­a vµo m¹ch ®Õm, mach gi¶i m·, m¹ch nhí. Sau ®ã ®­a qua m¹ch sö dông ®iÖn ¸p tÇn sè cao, thÊp ®Ó t¹o ra 2 tÝn hiÖu h×nh Sin. </li></ul><ul><li>Sau ®ã ®­a qua m¹ch khuÕch ®¹i, cuèi cïng qua m¹ch xuÊt ra ngoµi IC ®i ®Õn m¹ch ®µm tho¹i K§ ra d©y Line. </li></ul>
 56. 56. KÕt nèi tæng ®µi néi bé
 57. 57. KÕt nèi tæng ®µi néi bé
 58. 59. KÕt nèi tæng ®µi néi bé <ul><li>1. Gäi néi bé. </li></ul><ul><li>2. ChuyÓn cuéc gäi. </li></ul><ul><li>3. Khãa mét m¸y trªn tæng ®µi néi bé kh«ng gäi ®i ®­îc. </li></ul><ul><li>4. Khãa ®Çu kh«ng “0”. </li></ul><ul><li>5. Khãa kh«ng cho chu«ng kªu. </li></ul>
 59. 60. s¬ ®å nguyªn lý m¹ch gäi sè
 60. 61. B ¸ I 3. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 802
 61. 62. B ¸ I 4. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y siemens 210
 62. 63. B ¸ I 5. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y nisuko
 63. 64. B ¸ I 6. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y gpi
 64. 65. B ¸ I 7. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Goldstar gs-5140
 65. 66. B ¸ I 8. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-132
 66. 67. B ¸ I 9. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y sinoca st-101
 67. 68. B ¸ I 10. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y 70986094
 68. 69. B ¸ I 11. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y Ph117
 69. 70. B ¸ I 12. P h©n tÝch s¬ ®å m¸y panasonic
 70. 71. bé nguån ®Ó söa m¸y
 71. 72. PhÇn ii. m¸y ®iÖn tho¹i kÐo dµi (§tkd) <ul><li>C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd </li></ul><ul><li>I. Optron: </li></ul><ul><li>1. Kh¸i niÖm: Optron lµ mét linh kiÖn ®iÖn tö ®­îc dïng ®Ó truyÒn dÉn tÝn hiÖu th«ng qua hÖ thèng c¶m quang vµ ph¸t quang. </li></ul><ul><li>2. CÊu t¹o: §­îc cÊu t¹o bëi hai linh kiÖn ®iÖn tö, gåm mét ®i«t ph¸t quang vµ mét bãng c¶m quang, ®­îc ®Æt trong mét khèi cã vá nhùa b¶o vÖ nh­ hinh vÏ: </li></ul><ul><li>3. Nguyªn lý lµm viÖc. </li></ul><ul><li>4. C¸ch kiÓm tra. </li></ul>4 3 2 1
 72. 73. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>II. Hä IC æn ¸p nguån. </li></ul><ul><li>1. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p d­¬ng: 78XX </li></ul><ul><li>VD: 7812 lÊy ra ®iÖn ¸p 12V </li></ul><ul><li>7808 lÊy ra ®iÖn ¸p 8V </li></ul><ul><li>7805 lÊy ra ®iÖn ¸p 5V </li></ul>7812
 73. 74. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
 74. 75. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Hä æn ¸p ®iÖn ¸p ©m: 79XX </li></ul><ul><li>VD: 7912 lÊy ra ®iÖn ¸p - 12V </li></ul><ul><li>7908 lÊy ra ®iÖn ¸p - 8V </li></ul><ul><li>7905 lÊy ra ®iÖn ¸p - 5V </li></ul>7912
 75. 76. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>1. Giới thiệu về Mosfet </li></ul><ul><li>Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide </li></ul><ul><li>Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc </li></ul><ul><li>biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường </li></ul><ul><li>mà ta đã biết. </li></ul><ul><li>Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ </li></ul><ul><li>Trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào </li></ul><ul><li>lớn thích hợn. </li></ul><ul><li>Cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu, Mosfet được sử </li></ul><ul><li>dụng nhiều trong các mạch nguồn Monitor, nguồn máy tính . </li></ul><ul><li>Transistor </li></ul>Transistor hiệu ứng trường Mosfet
 76. 77. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>2. Cấu tạo và ký hiệu của Mosfet. </li></ul>Ký hiệu và sơ đồ chân tương đương giữa Mosfet và Transistor
 77. 78. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>* Cấu tạo của Mosfet. </li></ul>Cấu tạo của Mosfet ngược Kênh N + G : Gate gọi là cực cổng + S : Source gọi là cực nguồn + D : Drain gọi là cực máng
 78. 79. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Mosfet kệnh N có hai miếng bán dẫn loại P đặt trên nền </li></ul><ul><li>bán dẫn N, giữa hai lớp P-N được cách điện bởi lớp SiO2 </li></ul><ul><li>hai miếng bán dẫn P được nối ra thành cực D và cực S, nền bán dẫn N </li></ul><ul><li>Được nối với lớp màng mỏng ở trên sau đó được dấu ra thành cực G. </li></ul><ul><li>+ Mosfet có điện trở giữa cực G với cực S và giữa cực G với cực </li></ul><ul><li>D là vô cùng lớn , còn điện trở giữa cực D và cực S phụ thuộc </li></ul><ul><li>vào điện áp chênh lệch giữa cực G và cực S ( UGS ) </li></ul><ul><li>+ Khi điện áp UGS = 0 thì điện trở RDS rất lớn, khi điện áp UGS >0 => </li></ul><ul><li>do hiệu ứng từ trường làm cho điện trở RDS giảm, điện áp </li></ul><ul><li>UGS càng lớn thì điện trở RDS càng nhỏ. </li></ul>
 79. 80. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>3. Nguyên tắc hoạt động của Mosfet </li></ul><ul><li>Mạch điện thí nghiệm . </li></ul>Mạch thí nghiệm sự hoạt động của Mosfet
 80. 81. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Thí nghiệm: Cấp nguồn một chiều UD qua một bóng đèn </li></ul><ul><li>D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho </li></ul><ul><li>Mosfet ngược) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là </li></ul><ul><li>không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được </li></ul><ul><li>cấp điện. </li></ul><ul><li>Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS </li></ul><ul><li>làm điện áp UGS > 0V => đèn Q1 dẫn => bóng đèn D </li></ul><ul><li>sáng. </li></ul><ul><li>Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) </li></ul><ul><li>vẫn duy trì cho đèn Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện </li></ul><ul><li>đi qua cực GS. </li></ul><ul><li>Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 </li></ul><ul><li>=> UGS= 0V => đèn tắt. </li></ul>
 81. 82. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Từ thực nghiệm trên ta thấy rằng : điện áp đặt vào chân </li></ul><ul><li>G không tạo ra dòng GS như trong Transistor thông </li></ul><ul><li>thường mà điện áp này chỉ tạo ra từ trường => làm cho </li></ul><ul><li>điện trở RDS giảm xuống. </li></ul><ul><li>4. Đo kiểm tra Mosfet </li></ul><ul><li>Một Mosfet còn tốt : Là khi đo trở kháng giữa G với S và </li></ul><ul><li>giữa G với D có điện trở bằng vô cùng ( kim không lên cả </li></ul><ul><li>Hai chiều đo) và khi G đã được thoát điện thì trở kháng </li></ul><ul><li>giữa D và S phải là vô cùng. </li></ul>
 82. 83. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Các bước kiểm tra như sau : </li></ul>Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy còn tốt.
 83. 84. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Bước 1: Chuẩn bị để thang x1KΩ </li></ul><ul><li>+ Bước 2: Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que </li></ul><ul><li>đỏ vào S hoặc D ) </li></ul><ul><li>+ Bước 3: Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và </li></ul><ul><li>S ( que đen vào D que đỏ vào S ) => kim sẽ lên. </li></ul><ul><li>+ Bước 4: Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân </li></ul><ul><li>G. </li></ul><ul><li>+ Bước 5: Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như </li></ul><ul><li>bước 3 kim không lên. </li></ul>
 84. 85. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt. </li></ul><ul><li>Đo kiểm tra Mosfet ngược thấy bị chập </li></ul><ul><li>+ Bước 1 : Để đồng hồ thang x 1KΩ </li></ul><ul><li>Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 Ω là chập </li></ul><ul><li>Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 Ω là chập D </li></ul><ul><li>S </li></ul>
 85. 86. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>5. Ứng dung của Mosfet trong thực tế </li></ul><ul><li>Mosfet trong nguồn xung của Monitor </li></ul>Mosfet được sử dụng làm đèn công xuất nguồn Monitor
 86. 87. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>Trong bộ nguồn xung của Monitor hoặc máy vi tính, </li></ul><ul><li>người ta thường dùng cặp linh kiện là IC tạo dao động và </li></ul><ul><li>đèn Mosfet, dao động tạo ra từ IC có dạng xung vuông </li></ul><ul><li>được đưa đến chân G của Mosfet, tại thời điểm xung có </li></ul><ul><li>điện áp > 0V => đèn Mosfet dẫn, khi xung dao động = 0V </li></ul><ul><li>Mosfet ngắt => như vậy dao động tạo ra sẽ điều khiển cho </li></ul><ul><li>Mosfet liên tục đóng ngắt tạo thành dòng điện biến thiên </li></ul><ul><li>liên tục chạy qua cuộn sơ cấp => sinh ra từ trường biến </li></ul><ul><li>thiên cảm ứng lên các cuộn thứ cấp => cho ta điện áp ra. </li></ul>
 87. 88. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>+ Đo kiểm tra Mosfet trong mạch . </li></ul><ul><li>Khi kiểm tra Mosfet trong mạch , ta chỉ cần để thang </li></ul><ul><li>x1Ω và đo giữa D và S => Nếu 1 chiều kim lên đảo chiều đo </li></ul><ul><li>kim không lên => là Mosfet bình thường, Nếu cả hai chiều </li></ul><ul><li>kim lên = 0 Ω là Mosfet bị chập DS. </li></ul><ul><li>3. Th¹ch anh dao ®éng </li></ul><ul><li>a. ký hiÖu. </li></ul>In 0ut In 0ut
 88. 89. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd b. H×nh d¹ng thùc tÕ c. C¸ch kiÓm tra
 89. 90. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>4. R¬le ®iÖn tö </li></ul>
 90. 91. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd <ul><li>III. Op – AMP ( IC khuÕch ®¹i thuËt to¸n ) </li></ul>
 91. 92. C¸c linh kiÖn liªn quan ®Õn m¸y ®tkd
 92. 93. Bµi 2. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd
 93. 94. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>  -  Hiện nay máy điện thoại kéo dài, mẹ con đang được sử </li></ul><ul><li>dụng rất nhiều, nó mang lại sự tiện ích vì không cần vướng </li></ul><ul><li>bận đến dây dẫn khi sử dụng.  </li></ul><ul><li>  - Để đảm bảo sự bảo mật trong máy kéo dài người ta phả </li></ul><ul><li>dùng đến mã “CODE” để các máy Mẹ con khác nhau không </li></ul><ul><li>bắt lẫn nhau. </li></ul><ul><li>Nhưng do trong quá trình sử dụng “CODE” này có thể bị </li></ul><ul><li>mất làm cho máy mẹ con không liên lạc được với nhau. </li></ul><ul><li>I. Máy có công suất lớn </li></ul><ul><li>Máy công suất lớn có thể đạt được khoảng cách giữa </li></ul><ul><li>Máy mẹ và máy con từ 5 đến 10 km. </li></ul>
 94. 95. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>1. Máy Samsung – SGH600 </li></ul><ul><li>  * Con : </li></ul><ul><li>  - Tắt nguồn </li></ul><ul><li>- Giữ số 1 sau đó ấn POWER </li></ul><ul><li>- Màn hình hiện chữ “CODE” </li></ul><ul><li>- Vào mã CODE 9730 thì màn hình trắng </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><li>Ấn giữ nút &quot;Call&quot; khoảng 20 giây đợi cho đến khi máy mẹ đổ chuông là được. </li></ul>
 95. 96. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy Ericson  788 – 768 </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><li>- Tắt nguồn </li></ul><ul><li>- Giữ số 1 sau đó đặt Power </li></ul><ul><li> - Màn hình hiện CODE </li></ul><ul><li>- Vào mã CODE 108174 thì màn hình hiện ED –9P </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><li>- Giữ Call khoảng 20 giây là được </li></ul>
 96. 97. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Siemmens C25 </li></ul><ul><li>* Con: </li></ul><ul><li>- Tắt nguồn </li></ul><ul><li> - Giữ số 1 + 3 + Power </li></ul><ul><li>- Màn hình hiện CODE </li></ul><ul><li>* Mẹ: </li></ul><ul><li>- Giữ Call khoảng 20 giây là được </li></ul>
 97. 98. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>4.Máy Nokia 6110A   </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Tắt nguồn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Giữ Call sau đó bật nguồn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn 10 lần vào Call mỗi lần phát ra tiếng  Tu = 0 , Tít = 1 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ghi ra từ mã tương tự </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>* Con : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Bật nguồn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn  *87#  ( ٧ )( ٧ ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>->  Màn hình hiện ED – 9p sau đó ấn -> ( ٧ )( ٧ ) -> màn hình hiện OK là được </li></ul></ul></ul></ul>
 98. 99. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5. Samsung – 1998 </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>  - Bấm giữ 3 + Power </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Vào mã 19650216 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Memory màn hình hiện “End Code” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Giữ Call mẹ khoảng 20 giây là được </li></ul></ul></ul></ul>
 99. 100. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>6. Nokia 100 đời mới </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Bấm giữ 3 + Power </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Vào mã 19650216 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Memory -> hiện End Code </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Giữ Call mẹ </li></ul></ul></ul></ul>
 100. 101. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>II. Máy công suất nhỏ trong nhà </li></ul><ul><li>1. Panasonic Mode KXTC </li></ul><ul><li>KXTC - 1175 BXB, KXTC - 1175 BXN , KXTC - 1177 SUB , KXTC - 1177 SUN </li></ul><ul><li>*Mẹ : </li></ul><ul><li>Giữ “Funsion” một lúc => ấn ( * ) một lần đèn “In use” của máy mẹ sẽ nháy và màn hình hiện chữ ( Unit Assign ) </li></ul>
 101. 102. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>*Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn Funsion  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn Program => OK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn Unit Option => OK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn Assign => OK </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Chọn : Máy 1 , Máy 2 , Máy 3 , Máy 4  </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- Kích OK => Bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp phát ra là xong </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 102. 103. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>2. Máy GE – FH 29632 GE1 – A </li></ul><ul><li>- Ấn giữ Code ở mẹ và Del Code ở con cho tới khi nghe 2 tiếng bíp phát ra, màn hình hiện Code là được </li></ul><ul><li>- Nhập nhiều máy con : </li></ul><ul><li>Ấn phím Code ở mẹ và Del Code con một lúc cho tới khi có hai tiền bíp phát ra, màn hình hiện Code 1, khi đó rời phím ở máy con </li></ul><ul><li>Giữ Code ở Mẹ lại ấn Del Code máy thứ hai cho đến khi hiện ra Code 2 </li></ul><ul><li>- Làm lại từ bước 2 cho các máy con khác </li></ul>
 103. 104. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>3. Máy Vetel – NP 9731 </li></ul><ul><li>* Con : ấn Redial -> ( * ) -> ( # ) đèn Talk nháy sau đó bấm số 2 </li></ul><ul><li>* Mẹ : ấn Redial ! Pause -> ( * ) -> ( # ) -> ( 2 ) một lúc có tiếnh bíp phát ra là được </li></ul><ul><li>4. Máy ALCOM </li></ul><ul><li>- Cắm nguồn cho máy Mẹ + Con </li></ul><ul><li>- Ấn Code và giữ ở máy Mẹ cho đến khi đèn In Use nháy đỏ </li></ul><ul><li>- Bật máy con giữ Code sau 5 giây, phát ra 2 tiếng bíp màn hình hiện H5 -1 </li></ul><ul><li>- Làm cho các máy 2 , 3 </li></ul>
 104. 105. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>5.Máy Panasonic – KXTCD 953 GB </li></ul><ul><li>* Con : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn phím ( < ) ,( > ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ấn  fím có hình tam giác lên hoặc xuống, hiện F5 -> OK </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Màn hình hiện ra ra 1 bảng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Nhập pin Code 0000 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Nhập 0000 – 0000 lần nữa. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>6.Siemmens 910 GIGASET </li></ul><ul><li>* Mẹ : Giữ phím Xanh ở mẹ đến khi có tiếng bip phát ra </li></ul><ul><li>* Con : Giữ số 1 + Power màn hình hiện ra số 1 khoảng một phút là được </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 105. 106. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>7.Máy Siemmens GIGASET 3015 </li></ul><ul><li>- Đầu tiên phải chuyển sang English, bấm(         ) tìm Einste Lanngen </li></ul><ul><li>- Chọn Sprache -> ok chọn English , bấm (          ) -> Base Setting -> Station -> chọn Register -> OK -> màn hình hiện Enter Base -> ta vào 0000 </li></ul><ul><li>- Sau đó bấm giữ nút bên phải dưới cùng ở mẹ -> máy con hiện Regiter Pro Cedure Station -> hiện 1, 2, 3, 4, 5, 6 </li></ul><ul><li>- Ta ấn 1 để chọn máy 1, ấn 2 để chọn máy 2 , ấn 3 để chọn máy 3… </li></ul>
 106. 107. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>8. Panasonic KXTCD 955GC ( CE 0681X ) </li></ul><ul><li>* Máy con : ấn ( F ) -> ( ↑↓ ) chọn Program -> chon OK </li></ul><ul><li>* Mẹ : </li></ul><ul><li>- Giữ phím ( ● ))))) khoảng 10 giây -> đèn sáng và có tiếng tít tít phát ra  </li></ul><ul><li>* Con : - ấn tiếp ( ↑↓ ) -> Registery -> OK  -> ( ↑↓ ) chọn ( Einbnchen Bandy ) -> Ok -> ( ↑↓ ) chọn Basispin -> nhập 0000 -> Ok , sau đó tít dài là được </li></ul><ul><li>- Thay đổi Code ( hãy vào lại Code ) </li></ul><ul><li>- Máy con : ( F ) -> ( ↑↓ ) -> Program -> OK -> ( ↑↓ ) chọn Cinstell Basis -> OK hiện ( Enpale Function ) -> 5 -> System Code 0000 -> tiếng kêu dài -> OK màn hình hiện Emstell Basis -> ( C ) đợi 1 phút </li></ul>
 107. 108. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>9. Máy tần ACHTRUNG </li></ul><ul><li>- Khi vào mã Code thì rút mẹ ra khỏi nguồn 2 phút sau đó </li></ul><ul><li>cắm nguồn và mở máy con </li></ul><ul><li>- Đặt tên cho máy để màn hình khỏi nháy : </li></ul><ul><li>- Ấn Menu -> System -> OK -> Automashuch -> Ok -> </li></ul><ul><li>Kouifisuration -> OK -> Inter……-> OK </li></ul>
 108. 109. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>-> Vào số máy con ( 1 đến 5 ) -> OK -> Einstellnngen -> OK </li></ul><ul><li>-> Znganscode -> OK -> vào 4 số cuối của S -> MR -> OK </li></ul><ul><li>- Ấn Menu vào mẹ Znganscode là dãy số Park dán vào đít </li></ul><ul><li>máy mẹ, màn hình hiện ra số Park Number </li></ul><ul><li>- Đặt tên cho máy con ( 1 đến 5 ) : </li></ul><ul><li>- Vào Znganscode nếu không số sẽ không gọi được ra </li></ul><ul><li>ngoài </li></ul><ul><li>- Mỗi lần gọi phải vào Znganscode -> OK mới gọi được </li></ul>
 109. 110. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>10. INISON TD 120 </li></ul><ul><li>- Ấn ( ↑ )giữ ( ← ) </li></ul><ul><li>- Hiện vạch ---- vào 0000, hiện hai vạch -- vào 13 </li></ul><ul><li>( hiện mã số máy, kiểm tra đúng hay sai với máy </li></ul><ul><li>con. Chú ý mã ở đít máy ) </li></ul><ul><li>- Ấn Speech Program hiện AC và 8 vạch -------- ta </li></ul><ul><li>vào 12345678 </li></ul><ul><li>- Ấn Speech Program hiện 3 vạch --- ,ấn Sucht mẹ </li></ul><ul><li>và giữ, vào số máy 123 </li></ul><ul><li>- Ấn ( ↑ ) và giữ từ 1 > 2 phút -> ấn ( ← ) kết thúc </li></ul>
 110. 111. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>11. Máy SANYO 2 con CLT 970 ( xuất ) </li></ul><ul><li>- Nối  nguồn máy Mẹ, giữ H1 cho tới khi phát ra tiếng bíp </li></ul><ul><li>+ Đèn Tel và H1 nháy sáng </li></ul><ul><li>+ Rời H1 ra ( kết thúc bước 1, bước 2, 4 thực hiện trong </li></ul><ul><li>30 giây ) </li></ul><ul><li>- Máy con : </li></ul><ul><li>+ Bật nguồn đồng thời giữ End cho tới khi phát ra tiếng </li></ul><ul><li>bíp ( đèn Inuse nháy ) </li></ul><ul><li>+ Rời End </li></ul>
 111. 112. gi¶i m· code cho tÊt c¶ c¸c m¸y ®tkd <ul><li>- Vào 6 số : 000000 ở Con hoặc 999999 ở Con </li></ul><ul><li>- Ấn Tel ở máy Con nghe thấy 2 tiếng bíp phát ra là được ( </li></ul><ul><li>nếu có 5 tiếng bíp thì phải làm lại ) </li></ul><ul><li>- Ấn H1 máy Mẹ máy Con 1 sẽ đổ chuông </li></ul><ul><li>- Đổi mã Code cho máy 2 </li></ul><ul><li>+ Cắm nguồn giữ H2 cho tới khi có tiếng bíp phát ra -> </li></ul><ul><li>đèn Tel và H2 nháy sáng </li></ul><ul><li>+ Sau đó rời phím H2 ra </li></ul><ul><li>- Thực hiện trong 30 giây ở Con </li></ul>

×