Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

жишиг даалгавар 1

838 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

жишиг даалгавар 1

  1. 1. Жишиг даалгавар 1<br />Цээж бичиг<br /><ul><li>Мөс сөөм сум с аам асаа үсээ ус саа сам</li></ul>Маам сүү уу.Амаа ус уу.Эмээ эм уу.<br />2. Цэгийн оронд эгшиг нөхөж с....м , м.... с, с.....м , м.....с, у....с,<br />Жишиг даалгавар 2<br />Цээж бичиг<br /><ul><li>Ас,эс,өс,сө,со,си,сү,саа,сүү,уус,үүс,суу</li></ul>Эмээ эм уу.Маам саамаа уу.Алимаа лаа асаа<br />2. Үгийг зөв байрлуулж өгүүлбэр бүтээ<br />асаа,Алимаа,лаа ...............................................................................<br />Жишиг даалгавар 3<br /><ul><li>Эгшгийг эр,эм,саармаг эгшгээр нь ялгаж бичээрэй.</li></ul> А,э,и,о,у,ө,ү<br /> Эр эгшиг.......<br /> Эм эгшиг...............<br /> Саармаг эгшиг.......................<br />Цээж бичиг<br /> 2. Үл,уул,,мал,олон,улам,үүл,элээ,уйл,майл,мойл,<br /> Амаа лаа асаа.Алимаа эм уулаа.<br /> <br />Жишиг даалгавар 4<br />Цээж бичиг<br /><ul><li>Мөс,оймс,улс,асаа,,сэлэм,мэс,үүл,саам,</li></ul>Алимаа мал оллоо.Лосол сүү уулаа<br />2. Мсл гйгүүлэгч ороцуулан үг бүтээж 3өгүүлбэр бичээрэй<br />3. Хос,урт эгшигтэй үг 2-ыг бичээрэй.<br />Жишиг даалгавар 5<br />Цээж бичиг: Үнэг <br />1. Үнэг харлаа.Үнэгний үс сайхан .Миний ах Сүрэн үнэг харлаа.<br />2. Хэн үнэг харсан бэ? ..................................................................<br />3. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичээрэй<br />Гонгор ..............уншлаа.<br />Ном...................сайхан. <br />Осор.................уулаа.<br />Шарав...............харлаа.<br />Жишиг даалгавар 6<br />Цээж бичиг<br /><ul><li>Айраг</li></ul>Айраг уух сайхан. Гүүний саамаар айраг хийлээ. Онон ах айраг сайн уулаа.<br />2. Үгсийг эр үг болгон бич<br />Эм - ......., сэр -........,,нэр -.......,. нэмэр-................<br />3. Эхлэлийг олж бичээрэй<br /> ........га, ,.....ай, ......г,<br />Жишиг даалгавар 7<br />Цээж бичиг<br />1. Хорлооах үхэр хөллөсөн.Алимаа олон алим авлаа.Элс,хайрга,шороо хийх сав энэ.Номин ном хайлаа.<br />2. Холбоо үг үүсгэ <br /> .......<br />Ном ...................<br /> ......................<br /><ul><li>Гөлөг,хаалга,хуур гэсэн үгс орсон 3 өгүүлбэр зохио.
  2. 2. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................</li></ul>Жишиг даалгавар 8<br />Цээж бичиг<br /><ul><li>О, а, э, ө, и, ы</li></ul>Аа, өө, уу, ээ, оо, ий, ы<br />2. Эгшгийг хос эгшиг болгоорой.<br />А,э,о,у,ү .........................................................................................................<br />Жишиг даалгавар 9<br />Цээж бичиг<br />1. И,а,уй,оо,э,ий,ү,ой,үй,өө,аа,эй,уу,ээ,ий,үү,ө<br />2. Бие даах ажил<br />Үзсэн эгшгээ урт,хос,богиноэгшгээр ялгаж бичээрэй.<br />3. ...оронд тохирох урт эгшгийг нөхөөрэй.<br />Л....., м.....м, .....л, с... Эм......, м......, ас........, с......<br />Жишиг даалгавар 10<br /><ul><li>Авиа нэмж урт хос эгшигтэй үе болгон хувирга.</li></ul>Ма,мо,мү,му ...............................................................................................<br />2. О, ө, ү, у, и эдгээр эгшигт “л”үсэг холбож үе бүтээгээрэй.<br />Жишиг даалгавар 11<br />“1. м”гийгүүлэгчээр эхэлсэн урт эгшигтэй үе бичээрэй.<br />........................................................................................................................<br />2. Бие даах.<br /> Богино эр эгшиг,богино эм эгшиг:<br />........................................................................................................................<br /> Урт эр эгшиг,урт эм эгшиг:<br />........................................................................................................................<br />Жишиг даалгавар 12<br />Цээж бичиг<br />1. Ус урслаа.Сүрэн өрөөний лаа асаалаа.Энэ Амарын сонин.<br />2. Хэдэн авиа.үсэг байна вэ? Тоог тавина уу?<br />Урслаа ...................<br />Асаалаа ..................<br />Өрөөний..................<br /><ul><li>“У “үсгээр эхэлсэн үгс бүтээнэ үү?
  3. 3. ..............................................................................</li></ul> У ..........................................................................<br /> ................................................................................<br />

×