Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khen thuong năm 2010

345 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Khen thuong năm 2010

  1. 1. SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-KT Điện Biên Phủ, ngày tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Khen thưởng toàn diện đối với các cá nhân và tập thể lớp học sinh có thành tích cao trong học tập, năm học 2009 – 2010 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐIỆN BIÊN Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về thành lập Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên; Căn cứ Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo (Banhành kèm theo Quyết định số: 42/2007/GD-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); Căn cứ Nghị quyết phiên họp ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng khenthưởng trường Cao đẳng Y tế Điện Biên, về việc đề nghị Khen thưởng toàn diệnđối với các cá nhân và tập thể lớp học sinh có thành tích cao trong học tập, năm học2009 – 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Tặng giấy khen kèm theo hiện vật (bằng tiền) đối với các cá nhân vàtập thể lớp học sinh có thành tích cao trong học tập, năm học 2009 - 2010. Gồm 05tập thể và 121 cá nhân học sinh (có danh sách kèm theo). Điều 2: Tổng số tiền khen thưởng là 10.690.000 đồng (Mười triệu, sáu trămchín mươi ngàn đồng chẵn). Số tiền này được trích từ quỹ khen thưởng của Nhàtrường. Mỗi tập thể đạt danh hiệu “Lớp học sinh Tiên tiến” được nhận 150.000 đồng. Mỗi cá nhân đạt danh hiệu Học sinh Giỏi được nhận 100.000 đồng. Mỗi cá nhân đạt danh hiệu Học sinh Khá được nhận 80.000 đồng. Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông, bà Trưởngcác Phòng, Khoa, Bộ môn và những học sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như điều 1, 3 (TH); - Lưu: VT, CTHSSV. BSCKII. Đinh Danh Tuân
  2. 2. DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ HỌC SINH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG, NĂM HỌC 2009 - 2010 (Kèm theo quyết định số: /QĐ-KT, ngày tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên)I. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ: 1. Tập thể đạt danh hiệu “Lớp học sinh Tiên tiến”: 05 tập thể. 1.1. Tập thể lớp Y sỹ 54D. 1.2. Tập thể lớp Điều dưỡng 9. 1.3. Tập thể lớp Hộ sinh 7. 1.4. Tập thể lớp Dược sỹ 3A. 1.5. Tập thể lớp Dược sỹ 3C.II. KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN:
  3. 3. Stt Họ và tên Lớp Số tiềnI. Loại Giỏi: 13 học sinh. 1. Đỗ Văn Hải Y sỹ 54C 100.000 2. Nguyễn Văn Khánh Y sỹ 54D 100.000 3. Đỗ Trường Sơn Y sỹ 54D 100.000 4. Trần Thị Khuyên Tú Y sỹ 54D 100.000 5. Lương Vân Anh Điều dưỡng 9 100.000 6. Lò Thị Chiến Điều dưỡng 9 100.000 7. Lương Thị Thảo Linh Điều dưỡng 9 100.000 8. Nguyễn Thị Tươi Điều dưỡng 9 100.000 9. Lò Thị Tuyền Điều dưỡng 9 100.000 10. Đặng Thị Vi Điều dưỡng 9 100.000 11. Nguyễn Thị Thương Hộ sinh 7 100.000 12. Đỗ Xuân Tính Dược sỹ 3A 100.000 13. Vi Văn Đức Dược sỹ 3C 100.000II. Loại Khá: 108 học sinh. 1. Vi Phương Anh Y sỹ 54A 80.000 2. Lò Thị Cương Y sỹ 54A 80.000 3. Vừ Thị Dì Y sỹ 54A 80.000 4. Lò Thị Hiên Y sỹ 54A 80.000 5. Lò Thị Lún Y sỹ 54A 80.000 6. Lường Thị Minh Y sỹ 54A 80.000 7. Mào Thị Tịnh Y sỹ 54A 80.000 8. Lò Thị Xim Y sỹ 54A 80.000 9. Đao Thị Xum Y sỹ 54A 80.000 10. Trần Thị Thu Hoài Y sỹ 54B 80.000 11. Lường Thị Lan Y sỹ 54B 80.000 12. Quàng Thị Kim Ngân Y sỹ 54B 80.000 13. Vì Thị Pọm Y sỹ 54B 80.000 14. Lỳ Ly Xuân Y sỹ 54B 80.000 15. Vi Anh Dũng Y sỹ 54C 80.000 16. Dương Thị Hoa Y sỹ 54C 80.000 17. Đặng Thị Hoa Y sỹ 54C 80.000 18. Thái Thị Mai Y sỹ 54C 80.000 19. Lương Thị Nhung Y sỹ 54C 80.000 20. Nguyễn Thu Trang Y sỹ 54C 80.000 21. Đào Thị Thuỳ Anh Y sỹ 54D 80.000 22. Đỗ Thị Ánh Y sỹ 54D 80.000 80.000
  4. 4. (Tổng số trong danh sách là 05 tập thể và 121 cá nhân học sinh).

×