Kq tuyen sinh 10 2011 2012

1,354 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kq tuyen sinh 10 2011 2012

 1. 1. diem diemstt sbd ho va ten Phai DT Ngay sinh Truong nghe VAN LY TOAN tong cc cong1 010306 L£ NG¤ NGäC LINH N÷ Kinh 20/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 8 10 9.5 48.52 010655 D¦¥NG QUèC TRUNG Nam Kinh 31/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 3.5 4.5 7.5 9.75 9.5 48.253 010628 TRÇN THÞ MINH TRANG N÷ Kinh 21/11/1996 THCS Léc Ng·i A 1 2.5 3.5 8.25 9.75 9.25 48.254 010262 §INH QUèC KH¸NH Nam Kinh 02/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 7.75 9.5 9 46.55 010728 HUúNH Vò §¹I Vü Nam Kinh 21/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 3 4 6.75 9.5 9 456 010462 TRÇN THÞ BÝCH PH¦îNG N÷ Kinh 16/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 8.5 8.75 8.25 44.757 010579 NGUYÔN §ÆNG UY£N THïY N÷ Kinh 31/3/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 8.25 9.25 8 44.258 010018 TRÞNH THI LAN ANH N÷ Kinh 05/05/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 7.25 9 8.75 43.59 010457 NGUYÔN HåNG PH¦îNG N÷ Kinh 29/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7.5 8.25 9 43.2510 010552 NGUYÔN THÞ MINH THI N÷ Kinh 01/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 6.75 9.5 8.75 4311 010541 Vò THÞ TH¶O N÷ Kinh 01/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7.75 9.5 7.5 42.512 010452 PHAN HUY PH¦¥NG Nam Kinh 04/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 7 9.5 8.25 42.513 010198 MAI TRÇN TH¸I HOµN Nam Kinh 08/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 6.5 9.5 8.25 42.514 010172 Vá THÞ H»NG N÷ Kinh 17/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 7.5 8.5 8.25 42.515 010701 HUúNH THÞ KIM UY£N N÷ Kinh 20/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7.75 7.25 8.75 42.2516 010399 TRÞNH QUANG NH· Nam Kinh 02/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.75 9.75 8.5 42.2517 010123 PHAN THóC §ÞNH Nam Kinh 28/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.75 9.25 8.5 42.2518 010319 L£ THµNH LONG Nam Kinh 16/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.25 9 9 4219 010048 NGUYÔN CHIÕN Nam Kinh 07/07/94 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 7 8.5 8.75 4220 010004 BÕ THÞ V¢N ANH N÷ Tµy 08/11/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1.5 3.5 7.5 8.5 7.5 4221 010646 TRÇN NGäC TRIÒU Nam Kinh 12/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.5 9.25 8.5 41.7522 010624 NGUYÔN THÞ TRANG N÷ Kinh 30/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.75 8.25 9 41.7523 010564 NGUYÔN §µM §øC THO¹I Nam Kinh 18/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 6 9.75 8.25 41.7524 010068 NGUYÔN V¡N HUY C¦êNG Nam Kinh 18/6/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 7 8.5 8.25 41.525 010644 NGUYÔN C¤NG TRÝ Nam Kinh 30/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.75 8.25 8.5 41.2526 010477 PHAN THÞ TH¶O QUY£N N÷ Kinh 05/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 7.75 7.75 8.25 41.2527 010342 NGUYÔN THÞ TUYÕT MAI N÷ Kinh 10/04/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7.5 9.25 7.25 41.2528 010677 NGUYÔN H÷U TïNG Nam Kinh 31/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.75 8.5 8.5 4129 010688 TRÇN THÞ THANH TUYÒN N÷ Kinh 15/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 7.25 6.25 9 40.7530 010711 Tõ XU¢N VIÖT Nam Kinh 04/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.25 9.5 8 40.531 010622 L£ Hµ TRANG N÷ Kinh 08/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.5 7.5 8.75 40.532 010242 L£ THÞ THANH H¦¥NG N÷ Kinh 14/1/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 8 7.5 7.5 40.533 010442 §ÆNG VI PHôNG N÷ Kinh 20/1/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 7.25 7.75 8 40.2534 010259 L£ VINH KH¶ Nam Kinh 22/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6 9.25 8.5 40.2535 010008 HOµNG NGäC NHËT ANH Nam Kinh 25/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 7.5 8.25 7.25 40.2536 010512 NGUYÔN THÞ THANH T¢M N÷ Kinh 09/04/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 6.75 8 8 4037 010371 MAI THÞ THANH NGA N÷ Kinh 02/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7 7.75 8 39.7538 010244 NGUYÔN THÞ THU H¦¥NG N÷ Kinh 09/01/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 7.25 7.75 7.75 39.7539 010584 L£ THÞ PH¦¥NG THóY N÷ Kinh 21/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 5 8 9 39.540 010166 NGUYÔN THANH H»NG N÷ Kinh 30/7/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.5 8.75 7.75 39.2541 010509 NGUYÔN THÞ T¢M N÷ Kinh 16/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 7 6.5 7.5 3942 010439 Hå H÷U PHóC Nam Kinh 20/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 9 8.5 3943 010410 TRÇN THÞ ý NHI N÷ Kinh 30/7/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 6.25 8 8 3944 010257 NGUYÔN THÞ MéNG KHA N÷ Kinh 15/12/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 7 7.5 7.75 3945 010246 PH¹M THÞ THANH H¦¥NG N÷ Kinh 17/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7 6.5 8.25 3946 010706 L£ THÞ Mü V¢N N÷ Kinh 04/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4.75 8.75 9 38.7547 010286 NGUYÔN DUY LËP Nam Kinh 22/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6.25 8.75 8 38.7548 010139 NGUYÔN PH¦¥NG Hµ N÷ Kinh 26/6/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 6.75 8.25 7.25 38.7549 010245 PH¹M QUúNH H¦¥NG N÷ Kinh 06/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7.5 6.25 7.75 38.7550 010472 M· THÞ QUY£N N÷ Tµy 08/06/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1.5 3.5 7 7 7 38.551 010412 KA NHU N÷ M¹ 01/6/1996 DTNT B¶o L©m 2 1.5 3.5 6.25 8 7.25 38.552 010140 NGUYÔN THÞ NG¢N Hµ N÷ Kinh 27/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 2 3 6.25 6.5 8.25 38.553 010117 PH¹M THµNH §¹T Nam Kinh 19/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 9 8.25 38.554 010507 HOµNG THÞ T¢M N÷ Nïng 28/11/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1.5 3.5 6.25 8.25 7 38.2555 010375 L¦U THïY NG¢N N÷ Hoa 23/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 7.75 8.5 38.2556 010353 T¹ B¶O MINH Nam Kinh 25/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 5.25 8.25 8.5 38.2557 010177 NGUYÔN TIÕN THANH HËU Nam Kinh 01/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.5 7.75 7.75 38.2558 010743 KA YO·N N÷ C.m¹ 03/08/1996 THCS Léc Phó 2 1.5 3.5 7.75 7 6 3859 010661 Vâ V¡N TRUNG Nam Kinh 26/12/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.5 9 8.75 3860 010501 NGUYÔN DUY S¥N Nam Kinh 23/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.5 8.5 7 3861 010416 NGUYÔN HåNG NHUNG N÷ Kinh 16/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6 7.5 8.5 3862 010309 NGUYÔN THÞ THïY LINH N÷ Kinh 28/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 7.5 7.5 7 3863 010261 TRÇN CHÝ KHANG Nam Kinh 08/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6 8.5 8 3864 010230 BïI THÞ HUYÒN N÷ M­êng 30/03/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 8 6.5 6.25 3865 010194 PH¹M THÞ Mü HOA N÷ Kinh 17/11/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 7.5 7.5 6.5 3866 010409 PH¹M THÞ TUYÕT NHI N÷ Kinh 04/02/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 3.5 4.5 6.5 7.75 6.25 37.7567 010365 NGUYÔN ANH NAM N÷ Kinh 17/01/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 6.75 6.25 7.75 37.7568 010313 §OµN THÞ LOAN N÷ Kinh 10/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 7.25 5.75 7.5 37.7569 010211 NGUYÔN THÞ HåNG N÷ Kinh 20/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 7 8.75 6.75 37.7570 010074 TRÇN HOµI DIÔM N÷ Kinh 28/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.25 7.75 7.75 37.7571 010708 Vò THÞ VI N÷ Kinh 09/10/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 7 8 6.75 37.572 010554 §ç QUANG THI£N Nam Kinh 26/10/1995 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 5.75 8.25 7 37.2573 010475 NGUYÔN THÞ Tè QUY£N N÷ Kinh 29/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6 7.75 7.5 37.2574 010284 TR¦¥NG TïNG L¢M Nam Kinh 28/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.75 8.25 8.5 37.2575 010065 L£ V¡N C¦êNG Nam Kinh 27/3/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6 8.75 7 37.25
 2. 2. 76 010468 TRÇN QUèC ANH QUANG Nam Kinh 22/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 5 8 8.25 3777 010312 L· THÞ LÜNH N÷ Tµy 07/04/1996 THCS Léc Ng·i B 1.5 1.5 3 6.25 7.5 7 3778 010299 LôC THÞ LIÔU N÷ Nïng 15/10/96 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 6.5 8 6.5 3779 010282 N¤NG B»NG L¢M Nam Tµy 02/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 6.75 6 7.25 3780 010268 §ç DUY KI£N Nam Kinh 09/09/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1.5 3.5 5 6.5 8.5 3781 010082 §ÆNG THÞ THïY DUNG N÷ Kinh 06/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7 6 7.5 3782 010620 HOµNG THÞ NGUY£N TRANG N÷ Kinh 27/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5 8.75 8 36.7583 010598 TRÇN THÞ TH¦¥NG TH¦¥NG N÷ Kinh 16/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.75 6.75 7.25 36.7584 010310 NGUYÔN Vò LINH Nam Kinh 24/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 6.75 8.25 36.7585 010192 Vâ TRUNG HIÕU Nam Kinh 04/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 7.75 7.75 36.7586 010051 TR¦¥NG V¡N CHÝNH Nam Kinh 24/5/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 5.5 8.75 7.25 36.7587 010011 L£ NGUYÔN TR¢M ANH N÷ Kinh 11/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.5 6.75 7.25 36.7588 010740 T¹ PHI YÕN N÷ Kinh 05/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5 9 7.75 36.589 010377 NGUYÔN NGUYÖT NGHI GHI N N÷ Kinh 16/6/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 6.25 7 7.25 36.590 010141 NGUYÔN THÞ THU Hµ N÷ Kinh 11/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5 7 8.75 36.591 010727 Vâ THÞ THóY VY N÷ Kinh 28/08/1996 THCS Léc §øc 1 1.5 2.5 8.5 5.75 5.5 36.2592 010610 PH¹M MINH TIÕN Nam Kinh 13/05/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 5 8.25 7.75 36.2593 010524 PH¹M THÞ HåNG THANH N÷ Kinh 09/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 8.25 7.5 36.2594 010391 L¦U THÞ TH¶O NGUY£N N÷ Kinh 12/04/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 7.75 6.25 6.25 36.2595 010335 NGUYÔN THÞ KH¸NH LY N÷ Kinh 25/11/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 5.75 7.75 7.25 36.2596 010258 L£ HOANH KH¶ N÷ Kinh 30/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 7 6.75 6.75 36.2597 010013 NGUYÔN THÞ KIÒU ANH N÷ Kinh 19/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7.5 7.25 6 36.2598 010712 NGUYÔN H÷U VINH Nam Kinh 01/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.75 8.5 9 3699 010704 NGUYÔN THïY NH¦ UY£N N÷ Kinh 17/11/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.75 7.5 8.25 36100 010669 HOµNG KIM TUÊN Nam Kinh 07/01/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 5 9 7.25 36101 010609 PH¹M §×NH TIÕN Nam Kinh 22/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.75 8 8.25 36102 010357 BïI THÞ DIÔM MY N÷ Kinh 08/04/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.75 6.5 7 36103 010332 Vâ DUY LUYÖN Nam Kinh 27/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.25 7.5 9 36104 010674 PHAN QUANG TUÊN Nam Kinh 18/5/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0 1 4.5 8.75 8.5 35.75105 010267 Vâ THÞ BÝCH KHUY£N N÷ Kinh 10/04/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6 8.25 6.5 35.75106 010716 L¦U §øC Vò Nam Kinh 04/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4 7.5 8.75 35.5107 010636 NGUYÔN THÞ NGäC TR¢M N÷ Kinh 22/5/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6.5 6.5 7 35.5108 010665 L¦¥NG THµNH TR¦ëNG Nam Nïng 11/04/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 6.25 8 6 35.5109 010428 Vò V¡N PH¸T Nam Kinh 16/1/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0 1 5.5 8.75 7.25 35.25110 010187 MAI TÊN HIÕU Nam Kinh 27/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 6 7.25 7.25 35.25111 010330 TRÇN THµNH LU¢N Nam Kinh 23/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.25 8.5 7 35112 010303 Hå NGäC MAI LINH N÷ Kinh 28/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6.25 6 7.5 35113 010155 PH¹M THÞ HåNG H¹NH N÷ Kinh 09/01/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 7.25 6 6 35114 010591 PHï L£ QUý TH¦ N÷ Kinh 07/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4.75 6.25 8.25 34.75115 010455 §INH THÞ HåNG PH¦îNG N÷ Tµy 26/7/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1.5 3.5 6 7.25 6 34.75116 010396 SèNG SONG NGUYÔN N÷ Kinh 09/05/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 5.75 6.75 7.25 34.75117 010327 NGUYÔN TÊN LîI Nam Kinh 01/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6 8.75 5.75 34.75118 010196 TR¦¥NG THANH HßA Nam Kinh 17/4/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 5.75 8.75 6.25 34.75119 010696 §ÆNG THÞ Tý N÷ Kinh 09/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.75 5 7 34.5120 010686 TRÇN THANH TUYÒN N÷ Kinh 22/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 5.25 7.75 34.25121 010533 MAI THÞ TH¶O N÷ Kinh 04/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6.5 6.75 6 34.25122 010203 PH¹M THÞ KIM HOµNG N÷ Kinh 01/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.25 7.25 6.25 34.25123 010027 PH¹M QUèC B¶O Nam Kinh 15/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 7.25 7 34.25124 010589 NGUYÔN NGäC ANH TH¦ N÷ Kinh 31/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4.25 8 7.5 34125 010174 PH¹M Vò NGäC H¢N Nam Kinh 05/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6 6.5 6.5 34126 010697 NGUYÔN BÝNH Tý Nam Kinh 08/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 2.5 3.5 5.5 8.25 5.5 33.75127 010536 PHAN THÞ THU TH¶O N÷ Kinh 29/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.75 5.75 8.25 33.75128 010232 NGUYÔN THÞ NGäC HUYÒN N÷ Kinh 15/5/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7.5 5.75 5.25 33.75129 010057 PH¹M QUèC C¤NG Nam Kinh 10/12/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 5.5 7.25 6.75 33.75130 010625 NGUYÔN T¤N N÷ THïY TRANG N÷ Kinh 15/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.25 6 7.75 33.5131 010629 §ç THÞ D¦¥NG TR¢M N÷ Kinh 09/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 7 7.75 33.5132 010411 TRÇN NGäC NHI£N Nam Kinh 12/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 8 7.5 33.5133 010678 NGUYÔN NG¢N TïNG Nam Kinh 30/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 8.25 6.25 33.25134 010540 TRÞNH THÞ THU TH¶O N÷ Kinh 06/04/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 6.75 5.75 6 33.25135 010447 HOµNG THÞ PH¦¥NG N÷ Kinh 12/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4.5 7.75 7 33.25136 010414 L£ THÞ HåNG NHUNG N÷ Kinh 17/02/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6 7.75 5.5 33.25137 010318 §ÆNG THANH LONG Nam Kinh 26/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 6.25 6.75 33.25138 010162 Hµ THÞ THU H»NG N÷ Kinh 28/11/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 6.25 6.25 6 33.25139 010098 §ç HUúNH NHÊT DUY Nam Kinh 22/10/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 6.25 7.25 33.25140 010621 HUúNH THïY TRANG N÷ Kinh 05/08/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 6 6 6.5 33141 010510 NGUYÔN THÞ HOµI T¢M N÷ Kinh 06/11/96 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7.25 5 5.5 33142 010538 TRÇN THÞ TH¶O N÷ Kinh 03/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 5 7.75 6.25 32.75143 010492 NGUYÔN §×NH S¸NG Nam Kinh 30/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 5.25 8.25 32.75144 010311 TRÇN THÞ THïY LINH N÷ Kinh 14/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.75 6.75 7.5 32.75145 010293 §OµN THÞ LI£N N÷ Kinh 10/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6.5 5.75 6.25 32.75146 010137 §µO THÞ THU Hµ N÷ Kinh 07/12/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 5.75 5.75 6.75 32.75147 010588 BïI THÞ THU TH¦ N÷ Kinh 01/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 6 7 32.5148 010217 BïI THÞ HUÖ N÷ Kinh 27/10/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.25 6 7 32.5149 010043 PH¹M MINH CH¢U N÷ Kinh 21/5/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 6.5 6.75 32.5150 010022 BïI THÞ NH¦ ¢N N÷ Kinh 08/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 7.25 4 6.25 32.5151 010692 NGUYÔN THÞ TUYÕT N÷ Kinh 05/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 3.75 7.5 32.25152 010250 TRIÖU THÞ H¦êNG N÷ Nïng 21/1/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 6 4.25 6.5 32.25
 3. 3. 153 010021 KA ¶NH N÷ M¹ 1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 6.75 5.75 5 32.25154 010723 BïI THÞ TH¶O VY N÷ Kinh 25/2/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 7 5 5.25 32155 010167 NGUYÔN THÞ H»NG N÷ Kinh 27/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 7 6 32156 010515 NGUYÔN THÞ THóY T¢N N÷ Kinh 08/10/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 5.75 5.75 6 31.75157 010473 NG¤ THÞ LÖ QUY£N N÷ Kinh 05/09/94 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 6.25 6.5 31.75158 010234 NGUYÔN THÞ THU HUYÒN N÷ Kinh 08/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 5.75 6.5 31.75159 010158 PHAN TRÇN QUèC H¶O Nam Kinh 09/04/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6 7.25 5 31.75160 010732 NGUYÔN THANH XU¢N Nam Kinh 09/12/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6 6.5 5.5 31.5161 010658 NGUYÔN THµNH TRUNG Nam Kinh 17/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.25 7 7 31.5162 010650 NGUYÔN THÞ TRäNG N÷ Kinh 18/11/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.5 6 5.25 31.5163 010189 PH¹M HIÕU Nam Kinh 15/10/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.75 5 6.5 31.5164 010243 M¤NG THÞ H¦¥NG N÷ Nïng 25/5/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 6.75 6 4.5 31.5165 010247 Vâ THÞ DIÔM H¦¥NG N÷ Kinh 08/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6 6 5.75 31.5166 010719 Cï THÕ V¦¥NG Nam Kinh 02/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 5.5 6.25 5.75 31.25167 010691 L£ THÞ TUYÕT N÷ Kinh 11/08/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6.5 7.75 4.25 31.25168 010580 Vò NGäC THïY Nam Kinh 24/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5 7.25 6 31.25169 010315 L£ THÞ LOAN N÷ Kinh 16/8/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6 6.25 5.5 31.25170 010020 TR¦¥NG §×NH QUÕ ANH N÷ Kinh 17/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6 4.5 6 31171 010690 NGUYÔN THÞ KIM TUYÕN N÷ Kinh 20/01/1996 THCS Léc §øc 1 1.5 2.5 5.75 5.25 5.75 30.75172 010634 NGUYÔN C¸T TR¢M N÷ Kinh 15/11/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6 5.25 5.75 30.75173 010323 NGUYÔN THµNH LéC Nam Kinh 05/06/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6.25 4.75 5.5 30.75174 010735 NGUYÔN THÞ TH¶O Y£N N÷ Kinh 14/4/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 8.25 3.5 4 30.5175 010605 L£ H÷U MINH TIÕN Nam Kinh 14/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4.5 6.5 6.25 30.5176 010386 NGUYÔN §×NH NGäC Nam Kinh 02/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 7 6.5 30.5177 010349 Hµ XU¢N MINH Nam Kinh 19/9/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5.25 6 6 30.5178 010277 Vò THÞ LAN N÷ Kinh 20/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.25 5.5 6.25 30.5179 010237 K H¦NG Nam K Ho 1993 DTNT B¶o L©m 2 1 3 6.5 6.5 4 30.5180 010089 TH¢N THÞ THïY DUNG N÷ Kinh 04/09/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7.25 4.5 4.5 30.5181 010660 TRÇN §øC TRUNG Nam Kinh 12/10/96 THCS Léc Ng·i A 1 0 1 5.25 7.25 5.75 30.25182 010461 TRÇN THÞ PH¦îNG N÷ Kinh 23/1/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 5.75 5.25 5.5 30.25183 010358 BïI Vò DIÖU MY N÷ Kinh 19/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4.5 6.75 6 30.25184 010263 KIM V¡N KH¸NH Nam Kinh 17/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 7.25 5 30.25185 010639 NGUYÔN THÞ THU TR¢M N÷ Kinh 04/05/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5 6 5.75 30186 010542 NGUYÔN QUYÕT TH¾NG Nam Kinh 20/04/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 5.5 7 5 30187 010537 TRÇN BÝCH TH¶O N÷ Kinh 09/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.25 6.5 7.5 30188 010502 NGUYÔN THµNH NAM S¥N Nam Kinh 14/11/1995 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6 4.5 5.5 30189 010216 LONG THÞ HUÕ N÷ Nïng 07/02/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 5.25 4.5 6 30190 010209 LôC THÞ HåNG N÷ Nïng 26/1/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 7.5 5 3.5 30191 010642 §ç TRÝ §øC Nam Kinh 15/4/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5.25 7 5 30192 010731 NGUYÔN §øC XU¢N Nam Kinh 19/4/1996 THCS C1-2 BL¸ 1 2.5 3.5 5.25 6.25 4.75 29.75193 010202 N¤NG V¡N HOµNG Nam Nïng 20/11/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4.75 5.75 6 29.75194 010083 §åNG THÞ KIM DUNG N÷ Tµy 08/06/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 6 3.75 6 29.75195 010077 VY THÞ NGäC DIÖP N÷ Tµy 05/11/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 6.5 3.75 5 29.75196 010647 NGUYÔN HOµNG TRIÖU Nam Kinh 19/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6 8 3.75 29.5197 010611 TRÞNH NGäC TIÕN Nam Kinh 10/03/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 4.75 6.5 5.5 29.5198 010600 NGUYÔN THÞ THñY TI£N N÷ Kinh 08/07/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 6 5.5 4.75 29.5199 010406 HßANG THÞ NGäC NHI N÷ Tµy 15/02/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.75 4.5 5.25 29.5200 010535 NGUYÔN THÞ THU TH¶O N÷ Kinh 11/11/1995 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6 4.75 5.25 29.25201 010519 HUúNH THU TH¸I N÷ Kinh 22/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7 4.75 4 29.25202 010483 TRÇN THÞ NGäC QUúNH N÷ Kinh 20/2/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5.75 5.25 5.25 29.25203 010434 L£ Vò PHó Nam Kinh 01/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5 6.75 5.25 29.25204 010336 §ÆNG THÞ PH¦¥NG Lý N÷ Kinh 24/01/1996 THCS C1-2 Léc L©m 1 1 2 6.75 6.25 3.75 29.25205 010165 L£ THÞ THóY H»NG N÷ Kinh 02/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.5 3.75 5.25 29.25206 010131 NGUYÔN THÞ CÈM GIANG N÷ Kinh 15/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.5 5.75 4.25 29.25207 010597 TèNG THÞ HOµI TH¦¥NG N÷ Kinh 25/11/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.5 5.5 6.25 29208 010415 L£ THÞ TUYÕT NHUNG N÷ Kinh 20/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.5 5 5.75 29209 010393 NGUYÔN Vò NGUY£N Nam Kinh 09/05/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5.25 5.5 5.25 29210 010388 Vâ THÞ HåNG NGäC N÷ Kinh 11/12/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.25 7 3.75 29211 010334 NGUYÔN THÞ DIÓM LY N÷ Kinh 20/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 5.75 6 4.5 29212 010227 TRÇN §øC HUY Nam Kinh 14/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.75 5 5.25 29213 010229 Vò SINH HUY Nam Kinh 13/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 5 6.5 29214 010001 PH¹M THÞ ¸I N÷ Kinh 03/07/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6 5.5 4.75 29215 010730 BÕ THÞ MAI XU¢N N÷ Tµy 19/4/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.5 3.75 5.5 28.75216 010482 TRÇN H÷U QUúNH Nam Kinh 04/07/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 6.75 5.25 28.75217 010419 NGUYÔN THÞ QUúNH NH¦ N÷ Kinh 03/05/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 4.75 6.75 5 28.75218 010281 NGUYÔN NGäC H¦¥NG L¢M N÷ Kinh 07/05/1996 THCS C1-2 BL¸ 1 1 2 6.25 5.25 4.5 28.75219 010235 TRÇN THÞ XU¢N HUYÒN N÷ Kinh 07/02/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6.25 5.75 4 28.75220 010737 L£ THÞ HåNG YÕN N÷ Kinh 29/12/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6.5 4.5 4.5 28.5221 010693 NGUYÔN THÞ TUYÕT N÷ Kinh 27/01/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 6.5 5.5 4 28.5222 010569 KA THU N÷ M¹ 11/04/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 7.25 3 4.25 28.5223 010446 §INH THÞ THANH PH¦¥NG N÷ Kinh 01/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 7 6.25 28.5224 010273 NGUYÔN NH¦ KIM Nam Kinh 24/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6 5.5 4.5 28.5225 010219 NGUYÔN THÞ HUÖ N÷ Kinh 17/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 5 6.25 28.5226 010742 K YÕU Nam M¹ 12/03/1996 DTNT B¶o L©m 2 1.5 3.5 6.5 4.75 3.5 28.25227 010726 TRÇN THÞ THóY VY N÷ Kinh 06/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.25 6.25 3.75 28.25228 010713 NGUYÔN QUANG VINH Nam Kinh 02/05/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5.25 5.25 5 28.25229 010551 L¥ MU BÐT THI N÷ Cil 18/06/1996 THCS Léc Phó 2 1 3 5 5.75 4.75 28.25
 4. 4. 230 010476 PH¹M NGäC PH¦¥NG QUY£N N÷ Kinh 18/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6.25 4.75 4.25 28.25231 010385 L¡NG B¶O NGäC Nam Nïng 19/06/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 3.5 5.75 6.75 28.25232 010103 §INH THÞ NHËT DUY£N N÷ Kinh 13/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 6.25 4.5 28.25233 010034 §ÆNG §×NH B×NH Nam Kinh 08/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 3.75 7 28.25234 010014 NGUYÔN TUÊN ANH Nam Kinh 27/7/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 4.25 6.25 5.75 28.25235 010657 NGUYÔN QUèC TRUNG Nam Kinh 11/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 7.5 5.75 28236 010578 L£ THÞ THïY N÷ Kinh 17/1/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 6 4.75 28237 010525 TRÇN §¡NG THANH N÷ Kinh 07/10/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.5 4.5 4.25 28238 010695 PH¹M V¡N T¦ëNG Nam Kinh 15/08/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 4.25 6.5 5.5 28239 010465 §OµN V¡N QUANG Nam Kinh 09/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5 3 6.5 28240 010408 NGUYÔN TRÇN YÕN NHI N÷ Kinh 27/2/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.75 4.5 5 28241 010340 M¤NG THÞ MAI N÷ Nïng 03/10/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 5 6.5 4.25 28242 010301 PHAN THÞ HOµNG LIÔU N÷ Kinh 17/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.75 4 6.5 28243 010097 BïI L£ QUANG DUY Nam Kinh 23/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4 6 6 28244 010635 NGUYÔN THÞ BÝCH TR¢M N÷ Kinh 10/07/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4 6.25 5.75 27.75245 010641 TRÇN LÖ TUYÕT TR¢M N÷ Kinh 01/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 4.5 6.25 5.75 27.75246 010474 NGUYÔN NGäC QUY£N N÷ Kinh 01/09/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6.5 2.25 5 27.75247 010432 NGUYÔN THANH PHONG Nam Kinh 02/06/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0 1 3.5 6.25 6.75 27.75248 010423 NGUYÔN THÞ KIM OANH N÷ Kinh 03/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.25 5.25 5.25 27.75249 010096 NGUYÔN V¡N DòNG Nam Kinh 26/9/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 6.25 4.75 4 27.75250 010078 NGUYÔN THÞ DIÖU N÷ Kinh 05/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 5.25 5.5 27.75251 010012 NGUYÔN DòNG ANH Nam Kinh 05/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.25 6.25 4.5 27.75252 010002 N¤NG THU AN N÷ Tµy 19/04/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1.5 3.5 5.5 3.75 4.75 27.75253 010561 CAO DUY THÞNH Nam Kinh 02/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 6 6 3.5 27.5254 010279 HOµNG NGäC L¢M Nam kinh 23/11/1995 DTNT B¶o L©m 1 1.5 2.5 5.5 3.5 5.25 27.5255 010088 PH¹M THÞ THïY DUNG N÷ Kinh 06/06/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6.75 4 4 27.5256 010663 NGUYÔN V¡N TR¦êNG Nam Kinh 07/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 4.75 6 27.25257 010582 GI¸P THÞ THóY N÷ Kinh 25/10/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 4.25 6.25 5.25 27.25258 010380 L£ XU¢N NGHÜA Nam Kinh 02/03/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 6.25 4.25 27.25259 010185 D¦¥NG C¤NG HIÕU Nam Kinh 15/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5 3.75 5.75 27.25260 010703 KA L¢M THïY UY£N N÷ M¹ 13/06/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 5.25 3.5 5.25 27261 010633 NGHI£M THÞ BÝCH TR¢M N÷ Kinh 24/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 5.5 5.5 27262 010617 L£ B¶O TOµN N÷ Kinh 04/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6 3 5 27263 010606 NGUYÔN C¤NG TIÕN Nam Kinh 28/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 7 5.5 27264 010523 M¤NG THÞ THANH THANH N÷ Nïng 26/03/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 4.25 5.5 5 27265 010508 L£ THÞ THANH T¢M N÷ Kinh 01/02/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 6.75 5 3 27266 010466 HOµNG L£ QUANG Nam Kinh 02/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 6 5.25 27267 010360 L¢M THÞ TRµ MY N÷ Nïng 16/4/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1.5 3.5 5.5 6.5 3 27268 010087 NGUYÔN THïY DUNG N÷ Tµy 25/12/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 6.5 5.5 2.75 27269 010093 K DòNG Nam M¹ 16/03/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 6 4 4 27270 010114 NGUYÔN QUèC §¹O Nam Kinh 16/1/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 6 4.25 27271 010444 NGUYÔN XU¢N PH¦íC Nam Kinh 22/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.5 4.75 5.25 26.75272 010381 T¹ MINH NGHÜA Nam Kinh 02/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 5.25 5 26.75273 010218 BïI THÞ HUÖ N÷ M­êng 13/10/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 4.75 5.75 4.25 26.75274 010577 KA THïY N÷ M¹ 28/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4.75 4 5.25 26.5275 010359 D¦¥NG THÞ DIÔM MY N÷ Kinh 20/8/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 4.25 4 6 26.5276 010105 L£ THÞ DUY£N N÷ Kinh 18/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6 4.5 4 26.5277 010119 HOµNG THÞ §ÑP N÷ Nïng 01/03/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 0.5 2.5 5.75 5 3.75 26.5278 010715 L£ §×NH Vò Nam Kinh 08/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.75 6.25 4.25 26.25279 010637 NGUYÔN THÞ QUúNH TR¢M N÷ Kinh 25/02/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.5 5.75 3.75 26.25280 010604 §ç V¹N THANH TIÕN Nam Kinh 18/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 3.75 8.25 4 26.25281 010550 KA THI N÷ C.m¹ 18/12/1995 THCS Léc Phó 2 1 3 4.25 6.75 4 26.25282 010500 L£ HIÕU S¥N Nam Kinh 30/10/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5 4.25 5 26.25283 010394 TRÇN TH¸I NGUY£N Nam Kinh 23/7/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 3.5 6.25 5.25 26.25284 010148 TRÇN NGUYÔN THANH H¶I Nam Kinh 05/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 5.5 4.75 4 26.25285 010086 NGUYÔN THÞ KIM DUNG N÷ Kinh 04/12/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 5.5 4.75 4.5 26.25286 010741 V¦¥NG THÞ YÕN N÷ Kinh 25/02/1996 THCS Léc §øc 1 1.5 2.5 6.25 4 3.5 26287 010623 MAI HOµNG TRANG N÷ Kinh 09/03/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6.5 5 3 26288 010599 L¢M THñY TI£N N÷ Kinh 12/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6 4 4 26289 010454 §ÆNG THI PH¦îNG N÷ Kinh 05/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 5.5 4.75 26290 010387 TRIÖU THÞ MINH NGäC N÷ Nïng 23/10/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.25 6 3.25 26291 010159 PHïNG V¡N H¶O Nam Kinh 24/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.5 5 5.25 26292 010091 KA DUNG A N÷ C.M¹ 01/11/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 6.5 4 3 26293 010049 NGUYÔN §×NH CHIÕN Nam Tµy 23/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 4 5.5 4.75 26294 010023 PHAN HUY B¸ Nam Kinh 12/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 4 5.25 26295 010615 NGUYÔN XU¢N TÝN Nam Kinh 18/4/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5 3.75 4.75 25.75296 010689 NGUYÔN THÞ TUYÕN N÷ Kinh 12/11/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.25 3.75 3.75 25.75297 010601 PH¹M THÞ THñY TI£N N÷ Kinh 04/12/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 5 5.25 4 25.75298 010463 K PRãS Nam M¹ 24/11/1995 DTNT B¶o L©m 2 1 3 6.25 4.75 2.75 25.75299 010328 D¦¥NG TÊN LU¢N Nam Kinh 03/01/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.5 3.75 5.5 25.75300 010154 NGUYÔN THÞ Mü H¹NH N÷ Kinh 21/06/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 5 3.75 5 25.75301 010145 L£ MINH H¶I Nam Kinh 16/11/1995 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 5.75 3.75 25.75302 010173 BïI THÞ B¶O H¢N N÷ Kinh 15/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 4.25 5.25 25.75303 010109 KA DUYS N÷ M¹ 20/12/1995 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.75 3.75 3.75 25.75304 010059 KA CóC N÷ C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0 2 6 4.75 3.5 25.75305 010019 TRÞNH TUÊN ANH Nam Kinh 28/2/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5.25 4.25 4.5 25.75306 010675 NG¤ HOµNG TïNG Nam Kinh 21/9/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 4.25 7 3.75 25.5
 5. 5. 307 010586 Vò THÞ THóY N÷ Kinh 14/08/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 5.25 3.5 4.5 25.5308 010207 BïI THÞ Mü HåNG N÷ Kinh 19/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 4.5 3.75 25.5309 010071 TRÇN C¤NG DANH Nam Kinh 10/03/1996 THCS Léc §øc 1 1.5 2.5 4.25 5.5 4.5 25.5310 010066 NGUYÔN NGäC C¦êNG Nam Kinh 02/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6 5.5 3 25.5311 010029 L¦¥NG THÞ B¶Y N÷ Nïng 15/4/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 5 5 3.75 25.5312 010122 TRÇN L£ PH¦¥NG §×NH N÷ Kinh 23/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6.5 4.5 3 25.5313 010573 N¤NG THÞ THU N÷ Nïng 10/09/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 5.25 3.75 4 25.25314 010558 NGUYÔN MINH THIÖN Nam Kinh 16/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 6.5 3.25 3.25 25.25315 010351 L£ NHËT MINH Nam Kinh 17/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 6.25 4.25 25.25316 010337 HøA §¹I Lý Nam Nïng 09/10/1996 THCS Léc Qu¶ng 2 1 3 4.75 6.25 3.25 25.25317 010308 NGUYÔN THÞ BÝCH LINH N÷ Kinh 15/7/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4 5.25 5 25.25318 010698 KA U£N N÷ M¹ 24/04/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 6.25 3 3.25 25319 010619 TRÇN QUèC TO¶N Nam Kinh 24/10/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 4.5 4 25320 010562 KA THIS N÷ M¹ 28/01/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 6 4.5 2.75 25321 010547 KA THÎ N÷ M¹ 17/02/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.25 5 3.25 25322 010521 §OµN HOµI THANH Nam Kinh 30/04/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 3.75 5.5 5 25323 010491 NGUYÔN THANH SANG Nam Kinh 23/7/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 3 6 5.25 25324 010317 NGUYÔN THÞ LOAN N÷ Kinh 20/10/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5.25 4.5 4 25325 010291 PH¹M THÞ Mü LÖ N÷ Kinh 09/10/199 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 4.5 5.75 25326 010076 TRÇN THÞ NGäC DIÖP N÷ Kinh 26/03/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5 2 5.5 25327 010738 L£ THÞ NGäC YÕN N÷ M­êng 01/02/1995 THCS Léc Ng·i B 2 0 2 7.5 3.25 2.25 24.75328 010469 BïI TÊN QU¶NG Nam Kinh 03/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.75 5.25 3.25 24.75329 010213 KA HêN N÷ M¹ 24/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 5.75 4.25 3 24.75330 010073 §åNG THÞ DIÔM N÷ Kinh 29/11/1995 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.5 3.75 4 24.75331 010300 M¤NG THÞ LIÔU N÷ Nïng 21/9/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 6 4.5 2.5 24.5332 010556 §ç §øC THIÖN Nam Kinh 15/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4.25 5.75 4 24.25333 010590 NGUYÔN NGäC ANH TH¦ N÷ Kinh 01/11/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6 3.75 3.25 24.25334 010373 PH¹M THÞ THóY NGA N÷ Kinh 27/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4 5.25 4.5 24.25335 010260 NGUYÔN TÊN KHANG Nam Kinh 18/10/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.5 5.75 2.75 24.25336 010265 KA KH¤I N÷ M¹ 02/07/1993 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.75 4.25 2.75 24.25337 010215 NGUYÔN §øC HU¢N Nam Kinh 1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6.5 2.75 3.25 24.25338 010195 TRÞNH THÞ HOA N÷ Kinh 20/6/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 7.25 3.75 2 24.25339 010224 PH¹M QUANG HïNG Nam Kinh 21/5/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5.25 4.25 3.75 24.25340 010175 §INH C¤NG HËU Nam Kinh 05/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.5 4.75 5.25 24.25341 010009 HOµNG TUÊN ANH Nam Tµy 02/03/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4 4.75 4.5 24.25342 010583 L¢M THÞ KIM THóY N÷ Nïng 28/1/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 5 5.5 2.75 24343 010511 NGUYÔN THÞ THANH T¢M N÷ Kinh 20/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.25 4.5 3.75 24344 010506 §ÆNG THÞ LAN S¦¥NG N÷ Kinh 27/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 5.5 4 24345 010478 TRÇN THÞ THïY QUY£N N÷ Kinh 12/05/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5 5.5 3.25 24346 010345 TRÇN MINH MÉN Nam Kinh 11/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 4.5 4.5 4 24347 010231 CAO THÞ LÖ HUYÒN N÷ Kinh 09/05/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 6 4.5 2.75 24348 010191 TRÇN V¡N HIÕU Nam Kinh 17/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.5 4 4.75 24349 010142 NGUYÔN THÞ THU Hµ N÷ Kinh 16/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.25 5.5 3.75 24350 010079 TRÇN THÞ THóY DINH N÷ Kinh 14/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6.25 3 3.5 24351 010055 NGUYÔN THµNH CHUNG Nam Kinh 10/03/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 4.5 4 4.25 24352 010443 KA PHôNG N÷ M¹ 22/2/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 6.25 3.25 2.5 23.75353 010397 LôC THÞ NGUYÖT N÷ Nïng 01/12/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4.5 5.25 3.25 23.75354 010236 VY THÞ HUYÒN N÷ Nïng 15/9/1994 THCS Léc Ng·i B 2 0.5 2.5 7.5 3.75 1.25 23.75355 010221 BïI V¡N HïNG Nam M­êng 11/02/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.75 3.75 2.75 23.75356 010205 NGUYÔN TH¸I HäC Nam Kinh 21/3/1995 THCS Léc Phó 1 1 2 4.75 4.25 4 23.75357 010152 §ÆNG NG¢N H¹NH N÷ Kinh 06/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.75 4.75 3.5 23.75358 010064 §ç QUèC C¦êNG Nam Kinh 21/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.75 4.25 4 23.75359 010710 L£ TRÇN VIÖT Nam Kinh 11/08/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.25 3.5 5.75 23.5360 010530 BïI THÞ KIM TH¶O N÷ M­êng 28/9/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 4.5 4.5 3.5 23.5361 010437 BïI MINH PHóC Nam Kinh 01/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 3.5 4.75 23.5362 010368 K N¡M Nam M¹ 25/12/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 4.75 3 4 23.5363 010321 CAO THÞ THóY LéC N÷ Kinh 16/3/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.25 4 4.5 23.5364 010164 KA THI H»NG N÷ M¹ 20/6/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.25 4 3 23.5365 010106 L£ Vò THïY DUY£N N÷ Kinh 18/6/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5 4 3.75 23.5366 010602 TRÇN THÞ THñY TI£N N÷ Kinh 29/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 5.75 4.25 3 23.25367 010572 NGUYÔN THÞ YÕN THU N÷ Kinh 09/10/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 5.75 3.75 3.25 23.25368 010429 PH¹M THÞ HåNG PHÊN N÷ Kinh 27/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4 3.25 5.25 23.25369 010367 PH¹M THANH NAM Nam Kinh 07/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 3.5 4.25 5 23.25370 010314 KH»M THÞ LOAN N÷ Nïng 20/7/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 5 4.75 2.75 23.25371 010427 TRÇN L¢M PH¸T Nam Kinh 9/9/19996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 5 3 3.75 23372 010395 KA NGUYÒN N÷ M¹ 28/6/1996 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 4.75 4.5 3.25 23373 010233 NGUYÔN THÞ THANH HUYÒN N÷ Kinh 18/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 7 4 1.5 23374 010201 NGUYÔN V¡N HOµNG Nam Tµy 05/01/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4.75 4.5 3.25 23375 010210 NGUYÔN PHI HåNG Nam Kinh 23/3/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6 4 2.5 23376 010069 PH¹M Vò C¦êNG Nam Kinh 26/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.75 4.5 2.5 23377 010061 B¹CH XU¢N C¦¥NG Nam Kinh 19/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4 4.5 4.5 23378 010026 NGUYÔN THÞ B¶O N÷ Kinh 04/11/1996 THCS Léc Phó 1 0 1 5 5 3.5 23379 010668 BïI MINH TUÊN Nam Kinh 18/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 4.75 3.5 22.75380 010548 BïI THÞ ANH THI N÷ Kinh 01/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 3.75 3.25 4.75 22.75381 010479 Vâ THÞ TRóC QUY£N N÷ Kinh 30/5/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.25 3.75 3.25 22.75382 010362 K’ NAM Nam C.M¹ 1995 THCS C1-2 Léc L©m 2 0 2 4 5.75 3.5 22.75383 010180 NGUYÔN THÞ THU HIÒN N÷ Tµy 01/01/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1.5 3.5 6.25 3.75 1.5 22.75
 6. 6. 384 010168 NGUYÔN THÞ DIÔM H»NG N÷ Kinh 13/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.25 2.75 3.75 22.75385 010070 §INH TRäNG B¶O DANH Nam Kinh 01/01/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4.75 4.25 3.25 22.75386 010005 CAO THÞ TR¢M ANH N÷ Kinh 25/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.5 3.75 5 22.75387 010724 D¦¥NG NGUYÔN THÞ KIÒU VY N÷ Kinh 16/10/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.5 2.5 4.5 22.5388 010445 §INH HOµI PH¦¥NG N÷ Tµy 18/4/1996 THCS Léc Ng·i B 1.5 1.5 3 5.25 5 2 22.5389 010226 NGUYÔN QUèC HUY Nam Kinh 07/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 6.25 4 2 22.5390 010618 NGUYÔN V¡N TO¶N Nam Kinh 06/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 3.25 3.75 22.25391 010467 NGUYÔN NGäC QUANG Nam Kinh 11/01/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 5 5.25 3 22.25392 010431 L£ B¶O PHI Nam Kinh 02/07/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 2.75 5.75 4.5 22.25393 010214 NGUYÔN V¡N HîP Nam Kinh 14/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.75 6.25 3.25 22.25394 010239 Hµ THÞ LAN H¦¥NG N÷ Kinh 08/03/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 7.75 3.25 0.5 22.25395 010271 PH¹M THÞ THóY KIÒU N÷ Kinh 28/10/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6 4 2 22396 010266 Hå PH¹M THÞ LÖ KHUY£N N÷ Kinh 17/7/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 6.25 3 2 22397 010264 NGIUYÔN DUY KHOA Nam Kinh 25/12/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 6 1.75 22398 010228 Vâ THµNH HUY Nam Kinh 21/2/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 4 2.75 22399 010212 L¦¥NG THÞ KIM H¥N N÷ Nïng 01/05/1995 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 5.75 3.5 2 22400 010075 TR¦¥NG KIÒU DIÔM N÷ Kinh 22/6/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5 3 3.5 22401 010003 Vâ THÞ TR¦êNG AN N÷ Kinh 07/01/1996 THCS C1-2 BL¸ 1 0 1 7 3.5 1.75 22402 010124 L£ V¡N §¤NG Nam Kinh 10/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.25 5 4.25 22403 010120 KA §£M N÷ M¹ 28/08/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 5.25 4 2.25 22404 010553 NGUYÔN THÞ NGäC THI N÷ Kinh 01/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.5 3.25 2.75 21.75405 010453 §ç THÞ PH¦êNG N÷ Kinh 08/10/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.5 3.75 3.75 21.75406 010297 L£ THÞ KIM LI£N N÷ Kinh 19/8/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.25 3.25 4 21.75407 010256 HOµNG NGäC KHA Nam Kinh 28/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.5 4.75 4.25 21.75408 010153 §OµN THÞ Mü H¹NH N÷ Kinh 10/09/95 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.25 4.75 3.25 21.75409 010667 NGUYÔN V¡N Tó Nam Kinh 21/01/1995 Tù do 1 1 2 4 4.5 3.5 21.5410 010516 NGUYÔN V¡N T¢N Nam Kinh 18/1/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 4.5 3.5 3.25 21.5411 010490 NGUYÔN TÊN SANG Nam Kinh 01/12/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 3.5 4 4 21.5412 010699 KA óT N÷ M¹ 11/10/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 5 3 2.75 21.5413 010363 L£ H¶I NAM Nam Kinh 20/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.25 3.5 2.75 21.5414 010118 TRÇN MINH §¹T Nam Kinh 07/08/1996 THCS Léc Phó 1 1.5 2.5 5 2.5 3.25 21.5415 010717 L¦U HOµNG Vò Nam Kinh 07/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 3.75 6.75 2.25 21.25416 010545 Vâ TRÇN QUèC TH¾NG Nam Kinh 14/3/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4 4.25 3.25 21.25417 010539 TRÇN THÞ THANH TH¶O N÷ Kinh 05/10/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3 5.25 4 21.25418 010252 KA IN N÷ M¹ 10/10/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 5.25 4.25 2 21.25419 010134 KA G¤I N÷ M¹ 19/05/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 3 3.75 4.25 21.25420 010060 NGUYÔN THÞ CóC N÷ Tµy 10/07/1996 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 5.25 4.25 2 21.25421 010054 §INH V¡N CHUNG Nam Kinh 11/03/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5.25 5.25 1.75 21.25422 010015 PH¹M THÕ ANH Nam Kinh 15/08/1996 THCS Léc §øc 1 0.5 1.5 4.75 3.75 3.25 21.25423 010721 Vò V¡N V¦¥NG Nam Kinh 04/05/1995 THCS Léc Phó 1 1 2 4.5 3 3.5 21424 010594 NGUYÔN THI LAN TH¦¥NG N÷ Kinh 18/10/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 3.5 2.5 21425 010487 HOµNG V¡N SANG Nam Kinh 03/12/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 4.5 4 3.5 21426 010494 KA S¸U N÷ M¹ 30/04/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 4.75 3.5 2.5 21427 010112 L£ T¤N §¹I Nam Kinh 02/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.75 4 3.75 21428 010718 NGUYÔN ANH Vò Nam Kinh 25/10/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 4 3.25 3.5 20.75429 010687 TRÇN THÞ BÝCH TUYÒN N÷ Kinh 16/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 4.25 2.5 20.75430 010438 CH¢U H÷U PHóC Nam Kinh 16/4/1996 THCS Léc Phó 1 0.5 1.5 3.75 4.75 3.5 20.75431 010404 PH¹M TUÊN NHËT Nam Kinh 14/10/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 4.75 4.25 3 20.75432 010382 K NGHIÖP Nam M¹ 13/10/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.75 3.25 3.75 20.75433 010682 KA TóY N÷ M¹ 12/09/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.25 4 3.75 20.5434 010199 §INH CAO HOµNG Nam Kinh 02/09/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 5.5 2.5 2.75 20.5435 010146 NGUYÔN NHËT H¶I Nam Kinh 11/04/95 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 5 3.5 2.75 20.5436 010036 TRÇN THÞ BÝNH N÷ Tµy 18/8/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4 4.5 2.5 20.5437 010007 §ÆNG TUÊN ANH Nam Kinh 03/12/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 6 2 2.25 20.5438 010270 K KIÖT Nam M¹ 06/12/1996 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 4.75 3.75 2.25 20.25439 010107 NGUYÔN THÞ Mü DUY£N N÷ Kinh 02/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 3.5 3.25 4 20.25440 010649 T¡NG THÞ Mü TRINH N÷ Kinh 27/3/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4.75 5 1.75 20441 010567 NGUYÔN THÞ TH¥M N÷ Kinh 13/3/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5 3 2.5 20442 010398 NGUYÔN THÞ NGUYÖT N÷ Kinh 06/02/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 4.25 2.5 3.25 20443 010307 L£ THÞ KH¸NH LINH N÷ Kinh 02/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.25 2.5 2.75 20444 010325 PH¹M Sü LéC Nam Kinh 28/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.75 4 2.5 20445 010285 Vâ §×NH L¢M Nam Kinh 01/03/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.25 6.5 2.75 20446 010272 TRÞNH THÞ THóY KIÒU N÷ Kinh 12/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 6.5 2.5 1.5 20447 010102 BïI THÞ Mü DUY£N N÷ Kinh 01/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 3.75 3 3.5 20448 010039 PH¹M MINH C¶NH Nam Kinh 10/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 3.5 3.5 3.75 20449 010062 KH»M V¡N C¦¥NG Nam Nïng 03/11/1994 THCS Léc Ng·i B 1.5 1.5 3 4.75 5 1.25 20450 010010 L£ C¤NG TUÊN ANH Nam Kinh 28/10/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.5 2.5 2.5 20451 010725 L£ THANH THóY VY N÷ Kinh 31/08/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4.75 4.75 1.75 19.75452 010662 NGUYÔN DUY TR¦êNG Nam Kinh 22/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4 3.75 3 19.75453 010390 L£ CAO NGUY£N Nam Kinh 01/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5.25 3.25 1.75 19.75454 010305 L£ HOµNG PH¦¥NG LINH N÷ Kinh 04/10/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.75 5.25 1.5 19.75455 010170 NGUYÔN THU H»NG N÷ Kinh 24/01/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5.25 3.75 2 19.75456 010085 NGUYÔN THÞ KIM DUNG N÷ Kinh 30/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.75 2.75 3 19.75457 010032 KA BEN N÷ C.M¹ 30/01/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 4.75 3.75 1.75 19.75458 010024 Lý THÞ B¹CH N÷ Nïng 27/3/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 5.5 3.25 1.25 19.75459 010006 §µO MINH ANH Nam Kinh 09/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.5 5.25 2.75 19.75460 010739 NGôY THÞ H¶I YÕN N÷ Kinh 09/03/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 6.25 3 1 19.5
 7. 7. 461 010736 TRÇN THÞ Y£N N÷ Kinh 06/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 5.25 4 2 19.5462 010643 K TRÝ Nam M¹ 1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 4.5 4 1.75 19.5463 010676 NGUYÔN H÷U TïNG Nam Kinh 18/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.25 4.5 3.25 19.5464 010331 M¤NG V¡N LUËN Nam Nïng 29/11/1994 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 2.25 4 4 19.5465 010287 PHAN THÕ LËP Nam Kinh 16/091995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.75 5 1.75 19.5466 010052 NGUYÔN V¡N CH¤NG Nam Kinh 03/8/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.5 3 4 19.5467 010734 Hå THÞ NH¦ ý N÷ Kinh 19/1/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 5.5 2.25 2.25 19.25468 010652 VI H÷U TRäNG Nam Tµy 19/5/1994 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 4.5 3.25 2 19.25469 010581 N¤NG THÞ THñY N÷ Tµy 22/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4.5 2.75 2.5 19.25470 010559 PHïNG V¡N THIÖN Nam Nïng 08/09/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 4.75 2.75 2 19.25471 010593 KA TH¦¥NG N÷ M¹ 23/11/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 5 3.75 1.5 19.25472 010526 D¦¥NG KH¸NH THµNH Nam Tµy 01/04/1996 THCS Léc Phó 2 1 3 4.25 3.5 2 19473 010498 TR¦¥NG V¡N SINH Nam Kinh 23/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.75 4 2.75 19474 010401 §OµN V¡N MINH NHËT Nam Kinh 26.08.1994 Tù do 1 0.5 1.5 3.5 5 2.75 19475 010296 L£ THÞ BÝCH LI£N N÷ Kinh 15/6/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 5.5 3 1.25 19476 010251 NG¤ V¡N H¦íNG Nam Nïng 16/2/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4.25 4.5 1.5 19477 010125 KA §ôY N÷ C.m¹ 02/09/1994 THCS Léc Phó 2 1 3 5.25 4.5 0.5 19478 010632 L£ NGäC TR¢M N÷ Kinh 03/11/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 3.75 2.75 3.25 18.75479 010607 NGUYÔN H÷U TIÕN Nam Kinh 14/8/1995 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.5 2.75 2.75 18.75480 010171 TRÇN THÞ THóY H»NG N÷ Kinh 18/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 5.5 3.25 1.25 18.75481 010238 TRÇN L£ H¦NG Nam Kinh 28/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4 3.75 2.5 18.75482 010458 NGUYÔN THÞ BÝCH PH¦îNG N÷ Kinh 10/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 5.5 2.5 1.5 18.5483 010361 KA NA N÷ C.m¹ 1995 THCS Léc Phó 2 1.5 3.5 5 3.5 0.75 18.5484 010316 NGUYÔN THÞ LOAN N÷ Kinh 19/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.5 4 3 18.5485 010160 TRÇN THÞ THU H¶O N÷ Kinh 05/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.5 3.5 2 18.5486 010147 N¤NG HåNG H¶I Nam Tµy 21/5/1996 THCS Léc Ng·i B 1.5 1.5 3 3.25 4 2.5 18.5487 010084 KA DUNG N÷ M¹ 02/02/1995 DTNT B¶o L©m 2 1 3 4.25 3 2 18.5488 010041 TRÇN THÞ CHANG N÷ Tµy 01/11/199 THCS C1-2 BL¸ 2 0 2 4.25 4.5 1.75 18.5489 010518 NGUYÔN T¦ TÒ Nam Kinh 04/09/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 3.25 1.25 18.25490 010595 NGUYÔN THÞ TH¦¥NG N÷ Kinh 27/7/1995 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4.75 3.25 1.75 18.25491 010694 TRÇN THANH T¦êNG Nam Kinh 24/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.25 2.75 2.5 18.25492 010383 §ç THÞ BÝCH NGäC N÷ Kinh 24/11/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 4 1.25 3.5 18.25493 010528 NGUYÔN DUY TH¹NH Nam Kinh 01/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4 4.5 1.5 18494 010534 NGUYÔN THÞ TH¶O N÷ Kinh 10/04/1996 THCS Léc §øc 1 0.5 1.5 3.75 4.5 2.25 18495 010451 NGUYÔN THU PH¦¥NG N÷ Kinh 25/9/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5 3 1.5 18496 010320 BïI THÞ LéC N÷ Kinh 10/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4 3.5 2.25 18497 010255 BïI V¡N KHA Nam Kinh 18/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 5 3.5 1.5 18498 010156 TRÇN THÞ HåNG H¹NH N÷ Kinh 22/9/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.5 3 2.25 18499 010047 M¤NG QUYÕT CHIÕN Nam Nïng 11/05/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4.75 5 0.25 18500 010127 §INH TH¸I THµNH §øC Nam Kinh 18/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.75 4.5 2 18501 010670 L£ QUèC TUÊN Nam Kinh 09/09/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1.5 2.5 4 2.75 2.25 17.75502 010568 §ÆNG THÞ THU N÷ Kinh 11/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.5 3.25 2 17.75503 010571 NGUYÔN THÞ THU N÷ Kinh 03/01/1994 Tù do 1 1 2 6.25 2.25 0.5 17.75504 010426 K PH¸T Nam M¹ 1996 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 5 3.25 1 17.75505 010424 KA O¸NH N÷ C.M¹ 18/7/1996 THCS Léc Ng·i A 2 0.5 2.5 5.25 2.75 1 17.75506 010407 NGUYÔN NGäC YÕN NHI N÷ Kinh 07/03/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 5.25 3.75 0.75 17.75507 010338 §µO THÞ THU MAI N÷ Kinh 28/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.75 3.25 2.5 17.75508 010225 §ËU TRÇN QUANG HUY Nam Kinh 29/11/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 4.75 1.25 17.75509 010204 K’ HäC Nam C.M¹ 23/05/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 2.25 3.25 3.5 17.75510 010136 KA GR¤ N÷ M¹ 11/10/1996 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 3.5 3.75 2.25 17.75511 010126 K §UYN Nam M¹ 21/12/1993 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 4.25 4.75 0.75 17.75512 010672 NGUYÔN TRUNG TUÊN Nam Tµy 20/7/1996 THCS Léc Ng·i B 2 0.5 2.5 3 4 2.5 17.5513 010566 KA TH¥M N÷ M¹ 25/02/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.75 3.5 2 17.5514 010592 PHïNG THÞ TH¦ N÷ Tµy 12/02/1995 THCS Léc Ng·i B 2 1.5 3.5 4.75 2 1.25 17.5515 010405 HOµNG NHI NHI N÷ Kinh 25/11/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.5 5 0.75 17.5516 010392 NGUYÔN KH¤I NGUY£N Nam Kinh 22/10/1996 THCS Léc §øc 1 0 1 2 6 3.25 17.5517 010364 L£ V¡N NAM Nam Kinh 10/02/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4.25 4.5 1.25 17.5518 010348 CAO V¡N MINH Nam Kinh 13/9/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 3.5 4.5 2 17.5519 010163 KA H»NG N÷ C.M¹ 26/4/1996 THCS Léc Ng·i A 2 1 3 4.5 4.5 0.5 17.5520 010240 KA H¦¥NG N÷ C.M¹ 21/04/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 5 3.5 0.75 17.5521 010714 NGUYÔN QUANG VÞNH Nam Kinh 19/04/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4 2.25 2.5 17.25522 010616 TR¦¥NG THµNH TÝN Nam Kinh 16/7/1995 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.75 4.25 0.75 17.25523 010560 §µM THÞ THIÖP N÷ Nïng 25/1/1996 THCS Léc Ng·i B 2 0.5 2.5 4 2.75 2 17.25524 010557 K THIÖN Nam M¹ 10/10/1995 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 3.75 5.25 0.75 17.25525 010709 LôC V¡N VI£N Nam Nïng 16/11/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 3.25 4 1.75 17526 010651 TRÇN V¡N TRäNG Nam Kinh 23/7/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.25 4 1.5 17527 010631 L£ Hå PH¦¥NG TR¢M N÷ Kinh 16/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4 3 1.75 17528 010664 HUúNH TR¦ëNG Nam Kinh 14/6/1996 THCS Léc Qu¶ng 2 1 3 3.25 3.5 2 17529 010504 TRÇN TH¸I S¥N Nam Kinh 01/07/1994 THCS Léc §øc 1 0.5 1.5 4 3.5 2 17530 010493 PHAN V¡N S¸NG Nam Nïng 28/10/95 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4 3.5 1.25 17531 010481 L¦U THÞ NH¦ QUúNH N÷ Kinh 20/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4 2.5 2.5 17532 010464 BïI TÊN QUANG Nam Kinh 24/10/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.5 3.5 1.5 17533 010304 KIÒU THÞ LINH N÷ Kinh 01/03/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0.5 1.5 4.25 4.5 1.25 17534 010276 §µM THÞ LAN N÷ Nïng 26/3/1995 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 5 2.5 0.75 17535 010283 TRÇN TH¸I L¢M Nam Kinh 05/08/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 5 2 1.5 17536 010150 KA HµNG A N÷ C.M¹ 01/04/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 4 3.5 1.5 17537 010044 K’ CHI Nam C.M¹ 10/02/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 3.25 4.5 1.5 17
 8. 8. 538 010025 CAO XU¢N B¶O Nam Kinh 19/10/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 3.75 3.5 2 17539 010666 CH¢U §ç CÈM Tó N÷ Kinh 23/04/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 3.75 3.25 2 16.75540 010575 KA THUËN N÷ M¹ 20/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 5.25 2.25 0.75 16.75541 010585 LôC THÞ THóY N÷ Nïng 18/4/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4.25 3.75 0.75 16.75542 010531 §æ THÞ THU TH¶O N÷ Kinh 10/08/95 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.75 2.75 1.5 16.75543 010470 NGUYÔN V¡N QUèC Nam Kinh 02/08/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4 4.25 1.25 16.75544 010403 NGUYÔN DUY NHËT Nam Kinh 1995 THCS Léc Qu¶ng 1 0 1 4.25 3.75 1.75 16.75545 010400 L£ QUANG NHµN Nam Kinh 28/5/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 3.25 3.75 2.5 16.75546 010418 Lý THÞ NH¦ N÷ Nïng 30/7/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4.25 2.75 1.25 16.75547 010341 NGUYÔN THÞ TUYÕT MAI N÷ Kinh 30/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.25 4.25 1.25 16.75548 010295 KA LI£N N÷ C.M¹ 18/10/96 THCS C1-2 BL¸ 2 0 2 4 3.75 1.5 16.75549 010151 §µM MÜ H¹NH N÷ Tµy 16/9/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4.25 3.25 1 16.75550 010067 NGUYÔN PHAN Tó C¦êNG Nam Kinh 09/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 3.75 2 16.75551 010017 T¹ TUÊN ANH Nam Kinh 20/10/1994 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.5 2.25 2 16.75552 010671 NGUYÔN ANH TUÊN Nam Kinh 10/05/96 THCS Léc Ng·i A 1 0 1 5.25 3.5 0.75 16.5553 010626 TRÇN THÞ TRANG N÷ Kinh 23/12/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 3.75 4 2 16.5554 010459 NGUYÔN THÞ C¸T PH¦îNG N÷ Kinh 04/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.5 2 2.75 16.5555 010356 PH¹M THÞ MõNG N÷ Kinh 15/06/1995 Tù do 1 1 2 5 3.5 0.5 16.5556 010188 NGUYÔN MINH HIÕU N÷ Kinh 02/10/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3.75 2 2.5 16.5557 010178 HUúNH THÞ DIÖU HIÒN N÷ Kinh 08/08/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 5 3.5 0.5 16.5558 010613 HUúNH TRUNG TÝN Nam Kinh 23/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.5 3.75 2 16.25559 010673 N¤NG QUèC TUÊN Nam Tµy 28/9/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 0.5 2.5 3.5 4.75 1 16.25560 010587 KA THUY£N N÷ M¹ 19/01/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 5 2.75 0.5 16.25561 010544 TR¦¥NG NGäC TH¾NG Nam Kinh 13/07/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 3 3.75 2.25 16.25562 010460 TRÇN THÞ PH¦îNG N÷ Kinh 13/10/1994 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 3.25 3.25 2.25 16.25563 010346 M¤NG V¡N MÌO Nam Nïng 18/7/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 3 4.75 1.25 16.25564 010344 KA M¶Y N÷ C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 2.75 4.25 2 16.25565 010183 §ç V¡N HIÖP Nam Kinh 01/05/1996 THCS C1-2 Léc L©m 1 1 2 1.75 5.75 2.5 16.25566 010181 TRÇN THÞ NH¦ HIÒN N÷ Kinh 25/3/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.25 3.25 1.5 16.25567 010046 LONG V¡N CHIÕN Nam Nïng 03/04/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 3.5 4.75 0.75 16.25568 010128 TRÇN V¡N §øC Nam Kinh 16/7/1994 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 5 3.25 0.25 16.25569 010113 TRÇN V¡N §¹I Nam Kinh 10/07/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3.75 4.75 1 16.25570 010683 KA TUYÒN N÷ M¹ 15/05/1994 THCS L«c Th¾ng 2 1.5 3.5 2.75 2.5 2.25 16571 010608 NGUYÔN V¡N TIÕN Nam Kinh 15/6/1995 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.5 3 1.25 16572 010435 NGUYÔN V¡N PHó Nam Kinh 02/01/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.25 2.5 2.75 16573 010063 §ç M¹NH C¦êNG Nam Kinh 01/09/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3.5 3 2 16574 010028 Vò THÞ KIM B¶O N÷ Kinh 08/08/1996 THCS C1-2 Léc L©m 1 0.5 1.5 4 4 1.25 16575 010115 NGUYÔN MINH TUÊN §¹T Nam Kinh 23/10/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1.5 2.5 4 4.5 0.5 16576 010596 PH¹M THÞ TH¦¥NG N÷ Kinh 23/7/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4.5 2.25 1.25 15.75577 010514 §µO DUY T¢N Nam Kinh 08/02/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4 4.25 0.75 15.75578 010505 K’ Sø Nam C.M¹ 09/04/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 3.5 3.75 1.25 15.75579 010480 §µM M¹NH QUYÕT Nam Tµy 01/05/1995 THCS Léc Ng·i B 2 0 2 5 2.75 0.5 15.75580 010350 HOµNG C¤NG MINH Nam Kinh 16/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.5 2.75 2 15.75581 010220 PHAN THÞ HUÖ N÷ Nïng 16/1/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 3.25 4.75 0.75 15.75582 010179 NGUYÔN THÞ HIÒN N÷ Kinh 11/06/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.25 4.25 0.75 15.75583 010042 KA CH¢U N÷ M¹ 28/08/1994 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 4.75 3.75 0 15.75584 010555 KA THI£N N÷ C.M¹ 13/11/1995 THCS Léc Ng·i A 2 0 2 4 4 0.75 15.5585 010513 PH¹M V¡N T¢M Nam Kinh 01/01/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3.75 4.5 0.75 15.5586 010329 HUúNH V¡N LU¢N Nam Kinh 24/5/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 3.75 2.5 1.75 15.5587 010280 LôC V¡N L¢M Nam Nïng 08/01/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 4 4 0.25 15.5588 010193 KA HOA N÷ M¹ 21/06/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3 3.5 1.75 15.5589 010090 TRÇN THÞ BÝCH DUNG N÷ Kinh 24/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.75 2 1.25 15.5590 010038 K BR¤ Nam M¹ 26/07/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 3 3 1.75 15.5591 010685 NGUYÔN TRäNG TUYÒN Nam Kinh 10/11/1996 THCS Léc Phó 1 1 2 3.25 3.75 1.5 15.25592 010450 NGUYÔN NGäC PH¦¥NG N÷ Kinh 24/9/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 2.75 3.25 2.25 15.25593 010369 K’ N¡NG Nam C.M¹ 1995 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 3.75 4.25 0.25 15.25594 010638 NGUYÔN THÞ QUúNH TR¢M N÷ Kinh 13/3/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 4.75 3 0.25 15595 010679 PH¹M TUÊN TïNG Nam Kinh 30/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 4 3 1 15596 010436 TRÇN VÜNH PHó Nam Kinh 28/06/1995 THCS Léc §øc 1 1 2 3.5 4 1 15597 010425 TRÇN V¡N PH¸P Nam Kinh 10/06/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 4.25 3.5 1 15598 010389 KA NGU¤N N÷ M¹ 12/11/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.25 3 1.5 15599 010208 L£ THÞ HåNG N÷ Kinh 29/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.5 4 1.25 15600 010157 KA H¶O N÷ M¹ 12/10/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4 3 0.75 15601 010149 TR¦¥NG VIÕT H¶I Nam Kinh 22/03/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 2.25 3 2.75 15602 010729 KA XEM N÷ M¹ 04/04/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 3.5 2.25 1.25 14.75603 010705 L¢M THÞ V¢N N÷ Nïng 12/09/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 3.5 4.25 0.25 14.75604 010612 Vâ V¡N TIÕN Nam Kinh 28/1/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 4.75 2.75 0.5 14.75605 010417 LôC THÞ NH¦ N÷ Nïng 09/11/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 2.75 3.75 1.25 14.75606 010379 L¢M V¡N NGHÜA Nam Tµy 04/04/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.5 4.25 0.5 14.75607 010298 NGUYÔN THÞ LI£N N÷ Kinh 08/06/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 4.75 0.5 14.75608 010206 KA HéI N÷ M¹ 03/02/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.5 2.25 1.5 14.75609 010144 TR¦¥NG THÞ THU Hµ N÷ Kinh 24/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.25 3.25 1.5 14.75610 010108 PH¹M THANH DUY£N N÷ Kinh 09/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4 2.75 1.25 14.75611 010574 §ÆNG BÝCH THUËN N÷ Kinh 06/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4.5 3.5 0.25 14.5612 010384 KA NGäC N÷ M¹ 20/11/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.5 3 1 14.5613 010324 PH¹M NGäC THANH LéC Nam Kinh 19/07/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 2.5 3 2.25 14.5614 010099 §åNG §×NH DUY Nam Kinh 16/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.5 3 1.5 14.5
 9. 9. 615 010111 KA §A N÷ C.M¹ 09/09/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 3.25 3.5 0.75 14.5616 010720 NG¤ ANH V¦¥NG Nam Kinh 16/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 3.25 2.75 1.25 14.25617 010546 KA THÇN N÷ M¹ 29/11/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.75 2.25 1 14.25618 010433 KA PH¤I N÷ C.M¹ 26/8/1995 THCS Léc Ng·i A 2 0.5 2.5 3.5 2.75 1 14.25619 010372 PH¹M THÞ ¸NH NGA N÷ Kinh 20/11/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3.75 3.75 0.5 14.25620 010274 KA KÝNH N÷ M¹ 30/01/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4 2.75 0.5 14.25621 010033 K BI£N Nam M¹ 28/03/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4 3.25 0.25 14.25622 010496 §¹O K SI£U Nam M¹ 31/01/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 2.75 3 1.25 14623 010489 MAI QUANG TUÊN SANG Nam Kinh 01/01/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 2.75 3.5 1.5 14624 010659 TRÇN §øC TRUNG Nam Kinh 04/03/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.75 2.25 1.25 13.75625 010627 TRÇN THÞ TRANG N÷ Kinh 08/08/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0.5 1.5 3.25 3.25 1.25 13.75626 010576 NGUYÔN V¡N THUËN Nam Kinh 04/06/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 3.5 3.75 0.75 13.75627 010522 KA THANH N÷ M¹ 23/03/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3.5 2.75 0.75 13.75628 010543 NGUYÔN TRÇN TRUNGTH¾NG Nam Kinh 06/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3.5 3.25 0.75 13.75629 010532 KIÒU THÞ THU TH¶O N÷ Kinh 21/12/1995 THCS Léc Ng·i B 1 0.5 1.5 3 3.75 1.25 13.75630 010352 NGUYÔN V¡N MINH Nam Kinh 20/4/1996 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 2.25 3.75 1.75 13.75631 010278 §OµN B¶O L¢M Nam Kinh 03/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 4 2.25 1 13.75632 010186 HøA THÞ HIÕU N÷ Nïng 15/12/1996 THCS Léc Ng·i B 2 0.5 2.5 3.75 3.25 0.25 13.75633 010161 §çV¡N H·O Nam Kinh 10/11/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4 2.75 0.5 13.75634 010241 KA H¦¥NG N÷ M¹ 25/09/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 4.25 2.25 0.25 13.75635 010081 BïI THÞ PH¦¥NG DUNG N÷ Kinh 01/01/96 THCS Léc Ng·i A 1 1.5 2.5 4 2.75 0.25 13.75636 010050 PH¹M TUY£N CHIÕN Nam Kinh 13/02/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 2.5 3.75 1.5 13.75637 010035 L£ QUèC B×NH Nam Kinh 04/04/96 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 3.25 1.75 2 13.75638 010497 L¦U NGäC SINH Nam Kinh 19/10/1995 THCS Léc Phó 1 1 2 3 2.5 1.5 13.5639 010448 L£ THÞ MINH PH¦¥NG N÷ Kinh 25/08/1995 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 1.5 6.5 1.25 13.5640 010366 NGUYÔN HOµI NAM Nam Kinh 02/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.25 4 0.75 13.5641 010200 L¢M MINH HOµNG Nam Nïng 08/10/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 2.75 2.5 1.25 13.5642 010223 N¤NG V¡N HïNG Nam Nïng 06/06/1995 THCS C1-2 BL¸ 2 0.5 2.5 3.5 3.5 0.25 13.5643 010248 MAI KIM H¦êNG N÷ Kinh 18/10/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0 1 3.25 3.5 1.25 13.5644 010080 L¦¥NG V¡N DU Nam Nïng 06/08/1995 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 3 4 0.25 13.5645 010700 §OµN THÞ NGäC UY£N N÷ Kinh 15/04/1995 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 3.75 2.75 0.5 13.25646 010347 KA MÐO N÷ C.M¹ 06/04/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 2.75 2.75 1 13.25647 010249 M¤NG THÞ H¦êNG N÷ Nïng 10/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3 2.25 1.25 13.25648 010030 PH¹M Lý B»NG Nam Kinh 18/9/1995 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 4.5 1.25 0.5 13.25649 010053 §ÆNG HOµI CHUNG Nam Kinh 20/9/1995 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 2.5 3.5 1.25 13650 010702 KA UY£N N÷ M¹ 30/11/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 3 3.25 0.75 12.75651 010570 L¹I THÞ THU N÷ Kinh 1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3 2.75 1.25 12.75652 010471 NGUYÔN VIÕT QUý Nam Kinh 10/10/1995 THCS Léc Qu¶ng 1 1.5 2.5 3 3.25 0.5 12.75653 010182 PHAN V¡N HIÕN Nam Nïng 29/12/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 2.75 3.25 0.5 12.75654 010135 KA GRÓU N÷ C.M¹ 30/12/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 3.5 2.75 0.25 12.75655 010121 NGUYÔN V¡N §IÒN Nam Kinh 15/11/1994 THCS Léc §øc 1 1.5 2.5 2.75 3.25 0.75 12.75656 010614 NGUYÔN §øC TÝN Nam Kinh 26/1/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 3.25 3.5 0.5 12.5657 010645 NGUYÔN B¸ TRIÒU Nam Kinh 03/12/1995 THCS Léc Phó 1 1 2 3 3.5 0.5 12.5658 010499 Hå HOµNG S¥N Nam Kinh 26/09/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 2.25 3 1.75 12.5659 010441 NGUYÔN THÞ PHóC N÷ Kinh 12/06/95 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 3.5 3 0.5 12.5660 010197 NGäC V¡N HOµI Nam Nïng 16/4/1995 THCS Léc Ng·i B 2 0 2 3 3 0.75 12.5661 010130 NGUYÔN KI£N GIANG Nam Kinh 05/11/1995 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3 3.5 0.5 12.5662 010095 NGUYÔN §øC DòNG Nam Kinh 02/02/1995 THCS Léc §øc 1 0.5 1.5 2.75 3 1.25 12.5663 010072 KA DÔ N÷ C.m¹ 1995 THCS Léc Phó 2 1 3 2.5 4 0.25 12.5664 010520 K’ TH¸I Nam C.M¹ 12/10/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 1.5 4.75 1 12.25665 010503 N¤NG TRUNG S¥N Nam Nïng 04/03/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 2.5 2.75 0.75 12.25666 010422 §OµN THÞ KIÒU OANH N÷ Kinh 16/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 4 2.75 0.25 12.25667 010402 §ç VIÕT NHËT Nam Kinh 02/02/96 THCS Léc Ng·i A 1 0 1 2.25 2.25 2.25 12.25668 010343 NGUYÔN H÷U M¹NH Nam Kinh 20/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3 2.25 1.25 12.25669 010290 NGUYÔN THÞ THU LÖ N÷ Kinh 12/09/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 2.75 2.25 1.25 12.25670 010288 K’ L£ Nam C.M¹ 21/11/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 0.25 4.75 2 12.25671 010253 K JIÔM Nam C.M¹ 12/04/95 THCS Léc Ng·i A 2 0 2 3.25 1.75 1 12.25672 010449 L£ THÞ THÕ PH¦¥NG N÷ Kinh 01/09/1996 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 2.25 2 1.25 12673 010355 KA M¤I N÷ M¹ 20/05/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 2.75 3 0.5 12674 010326 K’ LîI Nam C.M¹ 20/11/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 3.25 2 0.25 12675 010176 NGUYÔN THÞ HËU N÷ Kinh 23/01/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 3.75 2.5 0.5 12676 010132 PH¹M THÞ THïY GIANG N÷ Kinh 18/10/1996 THCS Léc Ng·i B 1 1 2 3.25 2.5 0.5 12677 010100 HáA NGäC DUY Nam Kinh 10/11/1996 THCS Léc §øc 1 1 2 2.5 4 0.5 12678 010045 Vò TRÇN KIM CHI N÷ Kinh 20/10/1995 THCS Léc Ng·i B 1 0.5 1.5 3.5 1.5 1 12679 010653 KA TR¤I N÷ C.M¹ 24/06/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 3 2.25 0.5 11.75680 010529 KA THAO N÷ M¹ 01/10/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 2.25 2.25 1.25 11.75681 010420 N¤NG THÞ Nô N÷ Nïng 09/12/1996 THCS Léc Ng·i B 2 1 3 3 1.75 0.5 11.75682 010374 KA NGAN N÷ C.M¹ 1995 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 2.75 2.75 0.5 11.75683 010333 KA LUYÕT N÷ M¹ 20/03/1995 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 1.75 4.25 0.5 11.75684 010322 HOµNG PH¦íC LéC Nam Kinh 21/3/1996 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3 2.25 0.75 11.75685 010269 §OµN §×NH ANH KIÖT Nam Kinh 10/05/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 2 3.75 1.25 11.75686 010184 Vâ HOµNG HIÖP Nam Kinh 24/12/1994 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 3 3.25 0.25 11.75687 010169 NGUYÔN THÞ THU H»NG N÷ Kinh 01/01/1995 THCS Léc Qu¶ng 1 1 2 3.25 2.75 0.25 11.75688 010040 V¡N MINH C¶NH Nam Kinh 01/11/95 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 3 3.75 0.25 11.75689 010722 K V¦ìNG Nam M¹ 10/03/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 3.25 2.5 0.25 11.5690 010603 K’ TIÒN Nam C.M¹ 21/09/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 2.25 3.5 0.5 11.5691 010495 KA S¢M N÷ M¹ 1996 DTNT B¶o L©m 2 0.5 2.5 3.25 1.5 0.5 11.5
 10. 10. 692 010421 KA NñYS N÷ M¹ 20/08/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3 2.5 0.25 11.5693 010016 PH¹M TUÊN ANH Nam Kinh 23/05/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0 1 3.25 2.5 0.75 11.5694 010680 K TUY Nam C.M¹ 10/07/96 THCS Léc Ng·i A 2 0 2 2.75 1.75 1 11.25695 010488 L£ HOµNG SANG Nam Kinh 16/04/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 2.5 2.75 0.75 11.25696 010254 K JIN Nam M¹ 24/03/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 1.25 4.75 0.75 11.25697 010138 KA Hµ N÷ M¹ 20/03/1995 THCS L«c Th¾ng 2 1 3 3 1.75 0.25 11.25698 010031 KA BÐ N÷ C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0 2 3 2.25 0.5 11.25699 010707 KA VÎO N÷ C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 2.75 2.5 0.25 11700 010486 KA R¥M N÷ C.M¹ 1995 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 2 3 0.5 11701 010339 KA MAI N÷ M¹ 13/01/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 3 2.5 0 11702 010110 K’ D¦¥NG Nam C.M¹ 28/11/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 2 3.25 0.25 10.75703 010058 TRÇN V¡N CñA Nam Kinh 16/6/1996 THCS Léc Ng·i A 1 0.5 1.5 2 2.75 1.25 10.75704 010656 NGUYÔN MINH TRUNG Nam Kinh 08/03/96 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 1.25 4.5 0.75 10.5705 010292 K LÞCH Nam M¹ 17/06/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 2.75 2 0.25 10.5706 010143 TRÇN THÞ NGäC Hµ N÷ Kinh 16/11/1996 THCS L«c Th¾ng 1 0 1 2.25 3.5 0.75 10.5707 010037 K BROM Nam M¹ 19/08/1993 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 2.25 2.5 0.5 10.5708 010116 PH¹M QUèC §¹T Nam Kinh 25/08/1996 THCS L«c Th¾ng 1 1 2 1.75 4 0.5 10.5709 010640 PH¹M THÞ TR¢M N÷ Kinh 05/10/1994 THCS L«c Th¾ng 1 0.5 1.5 3.25 1.75 0.25 10.25710 010563 LôC §øC THä Nam Nïng 01/03/1995 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 2 2.75 0.25 10.25711 010440 L£ HOµNG PHóC Nam Kinh 26/8/1995 THCS Léc Ng·i A 1 0 1 2.25 2.25 1.25 10.25712 010413 KA NHUNG N÷ M¹ 11/07/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 2.5 2.25 0.5 10.25713 010101 HOµNG NHËT DUY Nam Kinh 12/06/96 THCS Léc Ng·i A 1 0 1 3 2.25 0.5 10.25714 010430 CAO HïNG PHI Nam Kinh 02/10/94 THCS Léc Ng·i A 1 1 2 2.25 2.5 0.5 10715 010294 K’ LI£N Nam C.M¹ 31/01/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 1 3 2 2.5 0.25 10716 010565 KA THOAN N÷ M¹ 23/05/1994 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 2.5 1.75 0.5 9.75717 010733 K’ X¦¥NG Nam C.M¹ 06/08/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 1.25 4 0.25 9.5718 010684 M¤NG THANH TUYÒN Nam Tµy 06/12/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 1.5 3 0.5 9.5719 010681 KA TUY N÷ M¹ 09/05/1994 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 2 2.5 0.25 9.5720 010654 NGUYÔN THÞ KA TRóC N÷ M¹ 27/07/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 2 2.5 0.5 9.5721 010648 KA TRIN N÷ C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 2 2.5 0.25 9.5722 010378 K NGHÜA Nam M¹ 01/09/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 1.75 2.5 0.5 9.5723 010527 N¤NG V¡N THµNH Nam Nïng 10/05/1995 THCS C1-2 BL¸ 2 1 3 1.5 2.25 0.5 9.25724 010517 K’ TÌO Nam C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 1.5 2.5 0.5 9725 010376 KA NGH¢N N÷ M¹ 23/12/1994 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 2 3 0 9726 010549 KA THI N÷ M¹ 13/10/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 1.75 2.75 0 8.75727 010456 KA PH¦îNG N÷ C.M¹ 09/02/94 THCS Léc Ng·i A 2 0 2 1.75 2.25 0.5 8.75728 010094 K’ DòNG Nam C.M¹ 25/05/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 1 3.75 0.25 8.75729 010302 HOµNG H¶I LINH Nam Kinh 23/09/1994 THCS Léc §øc 1 1 2 2 2 0.25 8.5730 010485 KA R¶O N÷ C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 1.5 2 0.25 8731 010484 KA §¤ RA N÷ M¹ 05/05/1995 THCS L«c Th¾ng 2 0.5 2.5 1 2.25 0.5 7.75732 010275 K’ L¹I Nam C.M¹ 1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 1 2 0.5 7.5733 010630 HOµNG THÞ QUúNH TR¢M N÷ Kinh 12/05/1995 THCS Léc Phó 1 0.5 1.5 -1 -1 -1 0734 010370 KA NGA N÷ M¹ 07/04/1996 DTNT B¶o L©m 2 1 3 -1 -1 -1 0735 010354 K’ MèC Nam C.M¹ 21/05/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 -1 -1 -1 0736 010289 LéC MÜ LÖ N÷ Tµy 04/05/1995 THCS C1-2 BL¸ 2 0 2 -1 -1 -1 0737 010190 PH¹M V¡N HIÕU Nam Kinh 06/02/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0 1 -1 -1 -1 0738 010222 K’ HïNG Nam C.M¹ 03/10/1996 THCS C1-2 BL¸ 2 0 2 -1 -1 -1 0739 010133 KA GLI£M N÷ C.M¹ 07/03/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 -1 -1 -1 0740 010104 KA DUY£N N÷ M¹ 05/03/1996 THCS C1-2 Léc Phó 2 1 3 -1 -1 -1 0741 010092 KA DUNG B N÷ C.M¹ 20/05/1996 THCS C1-2 Léc L©m 2 0.5 2.5 -1 -1 -1 0742 010056 NGUYÔN Vâ HOµI CHUNG N÷ Kinh 20/8/1996 THCS Léc Ng·i B 1 0.5 1.5 -1 -1 -1 0743 010129 K §¦¥NG Nam M¹ 24/06/1996 THCS L«c Th¾ng 2 0 2 2.5 -1 -1 0

×