130306 p2. nhan thuc chung ve htqlcl khi khoi dong mau tm

301 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13 Đảm bảo chất lượng là toàn bộ các hoạt động có kế hoạch và có hệ thống được tiến hành trong hệ thống chất lượng và được chứng minh là đủ mức cần thiết để tạo sự tin tưởng thỏa đáng rằng thực thể (tổ chức) sẽ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Kiểm soát chất lượng là quan điểm cổ nhất về quản lý chất lượng nhằm phát hiện và loại bỏ các thành tố hoặc sản phẩm cuối cùng không đạt chuẩn quy định hoặc làm lại nếu có thể.
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 03/27/13
 • 130306 p2. nhan thuc chung ve htqlcl khi khoi dong mau tm

  1. 1. TOPMAN JSC For Your Success!Nhiệt liệt chào mừng các anh chịHỌC VIÊN 1
  2. 2. TOPMAN JSC For Your Success! www.TopManjsc.com NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆTHỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2008Hà Nội, năm 2013 Trainer: Ninh Văn Hiệu Lead Auditor, Lead Consultant 2
  3. 3. Mục đích1. Giúp hiểu đúng về Quản lý chất lượng theo ISO 90002. Nắm rõ Vai trò của ISO 9000 và biết cách vận dụng vào thực tế3. Cung cấp kỹ năng xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống ISO 9001:2008. Đối tượng1. Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp,2. Đại diện Lãnh đạo về Chất lượng, Ban ISO,3. Cán bộ quản lý các phòng ban, cán bộ quản lý chất lượng,4. Các cán bộ, nhân viên liên quan 3
  4. 4. TOPMAN JSC For Your Success Phần 1GIỚI THIỆU VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  5. 5. ViÖt nam TRONG QU¸ TR×NH Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕChñ ®éng héi nhËp ThuËn lîi ho¸ th­ ¬ng m¹i thÕ giíi 5
  6. 6. nÒn kinh tÕ héi nhËpC¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp:- Xo ¸ bá hµ ng rµ o thuÕ q ua n vµ s ù b¶ hé nÒ n kinh tÕ otro ng n­íc ;- Ph¸ t triÓ n p h­¬ ng tiÖ n c huy ªn c hë víi g i¸ rÎ ® ¸ p ø ng nha nh; ,- C¸ c c « ng ty , c ¸ c nhµ q u¶ lý n¨ng ® é ng h¬ n ; n- HÖ thè ng th« ng tin kÞp thê i vµ ré ng kh¾ p ;- Sù b· o ho µ c ña nhiÒ u thÞ tr­ê ng c hñ y Õ u;- Ph© n ho ¸ kh¸ c h hµ ng : lÎvµ c « ng ng hiÖ p . . . 6
  7. 7. Sai lỗi chất lượng và lãng phí Phát sinh chi phí chất lượng Sản phẩm Khách hàng không thỏa mãn Dịch vụ sai lỗi CBCNV thiếu tin tưởng• Các chi phí này trong SX/ dịch vụ thường chiếm khoảng 15%-20% của doanh số. 7
  8. 8. Va i trß c ña c hÊt l­îng tro ng bè i c ¶ c ña nÒ n kinh tÕ hé i nhËp nhChÊt l­îng vµ hÖ thè ng q u¶ lý c hÊt l­îng trë nthµ nh c « ng c ô c ¹ nh tra nh hµ ng ® Çu c ña c ¸ cd o a nh ng hiÖ p 8
  9. 9. Khái niệm về chất lượngChÊ l­îng lµ m ® c ña m é t tË hîp c¸ c ® c tÝnh t øc é p Ævè n c ã ® p øng c¸ c yªu cÇu. ¸ §Æc tÝnh vèn cã Thêi h¹n Gi¸ c¶ giao hµng DÞch vô 9
  10. 10. Khái niệm về chất lượng• “Yêu cầu là nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu chung hay bắt buộc” ,• Yêu cầu: – Khách hàng, – Pháp luật, – Tổ chức, – …. 10
  11. 11. Khái niệm về chất lượng• “Chất lượng tốt không nhất thiết là chất lượng cao, nó có nghĩa là mức độ đồng đều (về hình thức, tính chất...) và sự tin cậy, với giá thành thấp nhưng chất lượng được thị trường chấp nhận” TS. Deming• Chất lượng quan tâm đến: – Đạt được yêu cầu, – Ổn định, và – Tin cậy 11
  12. 12. Khách hàng là ai?• là Tổ chức hay cá nhân nhận một sản phẩm. Khách hàng nội bộ Khách hàng bên ngoài Khách hàng của tổ chức KH KH của của QT 1 QT 2 12
  13. 13. Sù ph¸t triÓn cña qu¶n lý chÊt l­îng KiÓm Qu¶n KiÓm §¶m so¸t lýKiÓm tra so¸t b¶o chÊt chÊtchÊt l­îng chÊt chÊt l­îng l­îng l­îng l­îng toµn toµn diÖn diÖn
  14. 14. KiÓm tra chÊt l­îng Lµ c¸c ho¹t ®éng nh­ Ph©n lo¹i, ®o, xem xÐt, thö nghiÖm, ®Þnh cì cña ChuyÖn ®· råi, mét hay nhiÒu ®Æc KiÓm tra 100%/ tÝnh cña ®èi t­îng vµ chän mÉu, so s¸nh kÕt qu¶ víi yªu §é tin cËy, cÇu nh»m x¸c ®Þnh sù phï hîp cña mçi KCS Chi phÝ. Kh¸ch hµng ®Æc tÝnh. Qu¸ tr×nh 1 Qu¸ tr×nh 2 Qu¸ tr×nh 3 Kh«ngVËn VËn VËn phï hîphµnh hµnh hµnh 14 Tr­íc nh÷ng n¨m 1920
  15. 15. KiÓm so¸t chÊt l­îng Mét phÇn cña Phßng ngõa qu¶n lý chÊt l­îng tËp trung vµo KiÓm so¸t con ng­êi, thùc hiÖn c¸c yªu ph­¬ng ph¸p, cÇu chÊt l­îng vËt t­, thiÕt bÞ, th«ng tin Kh¸ch hµng KCS KCS KCS Qu¸ tr×nh 1 Qu¸ tr×nh 2 Qu¸ tr×nh 3VËn hµnh Kh«ng phï hîp VËn hµnh VËn hµnh 15 Vµo nh÷ng n¨m 1920
  16. 16. ®¶m b¶o chÊt l­îng Cã ng­êi chÞuMét phÇn cña tr¸ch nhiÖmqu¶n lý chÊt l­îngtËp trung vµocung cÊp lßng tin HÖ thèngr»ng c¸c yªu cÇu ®¶m b¶ochÊt l­îng sÏ ®­îc chÊt l­îng theo ISOthùc hiÖn 9000 B»ng chøng cña viÖc kiÓm so¸t chÊt l­îng Sau §¹i chiÕn thÕ giíi thø 2: Quality Assurance 16
  17. 17. KiÓm so¸t chÊt l­îng toµn diÖn Mét hÖ thèng cã hiÖu qu¶ ®Ó Cã môc tiªu nhÊt thÓ ho¸ c¸c nç lùc ph¸t triÓn, duy tr× vµ c¶i tiÕn chÊt tµi chÝnh l­îng cña c¸c nhãm kh¸c nhau Tèi ­u vµo trong mét tæ chøc sao ho¸ cho c¸c ho¹t ®éng marketing, chi kü thuËt, s¶n xuÊt vµ dÞch vô phÝ cã thÓ tiÕn hµnh mét c¸ch chÊt kinh tÕ nhÊt, cho phÐp tho¶ l­îng m·n hoµn toµn kh¸ch hµng TÝnh to¸n kinh tÕ cña chi phÝ chÊt l­îng 1 9 5 1 , A a nd V. Fe ig e nba um : TQC; N rm hËt (1 9 5 8 ): Co m p a ny wid e Quia lity Co ntro l17
  18. 18. qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖnMét ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña Sù nç lùcmét tæ chøc ®Þnh h­íng vµo cña mäichÊt l­îng, dùa trªn sù tham giacña mäi thµnh viªn vµ nh»m thµnh®em l¹i sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng viªnth«ng qua sù tho¶ m·n kh¸chhµng, mäi thµnh viªn trong tæchøc vµ x· héi. Tho¶ m·n kh¸ch hµng, néi bé vµ x· héi G Çn ® © y , De m ing , Jura n, Cro s by : TQM 18
  19. 19. qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn Sù tho ¶ · n c ña : m - K ch hµng: chÊt l­îng s¶n phÈm h¸ - Nh©n viªn: c«ng viÖc, nghÒ nghiÖp, thu nhËp - Ng­êi së h÷u: chÊt l­îng ®Çu t­, c¬ héi ph¸t triÓn - Ng­êi cung øng: C¬ héi kinh doanh,hîp t¸c - X· héi: phôc vô cã tr¸ch nhiÖm.19 19
  20. 20. Mét sè nhËn thøc sai lÇm vÒ chÊt l­îng 1 . ChÊt l­îng c a o ® ß i há i c hi p hÝ lín 2. NhÊn m ¹ nh vµ o c hÊt l­îng s Ï lµ m g i¶ n¨ng m s uÊt 3 . Qui lç i v Ò c hÊt l­îng kÐm c ho ng ­ê i la o ® é ng 4. C¶tiÕ n c hÊt l­îng ® ß i há i ® Çu t­ lín i 5 . ChÊt l­îng ® ­îc ® ¶ b¶ d o kiÓ m tra c hÆ c hÏ m o t .20 20
  21. 21. 4 câu hỏi cơ bản trong QLCL 4. Làm thế nào để nâng cao1. Chuẩn mực của sản phẩm, khả năng đạt được hoạt động là gì? chuẩn mực đã đề ra? Quản lý chất lượng 2. Làm thế nào để có thể đạt 3. Làm thế nào để biết được được chuẩn mực của sản việc đạt được hay không phẩm và hoạt động đạt được chuẩn mực? 21
  22. 22. Khái niệm quản lý chất lượng• QLCL là các hoạt động có phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về mặt chất lượng” ISO 9000:2005 - §Þnh h­íng vÒ chÊt l­îng: - KiÓm so¸t vÒ chÊt l­îng: + TÇm nh× n, + Ho ¹ c h ® Þnh + N m vô c hiÕ n l­îc , hiÖ + KiÓ m s o ¸ t + ChÝnh s ¸ c h, + § ¶ b¶ m o + M c tiªu CL. ô + C¶tiÕ n CL i 22
  23. 23. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ?lµ:“TËp hîp c ¸ c y Õ u tè c ã liªn q ua n lÉn nha u ha y t­¬ ng t¸ c ® Ó lËp ChÝnh s ¸ c h & M c tiªu c hÊt l­îng vµ ® ¹ t ô ® ­îc c ¸ c m ô c tiªu ® ã nh» m ® Þnh h­íng vµ kiÓ m s o ¸ t m é t tæ c hø c v Ò c hÊt l­îng “. 23
  24. 24. Cải tiến HTQLCL chất lượng QQ §¶m b¶o chÊt l­îng T T Qu¶n lý chÊt l­îng Ph¸t triÓn chÊt l­îng bÒn v÷ng 24
  25. 25. Mục đích của QLCL– nâng cao sự thoả mãn của khách hàng,– cải tiến liên tục hệ thống,– đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của KH và yêu cầu chế định.– Cân đối được việc thỏa mãn KH và các bên quan tâm Bên quan tâm Khách hàng Tổ chức 25
  26. 26. Triết lý của QLCLNgăn ngừa sai lỗi thay vì khắc phục sai lỗi! (Phòng Bệnh hơn chữa bệnh) Khẩu hiệu: • Làm đúng ngay từ lần đầu tiên, • Làm đúng các lần tiếp theo, • Cải tiến liên tục! 26
  27. 27. Tam giác QLCL Nhận thức (Nền tảng) Quản lý Chất lượng Đo lường Tiêu chuẩn hóa (định hướng, (Cở bản) đánh giá)27
  28. 28. Vßng trßn chÊt l­îng/(PDCA) Ho¹ch ®Þnh CL LËp kÕ ho¹ch (Plan)C¶i Kh¾ctiÕn phôc Chu tr×nh Thùc §¶mCL (Act) Deming hiÖn b¶o (Do) CL KiÓm tra (Check) KiÓm so¸t CL 28
  29. 29. 29 Chiến lược CNTTMối quan hệ của quản lý chất lượng • Quan hệ về chiến lược/Chính sách: Chiến lược tài chính Chiến lược về SXKD Chiến lược nhân sự Chiến lược QHKH Chiến lược chất lượng (Chính sách chất lượng)
  30. 30. Mối quan hệ của QLCL• Quan hệ về tác nghiệp: • QLCL là một phần của hoạt động quản lý nói chung của DN, Quản lý chất lượng • QLCL có quan hệ chặt chẽ với các lĩnh vực quản lý khác. Quản lý quan hệ khách hàng Quản lý nhân sự Quản lý tài chính 30
  31. 31. Mối quan hệ của QLCL• Quan hệ về mặt tổ chức: – Đại diện lãnh đạo về chất lượng, – Các cán bộ chất lượng tại các bộ phận, – ……………….. Ban lãnh đạo QMR QLCL HC-NS KD SX KT-KCS 31
  32. 32. TOPMAN JSC For Your Success Phần 2Các nguyên tắc của Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008
  33. 33. 1 c ắ nêy ug N t 2 c ắ nêy ug N t 3 c ắ nêy ug N t 4 c ắ nêy ug N t 5 c ắ nêy ug N t ISO 9001:2008 6 c ắ nêy ug N t 7 c ắ nêy ug N t 8 c ắ nêy ug N t Vai trò của 8 nguyên tắc QLCL33
  34. 34. C¸c nguyªn t¾ c qu¶n lý chÊt l­îng1 . H­íng v µ o kh¸ c h hµ ng 34
  35. 35. 1. Hướng vào khách hàng• “Mọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cố gắng vượt cao hơn sự mong đợi của họ”.• Có nghĩa là: – Nghiên cứu và thấu hiểu các nhu cầu của khách hàng – Đảm bảo các mục tiêu của tổ chức gắn với nhu cầu và mong đợi của khách hàng – Truyền đạt các nhu cầu và mong đợi của khách hàng trong toàn tổ chức – Đo lường sự thoả mãn khách hàng và hành động trên kết quả – Quản lý mối quan hệ khách hàng một cách có hệ thống – Cân bằng giữa thoả mãn khách hàng và các bên quan tâm. 35
  36. 36. 1. Hướng vào khách hàng• Lợi ích: – Tăng doanh thu và thị phần nhờ các phản ứng nhanh nhạy và uyển chuyển với các cơ hội thị trường – Tăng hiệu lực của việc sử dụng các nguồn lực của tổ chức vào việc nâng cao thoả mãn khách hàng – Cải thiện sự trung thành của khách hàng dẫn đến các mối kinh doanh lặp lại. 36
  37. 37. C¸c nguyªn t¾ c qu¶n lý chÊt l­îng 2 . Sù l· nh ® ¹ o 37
  38. 38. 2. Sự lãnh đạo• “Lãnh đạo thiết lập sự thống nhất về mục đích và phương hướng của tổ chức. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trường nội bộ để có thể lôi cuốn sự tham gia đầy đủ của mọi người vào việc đạt được các mục tiêu của tổ chức”• Có nghĩa là: – Xem xét đến nhu cầu của các bên quan tâm – Thiết lập một viễn cảnh rõ ràng về tương lai của tổ chức – Thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu mang tính thách thức – Tạo ra và duy trì các giá trị chia sẻ chung, sự công bằng và các chuẩn mực đạo đức tại tất cả các cấp của tổ chức – Xây dựng niềm tin và loại trừ sự lo sợ – Cung cấp cho mọi người những nguồn lực, đào tạo cần thiết và sự tự chủ trong công việc với trách nhiệm và có trách nhiệm – Khuyến khích, động viên và ghi nhận sự đóng góp của mọi người. 38
  39. 39. 2. Sự lãnh đạo• Lợi ích: – Mọi người hiểu và được động viên hướng đến các mục đích và mục tiêu của tổ chức. – Các hoạt động được đánh giá, định hướng và áp dụng một cách thống nhất. – Sự nhầm lẫn trong trao đổi thông tin giữa các cấp của tổ chức được giảm thiểu. 39
  40. 40. 3. Sự tham gia của mọi người• “Mọi người ở tất cả các cấp là trung tâm của một tổ chức và việc huy động họ tham gia đầy đủ sẽ giúp cho việc sử dụng được năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức”• Lợi ích: – Tạo ra những nhân viên được động viên, cam kết và tham gia trong tổ chức – Tạo ra sự đổi mới và sáng tạo trong việc nâng cao hơn các mục tiêu của tổ chức – Mọi người nhận trách nhiệm về hiệu quả các hoạt động của mình – Mọi người sẵn sàng tham gia và đóng góp vào sự cải tiến liên tục. 40
  41. 41. 4. Tiếp cận theo quá trình Theo dõi/đo lường? Hành động? Sản phẩm/dịch vụNhân lực Chỉ số chất lượng? Hiệu quả Thiết bị Quá trình A (hoạt động 1, Đầu vào hoạt động 2, Đầu ra Tài liệu xác nhận, hoạt động 3) Hiệu lựcThông tin Bắt đầu? Chuyển giao?Vật tư/NVL Hồ sơ Quy tắc 5W 2H: Làm gì? Tại sao? Ai? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Bao nhiêu? 41 41
  42. 42. 4. Tiếp cận theo quá trình• “Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình”• Lợi ích: – Chi phí thấp hơn, thời gian quay vòng ngắn hơn nhờ dử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực – Các kết quả được cải tiến, ổn định và có thể dự đoán trước được – Tập trung vào và xếp ưu tiên với các cơ hội cải tiến. 42
  43. 43. C¸c nguyªn t¾ c qu¶n lý chÊt l­îng 5 . C¸ c h tiÕ p c Ën the o hÖ thè ng 43
  44. 44. 5. Tiếp cận theo hệ thống• “Nhận dạng, thấu hiểu và quản lý các quá trình có tương tác lẫn nhau như một hệ thống đóng góp vào sự hiệu lực và hiệu quả của tổ chức trong việc đạt được các mục tiêu của mình”• Lợi ích: – Tích hợp và định hướng các quá trình để đạt được các kết quả mong muốn một cách tốt nhất – Khả năng tập trung các nỗ lực vào các quá trình chủ yếu – Cung cấp sự tin tưởng với các bên quan tâm đối với sự ổn định, hiệu lực và hiệu quả của tổ chức 44
  45. 45. C¸c nguyªn t¾ c qu¶n lý chÊt l­îng 6 . C¶tiÕ n liªn tô c i 45
  46. 46. 6. Cải tiến liên tục• “Cải tiến liên tục các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thường trực của tổ chức”• Lợi ích: – Lợi thế về hiệu quản hoạt động nhờ vào việc cải thiện được năng lực của tổ chức – Định hướng các hoạt động cải tiến ở mọi cấp về mục đích chung của tổ chức – Sự linh hoạt để phản ứng kịp thời với các thời cơ. 46
  47. 47. C¸c nguyªn t¾ c qu¶n lý chÊt l­îngDữ kiện Đo lường Dữ liệu Phân tích Thông tin No Quyết định Yes 7 . Quy Õ t ® Þnh d ùa trªn s ù kiÖ n 47
  48. 48. 7. Quyết định dựa trên sự kiện• “Các quyết định có hiệu lực được đưa ra trên cơ sở phân tích dữ liệu và thông tin”• Lợi ích: – Có được các quyết định với đầy đủ thông tin – Tăng cường khả năng chứng tỏ sự hiệu quả và đúng đắn của các quyết định trong quá khứ thông qua việc tham khảo đến các hồ sơ thực tế – Tăng cường khả năng xem xét, phản biện và thay đổi các ý kiến và quyết định. 48
  49. 49. C¸c nguyªn t¾ c qu¶n lý chÊt l­îng8 . Qua n hÖ hîp t¸ c c ïng c ã lîi víi ng ­ê i c ung ø ng 49
  50. 50. 8. Quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung ứng• “Một tổ chức và các nhà cung ứng của mình phụ thuộc lẫn vào nhau và mối quan hệ hai bên cùng có lợi với nhà cung ứng nâng cao khả năng của cả hai bên để tạo giá trị”• Lợi ích: – Tăng khả năng tạo giá trị cho cả hai bên – Sự linh hoạt và tốc độ của các phản ứng kếp hợp của cả hai bên với các thay đổi của thị trường hoặc nhu cầu và mong đợi của khách hàng. – Tố ưu chi phí và nguồn lực của tổ chức 50
  51. 51. TOPMAN JSC For Your Success Phần 3ISO 9000 và Vai trò của ISO 9000 cho các doanh nghiệp
  52. 52. Giới thiệu ISO 9000• ISO/ ISO 9000 là gì? – ISO là chữ gọi tắt International Organization for Standardization. – ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng• Tiền thân là các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, ví dụ: – BS 5750 – EN 2900• Được chấp nhận ở cấp độ quốc tế.• Được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực. 52
  53. 53. Phát triển bộ tiêu chuẩn ISO 9000Năm 1987Năm 1987 Năm 1994 Năm 1994 Năm 2000 Năm 2000 ISO 9001:1987 ISO 9001:1994 ISO 9002:1987 ISO 9002:1994 ISO 9001:2000 ISO 9003:1987 ISO 9003:1994Sửa đổi nhằm: Phản ảnh nhu cầu của các bên quan tâm, và Cập nhật phát triển của khoa học QLCL. 53
  54. 54. ISO 9000 phiên bản 2008 Mô hình cải tiến liên tụcMô hình quản lý theo quátrình Nhấn mạnh việc kiểm soát theo quá trình và thường xuyên cải tiến 54
  55. 55. ISO 9001 Certificates on the World55
  56. 56. 10 nước có chứng chỉ ISO 9001 nhiều nhất56
  57. 57. 10 nước có chứng chỉ ISO 9001 tăng trưởng nhiều nhất năm 201157
  58. 58. ¸p dụng ISO 9000 t¹i ViÖt Nam• ISO 9000 được giới thiệu vào Việt Nam năm 1995• Hiện nay có trên 10.000 chứng chỉ đã được cấp• Các tổ chức chứng nhận tại Việt Nam: – Trong nước: QUACERT, ... – Nước ngoài: BV, TUV, DNV, SGS, DAS, GIC, AFAQ-ASERT, Global… 58
  59. 59. B tiªu chuÈ IS 9000 : 2008 é n O ISO 19011: 2002 H­íng dÉn ®¸nh gi¸ hÖ thèng QLCL vµ HTQL m«i tr­êng ISO 9000 : ISO 9001: 2008 2005 HÖthèng qu¶n lý HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­chÊt l­îng - C¬ îng - C¸c yªu cÇusë vµ tõ vùng ISO 9004: 2009 HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­ îng - H­íng dÉn c¶i tiÕn 59
  60. 60. HÖ thèng C¶I tiÕn chÊt l­îng ho¹t ®éng IS 9000 O Tr¸ch nhiÖm L·nh ®¹o Qu¶n lý HÖ thèng §¸nh gi¸,Môc tiªu nguån lùc Qu¶n lý ph©n tÝch, ho¹t c¶i tiÕn Tháa m·n ®éng yªu cÇu T¹o s¶n phÈm S¶n phÈm (V¨n b¶ T/LTT) n, DÞch vô §Çu vµo §Çu ra 60
  61. 61. Chiến lược, nhu cầu phát triển – ISO 9000 – Các vấn đề tác nghiệp và quản lý • Tổ chức/Trách nhiệm và quyền hạn, • Tiêu chuẩn sản phẩm vàChiến lược dịch vụ, • Chuẩn mực công việc, • Quy trình tác nghiệp,Chính sách • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển,Nhu cầu • Đầu tư, quản lý, sử dụng cơ 8002 1009 OS sở hạ tầng, Iphát triển • Dịch vụ khách hàng, • Phát triển chuỗi cung ứng, •………. : 61
  62. 62. Các nội dung chính của ISO 9000 4.1 Yêu cầu chung BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ 4.2 Yêu cầu lập tài TIEÂU CHUAÅN COÂNG VIEÄC SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN liệu 4.2.1 Khái quát 4.2.1 Kiểm soát tài liệu 4.2.2 Kiểm soát hồ sơ 5. Trách nhiệm của 4. lãnh đạo HTQLCL 8. Đo lường, 6. Quản lý phân tích và nguồn Sổ tay cải tiến lực Chất lượng 7.Tạo Thủ tục/Quy trình Sản Phẩm Tài liệu hổ trợ Hệ thống QLCL ( Chỉ thị, hướng dẫn, hồ sơ…)62
  63. 63. Các nội dung chính của ISO 9000 5.1 Cam kết của lãnh đạo 5.2 Hướng vào khách hàng 5.3 Chính sách chất lượng 5.4 Hoạch định 5.5 Trách nhiệm, thẩm quyền và trao đổi thông tin 4. Yêu cầu HTQLCL 5. Trách nhiệm của lãnh đạo Đảm bảo thấy rõ lãnh đạo cao nhất giữ vai trò chỉ huy 8. Đo lường, việc xác định,thực hiện, 6. Quản lý theo dõi và cải tiến phân tích và nguồn cải tiến hệ thống QLCL lực 7.Tạo Sản Phẩm Hệ thống QLCL63
  64. 64. Các nội dung chính của ISO 9000 6.1 Cung cấp nguồn 4. lực HTQLCL 5. Trách 6.2 Nguồn nhân lực nhiệm của 6.3 Cơ sở hạ tầng lãnh đạo 6.4 Môi trường làm việc 8. Đo lường, 6. Quản lý phân tích và nguồn cải tiến Nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ lựcvà sẵn có các nguồn nhân, vật lực 7.Tạo để đáp ứng tất cả các yêu cầu Sản của hệ thống QLCL Phẩm Hệ thống QLCL 64
  65. 65. Các nội dung chính của ISO 9000 4. Yêu cầu 5. Trách 7.1 Hoạch định việc tạo sản HTQLCL phẩm nhiệm của 7.2 Các quá trình liên quan đến lãnh đạo khách hàng 7.3 Thiết kế và phát triển 8. Đo lường, 7.4 Mua hàng 6. Quản lý 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ phân tích và nguồn 7.6 Kiểm soát các phương tiện cải tiến lực theo dõi và đo lường 7.Tạo Sản Phẩm Đảm bảo các quá trình đều được thực hiện trong các điều kiện Hệ thống QLCL được kiểm sóat đáp ứng các mục tiêu chất lượng65
  66. 66. Các nội dung chính của ISO 9000 4. Yêu 8.1 Khái quát cầu 8.2 Theo dõi và đo lường HTQLCL 5. Trách 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù nhiệm của hợp lãnh đạo 8.4 Phân tích dữ liệu 8.5 Cải tiến 8. Đo lường, 6. Quản lý phân tích và nguồn cải tiến lực • Chứng tỏ sự phù hợp 7.Tạo của SP/quá trình/Hệ thống QLCL Sản Phẩm • Cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống QLCL Hệ thống QLCL66
  67. 67. Thực hiện ISO 9000, Khó hay Dễ? Làm đúng Cải tiến liên tục ngay từ đầu Đánh giá, rút kinh nghiệm Làm theo những gì đã viết Xem xét chọn cái tối ưu, Tiêu chuẩn hoáViết những gì đang làm 67
  68. 68. C¸c lîi Ých cña ISO 90001. Tiêu chuẩn hoá cách làm việc tốt, kiểm soát tốt các quá trình, kiểm soát tốt các tài liệu, hồ sơ.2. §¶m b¶o t¹o ra S¶n phÈm cã chÊt l­îng æn ®Þnh, tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng;3. C¶i tiÕn liªn tôc, gióp t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m l·ng phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh SP;4. Gi¶m thiÓu hµnh ®éng ch÷a ch¸y, gi¶i phãng L·nh ®¹o khái th­êng xuyªn can thiÖp vµo c¸c c«ng viÖc sù vô; 68
  69. 69. C¸c lîi Ých cña ISO 90005. Gióp CBNV thùc hiÖn ®óng nhiÖm vô ngay tõ ®Çu;6. Hình thành phong cách làm việc có trách nhiệm và chất lượng7. Cải thiện môi trường làm việc: sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nơi làm việc;8. T¨ng uy tÝn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh, t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn l©u dµi. 69
  70. 70. Q&A? Ninh Văn Hiệu – Giám đốc Tư vấn Chuyên gia Tư vấn trưởng, Chuyên gia đánh giá trưởng Mobile: 0989.979.434. Email: HieuISO@gmail.com CÔNG TY CP TOPMAN For Your SuccessĐịa chỉ: Phòng 322, Nhà N03 Trần Qúy Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 04 22 310 689/ 046 252 0808 Email: TopManjsc@gmail.com; Web: TopManjsc.com 70
  71. 71. Giữ được nhau mới là thành công Làm việc cùng nhau là sự tiến bộĐến với nhau chỉ là sự khởi đầu Henry Ford 71
  72. 72. Xin c¶m ¬n!Chóc anh chÞ Thµnh c«ng vµ H¹nh phóc! 72

  ×