SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Na...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                  456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Vie...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet N...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Na...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Na...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                  456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Vie...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet N...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet N...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.                 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet ...
SPARTAN VIETNAM CO., LTD.         456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet NamSPARTAN GROU...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS Shop

1,099 views

Published on

For more information, please visit website www.wincor.com.vn, Thanks!

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,099
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS Shop

 1. 1. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.comTAØI LIEÄU : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM SMALL POS Taøi lieäu ñöôïc chuaån bò bôûi : Phoøng phaùt trieån phaàn meàm SPARTAN Vieät Nam Trang 1
 2. 2. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM SMALL POSGiôùi thieäu coâng ty.Coâng Ty Spartan Vieät Nam töï haøo laø moät trong nhöõng nhaø tö vaán vaø cung caáp giaûi phaùp ñöôïc tínnhieäm nhaát trong lónh vöïc veà heä thoáng phaân phoái haøng, quaûn lyù sieâu thò, nhaø haøng, quaûn lyù coâng nôï,quaûn lyù nhaø saùch, caùc giaûi phaùp veà maõ vaïch trong coâng taùc quaûn lyù, ...Chính thöùc hoaït ñoäng taïi Vieät Nam töø naêm 2006 vôùi söï tham gia cuûa caùc chuyeân gia haøng ñaàu tronglónh vöïc tö vaán – coâng ngheä Malaysia, Spartan Vieät Nam ñaõ chöùng toû söï tín nhieäm cuûa mình tröôùcmoät soá löôïng lôùn khaùch haøng thuoäc nhieàu lónh vöïc khaùc nhau vôùi khaû naêng cung caáp giaûi phaùp toáiöu cho caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Caùc saûn phaåm cuûa Spartan Vieät Nam bao goàm :- Giaûi phaùp quaûn lyù trung taâm thöông maïi.- Giaûi phaùp quaûn lyù chuoãi caùc sieâu thò.- Giaûi phaùp quaûn lyù heä thoáng baùn leû.- Giaûi phaùp quaûn lyù heä thoáng caùc nhaø saùch.- Giaûi phaùp quaûn lyù nhaø haøng.- Giaûi phaùp quaûn lyù gian haøng cho thueâ.- Giaûi phaùp quaûn lyù coâng nôï, khaùch haøng.- ÖÙng duïng maõ vaïch trong quaûn lyù kho haøng.- Caùc giaûi phaùt quaûn lyù theo ñaëc thuø doanh nghieäp.- Giaûi phaùp quaûn lyù heä thoáng / caùc cöûa haøng : thôøi trang, giaøy deùp, thöïc phaåm cheá bieán, ...Khoâng chæ ñöôïc bieát ñeán veà caùc giaûi phaùp phaàn meàm öu vieät, Spartan Vieät Nam coøn ñöôïc bieát ñeánlaø moät trong nhöõng nhaø cung caáp thieát bò chuyeân duïng phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù, hoã trôï baùn haøngcuûa caùc haõng saûn xuaát noåi tieáng, ñaëc bieät laø caùc thieát bò maõ vaïch chuyeân duïng, maùy in hoaù ñônchuyeân duïng caùc loaïi, thieát bò ñoïc/ghi theû, thieát bò choáng troäm ...Giaûi phaùp cuûa Spartan Vieät Nam treân thò tröôøng khoâng nhöõng gia taêng veà soá löôïng, khoâng ngöøngcaûi tieán veà chaát löôïng dòch vuï maø coøn ñöôïc tích hôïp coâng ngheä tieân tieán. Trang 2
 3. 3. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.comTieâu chí hoaït ñoäng cuûa Spartan Vieät Nam laø luoân ñoåi môùi saûn phaåm dòch vuï, toái öu hoaù caùc nghieäpvuï quaûn lyù, cung caáp cho khaùch haøng caùc giaûi phaùp toái öu, chính ñieàu naøy ñaõ taïo neân söï gaén boù beànchaët giöõa khaùch haøng vaø Spartan Vieät Nam.Vôùi mong muoán ñöôïc hôïp taùc vôùi caùc khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, Spartan Vieät Nam cam keátcung caáp cho khaùch haøng caùc saûn phaåm dòch vuï toát nhaát vôùi giaù thaønh reû nhaát, trong thôøi gian nhanhnhaát.Spartan Vieät Nam haân haïnh ñöôïc hôïp taùc vaø phuïc vuï quyù khaùch.Coâng ty TNHH SPARTAN VIEÄT NAMTraân troïng.Chöông trình Small POS (Point of sales) nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu veà quaûn lyù doanh soá baùn haøngcuûa cöûa haøng thôøi trang, giaày deùp, thöïc phaåm cheá bieán, v.v..., laø moät coâng cuï nhoû goïn,hoã trôï nhanhchoùng, hieäu quaû.MUÏC LUÏC :1. Danh muïc : 1.1. Ngöôøi söû duïng 1.2. Nhoùm haøng 1.3. Haøng hoaù2. Baùn haøng3. Tính naêng hoã trôï 3.1. In maõ vaïch 3.2. Döï phoøng löu döõ lieäu 3.3. Ñoåi traû haøng 3.4. Ñaêng nhaäp 3.5. Thoâng tin 3.6. Thoaùt4. Baùo caùo 4.1. Haøng hoaù 4.2. Baùn haøng 4.3. Baùo caùo baùn chi tieát 4.4. Baùo caùo Ñoái chieáu soá lieäu kieåm keâ 4.5. Baùo caùo Ñoåi traû haøng hoùa. Trang 3
 4. 4. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com1.1 Ngöôøi söû duïng :Noäi dung form : khai baùo nhöõng ngöôøi söû duïng chöông trình (Moãi ngöôøi söû duïng chöông trình caànteân ñaêng nhaäp vaø maät khaåu ñeå coù theå vaøo ñöôïc chöông trình)Caùc tröôøng nhaäp : - Teân ñaêng nhaäp : teân ngöôøi söû duïng chöông trình - Maät khaåu : maät khaåu ngöôøi söû duïng chöông trình - Quyeàn : coù 2 quyeàn laø “Quaûn trò” vaø “Baùn haøng”, quyeàn “Quaûn trò” laø cao nhaát vaø söû duïng ñöôïc taát caû tính naêng cuûa chöông trình, quyeàn “Baùn haøng” thaáp hôn duøng cho nhaân vieân baùn haøngCaùc tính naêng : - Theâm : choïn nuùt “Theâm” ñeå xoaù caùc tröôøng nhaäp ñeå khai baùo theâm ngöôøi söû duïng - Löu : choïn nuùt “Löu” ñeå löu thoâng tin ngöôøi duøng sau khi khai baùo caùc tröôøng nhaäp - Xoaù : choïn nuùt “Xoaù” ñeå xoaù ngöôøi duøng - Thoaùt : choïn nuùt “Thoaùt” ñeå thoaùt khoûi form hieän thôøi Trang 4
 5. 5. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com1.2 Nhoùm haøng :Noäi dung form : khai baùo caùc nhoùm haøng ñeå quaûn lyù baùn haøng theo nhoùm (trong danh saùch caùc maëthaøng kinh doanh cuûa cöûa haøng caàn ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm ñeå tieän vieäc quaûn lyù)Caùc tröôøng nhaäp : - Maõ nhoùm : tham khaûo ñaët maõ nhö hình treân - Teân nhoùm : tham khaûo ñaët teân nhö hình treânCaùc tính naêng : gioáng 1.1 Trang 5
 6. 6. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com1.3 Haøng hoaù :Noäi dung form : khai baùo caùc maët haøng kinh doanhCaùc tröôøng nhaäp : caùc tröôøng ñaäm phaûi nhaäp vaøo - Maõ HH : maõ haøng hoaù 8 kyù töï, töï ñoäng phaùt sinh - Teân HH : teân haøng hoaù - Nhoùm haøng : moãi haøng hoaù thuoäc 1 nhoùm haøng - SL toàn : soá löôïng toàn, khoâng nhaäp vaøo, chöông trình töï tính - SL nhaäp : soá löôïng nhaäp, moãi khi coù theâm haøng thì nhaäp vaøo - Toång SL : toång soá löôïng ñaõ nhaäp, coù theå nhaäp, chöông trình töï tính - Giaù mua : giaù mua haøng hoaù - Giaù baùn : giaù baùn haøng hoaùCaùc tính naêng : - Tìm theo maõ : nhaäp maõ haøng hoaù vaøo chöông trình seõ kieám haøng hoaù - Tìm theo teân : nhaäp teân haøng hoaù vaøo chöông trình seõ kieám haøng hoaù - Theâm, Löu, Xoaù, Ñoùng : gioáng 1.1 Trang 6
 7. 7. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com - In : choïn nuùt “In” ñeå in danh muïc haøng hoaù 2. Giao dieän baùn haøng :Noäi dung form : baùn haøngThöïc hieän theo caùc böôùc sau : - Böôùc 1 : choïn maët haøng caàn baùn theo 2 caùch : + Caùch 1 : duøng scanner queùt maõ vaïch daùn treân maët haøng + Caùch 2 : baám phím F2 ñeå hieän leân danh muïc haøng roài löïa choïn Sau khi choïn maët haøng seõ hieän treân löôùi “Chi tieát hoaù ñôn” vaø “Toång SL” “Toång coäng” ñöôïc tính, neáu choïn 1 laàn thì soá löôïng baùn laø 1, neáu choïn 2 laàn thì soá löôïng baùn laø 2, v.v... - Böôùc 2 : tính tieàn (sau khi ñaõ choïn caùc maët haøng caàn baùn) + Baám phím F1 ñeå nhaäp “Chieát khaáu” neáu coù, baám phím Enter ñeå xuoáng doøng Trang 7
 8. 8. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com + Nhaäp “Tieàn khaùch traû”, baám phím Enter ñeå xuoáng doøng, chöông trình töï tính “Tieàn thoái laïi” - Böôùc 3 : in hoaù ñôn, baám F4 ñeå inTính naêng hoã trôï : - Xoaù maët haøng treân löôùi : nhaáp ñoâi chuoät vaøo maët haøng treân löôùi ñeå xoaù - Huyû : baám phím F3 ñeå xoaù heát caùc maët haøng treân löôùi 3.1 In maõ vaïch :Noäi dung form : in maõ vaïch daùn vaøo haøng hoaùThöïc hieän theo caùc böôùc sau : - Böôùc 1 : choïn nuùt “Tìm kieám” ñeå choïn maët haøng caàn in maõ vaïch - Böôùc 2 : nhaäp soá löôïng maõ vaïch caàn in cuûa maët haøng - Böôùc 3 : baám “Choïn” ñeå ñöa leân löôùi - Böôùc 4 : tieáp tuïc choïn taát caû maët haøng caàn in maõ vaïch - Böôùc 5 : choïn nuùt “Xuaát file” ñeå xuaát danh saùch haøng caàn in ra file text - Böôùc 6 : môû chöông trình in maõ vaïch ñeå in Trang 8
 9. 9. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com3.2 Döï phoøng löu döõ lieäu :Noäi dung form : löu döõ lieäu vaøo thieát bò löu tröõ ñeà phoøng maát döõ lieäuThöïc hieän theo caùc böôùc sau : - Böôùc 1 : choïn nuùt ñeå choïn nôi löu döõ lieäu - Böôùc 2 : choïn nuùt “Ñoàng yù” ñeå löu döõ lieäu3.3 Ñoåi traû haøng : Trang 9
 10. 10. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.comNoäi dung form : huyû hoaù ñôn hoaëc maët haøng treân hoaù ñôn (tröôøng hôïp khaùch traû haøng)Tröôøng hôïp huyû hoaù ñôn : - B1 : choïn giao dòch “Huyû hoaù ñôn” - B2 : nhaäp maõ hoaù ñôn caàn huyû - B3 : choïn nuùt “Huyû hoaù ñôn”Tröôøng hôïp huyû maët haøng treân hoaù ñôn : - B1 : choïn giao dòch “Huyû töøng maët haøng” - B2 : nhaäp maõ hoaù ñôn chöùa maët haøng caàn huyû - B3 : nhaäp maõ maët haøng caàn huyû - B4 : choïn nuùt “Huyû maõ haøng”3.4 Ñaêng nhaäp : ñaêng nhaäp laïi vôùi teân vaø maät khaåu khaùc3.5 Thoâng tin : thoâng tin veà heä thoáng vaø coâng ty3.6 Thoaùt : thoaùt khoûi chöông trình4.1 Baùo caùo haøng hoaù : in danh muïc haøng hoaù vaø löôïng toàn hieän taïi4.2 Baùo caùo baùn haøng : in doanh soá baùn haøng töø ngaøy ñeán ngaøy Trang 10
 11. 11. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com4.3 Baùo caùo baùn haøng chi tieát : in doanh soâ baùn haøng chi tieát theo maët haøng 4.4 Baùo caùo kieåm keâ haøng hoùa ( theå hieän baèng soá lieäu thöïc kieåm taïi gian haøng cuaû khaùch). Trang 11
 12. 12. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.comMaãu hoùa ñôn baùn leû daønh cho Khaùch haøng: ñaây laø maãu chuaån trieån khai cho khaùch haøng, chuùng toâiseõ thieát keá maãu theo yeâu caàu cuaû Quyù khaùch haøng neáu maãu hôïp leä. Trang 12
 13. 13. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam SPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.comNhöõng noäi dung trình baøy treân ñöôïc trình baøy ngaén goïn vaø deã hieåu tuy nhieân vaãn khoâng theå traùnhkhoûi sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa quyù khaùch haøng.Xin chaân thaønh caùm ôn !Döôùi ñaây laø moâ hình ñaày ñuû nhöõng thieát bò vaø phaànn meàm caàn thieát cho hoaït ñoäng baùn haøng cuûaquyù khaùch : Trang 13
 14. 14. SPARTAN VIETNAM CO., LTD. 456/57 Cao Thang (noi dai), District 10, Ho Chi Minh City, Viet NamSPARTAN GROUP OF COMPANIES Tel : 84 08 38 680 104 Fax : 84 08 38 680 105 Website : www.tamnhintoancau.com Chuùc caùc baïn nhanh choùng laøm quen vôùi chöông trình ! ® Baûn quyeàn : Coâng Ty TNHH SPARTAN VIETNAM ® Copyright by SPARTAN VIETNAM CO., LTD. Trang 14

×