Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

#Ayotzinapa somos todos

680 views

Published on

#AcciónGlobalporAyotzinapa marcha del 20 de Noviembre

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

#Ayotzinapa somos todos

 1. 1. h; +;af_ ii Í‘; « ia I! Ei fiAyotzinapa somos todos 05 l Noviembre/ EM
 2. 2. l __ - ' ‘ - Il , n in‘, n’. . v‘ g" : l- -
 3. 3. C 9.1 u:
 4. 4. ‘r 1.. 110, r}. á u; P. u. x. -. - , ‘Vu. .. . 4.. .: ‘ o a H a u .4! . n. . 1 Í; , ‘ l “l> . . ‘ . .4 , - ¡ . P- . . I. .'lx.4’ ‘ . . «x5 / . l us/ ‘ 4 I 4. ‘ w . / A . ,
 5. 5. h
 6. 6. n_
 7. 7. ¡¿_ A . {Ñ "5 “¿gq _ . ‘a N? Ïïlï
 8. 8. ‘x - .1 . ' I‘ ‘s. .. , ‘LL I» 'L'»‘: «x_g*¿ïü
 9. 9. «tu u. .4’.
 10. 10. rvfid _ ‘ . .4 ¿- « w . . ‘ " A I 1 -' , ’ v. 1 ‘ Ü ék‘ . . I 1*; A‘ ‘ Cïífflftïézïfïrmg m l
 11. 11. J. .. a. , . .. ,,, ,.. ... ..¡. ú4 M x f J Ñ E.
 12. 12. I ¡ slwwu '* r l ll unuuu AGA I Iman u nn SGH IDnI-"‘ . ..—. _— rn
 13. 13. ¿<_. 7683i’ Esmob i; R n Hu b «¡Rama “éïïaïfixx ya . D, . 5 ,4 r . m b, nïfïmh a _ w ‘ws ÏEL. (3 s ”‘“fi‘°“‘“‘‘ï0 ïsïmïïx ‘ - ‘, ‘ Hu . p: } emkmkï .37,
 14. 14. . ‘ N“ Tïsïfigïk M? ¿A rïlfiü}
 15. 15. . ¿-- * LAIPAÏÍAÏDENÜSÜTRDS como PUEBH] Miïïñn _)! In)! n! m cnnnurctous‘nc. uursïnos uunznnnwïw ASI CÜMÍLMIMÏIDE ll HHH! “lll o ¿a
 16. 16. . i i‘ Mgxxco ets cl país del que puede W ea ‘JÏSÉÏÉïBAÜÏKJÉfQÉQer castigo, v X q: ¡l ¡Í ¿ ' - I . ---n . ‘v- < "1 w . ¡ w . lg¡j¡; r,r Smh . ' "S . ‘- ‘ x lv- _ ‘- KM»: . Ï, p“ 5 » r ‘ LÍL . .— a ¡y _ s. —‘. —A Ó _ ¡‘o "L ‘FJ, Si‘) s> ' . - a ¿’a ¿f- _ .5. c A , L-¡‘n .
 17. 17. «a ERD}. si cura" . ví; - nou: comuna; ‘ ña mm Y REPRM El DAÑO luï_‘¿ás"x ¡(INFO l
 18. 18. I:
 19. 19. ,‘_ á. I“ L, ’ “i, — I _ . ,_ I. ‘Ïgw-Ï; y / °/ "yu w r nr-AVHL‘ ‘i; 1er ‘f5! ‘A o W’? o, ‘Iiqgsïws/ jmiasv Úihqïlfifi) . ñ c) " v: 1:40 f». Ó ‘¡Al q i. f‘ . t "Q ‘F74 ¡»[17 . . . N ' . f‘ __ . ‘ - , v * A 7*‘<raÏ; -’°7/Ï! /¿,4ï6/Qr2' w-a; f“ ' f“ a Ñ fi ‘N’ ‘y "' "a f7 ,27 -< , « , . « . .— 1 ‘C y ” -- ’ 'V V‘ . /‘. - _> . ._. -,—-_" n:
 20. 20. l gg ÏSÏ Il 1 SÍÉIIMPQ ‘A, r II Fl ¿Nfllllh EGA "III. " HIO y?
 21. 21. _ Í v7&xÍ. _._u. I11.Ï¡. ü1 _ JM: IPÑÜÏ, i
 22. 22. nm ‘1 s‘
 23. 23. MW «n15 . . . ‘ a x g ,4“; 46€ ASESINO
 24. 24. zu. a “ sm» I L [fa ‘_ "7 ¿al 7 ‘ ; - _ - ‘r ‘ . * u u ‘q % ‘¿a ï [ r «r n. 9 J “r” . ‘j. ,f ¡Ag "- Pu- ' — “« r lï- a, ‘ «(a i; I. ¿ty-J V‘? y ‘ & 1:‘ '¿—, _' . v% mamfikzüp l - ‘aa k? 4; . .n ‘Í L? ÍXÉÏEÏÉAÁÍÏKÏ l” . a—; - ! ‘ ‘í . ¡g . : V. ‘l H e ' l ‘¡j aga! ‘ h ‘h Í l“ _ i" ' a ‘» . ‘ ' ' . ta‘ 1.1 7 w ‘ ‘ t ¡“fl ‘K ‘A A ‘ s, ‘W mr’ N‘ L. « . . . ' ' v * a I _¡: Ï_ 7' "' T‘ gig") -_. —-, —_ __ ‘__*__h ‘E; I" a f ‘ , v' ‘h, - ‘¡a - ___ . . , t"| *‘-r»¡= .». __ 1Ñr_ fi‘- i; ‘ ¿‘r ' _ ' ‘ I “¡mi “ Lfiï-e . ¡I " ‘ ". - --y| ' ‘ ‘ I ' I - _ " . _ ll V _ " ¿mi ' " l F
 25. 25. _ a. . . . a .7. . . ud KSK. » Irfizl, u. T
 26. 26. ' ‘*s——_»
 27. 27. r‘ g , í MJ HY“L-. ¿2¡ l’ 1C? fi xr rr FJI“ & ¿JJ? «Ep, m ¿l n ¿J ' r“, A‘ ú Jr r ‘L, ' th? r. 1' I“ - “l ' l f l, EL - r? ‘ ‘Fgïgffi’ fi . . . r m; ¡a l - 5 I’ f‘ ¡sl —1 "ñ ñ ïññ 1 W. L‘ » - H ¿‘fill TLAL- , .1 P‘!
 28. 28. . asétomos 309mm PARA ' Nuggmos fiERMANOS DE Av TzïNAPAtt L r ¿Ï-wv n "tu: con mw‘: * ‘
 29. 29. stfs_
 30. 30. I; x
 31. 31. Q ‘. ¡ . .. ‘xl HT . T x _ ‘ n] mx». l: a x pïv x. x a. _ x . m. f“
 32. 32. // / 11 . .| . ‘ ‘Il II. I v. v. T. l. ILIT T. r E ‘
 33. 33. ¡
 34. 34. n 1 x . a I A. » ‘I . al. .. T. ‘ In}. .. Aa uJ. .. . T. . T M . . v r V‘ «vía; _ u. M V . .o a. w e L» . . Jl . ,4 . . Í . . . ... .
 35. 35. I r oo a
 36. 36. l/ f.‘ . . II. ./ / 4.1.. Il/ I . 1 Í I 1.“. ‘. . . ¿“k
 37. 37. ¡l ’ .4
 38. 38. ¡‘ii M1,. ..’ —. , . J q. » . _ lr i-v-vsgs:
 39. 39. FL- : Tfi
 40. 40. P1" Saints-
 41. 41. T I t" ""
 42. 42. ¡v
 43. 43. . Fu Éïi iq
 44. 44. / x, Q _ o - M , x x . . o . J. ._ x . - . H. .. . . _w mia-TN P. .
 45. 45. WW’?
 46. 46. I ¡tale iv; ‘Jhlnuim. Y
 47. 47. Wo us con ¡rudos como 3K ¡aya ¡ lo yayrmao
 48. 48. : ‘W t i Fit‘ .1 Ch
 49. 49. fi TT. ..» a _. n. E: . .1 —. — 5.. .1 . ., Y. ___ . .. F II” _ . . | .. l __ _ ¿T J _ . . __ a TT- a 1.. s l u. .TI l. l’? .. _ 7 LI Lu fiT TT __ L «
 50. 50. Jiu? ‘ T
 51. 51. Tí Rcndunïe jHIUNÏWI‘ 4 ñ“! !! 41?. “ ‘Na qx un "¡HMS ¡CHW ‘1 T . K3 uwnïhmJn h (axsH-v ¡ T '_“¿)N¡Il_‘u'4") si‘ ‘— “ Ñ > ¡y I’ i __: .' . . - * . .3 ; ‘ ' , 1'; _‘ ; ,_ ’ ‘ a ‘ ‘, ‘sjx ' _ ‘ -‘_ 2 l‘ ‘gw n g/ ‘x rw . V " l n K ' u ' x r . Tri , .- —
 52. 52. Ïwu . nwurrht . T
 53. 53. _ á . í T Ti; _T n THJ Í w n. . LI. . . T ÍïiíalTJüf l. IH a 3.. . a 311w. ..- . . t T . .. . T 63.1130 I s. _ . .T . T T fi fr. T - _ . T . T _ TTTTTÉfiW T T h TT» . . -. . . .I. A . . xd HI1 Tu . . m. ¿m1. T . . . a ffs. .. T . . TT I. 4.. . n «tha 1. v. . T . l! l _ n T IÍIkIIÏTo TT I s T . .1 sul. .. Ni. hn . . T Isïluuuu 3x. Í 4.. .; x. .. V‘ w 1.! . ‘la . . x‘, . I “N u‘? A ‘ ‘II u Í l EL? ! ‘ r? T . n un T h: 51. wn. ¡II l 1.a. a y C ¡miriam m .1. . . a. . T. 5 .1 5.. ti. n. T l T vial‘, T a T ; al, v! TL» T . . 1 .2 T. 1.1. a. . s. ‘ ua-. T ‘I iia J. v . u
 54. 54. .. ' 4 T . -. v -. Jálkfi. -. m. a " v‘ K4.¡ -I
 55. 55. _. T. ‘fu. ’ 51 "bJZLyÍ. ‘ a‘, H1‘. w W . . l I T= --— . rTu' . _.-. 55.: ; ¿fl
 56. 56. Í T l v/ ¡a KM? ) . TÜ/ _ I“ ). M‘ ; l. vr l v. .. TT p YTTa 1 I . t . I * T. , l. Tr T T TT T A T É TD . T T . T. TT f TlTh D. T T T u T I T . . T TPnTTt
 57. 57. Verín 3 SOY CIUDADANO CONSUENTE, “OR ESO ESTOY PRESENTE.
 58. 58. 3 . _ _ ¡ __- á . l‘ TT . Tus :9. _ ‘ - T .1 T p TT“ ' r- T’ = T k J, TI‘_, __¡(7’ 3 ( , T1 r4 ' ; . TTTTT TTTTTT z a _ T f“ ‘SÍÜSLRJÍTTTÉÍT’ IA . ' Tx. T. ‘ j . . ‘ I a _ 4 ‘ ‘ . ‘ T . í ‘ I - -»o z ' «- s
 59. 59. Tri; 51-. un 3
 60. 60. X ‘ . . _; n. í‘ 1 4 : ' ‘v. ’ F T ‘A — v ta‘? T ‘A 1 w l T ".1" 13"‘ Tu» As. 1 l 1 ' h I. " w. I ¡A . ' w i’- “CI, __ _. . - >A> : r,: ..- 77'? ’ T: A Amrusrul ¡INI IUTTICIONAI ‘f’ m nan ‘o- T -' 5‘ ¿T . L1,) 63.- ¡v n ‘Minh; (Nh. III A « . v. ""7 T- '. T T‘ t". ‘ ‘J. a l‘ P .1 I ‘V ‘.1 -T i. TT ' CorrupcTon ï‘ * » T en la ) ‘ T T‘ N T/ N Tnvestigarvn
 61. 61. avu- ’l. -.h"lyllt. w y ÍÍÍl2/¿¡_¡ T ‘T TTITTT W un ‘MRW "M2139,
 62. 62. jCgÏTÏ) f} ïÏ “"""“"'v p, _ r v ¿‘si ‘TTTTTTJTJTW

×