Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สุขศึกษา บทเรียนวิชาฟุตบอล

1,512 views

Published on

สุขศึกษา บทเรียนวิชาฟุตบอล

 1. 1. ชั้น มัธ ยมศึก ปีท ี่ 3นัก งำนเขตพื้น ที่กำ นโนนยำง โรงเรีย นบ้ ำรศึก ษำอุบ ลรำชธำ LOGO
 2. 2. หน่ว ยกำรเรีย นรูท ี่ 1 ้ LOGO
 3. 3. ผลกำรเรีย นรู้ ที่ค ำดหวัง1. บอกควำมหมำยและควำมสำำคัญของกีฬำฟุตบอลได้2. เล่นฟุตบอลได้ตำมกฎกติกำ3. บอกขั้นตอนกำรฝึกทักษะกำรเล่นฟุตบอลได้
 4. 4. 1. บอกประวัต ิค วำมเป็น มำของกีฬ ำ วัต ถุป ระฟุตสงค์ ้ง แต่ต ้น จนถึง ปัจ จุบ ัน ได้ บอลตั 2. ปฏิบ ต ิด ูแ ลรัก ษำอุป กรณ์ฟ ุต บอล ัและเครื่อ งใช้ป ระจำำ ตัว ได้ 3. บอกและปฏิบ ัต ิม ำรยำทของกำรเป็น ผู้เ ล่น และผูด ูท ี่ด ีไ ด้ ้ 4. บอกประโยชน์แ ละควำมปลอดภัยในกำรเล่น กีฬ ำฟุต บอลได้
 5. 5. เป้ำ นัก เรีย นเกิด ควำมรู้ค วำม หมำยเข้ำ ใจ เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กำรเล่น กีฬ ำฟุต บอล และ มีคุณ ธรรม เห็น คุณ ค่ำ เกิดทัศ นคติท ี่ด ีต ่อ กีฬ ำฟุต บอลสำมำรถนำำ ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชีว ิต ประจำำ วัน
 6. 6. กำรเล่น กีฬ ำฟุต บอล ผู้เ ล่นลัก ษณะกำรเล่น ของฟุต บอล ำ ยและใส่ ของแต่ล ะทีม จะอยู่ค นละฝ่ เสือ ประจำำ ทีม ของตน แต่ล ะทีม จะ มี ้ ผูเ ล่น 11 คน ้ ซึ่ง ทำำ หน้ำ ที่แ ตก ต่ำ งกัน แต่ล ะคนจะพยำยำมและ เตะลูก ฟุต บอล ให้เ ข้ำ ประตูข องฝ่ำ ย ตรงข้ำ มให้ม ำกที่ส ุด ฝ่ำ ยที่ท ำำ ประตู ได้ม ำกจะเป็น ฝ่ำ ยชนะ ในแต่ล ะทีม จะใช้ผ ู้ร ัก ษำประตูเ พีย งคนเดีย ว เท่ำ นั้น ที่ใ ช้ม ือ จับ ลูก ได้ กรรมกำรผู้ ตัด สิน จะเป็น คนควบคุม เกมให้เ ล่น กัน ตำมกติก ำ
 7. 7. ลัก ษณะกำรเล่น ของฟุต บอล (ต่อ ) ทัก ษะขัน พื้น ฐำน ได้แ ก่ก ำร ้ ทรงตัว กำรเตะแบบต่ำ ง ๆ กำรหยุด กำรเลี้ย งบัง คับ ลูก กำร โหม่ง กำรทุ่ม ลูก เข้ำ เล่น กำร หลบหลีก กำรหลอกล่อ กำร รัก ษำประตู ส่ว นทัก ษะขั้น สูง ได้แ ก่ ทัก ษะกำรเล่น ของกอง หน้ำ กองกลำง กองหลัง และผู้ รัก ษำประตู สำำ หรับ กำรเล่น ทีม
 8. 8. จำกหลัก ฐำนทำงประวัต ิศ ำสตร์ กล่ำ ว ว่ำ ฟุต บอลกำำ เนิด ขึ้น ครั้ง แรกที่ป ระเทศติค วำมเป็ก โบรำณซึ่ง เรีย กว่ำ “เอพปิสอ ดีต ถึง ปัจ กรี น มำของกีฬ ำฟุต บอลตั้ง แต่ ไกย์ รอส” (Episkiyros) ในสมัย บำบีโ ลเนีย และสมัย อีย ิป ต์ โบรำณ ฟุต บอลทำำ มำจำกหนัง สัต ว์ เย็บ สลับ ไปสลับ มำแล้ว ห่อ หุ้ม ข้ำ งนอกด้ว ยฟำง หรือ ผม ในประเทศจีน เมื่อ ก่อ นคริส ต์ก ำล 3000 ปี ได้เ ล่น กีฬ ำชนิด หนึง คล้ำ ยกำร ่ เล่น ฟุต บอล เรีย กว่ำ “ทีซ ซ ุ” (Tsu chu) ู ในประเทศญี่ป น ก่อ นต้น ศตวรรษที่ 14 ุ่ ได้เ ล่น กีฬ ำชนิด หนึง ที่ค ล้ำ ยกำรเล่น ่ ฟุต บอลเรีย กว่ำ “เคมำริ” หรือ “เคอร์
 9. 9. กีฬ ำคล้ำ ยฟุต บอลเช่น กัน เรีย กว่ำ“คำลซิโิค วำมเป็น มำของกีฬ ำฟุต บอลประวัต อ” (Calcio)ตั้งในประเทศเม็ก ซิโ ก ได้เอ ) กีฬ ำชนิด แต่อ ดีต ถึง ปัจ จุบ น (ต่ ล่น ัหนึง คล้ำ ยฟุต บอล เรีย กว่ำ ่ “โกมำคำริ” (Gomacari) ในสมัย โรมัน เริ่ม เล่น ฟุต บอลที่ม ีล มข้ำ งในโดยพวกเขำได้น ำำ เอำกระเพำะปัส สำวะของวัว ที่เ พิ่ง ตำยใหม่ๆ แล้ว หุ้มด้ว ยขน เกมที่ใ ช้ก ระเพำะปัส สำวะของวัว (Ox’s bladder) มำเล่น นี้ ได้ถ ูกเรีย กว่ำ “ฮำร์ฟ ำสตัม ” (Harpastum)บำงตำำ รำเรีย กว่ำ “Harpastrum”หรือ “Harpaston” ก็ม ีซ ง ชำวโรมัน ึ่พวกนีไ ด้เ อำแบบอย่ำ งจำกชำวกรีก ้
 10. 10. ประวัต ิค วำมเป็น มำของกีฬ ำฟุต บอลตั้ง แต่อ ดีต ถึง ปัจ จุบ น (ต่อ ) ั กำรแข่ง ขัน ฟุต บอลระหว่ำ งชำติม ี ครั้ง แรก เมื่อ ค.ศ.1872 ระหว่ำ งทีม สกอตแลนด์ก ับ ทีม อัง กฤษต่อ มำก็ม ก ำรี แข่ง ขัน ฟุต บอลระหว่ำ งชำติก ัน บ่อ ยๆ กำรแข่ง ขัน ระหว่ำ งชำติท ี่น บ ว่ำ สำำ คัญ ัที่ส ด คือ กำรแข่ง ชิง ถ้ว ยชนะเลิศ ของโลก ุ (World Cup) ทุก ๆ 4 ปีจ ะมีก ำร แข่ง ขัน ระหว่ำ งประเทศครั้ง หนึง ทีม ่ฟุต บอลของบรำซิล ชนะเลิศ เป็น ครั้ง ที่ 3 ใน ค.ศ.1970
 11. 11. ฟุต บอลในสมัย ต้น รัช กำลที่ 6 เนือ งจำก ่ ในสมัย รัช กำลที่ 5 ได้ส ง ลูก หลำนและ ่ระวัตข้ำ รำชบริพ ำรไปเรีย นอัง กฤษ จึง ได้ร ับ ิก ีฬ ำฟุต บอลในประเทศไทย เกมนีก ลับ เมือ งไทย และผูน ำำ ฟุต บอล ้ ้ กลับ มำยัง ประเทศไทยคนแรกเมือ ปี ่ พ.ศ.2440 คือ พระยำธรรมศัก ดิ์ม นตรี (สนัน เทพหัส ดิน ณ อยุธ ยำ)หรือ “ครู ่ เทพ” ผูแ ต่ง เพลงกรำวกีฬ ำ ซึ่ง เป็น ้ เพลงอมตะของไทย เนือ เพลงกอร์ ้ ปด้ว ยคุณ ธรรม จริย ธรรมเพรีย บพร้อ ม ไปด้ว ยนำ้ำ ใจนัก กีฬ ำอย่ำ งแท้จ ริง กำร แข่ง ขัน ฟุต บอลครั้ง แรกเป็น ทำงกำรเมื่อ วัน เสำร์ท ี่ 2 กุม ภำพัน ธ์ พ.ศ.2443 (ร. ศ.119) ณ สนำมหลวง ระหว่ำ งชุด บำงกอกกับ ชุด กรมศึก ษำธิก ำรซึง เรีย ก ่
 12. 12. ประโยชน์ข องกีฬ ำฟุต บอล 1. ผูเ ล่น จะต้อ งเคลื่อ นไหว ้ 2. ช่ว ยเสริม สร้ำ งสมรรถภำพทำง ร่ำ งกำยอยู่ต ลอดเวลำ ร่ำ งกำยให้แ ข็ง แรง ช่ว ยทำำ ให้ร ะบบ 3. ส่ง เสริม กิจ กรรมที่ร วมกำรเคลื่อ นไหว ต่ำ งๆ ภำยในร่ำ งกำยทำำ งำนมี ตำมธรรมชำติข องมนุษ ย์เ้น อ บ ประสิท ธิภ ำพยิ่ง ขึ กื ทุก ชนิด 4. กำรเล่น ฟุต บอลย่อ มช่ว ยสอนให้ผ เ ล่น ู้ รู้จ ัก ควำมยุต ิธ รรมปฏิบ ต ิต นให้ ั 5. ส่ง เสริม นขอบเขตอัน พึง ควรกระ อยู่ใ ควำมรัก ใคร่ส ำมัค คีก ัน ระหว่ำ ง หมูค ณะเพรำะฟุต บอลเป็น กีฬ ำ ่ 6. กำรเล่น ฟุต บอลที่ด ีย อม โ อกำสได้ ประเภทที มมี ่ รับ คัด เลือ กให้เ ป็น ตัว แทน ของชำติโ รงเรีย น สถำบัน
 13. 13. แบบทดสอบก่อ นเรีย นข้อ ที่ 1 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลข้อ ใดเป็น ประเทศแรกที่ร ิเ ริ่ม เล่น กีฬ ำฟุต บอล และก่อ ตั้ง สมำคมฟุต บอลขึ้น ก. บรำซิล 1 ข. อัง กฤษ ง. 5 ค. ฝรั่ง เศส ประเทศไทย
 14. 14. แบบทดสอบก่อ นเรีย นข้อ ที่ 2 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลกีฬ ำฟุต บอลสมัย ใหม่แ ต่ล ะทีม มีผ ู้เล่น กี่ค นเมื่อ เริ่ม กำรแข่ง ขัน ก. 5 คน ข. 7 คน 1 ค. 11 คน 5 ง. 12 คน
 15. 15. แบบทดสอบก่อ นเรีย นข้อ ที่ 3 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลเมือ นัก เรีย นมีร ่ำ งกำยที่ไ ม่พ ร้อ มที่จ ะ ่ประกอบกิจ กรรมทำงกีฬ ำแล้วจะเกิด ผลอย่ำ งไรมำกที่ส ด ุ ก. เกิด กำรบำดเจ็บ ข. กิน อำหำร ได้ม ำกขึ้น 1 ค. นอนหลับ ง. ปวดเมือ ย ่ 5อย่ำ งสบำย ตำมร่ำ งกำย
 16. 16. แบบทดสอบก่อ นเรีย นข้อ ที่ 4 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลเมื่อ นัก เรีย นเล่น กีฬ ำแล้ว เกิด อำกำรข้อเคล็ด ขึ้น สิง แรกที่ค วรทำำ คือ อย่ำ งไร ่ ก. ใช้ย ำ หม่อ งทำ ข. ใช้ผ ำ พัน ้ 1 รัด ให้แ น่น ค. ใช้ค วำมเย็น 5 ประคบก่อ น บ ำด ง. ประคองผู้ เจ็บ ไปหำแพทย์
 17. 17. แบบทดสอบก่อ นเรีย นข้อ ที่ 5 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลเมือ เกิด อำกำรกล้ำ มเนื้อ หดตัว อย่ำ ง ่รวดเร็ว หรือ เรีย กว่ำ ตะคริว ขณะที่เ ล่น กีฬ ำ นัก เรีย นควรปฏิบ ต อ ย่ำ งไร ั ิก่อ น ก. ใช้น ำ้ำ ร้อ น ประคบ 1 ข. ใช้น ำ้ำ แข็ง ประคบ ค. ให้ผ ป ว ยดื่ม ู้ ่ 5 นำ้ำ เกลืว ยยืด กล้ำ มเนือ ง. ช่ อ ้ บริเ วณที่เ กร็ง ตัว
 18. 18. แบบฝึก หัด ชุด ที่ 1 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับให้น ก เรีย นเรีำฟุต บอล ั กีฬ ย งภำพของสนำมฟุต บอลให้ถ ูก ต้อ ง (5 คะแนน)
 19. 19. แบบฝึก หัด ชุด ที่ 2 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลให้น ัก เรีย นพิจ ำรณำข้อ ใดเป็น บุค ลิก ภำพของนัก กีฬ ำให้ถ ูก ต้อ ง (5 คะแนน) 1. ร่ำ งกำยมีค วำมอดทนต่อ ควำมเจ็บ ปวดสูงป็น ไม่เ บุค ลิก ภำพ บุค ลิก ภำพ นัก กีฬ ำ นัก กีฬ ำ
 20. 20. แบบฝึก หัด ชุด ที่ 2 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลให้น ัก เรีย นพิจ ำรณำข้อ ใดเป็น บุค ลิก ภำพของนัก กีฬ ำให้ถ ูก ต้อ ง (5 คะแนน) 2. ชื่น ชมลัก ษณะ ที่เ ข้ม แข็ง ป็น บุค ลิก ภำพ ไม่เ บุค ลิก ภำพ นัก กีฬ ำ นัก กีฬ ำ
 21. 21. แบบฝึก หัด ชุด ที่ 2 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลให้น ัก เรีย นพิจ ำรณำข้อ ใดเป็น บุค ลิก ภำพของนัก กีฬ ำให้ถ ูก ต้อ ง (5 คะแนน) 3 .อ่อ นน้อ ม ถ่อ มตน ชอบเป็นไม่เ ป็น บุค ลิก ภำพ ผู้ต ำม บุค ลิก ภำพ นัก กีฬ ำ นัก กีฬ ำ
 22. 22. แบบฝึก หัด ชุด ที่ 2 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลให้น ัก เรีย นพิจ ำรณำข้อ ใดเป็น บุค ลิก ภำพของนัก กีฬ ำให้ถ ูก ต้อ ง (5 คะแนน) 4 .ชื่น ชมลัก ษณะที่เ ข้ม บุค ลิก ภำพ แข็ไม่เ ป็น ง บุค ลิก ภำพ นัก กีฬ ำ นัก กีฬ ำ
 23. 23. แบบฝึก หัด ชุด ที่ 2 เรื่อ ง ควำมรู้ท ั่ว ไปเกี่ย วกับ กีฬ ำฟุต บอลให้น ัก เรีย นพิจ ำรณำข้อ ใดเป็น บุค ลิก ภำพของนัก กีฬ ำให้ถ ูก ต้อ ง (5 คะแนน) 5 .ปรับ ตัว ยำก เก็บ ตัว ไม่เ ป็น บุค ลิก ภำพ บุค ลิก ภำพ นัก กีฬ ำ นัก กีฬ ำ
 24. 24. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
 25. 25. LOGO
 26. 26. ชื่อ นำยคมกริช ชื่อ สกุล เนตรชัง เลขบัต รประจำำ ตัผูประชำชน ว ้จ ัด3530100835112 ทำำสัญ ชำติ ไทย เชื้อ ชำติ ไทยศำสนำ พุทธเกิด วัน จันทร์ ที่ 11 เดือ น กันยำยน พ.ศ.2521 อำยุ 30 ปีภูม ล ำำ เนำบ้ำ นเลขที่ 35 หมูท ี่ 5 ิ ่หมูบ ้ำ น หนองกลำย ่ตำำ บล ป่ำเซ่ำ อำำ เภอ เมือง จัง หวัด อุตรดิตถ์รหัส ไปรษณีย ์ 53000 โทรศัพ ท์ 055-414674 โทรศัพ ท์ม อ ืถือ 081-7530246

×