Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

حل مسئله گانیه

938 views

Published on

.

Published in: Science
 • Be the first to comment

حل مسئله گانیه

 1. 1. ‫حل‬ ‫مسئله‬  ‫گردآورنده‬:‫جنیدی‬ (‫نظریه‬‫گانیه‬ ‫آموزشی‬ ‫ی‬) ‫پروردگار‬ ‫ستایش‬ ‫با‬
 2. 2. ‫مقدمه‬ ‫در‬‫طول‬‫تاریخ‬‫آموزش‬‫و‬‫پرورش‬‫حل‬‫مسئله‬‫همواره‬‫یکی‬‫از‬‫هدف‬ ‫های‬‫مهم‬‫آموزشی‬‫به‬‫شمار‬‫می‬‫آمده‬‫و‬‫یکی‬‫از‬‫خواسته‬‫های‬ ‫معلمان‬‫و‬‫والدین‬‫کسب‬‫توانایی‬‫حل‬‫مسئله‬‫از‬‫سوی‬‫دانش‬‫آموزان‬ ‫بوده‬‫است‬. ‫روانشناسان‬‫و‬‫نظریه‬‫پردازان‬‫مختلف‬‫همواره‬‫بر‬‫اهمیت‬‫فعالیت‬ ‫های‬‫وابسته‬‫به‬‫حل‬‫مسئله‬‫در‬‫ایجاد‬‫یادگیری‬‫مفید‬‫و‬‫موثر‬ ‫تاکید‬‫داشته‬‫اند‬.
 3. 3. ‫مسئله‬ ‫تعریف‬ ‫زمانیکه‬‫یادگیرنده‬‫با‬‫موقعیتی‬‫روبرو‬‫میشود‬‫که‬ ‫نمی‬‫تواند‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اطالعات‬‫و‬‫مهارتهایی‬ ‫که‬‫در‬‫آن‬‫لحظه‬‫در‬‫اختیار‬‫دارد‬‫به‬‫آن‬‫موقعیت‬ ‫سریعا‬‫پاسخ‬‫دهد‬. ‫وقتی‬‫یادگیرنده‬‫هدفی‬‫دارد‬‫و‬ ‫هنوز‬‫راه‬‫رسیدن‬‫به‬‫آن‬‫را‬‫نیافته‬‫است‬… …‫میگوییم‬‫وی‬‫با‬‫یک‬ ‫مسئله‬‫مواجه‬‫شده‬‫است‬.
 4. 4. ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫تعریف‬(Problem Solving) ‫تشخیص‬‫و‬‫کاربرد‬‫دانش‬‫و‬‫مهارتهایی‬‫که‬ ‫منجر‬‫به‬‫پاسخ‬‫درست‬‫یادگیرنده‬‫به‬ ‫موقعیت‬‫یا‬‫رسیدن‬‫او‬‫به‬‫هدف‬‫مورد‬‫نظرش‬ ‫میشود‬. ‫بنابراین‬‫عنصر‬‫اصلی‬‫حل‬‫مسئله‬‫کاربست‬ ‫دانش‬‫و‬‫مهارتهای‬‫قبال‬‫آموخته‬‫شده‬‫در‬ ‫موقعیتهای‬‫تازه‬‫است‬.
 5. 5. ‫گانیه‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫از‬‫نظر‬‫گانیه‬(1985)‫حل‬‫مسئله‬‫یادگیری‬ ‫قاعده‬‫ی‬‫سطح‬‫باالتر‬‫نام‬‫گرفته‬‫است‬. ‫طبق‬‫این‬،‫نظریه‬‫یادگیرنده‬‫از‬‫ترکیب‬ ‫قاعده‬‫های‬‫ساده‬،‫قاعده‬‫های‬‫سطح‬ ‫باالتری‬‫درست‬‫میکند‬.‫که‬‫این‬‫خود‬‫منجر‬ ‫به‬‫حل‬‫مسئله‬‫میشود‬.
 6. 6. ‫مثال‬: ‫بنابراین‬‫در‬‫حل‬‫مسئله‬،‫یادگیری‬ ‫های‬‫قبلی‬‫فرد‬‫به‬‫ویژه‬‫قواعد‬‫یا‬ ‫اصولی‬‫که‬‫قبال‬‫آموخته‬‫است‬‫باید‬‫به‬ ‫طریق‬‫تازه‬‫با‬‫هم‬‫ترکیب‬‫شوند‬. ‫مثال‬:‫فرض‬‫کنید‬‫یادگیرنده‬‫در‬‫درس‬ ‫جبر‬‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫با‬ ‫مسئله‬‫ای‬‫زیر‬‫روبرو‬‫میشود‬: 𝑥2 × 𝑥5 = ?
 7. 7. ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫قاعده‬ ‫دو‬ ‫باید‬ ‫مسئله‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫باشید‬ ‫آموخته‬ ‫قبال‬ ‫را‬ ‫زیر‬: ‫اصل‬‫اول‬>>‫ضرب‬‫یک‬‫عدد‬‫در‬n‫یعنی‬‫جمع‬‫آن‬ ‫عدد‬‫با‬‫خودش‬n‫دفعه‬ ‫اصل‬‫دوم‬>>‫هرعدد‬‫به‬‫توان‬r‫یعنی‬‫ضرب‬‫آن‬ ‫عدد‬‫در‬‫خودش‬r‫دفعه‬
 8. 8. ‫اصل‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫بعد‬، ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باالتری‬ ‫سطح‬ ‫اصل‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬: ‫اصل‬‫سطح‬‫باالتر‬>>‫برای‬‫ضرب‬‫دو‬ ‫عدد‬‫مشابه‬‫با‬‫نماهای‬‫مختلف‬‫در‬ ‫یکدیگر‬‫باید‬‫آن‬‫دو‬‫عدد‬‫را‬‫به‬ ‫تعداد‬‫حاصل‬‫جمع‬‫نماهای‬‫آنها‬ ‫در‬‫هم‬‫ضرب‬‫کنیم‬.
 9. 9. ‫یادگیری‬ ‫انتقال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬(Transfer Of Learning) ‫گروهی‬‫از‬‫دانشمندان‬،‫حل‬‫مسئله‬‫را‬‫نوعی‬‫انتقال‬‫یادگیری‬ ‫میدانند‬. ‫منظور‬‫از‬‫انتقال‬‫یادگیری‬:‫تاثیر‬‫یادگیری‬‫های‬‫قبلی‬‫بر‬ ‫یادگیری‬‫های‬‫بعدی‬ ‫فرآیندی‬‫که‬‫ازطریق‬‫آن‬‫نتایج‬‫یادگیریهای‬‫قبلی‬‫بریادگیریها‬ ‫یا‬‫عملکرد‬‫در‬‫یک‬‫موقعیت‬‫تازه‬‫تاثیر‬‫می‬‫گذارد‬.
 10. 10. ‫یادگیری‬ ‫انتقال‬ ‫مثال‬: ‫تحریر‬ ‫ماشین‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫که‬ ‫آموزی‬ ‫دانش‬ ‫کردن‬ ‫تایپ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫این‬ ‫گرفته‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫میدهد‬ ‫انتقال‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صفحه‬ ‫با‬.
 11. 11. IDEAL
 12. 12. 1-Identify(‫مسئله‬ ‫تشخیص‬) ‫نخستین‬‫گام‬‫در‬‫حل‬‫مسئله‬‫تشخیص‬‫و‬‫درک‬ ‫مسئله‬‫یا‬‫یافتن‬‫مسئله‬‫است‬. (‫یعنی‬‫یادگیرنده‬‫متوجه‬‫بشود‬‫که‬‫مسئله‬ ‫ای‬‫وجود‬‫دارد‬.) ‫برای‬‫اینکه‬‫انسانها‬‫عادت‬‫کنند‬‫تا‬‫در‬ ‫پی‬‫یافتن‬‫مسائل‬،‫باشند‬‫باید‬‫با‬‫تفکر‬ ‫انتقادی‬‫بار‬‫بیایند‬‫و‬‫این‬‫کار‬‫نیاز‬ ‫به‬‫یادگیری‬‫دارد‬.
 13. 13. 2-Define(‫مسئله‬ ‫بازنمایی‬ ‫و‬ ‫تعریف‬) ‫تعریف‬‫مسئله‬‫مستلزم‬‫یافتن‬‫اطالعات‬‫مناسب‬‫و‬ ‫صرفنظر‬‫کردن‬‫از‬‫جزئیات‬‫نامربوط‬‫است‬. ‫ارائه‬(‫طرح‬)‫درست‬‫مسئله‬‫به‬‫تعریف‬‫و‬ ‫بازنمایی‬‫آن‬‫توسط‬‫یادگیرنده‬‫کمک‬‫میکند‬. ‫مثال‬:‫در‬‫یک‬‫مسئله‬‫ی‬‫داستانی‬‫فرد‬‫باید‬ ‫ابتدا‬‫کلمه‬‫ها‬‫و‬‫جمله‬‫ها‬‫را‬‫بفهمد‬‫تا‬‫بعد‬ ‫طرحواره‬‫های‬‫ذهنی‬‫اش‬‫فعال‬‫شودو‬‫سرانجام‬‫کل‬
 14. 14. 3-Explore(‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کشف‬) ‫کشف‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫اکتشافی‬ ‫روش‬ ‫مغزی‬ ‫بارش‬ ‫قیاسی‬ ‫استدالل‬ ‫وسیله‬ ‫تحلیل‬- ‫هدف‬ ‫الگوریتم‬ ‫روش‬
 15. 15. ‫الگوریتم‬ ‫روش‬(‫پیاپی‬ ‫مراحل‬) ‫روش‬ ‫یک‬‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مسائل‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬‫مشخص‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬‫مناسبند‬. ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫ضرب‬ ‫مسائل‬ ‫کردن‬ ‫حل‬ ‫مثل‬:‫با‬ ‫تازه‬ ‫دوچرخه‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫قطعات‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬
 16. 16. ‫اکتشافی‬ ‫روش‬>>‫الف‬:‫وسیله‬ ‫تحلیل‬-‫هدف‬ ‫شناسایی‬‫هدف‬(‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫موقعیت‬) ‫شناسایی‬‫موقعیت‬‫فعلی‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫آنچه‬ ‫شناسایی‬(‫وسیله‬)
 17. 17. ‫اکتشافی‬ ‫روش‬>>‫ب‬:‫استقرایی‬ ‫استدالل‬ ‫مثال‬:‫پس‬‫از‬‫ساخته‬‫شدن‬ ،‫زیردریایی‬‫مهندسان‬‫به‬‫فکر‬ ‫افتادند‬‫که‬‫چگونه‬‫کشتی‬‫های‬ ‫جنگی‬‫میتوانند‬‫حضور‬‫و‬‫موقعیت‬ ‫آنها‬‫در‬‫قعر‬‫دریا‬‫را‬‫تعیین‬ ‫کنند‬.‫برای‬‫این‬‫منظور‬‫از‬ ‫یادگیرنده‬‫از‬‫یک‬‫موقعیت‬ ‫آشنای‬‫مشابه‬‫با‬‫مسئله‬‫برای‬ ‫حل‬‫آن‬‫مسئله‬‫استفاده‬‫میکند‬.
 18. 18. ‫اکتشافی‬ ‫روش‬>>‫ج‬:‫بارش‬ ‫مغزی‬(‫فکرکاوی‬) ‫شیوه‬‫ی‬‫تولید‬‫راه‬‫حل‬‫های‬ ‫متنوع‬‫و‬‫متفاوت‬ ‫برای‬‫یک‬‫مسئله‬‫در‬‫یک‬ ‫زمان‬‫معین‬ Brain Storming
 19. 19. Brain Storming ‫مثال‬:‫معلم‬‫مساله‬‫ای‬‫را‬‫به‬ ‫دانش‬‫آموزان‬‫ارائه‬‫میدهد‬‫و‬‫از‬ ‫آنان‬‫میخواهد‬‫که‬‫هرچه‬‫راه‬‫حل‬ ‫به‬‫ذهنشان‬‫میرسد‬‫بگویند‬.‫پیش‬ ‫از‬‫ارائه‬‫ی‬‫تمام‬‫راه‬‫حل‬‫ها‬‫به‬ ‫وسیله‬‫ی‬‫دانش‬‫آموزان‬‫کالس‬‫هیچ‬
 20. 20. ‫مغزی‬ ‫بارش‬ ‫مراحل‬(Brain Storming) ‫مسئله‬ ‫تعریف‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫تولید‬ ‫مسئله‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫بالقوه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫داوری‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫معیارها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حل‬ ‫راه‬
 21. 21. 4-Act (‫و‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫نتایج‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬) ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬(‫مثال‬ ‫یا‬ ‫اکتشافی‬ ‫یا‬ ‫الگوریتم‬ ‫استقرایی‬) ‫حل‬ ‫راه‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫عمل‬ ‫نتایج‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬(‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کنیم‬ ‫بینی‬)
 22. 22. 5-Look Back (‫نتایج‬ ‫ارزشیابی‬ ‫و‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫فعالیتها‬) ‫راه‬ ‫بودن‬ ‫درست‬ ‫تایید‬ ‫برای‬ ‫شواهد‬ ‫وارسی‬ ‫مسئله‬ ‫جواب‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫مثال‬:‫و‬ ‫برمیگردیم‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫میکنیم‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫راه‬.
 23. 23. ‫کسب‬ ‫شرایط‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مهارت‬ ‫درونی‬ ‫شرایط‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫کالمی‬ ‫اطالعات‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫راهبردهای‬ ‫شناختی‬ ‫بیرونی‬ ‫شرایط‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫شرایط‬
 24. 24. ‫درونی‬ ‫شرایط‬ .1‫مهارت‬‫های‬‫ذهنی‬:،‫قواعد‬‫اصول‬‫و‬ ‫مفاهیمی‬‫که‬‫یادگیرنده‬‫به‬‫منظور‬‫حل‬ ‫مسئله‬‫باید‬‫آنها‬‫را‬‫بداند‬. .2‫اطالعات‬‫کالمی‬‫سازمان‬‫یافته‬:‫سازمان‬ ‫یافتگی‬‫طرحواره‬‫ها‬‫که‬‫فهم‬‫مسئله‬‫و‬ ‫بررسی‬‫راه‬‫حل‬‫را‬‫ممکن‬‫سازد‬. .3‫راهبردهای‬‫شناختی‬:‫یادگیرنده‬‫را‬‫قادر‬ ‫میسازد‬‫تا‬‫اطالعات‬‫و‬‫مهارتهای‬‫مناسب‬
 25. 25. ‫بیرونی‬ ‫شرایط‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫کالمی‬ ‫های‬ ‫راهنمایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫میکند‬ ‫دریافت‬ ‫مسئله‬. ‫مربوط‬ ‫قواعد‬ ‫یادآوری‬ ‫که‬ ‫سوالهایی‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫مثال‬ ‫کنند‬ ‫تحریک‬ ‫را‬.
 26. 26. ‫منابع‬ ‫رابرت‬ ، ‫گانیه‬( .1373)‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫شرایط‬ ‫رشد‬ ‫انتشارات‬ ،‫آموزشی‬ ‫ی‬ ‫نظریه‬ ‫اکبر‬ ‫علی‬ ، ‫سیف‬(1391)‫پرورشی‬ ‫روانشناسی‬ ‫دوران‬ ‫انتشارات‬ ، ‫نوین‬

×