Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giaotrinh access 2010_full_3531

910 views

Published on

Tự học Microsoft Access 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Giaotrinh access 2010_full_3531

 1. 1. GIÁO TRÌNH TIN HỌC DÀNH CHO NGƯỜI TỰ HỌC ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG Tự học Microsoft Access 2010 NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 2. 2. ĐỖ TRỌNG DANH-NGUYỄN VŨ NGỌC TÙNG Tự học Microsoft Access 2010 Dành cho người tự học ( Tái bản lần thứ 10) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 3. 3. Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc ĐINH TRẦN BẢO Tổng biên tập LÊ A Người nhận xét: TRUNG NGUYỄN MINH KHƯƠNG Biên tập nội dung: CHÂU TRẦN Trình bày bìa: NGUYỄN QUỐC ĐẠI Kĩ thuật vi tính: NQD_9X Mã số: 05.08.429/811/ĐH.2022 Tự học Microsoft Access 2010 In 100.000 cuốn khổ 24 x 35cm tại Công ti In Tiến An. Giấy phép xuất bản số 123-452/ XB-QLXB, kí ngày 10/09/2022. In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2022.
 4. 4. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc Chương 1 TONG QUAN VÊ MICROSOFT ACCESS 2010 1.1. Gii thieu: Microsoft Access là mot thành phân trong bo Microsoft Office c#a hãng Microsoft. MS Access cung câp cho ngư)i dùng giao dien thân thien và các thao tác ñơn gi/n, tr1c quan trong viec xây d1ng và qu/n tr5 cơ s6 d7 lieu cũng như xây d1ng các 9ng d:ng cơ s6 d7 lieu. Access là mot he qu/n tr5 cơ s6 d7 lieu quan he (RDMS- Relational Database Management System), rât phù h?p cho các bài toán qu/n lý vAa và nhB. Hieu năng cao và ñac biet de sG d:ng do giao dien giông các phân mêm khác trong bo MS Office như MS Word, MS Excel. Access còn cung câp he thông công c: phát trien khá mPnh ñi kèm (Development Tools) giúp các nhà phát trien phân mêm ñơn gi/n trong viec xây d1ng trn gói các d1 án phân mêm qu/n lý qui mô vAa và nhB MS Access 2010 cung câp he thông công c: rât mPnh, giúp ngư)i dùng nhanh chóng và de dàng xây d1ng chương trình 9ng d:ng thông qua query, form, report kêt h?p vWi mot sô lenh Visual Basic. Trong Microsoft Access 2010, bPn có the xây d1ng cơ s6 d7 lieu web và ñưa chúng lên các SharePoint site. Ngư)i duyet SharePoint có the sG d:ng 9ng d:ng cơ s6 d7 lieu c#a bPn trong mot trình duyet web, sG d:ng SharePoint ñe xác ñ5nh ai có the xem nh7ng gì. Nhiêu c/i tiên mWi ho tr? kh/ năng ñưa d7 lieu lên web, và cũng cung câp l?i ích trong viec xây d1ng cơ s6 d7 lieu trên máy ñơn truyên thông. Access 2010 giao dien ngư)i dùng cũng ñã thay ñoi. Nêu bPn không quen vWi Office Access 2007, Ribbon và CGa so Danh m:c chính có the là mWi cho bPn. Thanh Ribbon này thay thê các menu và thanh công c: tA phiên b/n trưWc. CGa so Danh m:c chính thay thê và m6 rong các ch9c năng c#a cGa so Database. -1-
 5. 5. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc Và mot ñiem mWi trong Access 2010, Backstage View cho phép bPn truy cap vào tât c/ các lenh áp d:ng cho toàn bo cơ s6 d7 lieu, như là thu gn và sGa ch7a, hoac các lenh tA menu File. Các lenh ñư?c bô trí trên các tab 6 phía bên trái c#a màn hình, và moi tab ch9a mot nhóm các lenh có liên quan hoac các liên kêt. Ví d:, nêu bPn nhân New, bPn se thây tap h?p các nút cho phép bPn tPo ra mot cơ s6 d7 lieu mWi tA ñâu, hoac bang cách chn tA mot thư vien c#a cơ s6 d7 lieu các mau thiêt kê chuyên nghiep. 1.2. Khi ñong Access 2010: ðe kh6i ñong MS Access ta có the dùng mot trong các cách sau: − Cách 1: Start (All) -2- Programs Microsoft Office Microsoft Office Access 2010. − Cách 2: Double click vào shortcut Ms Access trên desktop, xuât hien cGa so kh6i ñong Access như hình. 1.3. Các thành phân trong c.a so khi ñong: 1.3.1. Thanh Quick Access: Thanh công c: Quick Access: Hien th5 bên trái c#a thanh tiêu ñê, mac ñ5nh thanh Quick Access gôm các nút công c: Save, Undo, … Bên ph/i c#a Quick Access ch9a nút Customize, khi cơ s6 d7 lieu ñang m6, nêu click nút Customize se xuât hien mot menu giúp bPn cho ñ5nh các nút lenh hien th5 trên thanh Quick Access, nêu các lenh không có trong menu, bPn có the click nút More
 6. 6. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc Commands hoac click ph/i trên thanh Quick Access chn Customize Quick Access Toolbar. ðe thêm nút lenh vào Quick Access, bPn chn lenh trong khung choose commands from, click nút Add click OK. 1.3.2. Vùng làm viec: Khi kh6i ñong Access, trong cGa so kh6i ñong, mac ñ5nh tab File và lenh New trong tab File ñư?c chn, cGa so ñư?c chia thành 3 khung: − Khung bên trái gôm các lenh trong tab File − Khung gi7a: ch9a các loPi tap tin cơ s6 d7 lieu mà bPn có the tPo mWi. − Khung bên ph/i: ñe nhap tên và chn v5 trí lưu tap tin mWi tPo và th1c thi lenh tPo mWi cơ sơ d7 lieu. 1.3.3. Thanh Ribbon: Bên dưWi thanh tiêu ñê, Access 2010 hien th5 các nút lenh trên mot thanh dài ñư?c gi là Ribbon, thanh Ribbon có the chiêm nhiêu không gian màn hình, ta có the thu nhB kích thưWc c#a Ribbon bang cách click nút Minimize The Ribbon -3- Thanh Ribbon ñư?c tPo b6i nhiêu tab khác nhau, ñe truy cap vào mot tab bPn có the click
 7. 7. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc trên nhãn c#a tab hoac dùng phím tat. Nhân phím Alt hoac F10 ñe hien th5 tên c#a các phím tat c#a các tab. Hâu hêt các tab trên Ribbon ñư?c chia thành tAng nhóm khác nhau, moi nhóm hien th5 tiêu ñê con bên dưWi c#a nhóm. Mot sô nhóm trong Ribbon có hien th5 nút , khi click nút này se xuât hien cGa so cho phép thiêt lap các thuoc tính c#a nhóm tương 9ng. 1.3.4. C.a so Properties CGa so Properties giúp bPn có the hieu chonh thuoc tính c#a ñôi tư?ng, tùy theo ñôi tư?ng ñang ñư?c chn mà cGa so thuoc tính se ch9a nh7ng thuoc tính tương 9ng c#a ñôi tư?ng ñó. ðe m6 cGa so Properties, bPn chn ñôi tư?ng muôn thay ñoi thuoc tính, chn tab Design hoac nhân to h?p phím Atl +Enter CGa so Properties ñư?c chia thành năm nhóm − Format: Gôm các thuoc tính ñ5nh dPng ñôi tư?ng − Data: Gôm các thuoc tính truy suât d7 lieu c#a ñôi tư?ng. − Event: Gôm các s1 kien (event) c#a ñôi tư?ng. − Other: Gôm các thuoc tính giúp bPn tPo he thông menu, toolbars,… − All: Gôm tât c/ các thuoc tính trong bôn nhóm trên. -4-
 8. 8. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc 1.3.5. Thanh Navigation Pane Navigation Pane là khung ch9a noi dung chính c#a cơ s6 d7 lieu. TA khung Navigation Pane, bPn có the m6 bât kỳ Table, Query, Form, Report, Macro, hoac module trong cơ s6 d7 lieu bang cách double click vào tên c#a ñôi tư?ng. Bang cách click ph/i vào tên c#a ñôi tư?ng trong Navigation Pane, bPn có the th1c hien các thao tác vWi ñôi tư?ng như: ñoi tên, sao chép, xoá, import, export mot ñôi tư?ng… Nhân phím F11 hoac click vào mũi tên kép 6 góc trên bên ph/i c#a khung Navigation Pane ñe hien th5 hoac an khung Navigation Pane. 1.4. Cách t:o tap tin cơ s d lieu: 1.4.1. T:o mot cơ s d lieu mi rong: − TPi cGa so kh6i ñong, click nút Blank Database. − File name: nhap tên tap tin cơ s6 d7 lieu, trong Access 2010, tap tin cơ s6 d7 lieu ñư?c lưu vWi tên có phân m6 rong là .accdb. − Nêu không cho ñ5nh ñư)ng dan thì mac ñ5nh tap tin mWi tPo se ñư?c lưu trong thư m:c Document, ngư?c lPi, click nút Brows ñe cho ñ5nh v5 trí lưu tap tin. Click nút Create ñe tPo tap tin cơ s6 d7 lieu. -5-
 9. 9. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc 1.4.2. T:o cơ s d lieu theo mau (Template) − TPi cGa so kh6i ñong. − Chn Sample Templatechn mot mau cơ s6 d7 lieu có san. − Trong khung File name, nhap tên tap tin cơ s6 d7 lieu và click nút Browse ñe cho ñ5nh v5 trí lưu tap tin, Click nút create ñe tPo cơ s6 d7 lieu. 1.5. QuCn lý cơ s d lieu Sau khi tPo cơ s6 d7 lieu, hoac m6 mot cơ s6 d7 lieu thì Tab File se hien th5 các lenh qu/n lý tap tin cơ s6 d7 lieu. 1.5.1. Recent: M:c Recent hien th5 danh sách các tap tin cơ s6 d7 lieu ñư?c m6 gân nhât. Sô tap tin hien th5 trong danh sách này mac ñ5nh là 9, có the thay ñoi bang cách: -6- − TPi cGa so làm viec c#a Access, chn tab File. − Chn Options Client Settings − Trong m:c Display, thay ñoi giá tr5 c#a thuoc tính “Show This Number Of Recent Documents” − Click OK. 1.5.2. M mot cơ s d lieu: ðe m6 mot cơ s6 d7 lieu ñã có ta th1c hien mot trong các cách sau:
 10. 10. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc -7- − Cách 1: ∗ TPi cGa so kh6i ñong, trong tab File Open… ∗ Chn tap tin cơ s6 d7 lieu cân m6Open. − Cách 2: ∗ Double click vào tên tap tin cân m6. 1.5.3. Thoát khEi access: Có the thoát khBi Access bang mot trong các cách: ∗ Chn menu File Exit ∗ Nhân to h?p phím Alt + F4; ∗ Hoac sG d:ng nút Close trên cGa so Access ñang m6. 1.5.4. Thu gFn và chGnh s.a cơ s d lieu (Compact Repair Database) Khi tPo thêm ñôi tư?ng trong cơ s6 d7 lieu thì dung lư?ng c#a tap tin cơ s6 d7 lieu se tăng lên, khi xóa mot ñôi tư?ng thì vùng nhW c#a nó se rong, nhưng không sG d:ng ñư?c. Ch9c năng Compact Repair Database giúp thu hôi lPi phân bo nhW b5 rong, làm cho tap tin cơ s6 d7 lieu gn lPi. Cách th1c hien: − M6 cơ s6 d7 lieu cân thu gn và chonh sGa − Click nút Compact Repair Database
 11. 11. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc -8- 1.5.5. T:o password − M6 cơ s6 d7 lieu 6 chê ño Exclusive bang cách: File Open Open Exclusive. − Chn tab File Chn lenh Info Click nút set Database Password − Nhap Password 2 lân OK 1.5.6. G bE password − M6 cơ s6 d7 lieu 6 chê ño Exclusive: File Open Open Exclusive − Trong tab File, chn lenh InfoClick nút UnSet Database Password. 1.6. Các ñôi tưNng trong cơ s d lieu trong Access Cơ s6 d7 lieu là mot tap h?p nh7ng sô lieu liên quan ñên mot m:c ñích qu/n lý, khai thác d7 lieu nào ñó, CSDL trong Access là cơ s6 d7 lieu quan he gom các thành phân: Tables, Querys, Forms, Reports, Pages, Macros, Modules. 1.6.1. BCng (Tables): Table là thành phân quan trng nhât c#a tap tin cơ s6 d7 lieu Access, dùng ñe lưu tr7 d7 lieu. Do ñó ñây là ñôi tư?ng ph/i ñư?c
 12. 12. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc tPo ra trưWc. Bên trong mot b/ng, d7 lieu ñư?c lưu thành nhiêu cot và nhiêu dòng. 1.6.2. Truy vân (Queries): Query là công c: ñe ngư)i sG d:ng truy vân thông tin và th1c hien các thao tác trên d7 lieu. Ngư)i sG d:ng có the sG d:ng ngôn ng7 SQL hoac công c: QBE ñe thao tác trên d7 lieu. 1.6.3. Bieu mau (Forms): Form là công c: ñe thiêt kê giao dien cho chương trình, dùng ñe cap nhat hoac xem d7 lieu. Bieu mau giúp thân thien hóa quá trình nhap, thêm, sGa, xóa và hien th5 d7 lieu. 1.6.4. Báo cáo (Reports): Report là công c: giúp ngư)i dùng tPo các kêt xuât d7 lieu tA các b/ng, sau ñó ñ5nh dPng và sap xêp theo mot khuôn dPng cho trưWc và có the in ra màn hình hoac máy in. 1.6.5. Tap lenh (Macros): Macro là mot tap h?p các lenh nham th1c hien mot loPt các thao tác ñư?c qui ñ5nh trưWc. Tap lenh c#a Access có the ñư?c xem là mot công c: lap trình ñơn gi/n ñáp 9ng các tình huông c: the. 1.6.6. Bo mã lenh (Modules): Là công c: lap trình trong môi trư)ng Access mà ngôn ng7 nên t/ng c#a nó là ngôn ng7 Visual Basic for Application. ðây là mot dPng t1 ñong hóa chuyên sâu hơn tap lenh, giúp tPo ra nh7ng hàm ngư)i dùng t1 ñ5nh nghĩa. Bo mã lenh thư)ng dành cho các lap trình viên chuyên nghiep. Công c: ñe tPo các ñôi tư?ng trong Access ñư?c to ch9c thành tAng nhóm trong tab Create c#a thanh Ribbon -9-
 13. 13. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc 1.7. Thao tác vi các ñôi tưNng trong cơ s d lieu: ðe làm viec trên ñôi tư?ng, ta chn ñôi tư?ng trên thanh Access object, các thành viên c#a ñôi tư?ng se xuât hien bên dưWi tên c#a ñôi tư?ng. 1.7.1. T:o mi mot ñôi tưNng: − Click tab Create trên thanh Ribbon. − Trong nhóm công c: c#a tAng ñôi tư?ng, chn cách tPo tương 9ng. 1.7.2. Thiêt kê lPi mot ñôi tưNng: -10- − Nêu ñôi tư?ng ñang ñóng: ∗ Click ph/i trên ñôi tư?ng cân thiêt kê lPi. ∗ Chn Design view. − Nêu ñôi tư?ng ñang m6: ∗ Click nút Design View. 1.7.3. Xem noi dung trình bày cXa mot ñôi tưNng: − Nêu ñôi tư?ng ñang m6 6 chê ño Design View ∗ Click nút View. − Nêu ñôi tư?ng ñang ñóng: ∗ Click ph/i trên tên ñôi tư?ng cân xem. ∗ Chn Open. 1.7.4. Xóa mot ñôi tưNng. − Click ph/i chuot trên ñôi tư?ng cân xóa, − Chn m:c delete trên Menu Popup. − Hoac chn rôi nhân phím Delete. Hoac nút trên thanh công c:. 1.7.5. ðoi tên ñôi tưNng − Click ph/i chuot trên ñôi tư?ng, chn rename, − Hoac nhân F2 − Nhap tên mWi.
 14. 14. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc 1.7.6. Sao chép mot ñôi tưNng − Click ph/i chuot lên thành viên cân chép − Chn m:c copy ñe chép ñôi tư?ng vào Clipboard. − Click nút Paste trên thanh Menu ñe chép vào cGa so database. − Nhap tên cho ñôi tư?ng sao chép. − ðôi vi kieu ñôi tưNng Table, ta có the l1a chn 1 trong 3 kieu sao chép ∗ Structure only: Sao chép câu trúc ∗ Structure and data: Sao chép câu trúc và d7 lieu ∗ Append Data to Exiting Table: Thêm d7 lieu vào mot b/ng ñang tôn tPi. 1.7.7. Chép d lieu t] Access sang ^ng d_ng khác -11- (Export). Có the xuât d7 lieu sang cơ s6 d7 lieu Access khác, hoac Excel,Word, Pdf … Cách thc hien: − Chn ñôi tư?ng muôn xuât sang 9ng d:ng khác. − Chn tab External Data. − Trong nhóm công c: Export, chn loPi 9ng d:ng mà bPn muôn xuât d7 lieu: Excel, Text file, XML file, Word, Access… − Click nút Browse… cho ñ5nh v5 trí xuât d7 lieu. − Click OK hoàn tât viec export d7 lieu.
 15. 15. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc 1.7.8. Chép d lieu t] ^ng d_ng khác vào cơ s d lieu Access hien hành (Import) Có the chép d7 lieu tA 9ng d:ng khác như Excel, ODBC Database, XML file, Access, …vào cơ s6 d7 lieu hien hành. -12- Cách thc hien: Chn tab External Data. − Trong nhóm lenh Import Link, chn 9ng d:ng mà bPn muôn chép d7 lieu. − Lân lư?t làm theo các bưWc hưWng dan c#a Access. a. Chép d lieu t] Excel vào Access ∗ Trong cGa so làm viec c#a Access, chn tab External Data, click nút Excel trong nhóm lenh Import Link. ∗ Chn tap tin Excel cân chép (Click nút Browse… ñe tìm tap tin Excel)Open ∗ OK, sau ñó th1c hien theo các bưWc hưWng dan c#a Access + Chn sheet ch9a d7 lieu cân chép, Next. + Chn dòng làm tiêu ñê cho b/ng, Next. + Cho ñ5nh thuoc tính cho các field Next. + Chn cách tPo khóa cho b/ng
 16. 16. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc ▪ Let Access add primary key: Access t1 tPo khóa. ▪ Chose my own primary key: BPn cho ñ5nh khóa. ▪ No primary key: Không tPo khóa. + Nhap tên cho b/ng Finish. + Access hien th5 thông báo cho biêt hoàn tât quá trình import mot file Excel thành mot b/ng trong Access. b. Chép d lieu t] cơ s d lieu Access khác vào cơ s -13- d lieu hien hành. ∗ Trong cGa so làm viec c#a Access, chn tab External Data, click nút Access trong nhóm lenh Import Link. ∗ Chn tap tin Access ch9a d7 lieu cân chép (Click nút Browse… ñe tìm tap tin Access) Open. ∗ Chn tùy chn “Import table, query, form, report, macro and modules into the current database” ñe cho ñ5nh v5 trí lưu tr7 d7 lieu trong cơ s6 d7 lieu hien hànhOK ∗ Trong cGa so Import
 17. 17. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc object, chn ñôi tư?ng cân chép. Có the chn nhiêu ñông th)i ñôi tư?ng hoac chn tât c/ bang cách click nút Select AllOK. 1.7.9. Ch^c năng Link Ch9c năng Link trong Acces ñe duy trì môi liên kêt vWi d7 lieu nguôn. Nêu d7 lieu nguôn thay ñoi thì d7 lieu trong b/ng liên kêt se thay ñoi theo và ngư?c lPi. Cách th1c hien tương t1 như ch9c năng Import, nhưng trong cGa so Get External Data, ta chn tùy chn “Link to data source by creating a link table” Chn b/ng muôn link OK 1.8. ChFn giao dien ngưei dùng trong Access 2010 Các phiên b/n trưWc ñây c#a Access cung câp cho mot loPi giao dien ngư)i dùng duy nhât là các cGa so có the chông lên nhau. Bat ñâu vWi Access 2007, và bây gi) trong Access 2010, bPn có s1 l1a chn c#a viec sG d:ng các giao dien truyên thông hoac loPi giao dien mWi có dPng các tab. 1.8.1. Tabbed Documents Tabbed Documents là giao dien lý tư6ng cho ngư)i dùng làm viec vWi nhiêu hơn mot ñôi tư?ng tPi mot th)i ñiem. Trong giao dien này form và report không the nam trên ñâu trang c#a mot khác và ngư)i dùng có the xem tât c/ các ñiêu khien trên mot ñôi tư?ng giao dien ngư)i dùng mà không cân ph/i di chuyen mot ñôi tư?ng trong ñư)ng ñi. -14-
 18. 18. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc 1.8.2. Overlapping Windows Overlapping Windows có l?i thê hơn. Do s1 ña dPng c#a viec thiêt lap thuoc tính BorderStyle và kh/ năng loPi bB các nút Min, Max, và Close. VWi giao dien Overlapping Windows, bPn có the de dàng buoc ngư)i dùng tương tác vWi mot form tPi mot th)i ñiem. 1.8.3. Chuyen t] giao dien Tabbed Documents sang Overlapping Windows ðôi vWi Access 2007 và Access 2010 thì khi kh6i ñong mac ñ5nh là giao dien Tabbed Documents ñe chuyen sang dPng Overlapping Windows ta th1c hien như sau: − Trong cGa so làm viec c#a Access, chn tab File chn lenh Options. − Trong cGa so Access options, chn Current Database. − Trong m:c Document Window Options − Chn Overlapping WindowsOK − Thoát khBi Access và kh6i ñong lPi. -15-
 19. 19. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc Chương 2 XÂY DiNG CƠ Sk Dl LIEU Xây d1ng cơ s6 d7 lieu là công viec quan trng ñâu tiên trong toàn bo qui trình phát trien mot 9ng d:ng trên Access. Mot cơ s6 d7 lieu ñư?c thiêt kê và xây d1ng tôt se là nh7ng thuan l?i trong quá trình phát trien 9ng d:ng. 2.1. Khái niem vê cơ s d lieu Access Mot cơ s6 d7 lieu Access bao gôm tap h?p các b/ng d7 lieu có quan he chat che, phù h?p ñe ph:c v: lưu tr7 d7 lieu cho mot 9ng d:ng qu/n lý. Ví d:: Mot cơ s6 d7 lieu Qu/n lý sinh viên bao gôm tap h?p các b/ng d7 lieu: SINHVIEN, LOP, MONHOC, KETQUA ñư?c kêt nôi nhau mot cách phù h?p ph:c v: viec lưu tr7 d7 lieu cho 9ng d:ng qu/n lý sinh viên. Câu trúc cơ s6 d7 lieu qu/n lý sinh viên trong Access ñư?c mô t/ như sau: 2.2. BCng d lieu (Table) 2.2.1. Khái niem: BCng (Table): Là thành phân cơ b/n trong cơ s6 d7 lieu c#a MS Access. ðây là ñôi tư?ng quan trng nhât, dùng ñe lưu tr7 d7 lieu, moi b/ng lưu tr7 thông tin vê mot ñôi tư?ng ñang qu/n lý. Mot b/ng gôm có nhiêu cot (field) và nhiêu hàng (record) Cot (Field) : Moi field (field hoac cot) trong mot b/ng cho ch9a mot loPi d7 lieu duy nhât, nó lưu tr7 mot thuoc tính c#a ñôi tư?ng.Trong mot b/ng ph/i có ít nhât mot field. -16-
 20. 20. Giáo trình Access Trung tâm Tin hc Ví d_: B/ng SINHVIEN, lưu tr7 thông tin c#a ñôi tư?ng sinh viên, gôm các field MASV, HOSV, TENSV, PHAI, NGAYSINH, DIACHI, MALOP. Các field bieu dien thông tin c#a sinh viên Dòng (Record): Là mot the hien d7 lieu c#a các field trong b/ng. Trong mot b/ng có the có không có record nào hoac có nhiêu records. Trong mot b/ng thì d7 lieu trong các record không ñư?c trùng lap. 2.2.2. Khóa chính (Primary key) Khóa chính c#a mot b/ng là mot hoac nhiêu field kêt h?p mà theo ñó Access se xác ñ5nh mot record duy nhât trong b/ng. D7 lieu trong field khóa chính không ñư?c trùng và không rong. Thông thư)ng, trong moi b/ng nên có khóa chính ñe tPo quan he gi7a các b/ng trong cơ s6 d7 lieu và ñe MS Access t1 ñong kiem tra ràng buoc d7 lieu khi ngư)i dùng nhap lieu. Ví d_: trong b/ng sinh viên Mã sinh viên xác ñ5nh mot sinh viên duy nhât. Khi mot field hoac nhiêu field kêt h?p ñư?c cho ñ5nh là khóa chính thì Access se t1 ñong tPo cho m:c cho chúng. -17- Record Khóa chính

×