Unit 2 Modul 1 Matlamat Dan Objektif Pengajaran V2

15,386 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
556
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit 2 Modul 1 Matlamat Dan Objektif Pengajaran V2

 1. 1. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 21 UNIT 2 MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menjelaskan maksud matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran 2. Membezakan empat domain hasil pembelajaran iaitu kognitif, afektif, psikomotor dan sosial 3. Menulis hasil pembelajaran mengikut aras setiap domain dalam mata pelajaran yang diajar.PENGENALAN Cuba kita fikirkan senario berikut. Setiap jurulatih pasukan badminton negara mempunyairangka latihan dan carta perkembangan pelatih di bawah kendalian masing-masing. Setiap latihanmempunyai matlamat yang ingin dicapai dan sasaran serta objektif yang telah ditetapkan olehpersatuan terbabit. Bagaimana pula senario di bilik darjah? Adakah matlamat dan objektif pengajarandan pembelajaran merupakan suatu kemestian?P eranan utama sekolah adalah memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran pula membantu murid mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai itu termasuklah dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Bagi memastikan hasilpembelajaran tercapai, seseorang guru haruslah teliti dan berhati-hati dari segi penyediaan objektifpengajaran. Beberapa istilah seperti matlamat dan objektif pengajaran disentuh dalam pengenalan diatas. Tahukah anda perbezaan antara keduanya? Jika tidak jelas, buatlah rujukan bagi mengumpulmaklumat mengenainya. “DIFFERENTIATING BETWEEN TEACHING GOALS AND OBJECTIVES IS THE FIRST STEP TO PLANNING A SUCCESSFUL TEACHING PLAN THAT IS ALSO STRESS-FREE”
 2. 2. 22 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2ISI KANDUNGANApakah perbezaan antara matlamat dengan objektif?T ugas penggubal kurikulum adalah menggubal kurikulum supaya matlamat sesuatu program pendidikan itu sesuai dengan keperluan sesebuah negara, masyarakat dan ahlinya. Guru pula, sebagai pendidik dan pelaksana, perlu menentukan objektif pengajaran dan berusaha supayaobjektif ini mampu dicapai oleh murid-muridnya. Jadi, apakah perbezaan antara matlamat denganobjektif pengajaran? Berikut disenaraikan beberapa contoh matlamat dan objektif pengajaran.Matlamat pengajaran • Mengajar murid fakta dan prinsip kandungan pelajaran • Menjadi model peranan (role model) bagi murid • Membantu murid membina kemahiran berfikir aras tinggi • Menyediakan murid menghadapi alam pekerjaan • Merangsang pembangunan peribadi murid • Membantu murid membina kemahiran asas belajarObjektif pengajaran • Merancang pengajaran yang mengambil kira kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar • Menaksir kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pelajaran • Merancang pengajaran yang memberi peluang pelajar berinteraksi antara satu sama • Menerang fakta dan prinsip kandungan pelajaran Analisis contoh matlamat dan objektif pengajaran di atas. Dapatkah anda kenal pasti perbezaanantara keduanya? Kemudian bandingkan jawapan anda dengan perbezaan yang disenaraikan dalamJadual 2.1. Jadual 2.1 Perbezaan antara matlamat dengan objektif MATLAMAT OBJEKTIF Hasrat jangka panjang yang hendak dicapai Pencapaian konkrit yang mampu dicapai dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam jangka masa yang lebih pendek Kurang berstruktur Lebih berstruktur dan konkrit Tidak begitu jelas bagaimana mengetahui Boleh diukur. oleh itu boleh diketahui dengan yakin matlamat telah dicapai (sukar untuk diukur) ia telah dicapai
 3. 3. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 23Mengapa objektif pengajaran diperlukan?D aripada perbincangan kita sebelum ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa objektif yang jelas membantu ke arah pencapaian matlamat. Jadi, dalam proses bergerak ke arah pencapaian matlamat pengajaran, objektif pengajaran membantu guru; • Memilih kandungan pelajaran • Memilih strategi pengajaran yang sesuai • Membangun dan memilih bahan pengajaran yang sesuai • Membina ujian dan instrumen lain untuk menaksir dan menilai hasil pembelajaran muridSedarkah anda bahawa objektif pengajaran memfokus kepada guru? Mengikut Krathwohl (1971),pengalaman pendidikan bermaksud mengadakan satu siri persekitaran yang membolehkan muridmempelajari tingkah laku baru, memperbaiki atau menghapuskan tingkah laku semasa dan melatihtingkah laku ini sehingga ke peringkat murid itu dapat mempamerkan tingkah laku yang diingini padasatu tahap yang memuaskan dalam keadaan tertentu. Maka adalah lebih baik jika objektif memfokuskepada murid dalam bentuk objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran biasanya ditulis sebagaihasil pembelajaran walaupun Kementerian Pelajaran Malaysia membezakan antara keduanya di manaobjektif bersifat lebih am manakala hasil pembelajaran lebih khusus.Apakah hasil pembelajaran?M ari kita bincang apakah yang dimaksudkan dengan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan satu penyataan yang menetapkan pengetahuan, kemahiran, dan sikap serta nilai yang diingini hasil daripada aktiviti pembelajaran. Dengan lain perkataan, hasil pembelajaranmenjelaskan apa yang murid perlu tahu dan fahami dan/atau dapat lakukan selepas selesai aktivitipembelajaran.Bagaimana menulis hasil pembelajaran yang baik?B agi menulis hasil pembelajaran yang baik, guru harus mengetahui bahawa hasil pembelajaran yang baik terdiri daripada lima komponen, iaitu; 1. Frasa merujuk kepada kumpulan sasaran 2. Kata kerja aktif 3. Objek bagi kata kerja 4. Konteks/keadaan 5. Standard/kriteriaBerikut merupakan huraian setiap komponen hasil pembelajaran:
 4. 4. 24 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 1. Frasa merujuk kumpulan sasaran menyatakan siapa yang sepatutnya mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Contohnya; • Di akhir pelajaran ini, murid boleh … • Selepas unit ini, murid akan dapat … • Selepas menamatkan aktiviti ini, murid akan … • Di akhir kursus ini, murid akan dapat … 2. Kata kerja aktif mestilah yang boleh diukur (measurable), boleh diperhati (observable) dan spesifik. Kata kerja ‘memahami’, misalnya, tidak sesuai digunakan kerana tidak boleh diperhati. Contoh kata kerja aktif adalah seperti berikut; • Mendefinisi, menganalisis, menyatakan, melukis, menyelesaikan masalah, menyenaraikan, memberi kerjasama dan sebagainya. 3. Objek bagi kata kerja menunjukkan tindakan ke atas apa. Contohnya ditunjukkan oleh frasa yang bergaris bawah seperti berikut; • Menyenarai perbezaan antara halaju dan laju • Mendefinisi tamadun dengan tepat • Memberi kerjasama dalam menyediakan peralatan amali 4. Konteks/keadaan pula menyatakan dalam konteks apa atau keadaan yang bagaimana tindakan yang diinginkan itu perlu dilakukan. Contohnya ditunjukkan oleh frasa bergaris bawah seperti berikut; • Mengukur panjang meja dengan menggunakan tali • Mereka bentuk aktiviti bagi mencari hubungan antara kedalaman cecair dan tekanan dalam cecair jika diberi satu botol air mineral yang kosong. 5. Standard/Kriteria menunjukkan tahap kualiti yang diingini atau yang patut dicapai, termasuk julat jawapan yang boleh diterima. Contohnya adalah seperti berikut: • Mengira halaju troli menuruni landasan terpampas geseran menggunakan pita detik sehingga dua titik perpuluhan • Mendefinisi inersia menggunakan perkataan sendiri dengan tepat Analisis mana-mana hasil pembelajaran yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaranmata pelajaran tumpuan anda. Dapatkah anda mengenal pasti mana-mana hasil pembelajaran yangmempunyai kelima-lima komponen di atas. Anda akan dapati kebanyakan hasil pembelajaran hanyamempunyai tiga daripada lima komponen di atas? Adakah ini memadai?Selain daripada lima komponen di atas, hasil pembelajaran yang ditulis harus mensasarkan pencapaiandalam sekurang-kurangnya tiga domain, iaitu domain isi kandungan pelajaran, kemahiran (termasukkemahiran kognitif, manipulatif, iaitu psikomotor, dan kemahiran sosial atau insaniah) dan sikap dannilai (termasuk kerohanian). Domain hasil pembelajaran juga boleh dikategorikan mengikut empatdomain, iaitu kognitif (pemikiran), psikomotor (kemahiran fizikal), afektif (sikap dan nilai), dan sosial
 5. 5. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 25(perhubungan dalam masyarakat) seperti ditunjukkan dalam Rajah 2.1. Hal ini bertepatan dengan hasratyang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Negara yang mempunyai matlamat melahirkan insan yangseimbang. Apakah maksud seimbang? Seimbang dari segi intelek, emosi, fizikal, dan rohani. Makasasaran pencapaian dalam sekurang-kurangnya tiga domain di atas adalah sejajar dengan FalsafahPendidikan Negara. DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN KOGNITIF 4 Domain Hasil Pembelajaran DOMAIN SOSIAL DOMAIN AFEKTIF Rajah 2.1 Domain hasil pembelajaranMari kita bincang empat domain hasil pembelajaran tersebut.Domain KognitifS ebagai guru, anda mestilah menyedari bahawa perkembangan pemikiran adalah suatu proses yang mengambil masa yang lama. Perkembangan pemikiran murid berlaku dengan pesat sewaktu mereka bersekolah sejajar dengan pertumbuhan dan perkembangan fizikal mereka.Aspek kognitif menjadi fokus utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. TaksonomiDomain Kognitif Bloom (Bloom et al., 1989), membahagikan domain kognitif ini kepada enam peringkat,yang bermula dengan tahap yang mudah dicapai kepada tahap yang sukar dicapai seperti Rajah 2.2berikut. PENILAIAN SINTESIS ANALISIS APLIKASI KEFAHAMAN PENGETAHUAN Rajah 2.2 Taksonomi Domain kognitif BloomBerdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan murid, iaitu cara berfikir, merasa dan bertindak, makapenyusunan objektif mengikut keupayaan dari mudah kepada yang lebih susah, membolehkan aktivitipengajaran dan pembelajaran dapat dirancang dan dijalankan dengan lebih sistematik dan berkesan.Peringkat yang lebih rendah akan dicapai terlebih dahulu, diikuti peringkat selanjutnya yang lebih sukar.
 6. 6. 26 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2Jadual 2.2 menunjukkan beberapa contoh kata kerja aktif yang sesuai digunakan bagi setiap araskognitif. Jadual 2.2 Contoh kata kerja bagi setiap aras kognitif Taksonomi Bloom Aras Contoh kata kerja Pengetahuan mendefinisi, menyatakan, melabel, mengenal pasti, mengingat kembali Kefahaman memparafrasa, menjelas, menerang, menterjemah, mengkategori, memberi contoh Aplikasi mengaplikasi, melaksana, mengira, menyelesaikan masalah Analisis menganalisis, mendiskriminasi, menstruktur, memilih, membanding beza, mengulas Sintesis mensintesis, mereka bentuk, mencipta, memfomulasi, menjana, membina, merancang Penilaian Menilai, mengkritik, memantau, menguji, mengesanNamun, Lori Anderson bersama kumpulan penyelidik beliau (2001) meminda enam aras ini dari segisusunan dan label aras dengan alasan label setiap aras seharusnya berbentuk kata kerja berbandingkata nama untuk mencerminkan proses berfikir. Rajah 2.3 menunjukkan Taksonomi Bloom yang telahdipinda. MENCIPTA MENILAI MENGANALISIS MENGAPLIKASI MEMAHAMI MENGINGAT Rajah 2.3 Taksonomi Domain Kognitif Bloom yang dipindaAras tertinggi bagi versi dipinda ini adalah mencipta bukannya menilai. Kata kerja yang dikaitkan denganmencipta termasuklah mereka bentuk, menjalankan, merancang, menghasilkan, membuat, dan merekacipta. Walau bagaimanapun masih ramai yang menggunakan Taksonomi Bloom versi asal kerana iabegitu popular di kalangan pengkaji dan pendidik sebelum kemunculan versi yang dipinda. Terbarumuncul pula Taksonomi Bloom versi digital (Churches, 2008) untuk mengambil kira kemahiran berkaitanICT yang begitu relevan dalam kehidupan abad ke-21 sekarang. Versi digital ini menggunakan arasyang sama seperti Taksonomi Bloom yang dipinda, tetapi menambah kata kerja aktif yang berkaitandengan kemahiran ICT bagi setiap aras tersebut. Jadual 2.3 menyenaraikan kata kerja yang mengambilkira kemahiran ICT bagi setiap aras kognitif.
 7. 7. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 27 Jadual 2.3 Contoh kata kerja berkaitan ICT bagi setiap aras kognitif Aras Contoh kata kerja Mengingat Bullet pointing, highlighting, bookmarking, social-networking,searching, googling Memahami Advanced and Boolean searching, blog journaling, twittering, categorizing, commenting, annotating, subscribing Mengaplikasi Running & operating, playing, uploading & sharing, editing Menganalisis Mashing, linking, reverse-engineering, cracking, mond-mapping, validating, tagging Menilai Blog commenting & reflecting, posting, moderating, collaborating & networking, testing (alpha & beta) Mencipta Programming, filming, animating, videocasting, podcasting, mixing, remixing, directing, producing, publishing, wiki-ing, video bloggingOleh itu dalam menulis hasil pembelajaran, guru harus menggunakan kata kerja aktif yang sesuaidengan aras kognitif yang diharap murid dapat capai selepas satu-satu sesi pembelajaran. Lawati laman web di alamathttp://projects.coe.uga.edu/epltt/index.php?title=Bloom%27s_Taxonomy untuk mendalami TaksonomiBloom versi asal dan yang dipinda dan kemudian lawati pula http://www.techlearning.com/article/8670untuk membaca huraian lebih mendalam tentang Taksonomi Bloom versi digital.Untuk membantu anda memahami dengan lebih mendalam setiap aras Taksonomi Bloom versi asal,perbincangan berikut disertai dengan contoh spesifik bagi setiap aras tersebut.PengetahuanAras pertama Domain Kognitif ialah Pengetahuan (Knowledge), yang mewakili keupayaan mengingatfakta, idea, pendapat, prinsip, prosedur dan peristiwa yang berlaku (Abu Bakar Nordin, 1986). Aspekyang diutamakan pada peringkat ini adalah dari segi daya ingatan. Keupayaan pada semua aras yanglebih tinggi memerlukan keupayaan mengingat, maka mengingat adalah prasyarat untuk menguasaitahap pemikiran yang lebih tinggi. Kategori pengetahuan ini pula boleh dibahagi seperti berikut: • Pengetahuan tentang sesuatu perkara yang khusus, misalnya, berkait dengan istilah yang berbentuk perkataan atau simbol. Contohnya, simbol tertentu dalam matematik, seperti “<” atau istilah tertentu dalam mata pelajaran sains, seperti “kondensasi”. Selain istilah, pengetahuan tentang perkaitan antara fakta tertentu seperti tokoh, peristiwa atau punca maklumat, juga merupakan contoh aras pengetahuan. Misalnya, peristiwa penting dalam sejarah pada 13 Mei 1969 dan pembentukan Malaysia dalam tahun 1963.
 8. 8. 28 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 • Pengetahuan tentang cara mengendalikan sesuatu, yang meliputi pengetahuan tentang proses, aliran, pemeringkatan, pengkelasan, teknik atau prosedur tertentu. • Pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang, seperti mengetahui prinsip, generalisasi, teori atau struktur.KefahamanAras kedua Domain Kognitif ialah Kefahaman (Comprehension), yang mewakili keupayaan muridmenjelaskan pengetahuan secara yang bermakna. Murid boleh menjelaskan kefahaman mereka dalambentuk tulisan, lisan atau simbol tertentu. Beberapa contoh kata kerja yang dikaitkan dengan kefahamandihuraikan dalam Jadual 2.4. Jadual 2.4 Huraian beberapa contoh kata kerja yang berkait dengan aras kefahaman Menterjemah bentuk komunikasi asal kepada bentuk baru dengan tidak mengubah makna asal. Misalnya, mengubah bentuk komunikasi Menterjemah yang panjang kepada bentuk komunikasi yang lebih pendek/ringkas dengan makna yang sama. Menafsir idea/mesej yang disampaikan dalam bentuk tersurat atau tersirat. Setelah sesuatu idea/mesej itu difahami, maksudnya disampaikan semula dalam perkataan murid itu sendiri. Misalnya, Menafsir murid dapat menafsir data dalam bentuk carta kepada bentuk tulisan/ huraian. Mengekstrapolasi maklumat iaitu murid dapat membuat telahan/ Mengekstrapolasi inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi/diterima.AplikasiAras ketiga Domain Kognitif ialah Aplikasi (Application), yang mewakili keupayaan menggunakankonsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan kaedah am dalam situasi khusus dan situasi am (Abu BakarNordin,1986). Pada peringkat ini, murid perlu benar-benar memahami konsep, prinsip, teori, hukum,prosedur dan kaedah am untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Sebagai pendidik, kita jugasepatutnya menekankan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari untuk menyelesaikanmasalah dalam kehidupan harian, selain dapat menyelesaikan masalah yang diberikan guru dalam bilikdarjah misalnya, murid dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan kehidupan manusia. Keupayaanmenggunakan ilmu dalam menyelesaikan masalah baru yang berkaitan dengannya menjadi petunjuksama ada murid telah menguasai ilmu dalam mata pelajaran berkenaan.
 9. 9. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 29Menurut Bloom (1971), murid dikatakan menguasai peringkat Aplikasi, sekiranya mereka dapat: • menentukan prinsip yang sesuai dalam menyelesaikan masalah yang baru. • menyebut semula satu masalah lama untuk menentukan prinsip yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah baru. • menentukan had setakat mana prinsip itu boleh digunakan dalam menyelesaikan masalah baru. • menentukan kesesuaian sesuatu prinsip untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah baru dengan memberikan alasan. • menjelaskan fenomena baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. • menelah apa yang akan berlaku dalam situasi baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. • memberi justifikasi/alasan tentang keputusan/tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah baru dengan menggunakan prinsip yang dipelajari. Sekarang cuba kita lihat sama ada anda telah memahami apa yang baru sahaja dipelajari.Tuliskan satu contoh hasil pembelajaran bagi setiap peringkat Pengetahuan, Kefahaman dan Aplikasibagi mata pelajaran anda.AnalisisAras keempat Domain Kognitif ialah Analisis (Analysis), yang mewakili keupayaan memecahkan sesuatuperkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur tersebut. Justeru,peringkat Analisis menekankan kepada keupayaan murid mengenal pasti unsur-unsur dan strukturyang mengaitkan unsur-unsur tersebut bagi sesuatu dokumen/kes yang diberikan. Secara ringkasnya,analisis terbahagi kepada tiga jenis seperti dihuraikan dalam Jadual 2.5. Jadual 2.5 Jenis-jenis Analisis Analisis unsur ialah keupayaan murid menentukan unsur- unsur yang terdapat dalam sesuatu dokumen. Misalnya, Analisis unsur murid dikehendaki mencari bukti-bukti dalam sesuatu dokumen untuk menyokong kesimpulan yang diberikan. Analisis hubungan ialah keupayaan murid menentukan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam Analisis hubungan komunikasi. Misalnya, murid dikehendaki menentukan perkaitan antara bukti-bukti, bukti dengan hipotesis, atau hipotesis dengan kesimpulan. Analisis prinsip ialah keupayaan murid mengenal pasti Analisis prinsip prinsip organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan, pandangan, pendirian, sikap dan konseptualisasinya. Misalnya, murid dapat mengenal pasti pendekatan yang digunakan oleh penyanyi tertentu bagi menarik minat penonton.
 10. 10. 30 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2Menurut Bloom (1971), murid dikatakan dapat menguasai analisis apabila mereka dapat: • mengelaskan perkataan, frasa dan kenyataan dalam satu set dokumen. • menelah apa yang akan berlaku atau sifat yang tidak dinyatakan dengan jelas. • menggunakan kriteria yang relevan, menyusun unsur mengikut sebab, akibat dan urutan untuk menentukan corak dan susunan bahan dalam sesuatu dokumen. • mengenal pasti prinsip organisasi dan mencorakkan rangka keseluruhan dokumen.Sintesis Pernahkah anda membaca beberapa novel yang berada di pasaran seperti novel BadaiSemalam oleh Khadijah Hashim atau novel Tenggelamnya Kapal Van der Wjick oleh Profesor Hamkadan sebagainya. Setiap novel memperlihatkan perkembangan watak dan jalan cerita yang diperhalusiserta disintesis bagi membentuk keseluruhan novel. Pada pandangan anda, bagaimanakah penulismampu menggarap sesuatu karya itu sehingga berjaya menghasilkan suatu nilai kesusasteraan yangtinggi?Kebolehan penulis di atas dikaitkan dengan aras kelima Domain Kognitif iaitu Sintesis (Synthesis), yangmewakili keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumenitu menjadi lebih berstruktur, tersusun dan menyeluruh. Murid perlu menggabungkan sesuatu strukturdaripada yang tidak jelas kepada satu struktur atau perkara yang lebih jelas. Sintesis terbahagi kepadatiga jenis yang dihuraikan dalam Jadual 2.6. Jadual 2.6 Jenis-jenis Sintesis Sintesis penyampaian Sintesis penyampaian, iaitu sintesis yang menghasilkan bentuk penyampaian dengan tujuan tertentu seperti menghibur, menghuraikan, menarik minat atau menunjukkan perasaan marah. Misalnya, murid dapat menyampaikan perbahasan dengan hujah yang menarik. Sintesis himpunan Sintesis himpunan, iaitu sintesis yang menghasilkan satu himpunan perlakuan. Misalnya, murid dapat menyusun kandungan pelajaran untuk persediaan peperiksasan. Sintesis cadangan Sintesis cadangan, iaitu sintesis yang menghasilkan cadangan melalui andaian, analisis dan hubungan yang abstrak. Misalnya, murid dapat mengemukakan teori yang dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Menurut Bloom (1971), keupayaan sintesis akan menghasilkan perkara berikut: • Menghasilkan komunikasi unik dalam bentuk penulisan esei, puisi, atau lukisan. • Menghasilkan sebuah perancangan atau set operasi. • Menghasilkan penerbitan satu set hubungan abstrak seperti membentuk hipotesis.
 11. 11. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 31PenilaianAras keenam dan terakhir Domain Kognitif ialah Penilaian (Evaluation), yang mewakili keupayaan menilaisesuatu perkara berasaskan kriteria tertentu. Murid membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea,hasil kerja, penyelesaian, bahan dan sebagainya. Pertimbangan dibuat berdasarkan piawaian tertentuseperti tepat, berkesan, memuaskan, baik, buruk dan lain-lain. Misalnya, murid dapat menilai satu hasilkerja, sama ada bermutu atau sebaliknya, dengan membandingkannya dengan hasil kerja lain. Sekarang masa untuk anda pula mengaplikasikan apa yang telah dipelajari tadi. Tuliskan satucontoh hasil pembelajaran bagi setiap aras iaitu Analisis, Sintesis dan Penilaian untuk mata pelajarananda.Domain AfektifS ebagai seorang insan, kita mempunyai perasaan. Ada ketikanya kita berasa gembira, sedih, terharu, kecewa, dan sebagainya. Selepas kita melalui pelbagai pengalaman dalam hidup ini, kita akan mempunyai pandangan atau sikap tersendiri terhadap sesuatu perkara yang dialami. Begitujuga dengan murid-murid kita, perasaan, sikap dan nilai ialah perkara yang dipelajari dan berkembangdari semasa ke semasa, serentak dengan perkembangan insan itu sendiri dalam pelbagai perkara.Jika murid-murid berada dalam persekitaran yang sihat, maka persekitaran ini sedikit sebanyak akanmembentuk perasaan, sikap dan nilai yang positif. Begitu juga sebaliknya. Persoalannya sekarang,adakah kita, sebagai guru, memberi perhatian yang sewajarnya kepada perkembangan dan ‘kesihatan’perasaan, sikap dan nilai murid-murid kita?Domain Afektif ialah domain yang berkaitan dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaandan nilai. Dari segi praktiknya, guru jarang menulis hasil pembelajaran domain ini dalam buku rekodpengajaran berbanding hasil pembelajaran domain kognitif, yang ditulis dalam bentuk perlakuan murid.Ini berlaku kerana tiadanya prosedur dan alat yang benar-benar sesuai untuk mengukur pencapaianhasil pembelajaran domain afektif.Walau bagaimanapun domain ini boleh juga diwakili oleh aras-aras tertentu seperti penyusunan arasdalam domain kognitif. Aras dalam domain afektif menunjukkan tahap sejauh mana sikap kita berkembangdan menjadi sebati dengan kita. Aras ini disusun mengikut prinsip penghayatan. Penghayatan merujukkepada proses di mana sikap dan emosi seseorang bergerak dari tahap kesedaran umum hinggake tahap di mana sikap dan emosi itu dihayati atau diinternalisasi dan secara konsisten mengawaldan memandu kelakuan dan tindakan seseorang. Seperti juga Domain Kognitif, Domain Afektif bolehdikelaskan mengikut peringkat penghayatan dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi, sepertiyang diutarakan oleh Bloom et al. (1988) dan digambarkan dalam Rajah 2.4.
 12. 12. 32 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2 PERWATAKAN ORGANISASI PENILAIAN GERAK BALAS PENERIMAAN Rajah 2.4 Hierarki Penghayatan Domain AfektifUntuk membantu anda memahami dengan lebih mendalam setiap aras Domain Afektif ini, mari kitabincangkannya dengan menyertakan contoh spesifik bagi setiap aras tersebut.PenerimaanAras pertama Domain Afektif ialah Penerimaan (Receiving), yang mewakili kesediaan seseorang untukmenerima sesuatu yang disampaikan. Peringkat ini bermula dengan kesedaran penerima, misalnya,penerima sedar akan kehadiran guru, irama lagu, atau keadaan dalam kelas. Selepas ada kesedaran,individu berkenaan akan menunjukkan kesediaan untuk menerima, iaitu individu berkenaan tidak“menjauhkan” diri daripada rangsangan yang diterima. Seterusnya, individu berkenaan akan mulabertindak secara terhad, iaitu cuba membezakan setiap rangsangan yang diterima. Contoh hasilpembelajaran peringkat ini ialah murid mengeluarkan buku teks dan bersedia untuk mendengar arahanguru.Gerak BalasKadangkala di bawah sedar, badan kita sedikit sebanyak bergoyang memberi gerak balas terhadapalunan muzik yang terhasil di corong radio. Mungkin juga tidak kita sedari, kita bersiul atau menyanyiperlahan-lahan mengikut irama lagu tersebut sambil kita melakukan pekerjaan lain. Pernahkah andamengalami situasi ini? Ini merupakan contoh aras Gerak Balas dalam domain afektif.Aras kedua Domain Afektif iaitu Gerak Balas (Responding), mewakili tindak balas terhadap rangsanganyang diterima disebabkan seseorang mempunyai motif tersendiri untuk berbuat demikian. Perasaaningin tahu tentang sesuatu boleh menyebabkan seseorang itu bertindak balas terhadap rangsanganyang diterima. Pada peringkat awalnya, gerak balas ini mungkin juga berlaku disebabkan arahan oranglain. Bagaimanapun, selepas individu berkenaan mempunyai motif tersendiri, dia akan bertindak balassendiri, misalnya, menunjuk minat terhadap aktiviti mencari serangga di taman sains sekolah.PenilaianAras ketiga Domain Afektif ialah Penilaian (Valuing). Seseorang yang berada pada aras afektif inimemahami nilai sesuatu perbuatan yang dilakukannya. Nilai/motif ini, yang boleh dianggap sebagai
 13. 13. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 33motivasi luaran yang menjadi landasan kepada setiap tingkah laku atau tindakan yang ditunjukkan olehindividu berkenaan. Terdapat tiga jenis nilai ini seperti yang dihuraikan dalam Jadual 2.7. Jadual 2.7 Jenis-jenis Penilaian Penerimaan semua nilai Menerima semua nilai yang terdedah kepada individu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya. Pemilihan nilai tertentu Memilih nilai tertentu dari nilai-nilai yang didedahkan kepada individu tersebut yang menjadi landasan kepada perlakuannya. Komitmen Memegang teguh kepada sesuatu kepercayaan (satu set nilai) yang menjadi landasan kepada perlakuannya dan sanggup mempertahan kepercayaan ini daripada sebarang cabaran.Contohnya, murid itu mengajak rakan-rakannya mendengar ceramah kempen kitar semula di sekolah.OrganisasiAras keempat Domain Afektif ialah Organisasi (Organization). Seseorang yang berada pada aras afektifini boleh menyusun semua nilai yang diterimanya kepada satu sistem yang lebih praktikal. Penyusunannilai-nilai ini terbahagi kepada dua peringkat, iaitu pertama, mengkonsepsualisasi nilai-nilai danmembentuk pertalian antaranya; dan keduanya menyusun nilai-nilai ini hingga menjadi satu sistem nilai/kepercayaan. Contohnya, murid mengajak rakan-rakannya mengumpul bahan-bahan kitar semula untukmengambil bahagian dalam kempen kitar semula di sekolah.PerwatakanAras kelima dan terakhir Domain Afektif ialah Perwatakan (Characterization), yang bermaksudseseorang itu mematuhi sesuatu sistem nilai dan sanggup mengamalkannya sebagai satu cara hidup.Pada kebiasaannya, individu berkenaan akan kekal memegang sistem nilai berkenaan. Pada peringkatini, seseorang itu akan memperlihatkan: (a) perwatakan berlandaskan kepada nilai tertentu, misalnyadapat membuat keputusan mengikut keadaan, tanpa berasaskan perasaan atau sogokan; dan (b)sistem nilai tersendiri, iaitu mempunyai falsafah atau prinsip hidup tersendiri. Contohnya, murid itu tidaklagi menggunakan beg plastic dan hanya membeli/menggunakan bahan-bahan yang mesra alam. Tuliskan satu contoh hasil pembelajaran bagi setiap aras Domain Afektif bagi mana-manatajuk dalam mata pelajaran anda.
 14. 14. 34 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2Domain Psikomotor Pernahkah anda terfikir bagaimana seseorang mampu merejam lembing, menari ataumenunggang motosikal? Bagaimana seseorang mampu memanah tepat pada sasaran, berenang ataumemandu kereta?D omain psikomotor ialah domain yang berkaitan dengan kemahiran pergerakan anggota fizikal seseorang. Guru Pendidikan Jasmani sentiasa memberi tumpuan kepada pengawalan pergerakan anggota dalam pengajaran dan latihan. Pada peringkat prasekolah dan sekolahrendah, kanak-kanak diasuh untuk menguasai pergerakan yang biasa dilakukan dalam kehidupanharian dan juga pergerakan baru dalam senaman. Di samping itu, mereka dilatih untuk menguasaikemahiran khusus yang jarang dilakukan dalam kehidupan harian, misalnya, kemahiran menggelecekdalam permainan bola sepak. Sebagai mana dalam domain kognitif dan afektif, domain psikomotorturut mempunyai hierarki tersendiri. Simpson (1972) mengemukakan tujuh peringkat hasil pembelajarandomain psikomotor, daripada mudah kepada susah seperti dalam Rajah 2.5. PERGERAKAN CIPTAAN PERGERAKAN SUAIAN PERGERAKAN KOMPLEKS PERGERAKAN MEKANISTIK PERGERAKAN TERKAWAL PERSEDIAAN PERSEPSI Rajah 2.5 Hierarki Domain Psikomotor
 15. 15. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 35PersepsiAras pertama Domain Psikomotor ialah Persepsi (Perception), yang mewakili kebolehan memerhatidan membentuk persepsi suatu pergerakan tertentu, seperti memerhati pergerakan smash dalampermainan badminton. Melalui pemerhatian ini, seseorang itu akan dapat mengingat pergerakanmotor (motor movement) berkaitan dengan pergerakan yang dilihat. Misalnya, apabila murid melihatpergerakan smash dalam permainan badminton, dia akan ingat cara bagaimana gurunya melakukan‘smash’ tersebut. Contoh hasil pembelajaran peringkat Persepsi ialah ‘Murid dapat menjelaskan carapemain melakukan smash dalam permainan badminton’.PersediaanAras kedua Domain Psikomotor ialah Persediaan (Set), yang mewakili kesediaan dari segi mental,emosi dan fizikal untuk melakukan sesuatu pergerakan. Misalnya, melalui pemerhatian terhadap sesuatupergerakan, seperti memerhati pergerakan smash dalam permainan badminton, murid dapat mengingatpergerakan tersebut (persediaan mental) dan dengan itu bersedia untuk melakukannya. Contoh hasilpembelajaran peringkat Persediaan ialah ‘Murid dapat menjelaskan cara melakukan smash dalampermainan badminton’.Pergerakan TerkawalAras ketiga Domain Psikomotor ialah Pergerakan Terkawal (Guided Response), yang mewakili kebolehanmelakukan pergerakan awal berkaitan kemahiran yang ingin dipelajari. Pergerakan ini biasanya dilakukansecara peniruan dan cuba jaya. Misalnya, murid meniru bagaimana guru melakukan pergerakan smashdalam permainan badminton. Contoh hasil pembelajaran peringkat Pergerakan Terkawal ialah ‘Muriddapat melakukan pergerakan awal cara melakukan smash dalam permainan badminton’.Pergerakan MekanistikAras keempat Domain Psikomotor ialah Pergerakan Mekanistik (Mechanistic Response), yang mewakilikebolehan melakukan sesuatu pergerakan yang ingin dipelajari secara mahir dan yakin. Misalnya,murid berjaya melakukan pergerakan smash dalam permainan bola tampar seperti yang perhatikan,iaitu berjaya meniru pergerakan guru. Contoh hasil pembelajaran peringkat Pergerakan Mekanistik ialah‘Murid dapat meniru cara melakukan smash dalam permainan badminton’.Pergerakan KompleksAras kelima Domain Psikomotor ialah Pergerakan Kompleks (Complex Response), yang mewakilikebolehan melakukan sesuatu pergerakan yang kompleks secara cekap dan licin. Misalnya, muridberjaya melakukan pergerakan smash dalam permainan badminton dengan cekap dan tepat, iaituberjaya melakukan pergerakan ini sendiri, tanpa meniru guru. Contoh hasil pembelajaran peringkatPergerakan Mekanistik ialah ‘Murid dapat melakukan smash dalam permainan badminton dengancekap dan tepat.
 16. 16. 36 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2Pergerakan SuaianAras keenam Domain Psikomotor ialah Pergerakan Suaian (Adaptive Response), yang mewakilikebolehan melakukan sesuatu pergerakan secara cekap dan tepat dalam keadaan tertentu. Misalnya,murid berjaya melakukan pergerakan smash dalam permainan badminton dengan cekap dan tepatsemasa bola tanggung”. Contoh objektif pengajaran peringkat Pergerakan Sesuaian ialah ‘Murid dapatmelakukan smash dalam permainan badminton dengan cekap dan tepat semasa bola tanggung.Pergerakan CiptaanAras ketujuh dan terakhir Domain Psikomotor ialah Pergerakan Ciptaan (Originative Response), yangmewakili kebolehan melakukan sesuatu pergerakan baru secara cekap dan licin dalam sesuatu keadaantertentu. Misalnya, murid berjaya melakukan pergerakan smash baru dalam permainan badmintondengan cekap dan tepat semasa bola rendah. Contoh hasil pembelajaran peringkat Pergerakan Ciptaanialah ‘Murid dapat melakukan smash baru dalam permainan bola tampar dengan cekap dan tepatsemasa bola tanggung.Beberapa contoh kata kerja psikomotor lain: • menulis dengan jelas dan teratur • melukis semula peta dengan tepat • memandu motokar dengan cekap • bermain piano dengan cekap • menunjuk cara berenang dengan betul • menganyam bakul dengan teliti • mencipta gerakan baru dalam sesuatu tarian dalam seni persembahan, lakonan, tarian kreatif • melukis gambar rajah sinar • membasuh tabung uji dengan betul Sekarang, tuliskan satu contoh hasil pembelajaran bagi setiap aras Domain Psikomotorbagi mana-mana tajuk dalam mata pelajaran anda. Berjayakah anda melakukannya? Sememangnyaterdapat bidang pelajaran yang lebih menekankan pencapaian domain psikomotor berbanding domainlain, misalnya bidang Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. Begitulah juga terdapat bidang yanglebih menekankan domain afektif misalnya Pendidikan Moral dan Pendidikan Islam. Namun nampaknyakebanyakan bidang lain lebih menekankan domain kognitif berbanding afektif dan psikomotor. Tidakkurang juga yang mengatakan hasil pembelajaran domain afektif tidak perlu dinyatakan secara eksplisitkerana di samping ia sukar diukur ia juga boleh berlaku secara implisit. Apa pendapat anda?
 17. 17. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 37Domain SosialS elain proses/aktiviti yang berlaku dalam tiga domain utama ini, kita dapati proses/aktiviti dalam bidang hubungan sosial tidak diberi perhatian sewajarnya. Contohnya, hubungan murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan orang tua. Sehubungan itu, Dettmer (1997)mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan/tingkah laku sosial, iaitu Domain Sosial. Domainini terdiri daripada lapan peringkat hasil pembelajaran, iaitu:BerhubungHasil pembelajaran peringkat pertama Domain Sosial ialah Berhubung (Relating), yang mewakili cubaanseseorang menunjukkan tingkah laku membuat kontak (contact) terhadap seseorang lain, sepertimembuat kontak mata (eye contact). Di sini, kontak mata merupakan permulaan kepada ‘perkenalan’yang berakhir dengan berlakunya sesuatu komunikasi. Contoh hasil pembelajaran peringkat Berhubungialah ‘Murid menyedari guru akan memulakan pengajaran’.BerkomunikasiHasil pembelajaran peringkat kedua Domain Sosial ialah Berkomunikasi (Communicating), yang mewakilicubaan seseorang itu berkomunikasi dengan seseorang lain, iaitu cuba memberi atau menerima mesej,seperti ingin bertanya tentang sesuatu. Di sini, tingkah laku ingin bertanya itu menyebabkan orangkedua turut bertindak untuk berkomunikasi. Contoh hasil pembelajaran peringkat Berkomunikasi ialah‘Murid bertanya kepada rakannya’.Melibatkan DiriHasil pembelajaran ketiga Domain Sosial ialah Melibatkan Diri (Participating), yang mewakili kebolehanmelibatkan diri secara sukarela dalam sesuatu aktiviti berkumpulan, seperti berbual-bual denganbeberapa orang lain. Di sini, tingkah laku berbual akan menggalakkan ahli kumpulan turut mengambilbahagian dalam aktiviti tersebut. Contoh hasil pembelajaran peringkat Melibatkan Diri ialah ‘Muridmengambil bahagian dalam aktiviti berkumpulan’.BerundingHasil pembelajaran keempat Domain Sosial ialah Berunding (Negotiating), yang mewakili kebolehanmembuat perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan tentang sesuatu isu/masalah yang timbul, sepertiberbincang untuk membuat sesuatu keputusan. Di sini, tingkah laku berbincang menunjukkanseseorang itu ingin membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kumpulannya. Contoh hasilpembelajaran. Peringkat Berunding ialah ‘Murid cuba mencadangkan sesuatu supaya suatu masalahyang dihadapi dapat diselesaikan dengan segera’.
 18. 18. 38 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2BekerjasamaHasil pembelajaran kelima Domain Sosial ialah Bekerja sama (Collaborating), yang mewakili kebolehanberkerjasama dengan ahli-ahli kumpulan untuk menjayakan sesuatu projek, seperti berkerjasama untukmembersihkan kawasan sekolah. Di sini, tingkah laku berkerja sama menunjukkan seseorang itu inginsemua ahli sama-sama menyelesaikan projek/masalah yang dihadapi. Contoh hasil pembelajaranperingkat Berkerjasama ialah ‘Murid dapat menguruskan ahli-ahli kumpulan untuk menjayakan projek’.MenghakimHasil pembelajaran keenam Domain Sosial ialah Menghakim (Adjudicating), yang mewakili kebolehanbertindak untuk mendamaikan sesuatu keadaan apabila terdapat perbezaan pendapat, sepertimeleraikan satu pertengkaran. Di sini, tingkah laku meleraikan pertengkaran menunjukkan seseorangitu ingin mengekalkan keharmonian di kalangan ahli kumpulannya. Contoh hasil pembelajaran peringkatMenghakim ialah ‘Murid dapat menyelesaikan perbalahan di kalangan ahli kumpulan’.MemulakanHasil pembelajaran ketujuh Domain Sosial ialah Memulakan (Initiating), yang mewakili kebolehanmemulakan sesuatu aktiviti berkumpulan yang baru, walaupun terpaksa menghadapi risiko tertentu,seperti berkhemah di tepi sungai. Di sini, tingkah laku mengadakan perkhemahan menunjukkanseseorang itu ingin melihat ahli-ahli kumpulannya mendapat pengalaman baru. Contoh hasil pembelajaranperingkat Memulakan ialah ‘Murid berjaya mencadang dan melaksanakan projek baru bersama ahli-ahlikumpulannya’.MenukarHasil pembelajaran kelapan dan terakhir Domain Sosial ialah Menukar (Converting), yang mewakilikeupayaan menukar gaya hidup ahlii kumpulan kepada gaya hidup baru, seperti mencintai alam sekitar.Di sini, tingkah laku mendorong ahli-ahli kumpulan mencintai alam sekitar menunjukkan seseorang ituingin melihat ahli kumpulannya hidup dalam persekitaran yang lebih harmoni. Contoh hasil pembelajaranperingkat Menukar ialah ‘Murid berjaya mendorong ahli-ahli kumpulannya membersihkan kawasansekolah setiap minggu’.RUMUSANP enetapan dan penentuan hasil pembelajaran yang jelas akan dapat membantu guru dalam menyediakan suatu pelan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan sesuai bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Negara yang ingin menghasilkan insan yang seimbang danharmonis. Tajuk ini telah menjelaskan kepada anda tentang peringkat-peringkat hasil pembelajaran bagi
 19. 19. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 39Domain Kognitif, Domain Afektif, Domain Psikomotor dan Domain Sosial. Seterusnya, selepas hasilpembelajaran ditentukan, anda akan dapat menentukan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaranyang sesuai untuk murid-muridnya mencapai hasil pembelajaran tersebut.KATA KUNCI 1. Matlamat pengajran 2. Objektif pengajaran 3. Hasil pembelajaran 4. Domain kognitif 5. Domain psikomotor 6. Domain afektif 7. Sikap dan nilaiPENILAIAN KENDIRI 1. Huraikan perbezaan antara matlamat dan objektif pengajaran. 2. Bagaimanakah menulis hasil pembelajaran yang baik? Huraikan dari segi komponennya yang lima dan domain hasil pembelajaran yang empat (kognitif, psikomotor, afektif, dan sosial).
 20. 20. 40 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2PETA MINDA A Lengkapkan Peta Minda berikut: Domain Hasil Pembelajaran A Domain Afektif B Domain Sosial 7 aras: 6 aras: 1. H 8 aras: 1. Pengetahuan 5 aras: 2. Persediaan 1. Berhubung 2. Kefahaman 1. F 3. I 2. Berkomunikasi 3. C 2. G 4. J 3. K 4. D 3. Penilaian 5. Pergerakan 4. L 5. Analisis 4. Organisasi kompleks 5. Bekerjasama 6. Sintesis 5. Perwatakan 6. Pergerakan 6. Menghakim 7. E suaian 7. M 7. Pergerakan 8. N ciptaanRUJUKANAbu Bakar Nordin. (1987). Developing scale in affective domain. Occasional papers no.5. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a Revision of Bloom’s Taxonomy. New York. Longman Publishing.Bloom, B. S. et al. (1956). Taxonomy of educational objectives. Handbook 1: Cognitive domain. London: Longman.Bloom, B. S. et al. (1956). Taxonomy of educational objectives. Handbook 2: Afective domain. London: Longman.
 21. 21. Matlamat dan Objektif Pengajaran dan Pembelajaran / 41Bloom, B. S. (1989). Taksonomi objektif pendidikan, buku pedoman 1: Domain kognitif (ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bloom, B. S., Hasting, J.T., Madaus, G.F. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York: Harper and Row Publisher.Churches, A. (2008). Bloom’s Taxanomy blooms digitally. Retrieved 22/2/2011 from http://www. techlearning.com/article/8670Dettmer, P.A. (1997). New blooms for established fields. Presented at annual conference of the Kansas Association for Gifted, Talented, and Creative, Hutchinson, K.S.Hanna, G.S. & Detmer, P.A. (2004). Assessment for Affective Teaching: Using Context- Adaptive Planning. Boston: Pearson.Harrow, A. J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guide for developing behavioural objectives. New York: David McKay.Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., Masia, B.B. (1964). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook II: The affective domain. New York: David McKay.Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., Masia, B.B. (1965). Classroom testing: Construction. Illinois: F.E Peacock Publisher Inc.Mokhtar Ismail. (1995). Penilaian di bilik darjah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Nurulhuda Abd Rahman et. al. (Eds.). (2011). Manual Instruksi KPD3016 & KPD3026 Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran. Fakulti Pendididkan dan Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris.Simpson, E.J. (1972). The Psychomotor Domain, vol. 3. Washington, DC: Gryphon House.
 22. 22. 42 / Modul 1 KPD3016 & KPD3026 : Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 1 & 2JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Domain Hasil Pembelajaran A: Domain Domain Afektif B: Domain Domain Sosial Kognitif Psikomotor 7 aras: 8 aras: 6 aras: 1. H: Persepsi 1. Berhubung 1. Pengetahuan 5 aras: 2. Persediaan 2. Berkomunikasi 2. Kefahaman 1. F: Penerimaan 3. I: Terkawal 3. K: Melibatkan 3. C: Aplikasi 2. G: Gerakbalas 4. J: Mekanistik diri 4. D: Analisis 3. Penilaian 5. Pergerakan 4. L: Berunding 5. Sintesis 4. Organisasi kompleks 5. Bekerjasama 6. E: Penilaian 5. Perwatakan 6. Pergerakan 6. Menghakim suaian 7. M: Memulakan 7. Pergerakan 8. N: Menukar ciptaan

×