Tin hoc van phong

3,031 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
164
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tin hoc van phong

 1. 1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM – NGHEÀ TIN HOÏC VAÊN PHOØNG Naêm hoïc 2007 – 2008@@-Haõy choïn caâu hoûi ñuùng nhaát .1). Ñeå keát thuùc vieäc trình dieãn trong PowerPoint, ta baám: a). Phím 10 b). Phím ESC c). Phím Enter d). Phím Delete2). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 25 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =SQRT(A2) thì nhaänñöôïc keát quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #NAME!3). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn daïng coät (daïng thöôøng thaáy teân caùc trang baùo vaø taïpchí), ta thöïc hieän: a). Insert - Column b). View - Column c). Format - Column d). Table - Column4). Baïn hieåu B-Virus laø gì ? a). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo oå ñóa B: b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän c). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record ) d). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel5). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - O laø: a). Môû moät hoà sô môùi b). Ñoùng hoà sô ñang môû c). Môû moät hoà sô ñaõ coù d). Löu hoà sô vaøo ñóa6). Ñeå maùy tính coù theå laøm vieäc ñöôïc, heä ñieàu haønh caàn naïp vaøo: a). Ram b). Boä nhôù ngoaøi c). Chæ naïp vaøo boä nhôù trong khi chaïy chöông trình öùng duïng d). Taát caû ñeàu sai7). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán phuïc hoài thao taùc vöøa thöïc hieän thì baám toå hôïp phím: a). Ctrl – Z b). Ctrl – X c). Ctrl - V d). Ctrl - Y8). Trong khi laøm vieäc vôùi Word, toå hôïp phím taét naøo cho pheùp choïn taát caû vaên baûn ñang soaïn thaûo: a). Ctrl + A b). Alt + A c). Alt + F d). Ctrl + F9). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi "Tin hoc" ;oâ B2 coù giaù trò soá 2008. Taïi oâ C2 goõvaøo coâng thöùc =A2+B2 thì nhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). Tin hoc c). 2008 d). Tinhoc200810). Döôùi goùc ñoä ñòa lí, maïng maùy tính ñöôïc phaân bieät thaønh: a). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu b). Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, maïngtoaøn cuïc c). Maïng cuïc boä, maïng toaøn cuïc, maïng toaøn caàu d). Maïng dieän roäng, maïng toaøn caàu, maïng toaøncuïc11). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - H laø : a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo c). Ñònh daïng chöõ hoa d). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa12). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà oâ ñaàu tieân (oâ A1)cuûa baûng tính ? a). Shift+Home b). Alt+Home c). Ctrl+Home d). Shift+Ctrl+Home13). Khi ñang laøm vieäc vôi Windows, muoán khoâi phuïc laïi ñoái töôïng ñaõ xoùa trong Recycle Bin, ta thöïc hieän: a). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Copy b). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Open c). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Restore d). Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Move To Folder...14). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, ñeå nhaäp vaøo coâng thöùc tính toaùn cho moät oâ, tröôùc heát ta phaûi goõ: a). Daáu chaám hoûi (?) b). Daáu baèng (= ) c). Daáu hai chaám (: ) d). Daáu ñoâ la ($)15). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp laïi boá cuïc (trình baøy veà vaên baûn, hình aûnh, bieåuñoà,...) cuûa Slide, ta thöïc hieän : a). Format - Slide Layout... b). View - Slide Layout... c). Insert - Slide Layout... d). File - Slide Layout...16). Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? a). Bieåu ñoà coät raát thích hôïp ñeå so saùnh döõ lieäu coù trong nhieàu coät b). Bieåu ñoà hình troøn raát thích hôïp ñeå moâ taû tæ leä cuûa giaù trò döõ lieäu so vôùi toång theå c). Bieåu ñoà ñöôøng gaáp khuùc duøng so saùnh döõ lieäu vaø döï ñoaùn xu theá taêng hay giaûm cuûa döõ lieäu d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng17). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, muoán taùch moät oâ thaønh nhieàu oâ, ta thöïchieän: a). Table - Cells b). Table - Merge Cells c). Tools - Split Cells d). Table - Split Cells18). Trong baûng tính Exce, neáu trong moät oâ tính coù caùc kí hieäu #####, ñieàu ñoù coù nghóa laø gì? 1
 2. 2. a). Chöông trình baûng tính bò nhieãm virus b). Coâng thöùc nhaäp sai vaø Excel thoâng baùo loãi c). Haøng chöùa oâ ñoù coù ñoä cao quaù thaáp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá d). Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù heïp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá19). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng vaên baûn theo kieåu danh saùch, ta thöïc hieän: a). File - Bullets and Numbering b). Tools - Bullets and Numbering c). Format - Bullets and Numbering d). Edit - Bullets and Numbering20). Trong cheá ñoä taïo baûng (Table) cuûa phaàn meàm Winword, ñeå goäp nhieàu oâ thaønh moät oâ, ta thöïc hieän :Choïn caùc oâ caàn goäp, roài choïn menu leänh : a). Table - Merge Cells b). Tools - Split Cells c). Tools - Merge Cells d). Table - Split Cells21). Khi ñang laøm vieäc vôùi Windows, muoán xem toå chöùc caùc teäp vaø thö muïc treân ñóa, ta coù theå söû duïng : a). My Computer hoaëc Windows Explorer b). My Computer hoaëc Recycle Bin c). Windows Explorer hoaëc Recycle Bin d). My Computer hoaêc My Network Places22). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ LAN coù yù nghóa gì? a). Maïng cuïc boä b). Maïng dieän roäng c). Maïng toaøn caàu d). Moät yù nghóa khaùc23). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =RIGHT(A2,3) thì nhaän ñöôïckeát quaû ? a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc24). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp phím Ctrl - S laø: a). Xoùa teäp vaên baûn b). Cheøn kí hieäu ñaëc bieät c). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa d). Taïo teäp vaên baûn môùi25). Trong Windows, khi xoùa file hoaëc folder thì noù ñöôïc löu trong Recycle Bin, muoán xoùa haún file hoaëc folder tabaám toå hôïp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Caû 3 caâu ñeàu sai26). Trong khi laøm vieäc vôùi Excel, muoán löu baûng tính hieän thôøi vaøo ñóa, ta thöïc hieän a). Window - Save b). Edit - Save c). Tools - Save d). File - Save27). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán trình dieãn taøi lieäu ñöôïc soaïn thaûo, ta thöïc hieän : a). File - View Show b). Window - View Show c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show28). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, ñeå cheøn theâm moät Slide môùi, ta thöïc hieän: a). Edit - New Slide b). File - New Slide c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide29). Trong khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, toå hôïp phím Ctrl + V thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå : a). Caét moät ñoaïn vaên baûn b). Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Clipboard c). Sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn d). Caét vaø sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn30). Trong keát noái maïng maùy tính cuïc boä. Caùp maïng goàm maáy loaïi? a). 2 b). 3 c). 4d). 531). Khi laøm vieäc vôùi Word xong, muoán thoaùt khoûi, ta thöïc hieän a). View - Exit b). Edit - Exit c). Window - Exit d). File - Exit32). Trong Windows, ñeå thieát ñaët laïi heä thoáng, ta choïn chöùc naêng: a). Control Windows b). Control Panel c). Control System d). Control Desktop33). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taét ñaùnh daáu choïn khoái vaên baûn (toâ ñen), ta thöïc hieän: a). Baám phím Enter b). Baám phím Space c). Baám phím muõi teân di chuyeån d). Baám phím Tab34). Em söû duïng chöông trình naøo cuûa Windows ñeå quaûn lí caùc teäp vaø thö muïc? a). Microsoft Office b). Accessories c). Control Panel d). Windows Explorer35). Trong Windows, muoán taïo moät thö muïc môùi, ta thöïc hieän : a). Edit - New, sau ñoù choïn Folder b). Tools - New, sau ñoù choïn Folder c). File - New, sau ñoù choïn Folder d). Windows - New, sau ñoù choïn Folder36). Treân maøn hình Word, taïi doøng coù chöùa caùc hình : tôø giaáy traéng, ñóa vi tính, maùy in, ..., ñöôïc goïi laø: a). Thanh coâng cuï ñònh daïng b). Thanh coâng cuï chuaån c). Thanh coâng cuï veõ d). Thanh coâng cuï baûng vaø ñöôøng vieàn37). Trong soaïn thaûo Word, ñeå cheøn tieâu ñeà trang (ñaàu trang vaø chaân trang), ta thöïc hieän: a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer c). View - Header and Footer d). Format - Header and Footer38). Trong Windows, muoán tìm kieám teäp hay thö muïc, ta thöïc hieän: a). File - Search b). Windows - Search 2
 3. 3. c). Start - Search d). Tools - Search39). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm lieàn keà nhau trong moätdanh saùch ? a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch b). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch c). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch40). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPonit, muoán thay ñoåi thieát keá cuûa Slide, ta thöïc hieän a). Format - Slide Design... b). Tools - Slide Design... c). Insert - Slide Design... d). Slide Show - Slide Design...41). Caâu naøo sau ñaây sai? Khi nhaäp döõ lieäu vaøo baûng tính Excel thì: a). Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi b). Döõ lieäu kieåu kí töï seõ maëc nhieân caên thaúng leà traùi c). Döõ lieäu kieåu thôøi gian seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi d). Döõ lieäu kieåu ngaøy thaùng seõ maëc nhieân caên thaúng leà phaûi42). Baïn hieåu Virus tin hoïc laây lan baèng caùch naøo? a). Thoâng qua ngöôøi söû duïng, khi duøng taây aåm öôùt söû duïng maùy tính b). Thoâng qua heä thoáng ñieän - khi söû duïng nhieàu maùy tính cuøng moät luùc c). Thoâng qua moâi tröôøng khoâng khí - khi ñaët nhöõng maùy tính quaù gaàn nhau d). Caùc caâu treân ñeàu sai43). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá khoâng (0); Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =5/A2 thìnhaän ñöôïc keát quaû: a). 0 b). 5 c). #VALUE! d). #DIV/0!44). Trong caùc daïng ñòa chæ sau ñaây, ñòa chæ naøo laø ñòa chæ tuyeät ñoái? a). B$1:D$10 b). $B1:$D10 c). B$1$:D$10$ d). $B$1:$D$1045). Trong WinWord, ñeå soaïn thaûo moät coâng thöùc toaùn hoïc phöùc taïp, ta thöôøng duøng coâng cuï : a). Microsoft Equation b). Ogranization Art c). Ogranization Chart d). Word Art46). Heä ñieàu haønh laø : a). Phaàn meàm öùng duïng b). Phaàn meàm heä thoáng c). Phaàn meàm tieän ích d). Taát caû ñeàu ñuùng47). Trong Winword, ñeå sao cheùp moät ñoaïn vaên baûn vaøo Clipboard, ta ñaùnh daáu ñoaïn vaên ; sau ñoù : a). Choïn menu leänh Edit - Copy b). Baám toå hôïp phím Ctrl - C c). Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu a. b. ñeàu sai48). Trong WinWord, ñeå thuaän tieän hôn trong khi löïa choïn kích thöôùc leà traùi, leà phaûi, ...; ta coù theå khai baùoñôn vò ño : a). Centimeters b). Ñôn vò ño baét buoäc laø Inches c). Ñôn vò ño baét buoäc laø Points d). Ñôn vò ño baét buoäc laø Picas49). Trong baûng tính Excel, ñieàu kieän trong haøm IF ñöôïc phaùt bieåu döôùi daïng moät pheùp so saùnh. Khi caàn sosaùnh khaùc nhau thì söû duïng kí hieäu naøo? a). # b). <> c). >< d). &50). Trong soaïn thaûo Winword, ñeå taïo moät baûng (Table), ta thöïc hieän : a). Tools - Insert Table b). Insert - Insert Table c). Format - Insert Table d). Table - Insert Table51). Caùc heä ñieàu haønh thoâng duïng hieän nay thöôøng ñöôïc löu tröõ : a). Trong CPU b). Trong RAM c). Treân boä nhôù ngoaøi d). Trong ROM52). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo kyù töï to ñaàu doøng cuûa ñoaïn vaên, ta thöïc hieän : a). Format - Drop Cap b). Insert - Drop Cap c). Edit - Drop Cap d). View - Drop Cap53). Ñieàu naøo khoâng ñuùng khi noùi veà ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ngheà Tin hoïc vaên phoøng? a). Laøm vieäc trong nhaø b). AÛnh höôûng thò löïc c). AÛnh höôûng coät soáng d). Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi54). Trong soaïn thaûo Winword, coâng duïng cuûa toå hôïp Ctrl - F laø : a). Taïo teäp vaên baûn môùi b). Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa c). Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo d). Ñònh daïng trang55). Internet hieän nay phaùt trieån ngaøy caøng nhanh ; theo baïn, thôøi ñieåm Vieät Nam chính thöùc gia nhaäp Internetlaø : a). Cuoái naêm 1999 b). Cuoái naêm 1998 c). Cuoái naêm 1997 d). Cuoái naêm 199656). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng laïi trang giaáy in, ta thöïc hieän: a). File - Properties b). File - Page Setup c). File - Print d). File - Print Preview 3
 4. 4. 57). Baïn hieåu Virus tin hoïc laø gì ? a). Taát caû ñeàu ñuùng b). Laø moät chöông trình maùy tính do con ngöôøi taïo ra, c). Coù khaû naêng töï daáu kín, töï sao cheùp ñeå laây lan, d). Coù khaû naêng phaù hoaïi ñoái vôùi caùc saûn phaåm tin hoïc.58). Trong soaïn thaûo Winword, muoán chuyeån ñoåi giöõa hai cheá ñoä goõ : cheá ñoä goõ cheøn vaø cheá ñoä goõñeø; ta baám phím: a). Insert b). Tab c). Del d). CapsLock59). Khi ñang laøm vieäc vôùi WinWord (Excel), neáu löu teäp vaøo ñóa, thì teäp ñoù ? a). Luoân luoân ôû trong thö muïc OFFICE b). Luoân luoân ôû trong thö muïc My Documents c). Baét buoäc ôû trong thö muïc WINWORD (EXCEL ) d). Caû 3 caâu ñeàu sai60). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøocoâng thöùc =LOWER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). tin hoc van phong d). Tin Hoc Van Phong61). Trong Windows, coù theå söû duïng chöông trình naøo nhö moät maùy tính boû tuùi ? a). Excel b). Calculator c). WinWord d). Notepad62). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì keát quaû nhaän ñöôïctaïi oâ A2 laø: a). 200 b). 100 c). 300 d). False63). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün daõy kí töï "1Angiang2". Neáu söû duïng nuùt ñieàn ñeå ñieàn döõ lieäuñeán caùc coät B2, C2, D2, E2; thì keát quaû nhaän ñöôïc taïi oâ E2 laø: a). 1Angiang6 b). 5Angiang6 c). 5Angiang2 d). 1Angiang264). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán xoùa boû moät Slide, ta thöïc hieän: a). File - Delete Slide b). Edit - Delete Slide c). Tools - Delete Slide d). Slide Show - Delete Slide65). Ñeå trình dieãn moät Slide trong PowerPoint, ta baám : a). Phím F5 b). Phím F3 c). Phím F1 d). Phím F1066). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán löu hoà sô vôùi moät teân khaùc, ta thöïc hieän a). File - Save b). File - Save As c). Window - Save d). Window - Save As67). Trong Winword, ñeå môû moät taøi lieäu ñaõ ñöôïc soaïn thaûo trong Winword : a). Choïn menu leänh Edit - Open b). Choïn menu leänh File - Open c). Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu a. b. deàu sai68). Trong Windows, töø Shortcut coù yù nghóa gì? a). Taïo ñöôøng taét ñeå truy caäp nhanh b). Xoùa moät ñoái töôïng ñöôïc choïn taïi maøn hình neàn c). Ñoùng caùc cöûa soå ñang môû d). Taát caû ñeàu sai69). Trong WinWord, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà ñaàu vaên baûn ? a). Shift+Home b). Atl+Home c). Ctrl+Home d). Ctrl+Alt+Home70). Trong soaïn thaûo Word, muoán trình baøy vaên baûn trong khoå giaáy theo höôùng ngang ta choïn muïc : a). Portrait b). Right c). Left d). Landscape71). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi TINHOC. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =LEFT(A2,3) thì nhaän ñöôïckeát quaû ? a). Tinhoc b). 3 c). HOC d). TIN72). Ñeå chuaån bò in moät baûng tính Excel ra giaáy ? a). Excel baét buoäc phaûi ñaùnh soá trang ôû vò trí beân phaûi ñaàu moãi trang b). Coù theå khai baùo ñaùnh soá trang in hoaëc khoâng c). Chæ ñaùnh soá trang in neáu baûng tính goàm nhieàu trang d). Vò trí cuûa soá trang luoân luoân ôû goùc döôùi beân phaûi73). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøocoâng thöùc =PROPER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). Tin hoc van phong b). Tin hoc van phong c). TIN HOC VAN PHONG d). Tin Hoc Van Phong74). Haõy choïn ra teân thieát bò maïng? a). USB b). UPS c). Hub d). Webcam75). Trong baûng tính Excel, giao cuûa moät haøng vaø moät coät ñöôïc goïi laø? a). Döõ lieäu b). oâ c). Tröôøng d). Coâng thöùc 4
 5. 5. 76). Giaû söû ngaøy heä thoáng cuûa maùy tính laø: 8/18/2008; Khi ñoù taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =Today()-1 thìnhaän ñöôïc keát quaû laø: a). 0 b). #VALUE! c). #NAME! d). 8/17/200877). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø soá 10 ; oâ B2 coù giaù trò laø soá 3. Taïi oâ C2 goõ coâng thöùc=MOD(A2,B2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). 10 b). 3 c). #Value d). 178). Trong maùy tính RAM coù nghóa laø gì ? a). Laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân . b). Laø boä nhôù chæ ñoïc c). Laøboä xöû lyù thoâng tin . d). Caû ba caâu ñeàu sai79). Ngöôøi vaø maùy tính giao tieáp thoâng qua : a). Baøn phím vaø maøn hình . b). Heä ñieàu haønh . c). RAM . d). Taát caû ñeàu ñuùng .80). Trong baûng tính Excel, taïi oâ D2 coù coâng thöùc =B2*C2/100. Neáu sao cheùp coâng thöùc ñeán oâ G6 thì seõcoù coâng thöùc laø: a). E7*F7/100 b). B6*C6/100 c). E6*F6/100d). E2*C2/10081). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, ñeå ñoùng moät hoà sô ñang môû, ta thöïc hieän : a). File - Close b). File - Exit c). File - New d). File - Save82). Trong baûng tính Excel, ñeå söûa döõ lieäu trong moät oâ tính maø khoâng caàn nhaäp laïi, ta thöïc hieän: a). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F2 b). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F4 c). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F10 d). Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, roài baám phím F1283). Khi ñang söû duïng Windows, ñeå löu noäi dung maøn hình vaøo boä nhôù Clipboard ta söû duïng caùc phím naøo? a). Ctrl+C b). Ctrl+Ins c). Print Screen d). ESC84). Khi ñang trình dieãn trong PowerPoint, muoán keát thuùc phieân trình dieãn, ta thöïc hieän : a). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Exit b). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Return c). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn End Show d). Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn Screen85). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 10 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =PRODUCT(A2,5) thìnhaän ñöôïc keát quaû: a). #VALUE! b). 2 c). 10 d). 5086). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi TINHOC ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc=VALUE(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). #VALUE! b). Tinhoc c). TINHOC d). 687). Khi keát noái thaønh moät maïng maùy tính cuïc boä vaø caùc thieát bò, theo em thieát bò naøo sau ñaây coù theåñöôïc chia seû ñeå söû duïng chung? a). Maùy in b). Micro c). Webcam d). Ñóa meàm88). Trong soaïn thaûo Word, muoán cheøn caùc kí töï ñaëc bieät vaøo vaên baûn, ta thöïc hieän: a). View - Symbol b). Format - Symbol c). Tools - Symbol d). Insert - Symbol89). Caùc kieåu döõ lieäu thoâng duïng cuûa Excel laø : a). Kieåu chuoãi, kieåu vaên baûn, kieåu ngaøy thaùng d). Kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng, kieåu coâng thöùc b). Kieåu soá, kieåu loâgic, kieåu ngaøy thaùng c). Kieåu coâng thöùc, kieåu haøm, kieåu soá, kieåu ngaøy thaùng90). Trong Windows, phím taét naøo giuùp baïn truy caäp nhanh menu Start ñeå coù theå Shutdown maùy ? a). Alt+Esc b). Ctrl+Esc c). Ctrl+Alt+Esc d). Khoâng coù caùch naøo khaùc, ñaønh phaûi nhaán nuùt Power Off91). Trong Winword, muoán söû duïng chöùc naêng söûa loãi vaø goõ taét, ta choïn : a). Edit - AutoCorrect Options... b). Window - AutoCorrect Options... c). View - AutoCorrect Options... d). Tools - AutoCorrect Options...92). Trong khi soaïn thaûo vaên baûn, neáu keát thuùc 1 ñoaïn (Paragraph) vaø muoán sang 1 ñoaïn môùi : a). Baám toå hôïp phím Ctrl - Enter b). Baám phím Enter c). Baám toå hôïp phím Shift - Enter d). Word töï ñoäng, khoâng caàn baám phím93). Trong baûng tính Excel, khi chieàu daøi döõ lieäu kieåu soá lôùn hôn chieàu roäng cuûa oâ thì seõ hieän thò trong oâcaùc kí töï: a). & b). # c). $ d). *94). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò daõy kí töï "1 Angiang 2". Neáu söû duïng nuùt ñieàn ñeå ñieàndöõ lieäu ñeán caùc oâ B2, C2, D2, E2 ; thì keát quaû nhaän ñöôïc taïi oâ E2 laø: a). 5 Angiang 2 b). 1 Angiang 2 c). 1 Angiang 6 d). 2 Angiang 295). Khi soaïn thaûo vaên baûn, ñeå khai baùo thôøi gian töï löu vaên baûn, ta choïn: a). Tools - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every b). File - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every c). Format - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every d). View - Option... Trong theû Save, ñaùnh daáu choïn muïc Save AutoRecover info every 5
 6. 6. 96). Trong baûng tính Excel, muoán xoùa haún moät haøng ra khoûi trang tính, ta ñaùnh daáu khoái choïn haøng naøy vaøthöïc hieän : a). Table - Delete Rows b). Nhaán phím Delete c). Edit - Delete d). Tools - Delete97). Baïn hieåu Macro Virus laø gì ? a). Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record b). Laø moät loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc boä tröõ ñieän c). Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel d). Taát caû ñeàu ñuùng98). Neáu keát noái Internet cuûa baïn chaäm, theo baïn nguyeân nhaân chính laø gì ? a). Do nhieàu ngöôøi cuøng truy caäp laøm cho toác ñoä ñöôøng truyeàn giaûm, thöôøng bò ngheõn maïch b). Do chöa traû phí Internet c). Do Internet coù toác ñoä chaäm d). Do ngöôøi duøng chöa bieát söû duïng Internet99). Trong Excel, khi vieát sai teân haøm trong tính toaùn, chöông trình thoâng baùo loãi? a). #NAME! b). #VALUE! c). #N/A! d). #DIV/0!100). Khi laøm vieäc trong maïng cuïc boä, muoán xem taøi nguyeân treân maïng ta nhaùy ñuùp chuoät choïn bieåutöôïng : a). My Computer b). My Document c). My Network Places d). Internet Explorer101). Trong baûng tính Excel, muoán saép xeáp danh saùch döõ lieäu theo thöù töï taèng (giaûm), ta thöïc hieän: a). Tools - Sort b). File - Sort c). Data - Sort d). Format - Sort102). Trong baûng tính Excel, khoái oâ laø taäp hôïp nhieàu oâ keá caän taïo thaønh hình chöõ nhaät, Ñòa chæ khoái oâñöôïc theå hieän nhö caâu naøo sau ñaây laø ñuùng? a). B1...H15 b). B1:H15 c). B1-H15d). B1..H15103). Trong Windows, muoán caøi ñaët maùy in, ta thöïc hieän a). File - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer b). Window - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer c). Start - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer d). Tools - Printer and Faxes, roài choïn muïc Add a printer104). Trong Windows, ñeå kieåm tra khoâng gian ñóa vaø chöa ñöôïc söû duïng, ta thöïc hieän ? a). Trong Windows khoâng theå kieåm tra khoâng ñöôïc maø phaûi duøng phaàn meàm tieän ích khaùc b). Nhaùy ñuùp Computer - Nhaùy phaûi chuoät vaøo teân oå ñóa caàn kieåm tra - Choïn Properties c). Caû 2 caâu ñeàu sai d). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng105). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø soá 2008. Taïi oâ B2 goõ coâng thöùc =LEN(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). #Value b). 0 c). 4 d). 2008106). Khi soaïn thaûo vaên baûn trong Winword, muoán di chuyeån töø 1 oâ naøy sang oâ keá tieáp veà beân phaûi cuûamoät baûng (Table) ta baám phím: a). ESC b). Ctrl c). CapsLock d). Tab107). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñaùnh soá trang cho vaên baûn, ta thöïc hieän: a). Insert - Page Numbers b). View - Page Numbers c). Tools - Page Numbers d). Format - Page Numbers108). Trong soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán taïo moät hoà sô môùi, ta thöïc hieän : a). Insert - New b). View - New c). File - New d). Edit - New109). Trong baûng tính Excel, hoäp thoaïi Chart Wizard cho pheùp xaùc ñònh caùc thoâng tin naøo sau ñaây cho bieåuñoà? a). Tieâu ñeà b). Coù ñöôøng löôùi hay khoâng c). Chuù giaûi cho caùc truïc d). Caû 3 caâu ñeàu ñuùng110). Khi ñang soaïn thaûo vaên baûn Word, muoán ñaùnh daáu löïa choïn moät töø, ta thöïc hieän : a). Nhaùy ñuùp chuoät vaøo töø caàn choïn b). Baám toå hôïp phím Ctrl - A c). Nhaùy chuoät vaøo töø caàn choïn d). Baám phím Enter111). Trong maïng maùy tính, thuaät ngöõ Share coù yù nghóa gì? a). Chia seû taøi nguyeân b). Nhaõn hieäu cuûa moät thieát bò keát noái maïng c). Thöïc hieän leänh in trong maïng cuïc boä d). Moät phaàn meàm hoã trôï söû duïng maïng cuïc boä112). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò chuoãi 2008 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =VALUE(A2)thì nhaän ñöôïc keát quaû : a). #NAME! b). #VALUE! c). Giaù trò kieåu chuoãi 2008 d). Giaù trò kieåu soá 2008 6
 7. 7. 113). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün giaù trò soá 2008 ; Taïi oâ B2 goõ vaøo coâng thöùc =LEN(A2) thìnhaän ñöôïc keát quaû : a). 2008 b). 1 c). 4 d). #DIV/0!114). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 goõ vaøo coâng thöùc =MAX(30,10,65,5) thì nhaän ñöôïc keát quaû taïi oâ A2laø: a). 30 b). 5 c). 65 d). 110115). Trong heä ñieàu haønh Windows, teân cuûa thö muïc ñöôïc ñaët : a). Baét buoäc phaûi duøng chöõ in hoa ñeå ñaët teân thö muïc b). Baét buoäc khoâng ñöôïc coù phaàn môû roäng c). Thöôøng ñöôïc ñaët theo qui caùch ñaët teân cuûa teân teäp d). Baét buoäc phaûi coù phaàn môû roäng116). Khi soaïn thaûo vaên baûn trong Winword, ñeå hieån thò trang seõ in leân maøn hình, ta choïn : a). Edit - Print Preview b). Format - Print Preview c). View - Print Preview d). File - Print Preview117). Trong Excel, taïi oâ A2 coù giaù trò laø chuoãi Tinhoc ; Taïi oâ C2 goõ vaøo coâng thöùc =A2 thì nhaän ñöôïc keátquaû taïi oâ C2: a). #Value b). TINHOC c). TinHocd). Tinhoc118). Trong Windows Explorer, theo baïn tieâu chí naøo sau ñaây khoâng theå duøng ñeå saép xeáp caùc teäp vaø thömuïc? a). Teân teäp b). Taàn suaát söû duïng c). Kích thöôùc teäp d). Kieåu teäp119). Trong baûng tính Excel, taïi oâ A2 coù saün döõ lieäu laø daõy kí töï "Tin hoc van phong" ; Taïi oâ B2 goõ vaøocoâng thöùc =UPPER(A2) thì nhaän ñöôïc keát quaû? a). TIN HOC VAN PHONG b). Tin hoc van phong c). Tin Hoc Van Phong d). Tin hoc van phong120). Trong baûng tính Excel, ñeå loïc döõ lieäu töï ñoäng, sau khi choïn khoái caàn loïc, ta thöïc hieän: a). Format - Filter - AutoFilter b). Insert - Filter - AutoFilter c). Data - Filter - AutoFilter d). View - Filter - AutoFilter121). Trong windows, ôû cöûa soå Explore, ñeå choïn moät luùc caùc file hoaëc folder naèm khoâng keà nhau trong moätdanh saùch? a). Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch b). Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Shift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái c). Giöõ phím Alt vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch d). Giöõ phím Tab vaø nhaùy chuoät vaøo töøng muïc muoán choïn trong danh saùch122). Trong baûng tính Excel, haøm naøo sau ñaây cho pheùp tính toång caùc giaù trò kieåu soá thoûa maõn moät ñieàukieän cho tröôùc? a). SUM b). COUNTIF c). COUNT d). SUMIF123). Trong soaïn thaûo Winword, muoán ñònh daïng kyù töï, ta thöïc hieän: a). Format - Font b). Format - Paragraph c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai124). Trong baûng tính Excel, ñeå cheøn theâm moät coät vaøo trang tính, ta thöïc hieän : a). Table - Insert Columns b). Format - Cells - Insert Columns c). Table - Insert Cells d). Insert - Columns125). Khi soaïn thaûo vaên baûn xong, ñeå in vaên baûn ra giaáy : a). Choïn menu leänh File - Print b). Baám toå hôïp phím Ctrl - P c). Caùc caâu a. vaø b. ñeàu ñuùng d). Caùc caâu a. vaø b. ñeàu sai126). Theo baïn, ñieàu gì maø taát caû caùc virus tin hoïc ñeàu coá thöïc hieän? a). Laây nhieãm vaøo boot record b). Töï nhaân baûn c). Xoùa caùc teäp chöông trình treân ñóa cöùng d). Phaù huûy CMOS127). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán thieát laäp hieäu öùng cho vaên baûn, hình aûnh, ..., ta thöïc hieän : a). Insert - Custom Animation, roài choïn Add Effect b). Format - Custom Animation, roài choïn Add Effect c). View - Custom Animation, roài choïn Add Effect d). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Add Effect128). Trong WinWord, toå hôïp phím naøo cho pheùp ngay laäp töùc ñöa con troû veà cuoái vaên baûn ? a). Shift+End b). Alt+End c). Ctrl+End d). Ctrl+Alt+End129). Khi ñang laøm vieäc vôùi PowerPoint, muoán xoùa boû hieäu öùng trình dieãn, ta choïn ñoái töôïng caàn xoùa boûhieäu öùng vaø thöïc hieän: a). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Remove b). Slide Show - Custom Animation, roài choïn Delete c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 7
 8. 8. 130). Khi ñang laøm vieäc vôùi Excel, coù theå di chuyeån töø sheet naøy sang sheet khaùc baèng caùch söû duïng caùcphím hoaëc caùc toå hôïp phím: a). Page Up ; Page Down b). Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down c). Caû 2 caâu ñeàu ñuùng d). Caû 2 caâu ñeàu sai 8
 9. 9. ÑAÙP AÙN TRAÉC NGHIEÄM – TIN HOÏC VAÊN PHOØNG Caâu : 001 . Phím ESC Caâu : 053 . Tieáp xuùc vôùi ñoäc haïi Caâu : 002 . 5 Caâu : 054 . Chöùc naêng tìm kieám trong soaïn thaûo Caâu : 003 . Format - Column Caâu : 055 . Cuoái naêm 1997 Caâu : 004 . Laø loaïi viurs tin hoïc chuû yeáu laây lan Caâu : 056 . File - Page Setupvaøo caùc maãu tin khôûi ñoäng (Boot record ) Caâu : 057 . Taát caû ñeàu ñuùng Caâu : 005 . Môû moät hoà sô ñaõ coù Caâu : 058 . Insert Caâu : 006 . Ram Caâu : 059 . Caû 3 caâu ñeàu sai Caâu : 007 . Ctrl - Z Caâu : 060 . tin hoc van phong Caâu : 008 . Ctrl + A Caâu : 061 . Calculator Caâu : 009 . #VALUE! Caâu : 062 . 200 Caâu : 010 . Maïng cuïc boä, maïng dieän roäng, Caâu : 063 . 1Angiang6maïng toaøn caàu Caâu : 064 . Edit - Delete Slide Caâu : 011 . Chöùc naêng thay theá trong soaïn thaûo Caâu : 065 . Phím F5 Caâu : 012 . Ctrl+Home Caâu : 066 . File - Save As Caâu : 013 . Choïn ñoái töôïng, roài choïn File - Caâu : 067 . Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùngRestore Caâu : 068 . Taïo ñöôøng taét ñeå truy caäp nhanh Caâu : 014 . Daáu baèng (= ) Caâu : 069 . Ctrl+Home Caâu : 015 . Format - Slide Layout... Caâu : 070 . Landscape Caâu : 016 . Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu : 071 . TIN Caâu : 017 . Table - Split Cells Caâu : 072 . Coù theå khai baùo ñaùnh soá trang in Caâu : 018 . Coät chöùa oâ ñoù coù ñoä roäng quaù hoaëc khoângheïp neân khoâng hieån thò heát chöõ soá Caâu : 073 . Tin Hoc Van Phong Caâu : 019 . Format - Bullets and Numbering Caâu : 074 . Hub Caâu : 020 . Table - Merge Cells Caâu : 075 . oâ Caâu : 021 . My Computer hoaëc Windows Explorer Caâu : 076 . 8/17/2008 Caâu : 022 . Maïng cuïc boä Caâu : 077 . 1 Caâu : 023 . HOC Caâu : 078 . Laø boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân . Caâu : 024 . Löu teäp vaên baûn vaøo ñóa Caâu : 079 . Heä ñieàu haønh . Caâu : 025 . Shift_Del Caâu : 080 . E6*F6/100 Caâu : 026 . File - Save Caâu : 081 . File - Close Caâu : 027 . Slide Show - View Show Caâu : 082 . Nhaùy chuoät choïn oâ tính caàn söûa, Caâu : 028 . Insert - New Slide roài baám phím F2 Caâu : 029 . Daùn moät ñoaïn vaên baûn töø Caâu : 083 . Print ScreenClipboard Caâu : 084 . Nhaùy phaûi chuoät, roài choïn End Caâu : 030 . 3 Show Caâu : 031 . File - Exit Caâu : 085 . 50 Caâu : 032 . Control Panel Caâu : 086 . #VALUE! Caâu : 033 . Baám phím muõi teân di chuyeån Caâu : 087 . Maùy in Caâu : 034 . Windows Explorer Caâu : 088 . Insert - Symbol Caâu : 035 . File - New, sau ñoù choïn Folder Caâu : 089 . Kieåu chuoãi, kieåu soá, kieåu loâgic, Caâu : 036 . Thanh coâng cuï chuaån kieåu ngaøy thaùng, kieåu coâng thöùc Caâu : 037 . View - Header and Footer Caâu : 090 . Ctrl+Esc Caâu : 038 . Start - Search Caâu : 091 . Tools - AutoCorrect Options... Caâu : 039 . Nhaùy chuoät ôû muïc ñaàu, aán vaø giöõ Caâu : 092 . Baám phím EnterShift nhaùy chuoät ôû muïc cuoái Caâu : 093 . # Caâu : 040 . Format - Slide Design... Caâu : 094 . 5 Angiang 2 Caâu : 041 . Döõ lieäu kieåu soá seõ maëc nhieân caên Caâu : 095 . Tools - Option... Trong theû Save, ñaùnhthaúng leà traùi daáu choïn muïc Save AutoRecover info every Caâu : 042 . Caùc caâu treân ñeàu sai Caâu : 096 . Table - Delete Rows Caâu : 043 . #DIV/0! Caâu : 097 . Laø loaïi virus tin hoïc chuû yeáu laây lan Caâu : 044 . $B$1:$D$10 vaøo caùc teäp cuûa WinWord vaø Excel Caâu : 045 . Microsoft Equation Caâu : 098 . Do nhieàu ngöôøi cuøng truy caäp laøm Caâu : 046 . Phaàn meàm heä thoáng cho toác ñoä ñöôøng truyeàn giaûm, thöôøng bò ngheõn Caâu : 047 . Caû 2 caâu a. b. ñeàu ñuùng maïch Caâu : 048 . Centimeters Caâu : 099 . #NAME! Caâu : 049 . <> Caâu : 100 . My Network Places Caâu : 050 . Table - Insert Table Caâu : 101 . Data - Sort Caâu : 051 . Treân boä nhôù ngoaøi Caâu : 102 . B1:H15 Caâu : 052 . Format - Drop Cap 9
 10. 10. Caâu : 103 . Start - Printer and Faxes, roài choïn muïcAdd a printer Caâu : 104 . Nhaùy ñuùp Computer - Nhaùy phaûichuoät vaøo teân oå ñóa caàn kieåm tra - Choïn Properties Caâu : 105 . 4 Caâu : 106 . Tab Caâu : 107 . Insert - Page Numbers Caâu : 108 . File - New Caâu : 109 . Caû 3 caâu ñeàu ñuùng Caâu : 110 . Nhaùy ñuùp chuoät vaøo töø caàn choïn Caâu : 111 . Chia seû taøi nguyeân Caâu : 112 . Giaù trò kieåu soá 2008 Caâu : 113 . 4 Caâu : 114 . 65 Caâu : 115 . Thöôøng ñöôïc ñaët theo qui caùch ñaëtteân cuûa teân teäp Caâu : 116 . File - Print Preview Caâu : 117 . Tinhoc Caâu : 118 . Taàn suaát söû duïng Caâu : 119 . TIN HOC VAN PHONG Caâu : 120 . Data - Filter - AutoFilter Caâu : 121 . Giöõ phím Ctrl vaø nhaùy chuoät vaøotöøng muïc muoán choïn trong danh saùch Caâu : 122 . SUMIF Caâu : 123 . Format - Font Caâu : 124 . Table - Insert Columns Caâu : 125 . Caùc caâu a. vaø b. ñeàu ñuùng Caâu : 126 . Töï nhaân baûn Caâu : 127 . Slide Show - Custom Animation, roàichoïn Add Effect Caâu : 128 . Ctrl+End Caâu : 129 . Slide Show - Custom Animation, roàichoïn Remove Caâu : 130 . Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down 10
 11. 11. PHẦN WORD:Phần 1:1 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy tên các trang báo và tạpchí), ta thực hiện:[a]--Insert - Column[b]--View - Column[c]--Format - Column[d]--Table - Column2 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O là:[a]--Mở một hồ sơ mới[b]--Đóng hồ sơ đang mở[c]--Mở một hồ sơ đã có[d]--Lưu hồ sơ vào đĩa3 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:[a]--Ctrl – Z[b]--Ctrl – X[c]--Ctrl - V[d]--Ctrl - Y4 - Trong khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào cho phép chọn tất cả văn bản đang soạn thảo:[a]--Ctrl + A[b]--Alt + A[c]--Alt + F[d]--Ctrl + F5 - Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là:[a]--Tạo tệp văn bản mới[b]--Chức năng thay thế trong soạn thảo[c]--Định dạng chữ hoa[d]--Lưu tệp văn bản vào đĩa6 - Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:[a]--Table - Cells[b]--Table - Merge Cells[c]--Tools - Split Cells[d]--Table - Split Cells7 - Trong MS Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là:[a]--Xóa tệp văn bản[b]--Chèn kí hiệu đặc biệt[c]--Lưu tệp văn bản vào đĩa[d]--Tạo tệp văn bản mới 11
 12. 12. 8 - Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện:[a]--View - Exit[b]--Edit - Exit[c]--Window - Exit[d]--File - Exit9 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:[a]--Bấm phím Enter[b]--Bấm phím Space[c]--Bấm phím mũi tên di chuyển[d]--Bấm phím Tab10 - Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình: tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là:[a]--Thanh công cụ định dạng[b]--Thanh công cụ chuẩn[c]--Thanh công cụ vẽ[d]--Thanh công cụ bảng và đường viền11 - Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:[a]--Insert - Header and Footer[b]--Tools - Header and Footer[c]--View - Header and Footer[d]--Format - Header and Footer12 - Trong Word, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ:[a]--Microsoft Equation[b]--Ogranization Art[c]--Ogranization Chart[d]--Word Art13 - Trong Word, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn, sau đó:[a]--Chọn menu lệnh Edit - Copy[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - C[c]--Cả 2 câu a. b. đều đúng[d]--Cả 2 câu a. b. đều sai14 - Trong Word, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báođơn vị đo:[a]--Centimeters[b]--Đơn vị đo bắt buộc là Inches[c]--Đơn vị đo bắt buộc là Points[d]--Đơn vị đo bắt buộc là Picas15 - Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện:[a]--Tools - Insert Table 12
 13. 13. [b]--Insert - Insert Table[c]--Format - Insert Table[d]--Table - Insert Table16 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự Hoa đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện:[a]--Format - Drop Cap[b]--Insert - Drop Cap[c]--Edit - Drop Cap[d]--View - Drop Cap17 - Trong soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là:[a]--Tạo tệp văn bản mới[b]--Lưu tệp văn bản vào đĩa[c]--Chức năng tìm kiếm trong soạn thảo[d]--Định dạng trang18 - Trong soạn thảo Word, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:[a]--File - Properties[b]--File - Page Setup[c]--File - Print[d]--File - Print Preview19 - Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ là chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, tabấm phím:[a]--Insert[b]--Tab[c]--Del[d]--CapsLock20 - Khi đang làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:[a]--Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE[b]--Luôn luôn ở trong thư mục My Documents[c]--Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD[d]--Cả 3 câu đều saiQuestion 1 cQuestion 2 cQuestion 3 aQuestion 4 aQuestion 5 bQuestion 6 dQuestion 7 cQuestion 8dQuestion 9 cQuestion 10 bQuestion 11 cQuestion 12 aQuestion 13 cQuestion 14 aQuestion 15 dQuestion16 aQuestion 17 cQuestion 18 bQuestion 19 aQuestion 20 dPhần 2:1 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:[a]--File - Save[b]--File - Save As[c]--Window - Save[d]--Window - Save As 13
 14. 14. 2 - Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo thì:[a]--Chọn menu lệnh Edit - Open[b]--Chọn menu lệnh File - Open[c]--Cả 2 câu a. b. đều đúng[d]--Cả 2 câu a. b. dều sai3 - Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản:[a]--Shift+Home[b]--Atl+Home[c]--Ctrl+Home[d]--Ctrl+Alt+Home4 - Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:[a]--Portrait[b]--Right[c]--Left[d]--Landscape5 - Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện:[a]--File - Close[b]--File - Exit[c]--File - New[d]--File - Save6 - Trong soạn thảo Word, muốn chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:[a]--View - Symbol[b]--Format - Symbol[c]--Tools - Symbol[d]--Insert - Symbol7 - Trong Winword, muốn sử dụng chức năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:[a]--Edit - AutoCorrect Options...[b]--Window - AutoCorrect Options...[c]--View - AutoCorrect Options...[d]--Tools - AutoCorrect Options...8 - Trong khi soạn thảo văn bản, nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:[a]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter[b]--Bấm phím Enter[c]--Bấm tổ hợp phím Shift - Enter[d]--Word tự động, không cần bấm phím9 - Trong khi soạn thảo văn bản, nếu khi kết thúc 1 đoạn văn mà ta muốn sang 1 trang mới thì:[a]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - Enter[b]--Bấm phím Enter 14
 15. 15. [c]--Bấm tổ hợp phím Shift - Enter[d]--Bấm tổ hợp phím Alt - Enter10 - Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta chọn:[a]--Tools - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every[b]--File - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every[c]--Format - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every[d]--View - Option... Trong thẻ Save, đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every11 - Khi soạn thảo văn bản trong Winword, muốn di chuyển từ 1 ô này sang ô kế tiếp về bên phải củamột bảng (Table) ta bấm phím:[a]--ESC[b]--Ctrl[c]--CapsLock[d]--Tab12 - Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:[a]--Insert - Page Numbers[b]--View - Page Numbers[c]--Tools - Page Numbers[d]--Format - Page Numbers13 - Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo một hồ sơ mới, ta thực hiện:[a]--Insert - New[b]--View - New[c]--File - New[d]--Edit - New14 - Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện:[a]--Nháy đúp chuột vào từ cần chọn[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - A[c]--Nháy chuột vào từ cần chọn[d]--Bấm phím Enter15 - Khi soạn thảo văn bản trong Winword, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:[a]--Edit - Print Preview[b]--Format - Print Preview[c]--View - Print Preview[d]--File - Print Preview16 - Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện:[a]--Format - Font[b]--Format - Paragraph[c]--Cả 2 câu đều đúng[d]--Cả 2 câu đều sai 15
 16. 16. 17 - Khi soạn thảo văn bản xong, để in văn bản ra giấy:[a]--Chọn menu lệnh File - Print[b]--Bấm tổ hợp phím Ctrl - P[c]--Các câu a. và b. đều đúng[d]--Các câu a. và b. đều sai18 - Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản:[a]--Shift + End[b]--Alt + End[c]--Ctrl + End[d]--Ctrl + Alt + End19 - Thao tác Shift + Enter có chức năng gì:[a]--Xuống hàng chưa kết thúc Paragrahp[b]--Xuống một trang màn hình[c]--Nhập dữ liệu theo hàng dọc[d]--Tất cả đề sai20 - Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoài việc vào Format/Font, ta có thể dùng tổ hợp phím nào:[a]--Ctrl + Shift + D[b]--Ctrl + Shift + W[c]--Ctrl + Shift + A[d]--Ctrl + Shift + KĐáp án:Question 1 bQuestion 2 bQuestion 3 cQuestion 4 dQuestion 5 aQuestion 6 dQuestion 7 dQuestion 8bQuestion 9 aQuestion 10 aQuestion 11 dQuestion 12 aQuestion 13 cQuestion 14 aQuestion 15dQuestion 16 aQuestion 17 cQuestion 18 cQuestion 19 aQuestion 20 bPhần 3:1 - Để tạo định dạng khổ giấy mặc nhiên là A4 khi soạn thảo văn bản trên Word 2003 ta thực hiện theocách nào?[a]--Vào File/Page Setup, chọn nhãn Paper với Paper size là A4, nhấn Default[b]--Vào Fle/Print, chọn Page size ở thuộc tính Properties là A4[c]--Cả A và B đều đúng2 - Khi muốn chuyển các ký tự chữ thường (Ví dụ: abcde) thành chữ hoa (Ví dụ: ABCDE) ta chọn?[a]--Vào Format/Change Case, chọn UPPERCASE[b]--Sử dụng một số Font hỗ trợ tính năng chuyển ký tự sang chữ hoa[c]--Cả A và B đều đúng3 - Để tạo khoảng cách giữa các dòng là 1.5 lines, chúng ta thực hiện?[a]--Trên thanh công cụ Formatting, chọn Line Spacing là 1.5[b]--Vào Format/Paragraph, chọn Line Spacing là 1.5[c]--Cả A và B đều đúng 16
 17. 17. 4 - Tạo Font trong Word luôn mặc định là ".VnTime" khi soạn thảo văn bản?[a]--Trên thanh Formatting chọn Font là ".VnTime"[b]--Vào Format/Font, chọn Font là ".VnTime", chọn Default[c]--Cả A và B đều đúng5 - Để xem văn bản thành 2 trang trên màn hình ta chọn chế độ nào sau đây?[a]--Vào View/Normal[b]--Vào View/Outline[c]--Vào View/Reading Layout6 - Cách chuyển đổi từ văn bản dạng bảng (Table) sang văn bản dạng Text thông thường?[a]--Vào Table/Convert, chọn Text to Table[b]--Vào Table/Convert, chọn Table to Text[c]--Cả 2 đều sai7 - Để xem văn bản mình đang đánh có số lượng bao nhiêu từ, ta thực hiện bằng cách?[a]--Vào Tool, chọn Word Count…[b]--Vào Tool, chọn AutoCorrect Options…[c]--Cả A và B đều sai8 - Nền văn bản (Background) mặc định của Word là màu trắng. Để thay đổi nền theo ý thích của mìnhchúng ta là như thế nào?[a]--Vào Format/Paragraph…[b]--Vào Format/Background, chọn màu theo ý thích[c]--Trong Word không hỗ trợ tính năng này9 - Có bao nhiêu cách để tạo mới (New) một văn bản Word?[a]--1[b]--2[c]--310 - Tính năng Print Preview được sử dụng để?[a]--Xem lại toàn bộ văn bản trước khi in[b]--In văn bản ra máy in[c]--Cả A và B đều saiQuestion 1 aQuestion 2 cQuestion 3 cQuestion 4 bQuestion 5 cQuestion 6 bQuestion 7 aQuestion 8bQuestion 9 bQuestion 10 aPHẦN EXCEL:PhẦn 1:1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhậnđược kết quả:[a]--0 17
 18. 18. [b]--5[c]--#VALUE![d]--#NAME!2 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vàocông thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:[a]--#VALUE![b]--Tin hoc[c]--2008[d]--Tin hoc20083 - Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1)của bảng tính?[a]--Shift + Home[b]--Alt + Home[c]--Ctrl + Home[d]--Shift + Ctrl + Home4 - Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:[a]--Dấu chấm hỏi (?)[b]--Dấu bằng (=)[c]--Dấu hai chấm ([d]--Dấu đô la ($)5 - Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?[a]--Chương trình bảng tính bị nhiễm virus[b]--Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi[c]--Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số[d]--Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số6 - Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:[a]--Window - Save[b]--Edit - Save[c]--Tools - Save[d]--File - Save7 - Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:[a]--Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái[b]--Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái[c]--Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải[d]--Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải8 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhậnđược kết quả:[a]--0[b]--5 18
 19. 19. [c]--#VALUE![d]--#DIV/0!9 - Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?[a]--B$1 $10[b]--$B1:$D10[c]--B$1$ $10$[d]--$B$1:$D$1010 - Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cầnso sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?[a]--#[b]--<>[c]--><[d]--&Đáp ánQuestion 1 bQuestion 2 aQuestion 3 cQuestion 4 bQuestion 5 dQuestion 6 dQuestion 7 aQuestion 8dQuestion 9 dQuestion 10 bPhần 2:1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào côngthức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?[a]--TIN HOC VAN PHONG[b]--Tin hoc van phong[c]--tin hoc van phong[d]--Tin Hoc Van Phong2 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệuđến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:[a]--1Angiang6[b]--5Angiang6[c]--5Angiang2[d]--1Angiang23 - Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?[a]--Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang[b]--Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không[c]--Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang[d]--Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải4 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào côngthức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?[a]--Tin hoc van phong[b]--Tin hoc Van phong[c]--TIN HOC VAN PHONG 19
 20. 20. [d]--Tin Hoc Van Phong5 - Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?[a]--Dữ liệu[b]--ô[c]--Trường[d]--Công thức6 - Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thìnhận được kết quả là:[a]--0[b]--#VALUE![c]--#NAME![d]--8/17/20087 - Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2)thì nhận được kết quả:[a]--10[b]--3[c]--#Value[d]--18 - Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽcó công thức là:[a]--E7*F7/100[b]--B6*C6/100[c]--E6*F6/100[d]--E2*C2/1009 - Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:[a]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2[b]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4[c]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10[d]--Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F1210 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thìnhận được kết quả:[a]--#VALUE![b]--2[c]--10[d]--50Đáp án:Question 1 cQuestion 2 aQuestion 3 bQuestion 4 dQuestion 5 bQuestion 6 dQuestion 7 dQuestion 8cQuestion 9 aQuestion 10 d 20
 21. 21. Phần 3:1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2)thì nhận được kết quả:[a]--#VALUE![b]--Tinhoc[c]--TINHOC[d]--62 - Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:[a]--Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng[b]--Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức[c]--Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng[d]--Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng3 - Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ôcác kí tự:[a]--&[b]--#[c]--$[d]--*4 - Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng nàyvà thực hiện:[a]--Table - Delete Rows[b]--Nhấn phím Delete[c]--Edit - Delete[d]--Tools - Delete5 - Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?[a]--#NAME![b]--#VALUE![c]--#N/A![d]--#DIV/0!6 - Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:[a]--Tools - Sort[b]--File - Sort[c]--Data - Sort[d]--Format - Sort7 - Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô đượcthể hiện như câu nào sau đây là đúng?[a]--B1...H15[b]--B1:H15[c]--B1-H15 21
 22. 22. [d]--B1..H158 - Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?[a]--#Value[b]--0[c]--4[d]--20089 - Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểuđồ?[a]--Tiêu đề[b]--Có đường lưới hay không[c]--Chú giải cho các trục[d]--Cả 3 câu đều đúng10 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2)thì nhận được kết quả:[a]--#NAME![b]--#VALUE![c]--Giá trị kiểu chuỗi 2008[d]--Giá trị kiểu số 2008Đáp án:Question 1 aQuestion 2 bQuestion 3 bQuestion 4 aQuestion 5 aQuestion 6 cQuestion 7 bQuestion 8cQuestion 9 dQuestion 10 dPhần 4:1 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MA 30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ôA2 là:[a]--30[b]--5[c]--65[d]--1102 - Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kếtquả tại ô C2:[a]--#Value[b]--TINHOC[c]--TinHoc[d]--Tinhoc3 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào côngthức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?[a]--TIN HOC VAN PHONG[b]--Tin hoc van phong[c]--Tin Hoc Van Phong[d]--Tin hoc van phong 22
 23. 23. 4 - Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:[a]--Format - Filter - AutoFilter[b]--Insert - Filter - AutoFilter[c]--Data - Filter - AutoFilter[d]--View - Filter - AutoFilter5 - Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điềukiện cho trước?[a]--SUM[b]--COUNTIF[c]--COUNT[d]--SUMIF6 - Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:[a]--Table - Insert Columns[b]--Format - Cells - Insert Columns[c]--Table - Insert Cells[d]--Insert - Columns7 - Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng cácphím hoặc các tổ hợp phím:[a]--Page Up ; Page Down[b]--Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down[c]--Cả 2 câu đều đúng[d]--Cả 2 câu đều sai8 - Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:[a]--SumIf(range, criteria,[sum_range])[b]--SumIf(criteria, range,[sum_range])[c]--SumIf(range)[d]--SumIf(range, criteria)9 - Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là baonhiêu?[a]--VALUE#?[b]--15[c]--1970[d]--1010 - Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?[a]--COUNTIF(range,criteria)[b]--COUNTIF(criteria,range)[c]--COUNTIF(criteria,range,col_index_num)[d]--COUNTIF(range,criteria,col_index_num) 23
 24. 24. Đáp án:Question 1 cQuestion 2 dQuestion 3 aQuestion 4 cQuestion 5 dQuestion 6 aQuestion 7 bQuestion 8aQuestion 9 aQuestion 10 aPhần 5: 1 - Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?[a]--Bôi đen vùng cần in, sau đó vào File/Print Area, chọn Set Print Area[b]--Vào File/Print, chọn OK[c]--Cả 2 cách trên đều đúng2 - Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?[a]--Vào Format/Row, chọn Hide[b]--Vào Tool/Option, tại thẻ View ta bỏ chọn mục Gridlines trong Window options[c]--Không có tính năng này3 - Khi muốn lặp lại tiêu đề cột ở mỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?[a]--Vào File/Page Setup, chọn thẻ Sheet, tích vào mục Row and column headings[b]--Trong Excel luôn mặc định sẵn khi in lặp lại tiêu đề[c]--Cả A và B đều sai4 - Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?[a]--Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide[b]--Vào Format/Column, chọn Hide[c]--Cả A và B đều đúng5 - Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy.Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?[a]--Bỏ đi dấu bằng "=" ở đầu mỗi phép tính[b]--Vào Tool/Options, chọn thẻ View, tích vào mục Formulas trong Window options[c]--Cả A và B đều sai6 - Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?[a]--Vào File/Save để lưu[b]--Vào Tool/Options, chọn thẻ Save, tích vào ô Save AutoRecover info every, sau đó điền số phút tựđộng lưu[c]--Cả A và B đều đúng7 - Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặcđịnh khi lưu cần?[a]--Vào Tool/Options, chọn thẻ General, thay đổi đường dẫn mới ở mục Default file location[b]--Vào File/Save As, chọn vị trí cần lưu[c]--Cả A và B đều sai8 - Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?[a]--Chỉnh cỡ giấy khi in[b]--Chỉnh hướng giấy in 24
 25. 25. [c]--Căn chỉnh lề đoạn văn cần in9 - Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?[a]--Chỉnh Font chữ cho đoạn văn[b]--Tạo khung viền cho bảng tính cần chọn[c]--Chỉnh màu cho chữ10 - Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?[a]--Tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó[b]--Thay thế chuỗi ký tự này bằng ký tự khác[c]--Xoá bỏ các ký tự vừa tìm đượcĐáp án:Question 1 aQuestion 2 bQuestion 3 aQuestion 4 cQuestion 5 bQuestion 6 bQuestion 7 aQuestion 8cQuestion 9 bQuestion 10 aPhần tiếp:1 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Sum(4,6,-2,9,s)[a]--5[b]--17[c]--#Name?[d]--#Value!2 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=AVERAGE(4,6,7,8)[a]--6.25[b]--25[c]--8[d]--43 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Max(2,3,7,9,e)[a]--2[b]--9[c]--#Name?[d]--#Value!4 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Min(2,3,7,-9,e)[a]--7[b]---9[c]--#Name?[d]--#Value!5 - Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?=Sum(A1:A5) 25
 26. 26. [a]--15[b]---9[c]--#Name?[d]--#Value!6 - Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?[a]--2[b]--3[c]--4[d]--Tất cả các phương án trên đều sai7 - Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?[a]--2[b]--3[c]--4[d]--Tất cả các phương án trên đều sai8 - Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?=AND(5>4, 6<9, 2<1)[a]--True[b]--False[c]--#Name?[d]--# Value!9 - Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?=OR(5>4, 6<9, 2<1)[a]--True[b]--False[c]--#Name?[d]--# Value!10 - Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))[a]--True[b]--False[c]--#Name?[d]--# Value!Đáp án:Question 1 c,Question 2 a,Question 3 c,Question 4 c,Question 5 a,Question 6 d,Question 7 d,Question 8b,Question 9 a,Question 10 aPhần tiếp:1 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9?=If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))[a]--Gioi[b]--Kha 26
 27. 27. [c]--TB[d]--Yeu2 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6?=If(DTB>=5, Dau, Truot)[a]--Dau[b]--Truot[c]--#Name?[d]--Cả 3 phương án trên đều sai3 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK:Hạnh kiểm=If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)[a]--1000[b]--300[c]--False[d]--#Value!4 - Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?[a]--8[b]--5[c]--6[d]--75 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK:Hạnh kiểm=If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)[a]--300[b]--1000[c]--True[d]--False6 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=DAY("15-Apr-1998")[a]--15[b]--1988[c]--8[d]--Tất cả các phương án trên đều sai7 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=DAY("30/02/2002")[a]--30[b]--2002[c]--2[d]--#Value! 27
 28. 28. 8 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=MONTH("28/2/2002")[a]--28[b]--2002[c]--2[d]--#Value!9 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=MONTH("6-May")[a]--28[b]--5[c]--6[d]--710 - Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu?=YEAR(0.007)[a]--#Name?[b]--#Value![c]--1900[d]--Tất cả đều saiĐáp án:Question 1 c,Question 2 c,Question 3 a,Question 4 d,Question 5 b,Question 6 a,Question 7 d,Question 8d,Question 9 b,Question 10 cPhần tiếp:1 - Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?[a]--1[b]--"-1"[c]--0.5[d]--"-0.5"2 - Trong Excel sau khi nhập công thức sau:="123"-"23" ta có kết quả?[a]--100[b]--123[c]--23[d]--Máy báo lỗi3 - Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?[a]--3[b]--2[c]--6[d]--Báo lỗi do không cộng được chuỗi4 - Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn? 28
 29. 29. [a]--Edit --> Move or Copy Sheet …[b]--Insert --> Worksheet[c]--Format --> Sheet[d]--Edit --> Delete Sheet5 - Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?[a]--Left(chuỗi, n)[b]--Right(chuỗi, n)[c]--Mid(chuỗi, m, n)[d]--Value(số)6 - Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?[a]--47[b]--271[c]--138[d]--Không thể thực hiện được biểu thức trên7 - Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MA 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?[a]--13[b]--15[c]--17[d]--198 - Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?[a]--A1[b]--23[c]--3B[d]--A123B9 - Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?[a]--Data --> Filter…[b]--Data --> Sort…[c]--Data --> Form…[d]--Data --> Index…10 - Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là baonhiêu?[a]--VALUE#?[b]--15[c]--1970[d]--10Đáp sn:Question 1 a,Question 2 a,Question 3 c,Question 4 b,Question 5 d,Question 6 a,Question 7 c,Question 8b,Question 9 b,Question 10 d 29
 30. 30. Phần tiếp:1 - Hàm nào sai trong các hàm số sau?[a]--=MOD(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần dư của phép chia[b]--=INT(số 1, số 2): hàm cho kết quả là phần nguyên của phép chia[c]--=AVERAGE(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là trung bình cộng của dãy số[d]--=MIN(số 1, số 2, …): hàm cho kết quả là số nhỏ nhất của dãy số2 - Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánhkhác nhau, ta sử dụng phép toán?[a]--#=[b]--#[c]--<>[d]--><3 - Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nêu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?[a]--E7*F7/100[b]--E6*F6/100[c]--B6*C6/100[d]--E2*C2/1004 - Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?[a]--Chương trình bảng tính bị nhiễm Virus[b]--Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi[c]--Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số[d]--Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số5 - Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?[a]--#NAME![b]--#VALUE![c]--#N/A![d]--#DIV/0!6 - Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?[a]--Shift – Home[b]--Tab – Home[c]--Ctrl – Home[d]--Ctrl – Shift – Home7 - Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?[a]--B$1 $10[b]--$B1:$D10[c]--B$1$ $10$[d]--$B$1:$D$108 - Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể 30
 31. 31. sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?[a]--SUMIF[b]--IFSUM[c]--SUM[d]--Một hàm khác9 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vàocông thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?[a]--#VALUE![b]--Tin hoc[c]--2008[d]--Tin hoc200810 - Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thìnhận được kết quả?[a]--0[b]--5[c]--#VALUE![d]--#DIV/0!Đáp án:Question 1 b,Question 2 c,Question 3 b,Question 4 d,Question 5 a,Question 6 c,Question 7 d,Question 8a,Question 9 a,Question 10 dPHẦN ĐẠI CƯƠNG:Phần 1:1 - Một tập hợp các ký hiệu và những quy tắc dùng để biểu diễn và tính toán giá trị các số được gọi là?[a]--Phép tính[b]--Hệ đếm[c]--Quy ước2 - Hệ đếm thông dụng hay được sử dụng và biết đến là?[a]--Hệ đếm thập phân[b]--Hệ đếm La mã[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng3 - Hệ đếm thập phân sử dụng chữ số cơ sở nào?[a]--Từ 0 đến 9[b]--Từ A đến Z[c]--Từ a đến z4 - Hệ đếm nhị phân dùng trong máy tính hiện nay gồm 2 chữ số nào?[a]--0 và 1[b]--1 và 2 31
 32. 32. [c]--0 và 25 - Kết quả sau khi đổi số 1100 từ hệ cơ số 2 sang hệ cơ số 10 là?[a]--11[b]--10[c]--126 - Kết quả sau khi đổi số 156 từ hệ cơ số 10 sang hệ cơ số 2 là?[a]--1100 1100[b]--1001 1100[c]--1010 11007 - Kết quả sau khi đổi số 152 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 10 là?[a]--105[b]--104[c]--1068 - Kết quả sau khi đổi số 23 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 2 là?[a]--010 011[b]--010 010[c]--010 1019 - Kết quả sau khi đổi số AF từ hệ cơ số 16 sang hệ cơ số 2 là?[a]--1010 1111[b]--1010 1010[c]--1010 101110 - Kết quả sau khi đổi số 35 từ hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 16 là?[a]--2D[b]--1D[c]--1BĐáp án nè:Question 1 b,Question 2 c,Question 3 a,Question 4 a,Question 5 c,Question 6 b,Question 7 c,Question 8a,Question 9 a,Question 10 bPhần 2:1 - Con người lưu trữ dữ liệu thông qua việc sử dụng các chữ cái, chữ số và các ký tự toán học, đó là quátrình?[a]--Giải mã[b]--Mã hóa thông tin[c]--Bảo mật thông tin2 - Hiện nay nhiều nước trong đó có Việt Nam sử dụng bộ mã truyền tin tiêu chuẩn của Hoa Kỳ với têngọi là?[a]--ASCII (American Standard Code for Information Interchange)[b]--VNI 32
 33. 33. [c]--TCVN33 - Bảng liệt kê tất cả các đối tượng của một ngôn ngữ với các giá trị mã hóa gán cho nó được gọi là?[a]--Mã hóa[b]--Mệnh đề[c]--Bảng mã4 - Máy vi tính là hệ thống thiết bị điện tử được lắp ráp bởi các linh kiện điện tử và mạch vi xử lý. Nhìnbề ngoài máy tính bao gồm các bộ phận nào sau đây?[a]--Màn hình, Case (CPU, Mainboard, HDD)[b]--Bàn phím, Chuột, Máy in[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng5 - Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắc từ?[a]--Read Access Memory[b]--Random Access Memory[c]--Rewrite Access Memory6 - ROM (Read Only Memory) là?[a]--Bộ nhớ bất khả biến[b]--Bộ nhớ chỉ đọc[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng7 - Tác dụng của bộ nhớ truy nhập trực tiếp là?[a]--Dùng để lưu trữ dữ liệu nhập vào từ bàn phím hoặc gọi ra từ bộ nhớ ngoài[b]--Lưu trữ các chương trình mà DOS nạp vào khi khởi động máy[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng8 - Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm?[a]--CD-ROM, HDD, FDD[b]--Đĩa mềm (Flopy Disk), CPU (Central Processing Unit)[c]--Đĩa cứng (HDD)9 - Khi tiến hành lệnh Format có đi kèm theo tham số hệ thống /S (System) thì quá trình Format sẽ cònthực hiện chép vào đĩa các File nào sau đây?[a]--IO.SYS, AUTORUN.INF[b]--IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM[c]--MSDOS.SYS, BOOT.INI10 - Các thiết bị vào dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý, thiết bị vào thông dụng nhất hiện nay là?[a]--Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse)[b]--Máy quét ảnh (Scaner)[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúngĐáp ánQuestion 1 b,Question 2 a,Question 3 c,Question 4 c,Question 5 b,Question 6 c,Question 7 c,Question 8a,Question 9 b.Question 10 c 33
 34. 34. Phần 3:1 - Thiết bị ra dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị ra thông dụng nhất hiện naylà?[a]--Màn hình (Monitor), Ổ cứng (HDD)[b]--Màn hình và Máy in[c]--Máy in (Printer), Ổ mềm (FDD)2 - Đối với bàn phím, khi ta thực hiện bấm một phím bất kỳ tức là làm chập mạch tại một vị trí nào đó,việc này tạo nên một xung điện gọi là?[a]--Mã quét (Scan Code)[b]--Mã máy[c]--Đoản mạch3 - Độ phân giải (Resolution) trên màn hình thể hiện?[a]--Mức sáng mà màn hình có thể hiển thị[b]--Số điểm sáng mà màn hình có thể hiển thị[c]--Cả 2 đáp án trên đều sai4 - Nhiệm vụ chủ yếu của khối xử lý trung tâm CPU là?[a]--Thực hiện các phép toán số học và logic[b]--Quyết định các thao tác mà chương trình đòi hỏi[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng5 - Thanh ghi Stack có nhiệm vụ chính là?[a]--Để lưu giữ và phục hồi trạng thái làm việc mỗi khi có lệnh xin ngắt quá trình xử lý để tạm thời làmcông việc khác[b]--Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận của máy vi tính[c]--Nâng cao hiệu năng cho máy tính6 - Chức năng của các BUS dữ liệu là?[a]--Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các bộ phận bên trong vi xử lý và từ vi xử lý với bên ngoài[b]--Tính toán các phép toán số học và Logic[c]--Ghi nhớ trạng thái của kết quả vào các thanh ghi7 - Phần cứng máy vi tính (Hardware) là toàn bộ các chi tiết cơ khí, điện tử lắp ráp nên máy. Một phầncứng tốt phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản nào sau đây?[a]--Độ bền cơ học cao[b]--Tính năng tác dụng lớn[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng8 - Nơi dùng để lưu trữ các chương trình điều khiển thiết bị, các lệnh xử lý (kể cả các lệnh nội trú củaDOS), các chương trình của người sử dụng và dữ liệu đưa vào xử lý là?[a]--Bộ nhớ RAM[b]--Bộ nhớ ROM 34
 35. 35. [c]--Phần mềm9 - Phần mềm là gì?[a]--Là các thiết bị ngoại vi ghép nối đến máy vi tính[b]--Là các chương trình có thể chạy trên máy vi tính[c]--Cả 2 đáp án trên đều sai10 - Virus tin học thực chất là?[a]--Một loại vi sinh vật sống ký sinh trên các thiết bị vật lý của máy tính[b]--Một kháng thể tồn tại bên ngoài không khí[c]--Một đoạn chương trình có kích thước cực kỳ nhỏ bé nhưng lại bao hàm trong nó những chức năngrất đa dạngĐáp ánQuestion 1 b,Question 2 a,Question 3 b,Question 4 c,Question 5 a,Question 6 a,Question 7 c,Question 8a,Question 9 b,Question 10 cPhần 4:1 - Để phòng chống Virus cách tốt nhất là?[a]--Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới[b]--Sử dụng các chương trình quét virus nổi tiếng và phải cập nhật thường xuyên[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng2 - Hệ điều hành OS (Operating System) là?[a]--Công cụ giao tiếp giữa máy tính với các đối tượng ngoài máy tính[b]--Là phần mềm điều khiển toàn bộ tiến trình xảy ra trong máy vi tính[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng3 - Với hệ điều hành MS-DOS sau khi đã Format tạo đĩa hệ thống chúng ta còn cần tạo ra 2 tệp nữa đólà?[a]--AUTORUN.INF và AUTOEXEC.BAT[b]--CONFIG.SYS và AUTOEXEC.BAT[c]--CONFIG.SYS và BOOT.INI4 - Trong thư mục DOS các tệp có đuôi .COM, .EXE đều được coi là?[a]--Lệnh ngoại trú[b]--Lệnh nội trú[c]--Lệnh thực hiện5 - Khi đặt tên tệp hoặc thư mục trong DOS không được sử dụng các ký tự nào sau đây?[a]--. , ? / ; : = < > [ ][b]--Các chữ số từ 1 đến 5[c]--Các chữ cái từ A đến G6 - Để tạo lập hoặc tìm kiếm tệp trên một ổ đĩa có cấu trúc thư mục hình cây, DOS cần phải biết đườngdẫn nào sau đây? 35
 36. 36. [a]--Tên ổ đĩaTên tệpTên thư mục[b]--Tên ổ đĩaTên thư mụcTên tệp[c]--Tên thư mụcTên tệpTên ổ đĩa7 - Để chép tệp CONGVAN.VNS trong thư mục hành chính ở ổ đĩa A sang ổ đĩa B ta viết câu lệnh như thếnào?[a]--B:COPY A:HANHCHINHCONGVAN.VNS A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)[b]--A:COPY A:HANHCHINHCONGVAN.VNS B: (Enter sau khi gõ xong lệnh)[c]--A:COPY A:CONGVAN.VNSHANHCHINH B: (Enter sau khi gõ xong lệnh)8 - Lệnh DIR (Directory) dùng để xem trong thư mục nào đó có những tệp nào đang được lưu trữ. Giả sửvị trí hiện thời là ở thư mục gốc trên ổ C, để xem đĩa trên ổ A có những thư mục hoặc tệp gì ta gõ?[a]--A:>DIR C: (Enter sau khi gõ xong lệnh)[b]--C:>DIRECTION A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)[c]--C:>DIR A: (Enter sau khi gõ xong lệnh)9 - Từ ổ đĩa chủ C cần xem trong thư mục BKED ở ổ đĩa D có những tệp nào có đuôi là VNS, lệnh viếtnhư thế nào?[a]--C:>DIR D:BKED??.. (Enter sau khi gõ xong lệnh)[b]--C:>DIR D:BKED"…" (Enter sau khi gõ xong lệnh)[c]--C:>DIR D:BKED..VNS (Enter sau khi gõ xong lệnh)10 - Để tạo thư mục trong DOS người ta sử dụng lệnh nào?[a]--CD[b]--MD[c]--RDQuestion 1 c,Question 2 c,Question 3 b,Question 4 a,Question 5 a,Question 6 b,Question 7 b,Question 8c,Question 9 c,Question 10 b21). Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng : a). My Computer hoặc Windows Explorer b). My Computer hoặc Recycle Bin c). Windows Explorer hoặc Recycle Bin d). My Computer hoăc My Network Places ? a). Mạng cục bộ b). Mạng diện rộng c). Mạng toàn cầu d). Một ư nghĩa khác23được kết quả ? a). 3 b). HOC c). TIN d). Tinhoc24). Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - S là: a). Xóa tệp văn bản b). Chèn kí hiệu đặc biệt c). Lưu tệp văn bản vào đĩa d). Tạo tệp văn bản mới lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặcfolder ta bấm tổ hợp phím ? a). Shift_Del b). Alt_Del c). Ctrl_Del d). Cả 3 câuđều sai26). Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện a). Window - Save b). Edit - Save 36
 37. 37. c). Tools - Save d). File - Save thảo, ta thực hiện : a). File - View Show b). Window - View Show c). Slide Show - View Show d). Tools - View Show28). Khi đang làm việc với PowerPoint, để chèn thêm một Slide mới, ta thực hiện: a). Edit - New Slide b). File - New Slide c). Slide Show - New Slide d). Insert - New Slide29). Trong khi đang soạn thảo văn bản Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để : a). Cắt một đoạn văn bản b). Dán một đoạn văn bản từ Clipboard c). Sao chép một đoạn văn bản d). Cắt và sao chép một đoạn văn bản30). Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại? a). 2 b). 3 c).4 d). 531). Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện a). View - Exit b). Edit - Exit c). Window - Exit d). File - Exit32). Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng: a). Control Windows b). Control Panel c). Control System d). Control Desktop33). Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện: a). Bấm phím Enter b). Bấm phím Space c). Bấm phím mũi tên di chuyển d). Bấm phím Tab ? a). Microsoft Office b). Accessories c). Control Panel d). Windows Explorer35). Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện : a). Edit - New, sau đó chọn Folder b). Tools - New, sau đó chọn Folder c). File - New, sau đó chọn Folder d). Windows - New, sau đó chọn Folder : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, ..., được gọi là: a). Thanh công cụ định dạng b). Thanh công cụ chuẩn c). Thanh công cụ vẽ d). Thanh công cụ bảng và đường viền37). Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện: a). Insert - Header and Footer b). Tools - Header and Footer c). View - Header and Footer d). Format - Header and Footer38). Trong Windows, , ta thực hiện: a). File - Search b). Windows - Search c). Start - Search d). Tools - Search39). Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong mộtdanh sách ? a). Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách b). Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách c). Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối d). Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách40). Khi đang làm việc với PowerPonit, muốn thay đổi thiết kế của Slide, ta thực hiện 37
 38. 38. a). Format - Slide Design... b). Tools - Slide Design... c). Insert - Slide Design... d). Slide Show - Slide Design...Đáp ánCâu : 021 . My Computer hoặc Windows ExplorerCâu : 022 . Mạng cục bộCâu : 023 . HOCCâu : 024 . Lưu tệp văn bản vào đĩaCâu : 025 . Shift_DelCâu : 026 . File - SaveCâu : 027 . Slide Show - View ShowCâu : 028 . Insert - New SlideCâu : 029 . Dán một đoạn văn bản từ ClipboardCâu : 030 . 3Câu : 031 . File - ExitCâu : 032 . Control PanelCâu : 033 . Bấm phím mũi tên di chuyểnCâu : 034 . Windows ExplorerCâu : 035 . File - New, sau đó chọn FolderCâu : 036 . Thanh công cụ chuẩnCâu : 037 . View - Header and FooterCâu : 038 . Start - SearchCâu : 039 . Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuốiCâu : 040 . Format - Slide Design... 38

×