Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

N hsg tiếng anh lớp 6 (từ loại)

N hsg tiếng anh lớp 6 (từ loại)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

N hsg tiếng anh lớp 6 (từ loại)

  1. 1. vÞ trÝ cña c¸c tõ lo¹i trong c©u 1- §éng tõ thêng (v) : ®øng sau chñ ng÷, (®øng ®Çu c©u nÕu lµ c©u mÖnh lÖnh). 2- §éng “to be” : ®øng sau chñ ng÷, (®øng ®Çu c©u nÕu lµ c©u mÖnh lÖnh). 3- Danh tõ (n) : ®øng sau ®t to be, sau tÝnh tõ së h÷u(cã thÓ lµm chñ ng÷), sau së h÷u c¸ch 4- TÝnh tõ (a) : ®óng sau to be, tríc danh tõ . 5- Tr¹ng tõ (adv) : ®øng sau ®éng tõ thêng, cã thÓ ®øng tríc tÝnh tõ (kh«ng lµm chñ ng÷). 6- §¹i tõ nh©n xng(pron): chØ lµm chñ ng÷ 7- TÝnh tõ së h÷u(propr) : chØ ®øng tríc danh tõ (cã thÓ lµm chñ ng÷). C¸c tõ ph¸i sinh - tooth (n): r¨ng - teeth (n): hµm r¨ng, nh÷ng r¨ng - a person (n): mét ngêi - personal (a): cã tÝnh c¸ nh©n - people (n): nhiÒu / mäi ngêi - a man (n): mét ngêi ®µn «ng - men (n): nhiÒu ngêi ®µn «ng - a woman (n): mét ngêi phô n÷ - women (n): nhiÒu ngêi phô n÷ - a mouse (n): con chuét - mice (n): nhiÒu con chuét - a foot (n): mét c¸i ch©n - feet (n): nh÷ng c¸i ch©n - (to) bake: níng - bakery (n): hiÖu b¸nh m× - store (n): cöu hµng - storekeeper (n): chñ cöu hµng - lemon (n): chanh - lemonade (n): níc chanh - final (n) (a): chung kÕt, sù kÕt thóc; døt kho¸t. - finally (adv): cuèi cïng, kÕt thóc - noise (n): tiÕng ån - noisy (a): ån µo - noisyly (adv): ån µo - health (n): søc khoÎ - healthy (a): khoÎ m¹nh - healthful (a): lµnh m¹nh - unhealthy (a): kh«ng khoÎ m¹nh - favor (n): së thÝch - favorite (n): sù a thÝch - favorable (a): a thÝch - favorablely (adv):mét c¸ch a thÝch - friend (n): b¹n - friendly (a); th©n thiÖn - unfriendly (a): kh«ng th©n thiÖn - friendship (n): t×nh b¹n - popular (a): phæ biÕn - popularly (a): mét c¸ch phæ biÕn - population (n): d©n sè - (to) succeed: thành công - success (n): sự thành công - successful (a): thành đạt - successfully (adv):thành công - (to) act: diÔn; hµnh ®éng - actor (n): diÔn viªn nam - actress (n): diÔn viªn n÷ - activity (n): ho¹t ®éng - danger (n): sù nguy hiÓm - dangerous (a): nguy hiÓm - dangerously (adv): mét c¸ch nguy hiÓm - (to) care: ch¨m sãc - careful (a): cÈn thËn - careless (a): bÊt cÈn - carefully (adv): cÈn thËn - carelessly (adv): bÊt cÈn - (to) exam: kiÓm tra - exam (n): k× / bµi kiÓm tra - example (n): vÝ dô - examer (n): gi¸m thÞ - examination (n): sù kiÓm tra - nation (n): quèc gia - national (a): cã tÝnh quèc gia - internation (n): quèc tÕ -international(n):cã tÝnh quèc tÕ - nationality (n): quèc tÞch - (to) differ : ph©n biÖt - different (a): kh¸c - differently (adv): mét c¸ch kh¸c - difference (a): sù kh¸c nhau - businees (n): kinh doanh - businessman (n): doanh nh©n nam - businesswoman (n): doanh nh©n n÷ - week (n): tuÇn - weekly (a): hµng tuÇn - weekend (n): k× nghØ cuèi tuÇn - weekender (n): ngêi ®i nghØ cuèi tuÇn - (to) glorify: ca ngợi - glorification (n):sự ca ngợi - glorified(n): được ca ngợi - glorious(a): vẻ vang - glory (n): sự vẻ vang - gloriously (adv): vẻ vang - interest (n): sù quan t©m - (to) interest: quan t©m - interested (a): biÓu thÞ quan sù t©m - interesting (a): thó vÞ - interestingly (adv): thó vÞ - (to) hope : hy vọng - hopeful (a): đầy hy vọng - hopefully (adv): đầy hy vọng - hopefulness (n): sự hy vọng - hopeless (a): thất vọng - hopelessly (adv): thất vọng - hopelessness (n): sự thất vọng - (to) teach ; d¹y - teacher (n): gi¸o viªn - (to) learn : häc - learner (n): ngêi häc - goal (n): g«n (bãng ®¸) - goalkeeper (n): thñ m«n - (to) pollute: « nhiÔm - pollution (n): sù « nhiÔm - photo (n): bøc ¶nh - photocopy (v): sao chÐp - (to) explain: hiải thích - explaination (n): sự giả thích - one (n): mét -1 - first (n): thø nhÊt -1st - two (n) hai – 2 - second (n) thø 2 - 2nd - happy (a): h¹nh phóc, vui vÎ - unhappy (n): kh«ng h¹nh phóc
  2. 2. - once (n): mét lÇn - twice (n): hai lÇn - happiness (n): niÒm h¹nh phóc -(to) educate: ®µo t¹o, gi¸o dôc - education (n): nÒn gi¸o dôc -educational(a):mang tÝnh gi¸o dôc - educationally (adv): mét c¸ch gi¸o dôc educationalist (n)- : chuyªn gia gi¸o dôc - fright (n): sù ho¶ng sî - frighten (n): lµm ho¶ng sî - frightened (a):t×nh tr¹ng ho¶ng sî - frightening (a): g©y ho¶ng sî - frightful (a): ghª sî - frightfully (adv): rÊt, hÕt søc - fortune (n): vËn (may hay rñi) - fortunate (a): may m¾n -unfortunate(a): kh«ng may m¾n - unfortunately (a): kh«ng may m¾n - unfortunate(n): ngêi kh«ng may m¾n - (to) interfere: can thiÖp - interference (n): sù can thiÖp - interfering (a): g©y phiÒn - (to) adtract : hấp dẫn - adtractive (a) : hấp dẫn - adtraction : sự hấp dẫn - dress (n): bé quÇn ¸o - (to) dress: mÆc quÇn ¸o - (to) get dressed: mÆc quÇn ¸o - Japan (n): nước nhật - Japanese (n): tiếng nhật, người nhật - (to) relieve: làm giảm - relief (n): sự giảm nhẹ - relief (n): chạm trổ nổi - lazy (a): lười biềng - lazily (adv): lười biềng - laziness (n): sự lười biềng - fame (n): danh tiếng - famous (a): nổi tiếng - famously (a): nổi tiếng - usual (a): thông thường - unusual(a):không bình thường - usually (adv): thông thường - (to) impress: g©y Ên tîng - impression (n): Ên tîng - imperative (a): Ên tîng - (to) regret: thương tiếc - regret(n): sự thương tiếc - regretful(a): tiếc nuối - regretfully (adv): tiếc nuối - (to) bore: làm cho buồn chán - bore (n): mối phiền toái - boredom (n): sự buồn chán - boring (a): buồn tẻ -leaf(n):lá cây (leaves):những lá - leafage (n): tán lá - leafless (a): trụi lá - leafy (a): rậm lá - (to) please: làm vui lòng - pleased (a): hài lòng - pleasing (a): rễ chịu - pleasingly (adv): làm vui lòng - pleasure (n): niềm vui - fast (a): nhanh - fast (adv): nhanh chóng - (to) fasten: làm chắc chắn - fastener (n): cái đinh vít, ốc vít - fasteness (n): sự chắc chắn - good (a): tèt - well (adv): tèt - better (a): tèt h¬n - the best: tèt nhÊt - good-looking(a): a nh×n - a child (n): ®øa trÎ - children (n): nh÷ng ®øa trÎ - childhood (n): thêi th¬ Êu - variety (n): sự đa dạng - various (a): khác nhau - variously (adv): khác nhau - (to) complete: hoàn thành - complete (a): đầy đủ - completion (n): sự hoàn thành - France (n): nước Pháp - French (n): người Pháp, tiếng Pháp - England (n): nước Anh - English (n): người Anh, tiếng Anh - difficult (a): khã - difficulty (n): sù khã kh¨n - China (n): nước Trung Hoa - Chinese (n): người Hoa, tiếng Hoa - Vietnam (n) -Vietnamese(n): người Việt,tiếng Việt - Canada (n): nước Canada Canadian(n) người,tiếng Canada

×