Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chapter04-Web 2.0: Concepts and Applications (Shelly Cashman)-farsi translation

324 views

Published on

اسلاید فصل 4 - Web 2.0: Concepts and Applications (Shelly Cashman)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Chapter04-Web 2.0: Concepts and Applications (Shelly Cashman)-farsi translation

 1. 1. 4 Organizing Information 4 ‫فصل‬ ‫سازماندهی‬ ‫اطلعات‬ Web 2.0: Concepts and Applications
 2. 2. ‫پیشگفتار‬ ‫‪ o‬در گذشته اطلعات به شکل فیزیکی ذخیره اما امروزه به شکل‬ ‫دیجیتال‬ ‫‪Tagging o‬‬ ‫دیجیتال‬ ‫‪tagging o‬‬ ‫.پشتیبانی می کنند‬ ‫اطلعات پروسه‬ ‫ها را تعدا‬ ‫کاربران پروسه ای که‬ ‫:‪ URL‬سایت‬ ‫‪Social bookmarking o‬‬ ‫هایی که مورد پسندشان می باشند رابه صورت آنلین روی‬ ‫شبکه های اجتماعی گذارند تا در صورت اشتراک علیق با‬ ‫.دیگران، مورد استفاده آنها و یا دوستانشان قرار گیرد‬ ‫2‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 3. 3. ‫پیشگفتار‬ ‫تگ ها‬ ‫مجموعه ای‬ ‫از عکس ها‬ ‫توصیف می‬ ‫کنند‬ ‫تگ ها پست‬ ‫های یک‬ ‫بلگ را‬ ‫توصیف می‬ ‫کنند‬ ‫3‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬ ‫تگ ها ‪RSS‬‬ ‫را توصیف‬ ‫می کنند .‬ ‫تگ ها بوک‬ ‫مارک ها را‬ ‫توصیف می‬ ‫کنند‬
 4. 4. ‫سازماندهی اطلعات دیجیتال‬ ‫‪ o‬دو رویکرد برای سازماندهی اطلعات دیجیتال و جود‬ ‫دارد :‬ ‫‪o‬‬ ‫سازماندهی وراثتی )‪(Hierarchical organization‬‬ ‫‪ o‬مثال : سایت ‪Dmoz‬‬ ‫‪ o‬سازماندهی غیر وراثتی )‪Nonhierarchical‬‬ ‫‪(organization‬‬ ‫‪ o‬مثال : سایت ‪Delicious‬‬ ‫4‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 5. 5. ‫سازماندهی اطلعات دیجیتال -‬ ‫وراثتی‬ ‫حرکت به سمت هدف به صورت‬ ‫درختی از برگ شروع می شود و‬ ‫با حرکت در مسیر به ریشه یا‬ ‫مقصد می رسیم .‬ ‫موضوعات زیر‬ ‫مجموعه یکدیگر می‬ ‫باشند.‬ ‫5‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 6. 6. ‫سازماندهی اطلعات دیجیتال –‬ ‫غیر وراثتی‬ ‫برای رسیدن به‬ ‫مقصد باید‬ ‫مشخصات و‬ ‫ویژگی های‬ ‫مقصد را‬ ‫مستقیما‬ ‫جستجو کنیم‬ ‫6‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 7. 7. ‫سازماندهی اطلعات دیجیتال‬ ‫‪ o‬ذخیره فایل در فولدر های کامپیوتر شخصی نمونه ای‬ ‫از سازماندهی وراثتی است .‬ ‫‪ o‬افزودن بر چسب به عکس ها نمونه استفاده از‬ ‫سازماندهی غیر وراثتی است .‬ ‫7‬ ‫نکته : در *‬ ‫تگ ها از‬ ‫فاصله‬ ‫استفاده‬ ‫نمی کنیم‬ ‫بدلیل‬ ‫تفکیک تگها‬ ‫توسط‬ ‫فاصله در‬ ‫فصل 4 : سازماندهی‬ ‫برنامه های‬ ‫اطلعات‬
 8. 8. ‫سازماندهی اطلعات دیجیتال‬ ‫تگ گذاری در ویندوز 7 راحت تر صورت می‬ ‫گیرد .‬ ‫جستجو بر اساس تگ‬ ‫ها‬ ‫8‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 9. 9. ‫برچسب گذاری اطلعات روی وب‬ ‫‪ o‬روی وب آیتم های زیر را می توانید برچسب گذاری کنید‬ ‫:‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫ایمیل ها‬ ‫موارد روی خبر خوان ها‬ ‫پست های وبلگ‬ ‫عکس ها‬ ‫مقالت و محتوای مورد علقه‬ ‫‪ o‬می توان چند برچسب را برای یک آیتم نسبت داد تا‬ ‫دستیابی به آیتم از هر کدام از برچسب ها ممکن می‬ ‫باشد.‬ ‫9‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 10. 10. ‫برچسب گذاری اطلعات روی وب‬ ‫تگ گذاری نامه ها در‬ ‫جیمل که با عنوان لیبل‬ ‫شناخته می شود‬ ‫01‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬ ‫پیدا کردن مطالب از طریق ابر‬ ‫تگ ها‬
 11. 11. ‫برچسب گذاری روشی مناسب برای‬ ‫سازماندهی در شبکه های اجتماعی‬ ‫متنی می‬ ‫:‬ ‫‪Tagging o‬‬ ‫. ویا دیگر اطلعات دیجیتال مشترک باشد‬ ‫‪Tags o‬یا برچسب باید توصیفی باشد از موضوع‬ ‫بندی روش عل‬ ‫‪Taxonomy o‬‬ ‫اطلعات غیر مبهم می باشد )معنی لغوی : علم رده‬ ‫( بندی‬ ‫شبکه تگ‬ ‫:‬ ‫‪Folksonomy o‬‬ ‫های اجتماعی و گروه ها و افرادی که در یک موضوع‬ ‫فرهنگ و علیق مشترک دارند.جهت ارتقا کیفیت طبقه‬ ‫11 بندی 4اطلعات‬ ‫: سازماندهی اطلعات‬ ‫فصل‬
 12. 12. ‫برچسب گذاری روشی مناسب برای‬ ‫سازماندهی در شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫نقطه چین : عکس توسط دیگر کاربران تگ شده نمایش می‬ ‫.دهد‬ ‫21‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 13. 13. ‫استفاده از داده های تگ شده‬ ‫‪ o‬اطلعات تگ شده نمایش‬ ‫محصولت با ارتباط بیشتر به‬ ‫مشتری را محیا می کند‬ ‫31‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬ ‫‪ Collaborative filtering o‬یا فیلتر‬ ‫های مرکب می تواند نیازمندی‬ ‫های یک کاربر را که عضو گروه‬ ‫بزرگتری از کاربران است را پیش‬ ‫گویی کند.بر اساس خرد جمعی یا‬ ‫‪ wisdom crowd‬مثل‬ ‫بیشتری را ت‬ ‫‪sanfransisco‬‬ ‫از افراد تگ کرده اند.پس این‬ ‫گروه افراد علقه به گردشگری‬ ‫. دارند‬
 14. 14. ‫اشتراک و برچسب گذاری عکس ها‬ ‫بر روی فیلیکر‬ ‫‪ Flickr o‬سایت محبوب اشتراک عکس و ویدئو‬ ‫‪ o‬برای استفاده باید ابتدا ثبت نام کنید‬ ‫‪ o‬مجموعه عکسهای شما روی این سایت :‬ ‫‪photostream‬‬ ‫‪ o‬عکس ها به ترتیب تاریخ نمایش داده می شوند‬ ‫41‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 15. 15. ‫اشتراک و برچسب گذاری عکس ها‬ ‫بر روی فیلیکر‬ ‫‪ o‬با کلیک روی عکس ، صفحه کامل نمایش عکس دیده‬ ‫می شود‬ ‫ویژگی ها :‬ ‫‪ o‬افزودن عکس به یک‬ ‫مجموعه از کل‬ ‫مجموعه های موجود‬ ‫‪ o‬تنظیمات اندازه عکس‬ ‫برای نمایش یا دانلود‬ ‫‪ o‬چرخاندن و ویرایش‬ ‫عکس‬ ‫51‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 16. 16. ‫اشتراک و برچسب گذاری عکس ها‬ ‫بر روی فیلیکر‬ ‫‪ o‬بعد از آپلود عکس تان می‬ ‫توانید آنرا در یک مجموعه‬ ‫بگذارید یا مکان و رویداد‬ ‫موجود در عکس را وارد‬ ‫نمایید .‬ ‫‪ o‬همچنین می توانید تمام تگ‬ ‫هایی را که تا آن زمان وارد‬ ‫کرده اید در ابر تگی خود‬ ‫مشاهده نمایید.)اسلید بعد(‬ ‫61‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 17. 17. ‫اشتراک و برچسب گذاری عکس ها‬ ‫بر روی فیلیکر‬ ‫فونت بزرگتر = تعداد تگ‬ ‫بیشتر‬ ‫71‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 18. 18. ‫اضافه کردن گجت فیلیکر به وبلگ‬ ‫شخصی برای نمایش گالری خودتان‬ ‫این‬ ‫ابزار در‬ ‫قسمت‬ ‫‪Tools‬‬ ‫می‬ ‫باشد.‬ ‫انتخاب‬ ‫عکس‬ ‫ها‬ ‫جهت‬ ‫نمایش‬ ‫81‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬ ‫کد فلش‬ ‫یا ‪Html‬‬ ‫را دریافت‬ ‫کنید.‬
 19. 19. ‫دریافت ‪ RSS‬مربوط به هر تگ در‬ ‫خبر خوان‬ ‫91‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 20. 20. ‫تعیین مشخصات امنیتی و تعریف‬ ‫دسترسی ها‬ ‫تعیین سیاست های نمایش عکس برای دیگر کاربران‬ ‫یا مهمانان سایت‬ ‫02‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 21. 21. ‫افزودن ‪Geotags‬‬ ‫‪: geotag ‬افزودن عرض‬ ‫و طول جغرافیایی به‬ ‫مشخصات عکس برای‬ ‫نمایش روی مختصات‬ ‫نقشه و مشخص کردن‬ ‫آن‬ ‫‪Darg and drop photo‬‬ ‫12‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 22. 22. ‫شبکه اجتماعی بوک مارک ها با‬ ‫وب سایت ‪delicius‬‬ ‫‪ o‬مرور گرها از واژه های متفاوتی جهت ذخیره آدرس‬ ‫سایت های مورد علقه کاربر بکار می برند :‬ ‫‪Favorites o‬‬ ‫‪Bookmarks o‬‬ ‫‪ o‬می توان بوک مارک ها را درون یک پوشه سازماندهی‬ ‫کرد.‬ ‫‪ o‬بوک مارک هر نوع اطلعاتی که با ‪ url‬قابل ردیابی‬ ‫است.فیلم ، عکس و ...‬ ‫22‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 23. 23. ‫شبکه اجتماعی بوک مارک ها با‬ ‫وب سایت ‪ - Delicious‬بوک مارک در‬ ‫مرورگر‬ ‫32‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 24. 24. ‫شبکه اجتماعی بوک مارک ها با‬ ‫وب سایت ‪delicius‬‬ ‫‪Delicious o‬‬ ‫محیا می کند‬ ‫هایتان راهی‬ ‫‪ o‬ابتدا یک اکانت باید بسازید‬ ‫‪ o‬می توانید بوکمارک هایتان را با کاربران دیگر سایت به‬ ‫اشتراک بگذارید.‬ ‫‪ Delicious o‬محبوب بودن یک سایت خاص را مشخص‬ ‫می کند با نمایش تعداد بوک مارک شدن آن سایت‬ ‫توسط دیگر کاربران‬ ‫42‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 25. 25. ‫شبکه اجتماعی بوک مارک ها با‬ ‫وب سایت ‪Delicious‬‬ ‫ویژگی ها :‬ ‫‪ o‬نمایش بوک‬ ‫مارک های‬ ‫محبوب دیگر‬ ‫اعضا‬ ‫‪ o‬نمایش‬ ‫بروز ترین‬ ‫بوک مارک‬ ‫ها‬ ‫‪ o‬عنوان و‬ ‫‪thumbinal‬‬ ‫سایت بوک‬ ‫مارک شده و‬ ‫....‬ ‫52‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 26. 26. ‫تعامل با ‪Delicious‬‬ ‫ابزار‬ ‫نمایش‬ ‫تگ ها‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫تگ‬ ‫اضافه‬ ‫کردن ابزار‬ ‫سایت به‬ ‫مرورگر‬ ‫فایرفاکس‬ ‫62‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 27. 27. ‫ذخیره یک بوک مارک‬ ‫تعریف تگ ها‬ ‫72‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 28. 28. ‫ذخیره یک بوک مارک‬ ‫‪ o‬می توانید بوک مارک های‬ ‫دیگران را به مجموعه بو‬ ‫مارک خودتان اضافه کنید‬ ‫‪ o‬می توان با کلیک روی ابزار‬ ‫بوک مارک های مرتبط‬ ‫فهرست بوک مارک های‬ ‫مورد نظرتان که توسط‬ ‫دیگران ثبت شده را مشاهده‬ ‫نمایید.‬ ‫82‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 29. 29. ‫جستجو برای یک بوک مارک‬ ‫برای رسیدن به‬ ‫مقصد باید‬ ‫مشخصات و‬ ‫ویژگی های‬ ‫مقصد را‬ ‫مستقیما‬ ‫جستجو کنیم‬ ‫92‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬ ‫جستجوی یک‬ ‫کلمه کلیدی و‬ ‫در ادامه کلمات‬ ‫کلیدی دیگر‬ ‫نتایج را فیلتر‬ ‫می کند‬
 30. 30. ‫ویژگی های پیشرفته ‪Delicious‬‬ ‫نمایش بوک مارک های یک تگ خاص بصورت ‪ RSS‬یا ورودی خبر خوان‬ ‫03‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 31. 31. ‫ویژگی های پیشرفته ‪Delicious‬‬ ‫اشتراک بوک مارک هایتان با دیگر کاربران عضو در سایت‬ ‫یا شر کردن بوک مارک های دیگران‬ ‫13‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 32. 32. ‫ویژگی های پیشرفته ‪Delicious‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫23‬ ‫یک ‪ Linkroll‬می توانید آخرین بوک مارک های ثبت‬ ‫شده خود را در سایت یابلگ شخصی خود نمایش‬ ‫دهید.‬ ‫یک ‪ tagroll‬ابر تگی شما )تمام تگ هایی که تعریف‬ ‫کرده اید( را در سایت یا وبلگ شخصی شما نمایش‬ ‫می دهد.‬ ‫جهت نمایش دو ویژگی بال باید کد ‪ HTML‬را سایت‬ ‫گرفته و در وب سایت یا بلگ شخصی خود قرار دهید .‬ ‫تگ هایی که با فونت بزرگتر نمایش داده می شوند‬ ‫نسبت :به دیگر تگ ها محبوبیت بیشتری از جنبه بازدید‬ ‫فصل 4 سازماندهی اطلعات‬
 33. 33. ‫ویژگی های پیشرفته ‪Delicious‬‬ ‫نمایش یک تگ‬ ‫رول‬ ‫نمایش یک‬ ‫لینک رول‬ ‫33‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 34. 34. ‫ویژگی های پیشرفته ‪Delicious‬‬ ‫‪ o‬تشویق بازدید کنندگان سایتتان به افزودن شما لیست‬ ‫بوک مارک هایشان :‬ ‫‪ o‬با افزودن ابزاری که بازدید کنندگان می توانند وب سایت‬ ‫یا بلگ شما را بدون نیاز به اتصال مستقیم به سایت‬ ‫‪ Delicious‬و از طریق سایت مبدا ، بوک مارک‬ ‫خود)سایت شما( را به لیست خود اضافه کنند.‬ ‫43‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 35. 35. ‫ویژگی های پیشرفته ‪Delicious‬‬ ‫تشویق بازدید کنندگان سایتتان به افزودن شما به لیست‬ ‫بوک مارک هایشان با ایکون سایت موجود در مطالب:‬ ‫افزودن دکمه ای برای ورود اطلعات ‪ url‬بدون دسترسی‬ ‫مستقیم به سایت‬ ‫53‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 36. 36. ‫خلصه‬ ‫به کمک‬ ‫‪Tagging o‬‬ ‫.اطلعات دیجیتال دسترسی به آنها را سهولت بخشند‬ ‫‪ o‬وب سایت های که با تگینگ به دسته بندی اطلعات دیجیتال می‬ ‫پرازند:‬ ‫‪Flickr o‬‬ ‫‪Delicious o‬‬ ‫‪ o‬موتور های جستجو برای پیدا کردن مطالب از تگها استفاده می‬ ‫کنند .‬ ‫‪ o‬دو سایت معرفی شده در این مبحث سازماندهی و تگ گذاری‬ ‫روی اطلعات دیجیتال را با کمک ارتباطات شخصی )شبکه‬ ‫اجتماعی افراد( ارتقا می دهند.‬ ‫63‬ ‫فصل 4 : سازماندهی اطلعات‬
 37. 37. 4 Organizing Information ‫سوال ؟‬ ‫با تشکر از توجه شما‬ 1392 ‫آذر ماه‬ ‫: تهیه و تنظیم‬ ‫هومن شیرکانی‬ Web 2.0: Concepts and Applications

×