Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv284thongbaoketquahsghuyen 111226042006-phpapp02

561 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cv284thongbaoketquahsghuyen 111226042006-phpapp02

  1. 1. UBND H W E N B ~ L& O CONG HQA a HQI CHU N G H ~ AV@T NAM Dijc I$p - Tv do - Hgnh phhc s&*& ~PGDDT-GDT~H Buo Lbm, ng& 13 t h h g 12 ndm 2011V/-: m g b& kjr qud @ thi gidi t o n k i n nIPI& cmio vdng hwen vu tWkn c h ~ n tinhhpc sinh d v tki gidi t o h tren m& tinh cam -ray v6ng linh ndm hpc 2011 20J2 Kinh ga: Cic trwhg PTCS va THCS trqc thuGc. C h ci? ~5x1 d 1327/SGDDT-GDTrH ngAy 08 ththeng 12 n8m 201 1 cua Sb. ban GD&HT LBm Elang v6 vi@c tuy6n chqn hpc sinh dq thi giHi to& tren m5y tinh c h tny c8c m8n: T & V4t 13, Hoa hpc, sinh hoc nsm hpc 201 1 - 2012; C&I cC kit qu8 ky thi o, Giii tohn trhn mhy tinh c8m tay vbng huyen n h hyc 201 1 - 20 12 khoh ngay 10 t h h g 12 n i b 20 11, Phbng GD&DT thdng bao k6t qui Q ihi chpn hpc sinh gidi vhng huyen giBi t h tren mAy tinh d m tay va chpn hpc sinh tham gia b8i dumg tharn dy ky thi giii tosn o hen miy t i f i chm tay c$ tinh f i o ngiy 10 thing 02 n h 20 11 tqi ~i ~ g t . ~ I. ~ 6 q t i k thi gPi torin trZn m8y tioh d m tay vung buyfn: u ) . I . ~6 fupt# irumtg, hpc sinh tham gia kj thi: - Tong s6 Wimg cb hpc sinh tham gia kf thi: 05/19 tnrimg cb hpc sinh tmng hgc co sb, ghm cic trubng: THCS LOc ~ h b g THCS LBc Ngtli, THCS Lbc An, , THCS Tay Son va tnrbng PTDT NGi t r i ~ - r8ng s6 hgc sinh d b g ky tharn gia: 32 h ~ sinh. c - sb ~ b n g hoc sinh tham gia dp thi: 28 hgc sinh ( THCS L6c ~ h i n 08, ~ : THCS LGc NgBi: 03, TIICS LOGAn: 08, THCS T&ySan: 07 vh PTDT noi t~%: 02). 2 it qud k j ihi: Phbng GGo duc v Dao tqo chpn 15/28 hoc sinh fham gia d6 x$ gibi, cg dl&: B - Giai nhh: 03 gihi, &rn cac em H o h g Long V&n dgt 39.50 d i h , ern N ~ uNgpc Etuy& dgt 37.50 diem v ern D@ I hj Minh Phrrqng dqt 36.0 diem (THCS ~L A L ~ Thhg); c - Gihi h i : 02 giii, g8m cac em N ~ uThi Thu ~ i k dat 30.0 didm (THCS ~L u L$c ~ h & ) v em ~ b n 1% Thup Dung dgt 28.50 di&m A g (THCS L6c An); - Gi5i ba: 05 giii, g&rn:c8c ~6 TI/Hwh TrInh Bat 26.0 diirn, V3 Thi Hue dqt 23.0 dikm (THCS LOc Ngai), em P h ~ m Thanh Duy dqt 2 5.0 dikm, em Hoang Ngpc Lb Weu ~i dat 23.0 di&m(THCS L@ Thing) v i em LE N g ~ c i dgt 23.0 dikm (TI-ICS ~ h L ~ An). C - Giai khuy6n khich: 05 gig, gbm eac em: T h h Thj VBn Anh, Plguy8n Thj Hohi Trinh (trubng THCS L6c ~ h i h ~ Phan Trung ~ i k u T ~ &ThJ Kim T U ~ Q THCS ), , I ( Lac An) va Dmg X u h Tnrbng ( THCS LOc NgBi). 11. Chpn c b g l o vi6n - hpc siah tham gia bhi d w h g kf thi vbng tinh: 1. Chpa dbi t u y h bpc sinh: Phbng GD&BT chon 10 h ~ sinh dat giai tir gihi nhit dkli gihi ba tgi k j thi chpn c hqc sinh gi6i giai t o h t r h mSy tinh chm tay casio vbng h u y h tham gia bbi dvling ky thi chpn hgc sinh gi6i giAi toan tr&nmay tinh c&mtay vdng Tinh n b hoc 201 1-2012. 2. Cb giao viEn tham gin bhi d m g : Phbng GD&DT chpn cir cbc Bng Hira VH T U ~ $- gi60 vitn t r u h g THCS L@ Vn - An va 6ng BOi Nguy@nL u b giio vien t n r h g THCS LQc ~ h m hti& ~ dumg dgi c b6i ~ tuy& t h a n gia ky fhi c h ~ hpc sinh gioi giii todn tr6n m$ tinh vong tinh. n 3. Thiri gian v dja di6m b8i duang: P
  2. 2. - -- +-dm& . - -- .. - Thbi @anbbi durn: ttr ngAy 19/12/2011 d h h6t nii;-k d.8/02/2011 (kh6ng ti& thbi gian nghi Tet nguyh dh). ~6tikt bbi d u h g 12 ti&/ t b ( thdi gian bbi dubg u cy thd giao cho giho v i h thbng n h b vh bho W cho Hi bib, - Dia dihm b8i duhg: Trubng THCS Leo HI;Tb&i@an vB dia di6m thi vdng tinh: 1, Dja d m thi: Tmhg THPT BBi Xuh- DB Lgt. 2, ThM gian thi: ngity l010212012, * BU& sing: - Khai mQcw thi:6 gib 30. - Hqp.H?i dbng coi thi: 7 gib 00. - Thbi dibm phat %& thi: 7 gib 30. - Thbi d i h t i n h gib 1hm bbi: 7 gilr 35. - Thfri gian Idm bhi: 150 phtit. *~ u & i ~ chiau: h k&tvAphM thu6ng vilo lfic 15 gia 3 n ~ 0. Thi sinh dugc ph6p mang v8o phbng thi loqi M y W Cwio fx 500MS, Cwio fht 570MS, Casio fx 570ES, Crmsio fx 500 VN Plus, Vlnacal Vn-SOOMS, 570MS v h Vinacal-S7OMS New, N.Trdch nbiem chi d c t m b g c6 hpc sinh tbrm gh doi tnydn: - Thhg b4o kbt qquH kp thi d h phy huynh vB c6c em hpc sinh ~6lien quan; tb c h h Men thuhg cho n h h g em hqc sinh dqt t h h h tich @i gihi t o h tr&n mhy rinh c h ky thi tay vbng buyen. - Tgo di&ukien v& thbi gian d&g i h vien, hpc sinh hmgia b8i during dgt kkt q . a d -L h v i e v phy huynh c6 con em tham gia b6i dumg dd l i j n duqc sg h6 trq d tht nhht t& phia gia dlnh hpc sinh. -~ r l c h i i phi d&trH cho giAo vi&ntham gia b8i dumg ( THCS LOc Thhg 1/3, k MCS L@ Ngai 1/3 vh THCS L6c An 113); TA chiic dua h ~ sinh tham gia ky @-*% c . . %, hpo sinh gi6i gM t o h &en mhy tinh vhng ti& ding thbi gian, dia di&n qui @. i . .-: -Giao h u h g THCS L& ~ 7 & h ~a ~T~ o v8t chht phyc vy c8ng tho bbi h & r m b iI sb .c h dufhg. . .r .7 . - .rr 1: Hob thib dky dfi & lo@hh s qui @ the0 d u k h the dy thi ( Hi& truimg o khQng kf) gg6i vk Phbng GD&BT tru&c ng5-y 10 thhg 01 nHm 2011. - ~ &qua hpc t$p & frpc t Nai sinh HI s HQ ( a h dy thi) T w3 JgBysia. T t h ho& @c N 1 g Tmg HK HL Bfnh ~hh) --. m4n v b b h nBj, Nidnk#m - Nhu tr&n ( d&thw-hj@)- - T m h u ~ n r r ~ 4 i ~ Cbb .i & d;
  3. 3. UBND HUYỆN BẢO LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 262 / QĐ-GD Bảo Lâm , ngày 26 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc: Cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi huyện tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh năm học 2011 -2012. TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT BẢO LÂM Căn cứ thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của BộGD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện; Căn cứ văn bản số 1017/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 27 tháng 9 năm 2011 của SởGiáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc: Hướng dẫn tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấptỉnh lớp 9 THCS năm học 2011 – 2012; Căn cứ văn bản số 194/PGD-GDTrH ngày 13 tháng 10 năm 2011 của PhòngGD&ĐT Bảo Lâm về việc: hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi huyện năm học 2011 -2012; Căn cứ văn bản số 284/ PGD&ĐT –GDTrH ngày 26 tháng 12 năm 2011 của PhòngGD&ĐT về việc thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi huyện bậc THCS và kếhoạch bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh năm học 2011 -2012; Theo đề nghị của bộ phận Tổ chức- Cán bộ, Tổ chuyên môn, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chọn cử cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi huyện tham dựkỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh các môn văn hoá năm học 2011 -2012, gồm các ông (bà) cótên sau: 1. Ông: Bùi Nguyên Luận, GV trường THCS Lộc Thắng: Bồi dưỡng môn Toán; 2. Ông: Mai Ngọc Mến, GV trường THCS Lộc An: Bồi dưỡng môn Toán; 3. Ông: Nguyễn Hoàng, GV trường THCS Lộc An: Bồi dưỡng môn Tin; 4. Bà: Trương Thị Lợi, GV trường THCS Lộc An: Bồi dưỡng môn Sinh học; 5. Bà: Lã Thị Tuyết Mai, GV trường THCS Lộc Nam: Bồi dưỡng môn Địa lý; 6. Ông: Phạm Hùng Thái, GV trường THCS Lộc Thành: Bồi dưỡng môn Địa lý; 7. Bà: Nguyễn Thị Minh Triết, GV trường THCS Lộc Thắng: Bồi dưỡng môn Hoá; 8. Bà: Võ Thị Thu An, GV trường THCS Lộc Ngãi: Bồi dưỡng môn Hoá; 9. Bà: Bùi Thanh Tâm, GV trường THCS Lộc Đức: Bồi dưỡng môn Hoá; 10. Ông: Đỗ Đình Cường, GV trường THCS Tây Sơn: Bồi dưỡng môn Hoá;
  4. 4. 11. Bà: Nguyễn Mai Ngọc Phương, GV trường THCS Tây Sơn: Bồi dưỡng môn Vật lý; 12. Ông: Vương Quang Bình, GV trường THCS Lộc Quảng: Bồi dưỡng môn Vật lý; 13. Ông: Hắc Xuân Phúc, GV trường THCS Lộc An: Bồi dưỡng môn Lịch sử; 14. Bà: Nguyễn Thị Nga, GV trường THCS Lộc Thắng: Bồi dưỡng môn Lịch sử; 15. Bà: Mai Thị Tâm, GV trường THCS Lộc Quảng: Bồi dưỡng môn Lịch sử; 16. Bà: Doãn Thị Châu Yên, GV trường THCS Lộc Thắng: Bồi dưỡng môn Tiếng Anh; 17. Bà: Trần Thị Phượng, GV trường THCS Lộc Ngãi: Bồi dưỡng môn Tiếng Anh; 18. Bà: Nguyễn Thị Hiền, GV trường THCS Lộc Thắng: Bồi dưỡng môn Ngữ văn; 19. Bà: Nguyễn Thị Tuyết Loan, GV trường THCS Lộc Ngãi: Bồi dưỡng môn Ngữ văn; Thời gian và địa điểm làm việc: Theo công văn số 284/PGD&ĐT –GDTrH ngày26 tháng 12 năm 2011 của Phòng GD&ĐT. Điều 2. Các ông (bà) được chọn cử tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi huyện tham dựkỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2011 -2012 có trách nhiệm trang bị cho độituyển học sinh giỏi huyện những kiến thức, kỹ năng theo qui định của Bộ GD&ĐT, cácvăn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT Lâm Đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạoBảo Lâm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Điều 3. Các ông (bà): Phụ trách TCCB, Chuyên môn, Tài vụ, thủ trưởng các đơn vịliên quan và các ông bà có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG - Như điều 3 (để thực hiện); (đã ký ) - Lưu: LĐ, CMTHCS, VT. Lê Đức
  5. 5. 20 W n Ngoc Hoili L a dg THCs & . I N@ $A2 N 5/11/1998 ~glmD8ng Gidi ~ $ t 21 N6ngTrung Ngbla WSLgcNglliB 8A2 Nam 2 5 4 1 9 8 k&ng ~idi T& 5,OO 22 B i l i ~ & Anh THCSL&Thhh 8A1 Nwh i810Z1998 L h & g Gihi T& $,oo 23 PlqtmIQ Tbhh THCS T@Sm 8A2 N€t 10/8/f.998 B IIInh Khh T& 4,OO I 24 ~guY6n r # HHi ~ n Y THCS L&NgHi &A2 NT I 221311998 LIlm Ddng Gidi T6t 4,OO -D&gThi Kim -Anh - - Sun 25 - - - - THCSTEry -- -- 8A1 . ~h n 9/6/1998 dg Gibi T& 2,m 26 N W ~ N ~ Q C Thih . THCS L & Thh 8A1 Nan 10/7/1998 L h ~ d n g Gi6i T& 2,OO 27 Ug8 ~gu~k l h g THCS T@ S m Thhy i 8A1 N 11/10/1998 L&nDbng K M T& 1,OO 28 T & V ~ Chinh THCS L Thhh & 8A1 Nam 7/5/1998 L h d n 8 Gibi ~ 6 t 0,OO 29 ~ g u y 8 n ~ i h DGng THCSJ&NgiiiB 8A1 Nam & 3 g Gidi 12/2/1998 I I h T& 080 30 ~ g u y e % N g y h Duy&1 THCS c1,2 L Phh & 8A Nft 20/02/1998 B w n ib Gi6i ~6t 0,OOA 3 1 DlldngwThcy hrmg THCSUcNgG &A3 Nff 1W1998 ~ r n D 8 n g Gigi T& 0,OO 32- && Ngoc Hiep THCS QcNg3ii 8A4 NU 7U1998 k ~ 6 n g Gi6i Tdt .- 3 3 Ninh THCST2ySm 8A2 Nam 7/3/3998 l h g ~ a i KM ~6t 0,QO 34 T&W vTqmg THCS Li)c Thanh 8A1 Nam 22/08/1998 L& D$ng Khh ~ 6 t 0,m 35 D~dngNg. l h g T Vy THCSL4)cNg@ 8A1 Nit 3/3/1998 ~ r n ~ 6 n G6i g Tdt o@ 3 6 H h ~ h j ~ P ~ mcsyys~n h 8 ~ 1 NO 3/11/1998 m bg Do K~B ~ 6 t o,oa shchgbm36hqcsinh, trongdb: O ~ H & t g i & v 8 ~ c h Q nb8id~gdgthidptir&(thsb01 h d 08). (~anh S d~ d @p bdng .---A/- /
  6. 6. Qub 48 ~ g u y & ~ ~ l % b y THCSL&Quhg 9A2 N(i 10/1/1997 L A m ~ b nGi6i ~ 6 t 225 ~li 49 Bohg Thi Bqch 9Al Nif 17/6/1997 L&nI3hg KhB ~ 6 t 0,50 5.0 W m g mDTN$itrii 9B Nam 04.1.1996 I S l r n ~ h g KhB ~ 6 t 0,50 ( ~ a n h ~ h ~ B m ~ ~ h g ~ s i n h1,7 ~o~n gt @~ d t:h i r t r r t i r o&17),08~~@chpnd&bBidu~mgd~thi$ptinh(tirs601 a & ~ (~ I d&nsb08).
  7. 7. B I KY HUYEN N ~ B G~ M TIE1 CHON AOC SINH ~ 1 6 1 & HQC 2011-2012 M ~ N LiCH SO : Bang Gibi NoiI TT HQvA ten Trhg hpc Ngay sinh tinh sinh 1aP I Dinh Thi My Dung THCS Ldc An 9AI Ni2 14/12/1997 2 Ka Huong THCS L& %ng 9A5 Nfi 02/11/1997 Gidi 4 NgG Thi Hai 5 B ~ T I I ~ N ~ M Q@nh ~ h n THCS L6c ndng THCSLGc Quung 1 Ei I Nil. NE I 18/3/1997 20/01/1997 Ldm ~ 2 Khd 1 ~ Gioi Kha ~ I - 6 lphqnt Qzjnh THCS L@cAn ( 9A2 Nli 119/06/1997 Ldm ~ 6 n ~ 8 Phan Thi TG Anh THCSLGc Quang 9A2 Nii 29/5/1997 9 L&Thj Thanh THCS L6c Nggi 9A4 N3 2/1/1997 10 Ly Thj Oanh THCSc1,2B1La 9AI Ni3 101211997 Kha 1 1 CaoThj Thio THCSc1,2BtLa 9A2 Nk 1510711997 12 Phgm Minh Thu THCSLQcQuhg 9A3 Ni3 29/11/1997 13 I ~ g u y ~ n T h j ITHCS Lac Nam I 9A5 I Nil 1 25/11/1997 Thhi Binh Gidi - 14 (DBThi Thhy Trang - (THCSLb Nggi 1 9A4 1 Nd 1 5/5/1997 U r n ~ 8 n g 15 ~ ~ u ~~ E nn &I ~ 6 THCS c1,2 B La 9A2 Nam 12/4/1997 L h &ng Kha 16 Mai Thi Kim Phung THCS Lac NgSii I3 9Al N8 15/5/1996 Dbng Nai

×