Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv 284 thong bao ket qua hsg huyen

387 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cv 284 thong bao ket qua hsg huyen

  1. 1. 20 WdngNgoc Hoili L a THCs I.& N@ $A2 N 5/11/1998 ~glmD8ng Gidi ~ $ t 21 N6ngTrung Ngbla WSLgcNglliB 8A2 Nam 2 5 4 1 9 8 k & n g ~ i d i T& 5,OO 22 B i l i ~ & Anh THCSL&Thhh 8A1 Nwh i810Z1998 L h & g Gihi T& $,oo A 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32- Plqtm'IQ Tbhh ~guY6n~ r # nHHi Y D&gThiKim Anh N W ~ N ~ Q C Thih . Ug8~gu~kThhy l h g T & V ~ Chinh ~ g u y 8 n ~ i h DGng ~ g u y e h%Ngy Duy&1 DlldngwThcy hrmg &&Ngoc Hiep 3 3 Ninh ( ~ a n hshchgbm36hqcsinh, trongdb: O ~ H S& t g i & v 8 ~ c h Q n d ~b8id~gdgthidptir&(thsb01d h d 08). @p bdng .---A/- / THCST2ySm THCSLi)c Thanh THCSL4)cNg@ mcsyys~n 34 35 THCS T@Sm THCS L&NgHi ' THCSTEry Sun THCS L& Thh THCSTi@ S m THCSL& Thhh THCSJ&NgiiiB THCSc1,2L& Phh THCSUcNgG THCSQcNg3ii T&W vTqmg D~dngNg.Tlhg Vy 3 6 H h ~ h j ~ h ~P 8A2 8A1 8A1 8 ~ 1 8A2 &A2 8A1 8A1 8A1 8A1 8A1 8A &A3 8A4 Nam Nam Nit NO N€t NIT . Nan N Nam Nam Nft Nff NU 7/3/3998 22/08/1998 3/3/1998 3/11/1998 10/8/f.998 221311998 9/6/1998 ------------ 10/7/1998 11/10/1998 7/5/1998 12/2/1998 20/02/1998 1W1998 7U1998 l h g ~ a i L& D$ng ~ r n ~ 6 n g mDbog BII'Inh LIlm Ddng ~hdng L h~ d n g L&nDbng L hd n 8 I&I3hg Binbw ~ r n D 8 n g k ~ 6 n g KM Khh G6i K ~ B Khh Gidi Gibi Gi6i KM Gibi Gidi Gi6i Gigi Gi6i ~ 6 t ~ 6 t Tdt ~ 6 t 0,QO 0,m o@ o,oa T& T6t T& T& T& ~ 6 t T& ~ 6 t T& Tdt 4,OO 4,OO 2,m 2,OO 1,OO 0,OO 080 0,OO 0,OO .- I
  2. 2. 48 ~ g u y & ~ ~ l % b yQub THCSL&Quhg 9A2 N(i 10/1/1997 L A m ~ b n ~Gi6i ~ 6 t 225 li 49 Bohg ThiBqch 9Al Nif 17/6/1997 L&nI3hg KhB ~ 6 t 0,50 5.0 W m g mDTN$itrii 9B Nam 04.1.1996 I S l r n ~ h g KhB ~ 6 t 0,50 ( ~ a n h ~ h ~ B m ~ ~ h g ~ s i n h , a o n g ~ ~ ~ :17~~&t@(dthirtrrtiroI&17),08~~@chpnd&bBidu~mgd~thi$ptinh(tirs601d&nsb08).
  3. 3. B ~ GB I ~ MKY TIE1 CHON AOC SINH ~ 1 6 1HUYEN N& HQC 2011-2012 M ~ N :LiCH SO Bang I TT HQvA ten T r h g hpc Gibi Ngay sinh tinh 1aP Noi sinh I Dinh Thi My Dung THCSLdc An 9AI Ni2 14/12/1997 2 Ka Huong THCS L& %'ng 9A5 Nfi 02/11/1997 Gidi KhdLdm ~ 2 ~ 1 ~ 4 NgG ThiHai ~ h n THCSL6c ndng Ei INil. I18/3/1997 15 B ~ T I I ~ N ~ MQ@nh THCSLGc Quung NE 20/01/1997 Gioi Kha 6 lphqnt Qzjnh THCSL@cAn ( 9A2 I Nli 119/06/1997 - Ldm ~ 6 n ~ 8 Phan Thi TG Anh THCSLGc Quang 9A2 Nii 29/5/1997 9 L&Thj Thanh THCS L6c Nggi 9A4 N3 2/1/1997 10 Ly Thj Oanh THCSc1,2B1La 9AI Ni3 101211997 11 CaoThj Thio THCSc1,2BtLa 9A2 Nk 1510711997 12 Phgm Minh Thu THCSLQcQuhg 9A3 Ni3 29/11/1997 Kha 13 I ~ g u y ~ n T h j ITHCS Lac Nam I 9A5 I Nil 1 25/11/1997 Thhi Binh- Urn ~ 8 n g L h &ng Dbng Nai Gidi 14 (DBThi Thhy Trang (THCSLbNggi 1 9A4 1 Nd 1 5/5/1997- 15 ~ ~ u ~ E n~ 6 n ~&I THCS c1,2 B'La 9A2 Nam 12/4/1997 16 Mai Thi Kim Phung THCSLac NgSii I3 9Al N8 15/5/1996 Kha

×