Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011

659 views

Published on

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kỷ yếu tốt nghiệp Đại học Hoa Sen 12.2011

 1. 1. K Y U T T NGHI P L n 2 Lưu hành n i b
 2. 2. GI I THI U CHUNG V HOA SEN Cơ s Q u a n g Tr u n gTr i q u a g n 20 năm hình thành và phát 4. Chính tr ct r i n , H o a S en đư c bi t đ n như m t ngôi 5. Năng đ ng sáng t ot r ư n g l u ô n trung thành v i tr i t lý đào t o 6. Cam k t d n đ u v ch t lư ngc h t l ư n g th t nh m đem đ n cho x ã h i 7. Tôn tr ng s k hác bi tn g u n n h â n l c có đ nh ng năng l c và H th ng các chương tr ình đào t o c a trư n g r t đ ap h m c h t c n thi t. D o v y s m nh mà d ng, t b c Đ i h c, Cao đ ng, đ n b c Tr u n g c pH o a S e n đ t ra cho mình là đào t o n h ng chuyên nghi p và K thu t viên cao c p. Đ i h c H o aco n n g ư i có th c h c, có k h năng thích S en cũng đi đ u trong đào t o xen k gi a lý t h u y t vàn g h i , h c t p su t đ i và có ti m l c đ th c hành, t c là h c t i trư ng và hai l n th c t p t ic n h t ra n h lâu dài trong môi trư ng toàn doanh nghi p đ đem đ n cho sinh viên m t c á i n h ì nc u l u ô n t hay đ i. Đi u này đư c th hi n toàn di n v môi trư ng làm vi c th c t . H ì n h t h cc t h t ro n g 7 giá tr c t lõi mà đ i ngũ sư đào t o này đã đem đ n nh ng thành qu r t đ á n gp h m n h à trư ng luôn c g ng gi v ng k hích l : con s hơn 90% sinh viên t t nghi p có v i ct ro n g n h i u niên h c: làm ngay đã k h ng đ nh s thích nghi nhanh c h ó n g c a1. H i u h c, hi u tr i các b n sinh viên trong môi trư ng làm vi c t h c t i n2. Tư duy đ c l p t i các doanh nghi p. B ên c nh đó, chương t r ì n h đ à o3. Ti n h th n trách nhi m t o c a nhà trư ng k hông ng ng đư c c p nh t và p h át tr i n theo nhu c u c a đ t nư c cũng như tă n g c ư n g trao đ i, h p tác qu c t . Đ C T H Ù ĐÀO T OC h ư ơ n g t r ì nh đào t o c a Trư ng Đ i h c Hoa S en giúp sinh viên đư c h c t p trong m t m ô i t r ư n ggi á o d c n ă ng đ ng, thông qua: ■ Đ i n g ũ gi ng viên có tr ình đ chuyên môn cao, phương pháp gi ng d y tiên ti n cùng n h i u k i n h n g h i m th c t . ■ M ô h ì n h đào t o ti p c n các tiêu chu n qu c t , sinh viên có th h c liên thông các ch ư ơ n g t r ì n h q u c t hay theo h c t i các trư ng đ i tác c a Đ i h c Hoa S en nư c ngoài. ■ S i n h v i ên đư c tham gia chương tr ình h c b ng c a Trư ng Đ i h c Hoa S en và các trư n g đ i t á c ( M , Ph áp… ) ■ C h ư ơ n g tr ình đào t o theo h c ch tín ch , l i th nhóm ngành cho phép sinh viên t t h i t k l t r ì n h h c đ rút ng n th i gian và có cơ h i nh n song song hai b ng Đ i h c. ■ M ô h ì n h đào t o xen k , thông qua hai k ỳ th c t p nh n th c và th c t p t t nghi p giú p s i n h v i ê n t í c h l ũ y k i n th c và k năng th c t . 02
 3. 3. www.hoasen.edu.vnH I Đ NG QU N TR& BAN GIÁM HI UH I Đ NG QU N TR BA N G I Á M H I UCh t c h 1. H i u trư ngLu t s ư Tr n Văn T o Bà Bùi Trân Phư ng Ti n sĩ K hoa h c L ch sP h ó Ch t ch (Université Lumière Lyon 2, France)B à B ù i Trân Phư ng Th c sĩ Q u n tr k inh doanh (United Business I nstitutes, B elgium)Cá c y viên1. Ông Đ S Cư ng 2. Phó H i u trư ng2. Bà Ph m Th Th y Ông Đ S Cư ng3. Ông Đ Hoài Nam Th c sĩ Đi n t và Tin h c4. Ông Nguy n Trung Đ c (Đ i h c K hoa h c t nhiên Tp.HCM)5. Ông Ph m M inh Phương6. Ông Võ Nam Tân 3. Phó H i u trư ng7. Ông Tôn Th t Nguy n Thiêm Bà Ph m Th Th y Th c sĩ Q u n tr k inh doanh (United Business I nstitutes, B elgium) 03
 4. 4. PHÒNG THƯƠNG M I & CÔNG NGHI P VERSAILLES - PHÁP Cơ s Q uang Trung1/ M. Yves FOUCHE T Ch t ch2/ M. R ichard SKRZYPCZAK Phó T ng Giám đ c3/ M. Jean – M ichel PR ATS Ph trách H p tác qu c t v đào t oDANH SÁCH CÁC CƠ S ĐÀO T O PHÁP Đ NG KÝ B NGV I TRƯ NG Đ I H C HOA SENEco l e S u p é r ieure de G estion et de Finance (ESCIA)M . G i l l b e r t DEUNF, Direc teurI n s t i t u t d e s Techniques I nfor matiques (ITIN)M . G i l b e r t DEUNF, Direc teurI n s t i t u t d e For mation par Alter nance Pier re SALVIM . Pi e r re G EOR GEL, Direc teurĐ I TÁC QU C THi n nay, trư ng Đ i h c Hoa Sen là đ i tác uy Ngoài ra, trư ng Đ i h c Hoa Sen còn h p tác, trao đ i, giaotín c a nhi u trư ng Đ i h c trên th gi i trong lưu gi ng viên, sinh viên v i nhi u trư ng trên th gi i như:liên k t đào t o b c Đ i h c như Đ i h c Claude Đ i h c Su olk (Boston, M ), Đ i h c Versailles Saint-Bernard Lyon 1 (Pháp), H c vi n Công ngh Quentin-en-Yvelines (Pháp), Đ i h c Claude Bernard Lyon 1thông tin ITIN (Pháp), H c vi n UBI (B ), Đ i h c (Pháp), Lake Washington Technical College (Washington, M ),Lyon 1 (Pháp), Đ i h c Paris 12 - Val de Marne, Groupe Ecole Supérieure de Commerce Chambéry SavoieVi n đào t o Ngh thu t và Th i trang qu c t (Pháp); Groupe Ecole Supérieure de Commerce de TroyesMod’Art (Pháp), Cao đ ng Manchester (Anh). Champagne School of Management (Pháp) ; The AlamoH p tác v i H c vi n Công ngh thông tin NIIT Colleges (Texas, M ); Ohlone College (California, M ) ; De Anza( n Đ ) đ đào t o chuyên viên công ngh ph n college (California, M ); San Francisco State Universitym m và công ngh m ng máy tính, Hi p h i K (California, M ); Đ i h c Seinajoki (Ph n Lan); The Manchestertoán viên công ch ng ACCA (Anh qu c) đ đào College (Anh) và Pannasastra University of Cambodiat o chuyên viên K toán - Tài chính qu c t , có (Campuchia)kh năng liên thông v i các trư ng Đ i h c trênth gi i. 04
 5. 5. w w w.hoasen.edu.vnGI I THI U CÁC KHOAKHOA KH OA H C & CÔ N G N G H K H OA K I N H T T H Ư Ơ N G M IĐ c đ i m n i b t: Đ c đi m n i b t:■ Đ i n g ũ sư ph m năng đ ng, nhi t huy t, ■ Đ i ngũ sư ph m đ y nhi t huy t, có trình đ có n h i u k inh nghi m và k h năng chuyên chuyên môn cao và nhi u kinh nghi m th c ti n. m ô n c a o. ■ Các chương tr ình đào t o đư c t h i t k t h e o■ C h ư ơ n g tr ình đào t o và hình th c gi ng sát yêu c u th c t c a th trư ng l a o đ n g. d y h i n đ i, sáng t o, chú tr ng trau d i ■ Phương pháp gi ng d y tiên ti n c ù n g v i k h n ă ng tư duy và làm vi c th c t cho giáo tr ình đư c biên so n trên cơ s t h a m s i n h v i ên. k h o chương tr ình gi ng d y c a c á c t r ư n g■ Có m i liên h ch t ch v i các ngành Đ i h c tiêu bi u c a Anh, M ... cô n g n ghi p và các t ch c chuyên nghi p t ro n g và ngoài nư c. Các ngành đào t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr k inh doanhCá c n g à n h đào t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr nhân l c■ Cô n g n gh thông tin ■ M ar keting■ Tr u y n thông và m ng máy tính ■ K toán■ To á n ng d ng ■ Tài chính - Ngân hàng■ Cô n g n gh k thu t môi trư ng■ H t h ng thông tin qu n lý Các ngành đào t o b c Cao đ ng: ■ Q u n tr k inh doanhCá c n g à n h đào t o b c Cao đ ng: ■ Kinh doanh qu c t (chuyên ngành Ngo i thương)■ Cô n g n gh thông tin ■ K toán■ Tr u y n thông và m ng máy tính 05
 6. 6. KHOA NGÔN N G VÀ VĂ N H ÓA H C K H OA ĐÀO T O C H U YÊ N N G HI PĐ c đ i m n i b t: Đ c đi m n i b t:■ Đ i n g ũ gi ng viên năng đ ng, nhi t huy t, có ■ Đ i ngũ gi ng viên có tr ình đ ch u yê n m ô n c a o, k i n h n g h i m gi ng d y, k inh nghi m th c ti n nhi u k inh nghi m th c ti n, t t n g h i p t c á c và k h n ă n g chuyên môn cao. trư ng Đ i h c trong và ngoài nư c.■ Áp d n g p h ương pháp và quan ni m giáo d c ■ Phương th c đào t o xen k k t h p v i p h ư ơ n g m i t ro n g c hương tr ình đào t o, chú tr ng pháp gi ng d y hi n đ i, chú tr ng p h át t r i n k h p h át t r i n k h năng tư duy và làm vi c th c t năng tư duy và k i n th c qu n tr ch o s i n h v i ê n . c h o s i n h v i ê n. ■ Hư ng đ n qu c t hóa t i đa các ch ư ơ n g t r ì n h đ à o■ C h ư ơ n g t r ì n h đào t o và tài li u gi ng d y t o c a t t c các h đ ư c b i ê n s o n và c p nh t theo xu hư ng m i t rê n cơ s tham k h o các chương tr ình Ngành đào t o b c Đ i h c: đ à o t o và tài li u gi ng d y c a các trư ng ■ Thi t k th i trang (h p tác v i Vi n q u c t Ngh Đ i h c d a n h ti ng. thu t và Th i trang M od ’Ar t, Pháp)■ S i n h v i ê n s có k i n th c sâu r ng v chuyên ■ Thi t k đ h a m ô n , có k năng gi i trong ngh nghi p và có■ l i h à n h x thích ng ngoài xã h i. Ngành đào t o b c Cao đ ng: ■ Q u n tr văn phòngCá c n g à n h đ à o t o b c Đ i h c: ■ Q u n tr k inh đoanh – chuyên ngành Tà i c h í n h■ N g ô n n g Anh (h p tác v i trư ng Cao đ ng Manchester, Anh qu c)■ Q u n t r d c h v D u l ch và L hành Các ngành đào t o b c K thu t viên:■ Q u n t r K h ách s n ■ Thi t k th i trang■ Q u n t r n h à hàng và d ch v ăn u ng ■ Đ h a M ultimedia ■ Anh văn thương m i Cá c n g à n h đ à o t o b c Cao đ ng: ■ Thư k ý y k hoa■ Ti ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i) ■ Thư k ý văn phòng■ Q u n t r d c h v D u l ch và L hành Các ngành đào t o b c Trung c p chuyên n g h i p :■ Q u n t r K h ách s n ■ K toán■ Q u n t r n h à hàng và d ch v ăn u ng ■ D u l ch (chuyên ngành K hách s n – N h à h à n g ) ■ Công ngh thông tin 06
 7. 7. DANH SÁCH TRƯ NG KHOAKHOA K H OA H C CÔ N G N G HTr ư n g k hoa: Th y Bùi Xuân AnP G S . N ô ng nghi p/ sinh h c ( Trư ng ĐH Nông Lâm)Ph ó Tr ư ng k hoa: Th y Vũ Văn T nTh S . K thu t chuyên ngành m ng (ĐH Amer ican S entinel- M )KHOA N G Ô N N G VÀ VĂ N H ÓA H CTr ư n g k hoa: Th y Julio Aramber r iG i á o s ư Lu t (Universidad Complutense de M adr id, Spain)Ph ó t r ư ng k hoa: Th y Lê Xuân Q uỳnhTh S . G i ng d y ti ng Anh Nghiên c u qu c t (ĐH Nottingham- Anh)KHOA K I N H T T H Ư Ơ N G M IPh ó Tr ư ng k hoa: Th y Nguy n Thiên PhúTS . K i n h t và qu n lý (ĐH Lyon 2- Pháp)KHOA ĐÀO T O C H U YÊ N N G H I PTr ư n g k hoa: Th y Nguy n Trung Đ cF CC A , B A in Finance, BA in LinguisticsPh ó t r ư ng k hoa: Cô Đào Th H iTh S . Cô ng ngh đào t o (ĐH Caen Basse Nor mandie - Pháp)GIÁO D C T N G Q UÁTG i á m đ c chương tr ình: Ph m Q u c L cTS . Vă n h c S o sánh (ĐH M assachusetts- M ) 07
 8. 8. TRƯ NG B MÔN w w w.hoasen.edu.vnLÝ LU N CHÍNH TR TÀI CHÍNH – K TOÁNTh y Lư ơ n g Văn Tám Cô Phan Th N hi H i uTS . Tr i t h c TS. K inh t (ĐH K inh T )( H c v i n c hính tr qu c gia TP.HCM) DU L CH & KHÁCH S N – NHÀ HÀ N GK T H U T MÁY TÍNH Cô Nguy n Th VânTh y Lư u Th anh Trà ThS. Q u n tr du l ch (ĐH Hoa S en)TS . Th ô n g t i n & M ng (Edite de Par is- Pháp) NGÔN NG VÀ VĂN HÓA ANH – MTOÁ N NG D NG Th y Nguy n Thu HươngTh y N g u y n Đ nh TS. Ngôn ng ng d ng (Groningen- Hà La n )P G S . To á n h c (B GD và ĐT ) TI NG PHÁPH T H N G THÔNG TIN Th y Nguy n Văn PhápTh y Lê An h Vũ ThS. Nghiên c u chính tr h c và giáo d c t h c h à n hTS . Cô n g n g h thông tin (ĐH R ennes 2, Pháp)( Đ i h c Eo t vos Lorand , Budapest, Hungar y) K NĂNG & KI N TH C T NG QUÁTK T H U T PH N M M Cô Nguy n B o Thanh NghiTh y Lê Th a nh Tùng TS. Xã h i h c (Đ i h c B oston, ti u bang M a s s a c h u -Th S . Cô n g n gh thông tin setts, Hoa Kỳ)( U n i ve r s i t y of Wales – Anh) THƯƠNG M IM Ô I T RƯ NG Cô Hà Th Ng c OanhCô Ph m Th Hoa PGS. K inh T (H i đ ng ch c danh giáo sư N h à N ư c )TS . M ô i t r ư ng (ĐH TOHOKU) GIÁO D C TH CH TCƠ B N Th y Nguy n H u VũCô Lê Th Thiên Hương ThS. Giáo d c th ch tTS . To á n - Lý (ĐH T ng h p Voronhet) (ĐH Th d c Th thao B c N inh)Q U N T R KINH DOANHTh y N g u y n Thiên PhúTS . K i n h t và qu n lý (ĐH Lyon 2- Pháp) 08
 9. 9. CH NHI M CHƯƠNG TRÌNHH Đ IH CNgôn ng Anh MarketingTh y H u ỳ n h Văn Tài Th y D ương Đ nh Q u cTS . N g vă n (ĐH Q u c Gia TP.HCM) ThS. K inh t phát tr i n( Vi n ISS - Hà L a n )Qu n tr kinh doanh Thi t k đ h aTh y Lê N g c Đ c Th y Đ H u ThànhTh S . QT K D (ĐH Bách K hoa) ThS. Đ h a truy n thông ( Trư ng Fi n e Ar t s a n d Applied Ar ts, Thành ph B esancon , Ph á p)Th y Lê An h ChungTh S . QT K D - k inh doanh qu c t (UBI- B ) Công ngh thông tin Th y Nguy n Ng c TúTài chính ngân hàng ThS. k thu t (ĐH Bách k hoa)Th y N g ô H u HùngTh S . Tà i c h í nh (ĐH Cur tin- Úc) Qu n tr nhân l c Cô Nguy n Thanh VânTh y Tr n L inh Đăng ThS. Q u n tr k inh doanh (Lincoln U n i ve r s i t yTh S . Tà i c h í nh (ĐH Lincoln-M ) (Aseanci))K toán H th ng thông tin qu n lýTh y H S Tuy Đ c Th y Võ Hoàng H iTh S . K to á n và QT T T (UTD,Dallas,Taxas,USA) ThS. K Thu t (ĐH Bách K hoa)Ph ù n g Th Vinh Thi t k th i trangTh S . K i n h D oanh & Q u n Lý (ĐH K inh t ) Estelle Her bet Emmanuelle, Hélène C nhân Thi t k th i trang (M od Ar t I nte r n a -Truy n thông và m ng máy tính tional Par is, Pháp)Th y N g ô Vi t PhươngTh S . V t l ý - Đi n t (ĐH KHTN) Qu n tr d ch v du l ch l hành Qu n tr khách s nToán ng d ng Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ngCô Lê Th N g c Huyên Th y Hà Đình TùngTh S . Toán- Lý thuy t xác xu t th ng kê (ĐH KHTN) ThS. Q u n tr K inh D oanh/Ngh thu t (Q u n g c á o ti p th ) (H c vi n Holmes, M elbou r n e, Ú c /Công ngh k thu t môi trư ng Trư ng Đ i h c RMIT, M elbour ne, Ú c )Ph m Th H oaTS . M ô i t r ư ng (ĐH TOHOKU) 09
 10. 10. H CAO Đ NG H K THU T VIÊNQu n tr d ch v du l ch l hành Thư ký Y khoaQu n tr khách s n Cô Đào Th H iQu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng ThS. Công ngh đào t oCô T ng Th Thu Hương (ĐH Caen Basse Normandie- Pháp)Th S . Truy n thông đa văn hóa (ĐH Bedfordshine) Thư k ý văn phòngTi ng Anh Cô Đào Th H iCô Lê Đào Thanh Bình An ThS. Công ngh đào t oTh S . Gi ng d y Ti ng Anh (Victoria University HCMC) (ĐH Caen Basse Normandie- Pháp)Công ngh thông tin Anh văn thương m iCô Nguy n Th Thanh Tâm Cô Q uách Th Vân TrangTh S . Công ngh thông tin (ĐH Bách khoa) ThS. Ngôn ng ng d ng (ĐH La Trobe - Ú c )Qu n tr kinh doanh Đ h a MultimediaTh y Nguy n Văn M Cô Phan Th K i u M yTh S . Kinh Doanh và Qu n lý (ĐH Kinh t ) C nhân Công ngh thông tin (ĐH KHTN )Ngo i thương (Kinh doanh qu c t ) Thi t k th i trangCô Tr n Th Trúc Lan Estelle Her bet Emmanuelle, HélèneTh S . QTKD- Kinh t , K toán ngo i thương C nhân Thi t k th i trang (M od Ar t I nte r n at i o n a l(Bruxelles- B ) Par is, Pháp)K toánCô Đinh Thanh LanTh S . k toán (ĐH Kinh t ) H TRUNG C P CHUYÊN NGHI PQu n tr văn phòng K toánCô Đào Th H i Cô Tr n Th Hoàng Phư ngTh S . Công ngh đào t o C nhân K toán (ĐH K inh T )(ĐH Caen Basse Normandie- Pháp) Công ngh thông tinTruy n thông và m ng máy tính Th y Nguy n Phư ng HoàngTh y Ngô Vi t Phương ThS. Q u n lý CNT T (I nnotech Pháp - VN)Th S . V t lý - Đi n t (ĐH KHTN) D u l ch (chuyên ngành Khách s n nhà hàng) Cô Võ Th Nga C nhân Q u n tr k inh doanh (UBI- B ) 10
 11. 11. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O QU C T CHƯƠNG TRÌNH TH C SĨ KHOA H C TÀI CHÍNH VÀ Đ NH PH Í B O HI M Chuyên gia Khoa h c tài chính và Đ nh phí b o hi m là ngư i làm vi c trong lĩnh v c nghiên c u gi i pháp qu n tr r i ro. h có s k t h p tuy t v i gi a k năng phân tích nh y bén, k i n th c k inh doanh uyên bác và k h năng n m b t hành vi ng x c a con ngư i đ thi t l p mô hình qu n tr r i ro. Các đánh giá, k i n ngh c a h làk hung sư n cho vi c ra quy t đ nh chi n lư c c a công ty. Vì v y, h luôn là nh ng ng viên sáng giácho các v trí qu n tr cao c p như Chief Financial O cer, Chief Risk O cer, Chief Executive O cerCô n g v i c c hính c a chuyên gia K hoa h c tài chính và Đ nh phí b o hi m g m:■ L p k h o ch và đ nh phí b o hi m;■ Th e o d õ i k h năng sinh l i c a công t y b o hi m;■ Tí n h to á n đ m b o ngu n qu an toàn cho công t y b o hi m;■ Th a m m ư u cho các quy t đ nh mang t m chi n lư c;■ Tư v n đ u tư tài chính. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T OINTERNATIONA NHÀ THI T K TH I TRANG QU C T MOD’ARTVi n Q u c t Ngh thu t và Th i trang M od ’Ar t (M od ’Ar t I nter national - I nstitute of Ar t and Fa s h i o n )l à t r ư n g h àng đ u c a Pháp đào t o v th i trang và ngh thu t t i Par is, là s l a ch n h o à n h oc h o n h n g b n tr mong mu n tr thành nhà thi t k th i trang chuyên nghi p.C h ư ơ n g t r ì nh Thi t k th i trang c a M od ’Ar t đư c đánh giá là s c b t trong tính sáng t o và s nx u t t h i t rang, k t h p nhu n nhuy n văn hóa phương Đ ông và phương Tây. Toàn b chươ n g t r ì n hđ ư c t h i t k đ c bi t nh m đánh th c k h năng sáng t o và ni m đam mê ngh thu t c a h c v i ê n . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O KI M TOÁN VIÊN CÔNG CH NG ANH QU C – ACC A ACCA H i p h i K toán viên công ch ng Vương qu c Anh (ACC A - the Associ at i o n o f Char tered Cer ti ed Accountants, UK ) là H i p h i k toán chuyên nghi p to à n c u l n nh t và phát tr i n nh t trên th gi i.C h ư ơ n g t r ì n h ACC A cung c p cho các h c viên k năng và k i n th c chuyên môn t m qu n t r n h mgi ú p h có k h năng phát tr i n s nghi p trong các ngành K i m toán đ c l p, cơ quan nhà nư c, k h id o a n h n g h i p ho c các công t y d ch v tài chính. S au k hi hoàn t t 14 môn thi, môn h c v Đ o đ cn g h n g h i p và c ng v i ít nh t 3 năm k inh nghi m th c t , h c viên s đư c c p b ng ACC A d a n hgi á .C AT (Ce r t i ed Accounting Technician) là m t ch ng ch ngh qu c t duy nh t đư c B Tài ch í n h Vi tN a m cô n g nh n. Chương tr ình đư c xây d ng và công nh n b i H i p h i K toán viên côn g c h n gVư ơ n g q u c Anh (ACC A - the Association of Char tered Cer ti ed Accountants, UK ).C AT c u n g c p cho b n k năng đ th c hi n các nghi p v k toán theo chu n m c và tr ình đ c ak to á n v i ê n các nư c phát tr i n. Trung bình các h c viên Vi t Nam c n k ho ng 1.5 năm là h o à n t tc h ư ơ n g t r ì n h. S au k hi hoàn t t 9 môn thi do ACC A t ch c c ng v i 1 năm k inh nghi m th c t , h cv i ê n s có c h ng ch C AT và có th chính th c hành ngh ho c h c ti p lên chương tr ình ACC A . 11
 12. 12. www.hoasen.edu.vn CHƯƠNG TRÌNH C AO Đ NG KINH DOANH Chương tr ình h p tác đào t o Cao đ ng K inh doanh chuyên n g à n h Tà i chính c a trư ng Đ i h c Hoa S en và trư ng Cao đ ng M anches te r. Đây là chương tr ình chu n c a Vương qu c Anh. Các gi ng v i ê n c at r ư n g Ca o đ ng M anchester s qua Vi t Nam đ tham gia gi ng d y t 25% đ n 50% chươ n g t r ì n hh c. Th i gi a n đào t o t i Đ i h c Hoa S en kéo dài ba năm. Toàn b chương tr ình đư c gi ng d y b n gt i n g An h , t heo công ngh đào t o c a trư ng Cao đ ng M anchester và k i m đ nh ch t lư n g t h e oc h u n c a t ch c Edexcel. Sinh viên có th chuy n qua trư ng Cao đ ng M anchester h c ti p t ro n gb t c t h i đi m nào trong hai năm cu i.Đ i t ư n g t uy n sinh: ngư i có tr ình đ t i thi u Trung h c ph thông và ti ng Anh IELTS 4. 5S i n h v i ê n t t nghi p đư c c p b ng H igher National D egree in Business Studies. Văn b ng c p n àyđ ư c s cô n g nh n c a B Giáo D c Anh, đư c t ch c Edexcel k i m đ nh có giá tr liên thô n g q u ct và t ro n g h th ng văn b ng qu c gia Vi t Nam.Vă n b n g n ày đư c nhi u t ch c ngành ngh Vương qu c Anh công nh n như: Association o f C h a r -te re d Ce r t i ed Accountants, Char tered I nstitute of Bankers, Char tered I nstitute of M ana g e m e nt,C h a r te re d I n stitute of M ar keting, Char tered I nstitute of Public Finance Accountants, Char tere d I n s u r -a n ce I n s t i t u te, I nstitute of Personnel and D evelopment... (xem thêm các t ch c ngh công nh n b n gc p n ày t rang web: w w w.edexcel.org.uk) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O C NHÂN KINH DOANH QU C TChương trình C nhân Kinh doanh qu c t liên k t gi a Đ i h c Paris Est và Đ i h c Hoa Sen đư c thi tk giúp sinh viên tích lũy ki n th c chuyên sâu v kinh doanh qu c t , tr i nghi m môi trư ng đa văn hóavà đ t đư c b ng C nhân c a trư ng Đ i h c Paris Est danh giá ch v i th i gian ba h c kỳ.Chương trình đư c gi ng d y hoàn toàn b ng ti ng Anh. Sinh viên đư c c p nh t nh ng ki n th c, thôngtin m i nh t c a tình hình kinh t th gi i l ng ghép trong các tình hu ng kinh doanh qu c t , các bu ith o lu n c a nh ng môn h c sát th c t như: Giao ti p trong doanh nghi p, Qu n tr đa văn hóa, Toànc u hóa, Ki n th c tri th c qu c t , Phương pháp l a ch n và xâm nh p th trư ng m c tiêu… CHƯƠN G TRÌNH ĐÀO T O CÔNG NGH THÔNG TIN QU C TĐ ư c t h à n h l p vào năm 1981 t i n Đ , NIIT là m t trong nh ng t p đoàn hàng đ u trong lĩn h v c đ à ot o và c u n g c p các gi i pháp công ngh thông tin trên toàn c u. NIIT cũng là H c vi n t i C h â u Á đ ut i ê n và d u y nh t đư c IDC x p h ng m t trong 15 H c vi n Đào t o Công ngh thông tin hàn g đ u t hgi i .S a u h ơ n 2 9 năm ho t đ ng t i 44 qu c gia, NIIT đã và đang đào t o hơn 4 tr i u h c viên trê n to à n c uc ũ n g n h ư c u ng c p các gi i pháp đào t o, ph n m m và gi i pháp tr i th c cho các t ch c, cá c t p đ o à nđ a q u c gi a như Wor ldbank , Citigroup, Br itish Air ways, Ford M otors, IBM, M icrosof t…T i Vi t N a m, sau 9 năm phát tr i n, H c vi n NIIT đã xây d ng h th ng 31 trung tâm NIIT t i 1 4 t n ht h à n h t rê n toàn qu c. H i n NIIT đã và đang tr i n k hai chương tr ình đào t o Công ngh thôn g t i n q u ct v i 3 c h u yên ngành đào t o: Phát tr i n ph n m m, Q u n tr m ng và L p tr ình G ame.Ư u đ i m c h ương tr ình đ o t o c a NIIT:■ B n g c p NIIT có giá tr trên toàn c u;■ Vi c l à m đ ư c đ m b o: 90% sinh viên NIIT đư c tuy n d ng ngay k hi v a t t nghi p;■ Cơ h i l i ê n thông Đ i h c qu c t t i Vi t Nam và các nư c. 12
 13. 13. www.hoasen.edu.vn L IH AC A SINH VIÊN T T NGHI P Tôi, sinh viên t t nghi p Trư ng Đ i h c Hoa Sen xin h a r ng: Tôi s th c hi n h o à i b ã o c a Trư n g Đ i h c Ho a S en là đóng góp n ă n g l c c a b n t h â n và o s p h át tri n c a con ng ư i và x ã h i Vi t N a m t ro n g m i quan h giao lưu t h â n t h i n v i c ng đ ng qu c t . Tôi s s d ng tr i t h c, k n ă n g và p h o n g c á c h chuyên nghi p c a m ì n h p h c v c h o l i í c h c h u n g c a c ng đ ng và s n s à n g c h i a s v i n g ư i k h á c. Tôi s k hông ng n g h c h i , t h o à n t h i n b n thân, nâng c ao k h n ă n g t h c t r n đ i v i t í n h trung th c và lòn g t t r n g.Tôi h a nh ng đi u n ày t ro n g d a n h d và s t nguy n. 13
 14. 14. THƯ CHÚC M NG C A HI U TRƯ NG TS. BÙI TRÂN PHƯ NGĐ i di n cho t p th sư ph m Trư ng Đ i h c Hoa Sen, tôi nhi t li t chúc m ng thành công c a cácTân khoa khi đã hoàn thành xu t s c nh ng năm tháng h c t p mi t mài, đ y gian khó và nhi uth thách t i Đ i h c Hoa Sen.Khi bư c lên b c danh d đ nh n b ng T t nghi p, các Tân khoa hãy ghi nh n sâu s c giây phútquan tr ng này vì nó đánh d u s trư ng thành và là m t bư c ti n m i c a các b n trong cu cs ng. Đây không ch là thành t u c a riêng các b n, mà còn là bi t bao s hy sinh và kỳ v ng c agia đình, là s t n t y h t lòng c a đ i ngũ sư ph m Trư ng Đ i h c Hoa Sen.Khi đ t bàn tay ph i c a mình lên ng c nói l i tuyên h a T t nghi p, các b n hãy l ng nghe nh pđ p c a trái tim mình và hãy h a v i b n thân s s ng h t mình v i nh ng giá tr văn hóa t t đ pvà ngu n tri th c vô t n, làm r ng danh ngôi trư ng đã đào t o các b n.Chúng tôi đ t tr n ni m tin và hy v ng vào các b n.Chúc các b n nhi u thành công và h nh phúc!Thân ái,TS. BÙI TRÂN PHƯ NG 14
 15. 15. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C 1 Võ Th Thùy Dương 2 2 H Vĩ Thành 5 Công ty TNHH SX D t may Nam Long 3 Chung Kh i Ân 6 4 Nguy n Vũ Nh t Khánh 6 Công ty Tokio Marine 5 Võ Văn Minh 6 6 Nguy n Huỳnh Khánh Khang 6 Công ty TNHH c Nguyên 7 Th Lan Anh 6 Công ty Dragon Capital 8 Cao Ng c Qu Lan 7 Công ty Nchil 9 ng Th Huy n 7 Công ty B o hi m ACE Live10 Dương Xuân Uyên 711 Nguy n Thanh Lam 7 Công ty C ph n Lâm Vi t12 Cao Nguy n Quỳnh Nhiên 813 inh c Sang 8 Trư ng i h c Hoa Sen14 Anh Tu n 8 Công ty C ph n Vi n thông Gia Phát15 Lê Minh H i 8 Kênh truy n hình Style TV16 Lê Minh Phương Hòa 817 Lê Nguy n H ng oan 818 Lê Nguyên Vũ 8 Công ty Pischoxperger19 Lê Th y H ng Ân 820 Lưu Ng c Quỳnh Như 821 Ngô Phư c Linh Giang 8 Trư ng i h c Hoa Sen22 Nguy n Hoàng Oanh 8 Công ty TNHH Giamital23 Nguy n Ng c Xuy n 824 Nguy n Phú Sĩ 8 Ngân hàng TMCP Á Châu
 16. 16. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C25 Nguy n Th y Khánh Chương 8 Công ty SABS26 Nguy n Tr n Thùy Vân 8 Công ty Somsy27 Ph m Hoàng M nh Ti n 8 Công ty HP Vietnam28 Ph m Th H ng Nhung 829 Ph m Th Ng c H nh 830 Tr n Th B ch Y n 8 Công ty B o hi m Chartis31 Tr nh Văn T 8 Ngân hàng TMCP Phương Nam32 Vũ Hoàng Quỳnh Trâm 8 Công ty HP Vietnam33 ng Chí Hi u 9 Công ty Sa Huỳnh Food34 H Văn Qu c Dũng 9 Công ty TMA Solutions35 Hooàng Thanh Phương 9 Công ty C ph n Sáng t o Truy n thông36 Hoàng Thùy Dương 9 Công ty Sojitz Vietnam37 H a Nh t Linh 9 T p oàn qu ng cáo M t Tr i Vàng38 Huỳnh Nam Phong 939 Nguy n Chí Minh Tùng 9 Công ty Ph n m m SPT40 Nguy n t Văn 941 Nguy n c Tú 9 H c cao h c42 Nguy n Thanh Mai 9 ài ti ng nói nhân dân TP.HCM43 Nguy n Th Tuy t Minh 944 Nguy n Th Xuân Oanh 945 Phan C m M 9 Công ty Europ Continue Vietnam46 Phan Tr n c Trung 9 Công ty Cung c p Y n Sào47 Tr n Anh Thi 9 H c cao h c48 Võ Th Hà Thu 9 Công ty HP Vietnam49 Vòng Ch n Nguyên 9 Ngân hàng HSBC
 17. 17. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P C NHÂN QU N TR KINH DOANH - I H C HOA SEN - UBISTT H TÊN KHÓA NƠI LÀM VI C50 Vũ Vinh Hi n 9 Công ty B.H51 inh Th H ng Vân 10 NTUV Price-fair Corporation Lmt.52 oàn Th Thanh Lan 1053 Dương c Trung 10 Công ty B o hi m B o Long54 Lê Kim Hương 1055 Mai c Chánh 1056 Ngô Sanh Huy 10 Công ty Newsplus57 Nguy n Thu Th o 10 Công ty TNHH Louis Dreyfus Commodities VN58 Ph m ình Phùng 10 Công ty EDGE59 Ph m Thanh Ng c 1060 Tr n Th Kim Duy 1061 T Gia Phúc 1062 Nguy n Khoa Liên ài 1063 Nguy n Th Bích Phương 10 Ngân hàng Sacombank64 Nguy n Tú Ng c 1065 Nguy n Th Ánh Nguy t 10 Công ty TNHH Kêu66 Trương Xuân nh 10 Công ty Liên doan Y h c Vi t - Hàn67 Nguy n Hoàng Ly 1168 Nguy n Kim Y n 11 Công ty MC Master69 Chu Ti n Vinh 1170 inh Quang Vũ 1171 Lê Th Thanh Thúy 1172 Ph m Ng c Hà 11 Công ty Gameloft
 18. 18. CÁC SINH VIÊN ƯU TÚ TH KHOA NGÀNHDương Ng c Phương Tôn N Th o Xuân Phù S HùngNgành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Ngành: M ng máy tính (Đ i h c)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: Công ty TNHH Ki mtoán CPA HÀ N iTr n Th Ng c Oanh Huỳnh Kim Xuy n Võ Lan HươngNgành: TI ng Anh (Đ i h c) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Đ i h c) Ngành: Qu n tr nhân l c (Đ i h c)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: Đ i h c Hoa SenĐ ng Thu n Phát Bùi Đ ng Phương Anh Lê Quang Th y TrúcNgành: Qu n tr Marketing (Đ i h c) Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr văn phòng (Cao đ ng)Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Huy chương: VàngNơi làm vi c: VPĐD Abbott Nơi làm vi c: Công ty CP XNK Th y H i s n Nơi làm vi c: H c liên thông Đông Dương 18
 19. 19. Lê Kim Ng c Tr n Nh t Vy Ngành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Cao đ ng) Huy chương: Vàng Huy chương: Vàng Nơi làm vi c: H c liên thôngNguy n Thanh Th o Tr n Thanh Huy n Lý Phương LinhNgành: Qu n tr kinh doanh (Cao đ ng) Ngành: Thư ký Y khoa (K thu t viên) Ngành: Anh văn thương m iHuy chương: Vàng Huy chương: Vàng (K thu t viên)Nơi làm vi c: H c liên thông Nơi làm vi c: B nh vi n Pháp Vi t Huy chương: Vàng Nơi làm vi c: H c Paris Est ĐH Hoa Sen Á KHOA 1Đ H nh Nguyên Ph m Quang Trung Tr n Kim Phư ngNgành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Ngành: M ng máy tính (Đ i h c)Huy chương: B c Huy chương: B c Huy chương: B cNơi làm vi c: Ngân hàng Nơi làm vi c: Công ty TNHH MTV KD Nơi làm vi c: Công ty NTT DataTechcombank Khí hóa l ng Mi n Đông 19
 20. 20. Huỳnh Nhu n M n Tr n Th Tuy t Loan Nguy n Xuân HuyênNgành: Qu n tr Du l ch và KSNH (Đ i h c) Ngành: Qu n tr nhân l c (Đ i h c) Ngành: Ti ng Anh (Đ i h c)Huy chương: B c Huy chương: B c Huy chương: B cNơi làm vi c: Nơi làm vi c:Công ty Mekong Leisure Travel Apollo English VietnamTr n Th Ng c Mai Nguy n Th Vy Nguy n Th Minh TrangNgành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng)Huy chương: B c (Cao đ ng) Huy chương: B cNơi làm vi c: H c liên thông Huy chương: B c Nơi làm vi c: Nơi làm vi c: H c liên thông Công ty CP XNK Th y H i s n Đông Nguy n Th Huy n Di p Th Hoàng Nga Ngành: Qu n tr kinh doanh (Cao đ ng) Ngành: Thư ký Y khoa (K thu t viên) Huy chương: B c Huy chương: B c Nơi làm vi c: Công ty CP Th Gi i Di Đ ng 20
 21. 21. Á KHOA 2 B CĐ IH C Phùng Minh Phương Bùi Lê Kim Ngân Ngành: K toán (Đ i h c) Ngành: Qu n tr kinh doanh (Đ i h c) Huy chương: Đ ng Huy chương: Đ ng Nơi làm vi c: Công ty B o hi m Manulife Nguy n Th Thanh H ng Lương Thư ng Chi n Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNH Ngành: Ti ng Anh (Đ i h c) (Đ i h c) Huy chương: Đ ng Huy chương: Đ ngNguy n Qu c Hi p Lê Th Xuân Hi n Tr n Th C m TúNgành: K toán (Cao đ ng) Ngành: Ngo i thương (Cao đ ng) Ngành: Qu n tr Du l ch và KSNHHuy chương: Đ ng Huy chương: Đ ng (Cao đ ng)Nơi làm vi c: H c liên thông Nơi làm vi c: Ngân hàng Sacombank Huy chương: Đ ng Nơi làm vi c: H c liên thông 21
 22. 22. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi i - 10 h ng u1. B c ih cK toán KT092L 09067L ào Th Bích Phư ng 3.52 Gi iK toán KT092L 09042L ng Ng c B o Châu 3.46 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070211 Lê Th Minh H ng 3.45 Gi i Công ty Tân ThanhK toán KT092L 09075L Võ Th M ng Thùy 3.43 Gi i Công ty UnileverK toán KT092L 09051L Vương Ng c Liên 3.40 Gi i Vietnam Công ty TNHH Th iK toán KT092L 09068L Nguy n Th Phương Quỳnh 3.38 Gi i trang Cây Thư ng Xuân Công ty Mekong LeisureQu n tr Du l ch & KSNH DL092L 09107L Lê Anh Thư 3.38 Gi i TravelK toán KT092L 09056L Lê Thanh Nhàn 3.37 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070665 Trương Ng c Thúy Dung 3.37 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070234 Tô Th y Thiên Hương 3.36 Gi i Công ty Rich MediaQu n tr kinh doanh TV092L 09147L Nguy n Thanh Hoàng 3.36 Gi i CorporationK toán KT092L 09055L Tr n Anh Như 3.35 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070862 Lê Th Thùy Trang 3.34 Gi i Ngân hàng HSBCQu n tr kinh doanh TV062 060483 Tr n Anh Thi 3.31 Gi i H c cao h cQu n tr kinh doanh TV092L 09118L Tr n Thúy An 3.31 Gi iQu n tr Du l ch & KSNH DL092L 09092L Huỳnh L Huê 3.23 Gi i Công ty ASCO Vietnam Công ty Lu t TNHHTi ng Anh TA062 061349 Lê Tr n Thúy Vy 3.22 Gi i Th ng & Các ng nghi p2. B c Cao ngNgo i thương NT081A 080664 Phan Kim Nh t Anh 3.26 Gi i H c liên thôngNgo i thương NT081A 080668 Nguy n Vi Hoàng Anh 3.22 Gi i H c liên thông
 23. 23. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi iK toán KT092L 09072L Tr n Th Ng c Th o 3.35 Gi iK toán KT092L 09052L Lê Th M Ly 3.33 Gi i Công ty Honda VNK toán KT082L 084018 ào Ng c Bích 3.32 Gi i Chi nhánh HCMK toán KT092L 09071L Nguy n Thanh Th o 3.32 Gi i H c liên thôngK toán KT081 080391 Võ Minh Tài 3.31 Gi i H c cao h c T ng công ty HàngQu n tr kinh doanh TV071 070010 Nguy n Hoàng Ngân 3.31 Gi i không Vi t NamK toán KT092L 09059L Ph m Ng c Y n Nhi 3.30 Gi i H c các khóa h c ng nK toán KT092L 09070L Huỳnh Tú Sương 3.29 Gi i h nQu n tr kinh doanh TV092L 09148L Mai Trúc Huỳnh 3.29 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09166L Lý Ánh Minh 3.29 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070350 S m M Linh 3.27 Gi i Ngân hàng ANZQu n tr kinh doanh TV092L 09197L Nguy n Ng c Thanh Th o 3.27 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09203L Huỳnh Thanh Thúy 3.27 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09168L Huỳnh Ng c M 3.26 Gi i Anh văn h i Vi t M Công ty TNHHQu n tr kinh doanh TV092L 09188L Nguy n H u Phúc 3.26 Gi i H u Phư cQu n tr kinh doanh TV092L 09209L Nguy n Ng c Trang 3.26 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09191L Mai Khánh Quỳnh 3.26 Gi i H c cao h cK toán KT062 060138 Tr n Long Hòa 3.25 Gi i
 24. 24. DANH SÁCH SINH VIÊN T T NGHI P LO I GI I X P i M NGÀNH L P MSSV H VÀ TÊN LO I NƠI LÀM Vi C TBTN TNSinh viên t t nghi p lo i Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070701 Lâm Trung Tín 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070799 Lưu Nguy n Kim Hoàng 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070329 Ngô Th Kim Thành 3.25 Gi i Ngân hàng Á ChâuQu n tr kinh doanh TV071 070962 Nguy n Th Th o Trâm 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09171L Nguy n Th Hà Nam 3.25 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 071180 Tr n Uy n Sang 3.24 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 071361 Trang Ng c M Hi n 3.23 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070276 Nguy n Y n Nhi 3.23 Gi i Công ty CP L&AQu n tr kinh doanh TV092L 09117L Tri u Ngân ào 3.23 Gi i Công ty TNHH Ki mK toán KT071 070628 Nguy n c Vi H ng 3.22 Gi i toán Sao Vi t H c các khóa h c ng nK toán KT092L 09060L oàn Th H ng Nhung 3.22 Gi i h n Công ty UnileverQu n tr kinh doanh TV071 070805 Nguy n Th Phương Th o 3.22 Gi i VietnamQu n tr kinh doanh TV071 071152 Châu C m Vinh 3.22 Gi i Ngân hàng BangkokK toán KT071 070922 Nguy n Th Ng c Anh 3.21 Gi i Công ty C ph n S aQu n tr kinh doanh TV071 070844 Nguy n Phư c Minh Khôi 3.20 Gi i THQu n tr kinh doanh TV071 070622 Nguy n Huy n Trân 3.20 Gi iQu n tr kinh doanh TV071 070208 Ph m Th Ng c Trinh 3.20 Gi iQu n tr kinh doanh TV092L 09192L Nghiêm Tú Quyên 3.20 Gi i Ngân hàng Maritime
 25. 25. KHOA NGÔN NG VĂN HÓA H CNgành Ti ng AnhChuyên ngành Anh văn thương m i X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062 Công ty TNHH Căn h Vư n060988 TA062 Phan Th y Hoàng Kim 3.09 Khá Ph VN061288 TA062 Tr n Kim Loan 2.71 Khá Ngân hàng HSBC060641 TA062 Bùi Th Trúc Ly 2.61 Khá060300 TA062 oàn Minh Quang 3.06 Khá Trư ng THCS Tăng B t H A061315 TA062 Nguy n Th Thu 2.91 Khá Công ty Alterian Vi t Nam Phòng khám qu c t Victoria060339 TA062 Tr n Th Bích Trâm 2.91 Khá Heath care M M061436 TA062 Vũ Hoàng Trân 2.64 Khá Công ty IKEA060746 TA062 ng ào Chí Trung 3.19 Khá060407 TA062 inh Quỳnh Vi 3.09 Khá B nh vi n SOSKhoá 071071120 TA071 Phan ình Cư ng 3.45 Gi i071415 TA071 ng Th Thanh Huy n 3.01 Khá Công ty Faro recruitment071119 TA072 Mai Khánh 2.82 Khá070305 TA071 Võ Quỳnh Như 3 Khá Trung tâm anh ng ILA071004 TA071 Nguy n Duy Tu n 2.89 Khá Cao ng Vi n ông
 26. 26. Chuyên ngành Biên phiên d ch X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070372 TA0712 Nguy n Th Di u Hi n 3.03 Khá Công ty Bitexco070330 TA0712 Tr n Kim Hoa 2.96 Khá070280 TA0712 Lê Mai an Khuyên 2.92 Khá Vietnam Supply Chain070012 TA0712 Vũ Th Kim Ngân 2.81 Khá Công ty Le & Associates070399 TA0712 H Th Tuy t Nhung 2.89 Khá070101 TA0712 Hà Quang Trí 3.03 Khá Siêu th Big CChuyên ngành Qu n tr Du l ch X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062060702 DL062 Lý Nguy n Mai Anh 2.86 Khá Khách s n Norfolk061450 DL062 Nguy n Tu n Cư ng 2.93 Khá060295 DL062 Hà Tr n Khánh Linh 2.74 Khá Công ty V&Trade Alliance061508 DL062 oàn Qu c Vi t 2.81 Khá H c Văn B ng 2Khoá 071070041 DL071 Hoàng Ng c Minh 2.8 Khá Khách s n Norfolk070122 DL071 Nguy n Th Ki u My 3.07 Khá
 27. 27. Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 062061041 KS062 Tr n Th Phi Ánh 3.03 Khá060653 KS062 Nguy n Th Hương 3.11 Khá061493 KS062 Ph m Nguy n T Loan 3.00 Khá Công ty TNHH TM DV Tân B ch060899 KS062 Võ B o Long 2.85 Khá Dương061374 KS062 Thái Ng c Như 2.92 Khá H c cao h c061487 KS062 Bùi Ti n Thành 3.08 Khá061067 KS062 Vương Ng c Trâm 2.93 Khá H c khóa h c ng n h nKhoá 071070285 KS071 Ph m Kim Di m An 3.05 Khá070794 KS071 inh Quang Duy 2.72 Khá H c CAT & Logistic071323 KS071 Nguy n Vương Minh H ng 2.93 Khá Công ty chuy n phát nhanh TNT070086 KS071 Nguy n Th Thu Hi n 2.88 Khá Savills Vietnam071376 KS071 Lê Duy Hoài 2.76 Khá Khách s n New Pacific070004 KS071 Tr n Phương Khanh 3.11 Khá Hotel Nikko Saigon
 28. 28. Chuyên ngành Qu n tr Khách s n nhà hàng X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 071070821 KS071 Lâm T Loan 2.81 Khá H c Văn B ng 2070189 KS071 ào Nh t Long 2.95 Khá Công ty Viêt Nam Artic Agency070860 KS071 Nguy n Thành Long 2.69 Khá Công ty TNHH ANCHI071284 KS071 Bùi Tr n Th o Ly 2.97 Khá H c Văn B ng2 H Kinh t071305 KS071 Tr n Th B ch Mai 3.06 Khá Vi t Nam Airline070272 KS071 Lê H ng Ng c 3.07 Khá Nhà hàng Bobby Chinn070067 KS071 Lê Th Minh Tâm 2.95 Khá070114 KS071 L Ng c Phương Th o 3.17 Khá Khách s n Riverside070328 KS071 Nguy n Thanh Thư 3.12 Khá070739 KS071 Bùi Th Y n Thương 2.68 Khá
 29. 29. Ti ng Anh (C liên thông lên H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081L083104 TA081L Mai Ng c Long 2.94 KháKhóa 082L084103 TA082L Phan H ng H nh 3.05 Khá Công ty TNHH Adora Paintsc084104 TA082L Nguy n c Ng c 3.06 Khá Vi t Nam084105 TA082L Ph m Như Quỳnh 2.69 Khá084106 TA082L Nguy n Th Kim Thanh 3.1 Khá084107 TA082L Lê Th Minh Trang 2.94 Khá084108 TA082L Nguy n Tư ng Vi 2.94 KháKhóa 092L09222L TA092L Nguy n Th Thúy An 3.02 Khá Công ty TNHH MTV HIPT SG09228L TA092L Võ Th Thùy Dung 3.19 Khá Crown Worldwide09227L TA092L Nguy n Ti n Dũng 3.05 Khá09236L TA092L Th Thùy Linh 2.94 Khá H c khóa h c ng n h n09237L TA092L Mai Hoàng Kim Ngân 2.86 Khá Công ty CP Sao Phương Nam09264L TA092L Tr n B o Ng c 2.81 Khá09245L TA092L Võ Nguy n B ch Trúc 2.88 Khá B t ng s n t Xanh09246L TA092L Nguy n Th Chu Tuy n 3.04 Khá09251L TA092L Phan B u Vinh 3.01 Khá
 30. 30. Qu n tr Du l ch KSNH (C liên thông lên H) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 092L09085L DL092L Nguy n Thúy Ái 3.16 Khá Công ty TNHH Vinametric09087L DL092L Dương Ng c Minh Châu 3.17 Khá Du h c Công ty CP u tư V n Th nh09089L DL092L H Xuân Hương 3.03 Khá Phát Công ty C ph n B S V n Phú09098L DL092L Nguy n T n Minh Luân 3.02 Khá Hưng09111L DL092L Phan Nguy n Thùy Trang 2.86 Khá Nhà hàng Bobby ChinnNgành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A Công ty TNHH TMDV060480 AV061A Ph m Tu n Anh 2.83 Khá Cư ng Nam060002 AV061A Nguy n Thu Hoàn 2.85 Khá061118 AV061A Lê Hà Vân Khanh 2.67 Khá H c liên thông060755 AV061A Nguy n Thu Phương 2.59 Khá060088 AV061A Lê Võ Minh Qu c 2.5 Khá H c liên thông Trung061087 AV061A Võ Th H i Y n 2.48 bình
 31. 31. Ngành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 071A070490 AV071A Vương Thái Châu 2.67 Khá070798 AV071A Nguy n Th Bích Hương 2.78 Khá071297 AV071A Lê Kim Ngân 2.57 Khá H c liên thông070460 AV071A Lê Tr n Tr ng Nghĩa 2.8 Khá Furama resort070796 AV071A Tr n Hoàng B o Trân 2.58 Khá H c liên thông070493 AV071A Vũ Th ài Trang 2.52 Khá H c liên thông070753 AV071A Dương C m Tu n 2.93 Khá H c liên thông070541 AV071A Nguy n Th Bích Vân 2.54 Khá H c liên thôngKhóa 081A080015 AV081A Võ Lê Thiên Ân 3.11 Khá H c liên thông Công ty may u tư & phát tri n080003 AV081A Nguy n Th Kim Chi 2.72 Khá Phong Phú080016 AV081A Huỳnh Trang ài 2.83 Khá080019 AV081A Lâm Th Ng c Di m 2.75 Khá080018 AV081A Ph m Th Ng c Di m 2.88 Khá H c liên thông080004 AV081A Tr n Chí Dũng 2.68 Khá H c liên thông080017 AV081A Ph m Thái Dương 2.93 Khá Công ty Bitexco Công ty Tư v n & D ch thu t Vi t080022 AV081A Ph m Th Kim Hoàng 2.77 Khá M
 32. 32. Ngành Anh văn thương m i (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080020 AV081A Nguy n Th Thanh Hương 2.64 Khá H c liên thông080023 AV081A Bùi Anh Huy 2.91 Khá Công ty Study link080007 AV081A Thái M Linh 2.99 Khá080026 AV081A H Th Thùy Linh 2.89 Khá080027 AV081A Drong ái My 2.88 Khá080029 AV081A H a Kim Ngân 2.59 Khá080008 AV081A Tr n Lê Kim Ngân 2.76 Khá H c liên thông080031 AV081A Ph m Chí Nghĩa 2.86 Khá Công ty TNHH Thi t b khoa h c080033 AV081A Nguy n Th Thanh Nguyên 2.95 Khá KT Vi t Huy080035 AV081A Ph m Th Tuy t Nhung 2.79 Khá080038 AV081A Lý Vi Quy n 3.1 Khá Công ty TNHH Immica080039 AV081A Lê Ng c Sáng 2.89 Khá H c liên thông080045 AV081A Phú Thanh 2.98 Khá H c liên thông080044 AV081A Hoàng Th Thanh Th o 2.79 Khá H c liên thông080043 AV081A Nguy n Phương Th o 2.76 Khá H c liên thông Trung080040 AV081A Ph m Th Hương Th o 2.47 H c liên thông bình Công ty B o Hi m080002 AV081A Ph m c Tr ng 2.79 Khá Cathay Life080049 AV081A Tr n Anh Trung 2.82 Khá H c liên thông080051 AV081A Nguy n Th Vi 2.89 Khá Công ty Kính Gia Thy080001 AV081A Nguy n Th Thanh Xuân 2.89 Khá H c liên thông080052 AV081A T Thanh Xuân 2.66 Khá H c liên thông080053 AV081A Trương Th Hoàng Y n 2.74 Khá H c liên thôngKhóa 091A090003 AV091A Hà Phi Y n 3.06 Khá Công ty Rudol Liez
 33. 33. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A061176 DL061A Nguy n Ng c M Hoàng 2.74 Khá Trung tâm Sivananda-Yoga061176 DL061A Nguy n Ng c M Hoàng 2.74 Khá061329 DL061A Tr n Nguyên Huy 2.92 Khá061318 DL061A Nguy n B o Th H ng Loan 2.65 Khá061202 DL061A Lê ình Ngh 2.57 Khá061121 DL061A Tr n Ng c Phong 2.66 Khá060778 DL061A Lê Th Thùy Vân 2.57 Khá Khách s n Legend061261 DL061A Tr n Th Vi t 2.65 KháKhóa 071A070996 DL071A Trương Vũ Hoàng An 2.71 Khá070610 DL071A Lâm i 2.89 Khá070581 DL071A Ph m Anh Khoa 3.05 Khá H c liên thông070478 DL071A Ph m Ng c Thanh Tuy t 2.98 Khá Du h c070662 DL071A Nguy n Ng c Phương Uyên 2.88 Khá Khách s n Nikko070602 DL071A Huỳnh T Uy n 2.95 Khá
 34. 34. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080233 DL081A Châu B o Phương Anh 2.9 Khá080232 DL081A oàn Nguy n Hoàng Anh 2.94 Khá H c liên thông080206 DL081A Huỳnh Kim Anh 3.09 Khá H c liên thông080234 DL081A Tr n Th Thanh Bình 2.98 Khá080235 DL081A Ph m Th M Chi 2.87 Khá H c liên thông080193 DL081A Văn H ng ào 2.89 Khá H c liên thông080208 DL081A Ph m Nguy n Ki u Di m 2.87 Khá DNTN Gió Xanh080246 DL081A Võ Th Thu Hà 2.96 Khá Ngân hàng ông Á080240 DL081A Nguy n Lê Thanh H ng 2.87 Khá080241 DL081A Ph m Vi t H ng 2.83 Khá H c liên thông080209 DL081A Nguy n Th M H nh 2.81 Khá H c liên thông080210 DL081A L i Minh H u 2.86 Khá H c liên thông080248 DL081A Huỳnh Phương Hi n 2.99 Khá080194 DL081A Nguy n Th Thanh Hi n 2.89 Khá H c liên thông080245 DL081A Huỳnh Song Hương 2.81 Khá080244 DL081A Nguy n Th M Hương 2.68 Khá Khách s n Legend080251 DL081A Lê Ng c Huy n 2.85 Khá080252 DL081A Lê Ki u Khanh 2.98 Khá H c liên thông
 35. 35. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080253 DL081A Nguy n ăng Trư ng Lam 2.81 Khá080254 DL081A Phan Th Ng c Lan 2.8 Khá Khách s n Bezu080215 DL081A Bùi Th C m Linh 2.96 Khá Nhà hàng Tokyo Deli080258 DL081A Nguy n Ng c Phương Linh 3 Khá Café Take Away080195 DL081A Trương Ph m Kim Loan 2.9 Khá Family Mart Công ty TNHH MTV DVHK Sân080197 DL081A i n H ng Uyên Ly 2.79 Khá bay Tân Sơn Nh t080229 DL081A Mai Th Ly Ly 2.79 Khá080259 DL081A Nguy n Ng c B u Minh 2.94 Khá080263 DL081A Nguy n Ng c Nga 2.66 Khá Công ty TNHH Vòng Liên K t080262 DL081A Võ Th Thúy Ngà 3.05 Khá080261 DL081A Võ Th Thu Ngân 3.01 Khá080212 DL081A Th Bích Ng c 2.85 Khá H c liên thông080198 DL081A Phùng Th Thanh Nhã 2.88 Khá080266 DL081A Vương Th Kim Phát 2.99 Khá H c liên thông080270 DL081A Nguy n oan Quyên 2.89 Khá Du h c
 36. 36. Chuyên ngành Qu n tr Du l ch (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 081A080213 DL081A Lê Thanh Tâm 2.84 Khá080276 DL081A Lê Th Thanh Th o 3.04 Khá080278 DL081A Nguy n Th Th o 2.83 Khá H c liên thông080277 DL081A Dương Ng c Th o 2.97 Khá080280 DL081A Ph m Ng c Kim Thoa 3.01 Khá H c liên thông080274 DL081A Nguy n Song Anh Thư 3.07 Khá080287 DL081A Nguy n Ng c Trâm 2.96 Khá H c liên thông080285 DL081A Lê Th Thanh Trâm 2.83 Khá Khách s n Sheraton080228 DL081A Ngô Th H ng Trang 2.84 Khá H c liên thông080290 DL081A Nguy n Thanh Quỳnh Trang 3.05 Khá080289 DL081A Nguy n Thu Trang 2.96 Khá H c liên thông An Lâm Sài Gòn Resort080225 DL081A Tr n Th Di m Trang 2.98 Khá Riverside080200 DL081A Nguy n Lê Minh Trí 2.95 Khá Khách s n Palace Sài Gòn080291 DL081A Tr nh Th Tuy t Trinh 2.78 Khá Công ty Du l ch Hello Tour080282 DL081A Thông M Tú 2.97 Khá080292 DL081A Mai Lê Minh Tuy n 3.06 Khá Trung tâm Anh ng ILA080202 DL081A Nguy n Vũ Hoàng Vân 3.04 Khá080295 DL081A Nguy n Hoàng B o Vi t 3.1 Khá H c liên thông080223 DL081A Ph m Châu Như Ý 3.15 Khá Công ty Th i trang My One080298 DL081A Ngô Th Kim Y n 2.99 Khá Khách s n Hoàng Phú Gia
 37. 37. KHOA ÀO T O CHUYÊN NGHI PNgành Qu n tr Văn phòng (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 061A060454 VP061A Lê Th Kim Vy 2.96 KháKhóa 071A071377 VP071A Hoàng Ng c Hưng 2.63 Khá Th gi i Di ng071285 VP071A Dương Bích Ng c 2.91 Khá Công ty Ph n m m IrelandKhoá 081A081589 VP081A Nguy n Minh c 2.7 Khá H c liên thông081579 VP081A Châu M Dung 2.78 Khá081594 VP081A Hoàng Văn H nh 2.59 Khá H c liên thông081581 VP081A Lê Th H ng Hoa 2.62 Khá081597 VP081A Ph m Minh Hoàng 2.73 Khá H c liên thông081592 VP081A Ngô Th Thu Hương 3.08 Khá H c liên thông081598 VP081A Tr n Lâm Huy 2.86 Khá H c liên thông081600 VP081A Dương Th Lên 3.03 Khá H c liên thông081603 VP081A Hoàng Khánh Ngân 2.89 Khá H c liên thông081604 VP081A Hoàng Th Ng c 2.84 Khá H c liên thông Công ty TNHH XD-KT- T Cát081587 VP081A Lê Th Huỳnh Như 2.87 Khá M c081607 VP081A Huỳnh Anh Tài 2.8 Khá H c liên thông
 38. 38. Ngành Qu n tr Văn phòng (C ) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 081A081611 VP081A H Thiên Thanh 3.08 Khá H c liên thông081610 VP081A Huỳnh ào Thanh Th o 3.11 Khá H c liên thông081609 VP081A Nguy n Th Thanh Th o 2.87 Khá H c liên thông081608 VP081A Huỳnh Ng c Anh Thư 2.8 Khá H c liên thông081612 VP081A Tr n Th Thùy Trâm 2.83 Khá H c liên thông081613 VP081A àm Th Ki u Trang 2.74 Khá081614 VP081A Võ Ng c Ki u Trang 2.9 Khá Công ty TNHH Phương Phát081585 VP081A Mã Th Tú Trinh 2.92 Khá Công ty Taekwang081615 VP081A Quách M Trinh 3.02 Khá H c liên thông081584 VP081A Tr n Th Thanh Trúc 2.86 Khá H c liên thôngNgành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C/2 Trung06848K AV06C/2 L Thành Phú 6.79 Công ty tin h c Vi n Sơn bìnhKhóa 07C/107442K AV07C/1A Ngô Hoàng Cúc 7.58 Khá Trung07309K AV07C/1A Tr n H u Long 6.03 bình
 39. 39. Ngành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C1 Trung08438K AV08C/1A inh Khánh Di u 5.88 Công ty MTV Indochina Sky bình Trung Công ty CP TMDV V n Cát08234K AV08C/1B Tr n Th Ng c Dung 6.12 bình Tư ng Trung08456K AV08C/1A Trương Hoàng Minh 6.4 bình Trung08135K AV08C/1B Trương Cát Quỳnh 5.87 Công ty TNHH Vĩnh Th nh bình Trung08125K AV08C/1A Nguy n Th Di m Tuy n 6.29 bìnhKhóa 09C1 Trung09024K AV09C/1A Võ Nguyên An 6.7 bình Trung09014K AV09C/1A Cao Ng c Trâm Anh 6.73 English Zone bình09030K AV09C/1A Nguy n Th Vân Anh 7 Khá Trung tâm ào t o chi nhánh09033K AV09C/1A Nguy n Hoàng Quỳnh Anh 7.74 Khá Bình Th nh Trung09071K AV09C/1A Nguy n Bá Vũ B o 5.99 Lotteria bình09051K AV09C/1A ng Ti u Bình 7.47 Khá H c các khóa h c ng n h n09005K AV09C/1A Bùi Th Phương ông 7.03 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09013K AV09C/1A Nhâm Lê Thùy Dương 6.71 H c các khóa h c ng n h n bình Trung H c Paris Est c a trư ng H08176K AV09C/1A Nguy n Th L H ng 5.88 bình Hoa Sen Trung09004K AV09C/1A Trang Tuy t Hoàn 6.56 Englishzone bình09037K AV09C/1A Lê Ng c Hưng 7.31 Khá H c NIIT Trung09025K AV09C/1A Quang Hoàng Linh 6.96 Quán Cafe IDEN Garden bình
 40. 40. Ngành Anh văn thương m i (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 09C109064K AV09C/1A Nguy n Th Thanh Loan 7.53 Khá Công ty TNHH XNK Bình Minh Trung09056K AV09C/1A Tri u D Luân 6.72 H c các khóa h c ng n h n bình08051K AV09C/1A Viên M Oanh 7.18 Khá09006K AV09C/1A Nguy n Hoàng Oanh 7.02 Khá H c các khóa h c ng n h n09067K AV09C/1A Tr n Cao H i Quý 7.17 Khá Trung08020K AV09C/1A Tr n Th c Quỳnh 6.81 bình Trung09076K AV09C/1A L m Dì Sênh 6.95 bình Trung09026K AV09C/1A Nguy n Xuân L Sơn 6.67 bình09072K AV09C/1A Th Thanh Th o 7.24 Khá H c các khóa h c ng n h n09023K AV09C/1A Lê Th Ng c Thư 7.62 Khá H c các khóa h c ng n h n Trung09075K AV09C/1A Trương Th Minh Thư 6.85 H c các khóa h c ng n h n bình Công ty TNHH 1TV TM, VT Du09015K AV09C/1A Lương Minh Thư ng 7.08 Khá l ch Minh Ki t Trung Công ty TM & Qu ng cáo09041K AV09C/1A Võ Chí Ti n 6.88 bình Vút Lên Trung09045K AV09C/1A Lâm Nguy n Toàn 5.95 bình Trung09065K AV09C/1A Vũ oan Trang 6.63 bình09055K AV09C/1A Nguy n Ng c Thanh Trung 7.21 Khá09214K AV09C/1A Nghê Thiên Vũ 7.76 Khá
 41. 41. Ngành K thu t âm thanh (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C1 Trung08344K AT08C/1 Ch Nguyên Khôi 6.86 bình08513K AT08C/1 Nguy n Thái Long 7.39 Khá Trung08514K AT08C/1 Nguy n H u Quy n 6.32 H c l p Camera bìnhQu n tr Du l ch KSNH (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C2 Trung06836K KS06C/2 Nguy n Thanh Vân 6.61 Khách s n Nikko Sài Gòn bìnhKhóa 07C107416K KS07C/1B Lê Thiên Kiêu 7.29 Khá Trung07484K KS07C/1B Huỳnh Ng c Linh 6.56 bình Trung07417K KS07C/1B Nguy n Châu Hoàng Oanh 6.7 bình Trung07032K KS07C/1B Nguy n H ng Phúc 6.44 bình Trung Công ty Th m nh giá07397K KS07C/1A Lê Kh c Thanh H ng Trân 6.8 bình Tây Nam BKhóa 08C108071K KS08C/1A Ph m Tr n Ng c Anh 7.52 Khá Western Union08121K KS08C/1A Võ Cao Huỳnh 7.33 Khá Khách s n Nikko Sài Gòn08414K KS08C/1A Vy ình Nam 7.08 Khá Khách s n Sheraton Trung06800K KS08C/1A Nguy n Ph m H ng Nhung 6.72 bình Trung08441K KS08C/1A T Lâm B o Trang 6.32 bình08017K KS08C/1A c Trung 7.34 Khá Trung08192K KS08C/1A Tr nh Thái Vân 6.65 Highland Coffee bình
 42. 42. Ngành K toán (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 06C2 Trung06713K KT06C/2 Lâm Huỳnh Phương Loan 6.76 bìnhKhóa 07C1 Trung07268K KT07C/1B Tr n Tr ng Th ng 6.71 bình Trung07279K KT07C/1B Tr nh Thanh Tú 6.00 bìnhNgành Thi t k th i trang (Mod Art- HSU) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 08C Trung08366K MH08C/1 Trương Minh Nghĩa 6.65 Báo Bazaar bình08506K MH08C/2 Ngô Quỳnh Phương 7.87 KháKhóa 09C109217K HM09C/1 Ki u Giang 7.49 Khá Công ty Quỳnh Paris09218K HM09C/1 Nguy n Th Phương Hà 7.95 Khá Trung09219K HM09C/1 H Th Giáo Hi u 6.17 H c Văn b ng 2 bình Trung09220K HM09C/1 Võ Nguy n Anh Huân 6.7 bình Trung09221K HM09C/1 Vũ H ng Quang 6.79 Công ty Minh Hoàng bình Trung09225K HM09C/1 Lê Th C m Trang 6.56 H c các khóa h c ng n h n bình
 43. 43. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhóa 07C1 Trung07085K YK07C/1 Nguy n Th Thiên Trang 5.83 bình Trung07082K YK07C/1 Nguy n C m Vân 5.44 Công ty XD Ng c Anh bìnhKhoá 08C1 Trung07064K YK08C/1A inh Th Thanh Hoa 6.54 bình Trung08053K YK08C/1A àm Trúc Quỳnh 6.23 Phòng khám M Qu c bình Trung08174K YK08C/1A Nguy n Th Thu Th o 6.03 bình Trung08103K YK08C/1A Lê Kim Minh Thư 6.17 H c v t lý tr li u bình Trung08213K YK08C/1A Tr n Th M Xong 6.05 bìnhKhoá 09C109199K YK09C/1A Nguy n Th Thanh An 7.04 Khá Trung09176K YK09C/1A Nguy n Tri u Hoàng Ân 6.98 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09189K YK09C/1A Lê Th Kim Anh 6.9 bình09177K YK09C/1A Nguy n Vân Anh 7.39 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09190K YK09C/1A Ph m Th Ng c Châu 7.15 Khá Phòng khám David Shepherd Trung09209K YK09C/1A T Kim Châu 6.41 bình Trung09173K YK09C/1A Nguy n Th Phương Dung 6.59 bình09184K YK09C/1A Nguy n Th Ng c Dung 7.73 Khá B nh vi n Hoàn M09210K YK09C/1A Ph m H H nh Dung 7.39 Khá B nh vi n M t TP.HCM09175K YK09C/1A Mai Khánh Duy 7.25 Khá
 44. 44. Ngành Thư ký Y khoa (KTV) X p i m MSSV L p H Tên lo i Nơi làm vi c TBTN TNKhoá 09C109195K YK09C/1A Tr n Th Kim Duyên 7.16 Khá Trung09179K YK09C/1A Lê Nguy n Liên Hân 6.66 bình09211K YK09C/1A Dương Th Ng c Hi n 7.08 Khá09201K YK09C/1A Lê Th Vi n Hương 7.26 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09172K YK09C/1A Ph m Mai Lan 7.46 Khá B nh vi n M t TP.HCM09239K YK09C/1A Tr n Th ánh Loan 7.26 Khá B nh vi n Hoàn M09196K YK09C/1A oàn Th ánh Loan 7.36 Khá09187K YK09C/1A Lưu Hà Di u Lý 7.24 Khá B nh vi n a khoa Hoàn M09237K YK09C/1A Nguy n Kim Ngân 7.88 Khá Trung09169K YK09C/1A Tr n Th H ng Nhung 6.5 bình Trung09206K YK09C/1A Nguy n Ng c H Phi 6.94 B nh vi n a khoa Hoàn M bình Trung09204K YK09C/1A Võ Th H ng Phư ng 6.32 bình Trung09183K YK09C/1A Nguy n Th Minh Phư ng 6.49 bình Trung09178K YK09C/1A Tr n Th Thu Sương 6.44 bình Trung09197K YK09C/1A Lê Thiên Thanh 6.88 bình Trung09181K YK09C/1A Nguy n Th Thanh Th o 6.98 bình

×