Dn987b1

750 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dn987b1

  1. 1. ANH N. TRAÀN, D.D.S., M.S. Members of the American Association of Orthodontics* Chuyeân moân chænh nha (Nieàng raêng Orthodontics)* Chuyeân nieàng raêng cho ngöôøi lôùn vaø treû em.MILESTONE ORTHODONTICS(Quince ORCHARD MEDICAL PARK) 11906 Darnestown Rd., Suite H. North Potomac, MD 20878 Tel. (301) 990-6401
  2. 2. B2 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011Giôùi Tính Thöù Ba * Nguyeãn thöôïng Chaùnh, DVMG iôùi tính thöù ba (Third gen- Khoa hoïc thì noùi laø coù söï leäch laïc trong Lm Agostio nguyeãn vaên Duï. Ñoàng tính der) coù nghóa laø khoâng phaûi teá baøo naõo theá naøo ñoù neân hoï môùi nhö luyeán aùi nam maø cuõng khoâng phaûi theá. http://www.binhtrung.net/index. nöõ. Noùi noâm na ra laø nhöõng American Academy of Pediatrics thì php?option=com_content&viewngöôøi ñoàng tính luyeán aùi. cho raèng thieân höôùng tình duïc sexual =article&id=1899:dong-tinh-luy-(The terms third gender and third sex orientation laø do söï toång hôïp cuûa yeáu en-ai&catid=38:tuoi-tre-vao-describe individuals who are catego- toá baåm sinh (gene), hormone vaø aûnh doi&Itemid=137rized (by their will or by social consen- höôûng moâi tröôøng soáng. "Xeùt veà maët khaùch quan, Giaùo Hoäisus) as neither male nor female, as well Noùi chung nhieàu ngöôøi thieân veà yeáu toá luoân daïy raèng vieäc laøm tình vôùi ngöôøias the social category present in those taâm lyù, do söï baét chöôùc, sinh hoïc, gene ñoàng phaùi tính laø moät haønh ñoäng xaáusocieties who recognize three or more vaø vaø aûnh höôûng hormone luùc baøo thai vì ñi ngöôïc laïi vôùi chöông trình maø Ca só Cindy Thaùi Taøi.genders.) ñöôïc hình thaønh. Thieân Chuùa ñaõ thieát ñònh khi taïo döïngCaùc caäu caûm thaáy raát khoå sôû trong cô Theo nhaø phaân taâm hoïc Ñöùc S. Freud, con ngöôøi. Saùch Saùng Theá Kyù trình baøy vaøo caùch suy nghó khoan dung cuûatheå cuûa moät thaèng con trai. Luùc naøo caùc yeáu toá sinh hoïc vaø taâm lyù ñoùng moät vai vieäc Thieân Chuùa döïng neân con ngöôøi, ngöôøi Thaùi.caäu cuõng nghó raèng mình laø con gaùi. troø khoâng nhoû trong thieân höôùng ñoàng coù nam, coù nöõ, ñeå hoï keát hieäp vaø boå Theo yù kieán cuûa coâ Crystal, moät katoeyTuy mang thaân xaùc thanh nieân nhöng tính luyeán aùi homosexuality. tuùc cho nhau, ñoàng thôøi coäng taùc vôùi vaø ñoàng thôøi cuõng laø manager cuûa haõngcaùch suy nghó, öôùc mô, tình caûm, sôû OÂng ta tin raèng löôõng tính luyeán aùi bi- ngaøi trong vieäc thoâng truyeàn söï soáng. Nong Film raát noåi tieáng, thì caùi voùcthích, haønh ñoäng, vaø cöû chæ cuûa hoï ñeàu sexuality (nghóa laø coù theå aên naèm vôùi Saùch Leâvi trong ñoaïn 18 cuõng trình baøy daùng nhoû thoù maûnh khaûnh cuûa ngöôøiraäp theo khuoân maãu cuûa moät phuï nöõ. ngöôøi khaùc phaùi tính cuõng nhö vôùi nhöõng ñieàu kieän coát yeáu ñeå thuoäc veà ñaøn oâng Thaùi thöôøng ñöôïc ñeà cao vaøHoï haèng mô öôùc ñöôïc trôû thaønh moät öa chuoäng trong vaên chöông ngheä thu-thieáu nöõ duyeân daùng theo ñuùng nghóa aät Thaùi Lan. Noù laø bieåu töôïng cho caùicuûa noù. ñeïp cuûa ngöôøi phuï nöõ Thaùi Lan. Coù leõYÙ töôûng naày ñaõ baét ñaàu nhen nhuùm töø ñaây laø lyù do chính ñaõ thuùc ñaåy caùc caäutuoåi daäy thì, vaø hoï vaãn nuoâi döôõng giaác muoán chuyeån ñoåi giôùi tính ñeå trôû thaønhmô moät ngaøy naøo ñoù hoï coù theå chuyeån caùc coâ.ñoåi giôùi tính cuûa mình ñeå trôû thaønh moät Khaùc vôùi baäc phuï huynh soáng taïi vuøngngöôøi phuï nöõ troïn veïn.. noâng thoân coøn raát baûo thuû, phaàn ñoâng cha meï taïi thaønh thò thöôøng coù khuynh *** höôùng côûi môû hôn ñoái vôùi vaán ñeà chuyeånMOÄT HIEÄN TÖÔÏNG KHAÙ PHOÅ ñoåi giôùi tính. Hoï ít khi ngaên caám, phaûnBIEÁN ñoái vieäc con caùi muoán laøm caùi chuyeän ngöôïc ñôøi naày.Xaõ hoäi ngaøy nay ñaõ côûi môû nhieàu hôn Ngaøy nay, taïi Thaùi Lan raát nhieàu coâxöa, bôùt xem chuyeän ñoàng tính luyeán nhieàu caäu mô öôùc ñöôïc ñoåi gioáng luùcaùi, boùng, ñoàng heä, oâ moâi, homo, gay, hoï coøn raát nhoû tuoåi. Chaéc chaén ñaây laølesbian laø vieäc caám kî tabou. aùc moäng cuûa gia ñình nhöng cha meï vìTheo öôùc ñoaùn cuûa Indiana University Giôùi tính thöù ba taïi Bangkok thöông con neân ít khi choáng ñoái laïi yùKinsey Reports, coù khoaûng 10% nghóa muoán cuûa chuùng.laø 665 trieäu ngöôøi treân toång soá 6,6 tyû ngöôøi cuøng phaùi tính) laø khuynh höôùng daân Chuùa, ñoaïn vaên naøy loaïi boû nhöõng Coù nhieàu caäu ñaõ baét ñaàu söû duïng hor-daân soá theá giôùi laø homo . Ñaëc bieät laø phoå quaùt trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi. ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi ra khoûi coäng mones ñeå giuùp thay ñoåi hình daùng côñoàng tính nam gay nhieàu hôn ñoàng tính Vaø ñoàng tính luyeán aùi laø moät leäch laïc töø doàng Daân Chuùa. Trong Taân Öôùc, Thaùnh theå töø tuoåi 12-13. Caäu naøo coù gia ñìnhnöõ lesbian. löôõng tính luyeán aùi. Phaoloâ coi söï ñoàng tính luyeán aùi laø thí khaù giaû thì thöôøng ñöôïc cho pheùp ñi duï cuï theå veà söï muø quaùng cuûa nhaân chuyeån ñoåi giôùi tính taïi beänh vieän. loaïi, sau khi loaøi ngöôøi phaù ñoå söï hoøa Tröôùc moät nhu caàu khaù ñaëc bieät naày, hôïp vôùi Ñaáng Taïo hoùa vaø caùc thuï taïo moät soá baùc só thaåm myõ taïo hình chuïp ñeå thay theá vaøo ñoù baèng nhöõng haønh laáy thôøi cô nhaûy ra kieám aên. ñoäng sai traùi veà luaân lyù. Bangkok, thuû ñoâ Thaùi Lan coù theå ñöôïc Ngaøy nay, coù nhieàu phong traøo, keå caû xem nhö daãn ñaàu leader treân theá giôùi veà moät soá ngöôøi coâng giaùo, ñoøi Giaùo Hoäi phaåu thuaät bieán caäu thaønh coâ (thöôøng phaûi thay ñoåi laäp tröôøng, phaûi coi vieäc thaáy nhaát) hoaëc ngöôïc laïi. ñoàng tính luyeán aùi töï baûn chaát khoâng coù Naêm 2010 vöøa qua, trong cuoäc thi gì laø xaáu neáu noù laø ñoàng tính luyeán aùi tuyeån löïa hoa haäu hoaøng vuõ toå chöùc taïi baåm sinh vaø neáu hai ngöôøi ñoàng phaùi Mexico, "coâ" Thanaporn Anyasiri , 26 yeâu nhau thaønh thöïc". tuoåi Thaùi Lan, sinh vieân ngaønh kinh teá Ai muoán hieåu sao cuõng ñöôïc heát. ñaõ ñoaït danh hieäu hoa haäu chuyeån ñoåi gioáng. BANGKOK, THIEÂN ÑÖÔØNG CUÛA GIÔÙI TÍNH THÖÙ BA GIAÛI PHAÃU CHUYEÅN ÑOÅI GIÔÙI TÍNH SRS (SEX REASSIGNEMENT Coù theå noùi Bangkok, thuû ñoâ cuûa Thaùi SURGERY) Lan laø nôi taäp trung chuøa chieàn Phaät giaùo nhieàu nhaát treân theá giôùi, nhöng Ñaây laø nhöõng cuoäc giaûi phaãu taïo hình ñoàng thôøi cuõng laø nôi choán aên chôi truïy raát khoù khaên vaø thaät phöùc taïp. Caùc baùc Thi hoa haäu chuyeån giôùi ôû Mexico naêm 2010. laïc khoâng ñaâu baèng. só phaûi thaät gioûi, kheùo tay vaø ñoàng thôøi Khu phoá naøo cuõng coù chuøa. Ñi ñaâu cuõng cuõng caàn phaûi coù oùc ngheä thuaät nöõa.Nhan nhaûn quanh ta, trong sôû laøm, trong Theo Freud, ñoái vôùi tröôøng hôïp ngöôøi gaëp chuøa laø chuøa. Ñoâi khi ñoái dieän Hormone ñöôïc söû duïng töø moät naêmchôï buùa, trong giôùi theå thao, ngheä só, taøi ñoàng tính luyeán aùi saâu ñaäm (deep root- chuøa laø nhaø taém hôi Steam bath vaø ñaám tröôùc ñeå chuaån bò. Bieán chöùng raát deãtöû, nhaø ngheä thuaät, nhaø chaùnh trò, trí ed) thì heát thuoác chöõa, nghóa laø khoâng boùp maùt xa maùt gaàn ñoù daønh cho khaùch xaûy ra. Tuy vaäy, caùc coâ caùc caäu vaãnthöùc, nhaø giaùo, nhaø vaên vaø ... (xin loãi!) coù caùch hay lieäu phaùp taâm lyù reconver- haøng ñaøn oâng. quyeát taâm nhaøo voâ. Xin chaøo thua vaøñeàu thaáy coù hieän töôïng naày. sion therapy naøo khaû dó coù theå giuùp hoï Hieän töôïng homo, gay, peùdeù (ñoàng baùi phuïc saùt ñaát.Theo öôùc ñoaùn cuûa caùc giôùi chöùc naêng trôû laïi khuynh höôùng bình thöôøng dò tính nam), lesbian (ñoàng tính nöõ), laïi Noùi chung thì caùc coâ raát haøi loøng vaø taâmVieät Nam thì cöù 10.000 12.000 ngöôøi, tính luyeán aùi heterosexuality nhö ña soá ñöïc, laïi caùi vaø hoaùn chuyeån giôùi tính söï raèng hoï ñaït nhieàu haïnh phuùc thaät söïthì coù moät ngöôøi maéc beänh giôùi tính moïi ngöôøi trong chuùng ta ñöôïc. (transgender,transsexual) khaù phoå bieán sau khi ñöôïc giaûi phaãu ñoåi gioáng.khoâng roõ raøng hoaëc coù caáu truùc... baát Caùc toân giaùo lôùn nghó gì? khaép nôi. Caùc baïn chaéc cuõng thaéc maéc khoângthöôøng maø thieân haï goïi noâm na laø laïi *Phaät giaùo thì cho raèng ñaây laø caùi ng- Daân Thaùi goïi nhöõng ngöôøi hoaùn chuyeån bieát ñoà giaû nhö vaäy coù xaøi coù ñöôïc hayñöïc laïi caùi, hay boùng. Tính ra treân toång hieäp phaûi gaùnh chòu maø thoâi. giôùi tính laø katoeys hay ladies boys (caäu khoâng? Veà ñieåm naày thì ngöôøi vieát xinsoá 87 trieäu daân, VN coù loái 9 000 ngöôøi Thö Vieän Hoa Sen. Ñoàng tính luyeán aùi coâ). chòu thua thoâi, nhöng mình nghó raèng ñoà"khaùc thöôøng". coù ñöôïc Phaät Giaùo chaáp nhaän khoâng? Theo Philip Cornwel Smith, moät nhaø thieät ñoâi luùc coøn trôû chöùng baát töû thì coøn http://www.vnn.vn/xa- http://www.thuvienhoasen.org vaên soáng nhieàu naêm taïi Bangkok cho noùi chi laø ñoà giaû nöõa.hoi/2007/10/749249/ "...Ñaïo Phaät tin raèng, moïi söï moïi vaät bieát laø Neáu quyù baïn toø moø muoán xem hình giaûiXaõ hoäi thì phaûi coù söï khaùc bieät, ngöôøi treân theá gian laø voâ thöôøng, cuoäc soáng taïi xaõ hoäi AÂu Myõ, moái quan heä giöõa ñaøn phaåu ñoåi gioáng "caäu thaønh coâ" xin clicktheá naày keû theá noï. nhaân sinh cuõng chuyeån dòch bieán hoaù oâng vaø ñaøn baø cuõng khoâng phaûi deã daøng vaøo link döôùi ñaây. Ruøng rôïn laém. YeáuTuy nhieân, thaønh kieán vaø söï kyø thò ñoái khoâng ngöøng vaø tuyø theo nghieäp cuûa gì ñaâu. tim xin ñöøng neân xem.vôùi homo vaãn coøn toàn taïi khaù maïnh meõ moãi chuùng sinh, giôùi tính coù theå thay Theo oâng ta, ñaây laø lyù do taïi sao moät soá Lynn Conway. Vaginoplasty: Male totaïi moät vaøi nôi treân theá giôùi. ñoåi töø giôùi naøy sang giôùi khaùc nhö ngöôøi ñaøn oâng Taây phöông boû rôi phaùi nöõ ñeå female Sex Reassignment Surgery nam trôû thaønh ngöôøi nöõ hay ngöôïc laïi ñi tìm caùc ngöôøi ñaøn oâng khaùc. http://ai.eecs.umich.edu/people/con-TRAÊM ÑAÉNG NGAØN CAY vaø chuyeån dòch töø ñôøi naøy sang ñôøi Nhöõng ladies boys seõ ñaûm nhaän vai troø way/TS/SRS.html khaùc.[3] Ngay caû trong ñôøi hieän taïi trung gian giöõa hai gioáng ñöïc vaø caùi Moät trong nhieàu beänh vieän noåi tieáng veàHoï khoâng gioáng ai heát neân phaûi chòu cuõng ñaõ coù nhieàu ngöôøi hoaëc töï mình (theo taùc phaåm Very Thai- Every Popu- thaåm myõ vaø giaûi phaãu SRS phaûi keå ñeánñöïng thaønh kieán vaø söï deøm pha cuûa xaõ thay ñoåi vôùi söï trôï giuùp cuûa y khoa hay lar Culture 2005). Yanhee International Hospital.hoäi, söï khinh reû cuûa baïn beø vaø söï ruoàng töï nhieân thay ñoåi giôùi tính. Duø theá naøo Coù ngöôøi goïi ladies boys thuoäc veà giôùi Ñaây laø moät beänh vieän cao taàng raát taânboû cuûa gia ñình. Hoï raát khoå sôû nhöng cuõng khoâng ra ngoaøi nhaân quaû. Moãi tính thöù ba, vaø hoång bieát oâng Smith naày tieán naèm trong moät khu sang troïng giöõacha meï hoï cuõng khoâng khaù gì hôn. ngöôøi trong chuùng ta mang trong mình thuoäc vaøo nhoùm naøo? thuû ñoâ Bangkok, Thaùi Lan.Con caùi khoâng ñöôïc bình thöôøng laø aùc caùi nghieäp, nghieäp laønh nghieäp döõ mình Khu giaûi phaãu chieám troïn taàng thöù naêm.moäng cuûa taát caû caùc baäc cha meï. laøm mình chòu, coù gieo nhaân taát coù quaû. THAÙI LAN, MOÄT QUOÁC GIA THAÄT Baùc Só Greechart Porsinsirirak, laø moätRoài coøn caùi vuï coù caäu hay coâ luùc ñaàu thì Theo lyù naøy, chuùng ta thöông yeâu ngöôøi CÔÛI MÔÛ trong nhieàu vò baùc só taøi ba cuûa beänhraát normal, laáy vôï laáy choàng, coù con coù naøo, duø cuøng giôùi tính hay khaùc giôùi tính vieän Yanhee.caùi nhö moïi nguôøi bình thöôøng. Theá roài, ñeàu laø coù duyeân nôï vôùi ngöôøi ñoù ôû quaù Thaùi Lan bôùt xem vieäc chuyeån ñoåi giôùi Ngoaøi vieäc ñoåi gioáng, beänh vieän coøntöï nhieân ñuøng moät caùi hoï töø boû taát caû ñeå khöù. Chính duyeân vaø nôï quaù khöù thuùc tính laø ñieàu caám kî tabou... Hoï nhìn ñaûm nhaän raát nhieàu dòch vuï khaùc nöõa,chaïy theo ngöôøi yeâu môùi, nhöng keït laø ñaåy chuùng ta thöông yeâu trong hieän taïi. vaán ñeà naày moät caùch roäng löôïng hôn. chaúng haïn nhö: boâm ngöïc, huùt môõ buïng,ngöôøi ñoù laïi cuøng giôùi tính vôùi hoï. Ñoù laø quan heä nhaân quaû bình thöôøng..." Hoï cho raèng ñaây laø moät chuyeän raát bình söûa caèm, söûa muõi, chaân maøy, chænh hìnhKhoâng ai hieåu noåi taïi sao heát! *Laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi ñoái vôùi vieäc thöôøng maø thoâi. vaø taân trang laïi phuï tuøng theo sôû thíchNguyeân nhaân töø ñaâu?Taát caû ñeàu laø giaû thuyeát: ñoàng tính luyeán aùi Coù leõ Phaät giaùo ñaõ aûnh höôûng raát nhieàu xem tieáp B7
  3. 3. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B3 Queâ Höông Töø Thaønh Ñeán Tænh Haûi Ngoaïi Khaép Boán Phöông TrôøiSaigon aên chôiB ar, vuõ tröôøng naêm 2010 phaân giuøm anh". Coâ PR ñoù xuoáng döôùi cöûa caáp roõ reät: bar naøo khaùch naáy môùi bieát vò khaùch naøy ñaõ boa cho daøn vaø khaùch daïng naøo chôi kieåu baûo veä moãi ngöôøi 500.000 ñoàng khi môùi aáy. Nhöõng tay chôi thöïc thuï böôùc voâ!chæ ñi bar ôû Q.1 vaø Q.3, TP.HCM. Ñænh Bieát coâ PR khoâng coù tieàn söûa ñieän thoa-nhaát hieän nay laø nhöõng bar, vuõ tröôøng ôû ïi, vò khaùch ruùt ra moät xaáp polymer toaønQ.1 nhö Gossip, 030, D&D, Shadow... tôø 500.000 ñoàng môùi tinh, noùi: "Em caàmnôi coù nhieàu ñaïi gia, toång giaùm ñoác caùc laáy 5 trieäu mua ñieän thoaïi môùi ñi!".taäp ñoaøn lôùn. Gaàn luùc tính hoaù ñôn, vò khaùch ruùt tieáp moät xaáp tieàn baûo: "Anh göûi em 2 trieäu.Nhöõng kieåu chôi ngoâng. Kieám cho anh moät coâ chòu nguû vôùi anh toái nay!". Toång coäng ñeå uoáng ly söõaNhöõng nhaân vieân laøm ôû bar Phöông töôi trong bar, vò khaùch chôi ngoâng kiaÑoâng (ñöôøng Hai Baø Tröng, Q.1) thôøi ñaõ "bung" 7.500.000 ñoàng, chöa keå xaáphoaøng kim vaãn ræ tai nhau caâu chuyeän tieàn raûi cho daøn baûo veä!veà moät vò khaùch laï nhö ví duï ñieån hình Nhieàu daân chôi khi nhaéc ñeán "Dragon"cho caùch xaøi tieàn kieåu ñaïi gia. Ñoù laø (roàng), teân thaät laø T. (sinh naêm 1985),moät ngöôøi khaùch treû, ñi deùp leâ, quaàn aùo con moät ñaïi gia kinh doanh vaät lieäu xaâygiaûn dò neân khi böôùc vaøo bar khoâng moät döïng ôû Saøigoøn, ñeàu phaûi nghieâng mìnhPR naøo ngoù ngaøng. baùi phuïc. Sau moãi laàn kyù thaønh coângCuoái cuøng moät PR ñeán. Khaùch yeâu moät hôïp ñoàng, ba thieáu gia naøy laïi chocaàu moät ly söõa töôi. PR baûo ôû ñaây chæ caäu quyù töû ... vaøi traêm trieäu ñoàng ñeå "baùn bia. Vò khaùch ruùt ngay tôø polymer saùng" nhö caäu ta töøng tuyeân boá. "Drag-500.000 ñoàng laïnh luøng noùi: "Ñi mua on" sôû höõu saùu chieác oâtoâ, trong ñoù coù Lexus, BMW, Innova... khaùch ñaõ ngoài ôû ñoù töø tröôùc sang moät Toái naøo "Dragon" cuõng daãn ñaàu moät baøn khaùc ñeå nhöôøng baøn Vip cho "oâng nhoùm 4-5 ngöôøi ñi bar. Hình aûnh quen trôøi con". thuoäc cuûa "Dragon" moãi laàn xuaát hieän laø ñi cuøng moät em chaân daøi vaø keø keø x... moät vali ñöïng tieàn boùng loaùng! Laàn naøo thieáu gia cuõng "ñoát" khoâng döôùi vaøi OÂng trôøi con" thöôøng xuyeân ñeán Gos- chuïc trieäu ñoàng neân nhanh choùng trôû sip chôi vaø moãi laàn chôi khoâng bao giôø thaønh khaùch VIP cuûa bar 030 vaø Velvet chi döôùi 5.000 USD. Quyù töû naøy chæ goïi (Q.1). Rieâng ôû bar Velvet, phuïc vuï vaø röôïu XO deït, giaù 22 trieäu ñoàng/chai. quaûn lyù nhaùc thaáy thieáu gia naøy ñaõ voàn Chieác baøn maø quyù töû naøy ñaët quanh vaõ tieáp... töø xa. Moãi khi tính tieàn thieáu naêm suoát thaùng khoâng ai ñöôïc pheùp cho gia bình thaûn ruùt trong vali ra moät coïc khaùch ngoài. "OÂng trôøi con" vaãn chôi toaøn tôø 500.000 ñoàng nhôø quaûn lyù chia ñeïp khi ra veà ñaõ ruùt hai tôø 500.000 ñoàng tieàn boa giuøm! cho ngöôøi phuïc vuï bò ñaùnh. Tri Ñoàng, ngöôøi töøng daàm naèm deà ôû x... nhöõng bar, vuõ tröôøng töø naêm 2002, laéc ñaàu cheùp mieäng khi keå laïi caùi caûnh Long, moät ñaïi gia trong lónh vöïc xaây ngöôøi ta raûi tieàn nhö raûi laù caây maø anh döïng, keå: "Moät quyù töû treû vaøo Gossip taän maét chöùng kieán ôû vuõ tröôøng Gossip. (Q.1) vôùi moät nhoùm baûy ngöôøi, chæ 18- Nhaân vaät chính laø moät ñaïi thieáu gia môùi 22 tuoåi. Vöøa vaøo tôùi nôi caäu naøy goïi 24, 25 tuoåi, vöøa böôùc ra khoûi chieác xe ngay ngöôøi phuïc vuï ôû saûnh VIP laïi heùt hôi laùng cooùng sang troïng, treân tay caàm lôùn: "Maøy bieát oâng noäi maøy laø ai khoâng moät xaáp tieàn daøy caû taác toaøn tôø 100.000 maø daùm cho khaùch ngoài baøn naøy?". ñoàng môùi tinh, bình thaûn ngaét töøng xaáp Ngöôøi phuïc vuï chöa kòp traû lôøi ñaõ bò hai taëng cho töøng nhaân vieân baûo veä töø taän caùi taùt noå ñom ñoùm maét khieán anh naøy ngoaøi cöûa vaøo ñeán beân trong vuõ tröôøng. toái saàm maët muõi. Quaûn lyù vaø baûo veä ôû "Taát caû nhöõng ngöôøi ôû Gossip ñeâm ñoù gaàn ñoù nhöng khoâng daùm ho he. Moät laùt sau quaûn lyù khu vöïc tôùi xin chuyeån xem tieáp B6Chồng nhờ tìm Thư của người chồng, ông Nguyễn Công Lượng, cho biết vợ của ông tên Trần cũng không thông báo gì cho gia đình, bạn bè, kể cả nhà trường. cöûa trong nhaø bò beå naùt, caû hai vôï choàng cuõ ñeàu maïng vong. Vuï aùn maïng xaûy ravợ du học Sin- Tuyết Mai, 28 tuổi, sinh viên năm thứ hai trường LKY thuộc Ðại Học Quốc Gia Theo Báo Thanh Niên, bà Mai đến Nhật bằng chuyến bay JAL, đến Tokyo để rồi khoaûng 7 giôø toái ngaøy 13 thaùng 2 taïi huyeän Kinh Moân, Haûi Döông."gapore, mất tích Singapore đứt liên lạc đột ngột với gia đình, kể cả bạn bè, suốt 10 ngày nay, kể hai tiếng đồng hồ sau bay đến Osaka. Vì bà Mai không để địa chỉ lưu trú tại Nhật Ngöôøi ñaøn baø ñaùng thöông trong vuï naøy laø moät coâ giaùo tröôøng tieåu hoïc Phuù Thöù teân Phaïm Thò Löïu. OÂng choàng laø coângđột ngột từ ngày 27 tháng 1. nên cơ quan thẩm quyền tại Nhật cũng Cán bộ trường LKY cho biết, bà Mai rời không biết bà đang ở đâu. nhaân haõng xi maêng Hoaøng Thaïch teân Singapore ngày 28 tháng 1 để đi du lịch Trong khi đó, cán bộ tòa đại sứ Việt Nam Traàn Vaên Saùu. Hoï coù vôùi nhau hai ñöùaHÀ NỘI (TN) - Một người đàn ông ở Hà tại Nhật trong vòng 3 ngày. Bà Mai thông tại Singapore dẫn lời của cán bộ trường con, moät laø sinh vieân tröôøng Ñaïi HoïcNội lên tiếng cầu cứu tòa đại sứ CSVN báo cho trường biết sẽ quay trở lại Sin- LKY Singapore cho rằng bà Mai đi Nhật Thuûy Lôïi vaø moät môùi hoïc lôùp 7.tại Singapore giúp tìm người vợ du học gapore ngày 31 tháng 1. Tuy nhiên, bà để dự hội thảo chứ không phải đi du lịch. Theo baùo Phaùp Luaät, hoï keát hoân vôùitại đảo quốc này bị mất tích 10 ngày nay. không quay về Singapore đúng hạn và Người ta nghi ngờ bà Mai còn ở lại Nhật nhau vaø soáng raát haïnh phuùc trong thôøi chứ chưa quay trở lại Singapore. gian ñaàu. Maáy naêm trôû laïi ñaây, oâng Saùu say meâ côø baïc, boû beâ gia ñình neân cuoäc Vôï khoâng noái laïi soáng gia ñình ngaøy caøng toài teä. Naêm 2009, caû hai cuøng thuaän tình ly hoân. tình xöa, choàng Gaàn ñaây, oâng Saùu quay trôû laïi saên ñoùn vôï cuõ, naên næ noái laïi tình xöa. Coù leõ vì noå mìn caû 2 cuøng quaù chaùn cheâ oâng choàng côø baïc, baø Löïu nhaát quyeát choái töø. cheát Vaøo giôø noùi treân, oâng Saùu laïi tìm ñeán nhaø baø Löïu ñoøi "noùi chuyeän," laän theo trong ngöôøi moät quaû mìn. Tieáp tuïc bò HAÛI DÖÔNG (PL) - Chæ vì vôï cuõ cöï vôï cuõ cöï tuyeät, khoâng chòu cuøng soáng Bà Trần Tuyết Mai. tuyeät yeâu caàu noái laïi tình xöa, moät ngöôøi chung trôû laïi, oâng Saùu noåi ñieân chaâm (Hình: Báo Tiền ñaøn oâng ruùt ngoøi noå quaû mìn mang theo ngoøi quaû mìn. Phong) ngay taïi nhaø cuûa vôï. Baùo Phaùp Luaät moâ taû: "Taát caû caùc caùnh xem tieáp B6
  4. 4. B4 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 Truyeän Daøi Phoùng TaùcTö EÁchDi Daân Tröông Minh Hoøa (LGT): Ñaây laø chuyeän daøi phoùng taùc, ñöôïc ñaêng nhieàu kyø. Caâu chuyeändöïa vaøo caên baûn nhöõng söï kieän coù thaät cöôøi ra nöôùc maét döôùi cheá ñoäCHXHCN Vieät Nam ngaøy nay, trong ñoù chöùa ñöïng nhöõng nguyeän voïng,taâm tö thaàm kín cuûa ngöôøi boû nöôùc ra ñi tìm töï do sau khi mieàn Nambò Vieät Coäng “giaûi phoùng” vaøo ngaøy 30.4.1975.Ñôøi Nay xin traân troïng giôùi thieäu ñeán quyù ñoäc giaû.(tieáp theo kyø tröôùc) tin naày, tuaàn sau tao bay veà Uùc lieàn. Khi voâ nhaø, tao thaáy nhieàu chuyeänSau nhöõng giaây phuùt im laëng vì xuùc ñaùng nghi. Maày nghó coi, aên troäm gìñoäng tröôùc hung tin, Tö Eách noùi: maø khoâng caïy cöûa, khoâng coù daáu veát-Caäu nghó baäy nghe, con caùi bao giôø gì heát, vaäy maø ñoà trong nhaø khoângdoïn ñoà nhaø cha meï, duø sao cuõng maùu caùnh maø bay gaàn heát. Tao hoûi thaèngmuû, leõ naøo. Tui thaáy thaèng Nhaøn naày Nhaøn thì noù noùi laø co thím Sanh quahieàn khoâ, duø noù aên chôi, trai gaùi, laø laøm chöùng, noù cuõng goïi caûnh saùt laäptình traïng chung trong xaõ hoäi ngay bieân baûn, roài khoâng tìm ra manh moái.nay. ÔÛ beân Uùc naày ai cuõng coù tieàn, hoïc Hoài tao mua ñoà, khoâng laøm daáu, khoângtroø cuõng coù Austudy, hay thaát nghieäp coù khaéc teân, neân ñoà tao maát laøm saocuõng ñöôïc laõnh trôï caáp tìm vieäc, ngöôøi kieám ñöôïc.giaø laõnh pension...thì chuyeän thaèng Baø Uyeân cuõng chöa tin:Nhaøn doïn ñoà cuûa caäu laø ñieàu tui khoâng -Khoâng leõ caäu Nhaøn laïi laøm chuyeändaùm caû quyeát. ñoù?Oâng Chín laéc ñaàu: Oâng Chín giöõ vöõng laäp tröôøng:-Maây chöa soáng chung trong gia ñình -coù ai troàng khai ñaát naày, tao beøn goïitao laâu daøi neân khoâng bao giôø bieát ñieän thoaïi môøi thím Sanh qua, thìñöôïc. Ngöôøi trong chaên môùi bieát chaên thím cuõng noùi y nhö lôøi thaèng Nhaøn.coù raän, tao khoå quaù, coù mieäng aên maø Thím Sanh cho bieát laø khi nghe thaèngkhoâng coøn mieäng noùi, noùi ra thì xaáu Nhaøn baùo nhaø bò aên troäm, lieàn quahoå caû ñaùm. beân nhaø tao coi, luùc ñoù caûnh saùt cuõngGöông maët oâng Chín ñöôïm neùt u buoàn, vöøa tôùi. Thím cho tao bieát laø taát caû ñaàuvöøa thaát voïng vöøa giaän, oâng noùi taâm maùy, ti vi cuûa tao ñeàu bò doïn heát....chæsöï tieáp: coù ñoà cuûa thaèng Nhaøn môùi mua laø coøn-Maày nghóa coi, caùch ñaây maáy naêm, nguyeân, aên troäm gì maø khoân döõ vaäy!tao coù chuyeän ñi veà Vieät Nam, giao Tö Eách ngaïc nhieân:-Vaäy sao!.nhaø cho noù coi duøm, tao hoaøn toaøn tin Oâng Chín cuõng coøn töùc, keå tieáp ñeå vôïcaäy con, khoâng ngôø.. choàng Tö Eách hieåu:Tö Eách thaéc maéc:-Chuyeän gì ñoù caäu? -Thím Sanh coù ñi quan saùt chung qua-Oâng Chín gaèn gioïng:-Thì cuõng thaèng nh nhaø, thì khaùm phaù ra laø treân loái ñi,Nhaøn khoán naïn chôù ai. Luùc tao môùi caëp giaáy tôø cuûa tao bò laáy, raûi tuøm lum,veà Vieät Nam coù 2 tuaàn thì nhaän ñöôïc coi laïi thì chæ maát toaøn laø hoùa ñôn cuûacuù ñieän thoaïi cuûa noù baùo laø nhaø bò aêntroäm caïy cöûa, doïn gaàn heát ñoà. Nghe xem tieáp B8
  5. 5. Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011 B5 khoâ khoác” vaø gaàn nhö voâ leã. Nguyeân do laø vì toâi ñaõ daïi ñoù nhöõng trang truyeän Tröôøng Ñôøi, vôùi nhöõng vieát quaù nhieàu veà nhöõng chuyeän ñöôïc neâu ra trong nhaân vaät Troïng Khang, Marie Khaùnh Ngoïc, Francois baøi phoûng vaán, Khoâng nhöõng chæ ñaõ vieát maø coøn laø ñaõ Giaùp, nhöõng trang truyeän Gioâng Toá vôùi Nghò Haùch, vieát ñi, vieát laïi trong nhieàu baøi. Toâi khoâng muoán phaûi Thò Mòch, Long, Tuù Anh, Vaïn Toùc Mai..vv.. ñaõ cho vieát laïi nhöõng gì toâi ñaõ vieát. toâi thaáy — mô hoà thoâi, chöa roõ neùt — nhöõng ngöôøi Töø naêm 1996 ñeán nay, ôû Kyø Hoa Ñaát Trích, moãi tuaàn vieát tieåu thuyeát nhö Leâ Vaên Tröông, Vuõ Troïng Phuïng toâi vieát moät baøi Vieát ôû Röøng Phong. Trang ‘hoang- laø nhöõng ñaáâng Taïo Hoùa, nhöõng OÂng Trôøi Con trong haithuy.com”, ngöôøi baïn treû Baéc Thaàn laøm cho toâi, taùc phaåm cuûa caùc oâng. Caùc oâng taïo döïng moät vuõ truï coù töø naêm 2007 ñeán nay ñaõ tröõ khoaûng 300 baøi Vieát rieâng cuûa caùc oâng treân nhöõng trang tieåu thuyeát, trong ôû Röøng Phong. Vì vaäy, khi ñöôïc Baø LT Hueä hoûi cuõng vuõ truï aáy caùc oâng coù toaøn quyeàn sinh saùt, caùc oâng cho veà nhöõng chuyeän toâi ñaõ vieát, toâi chaùn, toâi traû lôøi nhaùt ai soáng, cho ai sung söôùng, ngöôøi ñoù ñöôïc soáng, ñöôïc göøng. sung söôùng, caùc oâng baét ai cheát, baét ai phaûi ñau khoå, Töø naêm 2000 toâi ñaõ vieát veà nguyeân nhaân laøm toâi “ ngöôøi ñoù phaûi cheát, phaûi ñau khoå. Toâi laïi mô hoà thaáyTRÖÔØNG ÑÔØI, GIOÂNG TOÁ thích laøm nhaø vieát truyeän.” Baøi ñoù nhö sau: nhöõng oâng vaên só laø nhöõng ngöôøi laøm coâng vieäc khoâng COÂNG TÖÛ HAØ ÑOÂNG. Vieát ôû Röøng Phong. ngöôøi naøo khaùc laøm ñöôïc: chæ coù Leâ Vaên Tröông môùiGio-O phoûng vaán: Neáu coù ai hoûi: “Taùc phaåm tieåu thuyeát naøo coù aûnh vieát ñöôïc Tröôøng Ñôøi, chæ coù Vuõ Troïng Phuïng môùiL höôûng ñeán vaên nghieäp cuûa oâng nhieàu nhaát..?”, toâi traû vieát ñöôïc Gioâng Toá. Khoâng coù Leâ Vaên Tröông cuoäc eâ Thò Hueä: Gio-O.com laáy laøm haân ha- lôøi: ñôøi — ít ra laø cuoäc ñôøi toâi — khoâng coù Tröôøng Ñôøi, ïnh ñöôïc Nhaø Vaên Hoaøng Haûi Thuûy cho - Tröôøng Ñôøi cuûa Leâ Vaên Tröông, Gioâng Toá cuûa Vuõ khoâng coù Vuõ Troïng Phuïng cuoäc ñôøi toâi khoâng coù phoûng vaán khoâng thuø lao. Coù leõ con ngöôøi Troïng Phuïng. Gioâng Toá. maø ngöôøi Vieät thöôøng goïi laø “ngheä só” cuûa Toâi ñoïc Tröôøng Ñôøi, Gioâng Toá naêm toâi möôøi tuoåi, Ngay nhöõng naêm môùi möôøi tuoåi haõy coøn nguyeân trinhoâng loä ra ôû ñieåm naøy. Coù leõ vì theá maø xuyeân suoát baøi nhöõng naêm 1940, 1941 ôû thò xaõ Haø Ñoâng ngaøy xöa tieát ñoù, khi ñoïc Tröôøng Ñôøi, Gioâng Toá, toâi ñaõ mô lôùnphoûng vaán, söï ngaäp ngöøng cuûa oâng chæ laøm cho toâi vaø coù doøng Nhueä Giang hieàn hoøa. Trong thôøi gian thô leân toâi seõ vieát tieåu thuyeát. Moät buoåi chieàu muøa xuaâncoù leõ nhieàu ñoäc giaû khaùc caøng toø moø. Vaø caøng thaáy naêm 1941, 1942 — ñaõ naêm möôi naêm troâi eâm treânnhöõng ñieàu oâng khoâng traû lôøi coøn aån ñaäy phaàn taøi hoa doøng thôøi gian ñôøi toâi — khoaûng boán giôø moät chieàuvaø khoâ khoác ôû con ngöôøi Hoaøng Haûi Thuûy, maø cuoäc thöù baåy, oâng boá toâi daét tay toâi ñi ra caùnh ñoàng laøngphoûng vaán vaãn chöa baät heù ñöôïc. Caàu Ñô ven tænh thaêm moä hai baø meï giaø cuûa toâi. OÂngToâi raát yeâu caâu traû lôøi naøy cuûa oâng: “Toâi phoùng taùc ñeå thaân toâi coù soá trung nieân taùng theâ khaù naëng, oâng coù haicaùc vò phuï nöõ Vieät ñoïc”. baø vôï qua ñôøi tröôùc khi oâng roå raù caïp laïi vôùi baø meïBaøi phoûng vaán coù nhieàu khoaûng troáng môøi goïi söï toâi. Laø thoâng phaùn trong Dinh Toång Ñoác Haø Ñoâng,töôûng töôïng cuûa caùc ñoäc giaû cuûa Nhaø Vaên Hoaøng Haûi ra laøm vieäc ôû Dinh Toång Ñoác Haø Ñoâng, veà höu naêmThuûy . 1945 cuõng ôû Dinh Toång Ñoác Haø Ñoâng, oâng thaân toâiLeâ Thò Hueä: Chaøo Nhaø Vaên Hoaøng Haûi Thuyû. Caùm traûi qua ba ñôøi Toång Ñoác: Hoaøng Troïng Phu, Vi Vaênôn nhaø vaên ñaõ daønh cho Gioù O cuoäc phoûng vaán ñaëc Ñònh, Hoà Ñaéc Ñieàm. OÂng mua moät saøo ruoäng ôû caùnhbieät naøy. Caâu ñaàu tieân, thöa oâng, quyeån saùch, ñoaïn ñoàng laøng Caàu Ñô laøm choã choân hai baø vôï oâng. Buoåivaên, baøi hoïc thuoäc loøng, baøi thô ñaàu tieân naøo ñaõ gaây chieàu muøa xuaân xöa aáy trôøi maùt, ñoàng ruoäng troàngaán töôïng maïnh meõ ôû tuoåi thô cuûa oâng ? maàu, töùc rau ñaäu, ñoàng maàu khoâng phaûi muøa troàng uHoaøng Haûi Thuûy: Xin loãi. Toâi khoâng nhôù. khong co nuoc, caûnh thaät ñeïp. Khoâng coû non xanh rôïnLTH: Nhöõng ngaøy thô aáu cuûa oâng. Bieán coá hoaëc taâm chaân trôøi nhung cuõng thaät ñeïp. Hai boá con ñang caàmtö ñaëc bieät ñaùng nhôù naøo khieán oâng muoán caàm buùt ñeå tay nhau ñi treân con ñöôøng nhoû qua caùnh ñoàng, oâng boátrôû thaønh nhaø vaên sau naøy toâi boãng hoûi toâi: HHT: Thöa.. Khoâng coù gì ñaëc bieät caû. Khoâng bieát - Mai sau con lôùn con muoán laøm gì?taïi sao toâi coù yù muoán vieát tieåu thuyeát töø naêm toâi 10 Toâi hieåu oâng muoán hoûi mai sau toâi muoán laøm ngheà gì:tuoåi, sau khi toâi ñoc Tröôøng Ñôøi vaø Gioâng Toá. Toâi coâng chöùc, giaùo hoïc, ñi buoân? Chieàu xöa aáy neáu toâichæ muoán “vieát tieåu thuyeát.” Toâi khoâng nhaän toâi laø “ khoân xaûo, toâi ma-lanh, toâi ñaõ traû lôøi oâng boá toâi:Nhaø vaên,”, toâi khoâng thoaûi maùi khi ñöôïc goïi laø “ Nhaø - Mai sau con muoán laøm baùc só.vaên.” Toâi vieát truyeän ñeå giaûi trí cho nhöõng ngöôøi ñoïc Neáu toâi noùi theá chaéc chieàu aáy oâng boá toâi vui laém.truyeän toâi vieát. Khoâng bieát taïi sao, khoâng suy nghó, toâi traû lôøi oâng moät* caâu xanh rôøn:Treân ñaây laø ñoaïn ñaàu baøi Phoûng Vaán HHThuûy cuûa - Mai sau con muoán laøm vaên só!Gio-O, Thaùng 12, 2010. Hoâm nay, Ngaøy 22 Thaùng Caû hoï toâi khoâng coù ai coù moät xu vaên ngheä, vaên göøng,Hai, 2011, toâi vieát theâm: caû laøng toâi chaéc khoâng coù laáy hai ngöôøi bieát thô ÑöôøngHHT: Toâi xin loãi ñaõ traû lôøi vôùi caùi gioïng coù veû khoâng Luaät vôùi thô luïc baùt khaùc nhau ôû choã naøo, caû laøng toâihaøo höùng, khoâng soát saéng, nhieàu caâu traû lôøi ñuùng laø “ xem tieáp B6
  6. 6. B6 Ñôøi Nay (703) 748-1239 Vietnamese Business & Entertainment Weekly Thöù Saùu Ngaøy 25 Thaùng 2-2011...Coâng Töû Haø Ñoâng OÂng boû taùc phaåm cuûa toâi vaøo ngaên keùo. Toâi hoài hoäp Toøa soaïn ôû treân laàu, beân döôùi laø nhaø in. Naêm 1951 toâi ra veà. Caû baåy ngaøy, baåy ñeâm sau ñoù toâi mô nghe oâng mang taùc phaåm ñeán toøa baùo Saøigoønmôùi.(t.t. B5) noùi:” Truyeän cuûa anh ñöôïc ñaáy..Chuùng toâi seõ xuaát baûn..” Taùc phaåm thöù nhaát cuûa toâi ñöôïc in ra, ñöôïc baùn, Ngöôøi tieáp toâi laø oâng chuû buùt Nguyeãn Daân — Anh beänh vaø töø traàn khoaûng naêm 1953 — chuyeän ñaõ xaåy toâi trôû thaønh vaên só, toâi vieát quyeån thöù hai, quyeån thöù ra trong nhaø xuaát baûn ôû Haø Noäi laïi xaåy ra y boongkhoâng nhaø naøo coù quyeån Kieàu. Caâu traû lôøi cuûa toâi laøm ba..Toâi cuõng laø vaên só nhö caùc oâng Leâ Vaên Tröông, trong toøa baùo Saøigoønmôùi ôû Saøi Goøn. Chæ khaùc ñoâi chuùtoâng boá toâi ñang ñi phaûi ñöùng laïi. Boá con toâi vaãn naém Vuõ Troïng Phuïng, toâi töôûng töôïng taùc phaåm cuûa toâi, laø laàn naøy toâi khoâng ñöa truyeän ñeán ñeå xuaát baûn maø laøtay nhau. OÂng nhìn maët anh con xem anh noùi thaät hay mang teân toâi treân bìa, naèm treân nhöõng keä saùch ngang ñeå ñaêng baùo. OÂng chuû buùt Nguyeãn Daân noùi:noùi ñuøa. Khi thaáy anh noùi thaät, oâng noùi: haøng vôùi taùc phaåm cuûa hai oâng.. - Ñeå ñaây chuùng toâi ñoïc. Tuaàn sau anh trôû laïi.- Vieát vaên, laøm thô khoâng phaûi laø moät ngheà, con aï, Ñuùng baåy ngaøy sau, gaàn nhö ñuùng cuøng moät giôø vôùi OÂng boû taùc phaåm goàm hai quyeån vôû hoïc troø cuûa toâiVieäc vieát vaên, laøm thô khoâng nuoâi noåi ngöôøi. Con laàn ñeán baåy ngaøy tröôùc ñoù, toâi hoài hoäp trôû laïi buy-roâ vaøo ngaên keùo baøn.phaûi hoïc, phaûi ñi laøm vieäc nhaø nöôùc nhö thaày, con cuûa oâng chuû nhaø xuaát baûn. Quang caûnh khoâng khaùc Tuaàn sau toâi trôû laïi. OÂng chuû buùt nhaø baùo Saøi Goøn coùphaûi coù vieäc laøm kieám ñöôïc tieàn nuoâi thaân con, nuoâi gì laàn toâi ñeán ñoù tröôùc moät tuaàn, oâng chuû nhaø xuaát veû coøn queân döõ hôn oâng chuû nhaø xuaát baûn ôû Haø Noäi:vôï con con, con muoán vieát vaên, laøm thô cuõng ñöôïc baûn vaãn ngoài sau baøn giaáy. Khi toâi noùi toâi ñeán hoûi veà - Taùc phaåm naøo..?nhöng chæ laøm ñeå chôi thoâi. quyeån truyeän cuûa toâi ñöa oâng tuaàn tröôùc, oâng hôi ngô Sau cuøng nhôù ra, oâng keùo ngaên keùo laáy ra traû toâi haiNaêm möôi naêm cuoäc ñôøi. Hình aûnh buoåi chieàu muøa ngaùc: quyeån vôû. Caû hai laàn taùc phaåm cuûa toâi ñeàu naèm yeânxuaân treân caùnh ñoàng laøng Caàu Ñô naêm toâi möôøi tuoåi, - Quyeån truyeän naøo? trong ngaên keùo, noù khoâng ñöôïc oâng naøo môû xem caû.nhöõng lôøi oâng boá toâi noùi naêm möôi naêm xöa ôû maõi OÂng hoûi. Toâi nhaéc laïi. OÂng nhôù ra: Naêm 1952 nhaät baùo Tieáng Doäi cuûa oâng Traàn taán Quoácvôùi toâi. Nhöõng naêm 1941, 1942, 1943, oâng boá toâi noùi: - AØ.. môû cuoäc thi Truyeän Ngaén. Cuoäc thi keùo daøi nguyeân” Vieäc vieát vaên, laøm thô khoâng nuoâi noåi ngöôøi..” laø OÂng keùo ngaên keùo laáy ra hai quyeån vôû: moät naêm. Moãi ngaøy baùo choïn ñaêng moät truyeän döïñuùng; Vuõ Troïng Phuïng vöøa qua ñôøi vì beänh lao phoåi - Truyeän naøy khoâng hôïp vôùi nhaø xuaát baûn chuùng toâi.. thi. Moãi truyeän ñöôïc ñaêng taùc giaû ñöôïc toøa baùo chinaêm 1939, Taûn Ñaø vöøa töø traàn trong ngheøo tuùng naêm Toâi oâm taùc phaåm lôùn veà, thaát voïng nhöng vaãn yeâu 200 ñoàng. Toâi vieát truyeän ngaén “Ngöôøi Con Gaùi AÙo1940 — “Vaên chöông haï giôùi reû nhö beøo..!” – Nguyeãn thöông noù, khoâng reû ruùng noù, khoâng ñoå noãi thaát voïng Xanh” göûi döï thi. Baøi toâi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï 26, tröôùcVyõ vieát “Nhaø vaên A-nam khoå nhö choù..!” Naêm 1960 cuûa toâi leân noù, toâi thaát voïng nhöng toâi khoâng tuyeät toâi ñaõ coù 25 truyeän göûi ñeán döï thi, nhöng baøi toâi ñöôïcôû Saøi Goøn, toâi laøm nhaân vieân toøa soaïn Nhaät baùo voïng. Naêm 1951 gia ñình toâi vaøo Saøi Goøn. OÂng thaân choïn ñaêng ngay baøi soá 1. Giöõa naêm 1952 Leâ MinhSaøigoønmôùi, tôø baùo coù soá baùn cao nhaát, nhieàu ñoäc giaû toâi thoâng phaùn höu trí naêm 1945, naêm 1949 hoài cö, Hoaøng Thaùi Sôn, taùc giaû “Beân Haøo Vaïn Lyù, Ñoaøn OÙnhaát thôøi aáy, cuøng moät luùc toâi vieát tieåu thuyeát phoùng naêm 1950 oâng xin ñi laøm laïi, coù theâm löông kheá öôùc. Bieån”, ngöôøi toå chöùc cuoäc du lòch Nhaät Baûn moãi ngöôøitaùc, vieát phoùng söï tieåu thuyeát cho nhaät baùo Ngoân Lu- OÂng laøm ôû Phoøng Coâng Baùo Phuû Toaøn Quyeàn. Naêm ñoùng 5.000 ñoàng naêm 1955, bò tuø 5 naêm vì vuï löôøngaän, cho caùc tuaàn baùo Vaên Ngheä Tieàn Phong, Phuï Nöõ 1950 Quoác Gia Vieät Nam coù chính phuû, coù Thuû Töôùng, gaït taäp theå aáy, quen anh Thanh Sanh, chuû buùt NhaätNgaøy Mai, Maøn AÛnh. Tieàn toâi kieám ñöôïc moãi thaùng taát caû nhöõng coâng vaên, nghò ñònh, aùn leänh cuûa Nhaø baùo AÙnh Saùng, Leâ Minh baûo toâi:nhieàu gaáp boán laàn löông oâng anh toâi laøm bieân taäp vieân nöôùc tröôùc ñoù ñeàu vieát baèng tieáng Phaùp, ñeán naêm ñoù - Baùo AÙnh Saùng caàn moät rì-poït-töa. Maøy ñeán xem..— ñoäc thaân — Toång Nha Coâng An-Caûnh Saùt Quoác vaãn vieát baèng tieáng Phaùp nhöng vì theå dieän quoác gia Hoûi Thanh Sanh… Noùi tao giôùi thieäu.Gia. Naêm aáy, naêm 1960, oâng boá toâi noùi vôùi toâi: nay phaûi dòch sang tieáng Vieät. Caùc vieân chöùc ngöôøi Buoåi saùng toâi ñeán toøa soaïn baùo AÙnh Saùng, ñöôøng Bo-- Con choïn ngheà vieát vaên, laøm baùo theá maø laïi hay Nam thöôøng chæ thaïo Phaùp vaên nay gaëp khoù khaên khi nard, ngay caïnh nhaø haøng aên Kim Hoa. Anh Thanhñaáy. Vieát vaên, laøm baùo con coù theå giuùp ñôõ thaày me, phaûi dòch nhöõng nghò ñònh, saéc leänh – Arreâteù, Deùcreù Sanh ñöa moät baøi phoùng söï chieán tröôøng mieàn Baéc caétgiuùp caùc em con, neáu laøm coâng chöùc con chæ nuoâi — ra vaên Vieät. OÂng thaân toâi keå coù oâng coâng chöùc ôû baùo Phaùp ra cho toâi dòch. Anh xem qua baøi toâi dòch,ñöôïc thaân con vaø vôï con con thoâi. dòch tieáng “proprieùtaire” ra laø “khoå chuû”. OÂng thaân hoûi qua vaøi caâu roài nhaän ngay toâi vaøo laøm. LöôngHai caâu noùi caùch nhau hai möôi naêm, hai laàn oâng thaân toâi bieát chuùt Haùn vaên, bieát chuùt Phaùp vaên, neân hôïp thaùng ñeà-buyùt-taêng 1.500 ñoàng baïc Ñoâng Döông. Toâitoâi noùi ñeàu ñuùng. vôùi coâng vieäc dòch, ñöa nhaø in, söûa chöõ taäp Coâng Baùo ñi laøm nhaø baùo ngay ngaøy hoâm sau.Toâi oâm moäng vieát tieåu thuyeát naêm toâi möôøi tuoåi, toâi Vieät Nam — Journal Officiel — moãi thaùng moät taäp, Giaác mô laøm baùo cuûa toâi thaønh söï thaät. Ngöôøi baïnlaøm thô naêm toâi möôøi ba, möôøi boán tuoåi. Sau boán naêm hai thöù tieáng Phaùp-Vieät ñeà hueà. Naêm 1950 oâng laøm thaân cuûa toâi naêm aáy, naêm 1952 — naêm nay, naêmñi khaùng chieán, naêm 1950 toâi trôû veà Haø Noäi, caàm saùch vieäc ôû Phuû Toaøn Quyeàn Haø Noäi, qua naêm 1951 taát caû 2002, vaãn laø baïn thaân cuûa toâi — laøm thö kyù Ngaânñi hoïc laïi, tröôøng Vaên Lang, Hieâu Tröôûng Ngoâ Duy nhöõng vaên phoøng tröïc thuoäc caùi goïi laø Phuû Thuû Töôùng Haøng Chartered Bank ñaõ ba, boán naêm maø löông coùCaàu, ñöôøng Phaïm Phuù Thöù sau chôï Haøng Da, toâi vieát Chính Phuû Quoác Gia Vieät Nam ñöôïc taäp trung vaøo Saøi 1.200 ñoàng moät thaùng, toâi vöøa ñi laøm ñaõ coù löôngcuoán truyeän ñaàu tieân. Taùc phaåm ñaàu tay aáy cuûa toâi Goøn, gia ñình toâi vaøo Saøi Goøn sôùm hôn nhieàu ngöôøi 1.500 ñoàng ngay. Khi toâi veà nhaø baùo tin cho thaày mekhoâng ñöôïc laø moät truyeän ngaén. Toâi vieát treân quyeån Haø Noäi khaùc ñeán boán naêm. toâi bieát toâi ñi laøm nhaø baùo, oâng thaân toâi ngaïc nhieân:vôû hoïc troø — tröôùc 1945 loaïi vôû hoïc troø naøy ñöôïc goïi ÔÛ Hoøa Höng, Saøi Goøn toâi vieát taùc phaåm tieåu thuyeát – Maøy maø laøm baùo?baèng caùi teân vôû Palladium — cuõng vieát moät maët giaáy ñaàu tay thöù hai. Noäi dung vaø hình thöùc taùc phaåm tieåu Hôn ai heát oâng boá toâi bieát toâi doát naùt ñeán côõ naøo, oângtheo ñuùng luaät leä, nhöng caû truyeän chæ ñöôïc 100 trang, thuyeát Saøi Goøn 1951 khoâng khaùc taùc phaåm Haø Noäi vaãn quan nieäm ngöôøi laøm baùo phaûi taøi gioûi, phaûi coùchöa ñaày hai quyeån vôû. Toâi cho nhö theá ñaõ ñuû tö caùch 1950 bao nhieâu, cuõng vieát treân taäp vôû hoïc troø, cuõng hoïc, coù Phaùp vaên nhö caùc oâng Phaïm Quyønh, Nguyeãnlaø moät truyeän daøi, ñaùng ñöôïc xuaát baûn. Toâi mang taùc chæ hôn 100 trang vieát tay. Toâi khoâng nhôù teân hai taùc vaên Vónh, hoaëc ít nhaát cuõng phaûi tinh khoân, phaûi coùphaåm ñaàu tay ñeán moät nhaø xuaát baûn. OÂng chuû nhaø phaåm lôùn aáy. Toâi mang taùc phaåm ñeán toøa soaïn Nhaät kinh nghieäm soáng, phaûi noùi ñöôïc tieáng Phaùp khoângxuaát baûn tieáp toâi ôû buy-roâ: baùo Saøigoønmôùi. ñeán noãi quaù boài. OÂng khoâng bieát vieäc laøm baùo cuûa- Toâi vieát truyeän naøy xin oâng xem…, xuaát baûn… Toøa soaïn Nhaät baùo Saøigoønmôùi, soá 34 Ñöôøng Colo- toâi laø vieäc ñi saên tin xe caùn choù, ñi döï nhöõng cuoäc hoäiToâi lí nhí noùi vaø ñaët taùc phaåm lôùn — hai quyeån vôû hoïc nel Grimaud — sau 1956 laø ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo baùo thöôøng laø chaúng coù gì quan troïng, ôû toøa soaïn chætroø — leân baøn. OÂng chuû nhaø xuaát baûn noùi: — teùleùphone 22444. Toâi ñaõ soáng, ñaõ laøm vieäc nhöõng laâu laâu môùi phaûi dòch vaøi baûn tin tieáng Phaùp. Vieäc thöù- Ñeå ñaáy chuùng toâi ñoïc. Tuaàn sau anh trôû laïi… naêm phong ñoä nhaát cuûa ñôøi toâi trong toøa soaïn naøy. hai toâi laøm sau khi baùo tin cho hai ñaáng sinh thaønh cuûa toâi bieát toâi ñi laøm baùo laø vieäc naõ tieàn baø meï toâi, toâi ñoøi baø cho toâi vay tieàn may quaàn aùo, mua ñoâi giaøy môùi v.v… Laøm phoùng vieân nhaø baùo phaûi aên baän ñaøng ...Queâ Höông töø ñaù banh, ñaùnh ñeà vôùi soá tieàn lôùn. Muøa World Cup vöøa roài coù ngöôøi thaéng vaøi tæ ñoàng, voâ moät bar treân hoaøng, khoâng coøn duøng ñöôïc maáy boä ñoà hoïc troø côm cha, aùo meï. Toâi höùa toâi seõ traû baø nhöng caàm tieàn roài Thaønh tôùi Tænh (t.t. B3) ñöôøng Lyù Töï Troïng (Q.1) chôi, traû tieàn cho taát caû khaùch ôû ñoù. Nghe noùi heát maáy traêm trieäu!". toâi queân luoân. Naêm 1952 toâi böôùc vaøo laøng baùo laø naêm Döông Haø Khi nhaéc ñeán daân chôi kieåu naøy, coâ PR teân Bình cho xuaát baûn truyeän Beân Gioøng Soâng Treïm, taùc phaåm Khöông keå veà khaùch quen cuûa moät bar treân ñöôøng laøm Döông Haø noåi danh. Truyeän ñaêng phôi-ô-toâng ...Saigon aên chôi Huyønh V Baùnh, Q.Phuù Nhuaän, coù bieät hieäu "Moùm". Anh naøy töøng tuyeân boá ñaõ quaúng hôn 2 tæ vaøo bar V treân nhaät baùo Saøigoønmôùi. Naêm 1988 Beân Gioøng Soâng Treïm ñöôïc taùi baûn ôû Saøigoøn, nghe noùi ñöôïc quay keå töø khi bar naøy xuaát hieän (hôn hai naêm). Hoaù ñôn thaønh phim. ñeàu ñoå doàn vaøo moïi cöû chæ, haønh ñoäng cuûa anh ta. cuûa anh ta thöôøng treân 4 trieäu ñoàng moät laàn! Nhöng Cuoái naêm 1952, nhaät baùo Tieáng Doäi toång keát cuoäc thi. Ñeâm ñoù anh ta laø thöôïng khaùch cuûa Gossip. Töø ñoù khi boa, PR môùi ñöôïc 100.000-200.000 ñoàng, coøn Khi aáy toâi ñaõ laø phoùng vieân nhaø baùo nhaø ngheà. Treân veà sau chöa bao giôø toâi chöùng kieán caûnh tieâu tieàn PR cuõ thì "loác" (khoâng boa) duø bò eùp uoáng ñeán xæn töôøng toøa soaïn baùo AÙnh Saùng coù treo coâ-leách-soâng khuûng khieáp nhö vaäy" - Tri Ñoàng nhuùn vai keå. "caém ñaàu"! taát caû caùc nhaät baùo Saøi Goøn, trong soá coù baùo Tieáng Doäi. Nhöng toâi khoâng theo doõi cuoäc thi, toâi queân beùng x... x... cuoäc thi. May sao anh baïn toâi ñeán baùo cho bieát truyeän “Ngöôøi Con gaùi AÙo Xanh” cuûa toâi ñoaït giaûi nhaát Cuoäc Kieåu chôi "thì hieän taïi". Bình Khöông keå theâm moät nhoùm khaùch treû, quaäy Thi Truyeän Ngaén Tieáng Doäi naêm 1952. Nhöng theo nhieàu daân chôi, ñaïi gia baây giôø raát ít ñi vaø... chaûnh. Thích thì voâ. Chöa PR naøo ñaët baøn Coù ba giaûi thöôûng, giaûi nhaát 3.000 ñoàng, giaûi nhì bar. Hoï cuõng hieám khi theå hieän mình nhö caùc thieáu ñöôïc. Nhoùm naøy uoáng röôïu nhö uoáng nöôùc laõ vôùi 2.000 ñoàng, giaûi ba 1.000 ñoàng. Ba ngöôøi laõnh giaûi gia hoaëc "ñaïi gia... giaû". Ñaïi gia laäp haún moät quaày moät nguyeân taéc: tôùi phieân ngöôøi naøo ngöôøi ñoù phaûi ñöôïc toøa soaïn môøi aên moät tieäc cao laâu, tieàn thöôûng seõ bar hoaønh traùng taïi nhaø, môøi nhöõng coâ PR chaân daøi uoáng 100%, neáu chæ uoáng 50% laø bò ñuoåi ra ngay. trao trong böõa aên. Chieàu thöù baåy toâi ñeán toøa soaïn roài xinh ñeïp ñeán. Vöøa thoaûi maùi quaäy töng böøng vöøa Coù laàn moät ngöôøi trong nhoùm cao höùng khoe: böõa cuøng ñi vôùi caùc anh trong toøa soaïn sang haøng aên Taàu kín ñaùo, ít bò nhoøm ngoù vaø ñoä an toaøn cöïc kyø cao. tröôùc voâ bar Olympus (Q.Goø Vaáp) ñi saùu ngöôøi maø cuõng treân ñöôøng Gia Long gaàn toøa baùo. Böõa aên coù caùc "quaát" heát naêm chai (röôïu), moãi chai 3 trieäu ñoàng. anh Traàn Taán Quoác, Vieät Tha, Thieäu Voõ, Tieán Lôïi. x... Böõa ñoù sô sô tieàn röôïu ñaõ heát 15 chai (trieäu), chöa Anh Tieán Lôïi laø phoùng vieân baùo Tieáng Doäi, toâi ñaõ keå tieàn "thuoác" (laéc) vaø tieàn boa.. gaëp anh vaøi laàn trong caùc cuoäc hoäi baùo vaø anh bieát toâi Ngoïc, moät PR töøng laøm ôû Gossip, keå: "Laàn duy laøm baùo AÙnh Saùng. Toâi chæ sôï trong böõa aên anh noùi chi nhaát toâi ñöôïc ñeán nhaø moät ñaïi gia ôû Phuù Myõ Höng (Q.7), ngöôøi ta bòt maét chôû tôùi c bieät thöï cho ñeán ...Vôï khoâng noái laïi tình ñoù laøm hai ngöôøi giaûi nhì, giaûi ba bieát toâi laøm baùo, sôï hoï coù theå phaûn ñoái vieäc toâi laõnh giaûi nhaát, vieän lyù do khi vaøo trong phoøng bar môùi thaùo daûi bg ra. Luùc veà cuõng vaäy. Bar taïi nhaø maø hoaønh traùng y nhö vuõ xöa cuoäc thi vieát truyeän daønh cho ñoäc giaû, ngöôøi ñaõ laøm baùo khoâng coøn laø ñoäc giaû nöõa. May quaù böõa aên troâi tröôøng, chæ nhoû hôn thoâi. Nhieàu troø "vui" laém: taém qua eâm ñeàm, oâng chuû nhieäm Traàn Taán Quoác trao cho saâmbanh, chôi "ñaù", "caén" thuoác (laéc). Ñöùa naøo Sau tieáng noå long trôøi lôû ñaát, oâng Saùu cheát taïi choã. toâi taám cheøque 3.000 ñoàng mang teân toâi laø ngöôøi nhaän ñöôïc ñaïi gia thích thì "phuïc vuï". Laàn ñoù toâi ñöôïc Baø Löïu bò thöông traàm troïng ñaõ taét thôû treân ñöôøng tieàn, taám ngaân phieáu thöù nhaát trong ñôøi toâi. ba chai (3 trieäu ñoàng)". ñeán beänh vieän. Ngoâi nhaø cuûa baø Löïu bò hö haïi Hoâm sau toâi mang seùc ra ngaân haøng laõnh tieàn. Toâi veà naëng. nhaø bieáu thaày me toâi 500, cho moãi em toâi 100, vò chi x... laø 1.000, toâi may boä com-leâ 700 ñoàng, boä com-leâ thöù Bar naêm 2010 chöùng kieán nhöõng kieåu "bung" tieàn Toâi ñoïc baùo nhaát toâi may baèng tieàn toâi kieám ñöôïc trong ñôøi toâi. Toâi laøm phoùng vieân baùo AÙnh Saùng chöa heát naêm 1952 cuûa daân choai choai vaø nhöõng "ñaïi gia... giaû". K.O., Ñôøi Nay thì Leâ Minh Hoaøng Thaùi Sôn ra tuaàn baùo. Anh möôùn quaûn lyù moät bar treân ñöôøng Phan Ñg Löu (Q.Phuù manchette tuaàn baùo Tin Ñieån cuûa coâ Anna Leâ Trung Nhuaän), baät cöôøi khi keå veà moät caäu hoïc sinh môùi Cang. Toâi boû chaân phoùng vieân quaù toát ôû baùo AÙnh lôùp 10 vaøo bar thöû... caûm giaùc xaøi tieàn. "Thaèng Saùng ñeå laøm baùo Tin Ñieån vôùi Leâ Minh. Tin Ñieån Leâ nhoùc ñoù ñuùng laø laàn ñaàu ñi bar vì khoâng bieát uoáng Minh Hoaøng Thaùi Sôn Ñi vaø Soáng — ñuùng ra laø Naèm röôïu, chæ goïi moät chai bia. Thaáy ai cuõng boa: quaûn vaø Cheát — ra khoâng quaù boán soá thì ngoûm cuû toûi, cheát lyù, phuïc vuï, nhaân vieân veä sinh, PR ñöùng baøn, caû PR ñeå bieát chuyeän vì baùo quaù eï, khoâng ai mua. Vôï Leâ Minh laø baø chò hoï ñi ngang qua cuõng ngoaéc voâ xoøe tieàn boa. Ngöôøi ñöôïc 200.000 ñoàng, coù ngöôøi ñöôïc 500.000 ñoàng. hoâm nay, toâi. Chò buoân baùn ôû chôï Beán Thaønh, caàm caùi huïi. Bao nhieâu daây huïi chò hoát heát laáy tieàn cho Leâ Minh laøm Rieâng tieàn boa böõa ñoù sô sô möôøi maáy trieäu ñoàng. ngaøy mai baùo. Baùo cheát, chò vôõ huïi. Leâ Minh ñöa vôï con — luùc Nghóa, moät daân chôi ôû Phuù Nhuaän hay ñi bar, khaúng aáy môùi coù moät con nhoû — ra Haø Noäi troán nôï. Toâi lang ñònh: "Giôø daân voâ bar chi baïo tay nhöng khoâng vaø caû ngaøy xöa! thang cu ky ôû Saøi Goøn. Chaân phoùng vieân baùo AÙnh phaûi laø ñaïi gia nhieàu laém. Thöôøng laø daân hay caù ñoä xem tieáp B10

×