Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Do luong rui ro

433 views

Published on

cách đo lường rủi ro_hệ số z

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Do luong rui ro

 1. 1. ÑO LÖÔØNG RUÛI RO TS. NGOÂ QUANG HUAÂN KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM
 2. 2. MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU Trình baøy hai nguyeân nhaân giaûi thích taïi sao öôùc löôïng soá laïi quan troïng trong ño löôøng ruûi ro. Söû duïng phöông phaùp trieån khai toån thaát ñeå laäp döï aùn caùc khieáu naïi boài thöôøng ñaõ bieát cho caùc khoaûn boài thöôøng trong töông lai. Söû duïng phöông phaùp phaùt trieån toån thaát döïa treân nguy cô ruûi ro ñeå öôùc löôïng caùc khieáu naïi boài thöôøng trong töông lai töø caùc hoaït ñoäng hieän taïi. Giaûi thích chi phí lôùn nhaát coù theå coù ñöôïc tính nhö theá naøo neáu bieát phaân phoái xaùc suaát cuaû chi phí. Giaûi thích dung sai ruûi ro cuaû nhaø quaûn trò ruûi ro aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán öôùc löôïng chi phí lôùn nhaát coù theå coù. Öôùc löôïng khaû naêng trong ñoù soá löôïng toån thaát
 3. 3. CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁP VAØ GIAÙN TIEÁP Söï phaân bieät giöõa chi phí tröïc tieáp vaø giaùn tieáp laø neàn taûng cho vieäc öôùc löôïng caùc haäu quaû veà taøi chính coù theå coù (lôïi ích tröïc tieáp vaø giaùn tieáp cuõng ñöôïc chuù yù). Chi phí tröïc tieáp laø haäu quaû tröïc tieáp nguy hieåm gaây ra cho ngöôøi hay vaät. Chaúng haïn khi löûa thieâu ruïi maùi nhaø cuûa moät cöûa haøng baùn leû, toån thaát tröïc tieáp laø chi phí söûa chöõa hay thay phaàn maùi nhaø bò hoûng. Chi phí giaùn tieáp lieân heä ñeán söï hö hoûng tröïc tieáp gaây ra do moái nguy hieåm, nhöng caùc haäu quaû veà taøi chính khoâng phaûi laø haäu quaû tröïc tieáp töø taùc ñoäng cuûa nguy hieåm leân ngöôøi hay vaät. Chaúng haïn thaát thu cuûa chuû cöûa haøng baùn leû khi cöûa haøng phaûi ñoùng cöûa ñeå söûa chöûa laø toån thaát giaùn tieáp. Caùc chi phí giaùn
 4. 4. CAÙC QUAN ÑIEÅM VEÀ CHI PHÍ AÅN CUÛA TAI NAÏN LAO ÑOÄNG Theo Heinrich, chi phí tai naïn coâng nghieäp thöôøng chæ ñöôïc thaáy qua caùc khoaûn boài thöôøng cho coâng nhaân bò naïn trong thôøi gian hoï khoâng laøm vieäc vaø caùc chi phí thuoác men. Tuy nhieân chi phí thaät söï lôùn hôn nhieàu, vì oâng thaáy caùc chi phí aån lôùn hôn caùc khoaûn boài thöôøng boán laàn. Simonds vaø Grimaldi ñöa ra moät caùch khaùc ñeå tính chi phí cho caùc tai naïn thoâng thöôøng, trong ñoù caùc chi phí khoâng ñöôïc baûo hieåm ñöôïc trình baøy nhö caùc heä soá ñôn giaûn cuûa chi phí ñöôïc baûo hieåm. Bird vaø German ñeà xuaát khaùi nieäm caùc chi phí soå caùi, sôû dó goïi nhö theá laø vì noù chæ lieân quan ñeán caùc chi phí coù trong soå caùi cuûa caùc boä phaän. Phöông phaùp naøy coù theå aùp duïng cho moïi tai naïn chöù khoâng phaûi chæ cho caùc tai naïn gaây toån thöông cô theå hay leõ ra ñaõ gaây toån thöông.
 5. 5. QUAN ÑIEÅM CUÛA HEINRICH Chi phí thôøi gian bò maát cuûa ngöôøi bò naïn Chi phí thôøi gian bò maát cuûa caùc coâng nhaân khaùc do phaûi ngöøng vieäc ñeå giuùp ngöôøi bò naïn Chi phí thôøi gian bò maát cuûa caùc quaûn ñoác vaø caùc vieân chöùc khaùc ñeå chuaån bò baùo caùo vaø ñaøo taïo ngöôøi thay theá Chi phí do nguyeân lieäu, maùy moùc, duïng cuï vaø caùc taøi saûn khaùc bò hoûng Chi phí cuûa ngöôøi chuû do phaûi tieáp tuïc traû löông ñaày ñuû cho ngöôøi bò naïn khi hoï trôû laïi laøm vieäc, trong khi naêng suaát cuûa hoï, do chöa hoài phuïc, coù theå thaáp hôn so vôùi tröôùc kia. Caùc chi phí xaûy ra nhö laø haäu quaû veà maët tinh thaàn cuûa tai naïn (söï lo sôï, caêng thaúng)
 6. 6. QUAN ÑIEÅM SIMONDS VAØ GRIMALDI Toång chi phí= Chi phí baûo hieåm + + A* Soá tröôøng hôïp maát thôøi gian + B* Soá tröôøng hôïp ñöa ñeán baùc só (khoâng maát thôøi gian) + C* Soá tröôøng hôïp chæ caàn sô cöùu + D* Soá tai naïn khoâng gaây toån thöông nhöng gaây thieät haïi veà taøi saûn vöôït quaù moät giôùi haïn xaùc ñònh Trong ñoù A,B,C,D laø caùc chi phí khoâng ñöôïc baûo hieåm trung bình cuûa töøng loaïi tröôøng hôïp trong thôøi gian quan saùt.
 7. 7. QUAN ÑIEÅM BIRD VAØ GERMAN Döïa treân caùch phaân loaïi chi phí trong keá toaùn ñeå xaùc ñònh, nhö chi phí nhaân coâng, nguyeân vaät lieäu, saûn xuaát chung… Toång chi phí trôï caáp cho coâng nhaân. Löông vaø chi phí thuoác men ñaõ traû trong thôøi gian khoâng laøm vieäc ngoaøi phaàn trôï caáp. Thôøi gian bò maát trong ngaøy xaûy ra tai naïn vaø caùc ngaøy sau ñoù. Thôøi gian coâng nhaân bò naïn phaûi laøm vieäc nheï hoaëc naêng suaát giaûm. Maùy moùc, thieát bò, nguyeân vaät lieäu: Chi phí söûa chöõa hoaëc thay theá thieát bò. Thôøi gian saûn xuaát bò maát
 8. 8. CAÙC YEÁU TOÁ CAÀN ÑO LÖÔØNG Ñoái vôùi ruûi ro thuaàn tuùy:  (1) Taàn soá cuûa caùc toån thaát coù theå xaûy ra, vaø  (2)Möùc ñoä nghieâm troïng cuûa caùc toån thaát naøy. Ñoái vôùi ruûi ro suy ñoaùn:  (1) Taàn soá cuûa caùc keát quaû tieâu cöïc vaø tích cöïc, vaø  (2) Möùc ñoä nghieâm troïng hay ñoä lôùn cuûa caùc keát quaû naøy.
 9. 9. PHAÂN CAÁP CAÙC YEÁU TOÁ • MÖÙC ÑOÄ TOÅN THAÁT • THAÁP CAOTAÀN  THAÁP 1 2SUAÁT  CAO 3 4
 10. 10. PHAÂN CAÁP CAÙC YEÁU TOÁ OÂ soá 1 dieãn taû caùc ruûi ro coù taàn soá vaø ñoä nghieâm troïng thaáp; nhöõng ruûi ro naøy ít khi gaây ra toån thaát, vaø neáu toån thaát coù xaûy ra cuõng töông ñoái thaáp. OÂ soá 2 dieãn taû caùc ruûi ro coù taàn soá thaáp vaø ñoä nghieâm troïng cao; toån thaát ít khi xaûy ra nhöng neáu xaûy ra thì nghieâm troïng. OÂ soá 3 dieãn taû caùc ruûi ro coù taàn soá cao vaø ñoä nghieâm troïng thaáp; toån thaát thöôøng xaûy ra nhöng töøng toån thaát thì töông ñoái thaáp. OÂ soá 4 dieãn taû caùc ruûi ro coù taàn soá vaø ñoä nghieâm troïng ñeàu cao; toån thaát
 11. 11. SAÉP XEÁP THÖÙ TÖÏ ÖU TIEÂN CUÛA RUÛI RO1. Ñaùnh giaù möùc ñoä toån thaát cuûa moät ruûi ro theo ñôn vò tieàn teä.2. Tính khaû naêng xaûy ra ruûi ro theo ñôn vò phaàn traêm.3. Nhaân khaû naêng rui ro vôùi möùc ñoä toån thaát ñöôïc giaù trò mong ñöôïc cuûa ruûi ro4. Saép xeát thöù töï öu tieân hteo giaù trò monh ñôïi giaûm daàn.
 12. 12. ÑO LÖÔØNG TAÀN SOÁ TOÅN THAÁT Moät phöông phaùp öôùc löôïng taàn soá toån thaát laø quan saùt xaùc suaát ñeå moät nguy hieåm seõ gaây ra toån thaát trong moät naêm. (1) “haàu nhö khoâng xaûy ra” (nghóa laø theo nhaø quaûn trò bieán coá naøy seõ khoâng xaûy ra), (2) “hieám khi xaûy ra” (nghóa laø maëc duø coù theå xaûy ra, cho tôùi baây giôø bieán coá vaãn chöa xaûy ra vaø khoâng coù veû gì laø seõ xaûy ra), (3) “thænh thoaûng coù xaûy ra” (nghóa laø noù môùi xaûy ra gaàn ñaây vaø coù theå hy voïng seõ xaûy ra vaøo luùc naøo ñoù trong töông lai), hay (4) “thöôøng xaûy ra” (nghóa laø noù ñaõ xaûy
 13. 13. CAÙC MÖÙC ÑOÄ TOÅN THAÁT Toån thaát lôùn nhaát coù theå coù (Maximum possible loss) laø giaù trò thieät haïi lôùn nhaát coù theå xaûy ra, coù theå nhaän thöùc ñöôïc. Toån thaát lôùn nhaát coù leõ coù (Maximum probable loss), laø giaù trò thieät haïi lôùn nhaát nhaø quaûn trò tin laø coù theå xaûy ra. Noùi caùch khaùc, thieät haïi khoù vöôït quaù toån thaát coù leõ coù, trong khi thieät haïi khoâng theå vöôït quaù toån thaát lôùn nhaát coù theå coù. Toån thaát toaøn boä haèng naêm lôùn nhaát coù leõ coù laø löôïng toån thaát lôùn
 14. 14. ÑOÁI VÔÙI HOÛA HOAÏN Alan Friedlander ñeà nghò boán ñaïi löôïng ño möùc ñoä nghieâm troïng cuûa thieät haïi vaät chaát ñoái vôùi nhaø cöûa bò hoûa hoaïn (Friedlander, 1977). “Toån thaát thoâng thöôøng” laø toån thaát trung bình khi caû hai heä thoáng chöõa chaùy cuaû tö nhaân vaø coâng coäng ñeàu hoaït ñoäng. “Toån thaát lôùn nhaát coù leõ coù” laø toån thaát trung bình khi moät boä phaän quan troïng cuûa heä thoáng chöõa chaùy, heä thoáng phun nöôùc töï ñoäng chaúng haïn, khoâng ñöôïc baûo trì hay hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû. “Toån thaát lôùn nhaát coù theå thaáy tröôùc” laø toån thaát trung bình khi khoâng coù heä thoáng chöõa chaùy tö nhaân naøo hoaït ñoäng. Trong tröôøng hôïp naøy löûa seõ chaùy cho tôùi khi naøo bò chaän bôûi caùc böùc töôøng chòu löûa, hay cho tôùi khi noù ñoát heát nhieân lieäu, hay cho tôùi khi xe cöùu hoûa, do moät ngöôøi naøo ñoù ôû ngoaøi thoâng baùo, tôùi chöõa. “Toån thaát lôùn nhaát coù theå coù” laø toån thaát trung
 15. 15. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA CAÙC ÖÔÙC LÖÔÏNG a. Döï toaùn ngaân saùch. Maëc duø coù nhieàu chi phí veà quaûn trò ruûi ro khoâng theå döï baùo moät caùch chính xaùc, thöôøng boä phaän quaûn trò ruûi ro vaãn phaûi hoaït ñoäng vôùi ngaân saùch ñöôïc ñònh tröôùc. Caùc phöông phaùp ñònh löôïng caàn thieát ñeå döï baùo caùc chi phí, ñaëc bieät vôùi caùc chöông trình maø toå chöùc phaûi töï giaûi quyeát caùc yeâu saùch (trong thöïc haønh goïi laø “giöõ laïi”). b. Öôùc löôïng caùc aûnh höôûng töông lai. Coâng duïng thöù hai cuûa caùc öôùc löôïng ñònh löôïng laø moâ taû caùc aûnh höôûng daøi haïn cuûa caùc quyeát ñònh hieän nay. Quaù trình öôùc löôïng coù theå yeâu caàu nhaø quaûn trò nhaän ra caùc ruûi ro traùch nhieäm phaùp lyù tröôùc khi chuùng trôû neân roõ raøng, ngay caû khi coøn laâu laém môùi xaûy ra vieäc chi traû thöïc söï. Vieäc öôùc löôïng caùc aûnh höôûng trong töông lai yeâu caàu khoâng chæ soá vaø loaïi khieáu naïi
 16. 16. ÖÔÙC LÖÔÏNG KHIEÁU NAÏI BOÀI THÖÔØNG Khieáu naïi boài thöôøng laø söï ñoøi hoûi quyeàn ñöôïc chi traû Khieáu naïi boài thöôøng ñaõ trình baùo laø khieáu naïi ñoøi boài thöôøng maø toå chöùc coù traùch nhieäm ñaõ nhaän ñöôïc thoâng baùo khieáu naïi; neáu chöa baùo caùo thì goïi laø khieáu naïi boài thöôøng khoâng baùo caùo. Khieáu naïi boài thöôøng ñaõ giaûi quyeát laø khieáu naïi maø traùch nhieäm phaùp lyù veà vieäc chi traû ñaõ ñöôïc giaûi quyeát vaø toång soá tieàn chi traû ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Khi traùch nhieäm phaùp lyù veà vieäc chi traû chöa ñöôïc quyeát ñònh, khieáu naïi boài thöôøng chöa ñöôïc
 17. 17. PHÖÔNG PHAÙP TRIEÅN KHAI TOÅN THAÁT Böôùc 1: Xaùc ñònh heä soá trieån khai.  Phaân tích toå thaát trong quaù khöù nhaèm xaùc ñònh heä soá trieån khai. Heä soá trieån khai töøng kyø baèng toång soá khieáu naïi coù theå coù chia cho khieáu naïi coâng doàn cuûa kyø ñoù. Böôùc 2: Döï baùo khieáu naïi coù theå coù  Khieáu naïi coù theå coù töøng loâ haøng seõ baèng soá khieáu naïi ñaõ baùo caùo nhaân vôùi heä soá trieån khai töông öùng. Böôùc 3: Döï baùo doøng khieáu naïi boài thöôøng theo thôøi gian Böôùc 4 Döï baùo doøng tieàn thanh toaùn vaø hieän giaù veà thôøi ñieåm döï baùo.
 18. 18. VÍ DUÏ Moät cöûa haøng baùn maùy vi tính coù baûo haønh 3 thaùng töø luùc baùn maùy. Soá lieäu thoáng keâ cho thaáy thaùng thöù nhaát sau khi baùn haøng nhaän döïc 50% khieáu naïi, thaùng thöù 2 nhaän döôïc 30%, phaàn coøn laïi vaøo thaùng thöù 3. Moãi khieáu naïi chi phí heát 50USD, thanh toaùn laøm 2 laàn, ngay khi nhaän khieáu naïi 60% phaàn coøn laïi vaøo thaùng keá tieáp. Khieáu naïi ñaõ baùo caùo cuûa loâ haøng baùn thaùng 9/05 laø 40 vaø loâ haøng baùn thaùng 10/05 laø 35. Döï baùo soá khieáu naïi coù theå coù cho hai loâ haøng treân , doøng tieàn boài thöôøng vaø hieän giaù veà
 19. 19. BÖÔÙC 1 XAÙC ÑÒNH HEÄ SOÁ TRIEÅN KHAI (1) (2) (3) (4) 1 50% 50% 2 2 30% 80% 1,25 3 20% 100% 1 (1) Thôøi gian ñöôïc quyeàn khieáu naïi boài thöôøng (2) Soá khieáu naïi ñöôïc baùo caùo töøng naêm (3) Toång soá khieáu naïi coäng doàn töøng naêm
 20. 20. BÖÔÙC 2 DÖÏ BAÙO KHIEÁU NAÏI COÙ THEÅ COÙ LOÂ K/N ÑAÕ SOÁ T.H HSTK K/NHAØNG B. CAÙO Ñ BH COÙ THEÅ COÙ T.9 40 2 1.25 50 T.10 35 1 2 70TOÅNG 75 120
 21. 21. BÖÔÙC 3 DÖÏ BAÙO DOØNG KHIEÁU NAÏI LOÂ K/N COÙ 9 10 11 12HAØN THEÅ COÙ G T.9 50 25 15 10T.10 70 35 21 14TOÅN 120 25 50 31 14 G
 22. 22. BÖÔÙC 4 DÖÏ BAÙO DOØNG TIEÀN BOÀI THÖÔØNG Toån 9 10 11 12 1 gDoøng 120 25 50 31 14k/nTT 60% 3600 750 1500 930 420TT 40% 2400 500 1000 620 280Toång 6000 750 2000 1930 1040 2801/(1+k)t 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95Hieän 5839 742,5 1960 1872,1 998,4 266giaù
 23. 23. PHÖÔNG PHAÙP DÖÏ BAÙODÖÏA TREÂN NGUY CÔ RUÛI RO Böôùc 1: phaân tích ñoái töôïng gaùnh chòu ruûi ro thaønh nhöõng nhoùm coù nguy cô xaûy ra ruûi ro gaàn gioáng nhau, vaø tính xaùc suaát. Böôùc 2: choïn moät ñoái töôïng laøm chuaån tính heä soá qui ñoåi cuûa caùc ñoái töôïng khaùc sang ñoái töôïng chuaån. Böôùc 3: döï baùo nhu caàu ñoái töôïng ruûi ro cho kyø tôùi. Böôùc 4: döï baùo ruûi ro coù theå xaûy ra, soá tieàn boài thöôøng, sau ñoù hieän giaù veà thôøi ñieåm döï baùo.
 24. 24. VÍ DUÏ Moät nhaø quaûn trò ruûi ro moät coâng ty xaây döïng ñang phaûi döï baùo ruûi ro veà tai naïn lao ñoäng coâng ty trong naêm tôùi. Anh ta ñaõ phaân toaøn boä löïc löôïng lao ñoäng cuûa coâng ty thaønh 5 nhoùm vaø tính ñöôïc( soá lieäu trong baûng). Haõy xaùc ñònh: Toång soá tai naïn coù theå coù cuûa coâng ty trong naêm tôùi? Neáu moãi tai naïn chi phí heát 15 trieäu vaø thanh toaùn 50% khi tai naïn xaûy ra 30 % vaøo naêm tôùi, phaàn coøn laïi vaøo naêm tieáp theo, haõy xaùc ñònh toång soá tieàn phaûi thanh toaùn, doøng tieàn thanh toaùn vaø hieän giaù veà thôøi ñieåm döï baùo neáu laõi suaát
 25. 25. VÍ DUÏLoai LD TNBQ /N K/n TN N/C n toiCnxd 24 tr 1-2/3 300Nvvp 30 20-2/3 50d/c 42 5-2/3 20Ql 60 10-2/3 4Ho tro 18 1-1 150
 26. 26. BÖÔÙC 2 +3Loai TNBQ / K/n TN N/C n HE SO LDQDLD N toi QDCnxd 24 tr 1-2/3 300 1 300Nvvp 30 20-2/3 50 25 2d/c 42 5-2/3 20 8,75 2,29Ql 60 10-2/3 4 25 0,16Ho tro 18 1-1 150 1,125 133,33TONG 524 437,78
 27. 27. BÖÔÙC 4 Toång soá tai naïn coù theå coù laø 437,78 x 2/3 = 291,85 tai naïn; toång soá tieàn boài thöôøng laø 291,85 x 15 =4377,75 trieäu VNÑ. Toång soá tieàn hieän giaù : 4377,75 x 0.8527 = 3732,91 trieäu nam Thanh toan Thua so ck Hien gia1 0.5 0.9091 0.45452 0.3 0.8264 0.24793 0.2 0.7513 0.1503Tong 1 0.8527
 28. 28. ÖÔÙC LUÔÏNG ÑOÄ CHÍNH XAÙC MPC = K  Zδ Coâng thöùc toång quaùt MPC Toån thaát nhoû/lôùn nhaát coù leõ coù K laø toån thaát trung bình Z heä soá ñöôïc tính töø ñoä tin caäy Deta laø ñoä leäch chuaån
 29. 29. MOÄT SOÁ PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT Phanphoichuan n K = ∑ PtKt t =1 ∑ Pt ( Kt − K ) n 2 δ = t =1 phanphoinhithuc K = np δ = np(1 − p ) n! p r ( n − p) n−r Pr = r!( n − r )!
 30. 30. MOÄT SOÁ PHAÂN PHOÁI XAÙC SUAÁT phanphoipoisson K =m δ= m −m r e m Pr = r!
 31. 31. Baûng 4-6: Ñieåm tôùi haïn cuaû phaân phoái chuaån Dung sai rui ro He so Z 0.5 0 0.2 0.842 0.1 1.182 0.05 1.645 0.025 1.96 0.01 2.327 0.005 2.575 0.0001 3.719
 32. 32. VI DUÏ Moät coâng ty baùn anten thu tín hieäu veä tinh, chôû baèng xe taûi ñeán cho khaùch haøng. Giaù moãi caùi laø 1000 USD. Neáu anten bò hoûng coâng ty phaûi chòu loã hoaøn toaøn do anten khoâng theå söõa ñöôïïc. Khaûo saùt soá lieäu trong quaù khöù, ngöôøi ta thaáy coù khoaûng 1/10 anten bò hoûng do chuyeân chôû.Giaû söû ta coù theå xem soá anten hoûng coù phaân phoái nhò thöùc. Haõy öôùc löôïng khoaûng tin caäy 95% cho toån thaát trung bình khi vaän chuyeån 1000 anten. (Söû duïng xaáp xæ chuaån)? Neáu vaän chuyeån 100000 anten, tính laïi khoaûng tin caäy 95% cho toån thaát trung bình. (Söû duïng xaáp xæ chuaån) Giaû söû baïn saün saøng töï baûo hieåm ruûi ro treân neáu vôùi xaùc suaát 95%, toån thaát thöïc sai leäch toái
 33. 33. VÍ DUÏ MPC = 1000x1/10 – 1.96 x 9.49 = 81.4 MPC = 1000x1/10 + 1.96 x 9.49 = 118.6 MPC = 100000x1/10 – 1.96 x 94.87 = 9814 MPC = 100000x1/10 + 1.96 x 94.87 = 10186 N TOÁI THIEÅU LAØ = 1.96x1.96 (1-0.1)/ (0.1x0.1x0.1) = 3457.44

×