Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ML_Inter Unit 8 Text Bank (1+2)

2,898 views

Published on

Market Leader Text bank Unit 8

Published in: Sports, Business
  • Be the first to comment

ML_Inter Unit 8 Text Bank (1+2)

  1. 1. Unit 8: Employment (1) : Text bank The money move Tăng lương You want a raise. You deserve1 a raise. But how do Bạn muốn được tăng lương. Bạn xứng đáng1 được tăng you ask for a it? Experts say there are several ways lương. Nhưng bạn phải yêu cầu điều đó như thế nào ? to make the interchange less stressful and more Các chuyên gia cho rằng có một số cách làm cho việc successful. trao đổi này vừa bớt căng thẳng hơn lại vừa hiệu qủa hơn. The first sign her co-workers noticed was the empty candy bowl. Lisa, an accountant at a Dấu hiệu đầu tiên mà đồng nghiệp của Lisa để ý đến đó construction company, was a cheerful woman who là một bát kẹo rỗng. Lisa, kế toán viên ở một công ty had always kept a dish of goodies2 on her desk. xây dựng, là một người vui vẻ, luôn luôn để một đĩa When she started removing the pictures and the kẹo2 trên bàn làm việc. Khi mà cô ấy bắt đầu dời những plants from her office, rumours3 began to bức tranh và cây cối khỏi phòng làm việc, thì những lời circulate4. She did not explain her behavior to đồn thổi3 bắt đầu lan truyền4. Cô ấy không giải thích anyone. Then the candy dish disappeared. ' She had cách cư xử của mình với bất kì ai. Sau đó đĩa kẹo kia been promised a raise for a long while,' recounts5 cũng đã biến mất. 'Trong một thời gian dài, người ta hứa Linda Talley, an executive coach6 based in hẹn sẽ tăng lương cho cô ấy ', Linsay Talley, chuyên gia Hounston. Removing things from her officce was a tư vấn6 làm việc tại Houston kể lại5. Việc gỡ bỏ những subtle7 way of letting her employers know she đồ đạc ở văn phòng là cách tế nhị7 nhưng hiệu quả8. để wouldn’t wait any longer, but it worked8. A few những người quản lý biết cô ấy không thế đợi lâu hơn months later her salary was boosted by $5.000. nữa. Chỉ ít tháng sau đó lương của cô ấy đã tăng được There are many ways to ask for a raise, and Lisa's $5000. Có rất nhiều cách để yêu cầu tăng lương và cách method is not for everyone. But experts say there của Lisa không phải có thể áp dụng hết cho tất cả mọi are some basic ways to enhance your prospects for người. Nhưng các chuyên gia cho rằng có vài cách cơ success. bản để nâng cao khả năng thành công. Adding value Nâng giá trị của bạn The golden rule is to offer value9, based on Nguyên tắc vàng là chỉ ra giá trị của mình9, dựa vào qualifications and achievements. Forget about your trình độ chuyên môn và thành tích. Hãy quên đi việc kể years of hard work, your experience, your personal lể những thứ như năm tháng làm việc vất vả, kinh needs and expenses, your mortgage10, your ailing nghiệm, chi tiêu cá nhân và nhu cầu thiết yếu , vay thế grandmother and your Great Dane's(*) dog food chấp mua nhà10 , ông bà ốm yếu , rồi những hóa đơn bills11. The ' dumbest case you can possibly present mua thức ăn cho chó11. Howard Figler một chuyên gia is one based on pity,' warns Howard Figler, a tư vấn nghề nghiệp12, tác giả cuốn “ The complete Job- career counselor12 and author of The Complete search Handbook” cảnh báo rằng: “Thứ ngớ ngẩn nhất Job-search Hanabook. mà bạn có thể nói ra là thứ dựa trên lòng thương hại” In the private sector, your contribution probably Ở khía cạnh cá nhân, những đóng góp của bạn có thể falls within certain categories. You may be a key nằm ở một lĩnh vực nào đó. Bạn có thể là người quan person who attracts new customers or one who is trọng luôn thu hút được những khách hàng mới hoặc là skilled at retaining the present relationships. You người có kỹ năng trong việc duy trì những mối quan hệ may be a cost-cutter13, who improves the với khách hàng cũ. Bạn có thể là người tiết kiệm được company's bottom line14. Less quantifiable15, but chi phí3 giúp cải thiện lợi nhuận14 của công ty. Những no less important, your reputation might enhance16 điều trên khó có thể định lượng được15, nhưng không that of your employer or you could be one of those hẳn không quan trọng, sự nổi tiếng của bạn có thể làm sunny17 personalities who boosts the morale of all tăng thêm uy tín cho ông chủ của bạn hoặc bạn có around them, enhancing productivity. thể là một trong những người có tính cách vui vẻ17 thúc đẩy tinh thần cho những người xung quanh, giúp nâng cao năng suất lao động.
  2. 2. R&D R&D It stands for 'research and documentation', which is R&D ở đây chỉ việc nghiên cứu và những dẫn chứng your responsibility. You must pinpoint18 your worth bằng tư liệu, đó là trách nhiệm bạn phải làm. Bạn in the marketplace before entering into any salary phải chỉ ra18 giá trị của bạn ở trên “thị trường” trước negotiation19. Although specific salaries are a khi đi vào việc thương lượng mức lương19 . Mặc taboo20 topic and rarely discussed among co- dầu nói về những mức lương cụ thể là một chủ đề workers, you can find comparative information on cấm kị20 và hiếm khi được bàn luận giữa những career-related websites and through professional người đồng nghiệp với nhau, bạn có thể tìm được organisations. những thông tin mang tính tương đối trên những trang web liên quan đến nghề nghiệp hay thông qua Brad Marks, CEO of an executive search firm21 những tổ chức chuyên ngiệp. specialising in the entertainment industry, recalls22 a cable TV company division head who wanted a 30 Brad Marks, giám đốc điều hành một công ty tìm percent raise as a good example. When Mr Marks kiếm nhà quản trị21 chuyên về ngành giải trí nhớ asked him to make a case23 for the huge jump, the lại22 trường hợp của một trưởng phòng ở một công ty executive returned armed with details of his truyền hình cáp, người muốn tăng 30% lương . Khi contributions over the years and the statistics to show ông Marks đề nghị ông ta lý giải23cho mức tăng lớn he was underpaid compared to peers24 in the như thế, ông trưởng phòng này đưa ra loạt chi tiết về company and the industry. ' However, some people những đóng góp của ông ấy qua nhiều năm và những just give a number at random25,' according to Mr con số thống kê đó đã chỉ ra rằng ông ấy bị trả Marks. lương thấp hơn so với đồng nghiệp24 trong công ty và trong ngành này. Tuy nhiên, theo ông Marks thì vài người chỉ đưa ra số liệu ngẫu nhiên25. Taking the plunge Lấy hết can đảm Now that you have done your homework, it is time to Bây giờ thì bạn đã hoàn thành sự chuẩn bị số liệu ở prepare yourself mentally for the big day. Few people trên như hoàn thành một bài tập về nhà , đã đến lúc enjoy the idea of confronting26 their boss and risking tự bạn chuẩn bị tinh thần cho ngày quan trọng này. Ít refusal (which is one reason so many companies have người thích ý tưởng đối diện26 với ông chủ của họ và built in a structured system of regular reviews27 and thử liều một phen dù biết có thể bị từ chối ( đây là promotions), but it is important to remain calm. một lí do mà nhiều công ty xây dựng một hệ thống Lastly, even if your palms are sweating, don't forget cấu trúc để đánh giá27 nhân viên đều đặn và thăng to smile. chức cho họ), nhưng quan trọng là phải giữ được bình tĩnh. Cuối cùng cho dù tay bạn đã ướt đẫm mồ Financial Times hôi vì lo lắng cũng đừng quên mỉm cười. Financial Times
  3. 3. Unit 8: Employment (2) Text bank Voodoo expense Chi phí khống David Wolff was walking down Bourbon Street, in the David Wolff đang đi xuống đường Bourton ở khu French famed1 French Quarter of New Orleans, complaining to Quarter nối tiếng1 của New Orleans và đang phàn nàn với a co-worker about a Wall Street analyst who 'always một đồng nghiệp về một nhà phân tích phố Wall người bashed2 us in his newsletter3'. Inspired4 by the 'luôn luôn chỉ trích2 chúng ta trong thư thông tin3 của numerous woodoo shops around, Mr Wolff thought that ông ấy'. Lấy cảm hứng4 từ rất nhiều cửa hàng chuyên bán a voodoo doll would be just the thing to calm the những thứ đồ ma quái xung quanh, ông Wolff nghĩ rằng behaviour of the Wall Street analyst. His co-worker5, những hình nộm sẽ là thứ có thể làm dịu đi thái độ của nhà who was a vice-president at the software company that phân tích phố Wall kia. Đồng nghiệp5 của anh ta, Phó they both worked for, not only 'loved the idea', but also giám đốc công ty phần mềm nơi cả hai làm việc không chỉ prompted6 Mr Wolff to put the woodoo doll on the trip's 'thích thú với ý tưởng này', mà còn gợi ý1 cho ông Wolff expense report7, under 'miscellaneous supplies8'. dùng hình nộm để “phù phép” báo cáo chi tiêu7 cho Faced with vice-presidential approval9, the accounting những thứ không nằm trong khoản mục chính8 của department paid up. chuyến đi công tác. Trước sự thông qua9 của phó giám đốc, phòng kế toán đã chi trả tiền cho những thứ ngoài lề đó. This is 'a wonderful blend of unusual spending and Scott Adams, người sáng tạo ra nhân vật hoạt hình bad intentions10,' reckoned Scott Adams, the creator of Dilbert, người hùng chống lại sự quản lí cơ bản, cho rằng : the ultimate anti-management hero, Dilbert, the cartoon Đây là 'một sự pha trộn tuyệt vời giữa chi tiêu bất strip character. Mr Adam found out about the story in his thường và những ý định xấu10 ', Ông Adams nhận ra role as judge11 for the California-based Freeworks.com's điều này từ câu chuyện gửi tới cuộc thi Cười nhạo các Laughing at Your Expense contest12. And he liked the khoản chi của bạn12 trên trang web Freewwork.com ở voodoo story better than any other entry in the contest, California mà ông đóng vai trò giám khảo11. Và ông thích so Mr Wolff will be named as the official grand prize câu chuyện về quot;phù phépquot; cho chi tiêu khống hơn bất kỳ winner of the contest later this week. câu chuyện nào trong cuộc thi, bởi vậy mà ông Wolff sẽ được xướng tên cho giải thưởng lớn trong cuộc thi tuần này. By the deadline for submitting entries, Freeworks.com had received over 200 stories of employees who had Trước thời hạn cuối nộp các bài dự thi, Freework.com đã tried - and succeeded, in most cases - to 'gain an nhận được hơn 200 câu chuyện của các nhân viên những advantage over their company13', according to Tapan người đã thử và thành công nhiều lần trong việc “ hưởng Bhat, the company's co-founder14 and vice-president of lợi từ công ty của họ13”, theo Taipan Bhat, người đồng marketing. Entries could be submitted via the company's sáng lập14 và là phó giám đốc marketing của công ty. Các website. bài dự thi có thể được nộp qua trang web của công ty.
  4. 4. One contestant15 submitted an expense report for a trip to Chicago, where he tried to cook some home-made food in his hotel room while showering and accidentally16 burned the whole set of curtains17 in the room. His company duly reimbursed18 him for $2,788 paid for the damaged hotel room, as well as for the $0.75 can of camp fire fuel19 intended to cook only the food and not the curtains. Other entries pointed out the very strange rules relating to bureaucracy20 and expense reports. One contestant having submitted a report that included the price of donkeys hired to carry supplies up a mountain, as well as 'beers and expenses dinners'. The manager responsible for approving the expenses criticised him for an unexpected error made filling out the form21, related to the donkeys and not the beers: 'He said donkeys are NOT equipment, they're transportation'. 'What's most interesting is that most people who cheat22 on their expense reports do it just for the excitement of it and not for some personal gain. The more unethical the deed23, the better, but I looked for unusual things that were hard to explain. I expect David Wolff to go far in management,' Scott Adams predicts24. For now, Mr Wolff, an Oregon resident25, will go to San Francisco to meet Dilbert's creator as an entitlement26 that came with his prize. This time the trip will not be on expenses28. Financial Times Một người dự thi15 đã đưa ra một bản kê khai chi tiêu cho một chuyến công tác tới Chicago, nơi anh ấy cố gắng nấu vài món ăn trong phòng khách sạn trong khi tắm và bất ngờ16 làm cháy toàn bộ rèm cửa17 trong phòng khách sạn đó. Công ty đã hoàn trả đúng số tiền18 2788$ cho anh ấy để trả cho những thiệt hại ở phòng khách sạn cũng như 0.75$ cho thùng nhiên liệu để đốt lửa trại19 định dùng để nấu nướng thức ăn chứ không phải nhắm vào những chiếc rèm cửa sổ .
  5. 5. Vài bài dự thi khác chỉ ra những quy tắc rất lạ liên quan 'Điều thú vị nhất là hầu hết mọi người khai man22 về đến bệnh quan liêu trong thủ tục hành chính20 và báo bản báo cáo chi tiêu làm nó cho vui mà không phải vì lợi cáo chi tiêu. Một người dự thi đã đưa ra báo cáo kê khai ích cá nhân. Càng nhiều việc làm23 thiếu đạo đức, thì gồm chi phí thuê những con lừa để chuyển hàng lên núi, chúng càng tinh vi, nhưng tôi tìm kiếm những điều khác cũng như chi phí cho 'bia hơi và những bữa ăn tối đắt thường khó giải thích. Tôi cho rằng David Wolff sẽ tiến đỏ'. Giám đốc chịu trách nhiệm thông qua các khoản chi xa trong công tác quản lí,' Scott Adams dự đoán24. Bây tiêu đã phê bình anh ta vì những sai sót không mong đợi giờ, ông Wolff một cư dân25 ở Oregon, sẽ tới trong viêc điền vào tờ hóa đơn21, liên quan đến lừa mà Sanfrasisco để gặp gỡ tác giả của nhân vật Dilbert như không phải bia: 'Ông ấy nói lừa không phải là đồ dùng một quyền lợi26 khi ông giành được giải thưởng 27. thiết yếu, chúng là phương tiện vận chuyển” Chuyến đi này sẽ không nằm trong khoản công tác phí28.

×