End note guides_v3

708 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

End note guides_v3

 1. 1. H ng d n s d ng ph n m m EndNote Phiên b n X1 Xem b n ti ng Anh t i http://library.curtin.edu.au/research_and_information_skills/online_tutorials/endnote_steps/index.html (truy c p ngày 8-10-2008) Chi ti t v ph n m m xin xem t i www.endnote.com.
 2. 2. 2 M cl c .......................................................................................... 3 ! ...................................................................... 3 " # % $ & '( ) ..................................................................................................... 3 EndNote c cài t âu?.............................................................................................................. 3 T o m t file EndNote m i.................................................................................................................. 3 óng và m m t file .......................................................................................................................... 4 " * $ + , -) ! . / 0 1 .................................................... 5 Nh p thông tin v m t tài li u trích d n m i....................................................................................... 5 Ch n ki u tài li u............................................................................................................................... 5 Nh p thông tin v các tài li u trích d n .............................................................................................. 6 L u m t tài li u ................................................................................................................................. 7 Chú ý quan tr ng: Sao l u d li u!..................................................................................................... 7 Soát l i chính t (ti ng Anh) .............................................................................................................. 8 Xem tr c ki u trích d n.................................................................................................................... 8 " 2 $ 3 , -) 0 1 - 4 5 8 : 67 9 ............................ 8 Trích d n trong khi vi t và ch c n ng nh d ng t c th i (instant formatting) (Word 2003) ............... 8 Chèn m t trích d n m i...................................................................................................................... 8 " ; < $ = & ' 0 > -) 0 1 ........................................................ 9 Tìm các ki u nh d ng khác.............................................................................................................. 9 S a trích d n trong o n v n.............................................................................................................. 9 " ? $ @ A0 )& - ) .......................................................................................... 10 Các ki u trích d n - m u cho s n...................................................................................................... 10 Ch nh s a và cá nhân hóa các lo i tài li u ........................................................................................ 10 " B C 0D $ E 1F 0 > -) 0 1 ................................................... 11 Ch nh s a ki u trích d n hi n có ...................................................................................................... 11 B sung ký t c bi t...................................................................................................................... 12 " G $ + 1H , I A K) ..................................................................... 13 J Xu t d li u tr c ti p (Direct export) ............................................................................................... 13 B l c (Filters)................................................................................................................................. 14 " L $ + 1 H K) I ' > ) > 5 ( A ...................... 16 ): Nh p kh u d li u b ng connection files (file liên k t) ..................................................................... 16 Liên k t t i m!c l!c th vi n tr ng i h c Công ngh Curtin....................................................... 17 Tìm ki m trong m!c l!c th vi n t" EndNote................................................................................... 18 " M N $ )( O ) 5P Q S A R 1R S - & T -) : ........... 19 Tìm ki m các tài li u trích d n trong file và s#p x p......................................................................... 20 Tìm tài li u trích d n trong file – ph $ng th c tìm ki m th nh t..................................................... 21 Tìm tài li u trích d n trong file – ph $ng th c tìm ki m th hai....................................................... 21 Tìm ki m trong các tr ng khác nhau .............................................................................................. 22 Th nào là term list và t i sao chúng l i h u ích?.............................................................................. 22 T o m t danh m!c thu t ng m i..................................................................................................... 22 K t n%i các danh m!c thu t ng ....................................................................................................... 23 S d!ng danh m!c thu t ng ............................................................................................................ 24 Nh p kh u các danh m!c thu t ng là nhan th%ng nh t c&a c&a các t báo................................... 24 S d!ng các nhóm (Groups)............................................................................................................. 25 B sung m t nhóm ........................................................................................................................... 25 B sung thông tin v tài li u tham kh o vào nhóm ........................................................................... 25 " # $C > U 6 ................................................................................ 25 M u b n th o (Manuscript Templates) ............................................................................................. 25 m m t m u b n th o ................................................................................................................. 25 B' các mã tr ng trong file v n b n ã hoàn thi n........................................................................... 26 " # $% 1R # V W .......................................................................... 26 Tìm tr giúp trong EndNote ............................................................................................................. 26
 3. 3. 3 • EndNote là ph n m m qu n tr c$ s d li u giúp l u tr và qu n lý danh m!c tài li u trích d n/tài li u tham kh o. • EndNote là công c! t o danh m!c tài li u trích d n/tài li u tham kh o trong bài vi t. • EndNote c(ng là m t công c! tìm ki m tài li u tr c tuy n. • Ph n h ng d n sau ây là dành cho phiên b n EndNote X1. ! 1. Vào trang web www.endnote.com 2. T" menu bên trái ch n “Download a Free Trial” 3. i n vào form và làm các b c theo h ng d n cài t ph n m m EndNote. L u ý: • B n dùng th này có hi u l c trong vòng 01 tháng, k t" ngày u tiên b n b#t u s d!ng ch $ng trình. • Trong vòng 01 tháng dùng th , t t c m i ch c n ng, công c! c&a ch $ng trình EndNote u có th s d!ng c. • Sau th i h n 01 tháng dùng th , ch $ng trình s) t ng chuy n i thành phiên b n EndNote Viewer. • Các ch c n ng có th s d!ng trong EndNote Viewer: o M các file EndNote; o Tìm ki m, s#p x p và in các tài li u tham kh o. • V i EndNote Viewer, ng i s d!ng không th : o B sung ho c ch nh s a các tài li u tham kh o trong file ã có t" 10 tài li u tham kh o tr lên; o nh d ng trên 10 tài li u trích d n tr lên trong m t bài vi t; o Tìm ki m trên 10 tài li u tham kh o t" m t c$ s d li u tr c tuy n; o Nh p kh u trên 10 tài li u tham kh o; o Xu t kh u trên 10 tài li u tham kh o t i m t th i i m. " # % $ & ' () EndNote c cài t âu? B n c n cài t EndNote vào C:Program Files. M t khi ã cài t xong, nh n vào nút Start và tìm trong ph n Programs. T o m t file EndNote m i File EndNote là m t c$ s d li u (CSDL) l u tr thông tin v t t c các tài li u tham kh o c&a b n. M c dù EndNote cho phép b n t o ra r t nhi u file nh ng chúng tôi khuyên b n ch nên t o 1 file l u t t c các thông tin v tài li u tham kh o c&a b n vì vi c này s) khi n b n d* qu n lý và làm vi c v i chúng h$n, nh t là trong m t th i gian dài. i u u tiên c n làm khi b#t u s d!ng EndNote là t o m t file m i cho b n thân mình. Sau ây là các b c c! th : 1. M ch $ng trình EndNote. Có 2 cách: 2. M t c a s xu t hi n yêu c u b n Get started with EndNote 9.
 4. 4. 4 3. Ch n nút "Create a new EndNote library". 4. Nh n nút OK và màn hình sau ây s) xu t hi n: 5. t tên file m i c&a b n. 6. L u vào th m!c C:Program FilesEndNote 9Examples ho c vào b t c th m!c nào b n mu%n. 7. Ch n Save. Bây gi b n ã có m t file m i b#t u nh p d li u. óng và m m t file óng m t file, nh n vào nút File trên thanh công c! và sau ó ch n Close Library ho c b m +ng th i phím Ctrl và W.
 5. 5. 5 m l i file EndNote: T" nút File, ch n Open. File m i c&a b n và b t k, file EndNote nào mà b n có s) xu t hi n trên thanh d c nh hình bên d i. Chú ý: ph n m m EndNote s) óng hoàn toàn khi ch n nút File trên thanh công c! và nh n vào nút Exit, ho c khi nh n vào nút góc trên cùng bên ph i màn hình. T t c các thay i, c p nh t g n nh t b n ã th c hi n s) c l u l i. N u b n ã thoát kh'i ch $ng trình, hãy m EndNote và tìm file trong th m!c mà b n ã l u b ng cách ch n File > Open > Open Library… " *$ + , -) ! ./ 0 1 Nh p thông tin v m t tài li u trích d n m i Bao g+m các b c: 1. M file ã có s n ho c t o file m i (xem B c 1) 2. Ch n References > New Reference. 3. M t bi u m u (form) r ng hi n ra b n nh p d li u. Ch n ki u tài li u T" ô Reference Type , m menu d c. T" ây b n s) th y danh sách các ki u tài li u khác nhau b n ch n. Ví d! ki u tài li u ng m nh là Journal Article (bài báo chuyên ngành). Ki u tài li u này có th s d!ng cho c bài báo in và bài báo i n t /tr c tuy n. M i ki u tài li u s) có m t bi u m u v i nh ng thông tin phù h p v i t"ng d ng tài li u. Ví d!: - Journal Article (bài báo chuyên ngành): bi u m u này s) có các thông tin: Journal (tên báo/t p chí), Volume (quy n), Issue (t p) trong t khai tr#ng.
 6. 6. 6 - Book (sách): bi u m u này có các thông tin khác, ví d! nh City (thành ph% - n$i xu t b n) và Publisher (nhà xu t b n). Thông tin chi ti t v lo i tài li u s) c trình bày B c 5: Các lo i tài li u. Nh p thông tin v các tài li u trích d n Ví d!: s d!ng lo i tài li u là Journal Article và hãy nh p các thông tin (xem hình d i). con tr' vào ô Author và nh p các thông tin v tác gi : M i tác gi ph i nh p vào m t dòng riêng (nh p xong tác gi th nh t, nh n phím Enter xu%ng dòng nh p ti p tác gi th hai). • V i tên tác gi Âu-M-, tr t t nên s d!ng là H , Tên m. (nên vi t y &, xem ví d! hình minh h a phía d i ây). Ví d!: Saurus, Tyrone. ho c van Beethoven, Ludwig. ho c de Villepin, Dominique. • V i tên tác gi Vi t Nam, tr t t nên s d!ng là H , m Tên. Ví d!: Nguy n, V n Lâm. • N u tác gi là c$ quan, t ch c thì ph i t d u ph y cu%i tên, ví d!: Bedrock Paleontological Society, ho c Vi n Khoa h c Xã h i, Làm nh v y EndNote phân bi t c h , tên c&a tác gi , +ng th i giúp cho vi c thay i ki u trích d n m t cách d* dàng, phù h p v i các ki u trích d n thông d!ng hi n ang c s d!ng nhi u. Chú ý: tên tác gi s) có màu ' n u ây là l n u tiên b n nh p tên tác gi (cá nhân ho c c$ quan, t ch c) này vào file ang m . Sau này n u b n có tài li u tham kh o khác c(ng có tác gi là cá nhân ho c c$ quan t ch c ã có tên trong file này thì EndNote s) t ng nh n ra và ch c n b n ánh vài t" u tiên là nh ng tên t $ng t s) hi n ra b n l a ch n mà không ph i ánh l i t t c các t". a con tr' vào ô Year nh p n m xu t b n c&a tài li u (ho c dùng phím TAB trên bàn phím chuy n n ô ti p theo).
 7. 7. 7 Ti p t!c nh p thông tin vào các ô còn l i. Không c n thi t ph i nh p s% li u vào t t c các ô. Tuy nhiên n u có nhi u thông tin thì s) t%t h$n. EndNote s) t t o các danh m!c v i các thông tin c n thi t cho t"ng ki u trích d n mà b n ch n. Dùng các ch vi t hoa cho cho các t" c n thi t, ví d!: tên riêng, ch vi t t#t,… Không c n ph i i n các d u câu (. , ; : v.v.) ho c ho c các ch nh vol., p., tr., quy n, t p, … M t s% thông tin h u ích khác nên nh p vào file EndNote: Label: (nhãn) s d!ng cho b t k, thông tin gì, ví d!: tên c&a khóa h c/môn h c ho c công trình nghiên c u mà b n ang th c hi n. Sau này b n có th tìm trong EndNote t t c các tài li u b n ã c/tìm th y cho khóa h c/môn h c… này. Keywords: (t" khóa) các t" mô t ch& c&a tài li u. Abstract: (tóm t#t) tóm t#t n i dung c&a tài li u. Notes: (ghi chú) dùng cho b t k, thông tin gì, ví d!: nh n xét, ánh giá c&a b n v tài li u này. URL: ô này có th s d!ng n u ó là tài li u tr c tuy n ho c th m chí là m t file trong máy tính c&a b n. m tài li u ra, b n ch vi c nh n vào ng d n ó, ho c ch n References > Open Link, ho c b m +ng th i 2 phím Ctrl và G. L u m t tài li u Tài li u tham kh o c&a b n s) ct ng l u l i khi b n óng c a s mà b n ang nh p d li u l i. Mu%n óng c a s nh p d li u c&a 1 tài li u tham kh o, nh n vào nút th 2 tính t" góc trên bên ph i màn hình, ho c nh n +ng th i 2 phím Ctrl và F4. N u b n tình c nh n vào nút u tiên góc trên bên ph i màn hinh, ch $ng trình EndNote s) óng l i hoàn toàn và s) l u l i toàn b nh ng thay i b n ã th c hi n g n nh t. Chú ý quan tr ng: Sao l u d li u! Khi ã nh p d li u vào file, ây là lúc b n c n sao l u d li u phòng tr ng h p có s c% v i c ng máy tính b n dùng. N u file c&a b n không quá l n (t%i a là 3000 tài li u tham kh o), b n có th d* dàng l u tr vào .a USB ho c .a m m 1,44Mb. Nên nh là b n ã m t khá nhi u công s c nh p d li u. D i ây là cách sao l u:
 8. 8. 8 T" File, ch n Save a Copy. Ch n tên file m i, ho c gi nguyên tên c(. N u b n gi nguyên tên file c(, EndNote s) t ng thêm t" copy vào cu%i tên file sao l u. Ví d!: kinhte copy.enl Soát l i chính t (ti ng Anh) Khi b n hoàn t t vi c nh p d li u cho m t tài li u, b n có th soát l i chính t (ch dành cho ti ng Anh). Ch có th soát l i chính t cho t"ng tài li u, khi b n ang m màn hình v tài li u ó. Có 3 cách kích ho t ch c n ng soát l i chính t : T" Tools, ch n Spell Check ho c nh n +ng th i 2 phím CTRL và Y ho c nh n vào bi u t ng trên thanh công c!. Xem tr c ki u trích d n Nh n vào nút Show Preview góc d i cùng bên ph i màn hình, b n s) xem tr c c cách hi n th c&a tài li u trong danh m!c tài li u trích d n/tài li u tham kh o theo ki u trích d n hi n ang c ch n. " 2$ 3 , -) 0 1 - 4 5 78 6 9: Trích d n trong khi vi t và ch c n ng nh d ng t c th i (instant formatting) (Word 2003) M m t file Word s n có. N u thanh công c! EndNote (xem hình d i ây) ch a xu t hi n trong file Word thì b n ph i kích ho t thanh công c! EndNote trong ch $ng trình Word b ng cách nh n vào nút View > Toolbars > EndNote X1. Ch c n ng nh d ng t c th i cho phép t ng nh d ng ki u trích d n và d ng trình bày trong danh m!c tài li u tham kh o ngay khi b n chèn m t trích d n vào v n b n Word. kích ho t ch c n ng này, nh n chu t vào nút Format Bibliography trên thanh công c! EndNote trong v n b n Word. Ch n tab Instant Formatting, ti p ó nh n vào nút Turn On kích ho t ch c n ng này ho c n u ã hi n ch Turn Off r+i thì gi nguyên (ch c n ng ã c kích ho t). Chèn m t trích d n m i 1. con tr' vào n$i b n mu%n chèn thông tin v tài li u trích d n. 2. Quay tr l i ch $ng trình EndNote, b n có th nh n vào nút t i thanh công c! EndNote. 3. T" file EndNote, tìm tài li u mà b n mu%n chèn thông tin trích d n và nh n chu t vào tài li u ó (không c n m ra). 4. Quay l i v n b n Word và nh n vào nút Insert Selected Citation thanh công c! EndNote. Thông tin v tài li u trích d n s) xu t hi n trong o n v n c(ng nh trong danh m!c tài li u trích d n / tài li u tham kh o cu%i tài li u. Các ph n m m so n th o v n b n khác c(ng có th tích h p EndNote, tuy nhiên cách thao tác s) khác nhau. EndNote làm vi c t%t nh t trong 2 ph n m m MS Word và WordPerfect. Xem trong cu%n H ng
 9. 9. 9 d n s d!ng c&a EndNote bi t thông tin v cách thao tác trên WordPerfect và các ph n m m so n th o v n b n khác. " ; <= $ & ' 0 > -) 0 1 Trích d n c&a b n s) c nh d ng t ng trong m t h th%ng các ki u trích d n ng m nh c&a EndNote. B n có th nh d ng l i các ki u trích d n này theo ki u mà b n mu%n. Trên thanh công c! EndNote, nh n vào nút Format Bibliography . M t h p tho i s) xu t hi n. Danh m!c tài li u tham kh o c&a b n s) c nh d ng theo ki u c l a ch n trong ô With output style. B n có th ch n m t ki u nh d ng m i t" menu d c nh d ng l i danh m!c tài li u tham kh o c&a b n. Tìm các ki u nh d ng khác T i h p tho i With output style ch có vài ki u trích d n cho b n l a ch n. ch n m t ki u trích d n khác t" hàng tr m ki u trích d n có s n trong ph n m m EndNote, nh n chu t vào nút Browse và ch n m t ki u trong danh m!c x p theo v n ch cái. S a trích d n trong o n v n Nh n chu t vào thông tin v tài li u trích d n mà b n v"a m i chèn vào v n b n. Thông tin v tài li u trích d n s) c ánh d u b ng màu nâu. Nh n vào nút Edit Citation trên thanh công c! EndNote trong v n b n Word . M t h p tho i s) xu t hi n (xem hình d i ây) trong ó b n có th ch nh s a thông tin v tài li u trích d n. Ví d!: n u b n ã s d!ng tên tác gi trong câu v n và không mu%n nó xu t hi n n a, b n có th nh n vào ô Exclude author. B n c(ng có th thêm s% trang vào ô Suffix. Các tùy ch n khác c(ng có th thay i, ví d! nh b' thông tin v n m xu t b n ho c thêm t" vào u ho c cu%i thông tin v tài li u trích d n.
 10. 10. 10 Khi ã hoàn thành vi c ch nh s a, nh n vào nút OK, và nh ng thay i b n ã th c hi n s) c áp d!ng. " ?$ @ A0 ) & -) Các ki u trích d n - m u cho s n / B c 2, b n ã h c cách ch n m t ki u tài li u phù h p v i tài li u b n ang nh p vào file EndNote. M i lo i tài li u c n nh p nh ng thông tin khác nhau. Ví d!: m t bài báo chuyên ngành c n các thông tin v tên bài báo, tác gi , tên t báo, quy n, t p, n m và s% trang. M t cu%n sách l i c n nh ng thông tin khác, ví d!: tên cu%n sách, tác gi , nhà xu t b n, n$i xu t b n (tên thành ph%) và n m xu t b n. Khi m m t c a s nh p li u m i, m u cho s n s) cung c p các ô mà b n c n nh p thông tin c n thi t v tài li u tham kh o vào. Ch nh s a và cá nhân hóa các lo i tài li u N u b n mu%n b sung thông tin vào m t m u cho s n, ví d!: mu%n thêm m t ô nh p li u, ho c b n mu%n b' b t i m t s% ô, quy trình ti n hành nh sau: Ch n Edit > Preferences > Reference Types > Modify Reference Types Ch n t" menu d c lo i tài li u mà b n mu%n s a i thông tin trích d n. Lo i ng m nh là Journal Article (bài báo chuyên ngành). B n có th thay i thông tin c t bên ph i.
 11. 11. 11 S d!ng thanh tr td c xem/s a các ô. ôi khi b n có th mu%n thêm vài ô m i vào m t lo i tài li u tham kh o – hay có khi t o ra h0n m t lo i hình tài li u m i trong EndNote, s d!ng m t m u cho s n ch a s d!ng (xem phía d i cùng c&a các m u cho s n trong h p tho i Edit Reference Types). Trong tr ng h p này b n c n ch nh s a l i ki u danh m!c tài li u tham kh o thêm ô nh p li u m i. Xem B c 6: S a i các ki u danh m c tài li u tham kh o. " B C 0D $ E 1F 0 > -) 0 1 Ch nh s a ki u trích d n hi n có ôi khi ki u trích d n có trong EndNote có th khác ôi chút v i ki u mà b n mu%n ho c c yêu c u ph i làm theo. Vì v y, b n c n ph i ch nh s a ki u trích d n cho thông tin trích d n trong v n b n c&a b n c nh d ng phù h p v i yêu c u. Xem thông tin thanh công c! EndNote v ki u trích d n ang ch n. N u ây không ph i là ki u b n c n ch nh s a, nh n chu t vào menu d c và nh n Select Another Style ch n m t ki u t" trong danh sách. ch nh s a ki u trích d n này, nh n vào nút Edit > Ouput Styles > và Edit APA 5th (ho c b t c ki u trích d n nào mà b n mu%n ch nh s a). Hãy nhìn vào menu bên trái màn hình. Phóng to menu Citations có thêm thông tin v cách hi n th c&a thông tin v tài li u trích d n trong o n v n c(ng nh trong danh m!c tài li u tham kh o.
 12. 12. 12 Ch n Citations > Templates xem các thông tin cho s n %i v i trích d n t i o n v n. Ch n Bibliography > Templates xem thông tin c hi n th trong danh m!c tài li u tham kh o. thay i nh d ng thông tin v tài li u trích d n, bôi en t"/c!m t" mà b n mu%n s a. S d!ng các nút trên thanh công c! và menu gi%ng nh cách b n làm trong Word. B n c(ng có th thay i các thông tin và d u câu s d!ng trong m t tr ng c! th nào ó. B n c n ph i làm i u này n u, ví d!, b n ã s a i m t ki u trích d n trong ó bao g+m vi c thêm m t thông tin m i (xem B c 5). B sung ký t c bi t / t t c các m u cho s n u có nh ng ký t c bi t. ây là nh ng ký t c&a EndNote ki m soát vi c hi n th thông tin trong m t s% tr ng h p c! th . T t c nh ng ký t này có th thêm vào thông qua menu Insert Field. 1. S% ít / s% nhi u: d u m( ^ - s d!ng ký hi u này n u có s khác nhau v s% ít và s% nhi u, ví d! ch p. n u ch có 1 trang và pp. n u có nhi u trang. 2. Ph n li n k : ây là ph n không ng#t quãng và c hi n th b ng hình thoi nh' trong template. Ký t này có tác d!ng n%i thông tin li n k v i m t ô không có thông tin, nh m tránh m t kho ng tr%ng không c n thi t n u có m t ô không có thông tin. Ví d! n u m t tài li u d ng sách không có n$i xu t b n, thông tin này s) c b' qua và EndNote s) hi n th luôn thông tin ti p theo (ví d!: nhà xu t b n). 3. D u ng#t b#t bu c: d u s th0ng | - s d!ng ng#t câu b#t bu c t" nh ng thông tin li n k . Ví d!: b n mu%n t m t d u ch m cu%i m t trích d n trong danh m!c không ph! thu c vào vi c thông tin nào có xu t hi n. 4. Tên tr ng nh là m t t" trong danh m!c: d u huy n trên bàn phím ` - s d!ng d u này n u b n mu%n s d!ng tên tr ng trong danh m!c trích d n c&a mình. Ví d!: n u b n mu%n s d!ng t" “year” i li n v i s% c&a n m xu t b n trong danh m!c, c n ph i s a trong template là `year`, khi ó trong danh m!c s) xu t hi n Year 2001. D i ây là ví d! v cách chèn tóm t#t tài li u trong danh m!c tài li u tham kh o: 1. Ch n 1 ki u trích d n mu%n ch nh s a, ví d!: Harvard: t" Edit > Output Styles > Open Style Manager > Harvard > Edit. 2. Vào menu File > Save As > ch n ki u trích d n m i, ví d! Harvard Annotated.ens
 13. 13. 13 3. T" menu bên trái, ch n Templates trong m!c Bibliography. 4. Nh n vào m!c Journal Article. con tr' vào cu%i template này. Nh n vào nút Insert Field và nh n vào Forced Separation, sau ó ch n End of Paragraph > Abstract. óng c a s này l i l u l i nh ng thay i. 5. Quay tr l i file EndNote và ch n m t bài báo có ph n tóm t#t. Nh n vào bài báo ó xem nó c hi n th nh th nào. 6. T" File, ch n Close Style > Yes l u l i nh ng thay i. " G$ + 1H , I A K) J Xu t d li u tr c ti p (Direct export) Là cách nh p d li u $n gi n nh t t" m t c$ s d li u vào file EndNote c&a b n. i u này có ngh.a là b n ch c n nh n vào m t ng d n trong c$ s d li u và nh ng tài li u tham kh o c ch n s) t ng c chèn vào file EndNote c&a b n. Hi n t i, không ph i c$ s d li u nào c(ng h tr ch c n ng này. %i v i nh ng c$ s d li u có cung c p ch c n ng này, quy trình chính xác s) có nh ng khác bi t. Nhìn chung, s) có m t ng d n có tên ki u nh “direct export”, “export directly to EndNote” hay “export to reference manager”, “Download all highlighted to citation manager”. Ch n nh ng tài li u tham kh o b n mu%n xu t d li u và nh n vào nút xu t d li u. Tùy thu c vào c$ s d li u b n ang s d!ng, b n có th c yêu c u, ví d! nh b n mu%n xu t d li u nh ng tài li u ã ch n hay xu t d li u toàn b nh ng tài li u tìm c, và b n có mu%n xu t d li u c ph n tóm t#t hay không. Sau ó c$ s d li u s) h'i b n mu%n xu t d li u d li u vào file EndNote nào. Sau khi các tài li u ã c nh p kh u vào file EndNote, các tài li u v"a c nh p kh u s) hi n th riêng r) so v i nh ng tài li u ã có tr c ó, vi c này cho phép b n ki m tra và lo i b' nh ng tài li u b n không c n. B n nên ki m tra xem t t c các d li u b n c n ã c nh p kh u ch a và ã xu t hi n chính xác trong các tr ng ch a. N u nh ki u trích d n c&a b n yêu c u, b n c n ph i nh p thông tin v ngày b n truy nh p c$ s d li u và tên c&a c$ s d li u trong các tr ng Access Date và Name of Database. làm vi c này, ch n menu References, ti p ó ch n Change and Move Fields và làm theo các b c sau: • Chú ý tab Change Fields ph i cm .
 14. 14. 14 • T" menu d c ch n Access Date, ti p ó nh n vào h p Include a space after the new text (thay i giá tr thành 0). • Trong h p màu tr#ng, nh p ngày tháng hi n hành (ví d!: January 12, 2006) sau ó nh n OK. • Ngày tháng s) c chèn vào tr ng Access Date c&a t t c các tài li u tham kh o m i c nh p kh u. • L p l i nh ng thao tác này nh p tên c&a c$ s d li u (ví d! Science Direct) vào tr ng Name of Database. xem t t c các tài li u tham kh o, ch n menu References >> Show All References. B l c (Filters) M t s% c$ s d li u không có ch c n ng xu t d li u tr c ti p nh ng cho phép b n download các tài li u tham kh o ã ch n nh là m t file text sau ó a các d li u này vào file EndNote thông qua ch c n ng l c (filter). EndNote có r t nhi u b l c và nh ng b l c này có th download v t" trang web c&a EndNote ho c các trang web khác. Gi%ng nh ch c n ng xu t d li u tr c ti p, quy trình l c c! th s) khác nhau cho t"ng c$ s d li u. S d ng m t b l c nh p kh u d li u t c s d li u ERIC (Educational Resources Information Center) hoàn thành quy trình này, tr c h t b n c n tìm ki m trong c$ s d li u. Ví d!: t" c$ s d li u ERIC, ch n m!c Advanced Search và ti n hành tìm ki m theo ch& disability AND children. Ch n 5 tài li u u tiên r+i nh n vào nút Update Marked List.
 15. 15. 15 Ch n nút Save, Print, Email. Nh n Save, chú ý ch n nh d ng PC. Màn hình download s) xu t hi n yêu c u b n m ho c l u l i file csaresults.txt. Nh n nút Save l u file vào desktop.
 16. 16. 16 • T" EndNote, ch n File >> Import. • Nh n vào nút Choose File. • Tìm file nh download t" Desktop, ch n csaresults.txt >> Open. • Nh n vào menu Import Option và ch n Other Filters. • Ch n ERIC (CSA) t" danh m!c và nh n Choose. • Nh n vào menu Duplicates và ch n Discard Duplicates. • Nh n Import. Các tài li u tham kh o ã c nh p kh u vào file EndNote. M m t s% tài li u xem chúng ã c nh p kh u chính xác ch a, nh t là các tr ng. B n có th thêm b t c d li u nào n u c n. • xem toàn b file, ch n References >> Show All References. " L$ + 1H K) I ' > )> 5 ( A ) : Nh p kh u d li u b ng connection files (file liên k t) File liên k t cho phép b n tìm ki m trong m t danh m!c th vi n t" ph n m m EndNote. R t nhi u file liên k t trong EndNote là t" các c$ s d li u ph i tr ti n – và các c$ s d li u này th ng là không th s d!ng vì chúng c n có password truy c p. Vì v y các file liên k t th ng dành cho các m!c l!c
 17. 17. 17 th vi n và các c$ s d li u mi*n phí, ví d! nh PubMed. K t qu c&a l nh tìm ki m s) hi n th nh là các tài li u tham kh o trong EndNote, và có th l u l i trong file EndNote c&a b n. Liên k t t i m c l c th vi n tr ng i h c Công ngh Curtin File liên k t c&a m!c l!c th vi n tr ng i h c Curtin không có s n trong EndNote, mà c n ph i download t" trang EndNote c&a trang web th vi n Curtin và a vào th m!c Connections trong EndNote. Vào trang web EndNote connection files c&a th vi n i h c Curtin http://library.curtin.edu.au/research_and_information_skills/endnote/connection_files.html và ch n ho c là Windows ho c Macintosh. L u file zip vào desktop sau ó nháy kép vào file này và a vào th m!c CProgram FilesEndNote X1Connections. B n c n ph i óng và m l i ch $ng trình EndNote file Curtin-Aleph500 xu t hi n trong danh m!c file liên k t. T" Tools ch n Connect >> Connect ch n m t file liên k t. EndNote s) hi n th h p tho i Choose a Connection File. Tìm file liên k t c&a m!c l!c th vi n c n tìm, Curtin-Aleph500.enz, và nh n vào nút Choose.
 18. 18. 18 EndNote s) t o ra m t c u n%i v i m!c l!c th vi n này. Tìm ki m trong m c l c th vi n t EndNote Khi ch $ng trình EndNote c&a b n ã c liên k t v i m!c l!c th vi n ho c là m t c$ s d li u, nh p t" khóa, ví d! jurassic vào h p tho i tìm ki m và nh n nút Search.
 19. 19. 19 EndNote s) hi n th m t h p tho i g+m nh ng tài li u tìm c. Nh n OK ti p t!c. Các tài li u s) c hi n th trong màn hình EndNote. B n có th ch n nhi u tài li u copy vào EndNote b ng cách nh n và gi phím Shift ho c Ctrl và nh n vào các tài li u c n thi t, ho c s d!ng ch c n ng Copy All To nh p kh u t t c các tài li u vào file EndNote c&a b n. " M N $ )O() 5P Q S A R 1R S - & T -) : có th th c hành nh ng bài sau ây, b n nên có m t file EndNote có s n nhi u tài li u tham kh o. Trong ch $ng trình EndNote có s n m t file m u tên là Paleo.enl b n có th th c hành. File này c l u trong th m!c EndNote Examples.
 20. 20. 20 Hãy tìm file này trong máy tính c&a b n và m ra. File s) xu t hi n nh sau: Tìm ki m các tài li u trích d n trong file và s!p x p Khi b n m m t file EndNote (nh th y hình trên), b n s) có th nhìn th y 3 tr ng sau ây: Author (h c a tác gi u tiên) Year (n m xu t b n) Title (nhan ) Thông th ng các tài li u tham kh o c s#p x p theo v n ch cái c&a tên tác gi . N u mu%n thay i tiêu chí s#p x p c&a các tài li u tham kh o, b n ch c n nh n vào nh ng ô Author, Year ho c Title. Nh n vào ô này l n th 2, b n s) thay i tr t t s#p x p t ng d n ho c gi m d n. Ch c n ng này r t h u ích, ví d!, n u b n mu%n s#p x p các tài li u tham kh o theo trình t n m xu t b n t" tài li u c( nh t n tài li u m i nh t. B n c(ng có th s#p x p theo các tiêu chí khác nhau b ng cách s d!ng nút s#p x p trên thanh công c! chính. N u ch n Edit >> Preferences >> Display fields, b n có th thay i cách EndNote hi n th và s#p x p các tài li u tham kh o trên màn hình chính.
 21. 21. 21 Ví d!: ch n Reference Type t" menu c&a c t 5, các tài li u tham kh o s) c hi n th theo lo i hình tài li u (ví d!: bài báo, sách, vv.) ch không ph i là s#p x p theo URL. Nh n nút EndNote Defaults >> OK, b n s) thay i cách hi n th v d ng ng m nh ban u. Tìm tài li u trích d n trong file – ph "ng th c tìm ki m th nh#t tìm ki m nhanh t" màn hình chính c&a EndNote (màn hình hi n th tác gi , n m xu t b n và tên tài li u), b n ch c n ánh vài ch cái u h c&a tác gi và tài li u u tiên s) c bôi en trên màn hình. Ví d!: Nh p t" gr – tên c&a tác gi Grand s) c làm n i b t. N u th vi n ang c s#p x p theo nhan tài li u, b n có th th c hi n l nh t $ng t v i 3 ch cái u c&a tên tài li u. Nh n vào ch Title u c t s#p x p theo nhan tài li u. Nh p t" up – tài li u b#t u b ng The Upper Mantle s) xu t hi n. L u ý là l nh tìm s) luôn ph! thu c vào cách mà th vi n c&a b n c s#p x p. Tìm tài li u trích d n trong file – ph "ng th c tìm ki m th hai N u file d li u c&a b n l n, b n có th c n s d!ng ch c n ng tìm ki m m t tài li u c! th . T" menu References, ch n Search References ho c nh n vào bi u t ng %ng nhòm trên thanh công c! chính. tìm t t c các tài li u có ch a t" “triceratops” trong file th c hành paleo, nh p t" này vào h p tho i tìm ki m và nh n nút Search. B n s) tìm ra 2 tài li u tham kh o. Hãy xem k t qu tìm ki m v"a r+i. / góc d i bên trái màn hình EndNote s) có c!m t" "Showing 2 out of 208 references" ( ang hi n th 2 trong s% 208 tài li u tham kh o). i u này có ngh.a là hi n t i nh ng
 22. 22. 22 tài li u còn l i không c hi n th . có th xem l i toàn b file EndNote, ch n t" menu References >> Show all references. B n c(ng có th ph i óng màn hình tìm ki m l i. Tìm ki m trong các tr ng khác nhau B n c n làm gì n u nh b n l u thông tin v tài li u tham kh o cho nh ng bài t p/lu n v n khác nhau trong cùng m t file EndNote? B n có th tìm t t c các tài li u tham kh o cho m t bài t p, m t ch $ng lu n v n b ng cách s d!ng các tr ng nh Keywords hay Notes, th ng nh ng tr ng này tr%ng. Ví d!, b n có th nh p ch Chapter 4 hay Ch ng 4 vào tr ng Notes c&a b t k, tài li u tham kh o nào s) c s d!ng cho ch $ng ó. Sau ó b n có th tìm t t c các tài li u tham kh o cho ch $ng 4 b ng cách nh p t" Chapter 4 ho c Ch ng 4 vào màn hình tìm ki m và ch n tr ng Notes trong menu d c. Th nào là term list và t i sao chúng l i h u ích? Term list (danh m!c thu t ng ) là ph n m r ng c&a nh ng ph $ng th c tìm ki m k trên. Chúng cho phép b n t o m t danh m!c t" v ng có ki m soát, th%ng nh t v m t nh d ng và chính t , qua ó giúp b n phân nhóm các tài li u tham kh o. EndNote t ng c p nh t các thu t ng trong 3 tr ng Author, Journals và Keywords, khi có b t k, tài li u tham kh o nào c b sung vào file EndNote c&a b n. B n có th t#t ch c n ng t ng c p nh t này trong tùy ch n Edit >> Preferences >> Term Lists. B n c(ng có th t o danh m!c thu t ng m i b ng cách s d!ng các tr ng khác nh Notes hay Label. M i khi thêm m t tài li u tham kh o vào file EndNote, b n có th quy t nh thu t ng nào nên c s d!ng cho tài li u ó, sau ó b n có th tìm ki m trong file EndNote t t c các tài li u tham kh o có thu t ng ó. T o m t danh m c thu t ng m i T" menu Tools, ch n Define Term Lists sau ó nh n Create List. t tên cho danh m!c này là Label và nh n OK. V i ch Label c bôi en, nh n vào tab Terms:
 23. 23. 23 Nh n vào nút New Term và thêm m t thu t ng ví d! nh introduction. Nh n OK và thêm m t s% thu t ng n a, ví d! background và methodology. Ti p ó nh n Close. K t n i các danh m c thu t ng N u b n mu%n nh ng thu t ng này c n%i v i nhau, EndNote t ng nh n ra m t thu t ng khi b n b#t u gõ vào bàn phím, nh n vào nút Tools >> Link Term Lists. Kéo xu%ng ph n Label trong các tr ng bên trái và ch n Label t" menu d c. Nh n OK.
 24. 24. 24 Có th là b n c n ph i kh i ng l i EndNote kích ho t ch c n ng t ng nh n d ng (các tr ng author, keyword và journal ã c k t n%i v i nhau). S d ng danh m c thu t ng M m t tài li u tham kh o trong file Paleo và kéo chu t xu%ng ch n tr ng Label. a con tr' vào tr ng này và nh n vào nút Tools >> Open Term Lists >> Label Term List. Ch n m t trong s% các thu t ng và nháy kép vào thu t ng ó thu t ng c chèn vào tr ng Label. N u b n ã k t n%i v i danh m!c thu t ng , b n còn có th b#t u nh p m t trong s% các thu t ng và nó s) t ng c chèn vào tài li u tham kh o. óng tài li u tham kh o này l i và th tìm thu t ng mà b n ã nh p vào tr ng Label (References >> Search References). Nh p kh u các danh m c thu t ng là nhan th$ng nh#t c%a c%a các t báo M t s% ki u trích d n, ví d! nh trong l.nh v c y t , yêu c u b n chèn tên các t báo, t p chí chuyên ngành là các t" vi t t#t. Thay vào vi c ph i t ánh l i tên chi ti t c&a t t c các t báo, b n có th nh p kh u tr c ti p t" EndNote m t s% danh m!c tên c&a các t báo, t p chí chuyên ngành, bao g+m c tên vi t t#t. EndNote cung c p danh m!c tên các t báo, t p chí chuyên ngành trong l.nh v c y h c, hóa h c và nhân v n. N u b n mu%n s d!ng nh ng danh m!c này, b n c n ph i nh p kh u chúng vào trong file EndNote c&a b n. nh p kh u danh m!c các t báo, t p chí chuyên ngành v y t , t" menu Tools, ch n Open Term Lists >> Journals Term List >> Lists. T" tab Lists, ch n Import List và tìm danh m!c y t (Medical list) trong C:Program FilesEndNoteTerm Lists. Nh n vào file Medical.txt bôi en file và nh n Open. óng danh m!c này l i sau khi b n ã k t thúc vi c nh p kh u d li u.
 25. 25. 25 S d ng các nhóm (Groups) Ch c n ng Groups cho phép b n t ch c các tài li u tham kh o c&a mình thành các nhóm nh' mà không c n t o m t file riêng bi t. Các nhóm cá nhân hóa c ng i s d!ng t t o ra. Ô Groups hi n th c t bên trái, n u không thì có th nh n vào bi u t ng Show/Hide Groups ho c vào menu Tools >> Show Groups. Có th i tên c&a nhóm ho c và xóa nhóm, ho c là xóa các bi u ghi trong m t nhóm, tuy nhiên thông tin g%c v các tài li u trong file th vi n c&a b n v n c gi nguyên. M i reference (thông tin v m t tài li u) có th c a vào nhi u nhóm khác nhau. B sung m t nhóm T" menu References ch n Groups và Create New Group, ho c có th nh n chu t ph i vào ô Groups và ch n Create New Group. M t nhóm m i s) hi n ra trong c t Groups và b n có th t tên nhóm tùy ý, ví d! Bai tap 1. B sung thông tin v tài li u tham kh o vào nhóm Ch n tài li u c n thi t, vào menu References và ch n Add Reference To sau ó ch n nhóm phù h p, ho c nh n chu t ph i vào tài li u c n ch n và ch n Add Reference To sau ó ch n nhóm phù h p. xem các tài li u ã có trong m t nhóm, ch c n nh n chu t vào tên nhóm ó. " #U C $ > 6 M u b n th o (Manuscript Templates) N u b n ang vi t lu n v n, ho c vi t m t bài báo cho m t t p chí chuyên ngành, nh ng m u bài vi t này có th có ích cho b n vì chúng cung c p h ng d n làm cho quá trình vi t c&a b n c d* dàng h$n. EndNote có các m u bài vi t cho m t s% khá l n các t báo và các m u lu n v n nh MLA hay APA. Chúng c m ra trong ch $ng trình Word. m m t m u b n th o T" Tools, ch n Manuscript Templates. Trong th m!c templates trong EndNote, ch n tên c&a t p chí mà b n c n r+i nh n Open. M u bài vi t s) xu t hi n b n nh p v n b n.
 26. 26. 26 B các mã tr ng trong file v n b n ã hoàn thi n N u b n ã hoàn thành bài vi t, b n mu%n xóa các k t n%i trong v n b n c&a mình t i file EndNote. làm vi c này, b n m v n b n Word và nh n vào nút Remove field codes trên thanh công c! EndNote trong file Word. M t b n sao khác c&a v n b n, không có mã tr ng, s) hi n ra trong m t c a s m i. Hãy l u v n b n này l i b ng m t tên file khác. L u ý là b n không nh d ng l i các tài li u tham kh o trong file m i này, tuy nhiên b n có th nh d ng l i trong file g%c. " ##$ % 1R V W Tìm tr giúp trong EndNote Có nhi u cách tìm tr giúp n u b n g p khó kh n khi s d!ng EndNote. • Ch $ng trình EndNote có công c! tr giúp Help. • EndNote c(ng cung c p m t tài li u h ng d n s d!ng r t y & b ng ti ng Anh trong th m!c EndNote. • Trang web c&a EndNote http://www.endnote.com có ph n FAQs (các câu h'i th ng g p) và cho phép ng i s d!ng g i email yêu c u tr giúp v k- thu t (ví d!: v n t $ng thích gi a EndNote và Word). (N i dung c a tài li u này d ch t : http://library.curtin.edu.au/research_and_information_skills/online_tutorials/endnote_steps/index.html)

×