Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đạo đức HCM

12,855 views

Published on

Bài thuyết trình môn Tư Tưởng HCM

Published in: Education, Sports
  • Login to see the comments

Đạo đức HCM

  1. 1. Bài thuyết trình nhóm I Lớp : TC 11 - 01 Đạo đức trong tư tưởng HCM
  2. 2. Bài nói chuyện tại trường Chính Trị Trung Cấp Quân Đội Ngày 25-10-1951 <ul><li>Đạo đức cũ :  Chính là chủ nghĩa cá nhân, Bác Hồ viết: &quot;Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích của tập thể, miễn mình béo, mặc thiên hạ gầy&quot;. </li></ul><ul><li>Đạo đức mới :  Chính là đ ạo đức cách mạng mang bản chất giai cấp công nhân, kết hợp truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa của đạo đức nhân loại . N ó không phải vì danh vọng cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người </li></ul>Quan niệm về đạo đức cũ và đạo đức mới của Hồ Chí Minh
  3. 3. <ul><li>Đạo đức cách mạng </li></ul><ul><li>( chủ nghĩa xã hội ) : </li></ul><ul><li>Trung với nước, Hiếu với dân. </li></ul><ul><li>Quyết tâm phấn đấu suất đời hy sinh vì dộc lập tự do cho XH </li></ul><ul><li>Yêu thương, quý trọng con người- Yêu quý lao động của mình, lao động của người khác. </li></ul><ul><li>Cần, kiệm, liêm, chính </li></ul>So sánh <ul><li>Đạo đức cũ </li></ul><ul><li>( chủ nghĩa cá nhân) : </li></ul><ul><li>Tham ô, hủ hoá, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành, </li></ul><ul><li>Tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, mệnh lệnh. </li></ul><ul><li>Quan liêu, tham ô, lười biếng, độc đoán, độc quyền, v.v… </li></ul>
  4. 4. 1. Chủ nghĩa tập thể là cơ sở của đạo đức mới. 2. Lao động tự giác, sáng tạo là cội nguồn của đạo đức mới. 3. Chủ nghĩa yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế. 4. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠO ĐỨC MỚI. Trên đây là những chuẩn mực của nền đạo đức cách mạng, mà Bác Hồ yêu cầu cán bộ, đảng viên phải xây dựng
  5. 5. Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng hàng đầu về đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng <ul><li>► Bác quan niệm, đạo đức cách mạng như gốc của cây, như nguồn của sông. Bác viết : “ cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình hủ hóa, xấu xa thì làm nổi việc gì?” </li></ul><ul><li>Trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” Bác viết (Tháng 3-1947 ) : </li></ul><ul><li>“ Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. </li></ul><ul><li>Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. </li></ul><ul><li>Người có bốn đức: Cần, kiệm. liêm, chính. </li></ul><ul><li>Thiếu một mùa thì không thành trời. </li></ul><ul><li>Thiếu một phương thì không thành đất. </li></ul><ul><li>Thiếu một đức thì không thành người&quot;. </li></ul>Những câu nói đầy ý nghĩa của người & những việc làm của Người là 1 tấm gương sáng cho cán bộ CM noi theo.
  6. 6. <ul><li>Chú thích : </li></ul><ul><li>Hình 1 : Bác trao huy chương cho chiến sỹ </li></ul><ul><li>Hình 2 : Bác phát phần thưởng cho thiếu nhi chăm ngoan </li></ul><ul><li>Hình 3 : Bác đến thăm & hát cùng đồng bào </li></ul>Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình ảnh Của Người gần gũi nhân dân & chiến sỹ

×