Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

алкоголь та його наслідки

алкоголь та його наслідки

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

алкоголь та його наслідки

  1. 1. ААллккооггоолльь ттаа ййооггоо ннаассллііддккии..
  2. 2. ззмміісстт ЩЩоо ттааккее ааллккооггоолльь?? ААллккооггоолльь іі ккооррооттккооссттррооккооввіі ннаассллііддккии ввжжиивваанннняя.. ААллккооггоолльь іі ммооллооддьь.. ХХррооннііччнниийй ааллккооггооллііззмм ааббоо ааллккооггооллььннаа ннааррккооммааннііяя.. ЗЗааххввооррюювваанннняя ввииккллииккаанніі ааллккооггооллііззммоомм.. ВВииссннооввоокк..
  3. 3. ЩЩоо ттааккее ааллккооггоолльь??  ППіідд ссллооввоомм ааллккооггоолльь ччаассттоо ррооззууммііююттьь ааллккооггооллььнніі ннааппооїї -- ццее ннааззвваа ддлляя ннааппооїївв ззіі ввммііссттоомм ееттииллооввооггоо ссппииррттуу.. ННааррккооттииччннаа ззааллеежжннііссттьь ввіідд цциихх ннааппооїївв ннааззииввааєєттььссяя ааллккооггооллііззмм.. ААллккооггоолльь ннааллеежжииттьь ддоо ннааррккооттииччнниихх ооттрруутт..  ААллккооггоолльь уу «ччииссттооммуу» ввиигглляяддіі,, ттааккооммуу яякк ееттаанноолл ((9955%% ммееддииччнниийй ссппиирртт)),, ппооттррааппииввшшии вв ооррггааннііззмм ббууддьь--яяккиимм шшлляяххоомм іі ммааююччии ппееввннуу ккооннццееннттррааццііюю,, ввииккллииккааєє вваажжккее ооттррууєєнннняя ооррггааннііззммуу іі,, яякк ппррааввииллоо,, ссммееррттьь..  ААллккооггоолльь ппррииггннііччууєє ццееннттррааллььннуу ннееррввооввуу ссииссттееммуу,, ппооссллааббллююєє ддііяяллььннііссттьь ццееннттрріівв ссааммооккооннттррооллюю іі ззнниижжууєє ззддааттннііссттьь ммииссллииттии ррооззууммнноо.. ААллккооггоолльь уу ввееллииккиихх ккііллььккооссттяяхх ммоожжее ввииккллииккааттии ккооммуу іі ннааввііттьь ппррииззввеессттии ддоо ссммееррттіі.. ААллккооггооллііззмм ццее ззааллеежжннііссттьь.. ЗЗмміішшууввааттии ааллккооггоолльь зз ллііккааррссььккииммии ппррееппааррааттааммии ааббоо ззааббооррооннееннииммии ннааррккооттииккааммии ннааддззввииччааййнноо ннееббееззппееччнноо іі ммоожжее ббууттии ффааттааллььнноо.. ААллккооггоолльь ввппллииввааєє ннаа ммооззоокк іі ввииккллииккааєє ппоорруушшеенннняя ккооооррддииннааццііїї ррууххіівв,, ссппооввііллььннююєє ррееффллееккссии,, ссппооттввооррююєє ззооррооввее ссппррииййнняяттттяя,, ввииккллииккааєє ппррооввааллии вв ппаамм''яяттіі іі ввттррааттуу ссввііддооммооссттіі.. ААллккооггооллііззмм ссттаавв ннооррммооюю жжииттттяя.. ООссккііллььккии ооррггааннііззмм ппііддллііттккаа ввссее щщее ррооззввииввааєєттььссяя,, ааллккооггоолльь ссииллььнноо ввппллииввааєє ннаа ффііззииччннее ттаа ддууххооввннее ззддоорроовв''яя ююннааккаа.. ІІ ббааййддуужжее,, ггооррііллккаа ццее ччии ккооннььяякк,, ппииввоо,, ккооккттееййлльь,, ввиинноо,, дджжиинн,, ттееккііллаа ааббоо рроомм,, ццее ааллккооггоолльь,, іі ввіінн ввппллииввааєє ннаа вваасс.. ААллккооггооллііззмм -- ццее ооддннаа зз ннааййссееррййооззнніішшиихх ппррооббллеемм ссууччаассннооггоо ссууссппііллььссттвваа..
  4. 4. Алкоголь і ккооррооттккооссттррооккооввіі ннаассллііддккии ввжжиивваанннняя::  ВВііддччууттттяя ттееппллаа  ЧЧееррввоонніієє шшккіірраа  ЗЗаавваажжааєє ррооззууммнноо ммииссллииттии  ППоорруушшууєє ккооооррддииннааццііюю ррууххіівв  ННееввииррааззннаа ммоовваа  ВВттррааччааєєшш ппаамм''яяттьь іі ккммііттллииввііссттьь  ККооллии ввжжииввааєєшш ааллккооггоолльь уу ввееллииккиихх ддооззаахх,, ттоо ццее ззааззввииччаайй ззааккііннччууєєттььссяя ппооххмміілллляямм,, ннууддооттооюю,, ггаарряяччккооввооюю ппррооппаассннииццееюю іі,, ііннооддіі,, ббллююввооттооюю..
  5. 5. ААллккооггоолльь іі ммооллооддьь.. Серед причин алкоголізації молоді – доступність спиртного, агресивне суспільство, агресивна реклама. Офіційні дані констатують, майже дві третини ув’язнених здійснювали злочини саме у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння. Сьогодні іде тотальна дегенерація суспільства. Причиною того є поширення, реклама та легка доступність слабоалкогольних напоїв і в першу чергу пива для молоді. За останні 10 років кількість осіб, що знаходяться в залежності тільки від пива зросла в 10-12 разів! Проте наше законодавство не визнає алкогольним виробом пиво, тим самим позбавляючи населення країни захисту від алкоголізації.
  6. 6. Хронічний ааллккооггооллііззмм,, ааббоо ааллккооггооллььннаа ннааррккооммааннііяя.. ХХввооррооббаа,, ппррии яяккіійй уу ллююддииннии ппоояяввлляяєєттььссяя ннееййммооввііррнниийй ппооттяягг ддоо ссппииррттнниихх ннааппооїївв,, ссппооссттееррііггааєєттььссяя ссииммппттооммии аассттееннііїї іі ааббссттииннееннццііїї ттаа іінншшіі ааллккооггооллььнніі ррооззллааддии.. ССааммооппооччууттттяя ааллккооггооллііккаа ддуужжее ппррииггннііччееннее,, ввіінн ннееввппееввннеенниийй вв ссооббіі,, ччаассоомм ккааєєттььссяя,, лляяккааєєттььссяя.. ХХааррааккттеерр ррііззккоо ппооггіірршшууєєттььссяя,, ссоонн ккооррооттккооччаасснниийй іі ппооввееррххннееввиийй,, ввіінн ббааччииттьь жжааххллииввіі ссннии.. ВВооддннооччаасс ппііддввиищщууєєттььссяя ооппііррннііссттьь ооррггааннііззммуу ддоо ааллккооггооллььннооггоо ооттррууєєнннняя.. ВВ ссттааддііїї ппооббууттооввооггоо пп’’яяннссттвваа ззввииччааййнніі ддооззии ааллккооггооллііззммуу ввжжее ннееддооссттааттнніі.. ЩЩее ооддннаа ооззннааккаа ааллккооггооллііззммуу –– ооссллааббллеенннняя ззааххиисснниихх ррееффллееккссіівв –– ббллююввооттии,, ннууддооттии,, ссллииннооввииддііллеенннняя.. ППррии ввжжиивваанннніі ввееллииккиихх ддоозз ааллккооггооллюю ссппооссттееррііггааєєттььссяя ггааллююццииннааццііїї,, ггооссттрріі ппссииххооззии,, ввттррааттаа ппаамм’’яяттіі.. ЗЗ’’яяввлляяєєттььссяя ннеессттііййккиийй ммооттиивв ппооввееддііннккии,, ххввоорриийй ззддііййссннююєє ввччииннккии,, ннее ввллаассттииввіі ййооммуу рраанніішшее.. ВВ ммииннууллооммуу щщиирриийй,, ммииллооссееррдднниийй,, ддооббрриийй ччооллооввіікк ссттааєє ррііввнноо ддуушшнниимм,, ааммооррааллььнниимм,, ооззллооббллеенниимм.. УУ ааллккооггооллііккаа ввііддссууттнняя ццііллее ннааппррааввллееннііссттьь.. ВВіінн ннііккооллии ннее ддооввооддииттьь ррооззппооччааттуу ссппррааввуу ддоо ккііннццяя..
  7. 7. ЗЗааххввооррюювваанннняя ввииккллииккаанніі ааллккооггооллііззммоомм..  ННааййббііллььшшее ввіідд ааллккооггооллььннооїї ііннттооккссииккааццііїї ттееррппииттьь ммооззоокк ((ккоорраа ввееллииккиихх ппііввккуулльь)).. УУ ааллккооггооллііккіівв ммооззоокк ззммеенншшууєєттььссяя вв ообб’’єємміі.. ТТооккссииччннее вврраажжеенннняя ггооллооввннооггоо ммооззккуу ппрроояяввлляяєєттььссяя ннее ттііллььккии вв ггооссттрриихх іі ххррооннііччнниихх ддееггррааддааццііїї ооссооббииссттооссттіі.. ООссооббииссттііссттьь ссттааєє ппррииммііттииввннооюю,, ппоонниижжууєєттььссяя їїїї ііннііццііааттииввннііссттьь,, ппооггіірршшууєєттььссяя ппаамм’’яяттьь:: ввссее ггіірршшее ззааппаамм’’яяттооввууєєттььссяя ннооввее,, ппррииггааддууєєттььссяя ссттааррее.. РРооззллааддии ппаамм’’яяттіі ммоожжууттьь ббууттии ттааккіі,, щщоо ххввоорриийй ссттааєє ппооввнниимм ііннввааллііддоомм.. ВВииннииккааююттьь ррііззнніі ффооррммии ааллккооггооллььнниихх ппссииххооззіівв,, ссллууххооввіі іі ззооррооввіі ггааллююццииннааццііїї,, ррооззллааддии ссввііддооммооссттіі,, ннееббееззппееччнніі ввччииннккии.. ХХввоорриийй вв ссттаанніі ааллккооггооллььннооггоо ппссииххооззуу ннееббееззппееччнниийй ддлляя ооттооччууююччиихх,, ччаассттоо ссееббее ппоошшккоодджжууєє,, ссххииллььнниийй ддоо ссааммооггууббссттвваа.. ААллккооггооллііккаамм ввллаассттииввиийй ппооллііннеевврриитт.. ППооллііннееввррииттоомм ннааззииввааєєттььссяя ззааппааллеенннняя ппееррииффееррииччнниихх ннееррввіівв.. ННааййччаассттіішшее ппоошшккоодджжууююттььссяя ннооггии.. ССппооччааттккуу зз’’яяввлляяююттььссяя ннееппррииєєммнніі ппооккооллюювваанннняя,, ппооттіімм ссввееррббііжж,, ччууббииттььссяя ччууттллииввііссттьь.. ММ’’яяззии ссттааююттьь вв’’яяллииммии,, ссттооппии ззввииссааююттьь іі ххввоорриийй ннее ммоожжее ххооддииттии.. ААллккооггооллььнниийй ппооллііннеевврриитт ссууппррооввоодджжууєєттььссяя ппссииххііччннииммии ррооззллааддааммии.. ААллккооггооллііккии ссееррееддннььооггоо ввііккуу ччаассттоо ххввооррііююттьь ппооллііееннццееффааллііттоомм.. ЦЦее вваажжккее ззааххввооррюювваанннняя ххааррааккттееррииззууєєттььссяя ппоорруушшеенннняямм ммооввии,, ххооддуу ппііддввиищщеенннняямм ттееммппееррааттууррии,, ппррооввааллааммии ппаамм’’яяттіі,, ггааллююццииннааццііяяммии,, ввттррааттооюю ссввііддооммооссттіі.. ААллккооггооллііккии ппеерреевваажжнноо ппооггаанноо сспплляяттьь,, яяккщщоо ннее ввиипп’’ююттьь ввііддппооввііддннооїї ддооззии ссппииррттннооггоо.. ЇЇмм сснняяттььссяя жжааххии,, ппооггррооззии,, ззааммааххии,, ппеерреессллііддуувваанннняя..
  8. 8. ВВииссннооввоокк..  ЯЯкк ввссяяккаа ооттррууттаа,, ааллккооггоолльь,, ппррииййнняяттиийй вв ппееввнніійй ддооззіі,, ппррииззввооддииттьь ддоо ссммееррттееллььннооггоо ррееззууллььттааттуу.. ШШлляяххоомм ччииссллеенннниихх ееккссппееррииммееннттіівв ввссттааннооввллееннаа ннааййммеенншшаа ккііллььккііссттьь ооттррууттии зз ррооззррааххууннккуу ннаа ккііллооггрраамм ммаассии ттііллаа,, яяккаа ннееооббххііддннаа ддлляя ооттррууєєнннняя іі ззааггииббеелліі ттввааррииннии.. ЦЦее ттаакк ззвваанниийй ттооккссииччнниийй ееккввііввааллееннтт.. ІІзз ссппооссттеерреежжеенньь ннаадд ооттррууєєнннняямм ллююддеейй ееттииллооввиимм ааллккооггооллеемм ввииввееддеенниийй ттооккссииччнниийй ееккввііввааллееннтт іі ддлляя ллююддииннии.. ВВіінн ррііввнниийй 77--88 гг.. ТТооббттоо ддлляя ллююддииннии ввааггооюю 6644 ккгг ссммееррттееллььннаа ддооззаа ббууддее ррііввннаа 550000 гг ччииссттооггоо ааллккооггооллюю..

×