Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cẩm nang hướng nghiệp 2012 Full

1,643 views

Published on

Cẩm nang hướng nghiệp 2012 dành cho HS PTTH - Trường DH Hoa Sen
www.hoasen.edu.vn
www.tuyensinh.hoasen.edu.vn

Published in: Education
 • Login to see the comments

Cẩm nang hướng nghiệp 2012 Full

 1. 1. Choïn ngaønh . Kieåm toaùn . thö kyù y khoa Chonï tröôøng . thö kyù vaên phoøng . quaûn trò ??? kinh doanh Du lòch? 3/ trung caáp Khaùch saïn? 1/ ñaïi hoïc?? chuyeân nghieäp? nhaø haøng??? 2/cao ñaúng?? 4/ KTV ...... ....... Maïng maùy tí nh? Tieáng ANH TOAÙN. coâng ngheä thoâng tin? Tieáng PHAÙP?? ÖÙNG DUÏNG. Moâi tröôøng??? Tieáng Trung ?? w w w.hoasen.edu.vnC M NANGHƯ NG NGHI P
 2. 2. M Ã T RƯ NGDTH CÁC NGÀNH B C Đ I H C - CAO Đ NG ÑAÏI HOÏC Mã Kh i ngành thi Công ngh thông tin 101 A, D1, D3 Truy n thông và m ng máy tính 102 A, D1, D3 Toán ng d ng (chuyên ngành H th ng thông tin tài chính, H th ng x lý thông tin, Tính toán khoa h c và xác su t 103 A th ng kê, h p tác v i ĐH Lyon1, Pháp) Công ngh k thu t môi trư ng (chuyên ngành Qu n lý công ngh môi trư ng) 301 A, B Qu n tr kinh doanh (chuyên ngành Qu n tr kinh doanh, Kinh doanh qu c t , h p tác v i trư ng ĐH Paris Est) 401 A, D1, D3 Qu n tr nhân l c 402 A, D1, D3 Marketing 403 A, D1, D3 K toán (chuyên ngành K toán, K toán – Ki m toán) 404 A, D1, D3 Qu n tr khách s n 405 A, D1, D3 Qu n tr d ch v du l ch và l hành 407 A, D1, D3 Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng 408 A, D1, D3 Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghi p, Kinh doanh Ngân hàng) 406 A, D1, D3 Ngôn ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i, Biên – Phiên d ch, Sư ph m Ti ng Anh tr em) 701 D1 Thi t k th i trang (h p tác v i Vi n Th i trang Mod’ Art, Paris- Pháp) 801 H Thi t k đ h a 802 H H th ng thông tin qu n lý 409 A, D1, D3 CAO ÑAÚNG Công ngh thông tin C65 A, D1, D3 Truy n thông và m ng máy tính C66 A, D1, D3 Qu n tr kinh doanh C67 A, D1, D3 Qu n tr văn phòng C68 A, D1, D3 Kinh doanh qu c t (chuyên ngành Ngo i thương) C69 A, D1, D3 K toán C70 A, D1, D3 Ti ng Anh (chuyên ngành Anh văn thương m i) C72 D1 Qu n tr khách s n C71 A, D1, D3 Qu n tr d ch v du l ch và l hành C73 A, D1, D3 Qu n tr nhà hàng và d ch v ăn u ng C 74 A, D1, D3 02
 3. 3. L ôø i töï aKhông còn bao lâu n a b n s r i xa gh nhà trư ng, ch c h n b n s không kh i băn khoăn trư c muôn ngàncâu h i đư c đ t ra v vi c l a ch n cho mình m t ngh nghi p trong tương lai. Th nhưng, đ tr l i đư cnh ng câu h i đó thì qu là không d dàng, ch ng h n: “Trong vài năm n a ta tr thành ai? Ta mu n làm nghgì? Ta c n chu n b gì cho tương lai?” ho c: “Làm sao đ bi t mình phù h p v i ngành gì? Nên ch n trư ng nào?”Và càng nan gi i hơn cho vi c ra quy t đ nh khi b n l i nh n đư c nhi u ý ki n tư v n không trùng kh p.B i l , b n chưa rõ mình thích gì, s trư ng, s đo n c a mình ra sao? B n như chơi vơi, l c l i gi a th gi i nghnghi p muôn vàn s c màu và c p đ . Cũng d hi u vì b n chưa m t l n ti p xúc v i ngành ngh đó, b n ch m inghe qua v i nh ng l i qu ng cáo, truy n tai đ y cám d như ngành này đang “hot”, ngành kia đang là “m t” màchưa lư ng đư c nh ng khó khăn, th thách mà b n s ph i n m tr i.Đ tr l i t t c nh ng câu h i đó, đ ng th i giúp b n t tin, có quy t đ nh đúng đ n khi l a ch n cho mình m tngh nghi p tương lai, chúng tôi mong mu n g i đ n b n m t hành trang không th thi u: C m nang hư ngnghi p. Qua đó, b n s th y r ng đư c giáo d c hư ng nghi p là vi c h t s c c n thi t và vô cùng quan tr ng. Tài li u c m nang hư ng nghi p này bao g m các n i dung chính như sau: Ph n 1 Hư ng nghi p là gì? T m quan tr ng c a công tác hư ng nghi p Gi i thi u h th ng ngành ngh trong xã h i Ph n 2 Tư v n ch n ngh Tư v n ch n trư ng Ph n 3 Tìm hi u v h th ng Giáo d c qu c dân Vi t Nam Ph n 4 Nh ng đi u c n bi t khi đăng ký d thi Đ i h c, Cao đ ng Hư ng d n làm h sơ đăng ký d thi, đăng ký xét tuy n Ngoài ra các b n còn có th ki m tra kh năng phù h p c a b n thân v i các ngành ngh trong xã h i thông qua bài “Ki m tra khuynh hư ng ngh nghi p c a b n thân” t i đ a ch http://tuyensinh.hoasen.edu.vn đ ng th i đăng ký g p g tr c ti p v i gi ng viên, chuyên viên hư ng nghi p c a trư ng Đ i h c Hoa Sen vào trung tu n tháng 3 năm 2012 03
 4. 4. Hư ng nghi p là gì?T m quan tr ng c a công tác hư ng nghi pGi i thi u h th ng ngành ngh trong xã h i 04
 5. 5. Hư ng nghi p là các ho t đ ng nh m h tr m i cá V giáo d c:nhân ch n l a và phát tri n chuyên môn ngh ■ Giúp h c sinh có hi u bi t v th gi i ngh nghi pnghi p phù h p nh t v i kh năng, đ ng th i th a ■ Hình thành nhân cách ngh nghi p cho h c sinhmãn nhu c u nhân l c cho t t c các lĩnh v c ngh ■ Giáo d c thái đ đúng đ n đ i v i lao đ ngnghi p (th trư ng lao đ ng) c p đ đ a phương và ■ T o ra s s n sàng tâm lý đi vào lao đ ngqu c gia. ngh nghi pLâu nay chúng ta v n tư ng r ng hư ng nghi p ch V kinh t :là s l a ch n m t ngh nghi p mà mình yêu thích, ■ Góp ph n phân lu ng h c sinh ph thông t tch n m t trư ng Đ i h c phù h p v i mình. Th c t nghi p các c pcho th y, các b n thư ng l a ch n theo c m tính, do ■ Góp ph n b trí h p lý ba ngu n lao đ ng d"n i h ng" nh t th i, do ch y theo phong trào ho c tr , b o đ m s phù h p nghdo b m t phương hư ng nên "nh m m t đưa ■ Gi m tai n n lao đ ngchân"... ■ Gi m s thuyên chuy n ngh , đ i ngh ■ Là phương ti n qu n lý công tác k ho ch hoáTuy nhiên, đây ch là “ph n ng n” c a m t quá trình, phát tri n kinh t , xã h i trên cơ s khoa h cm t ho t đ ng trong s r t nhi u các ho t đ ng c ahư ng nghi p. Thu t ng hư ng nghi p (career V xã h imentoring) n u đư c hi u chính xác nó là s k t h p ■ Giúp h c sinh t giác đi h c nghc a nhi u lĩnh v c như: đánh giá ngh nghi p ■ Khi có ngh s t tìm vi c làm(career assessment), qu n lý ngh nghi p (career ■ Gi m t l th t nghi p, gi m t n n xã h i,management), phát tri n ngh nghi p (career gi m t i ph mdevelopment)... ■ n đ nh đư c xã h iTrong đó l a ch n ngh nghi p ch là m t giai đo nđ u trong ti n trình hư ng nghi p c a m i ngư i.Hư ng nghi p là m t quá trình liên t c tác đ ng tkhi ngư i h c còn ng i h c b c ph thông, quaquá trình trau d i chuyên môn ngh nghi p và tìmđư c nơi lao đ ng phù h p.Khi m i ngư i đ u có đư c chuyên môn nghnghi p v ng vàng, n đ nh, h s có nhi u cơ h inâng cao ch t lư ng cu c s ng cá nhân. m t gócđ khác, hư ng nghi p có hi u qu t o ra m t l clư ng lao đ ng có đ nh hư ng rõ ràng, do h cónăng l c ngh nghi p t t, làm tăng năng su t laođ ng, góp ph n cho s phát tri n v kinh t xã h im t cách toàn di n: 05
 6. 6. I/ KHÁI NI M CHUNG V NGHNgh là m t lĩnh v c ho t đ ng lao đ ng mà trong Đ hi u vì sao nhà nghiên c u l i nói như v y, chúngđó, nh đư c đào t o, con ngư i có đư c nh ng tri ta hãy cùng nhau làm sáng rõ hai khái ni m Ngh vàth c, nh ng k năng đ làm ra các lo i s n ph m v t Chuyên môn.ch t hay tinh th n nào đó, đáp ng đư c nh ng nhuc u c a xã h i. Ngh là m t lĩnh v c ho t đ ng lao đ ng mà trong đó, nh đư c đào t o, con ngư i có đư c nh ng triNgh nghi p trong xã h i không ph i là m t cái gì c th c, nh ng k năng đ làm ra các lo i s n ph m v tđ nh, c ng nh c. Ngh nghi p cũng gi ng như m t cơ ch t hay tinh th n nào đó, đáp ng đư c nh ng nhuth s ng, có sinh thành, phát tri n và tiêu vong. c u c a xã h i.Ch ng h n, do s phát tri n c a k thu t đi n t nênđã hình thành công ngh đi n t , do s phát tri n vũ Ngh bao g m nhi u chuyên môn. Chuyên môn làbão c a k thu t máy tính nên đã hình thành c m t m t lĩnh v c lao đ ng s n xu t h p mà đó, conn n công ngh tin h c đ s bao g m vi c thi t k , ngư i b ng năng l c th ch t và tinh th n c a mìnhch t o c ph n c ng, ph n m m và các thi t b b làm ra nh ng giá tr v t ch t (th c ph m, lương th c,tr … Công ngh các h p ch t cao phân t tách ra t công c lao đ ng…) ho c giá tr tinh th n (sách báo,công ngh hóa d u, công ngh sinh h c và các ngành phim nh, âm nh c, tranh v …) v i tư cách là nh ngd ch v , du l ch ti p n i ra đ i… phương ti n sinh t n và phát tri n c a xã h i. Vi t Nam trong nh ng năm g n đây, s chuy n bi n Trên th gi i hi n nay có trên dư i 2000 ngh v ic a n n kinh t t cơ ch k ho ch hóa t p trung sang hàng ch c nghìn chuyên môn. Liên Xô trư c đây,cơ ch th trư ng đã gây ra nh ng bi n đ i sâu s c ngư i ta đã th ng kê đư c 15.000 chuyên môn, còntrong cơ c u ngh nghi p c a xã h i. Trong cơ ch th nư c M , con s đó lên t i 40.000.trư ng, nh t là trong n n kinh t tri th c tương lai, Vì h th ng ngh nghi p trong xã h i có s lư ngs c lao đ ng cũng là m t th hàng hóa. Giá tr c a th ngh và chuyên môn nhi u như v y nên ngư i ta g ihàng hóa s c lao đ ng này tuỳ thu c vào trình đ , tay h th ng đó là “Th gi i ngh nghi p”. Nhi u nghngh , kh năng v m i m t c a ngư i lao đ ng. Xã h i ch th y có nư c này nhưng l i không th y nư cđón nh n th hàng hóa này như th nào là do “hàm khác. Hơn n a, các ngh trong xã h i luôn tronglư ng ch t xám” và “ch t lư ng s c lao đ ng” quy t tr ng thái bi n đ ng do s phát tri n c a khoa h cđ nh. Khái ni m phân công công tác s m t d n trong và công ngh . Nhi u ngh cũ m t đi ho c thay đ i vquá trình v n hành c a cơ ch th trư ng. Con ngư i n i dung cũng như v phương pháp s n xu t. Nhi uph i ch đ ng chu n b ti m l c, trau d i b n lĩnh, ngh m i xu t hi n r i phát tri n theo hư ng đan m v ng m t ngh , bi t nhi u ngh đ r i t tìm d ng hóa. Theo th ng kê g n đây, trên th gi i m ivi c làm, t t o vi c làm… năm có t i 500 ngh b đào th i và kho ng 600 ngh m i xu t hi n. nư c ta, m i năm c 3 h trư ngKhi giúp đ thanh niên ch n ngh , m t s nhà nghiên (D y ngh , Trung h c chuyên ngi p và Cao đ ng -c u thư ng đ t câu h i: “B n bi t đư c tên c a bao Đ i h c) đào t o trên dư i 300 ngh bao g m hàngnhiêu ngh ?”. Nghe h i, nhi u b n tr nghĩ r ng mình nghìn chuyên môn khác nhau.có th k ra nhi u ngh , song khi đ t bút vi t thìnhi u b n không k đư c quá 50 ngh . B n tư ngnhư th đã là nhi u, song nhà nghiên c u l i nh n xét:“Chà, sao bi t ít v y!” 06
 7. 7. II/ PHÂN LO I NGHMu n nh n th c m t cách khoa h c v các s v t và Lĩnh v c s n xu t có 23 nhóm ngh :hi n tư ng, ngư i ta thư ng dùng phương pháp 1. Làm vi c trên các thi t b đ ng l cphân lo i. Ví d : phân lo i đ ng v t, th c v t, ôtô, 2. Khai thác m , d u, than, hơi đ t, ch bi n thanmáy bay, tên l a, v tinh nhân t o, các n n văn (không k luy n c c)minh, các lo i ki n trúc… Song, khi phân lo i ngh 3. Luy n kim, đúc, luy n c cnghi p, các nhà khoa h c v p ph i không ít khó 4. Ch t o máy, gia công kim lo i, k thu t đi n và đi nkhăn vì s lư ng ngh và chuyên môn quá l n, tính t , vô tuy n đi nch t và n i dung các ngh quá ph c t p. 5. Công nghi p hóa ch t 6. S n xu t gi y và s n ph m b ng gi y, bìa1/ PHÂN LO I NGH THEO HÌNH TH C LAO Đ NG 7. S n xu t v t li u xây d ng, bê tông, sành s , g m,(LĨNH V C LAO Đ NG) th y tinh 8. Khai thác và ch bi n lâm s nLĩnh v c qu n lý, lãnh đ o có 10 nhóm ngh : 9. In1. Lãnh đ o các cơ quan Đ ng, Nhà nư c, đoàn th 10. D tvà các b ph n trong các cơ quan đó 11. May m c2. Lãnh đ o doanh nghi p 12. Công nghi p da, da lông, da gi3. Cán b kinh t , k ho ch tài chính, th ng kê, k toán... 13. Công nghi p lương th c và th c ph m4. Cán b k thu t công nghi p 14. Xây d ng5. Cán b k thu t nông, lâm nghi p 15. Nông nghi p6. Cán b khoa h c giáo d c 16. Lâm nghi p7. Cán b văn hóa ngh thu t 17. Nuôi và đánh b t th y s n8. Cán b y t 18. V n t i9. Cán b lu t pháp, ki m sát 19. Bưu chính vi n thông10. Thư ký các cơ quan và m t s ngh lao đ ng trí 20. Đi u khi n máy nâng, chuy nóc khác 21. Thương nghi p, cung ng v t tư, ph c v ăn u ng 22. Ph c v công c ng và sinh ho t 23. Các ngh s n xu t khác 07
 8. 8. 2/ PHÂN LO I NGH THEO ĐÀO T O cách ch p hành th t c gi y t , cách so n th o vănTheo cách phân lo i này, các ngh đư c chia thành hai lo i: b n... thi u cơ s khoa h c. B n thân h cũng c n* Ngh đư c đào t o: Khi trình đ s n xu t và khoa h c, thành th o công vi c vi t văn b n.công ngh đư c nâng cao, dân cư đư c phân b đ ng đ utrong c nư c thì s ngh c n có s đào t o qua các trư ng 3.2/ Nh ng ngh thu c lĩnh v c ti p xúc v i con ngư il p s tăng lên. Ngư c l i qu c gia nào có trình đ dân trí đây, ta có th k đ n nh ngth p, trình đ s n xu t, khoa h c và công ngh ch m phát nhân viên bán hàng, nh ng th ytri n, dân cư phân tán thì t l ngh không qua đào t o r t thu c, th y giáo, nh ng ngư icao. ph c v khách s n, nh ng cán b* Ngh không đư c đào t o: Nư c ta đã có danh m c các t ch c… Nh ng ngư i này luônngh đư c đào t o, còn các ngh không đư c đào t o r t ph i có thái đ ng x hòa nhã,khó th ng kê. Bên c nh đó còn có r t nhi u ngh đư c chân thành, t nh , tinh ý, m mtruy n trong các dòng h ho c gia đình, nh ng ngh này r t m ng, linh ho t, ân c n, c i m …Thái đ và hành viđa d ng và trong nhi u trư ng h p đư c gi bí m t đư c đ i x l nh nh t, th ơ, thi u thông c m, thi u nângg i là ngh gia truy n. Do v y, nh ng ngh này đư c đào đ , v l i… đ u xa l v i các công vi c nói trên.t o trong gia đình và cũng thư ng ch liên quan đ n ngư iđư c ch n đ n i ti p ngh c a cha ông. 3.3/ Nh ng ngh th (công nhân) Tính ch t n i dung lao đ ng3/ PHÂN LO I NGH THEO YÊU C U C A NGH Đ I V I c a ngh th r t đa d ng. CóNGƯ I LAO Đ NG nh ng ngư i th làm vi c trong các ngành công3.1/ Nh ng ngh thu c lĩnh v c hành chính nghi p (th d t, th ti n, Công vi c trong ngh hành th phay, th ngu i, th chính mang tính ch t s p đ t, ch nh công c …), trong các b trí, trình bày, phân lo i, lưu ngành ti u th công nghi p tr ... các lo i h sơ, gi y t . Cán (th thêu, th làm mây tre b nhân viên trong nh ng đan, sơn mài…), trong lĩnh ngh này thư ng ph i h v c d ch v (c t tóc, s a th ng hóa, phân lo i, x lý các ch a đ dùng gia đình…) và tài li u, công văn, s sách. r t nhi u lo i th khác nhưNh ng chuyên môn thư ng g p là nhân viên văn phòng, lái tàu h a, ô tô, xe đi n, inthư ký, k toán, thông kê, lưu tr , ki m tra, ch m công... n, xây d ng, khai thác tài nguyên…Ngh hành chính đòi h i con ngư i đ c tính bình Ngh th đ i di n cho n n s n xu t công nghi p. Táctĩnh, th n tr ng, chín ch n, chu đáo. M i thói quen, phong công nghi p, tư duy k thu t, trí nh , tư ngtác phong x u như tính c u th , b a bãi, thi u ngăn tư ng không gian, khéo tay… là nh ng y u t tâm lýn p, đ i khái, qua loa, th ơ, lãnh đ m... đ u không cơ b n không th thi u đư c ngư i th . Ngh thphù h p v i công vi c hành chính. đang có s chuy n bi n v c u trúc: nh ng ngh laoNgư i làm ngh hành chính ph i có tinh th n k lu t đ ng chân tay s ngày càng gi m, lao đ ng trí tu strong vi c ch p hành nh ng công vi c mang tính s tăng lên. nh ng nư c công nghi p hi n nay như M ,v , bi t gi tr t t , nghiêm túc khi làm vi c. Ngoài ra Pháp, Anh… s công nhân “c tr ng” (công nhân tríh l i ph i am hi u cách phân lo i tài li u, cách s p th c) đã đông hơn công nhân “c xanh” (công nhânx p tài li u ngăn n p, có năng l c nh n xét, phê phán, làm nh ng công vi c tay chân n ng nh c). 08
 9. 9. 3.4/ Nh ng ngh trong lĩnh v c k thu t 3.6/ Nh ng ngh thu c lĩnh v c nghiên c u khoa h cNgh k thu t r t g n v i ngh th . Đó là ngh c a Đó là nh ng ngh tìm tòi, phát hi n nh ng quy lu t trong đ icác k sư thu c nhi u lĩnh v c s n xu t. Ngh k thu t s ng xã h i, trong th gi i t nhiên cũng như trong tư duy conđòi h i ngư i lao đ ng lòng say mê v i công vi c ngư i. Ngư i làm công tác nghiên c u khoa h c ph i say mêthi t k và v n hành k thu t, n m ch c nh ng tri tìm ki m chân lý, luôn luôn h c h i, tôn tr ng s th t, thái đth c khoa h c hi n đ i, có kh năng ti p c n v i công th t khách quan trư c đ i tư ng nghiên c u, ngư i nghiênngh m i. Ngư i làm ngh k thu t ph i có nhi t tình c u khoa h c ph i rèn luy n tư duy logic, tích lũy tri th c, đ cvà óc sáng t o trong công vi c. H còn đóng vai trò t l p sáng t o… Ngoài ra, h còn ph i là con ngư i th c sch c s n xu t, do đó năng l c t ch c có v trí cơ b n. khiêm t n, trung th c, b o v chân lý đ n cùng.3.5/ Nh ng ngh trong lĩnh v c văn h c và ngh 3.7/ Nh ng ngh ti p xúc v i thiên nhiên:thu t Đó là nh ng ngh chăn nuôi gia súc, gia c m, thu n dư ngVăn h c, ngh thu t là m t lĩnh v c ho t đ ng đa d ng mà súc v t, ngh tr ng tr t, khai thác g , tr ng r ng, tr ng hoa vàtính sáng t o là m t đ c trưng n i b t. Tính không l p l i, cây c nh… Mu n làm nh ng ngh này, con ngư i ph i yêutính đ c đáo và riêng bi t tr thành y u t tiên quy t trong thích thiên nhiên, say mê v i th gi i th c v t và đ ng v t.m i s n ph m thơ văn, âm nh c, phim nh, bi u di n ngh M t khác, h ph i c n cù, ch u đ ng khó khăn, thích nghi v ithu t… Trong ho t đ ng văn h c và ngh thu t, ta th y có ho t đ ng ngoài tr i, th n tr ng và t m .r t nhi u gương m t nhà văn, nhà thơ, nhà so n nh c, nhàvi t k ch, nhà o thu t, các di n viên đi n nh, xi c, ca nh c, 3.8/ Nh ng ngh có đi u ki n lao đ ng đ c bi tnhà nhi p nh, nhà đ o di n phim, ngư i trang trí sân kh u Thu c lĩnh v c lao đ ng này, ta th y có nh ng công vi c nhưvà c a hàng… Yêu c u chung c a ngh nghi p đ i v i h là lái máy bay thí nghi m, du hành vũ tr , khai thác tài nguyênph i có c m h ng sáng tác, s tinh t và nh y bén trong dư i đáy bi n, thám hi m… Nh ng ngư i làm ngh này ph ic m th cu c s ng, l i s ng có cá tính và có văn hóa, g n bó có lòng qu c m, ý chí kiên đ nh, say mê v i tính ch t m ov i cu c s ng lao đ ng c a qu n chúng. Ngoài ra, ngư i hi m c a công vi c, không ng i khó khăn, gian kh , khônglàm công tác văn h c, ngh thu t ph i có năng l c di n đ t ng i hi sinh, thích ng v i cu c s ng không n đ nh.tư tư ng và tình c m, năng l c tác đ ng đ n ngư i khácb ng ngôn ng , năng l c thâm nh p vào qu n chúng. w w w.hoasen.edu.vn 09
 10. 10. III/ Xây d ng công th c nghM t trong nh ng cách phân lo i ngh h p lý là xây đư c ký hi u là N2.d ng công th c ngh . Nh ng ngh có cùng công ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i các d u hi u” (chth c đư c x p vào m t lo i. N u phù h p v i m t b n vi tính, ghi t c ký, s p ch in, l p trình máyngh thì t t nhiên s phù h p v i nh ng ngh tính…). Ki u ngh này đư c ký hi u là Nd.cùng lo i. ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i ngh thu t” (h a sĩ,Ngư i ta l p công th c ngh như sau vì nh n th y nhà so n nh c, th trang trí, th sơn…). Ki ur ng ngh nào cũng có b n d u hi u cơ b n là: ngh này đư c ký hi u là Nn. ■ Đ i tư ng lao đ ng ■ M c đích lao đ ng 2/ M c đích lao đ ng: ■ Công c lao đ ng M c đích lao đ ng là k t qu mà xã h i đòi h i, ■ Đi u ki n lao đ ng trông đ i ngư i lao đ ng. M c đích cu i cùng c a lao đ ng trong ngh ph i tr l i đư c câu h i:1/ Đ i tư ng lao đ ng: “Làm đư c gì?”.Đ i tư ng lao đ ng là h th ng nh ng thu c tính,nh ng m i quan h qua l i c a các s v t, các hi n Ví d : M c đích c a ngư i d y h c là mang l i ki ntư ng, các quá trình mà cương v lao đ ng nh t th c, h c v n cho con ngư i, giúp cho con ngư iđ nh, con ngư i ph i v n d ng chúng. hình thành m t s ph m ch t nhân cách. M c đích c a th y thu c là làm cho ngư i b nh tr thànhVí d : Đ i tư ng lao đ ng c a ngư i làm ngh tr ng ngư i kh e m nh, giúp cho con ngư i b o v và pháttr t là nh ng cây tr ng cùng nh ng đi u ki n sinh tri n s c kh e, th l c trong đ i s ng hàng ngày.s ng và phát tri n c a chúng như đ t đai, c d i, đ cđi m khí h u, th i ti t, tác d ng c a thu c tr sâu Căn c vào m c đích lao đ ng, ngư i ta chia cáccác lo i… Nh ng thu c tính c a cây tr ng, c a môi ngh thành ba d ng sau đây:trư ng phát tri n r t đa d ng và ph c t p: s c phát ■ Ngh có m c đích nh n th c đ i tư ng (thanhtri n c a m m, phương th c di t c d i, kh năng tra chuyên môn, đi u tra v án, ki m tra khothích ng c a cây đ i v i cách th c chăm sóc, v i hàng, ki m kê tài s n…). D ng ngh này đư c kýth i ti t thay đ i. hi u là N. ■ Ngh có m c đích bi n đ i đ i tư ng (d y h c,Căn c vào đ i tư ng lao đ ng, ngư i ta chia các ch a b nh, s n xu t công nghi p, nông nghi p,ngh ra thành năm ki u. Đó là: th công nghi p…). D ng ngh này đư c ký ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i thiên nhiên” (tr ng hi u là B. tr t, chăn nuôi, thú y, b o v r ng…). Ki u ngh ■ Ngh có m c đích tìm tòi, phát hi n, khám phá này đư c ký hi u là Nt. nh ng cái m i (nghiên c u khoa h c, sáng tác ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i k thu t” (các lo i th văn h c ngh thu t, t o gi ng m i, thi t k th i n , th ti n, th ngu i, l p ráp máy truy n hình trang…). D ng ngh này đư c ký hi u là T. và máy tính, th s a ch a công c …). Ki u ngh này đư c ký hi u là Nk. ■ Ngh “Ngư i ti p xúc v i ngư i” (nhân viên bán hàng, nhân viên ph c v khách s n, th y thu c, th y giáo, th m phán…). Ki u ngh này 10
 11. 11. 3/ Công c lao đ ng: li u, th may…). Nhóm ngh này đư c ký hi u là Ks.Công c lao đ ng bao g m các thi t b k thu t, các ■ Ngh làm trong kho ng không gian khoáng đ t,d ng c gia công, các phương ti n làm tăng năng l c g n gũi v i thiên nhiên (chăn gia súc, súc v t trênnh n th c c a con ngư i v các đ c đi m c a đ i tư ng đ ng c , tr ng r ng, b o v r ng, tr ng hoa…).lao đ ng, làm tăng s tác đ ng c a con ngư i đ n đ i Nhóm ngh này đư c ký hi u là Kk.tư ng đó. Nh ng máy móc đ bi n đ i năng lư ng, x lý ■ Ngh đư c ti n hành trong đi u ki n đ c bi t (duthông tin, đo lư ng ch t lư ng s n ph m, nh ng công hành vũ tr , thám hi m đáy bi n, lái máy bay thíth c và quy t c tính toán cũng đư c coi là công c lao nghi m, xây d ng dư i nư c…). Nhóm ngh nàyđ ng. đư c ký hi u là Kđ.Ví d : C n c u là công c lao đ ng, là “cánh tay kéo dài” c a T h p các d u hi u Ki u, D ng, Lo i, Nhóm c a m tth lái máy xúc đ t và mang chuy n hàng hóa t v trí này ngh cho ta công th c c a ngh đó.sang v trí khác. Xe v n t i là công c lao đ ng c a nh ngngư i chuyên ch hàng hóa, làm tăng s c mang vác c a h Ví d : Công th c c a ngh d y h c là: N2BLđĐ; - Côngcó khi đ n hàng nghìn, hàng v n l n. th c c a ngh lái xe là: NkBLm1KkCăn c vào công c lao đ ng, ngư i ta chia các ngh T h t ra công th c ngh cũng ch b o đ m m c đthành b n lo i sau đây: tương đ i chính xác v các d u hi u nói trên. Hi n ■ Ngh v i nh ng hình th c lao đ ng chân tay (khuân nay, vi c phân lo i ngh theo công th c ngh là m t vác, khơi thông c ng rãnh, l p đ t ng nư c, quét bư c ti n m i trong quá trình nh n th c th gi i rác…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lt. ngh nghi p. Đ n đây ta th y r ng, có m t s ngh ■ Ngh v i nh ng công vi c bên máy (ti n, phay, xây chung nhau công th c. Do v y, n u không ch n d ng, lái xe…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lm1. đư c m t ngh nào đó, ta có th ch n cho mình m t ■ Ngh làm vi c bên máy t đ ng (làm vi c bàn đi u ngh khác có cùng công th c. Cũng có nh ng ngh khi n, các lo i máy thêu, máy d t, máy in hoa trên v i, khác nhau nhi u ho c ít v công th c ngh . M t ti n ho c phay các chi ti t theo chương trình máy ngư i s r t khó chuy n t ngh này sang ngh khác tính…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lm2. mà gi a hai ngh y có s khác bi t quá l n trong ■ Ngh lao đ ng b ng nh ng công c đ c bi t như công th c ngh . ngôn ng , c ch (d y h c, làm thơ, múa hát, nghiên c u lý lu n…). Lo i ngh này đư c ký hi u là Lđ.4/ Đi u ki n lao đ ng:Đi u ki n lao đ ng đây đư c hi u là nh ng đ c đi mc a môi trư ng làm vi c. Căn c vào đi u ki n lao đ ng,ngư i ta chia các ngh thành b n nhóm sau đây: ■ Ngh c n ph i tính đ n môi trư ng đ o đ c, chính tr là ch y u (x án, ch a b nh, d y h c, qu n giáo t i ph m…). Nhóm ngh này đư c ký hi u là Đ. ■ Ngh đư c ti n hành trong không gian sinh ho t bình thư ng (k toán, đánh máy, tr c đi n tho i, lưu tr tài 11
 12. 12. Tư v n ch n nghTư v n ch n trư ng 12
 13. 13. T M QUAN TR NG C A VI C CH N NGHTheo th ng kê, có kho ng 70% h c sinh vào đ i chưa Nhưng b n ch có th bi t ngh đó có tương h p v iđư c giáo d c hư ng nghi p. Ngư i ta ví von: b n hay không khi b n hi u r t rõ ngh mình ch n,“M t ngư i đư c đ nh hư ng ngh trư c khi vào đ i nh ng đ c đi m cũng như yêu c u đ c bi t c a t nggi ng như m t l khách trên đư ng dài v i hành lý trên lo i ngành ngh .vai n ng trĩu, bư c nh ng bư c n ng n , ch m ch pnhưng ch c ch n vì h đã xác đ nh đư c hư ng đi, cơ Suy cho cùng, có hai lo i nguyên nhân chính d n đ nch th trư ng kh c nghi t nhưng công b ng giúp h vi c ch n ngh không tính đ n nh ng d u hi u c a sđ ng v ng trên đôi chân c a mình tương h p. Lo i nguyên nhân th nh t thu c “thái đM t ngư i không đư c đ nh hư ng ngh trư c khi không đúng”, còn lo i nguyên nhân th hai do thi ubư c vào đ i gi ng như m t l khách lang thang trên hi u bi t v các ngh . Dư i đây là m t s nguyên nhâncon đư ng dài vô t n không b n b , hành lý trên vai đó:nh tênh nhưng đ u thì n ng trĩu, h r t d b v p ngãtrư c nh ng m t trái c a cơ ch th trư ng” THÁI Đ KHÔNG ĐÚNGĐi u đó cho th y vi c ch n đúng ngh quan tr ng như 1/ Cho r ng ngh th th p kém hơn k sư, giáo viênth nào. N u ch n ngh đúng, con ngư i ph n kh i, THCS thua kém giáo viên THPT… Th c ra m i nghnăng su t lao đ ng cao; n u ch n ngh sai, con ngư i (hay đúng hơn là m i chuyên môn đó) có nh ng b cbu n chán, năng su t lao đ ng gi m, t hơn th là con thang tay ngh c a nó. Ví d , công nhân cơ khí có 7ngư i b h t h ng, m t phương hư ng, hành đ ng sai b c tay ngh . Ngư i công nhân đư c đào t o theol m, tương lai u t i. chương trình riêng, h có vai trò quan tr ng riêng trong các nhà máy, xí nghi p. M t s b n đã coi nh1/ CÁC NGUYÊN NHÂN NH HƯ NG Đ N VI C CH N công vi c c a ngư i th , c a th y giáo c p I, c a cô yL M NGH tá, ch coi tr ng công vi c k thu t, c a th y giáo d y Ch n l m ngh là ch n nh m b c Trung h c ho c Đ i h c, c a bác sĩ… Chính vì th m t ngh không tương thích mà ch đ nh hư ng vào nh ng ngh có s đào t o b c v i mình. đây có hai ý: ngh Đ i h c. mình ch n ph i là ngh mình thích, đương nhiên, nhưng còn 2/ Thành ki n v i m t s ngh trong xã h i, ch ng h n, ph i xét đ n y u t tương h p. coi lao đ ng chân tay là ngh th p hèn, chê nhi u Tương h p ch y u v hai m t: công vi c d ch v là không “thanh l ch”… Thư ng ph m ch t và năng l c. Ngoài thư ng, nh ng b n này không th y h t ý nghĩa c a ra, còn ph i xét đ n gi i tính, y u t lao đ ng ngh nghi p, đóng góp c a ngh v i s c kh e, hoàn c nh... và chí xã h i. Đã là ngh đư c xã h i th a nh n thì không th hư ng c a b n thân. nói đ n s cao sang hay th p hèn đư c.Y u t tương h p quan tr ng hơn c . N u khôngtương h p v i yêu c u c a ngh , dù ta có thích đ n 3/ D a d m vào ý ki n ngư i khác, không đ c l p vi cđâu, s m mu n cũng s b ngh đào th i. Hơn n a, s quy t đ nh ch n ngh . Vì th đã có nhi u b n ch n nghthích chưa ph i là s trư ng. S thích thiên v c m theo ý mu n c a cha m , theo ý thích c a ngư i l n,tính, không n đ nh. S trư ng m i là t ch t c a năng theo l i r rê c a b n bè. Cách ch n ngh này đã d nl c, n đ nh hơn, b n v ng hơn. đ n nhi u trư ng h p chán ngh vì không phù h p. 13
 14. 14. 4/ B h p d n b i v ngoài c a ngh , thi u hi u bi t 7/ Không đánh giá đúng năng l c lao đ ng c a b nn i dung lao đ ng c a ngh đó. Ví d , như v i các thân nên lúng túng trong khi ch n ngh . Do đó, có haingh di n viên đi n nh, d n chương trình, ngư i tình tr ng thư ng g p: ho c đánh giá quá cao năngm u th i trang… r t h p d n v i các b n tr , nhưng l c c a mình, ho c đánh giá không đúng m c vàđ th o ngh thì ph i rèn luy n gian kh , vì v y không tin vào b n thân. C hai trư ng h p đ u d ncũng d gây nh m l n đ i v i ai ch thích v hào đ n h u qu không hay: N u đánh giá quá cao khi vàohoa b n i c a ngh đó. Ho c nhi u b n thích đi ngh s v p ph i tình tr ng ch quan ban đ u, th tđây đi đó nên ch n ngh thăm dò đ a ch t, khi vào v ng lúc cu i. Còn n u đánh giá quá th p, chúng ta sngh , th y công vi c c a mình g n v i r ng núi, không dám ch n nh ng ngh mà đáng ra là nên ch n.quanh năm ph i ti n hành công vi c kh o sát, ít có Có trư ng h p ng nh n mình có năng khi u v nghd p ti p xúc v i cu c s ng thành th , thi u đi u ki n h p d n, th i thư ng mà ch n ngh , khi vào ngh g pđ giao lưu văn hóa và khoa h c, do đó t ra chán th t b i s chán n n.ngh . Có ngư i ch tin vào qu ng cáo c a các cơ sđào t o mà ch n ngh vào h c cũng s d chán 8/ Thi u s hi u bi t v th l c và s c kh e c a b ntrư ng, chán ngh . thân, l i không có đ y đ thông tin v nh ng ch ng ch đ nh y h c trong các ngh . Đi u này cũng r t d5/ Cho r ng đ t thành tích cao trong vi c h c t p gây nên nh ng tác h i l n: ngư i y u tim l i ch nm t môn văn hóa nào đó là làm đư c ngh c n đ n ngh nuôi d y tr , ngư i hay viêm h ng và ph i l itri th c c a môn đó. Ví d , có ngư i h c gi i môn đ nh hư ng vào ngh d y h c, ngư i có b nh ngoài daVăn đã ch n ngh làm phóng viên báo chí. Đúng là l i đi vào ngh “d u m ”…ngh này c n đ n ngư i vi t văn hay, di n đ t tưtư ng rành m ch. Song, n u không nhanh nh n, THI U HI U BI T NH NG YÊU C U C A NGHtháo vát, năng đ ng, dám xông xáo… thì không ththeo đu i ngh này đư c. Sai l m đây là do không Ngh trong xã h i h t s cth y r ng năng l c đ i v i môn h c ch là đi u ki n đa d ng và nh ng yêu c uc n, ch chưa là đi u ki n đ đ theo đu i ngh c a ngh đ t ra cho ngư imình thích. lao đ ng cũng h t s c khác nhau. Ngoài nh ng6/ Có quan ni m “tĩnh” v tính ch t, n i dung lao yêu c u chung nh t làđ ng ngh nghi p trong các lĩnh v c s n xu t, quên lòng yêu ngh , ý th cm t nh ng tác đ ng m nh m c a cách m ng khoa trách nhi m, lương tâmh c công ngh ngày nay. Vì v y, có b n cho r ng ngh nghi p… còn c nh c xong c p I là đ ki n th c đ xin vào h c ngh quan tâm tránh nh ngt i các trư ng d y ngh . Có b n l i nghĩ, v i v n khuy t t t c a cơ th . H uli ng l p 12, mình h c trư ng ngh nào mà ch ng như các “thi u sót” đóđư c. Th c ra, ngh nghi p luôn thay đ i n i dung, không h i gì đ n s c kh e,phương pháp, tính ch t lao đ ng c a nó. Ngư i lao nhưng chúng l i không cho phép ta làm ngh này hayđ ng không luôn luôn h c h i, trau d i năng l c thì ngh khác. Ví d , v i ngh thêu th công, ch c n haykhó có th đáp ng v i yêu c u v năng su t và hi u ra m hôi lòng bàn tay là các b n không th làm t tqu lao đ ng. công vi c k thu t c a ngh đó, m c dù m hôi tay 14
 15. 15. không làm cho b n suy gi m th l c. Ngh đòi h i dài hàng tháng. C hai đ u c n s c kh e t t, d o dai,đ ng bên máy không cho phép tuy n ngư i m c t t nhưng m t bên dùng cơ b p, bên kia dùng trí óc.bàn chân b t (s ti p xúc c a bàn chân đ i v i m t đ tquá l n). V y, khi ch n ngh m i ngư i chúng ta ph i bi t ngh có yêu c u như th nào đ i v i ngư i lao đ ng. KhôngCó nh ng ngh nhìn hình th c b ngoài thì gi ng có đ nh ng ph m ch t tâm lý và sinh lý đ đáp ngnhau, nhưng nh ng yêu c u đ lao đ ng thu n ti n yêu c u c a m t ngh c th thì đ ng ch n ngh đó.v i ngư i lao đ ng l i khác nhau. Ví d như công vi c Ví d : Ngư i ph n ng ch m ch p không nên vàoc a ngư i lái xe v n t i và ngư i lái xe c n tr c, c hai ngh lái xe, ngư i tính quá hi u đ ng, không nênđ u cùng ng i sau tay lái, đi u khi n t c đ xe luôn ch n ngh đi u đ ng thông tin giao thông, đi n l c,thay đ i và đòi h i ngư i lao đ ng không đư c m c qua h th ng m ng màn hình…ch ng mù màu, ch ng ng g t, l i ph i có ph n ngnhanh. THI U THÔNG TIN V TH TRƯ NG LAO Đ NGNhưng đ i v i lái xe c n tr c, do xe c n tr c khi nângchuy n m t kh i lư ng hàng l n nên không đư c đ Th trư ng lao đ ng là ph m trù kinh t c a n n kinhnơi có m t ph ng nghiêng quá ba đ vì nó r t d b l t t hàng hóa v n đ ng theo cơ ch th trư ng. Nó hìnhxe, ngư i lái xe c n tr c ph i có năng l c b ng m t đ thành, phát tri n và ho t đ ng trong m i quan h h uđánh giá đ nghiêng c a m t đ t nơi đ xe th t chính cơ v i các th trư ng khác (th trư ng hàng hóa, thxác và ph i c m nh n đư c t c đ và hư ng gió b ng trư ng ti n t ...) trong m t th trư ng xã h i th ng nhda c a mình, vì khi quay c n tr c đang móc hàng ph i nh t. Th trư ng lao đ ng bi u hi n quan h lao đ ngtính đ n t c đ và hư ng c a gió. Ch v i ngư i có di n ra gi a m t bên là ngư i lao đ ng và m t bên lànăng l c như v y m i h n ch đư c tai n n khi c u m t ngư i s d ng lao đ ng d a trên nguyên t c th av t n ng. thu n, thông qua các h p đ ng lao đ ng.Ngh nào cũng yêu c u ngư i lao đ ng ph i chú ý vào Ngư i lao đ ng đư c đào t o ho c không đư c đàocông vi c. Có ngh đòi h i ngư i lao đ ng ph i t p t o đ u tham gia vào th trư ng lao đ ng và b chitrung s chú ý vào m t đ i tư ng (quan sát màn hình ph i b i quy lu t c nh tranh, thuê mư n, l i nhu n vàc a máy vi tính…), nhưng có ngh c n ngư i lao hi u qu . Do v y, ngư i lao đ ng ph i quan tâm đ yđ ng s phân ph i chú ý đ n nhi u đ i tư ng trong đ t i ch t lư ng (tri th c, k năng, k x o) - giá thànhcùng m t lúc (d y h c, hu n luy n phi công, đi u đ ng - th i đi m (đáp ng) khi h tham gia vào th trư ng ga…). L i có ngh c n đ n s di chuy n chú ý, t c là lao đ ng. Đó là yêu c u h t s c kh t khe đòi h i s tíchnhanh chóng chuy n chú ý t đ i tư ng này sang đ i lũy kinh nghi m và h c ngh su t đ i c a ngư i laotư ng khác (lái xe, lái tàu, phiên d ch…). đ ng n u như h mu n có vi c làm và thu nh p cao.Ngh nào cũng yêu c u con ngư i có th l c t t, d o Thông tin v th trư ng lao đ ng: là nh ng thông tindai trong công vi c. Song có ngh c n đ n s d o dai v nhu c u s d ng nhân l c c a t nh, thành phv cơ b p, có ngh l i đòi h i s d o dai c a h th n trong k ho ch năm: nhu c u s d ng nhân l c cáckinh. Ngư i công nhân b c vác b n c ng ph i liên t c lo i cho các vùng kinh t tr ng đi m, khu côngbê vác n ng hay lái xe chuy n hàng nhi u gi liên t c. nghi p, khu ch xu t và cho các lo i doanh nghi p vàCòn ngư i nghiên c u khoa h c có khi ph i đ c li n 10 liên doanh c a các thành ph n kinh t khác.gi m t ngày thư vi n, hơn n a vi c đó thư ng kéo 15
 16. 16. THI U ĐI U KI N TÀI CHÍNH Đ THEO H C NGHNhi u ngư i đã ch n đư c ngh phù h p nhưng thi u s h ng thú v i nó không. N u không thích thì đ ngđi u ki n tài chính theo h c như không đ ti n đóng ch n. Đó là nguyên t c. Chúng ta không th thay đ ih c phí, không có đi u ki n tr đi h c. Nhi u gia ngh d như thay đ i cái áo đư c. Hơn n a, ta khôngđình có con thi đ vào trư ng Đ i h c nhưng đành d gì đ n v i ngh khác theo s thích c a b n thânph i cho con nhà vì thu nh p c a gia đình không đ mình ngay sau khi ta chán cái ngh đã ch n…s c cung ng cho vi c h c c a con em. Ch khi nào thích ngh c a mình thì cu c s ng riêng2/ ĐI U KI N CH N NGH ĐÚNG m i thanh thoát. Chúng ta m i g n bó v i công vi c,Khi b n đã hi u rõ các nguyên nhân khi n b n ra v i đ ng nghi p, v i nơi làm vi c.quy t đ nh sai l m khi ch n ngh thì đi u ki n đch n ngh đúng đơn gi n là b n ph i tránh xa các 2/ Tôi có th làm đư c ngh gì?nguyên nhân d n đ n s sai l m đó, c th là khi b t Đ tr l i câu này, ph i t ki m tra năng l c c a mình.đ u ch n cho mình m t ngh , b n c n xác đ nh: Năng su t lao đ ng c a chúng ta có cao hay không là■ Thái đ đúng do năng l c c a chúng ta đ t trình đ nào.■ Các yêu c u c a ngh■ Th trư ng lao đ ng Các b n nên nh r ng, có nh ng ngh b n thích■ Năng l c tài chính nhưng l i không làm đư c (thi u năng l c tương ng). Song cũng có ngh b n làm đư c nhưng l i khôngTi p theo, b n c n: thích nó. Vì th sau khi câu h i th hai đư c gi i đáp,■ Lý gi i vì sao ch n ngh này mà không ch n ngh kia ta l i ph i đ i chi u xem nó có th ng nh t v i câu h i■ Tr l i đư c ba câu h i m u ch t: mu n, có th , c n ph i th nh t hay không.■ Th c hi n các bư c ch n ngh 3/ Tôi c n làm ngh gì?Lý gi i vì sao ch n ngh này mà không ch n ngh kia Có nh ng ngh đư c các b n thích, các b n l i có Đ tr l i câu h i t i sao c n tìm hi u c n k m i năng l c đ i v i chúng, song nh ng ngh đó l i không tương quan gi a hai y u t : đ c đi m, yêu c u c a n m trong k ho ch phát tri n thì cũng không th ngh và đ c đi m c a b n thân xem có phù h p v i ch n đư c. Vì v y, đ tr l i câu h i này, ta ph i căn c nhau không. vào k ho ch s n xu t c a đ a phương, k ho ch phát Khi đ n đo cân nh c v ngh c n chú ý t i nh ng tri n ngành ngh đ a bàn t nh, huy n, k ho ch m t khó, không h p d n c a ngh . tuy n sinh c a các trư ng Đ i h c, Cao đ ng và trư ng ngh , kh năng tìm đư c vi c làm khi h c xong ngh . N i dung lao đ ng H ng thú C n bi t đ nh hư ng vào nh ng ngh c n và có đi u Đi u ki n lao đ ng Khuynh hư ng ki n phát tri n, đi u ch nh h ng thú vào nh ng ngh và yêu c u c a ngh Năng l c c a b n thân đó và t rèn luy n đ có năng l c đ i v i chúng. Ngày nay l i ph i ch n ngh sao cho d chuy n ngh khiTr l i đư c ba câu h i m u ch t: tình th b t bu c.MU N, CÓ TH , C N PH I Ba câu h i trên c n đư c m i ngư i gi i đáp trong s1/ Tôi thích ngh gì? cân nh c đ ng th i. Như v y, vi c ch n ngh s v aCâu này nên tr l i trư c tiên. Mu n làm ngh gì, trư c đáp ng đư c yêu c u nhân l c c a xã h i, v a b oh t b n thân ta có thích nó hay không, t c là có th c đ m m c đ phù h p v i h ng thú, s thích, s trư ng và năng l c c a t ng cá nhân. 16
 17. 17. Th c hi n các bư c ch n ngh Bư c 3: Ti p theo nhóm ngh hãy ch n l y m t nghtrên cơ s b ng phân lo i ngh trong nhóm. Ví d : trong nhóm ngh d ch v ch n ngh hư ng d n viên du l chBư c 1: Xác đ nh lo i ngh (lĩnh v c l n Bư c 4: Ch n trư ng có đào t o ngành ngh đóc a ho t đ ng) theo d u hi u đ i tư ng lao đ ng V N Đ CH N TRƯ NG Sau khi b n ch n đư c ngành ngh phù h p thì b nNgư i - Thiên nhiên Ngư i - K thu t c n ph i xác đ nh b n mu n h c ngành này b c h c nào và h c đâu. Đ xác đ nh đư c đi u đó, b n c n tham kh o nh ng l i khuyên sau đây: Đ i tư ng lao đ ng ■ B n c n n m h c l c c a b n các môn thu c kh i thi mình ch n m c nào. N u b n ch n m t ngànhNgư i - Ngư i Ngư i - D u hi u Ngư i - Ngh thu t h c nào đó nhưng chưa t tin vào h c l c c a mình, b n có th m nh d n ch n m t trư ng có đi m chu n th p hơn (các trư ng ĐH vùng, trư ng đ a phương…) ho c nh m đ n b c h c Cao đ ng, TCCN, Trung c p Các quá trình sinh v t ngh sau đó liên thông lên Đ i h c, Cao đ ng; ho c S phù h p v i em K thu t ch n các trư ng ngoài công l p. B n nên ch n nh ng hay không n u em trư ng có đào t o liên thông ngay t i trư ng ho c làm vi c v i đ i Con ngư i nh ng trư ng có liên k t đào t o liên thông v i các tư ng lao đ ng là trư ng Đ i h c khác. Ch s , con s Ngh thu t ■ B n c n ph i tham kh o đi m chu n các năm trư c c a trư ng mình đ nh ĐKDT đ đ i chi u v i m cBư c 2: Thu nh lĩnh v c ho t đ ng, ch n đ n đi m t i thi u d ki n c a mình có th đ t đư cngành, nhóm ngh trong lo i ngh đó kh i d thi (lưu ý: nên ch n trư ng có m c đi m chu n chênh l ch th p hơn so v i đi m d ki n mình đ t t 1 - 2 đi m). Giáo d c ■ B n c n thư ng xuyên theo dõi thông tin qua báo, Yt đài, m ng Internet đ n m b t nh ng thông tin m i Ngư i - nh t v tuy n sinh. M t s trang tiêu bi u như: Công an Ngư i ■ B Giáo d c và Đào t o: www.ts.edu.net.vn Tòa án (C ng thông tin thi và tuy n sinh) ■ B Giáo d c và Đào t o: www.moet.gov.vn D ch v ■ Trư ng đ i h c Hoa Sen: www.tuyensinh.hoasen.edu.vnNgân Tài B o Thương Du Khách Nhà ■ Báo Thanh niên: www.thanhnien.com.vnhàng chính hi m m i l ch s n hàng ■ Báo Tu i tr : www.tuoitre.vn 17
 18. 18. ■ B n cũng đ ng quên thư ng xuyên theo dõi tu và kh năng nh n th c, chưa th cho bi t v tính thông tin trên Website c a các trư ng. Đ ng th i, cách cá nhân và năng l c tinh th n. Mà đi u th hai lưu gi t t c các t g p, Brochure, c m nang tuy n (tính cách và tinh th n) đ c bi t quan tr ng hơn đi u sinh c a trư ng đ tham kh o. th nh t (trí tu và nh n th c). Nó nói lên nh ng ph m ch t đ c trưng c a con ngư i và nh ng giá tr b n ■ Xem xét đi u ki n kinh t , hoàn c nh gia đình c a thân c a ngư i đó tương thích (ho c không tương mình có phù h p v i m c h c phí c a trư ng đã thích) v i ngh nào. Ngh s ch n và "yêu" ngư i nào ch n không? N u có đi u ki n tài chính, b n cũng không ch thành th o k năng làm vi c, nó còn kén có th quan tâm đ n các trư ng c a nư c ngoài, ch n nh ng ai có m t tâm h n và thái đ làm vi c không thi tuy n theo quy đ nh c a B . tương x ng v i ngh .TH C HI N PHƯƠNG PHÁP TR C NGHI M Nói m t cách d hi u hơn, ch s thông minh (IQ) chN u b n v n còn hoang mang sau khi th c hi n các nói lên đư c ngư i đó m nh hay y u v s c h c vàbư c ch n ngh thì phương pháp tr c nghi m khách năng l c nh n th c, nghĩa là m i xác đ nh đư c ph nquan ph n nào cũng có th giúp ta bi t đư c v cơ Trí, trong khi nhân cách c a m i ngư i l i g m t ib n, ta có h p (hay không h p) v i ngh đ nh ch n. thi u 5 y u t : Nhân, L , Nghĩa, Trí, Dũng. B n ph nHi n nay, trên m ng lư i tư v n giáo d c, có nhi u còn l i (ngoài Trí) ph i đư c đo đ c b ng nh ng ch strung tâm tư v n hư ng nghi p mà t i đó có c tr c khác, trong đó, riêng ch s c m xúc (EQ) là đo g nnghi m hư ng nghi p ho c t i trang Tư v n ch n đư c c Nhân, L , Nghĩa... Chính nh ng giá tr đó nóingành ngh c a ĐH Qu c gia TP.HCM: lên ph n "h n" c a con ngư i tr c ti p liên quan đ nhttp://aad.vnuhcm.edu.vn/huongnghiep ngh nghi p. Tâm lý h c hi n đ i đã kh ng đ nh đi u này. Các nhà doanh nghi p kh kính và thành côngTr c nghi m hư ng nghi p là m t lo i hình tr c (theo nghĩa chân chính) đ u có ch s EQ và AQ caonghi m khách quan hư ng v vi c ch n đoán và phát ch không nh t thi t IQ cao.hi n nh ng đ c đi m tư ch t c a cá nhân đ i v i nghnghi p. K t qu tr c nghi m này đư c coi là cơ s khoa IQ c n cho con ngư i khi nghiên c u sâu v khoa h ch c đ tư v n hư ng nghi p, góp ph n h tr cho h c t nhiên và k thu t. EQ giúp ngư i đó tìm hi u sâu vàsinh t hi u mình m t cách khách quan hơn. T đó bi t th m đư m nhi u v khoa h c xã h i và nhân văn. Tiêuch n h c ngành ngh nào cho phù h p, đ ng th i chí đ c trưng đ đo đ c v IQ là tư duy lôgic, v EQ làtránh đư c nh ng ngh không phù h p. tư duy nhân văn. IQ giúp t o nên k năng h c và khámTrong bài tr c nghi m, ngoài IQ test (đo ch s thông phá, EQ giúp hình thành k năng s ng và tr i nghi m.minh – Intelligent Quotient), còn thêm lo i hình tr c Th c ch t EQ cũng đo s thông minh dư i m t hìnhnghi m khác như EQ test (đo ch s c m xúc - Emotion thái khác: IQ thiên v thông minh lý trí (mang tínhQuotient), AQ test (đo ch s vư t khó - Adversity Quo- logic), EQ thiên v thông minh c m xúc (mang tínhtient), CQ test (đo ch s sáng t o - Creation Quo- nhân b n). B i v y, EQ còn đư c hi u là trí tu c m xúctient)... Bài tr c nghi m có ít nh t hai lo i test: IQ và EQ - th trí tu bao quát, th m đ m ch t ngư i, còn đư cs cho s ch n đoán g n chính xác. g i là văn hóa ngư i. Thông thư ng, nh ng ai có IQ và EQ đ u cao thì đa năng, gi i nhi u ngh thu c c haiTrư c đây, ngư i ta ch d a vào k t qu c a IQ test. lĩnh v c: khoa h c t nhiên và khoa h c xã h i.Nhưng k t qu c a IQ test ch cho ta bi t v s c b t trí 18
 19. 19. TH C HÀNH: NGH NÀO C A B N?B n có tin không, nh ng vi c b n thích làm trong th i C. Làm vư n ho c “đ i tu” l i nhà c agian r nh có th ti t l m t vài “đ u m i” v kh năng D. Làm thơcũng như ngh nghi p thích h p nh t v i b n đ y.Bài tr c nghi m sau đây s giúp b n khám phá nh ng 6. N u đư c ch n xem m t b phim, b n s ch nkh năng ti m n c a b n thân. Đây cũng là m t cách lo i phim nào sau đây?tư v n hư ng nghi p theo tr c ngh m. A. Hài k ch lãng m n B. K ch tính, ma quái, n ng v suy nghĩ1. N u b n có m t bu i t i r nh thì b n s mu n C. Phim hành đ ng và phiêu lưulàm gì hơn? D. Các lo i phim “ch ng gi ng ai”, khó hi u, ít ngư iA. Ti c tùng xemB. nhà và “lư t” netC. Làm nh ng vi c mình yêu thích như c m đ u vào 7. N u tham gia vào m t công tác xã h i, b n ssách ho c thi t k mô hình ch n:D. Đi xem phim A. M t nhóm th t đông và càng vui càng t t B. Nhóm nh , nhưng sôi n i và có th tranh lu n v i2. M c nào sau đây c a t báo mà b n thư ng nhau“nghía” qua đ u tiên? C. Nhóm có ngư i bi t chơi th thaoA. M c l i khuyên ho c thư tòa so n D. Nhóm có m t vài ngư i th t thú vB. Tin t cC. Th thao 8. N u b n có cơ h i tham gia vào m t chương trìnhD. Gi i trí th c t , b n s ch n: A. M t chương trình mà nh ng k năng cá nhân có th3. B n thích làm gì nh t khi đi d ti c? giúp b n chi n th ng như chương trình “Ngư i s ngA. Chào h i và làm quen v i m i ngư i sót”, “Nhân viên t p s ”, “Ngư i đ c thân”B. Tranh lu n v m t s ki n đang “nóng” B. Không chú ý, b n nghĩ r ng nh ng chương trình nhưC. Dùng món đ ngu i khai v v y ch t n th i gian mà thôiD. Vui chơi C. M t chương trình có th mang l i cho b n nhi u cơ h i đ th c hành và c i thi n m i th như “Thương4. N u đư c t ng sách, b n thích đư c t ng lo i trư ng”sách nào sau đây? D. M t chương trình mà b n có th chi n th ng b ngA. “Món soup cho tâm h n” tài năng cá nhânB. “L ch s v n t t c a các th i đ i”C. “Nguyên lý v n v t” 9. B n bè thư ng nói v b n b ng c m t nào sauD. M t quy n sách v ngh thu t có nhi u hình nh đây?“đ c” A. Hòa đ ng B. Thông minh5. B n mu n làm gì nh t trong th i gian r nh r i? C. Khéo tayA. H n b n đi u ng cà phê D. Sáng t oB. Ng i lỳ trong phòng riêng 19
 20. 20. C AB NN u b n ch n “A” nhi u nh t, công vi c c a b n ch c ch n liên quan đ n vi cgiao ti p v i nhi u ngư i. Đó có th là m t vi c liên quan đ n các ho t đ ngnhư d y b o, đàm phán, ch d n, c v n, qu n lý, thuy t ph c, cung c p, nói, trlý. Ngh phù h p v i b n:Giáo viên, qu n lý nhân s , ti p viên hàng không, giáo viên m m non, nhânviên bán hàng, tư v n ngh nghi p…N u b n ch n “B” nhi u nh t, ch c ch n b n s làm công vi c liên quan đ ntin t c, tài li u: t ng h p, phân tích, biên t p, s d ng máy tính, sao chép ho cso sánh. Ngh phù h p v i b n: Nhân viên thư vi n, biên t p viên, chuyên viênthi t k Web, k toán, đi u tra viên, nhà t ch c chuyên nghi p…N u b n ch n “C” nhi u nh t, b n s làm các công vi c liên quan đ n máymóc, đ v t liên quan đ n các ho t đ ng: đi u ch nh, nh ng công vi c đòi h icó tính chính xác, qu n lý, lái xe, đi u khi n máy móc, bán hàng, b o trì máymóc, đóng gói hàng hoá. Ngh phù h p v i b n:B p trư ng, nhân viên s a ch a, th m c, buôn bán, bác s thú y, công nhân cơkhí…N u b n ch n câu “D” nhi u nh t, công vi c c a b n ch c ch n liên quan đ ns sáng t o.Ngh phù h p v i b n: nhà văn, nhi p nh, ca s , trang trí n i th t, h a s đho , thi t k th i trang… 20
 21. 21. Tìm hi u h th ng giáo d c qu c dân vi t nam 21
 22. 22. GI I THI UH TH NG GIÁO D C NGH NGHI P VÀ GIÁO D C Đ I H C THEO LU T GIÁO D CGIÁO D C Đ I H CCác trư ng ĐH, CĐ, H c vi n c a nư c ta đư c phân V a làm v a h clo i như sau: - Là hình th c đào t o dành cho ngư i v a làm - Theo hình th c s h u: Công l p và Ngoài Công v ah c l p - Đ i tư ng: cán b , công nhân, nhân viên có - Theo lĩnh v c và ngành: trình đ chuyên môn Sơ c p, Trung c p; t t • Đa lĩnh vực nghi p THPT ho c tương đương; có ít nh t 1 • Đa ngành cùng một hoặc hai lĩnh vực năm kinh nghi m làm vi c • Chuyên ngành/ chuyên sâu - Hình th c: h v a làm v a h c (t i ch c cũ), h - Theo kh i trư ng: bao g m 9 kh i: công nghi p, đào t o t xa nông lâm ngư nghi p, kinh t , pháp lý, khoa h c cơ - Văn b ng t t nghi p đư c nhà nư c công nh n b n, y t , th d c th thao, văn hoá ngh thu t, sư có giá tr tương đương văn b ng t t nghi p ph m. chính quy. - Theo hình th c đào t o: Đào t o chính quy H TH NG ĐÀO T O LIÊN THÔNG - Là hình th c đào t o t p trung t i trư ng - Là hình th c đào t o t p trung t i trư ng - Đ i tư ng: h c sinh THPT, cán b , nhân viên, công - Đ i tư ng: nh ng ngư i đã có b ng t t nghi p nhân, nông dân, b đ i xu t ngũ… có b ng t t TCCN ho c CĐ có nhu c u h c t p lên trình đ nghi p THPT, TCCN, có đ s c kho CĐ ho c ĐH - Th i gian đào t o: - Hình th c tuy n sinh: thi tuy n • Cao đẳng: 3 năm • Tốt nghiệp TCCN, CĐ loại khá trở lên: tham • Đại học: 4 - 6 năm tùy ngành học gia thi tuy n đư c ngay • Tốt nghiệp TCCN, CĐ thấp hơn loại khá: phải có ít nh t 1 năm kinh nghi m làm vi c 22
 23. 23. - Th i gian đào t o: bưu đi n, kinh t - d ch v , văn hoá - ngh thu t, y • Đối với người tốt nghiệp cùng ngành đào tạo t - th d c th thao, sư ph m, kh i khác - TCCN liên thông lên CĐ: 1,5 - 2 năm - Hình th c đào t o: - TCCN liên thông lên ĐH: 2,5 - 4 năm • Chính quy: đào tạo tập trung tại trường - CĐ liên thông lên ĐH: 1,5 – 2 năm + Đ i tư ng tuy n sinh: t t nghi p THCS, THPT • Đối với người tốt nghiệp khác ngành đào tạo, + Th i gian đào t o: t 1 đ n 4 năm tùy theo nhưng cùng m t kh i ngành: ph i h c b ngành ngh và trình đ c a ngư i h c sung m t kh i lư ng ki n th c trư c khi d + Hình th c tuy n sinh: xét tuy n tuy n (th i gian h c không tính vào th i gian • Giáo dục thường xuyên: đào tạo không tập trung, đào t o liên thông) thư ng dành cho cán b , công nhân viên đang làm vi c (v a làm v a h c), thư ng h c bu i t i, h c t xaGIÁO D C NGH NGHI P (TCCN VÀ NGH ) 2. ĐÀO T O NGH Hình th c đào t o:1/ ĐÀO T O TCCN • Hệ đào tạo dài hạn (hệ chính quy): đào tạo tập- Nhi m v : đào t o cán b có trình đ Trung c p v trung t i trư ngk thu t, kinh t , văn hoá, ngh thu t, giáo d c, y - Đ i tư ng tuy n sinh: t t nghi p THCS, THPTt … g n h c t p v i lao đ ng s n xu t theo ngành - Th i gian đào t o: t 1 đ n 4 năm tùy theongh , v i nghiên c u và th c nghi m khoa h c. ngành ngh và trình đ c a ngư i h c- Phân lo i: - Hình th c tuy n sinh: tùy ngành ngh • Theo cấp quản lý: trung ương và địa phương • Hệ đào tạo ngắn hạn: đào tạo không tập trung, • Theo hình thức sở hữu: công lập và ngoài công theo nhu c u c a ngư i h c l p • Theo ngành: bao gồm các khối: công nghiệp, xây d ng, nông - lâm ngư - nghi p, giao thông -Gi i thi u h th ng d y ngh theo lu t Lao đ ng 23
 24. 24. Đ hình dung t ng th h th ng giáo d c hi n nay, các b n có th tham kh o ví d dư i đây: 24
 25. 25. Tìm Nh ng đi u c n bi t khi đăng ký d thi tuy n sinh (*)Hư ng d n làm h sơ đăng ký d thi (*)(*) Theo quy ch tuy n sinh năm 2011 25
 26. 26. NH NG ĐI U C N BI T1/ Đi m sàn là gì?- Là m c đi m xét tuy n t i thi u đ các trư ng nh n đơn 10/ M i thí sinh s có 3 nguy n v ng ng v i 3 đ t xét tuy n:xét tuy n c a thí sinh thi theo đ thi chung c a B Giáo d c • Nguyện vọng 1 (NV1) là nguyện vọng vào học tại một trườngvà Đào t o. đư c thí sinh đăng ký ngay th i đi m đăng ký d thi và ghi- Do B Giáo d c và Đào t o quy đ nh. tr c ti p trên h sơ đăng ký d thi cho dù trư ng đó có t ch c thi hay không2/ Đi m chu n là gì? • Nếu không trúng tuyển NV1, thí sinh sẽ được trường có- Là m c đi m trúng tuy n c a t ng trư ng, t ng ngành. nguy n v ng h c c p cho 2 phi u ch ng nh n k t qu s 1 và- Cao hơn ho c b ng đi m sàn. s 2. Phi u s 1 dùng đ xét đ t 2 • Nếu không trúng truyển Nguyện vọng 2 thì dùng phiếu số 23/ Áp d ng phương pháp 3 chung: ngày thi chung, đ thi đ tham gia xét đ t 3chung và s d ng k t qu xét tuy n chung. Lưu ý: trư ng ch c p phi u ch ng nh n k t qu khi thí sinh đ t4/ N i dung đ thi ra theo hư ng ki m tra ki n th c cơ b n, đi m sàn Cao đ ng tr lênbám sát chương trình THPT, ch y u là l p 12, không quákhó, không quá ph c t p, không đánh đ , phù h p v i th i • Mỗi thí sinh chỉ có thể ghi 1 nguyện vọng của mình (NV1) vàogian làm bài, có kh năng phân lo i thí sinh. m c 2 c a h sơ đăng ký d thi n u trư ng mà thí sinh mu n theo h c có t ch c thi5/ Đ thi g m 2 ph n (ngo i tr các môn thi năng khi u): • Lưu ý mục 3 của hồ sơ đăng ký dự thi không phải là nơi ghiph n chung (b t bu c) và ph n riêng (t ch n). Đ i v i c a NV2ph n riêng, thí sinh t ch n 1 trong 2, n u làm c 2 ph n t • Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, CĐ không tổch n thì b coi là ph m quy và b đi m 0 ph n t ch n. ch c thi tuy n ho c b c CĐ c a trư ng ĐH, thì ph i khai h sơ như sau:6/ Đi m ưu tiên chênh l ch gi a các nhóm đ i tư ng là 1.0 • Mục 2: ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi của trường màđi m và gi a các khu v c là 0.5 đi m thí sinh thi nh (không ghi mã ngành) ho c trư ng có t ch c thi (đ i v i nguy n v ng h c CĐ t i trư ng ĐH có t ch c thi)7/ Thí sinh có nguy n v ng h c trư ng nào thì làm h sơ • Mục 3: ghi tên trường, ký hiệu trường, khối thi, mã ngành củađăng ký d thi vào trư ng đó. Trong trư ng h p trư ng thí trư ng không t ch c thi ho c c a h CĐ c a trư ng ĐH màsinh có nguy n v ng h c không t ch c thi, thí sinh đăng thí sinh có nguy n v ng h c (NV1)ký thi t i m t trư ng có t ch c thi (mư n trư ng) và ghi rõ • Sau khi có kết quả thi, thí sinh sẽ gặp một trong ba tìnhnguy n v ng là d thi/ xét tuy n vào trư ng có nguy n hu ng sau:v ng h c, photocopy m t trư c phi u đăng ký d thi đ g i • Trúng tuy n NV1: nh n gi y báo trúng tuy n (không đư ccho trư ng có nguy n v ng h c. tham gia xét NV2, NV3) => chu n b h sơ nh p h c • Không trúng tuy n NV1, k t qu thi th p hơn đi m sàn8/ Thí sinh có nguy n v ng h c b c CĐ c a trư ng ĐH s CĐ: nh n phi u báo đi m, không đư c xét NV2, NV3 => chn p h sơ vào trư ng có nguy n v ng h c và ghi rõ ngành, đư c xét vào các trư ng TCCN, trung c p nghb c CĐ m c s 3. • Không trúng tuy n NV1, đi m thi cao hơn ho c b ng đi m sàn CĐ: nh n đư c 2 gi y ch ng nh n k t qu thi s 19/ Thí sinh đã trúng tuy n vào m t trư ng (ho c m t và s 2 => dùng gi y ch ng nh n k t qu thi s 1 đăng ký xétngành) thì không đư c s d ng k t qu thi c a kh i thi đó NV2, dùng gi y ch ng nh n k t qu thi s 2 đăng ký xét NV3xét tuy n vào trư ng khác (ngành khác). (theo th i gian và quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o) 26
 27. 27. M T S LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINH D THI KỲ THI TUY N SINH Đ I H C,HƯ NG D N LÀM H SƠ THI TUY N SINH CAO Đ NG T I TRƯ NG Đ I H C HOA SEN1/ H sơ đăng ký d thi (theo m u c a B Giáo d c A. TRƯ C NGÀY THIvà Đào t o) g m có: Question 1 (Q.1): Thí sinh nh n gi y báo d thi đâu? • Một túi hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2. Answer 1 (A.1): Thí sinh nh n gi y báo d thi t i nơi n p • Ba ảnh 4 x 6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm h sơ đăng ký d thi. sinh, mã ĐV ĐKDT c a thí sinh m t sau (m t nh dán trên túi đ ng h sơ, hai nh n p cho trư ng). Q.2: N u chưa nh n đư c gi y báo d thi ho c b m t gi y báo d thi thì có đư c c p l i hay không? • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu A.2: N u thí sinh chưa nh n đư c gi y báo d thi, thí tiên (n u có). sinh có th đ n Trư ng Đ i h c Hoa Sen đ đư c c p l i • Ba phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên và đem theo các gi y t sau: l c c a thí sinh. • Công văn/ giấy giới thiệu của nơi nộp hồ sơ đăng ký • Lệ phí đăng ký dự thi. d thi • Phiếu số 22/ H sơ đăng ký xét tuy n g m có: • 2 ảnh 4 x 6 • Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh do các trường • Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh t ch c thi c p (có đóng d u đ c a trư ng). • Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên Đ i v i trư ng h p thí sinh sau khi nh n đư c gi y báo l c c a thí sinh. d thi nhưng b m t trư c ngày thi, thí sinh cũng liên h • Lệ phí xét tuyển. Trư ng Đ i h c Hoa Sen đ đư c c p l i. Khi đi đem theo các gi y t như trên và đơn xin c p l i gi y báo thi.3/ Th t c n p h sơ l phí đăng ký d thi: • Nộp hồ sơ, lệ phí ĐKDT tại nơi tiếp nhận (trường Q.3: Sau khi nh n gi y báo thi thí sinh c n ph i làm gì? THPT, S GD & ĐT ho c các trư ng có t ch c thi) A.3: Thí sinh ki m tra k thông tin trên gi y báo d thi theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. n u th y có sai sót ho c nh m l n thông tin (h tên/ • Sau khi nộp hồ sơ ĐKDT hoặc khi nhận giấy báo dự ngày tháng năm sinh/ đ i tư ng/ khu v c ưu tiên/ kh i thi, n u thí sinh phát hi n có nh m l n, thi u sót, thi/ trư ng đăng ký h c/ ngành h c) thí sinh ph i đi u ch nh trư c khi d thi. thí sinh ph i thông báo cho trư ng trư c ngày d thi đ k p s a ch a, b sung (trư ng không đi u Q.4: N u gi y báo thi sai, làm sao đ đi u ch nh? C n ch nh sau ngày d thi). đem theo gi y t gì? A.4: Thí sinh liên h đi u ch nh thông tin t i Trư ng Đ i4/ Th t c n p h sơ và l phí đăng ký xét tuy n: h c Hoa Sen và đem theo các gi y t sau: • Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển qua • Phiếu số 2 đư ng bưu đi n chuy n phát nhanh ho c tr c ti p • 02 ảnh 4 x 6 t i các trư ng theo đúng th i h n quy đ nh trong • Bản sao có công chứng Giấy CMND - Nếu điều chỉnh l ch công tác tuy n sinh ĐH, CĐ c a B Giáo d c và h tên/ ngày tháng năm sinh/ h kh u thư ng trú Đào t o. • Bản sao có công chứng Giấy khai sinh/ Hộ khẩu và gi y ch ng nh n đ i tư ng ưu tiên - N u đi u ch nh đ i tư ng ưu tiên 27 27
 28. 28. M T S LƯU Ý DÀNH CHO THÍ SINHD THI KỲ THI TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG T I TRƯ NG Đ I H C HOA SENQ.5: Thí sinh đi u ch nh, b túc h sơ d thi đâu? A.9: Khi d thi thí sinh đem theo:A.5: Trư c ngày thi các thông tin c n đi u ch nh thí sinh - Gi y báo d thi (đúng thông tin, có nh đư c đóngvui lòng liên h : d u giáp lai)- Trư ng Đ i h c Hoa Sen - Gi y ch ng nh n t t nghi p t m th i ho c b ng t t- 93 Cao Th ng, P.3, Q.3, TP.HCM nghi p THPTNgoài ra thí sinh c n theo dõi các thông báo c p nh t v - Gi y Ch ng minh nhân dântuy n sinh c a trư ng Đ i h c Hoa Sen trên website: - Đư c mang vào phòng thi: bút vi t, bút chì, compa,http://www.hoasen.edu.vn t y, thư c, máy tính đi n t (xem thêm danh sách các máy tính đư c đem vào phòng thi)B. TRONG NGÀY THI Q.10: Khi d thi thí sinh không nên đem theo gi y t ,Q.6: Thí sinh có c n ph i tham d bu i t p trung hay v t d ng gì?không? A.10: Thí sinh không đư c đem vào khu v c thi: gi yA.6: Thí sinh nên có m t trong bu i t p trung c a m i than, bút xóa, các tài li u, vũ khí, phương ti n k thu tđ t thi. Trong bu i t p trung, thí sinh đư c cán b coi thu phát, đi n tho i. Các trư ng h p vi ph m s đư cthi ph bi n th i gian bi u c a m i môn thi và các x lý theo quy ch Tuy n sinh.thông tin, quy đ nh, quy ch liên quan đ n kỳ thi. Thí sinh không nên đem theo tài s n có giá tr khi đi thi.Thí sinh c n có m t đ ki m tra các thông tin d thi H i đ ng tuy n sinh trư ng không ch u trách nhi mtrong danh sách t i phòng thi. Bu i t p trung c a m i n u x y ra m t mát.đ t thi là th i đi m cu i cùng đ thí sinh đi u ch nh saisót trong gi y báo d thi và b sung h sơ, các thông tin Q.11: Trong quá trình làm bài thi, thí sinh c n lưu ýđi u ch nh sau đó s không đư c xem xét. nh ng đi m gì? A.11: Trong lúc làm bài thi, thí sinh c n lưu ý nh ngQ.7: Khi đi u ch nh thông tin d thi ph i liên h b ph n đi m sau:nào, đâu? - Tuân th , th c hi n nghiêm túc các quy đ nh, n iA.7: Sau khi sinh ho t t i bu i t p trung, thí sinh c n quy phòng thiđi u ch nh thông tin d thi liên h t i Văn phòng H i - Ph i ghi ĐÚNG và Đ s báo danh và h tên vàođ ng Tuy n sinh, Trư ng Đ i h c Hoa Sen, lô 10 Công gi y thiviên ph n m m Quang Trung, Qu n 12, TP.HCM. - Bài làm ph i vi t rõ ràng, s ch s , dùng thư c g ch các ph n vi t h ng, không dùng bút xóa.Q.8: M t gi y báo d thi ho c gi y t tùy thân có d thiđư c không? Đ I V I CÁC MÔN THI TR C NGHI M, THÍ SINH C NA.8: N u trong th i gian thi thí sinh v n có th d thi LƯU Ý:n u b m t gi y báo thi. Thí sinh có m t t i văn phòng - Nghe k và th c hi n đúng theo hư ng d n c a Cánh i đ ng c a đi m thi trư c gi t p trung 15 phút đ b coi thi.đư c H i đ ng thi th c hi n các th t c cho thí sinh vào - Khi nh n gi y làm bài và đ thi, thí sinh c n ki m traphòng thi. k đ ch c ch n r ng: Đ thi có đ s lư ng câu h i như đã ghi trong đ ; n i dung in rõ ràng, không thi uQ.9: Khi d thi thí sinh c n đem theo gi y t , v t d ng ch , m t nét; t t c các trang c a đ thi đ u có ghigì? cùng m t s mã đ thi. N u có nh ng chi ti t b t thư ng, thí sinh ph i báo ngay cho Cán b coi thi đ x lý 28
 29. 29. - Ghi rõ H tên, ngày tháng năm sinh, đi n chính xác, đ y Q.14: Thí sinh trúng tuy n c n n p nh ng gi y t gì?đ s báo danh trên gi y làm bài. A.14: Nh ng gi y t mà thí sinh c n n p cho nhà trư ng- C n th n khi tô s báo danh, mã đ thi và các câu tr khi nh p h c là:l i. H t s c chú ý nh ng đi m sau: 1. Gi y báo nh p h c a) Khi tô các ô tròn, ph i tô đ m kín c ô (tương đương 2. H sơ h c sinh, sinh viên dành cho thí sinh trúng đ đ m c a v ch bên mép trái t phi u) đ máy ch m tuy n có xác nh n c a đ a phương có th ghi nh n đư c. Tuy t đ i không đư c g ch Và b n sao có công ch ng các gi y t sau và khi đi làm chéo, ho c đánh d u vào ô đư c ch n. th t c nh p h c thí sinh c n đem theo b n chính đ trư ng ki m tra, đ i chi u. b) ng v i m i câu tr c nghi m ch đư c tô 1 ô tròn; 3. H c b n u tô 2 ô tr lên máy s không ch m và câu đó không 4. Gi y ch ng nh n t t nghi p trung h c t m th i đ i có đi m. v i nh ng ngư i trúng tuy n ngay trong năm t t nghi p ho c b ng t t nghi p đ i v i nh ng ngư i đã t t nghi p c) Trong trư ng h p tô nh m ho c mu n thay đ i câu các năm trư c. Nh ng ngư i m i n p gi y ch ng nh n tr l i, thí sinh dùng t y t y th t s ch ô cũ và tô kín ô t t nghi p t m th i, đ u năm h c sau ph i xu t trình khác (n u t y không s ch, máy ch m s xem như có 2 b n chính b ng t t nghi p đ đ i chi u ki m tra ô đen và câu đó s không đư c ch m đi m) 5. Gi y khai sinh 6. Các gi y t xác nh n đ i tư ng như gi y ch ng nh n d) Tránh trư ng h p tr l i câu h i này nhưng tô vào con li t sĩ, th thương binh ho c đư c hư ng chính sách hàng c a câu h i khác trên phi u tr l i tr c nghi m. như thương binh c a b n thân ho c c a b m thí sinh... e) Ch có Phi u tr l i tr c nghi m m i đư c coi là bài làm c a thí sinh, do đó n u thí sinh ch tr l i ngay Ngu n : trên đ thi ho c gi y nháp thì bài làm s không đư c • Trường ĐH Hoa Sen • Tài liệu PGS.TS. Đặng Danh Ánh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ĐT ch m. và tư vấn KHCN • Trang huongnghiepviet.com f ) Thí sinh ph i gi c n th n phi u tr l i tr c nghi m, • Trang ebook.edu.vn không đ phi u b rách, b g p, b nhàu.C. SAU NGÀY THI:Q.12: Thí sinh theo dõi k t qu thi tuy n, đi m chu n vàk t qu trúng tuy n đâu?A.12: Thí sinh theo dõi k t qu tuy n sinh trên website:http://www.hoasen.edu.vnQ.13: Thí sinh nh n gi y báo trúng tuy n, gi y báo đi m đâu?A.13: Thí sinh nh n gi y báo trúng tuy n, gi y ch ngnh n k t qu tuy n sinh, phi u báo đi m t i nơi n p hsơ đăng ký d thi. 29
 30. 30. T NG QUANV CÁC NGÀNH ĐÀO T O B C Đ I H C & CAO Đ NG C A TRƯ NG Đ I H C HOA SEN 30
 31. 31. CÁC NGÀNH B C Đ I H C 31
 32. 32. NGÀNH MARKETINGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNH Đ U RANgành Marketing cung c p các ki n th c t ng quan Cơ h i vi c làm:v Marketing và các k năng c n thi t đ truy n Sinh viên sau khi t t nghi p s có đ năng l c vàthông thành công các thông đi p, hi u bi t hành vi có kh năng c nh tranh các v trí như:ngư i tiêu dùng, nghiên c u th trư ng, s d ng các • Qu n tr Marketing (Marketing Management);k năng chiêu th thích h p và áp d ng các chi n lư c • Qu n tr nhãn hi u và s n ph m (Brand andMarketing nh m gi i quy t các v n đ trong kinh Product Management);doanh và ti p c n nhu c u khách hàng. • Qu n tr và th c hi n các chương trình truy nN i dung h c thu t k t h p v i tính sáng t o và thông marketing (Marketing Communication);tương tác cao c a chương trình thông qua các ho t • Qu n tr bán hàng (Sales Management)đ ng th c ti n giúp ngư i h c có đư c các k năngh u d ng trong công vi c sau này. Sinh viên s có B NG C Pđư c các kinh nghi m th c ti n thông qua các đ t B ng T t nghi p Đ i h c ngành Marketing (thu cth c t p toàn th i gian t i doanh nghi p, các đ án và h th ng văn b ng qu c gia)các bu i h i th o chuyên ngành. 32 Mã ngành 403
 33. 33. NGÀNH TOÁN NG D NG GI I THI U CHƯƠNG TRÌNH Là m t trong nh ng ngành h c có l ch s hình thành sau: lâu đ i, Toán h c đư c m nh danh là ti n đ căn b n đ Các công ty tài chính: Công ty ch ng khoán, qu xây d ng các lĩnh v c khoa h c khác. Trong th i đ i • đ u tư, tín d ng, ngân hàng, b o hi m; khoa h c và công ngh ngày nay, Toán h c ng d ng Các công ty c n x lý s li u l n: Công ty nghiên c u đư c s d ng như là m t công c không th thay th • th trư ng, v n t i bi n, logistics, hàng không; đ phân tích, t ng h p, c i ti n ho c tìm các gi i pháp, Các vi n th ng kê: C c th ng kê, các vi n nghiên phương án qu n lý, thi t k , đi u khi n t t nh t trong • c u (y h c, toán h c, cơ h c…); kinh t , k thu t và công ngh . Các b ph n k ho ch tài chính, nghiên c u th Ngày nay các chuyên gia Toán h c ng d ng là ngu n • trư ng trong các t ch c, doanh nghi p hay các b nhân l c đang n m gi nh ng v trí quan tr ng trong ph n k ho ch, thi t k s n ph m, đi u đ s n xu t các lĩnh v c đang phát tri n m nh m , phân tích như trong đơn v s n xu t. tài chính, khoa h c máy tính, tính toán khoa h c. B NG C P Đ U RA B ng T t nghi p Đ i h c chuyên ngành Toán ng Sinh viên ra trư ng có th làm vi c trong các v trí: d ng (n m trong h th ng văn b ng qu c gia). Chuyên viên phân tích (tài chính, h th ng, s li u, • th trư ng...) Chuyên viên đánh giá, t ng h p (s li u, kh o sát, h • th ng, th trư ng...) Chuyên viên d báo (xu hư ng, r i ro…) Sinh viên ra trư ng có th làm vi c trong các đơn v • 33 Mã ngành 103
 34. 34. NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGGI I THI U CHƯƠNG TRÌNH • Chuyên viên đ nh giá tài s n;Ngành Tài chính - Ngân hàng bao g m hai chuyên ngành: Tài • Chuyên viên qu n tr tài chính;chính doanh nghi p và Kinh doanh ngân hàng, sinh viên theo • Chuyên viên ngu n v n;h c nh ng ngành này s đư c cung c p nh ng ki n th c và • Chuyên viên tư v n tài chính doanh nghi p.k năng nh t đ nh giúp ngư i h c ki m soát và đánh giá hi uqu ho t đ ng kinh doanh trong m t t ch c thông qua Chuyên ngành Kinh doanh ngân hàng:nh ng môn h c mang tính th c ti n cao. Chương trình đư c • Chuyên viên tín d ng ngân hàng;biên so n d a trên chương trình c a nh ng trư ng Đ i h c • Chuyên viên th m đ nh tài s n;n i ti ng t i các nư c như Anh, Úc, M k t h p v i các ho t • Chuyên viên kinh doanh ngo i h i;đ ng th c ti n t i Vi t Nam và đư c c p nh t thư ng xuyên • Chuyên viên thanh toán qu c t ;nh m trang b cho sinh viên nh ng ki n th c hi n đ i nh t • Chuyên viên ki m soát n i b ;trong quá trình h i nh p toàn c u. • Chuyên viên phân tích r i ro; • Chuyên viên qu n tr tài chính;CƠ H I VI C LÀM • Chuyên viên giao d ch ngân hàng.Chuyên ngành Tài chính doanh nghi p:• Chuyên viên môi gi i ch ng khoán; B NG C P• Chuyên viên phân tích và tư v n đ u tư; B ng T t nghi p Đ i h c ngành Tài chính - Ngân hàng• Chuyên viên khai thác b o hi m; (thu c h th ng văn b ng qu c gia)• Chuyên viên phân tích r i ro; 34 Mã ngành: 406

×