Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huong dan to chuc DH

512 views

Published on

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Huong dan to chuc DH

  1. 1. 16, rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail : contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI PHÁP HƯ NG D N T CH C Đ I H I CHI H I Tháng 5, 2010 ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  2. 2. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ HƯ NG D N CÔNG TÁC T CH C Đ I H I CHI H I I. YÊU C U: • Đ i h i c a Chi h i Sinh viên ph i đư c tuyên truy n và thông báo sâu r ng trong toàn th sinh viên t i đ a phương. • Công tác t ch c ph i ph i đ m b o nghiêm túc, chu đáo, ti t ki m, v i phương hư ng và m c đích ho t đ ng rõ ràng, thu hút s tham gia c a các b n sinh viên và khơi g i nh ng ý ki n, gi i pháp g n v i nhu c u thi t th c c a sinh viên. • Không khí Đ i h i nên mang tính đoàn k t, tr trung, vui tươi. II. TH I GIAN T CH C: • Th i gian t ch c Đ i h i Chi h i t ngày 01/10 đ n ngày 30/11 hàng năm. • T t c các Chi h i đ u ph i xây d ng k ho ch t ch c Đ i h i Chi h i, trong đó, c n nâng cao hi u qu c a các cu c h p trù b , bao g m BCH đương nhi m và các thành viên tích c c. • Chi h i l n đ u ti n hành Đ i h i dư i s ch đ o và hư ng d n c a Ban đi u hành H i sinh viên Vi t Nam t i Pháp. III. QUY TRÌNH T CH C 1. Thành l p Chi h i và ch đ nh Ban ch p hành lâm th i: • Căn c vào nguy n v ng c a sinh viên t i đ a phương, BCH UEVF có trách nhi m ra quy t đ nh thành l p Chi h i sinh viên t i đ a phương tương ng và ch đ nh Ban ch p hành lâm th i. Ban ch p hành lâm th i có trách nhi m chu n b đ i h i chính th c. • Th i gian ho t đ ng c a BCH lâm th i c a Chi h i t i đa là 1 tháng k t ngày thành l p. 2. V đ i bi u Đ i h i: Đ i v i Chi h i sinh viên t ch c ĐH thành l p l n đ u tiên, Ban Ch p hành lâm th i có quy n quy t đ nh: • S lư ng đ i bi u trên cơ s phù h p v i Đi u l và đi u ki n th c t (kinh phí, đ a đi m, cơ s v t ch t…). • Vi c phân b và tri u t p đ i bi u c n d a trên các y u t : s lư ng sinh viên, tính đ c thù c a đ a phương,… sao cho v a có s lư ng h p lý v a có cơ c u thích h p, th hi n tính qu n chúng r ng rãi c a t ch c H i. Đ i v i Chi h i (CH) tr c thu c UEVF: • Đ i bi u tri u t p là toàn th H i viên do Chi h i qu n lý. • Đ i v i Chi h i sinh viên m i thành l p: Ban ch p hành Chi h i (BCH CH) lâm th i ra quy t đ nh tri u t p. • Đ i v i Chi h i Sinh viên đã có BCH CH chính th c: BCH CH nhi m kỳ cũ ra quy t đ nh tri u t p. ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  3. 3. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ 3. Chu n b Đ i h i: Xây d ng đ án, k ho ch t ch c Đ i h i: Đ án t ch c Đ i h i ph i xác đ nh đư c m c đích, yêu c u c n đ t đư c c a Đ i h i; s lư ng, cơ c u và tiêu chu n đ i bi u; chương trình Đ i h i, th i gian ti n hành Đ i h i,… Đ án t ch c Đ i h i và chương trình công tác H i c n đư c th o lu n, bàn b c th ng nh t trong Ban ch p hành chi h i và có tham kh o ý ki n c a Ban đi u hành H i Sinh viên Vi t Nam t i Pháp. Chu n b n i dung Đ i h i: • Đ i v i BCH CH, Ban Đi u Hành, c n chu n b các n i dung sau: + Báo cáo t ng k t ho t đ ng nhi m kỳ v a qua (+ b n ki m đi m c a BCH) + Báo cáo tài chính + Đ án nhân s BCH (đ nh hư ng tư tư ng và thuy t ph c các ng c viên) + Phương hư ng ho t đ ng trong nhi m kỳ m i: căn c vào đ c đi m mô hình ho t đ ng c a đ a phương và chương trình ho t đ ng c a H i Sinh viên Vi t Nam t i Pháp, các đơn v c n ph i đ ra n i dung, bi n pháp và ch tiêu ph n đ u m t cách c th . • Đ i v i BCH CH lâm th i: c n chu n b Báo cáo sơ k t ho t đ ng trong giai đo n lâm th i thay cho Báo cáo t ng k t và B n ki m đi m. Thành l p Ban t ch c và các ti u ban chu n b Đ i h i: • Ban t ch c: lên k ho ch t ch c Đ i h i, xây d ng chương trình Đ i h i, phân công nhi m v các ti u ban. • Ti u ban n i dung: chu n b d th o báo cáo, ki m đi m BCH, phương hư ng ho t đ ng, chương trình Đ i h i. • Ti u ban nhân s : ki m tra tư cách, s lư ng đ i bi u, ghi nh n và báo cáo v i Đoàn Ch t ch các trư ng h p hi p thương, ng c , xin rút kh i danh sách hi p thương nhân s . Ti u ban nhân s còn ch u trách nhi m chu n b danh sách ng c viên, thành l p Ban b u c d ki n. • Ti u ban tuyên truy n, trang trí, không khí Đ i h i: th c hi n công tác tuyên truy n v Đ i h i đ i bi u Chi h i, trang trí h i trư ng, phát đ ng phong trào thi đua chào m ng Đ i h i, ph trách chương trình trò chơi, văn ngh ph c v Đ i h i. • Ti u ban tài chính - h u c n: ph trách tài chính, h u c n c a Đ i h i, chu n b thư m i, đón ti p đ i bi u, khách m i. 4. Công tác nhân s : Trư c khi ti n hành Đ i h i, tùy vào đ c đi m c a t ng đ a phương, các chi h i nên t ch c h p trù b nhân s . Ban ch p hành cũ có nhi m v phát hi n, b i dư ng và gi i thi u nh ng thành viên nhi t tình, tâm huy t, có năng l c t ch c và thu hút sinh viên vào trong Ban ch p hành nhi m kỳ m i. Các ng viên, do Ban ch p hành ho c các đ i bi u tín nhi m gi i thi u, c n gi i thi u và làm rõ nguy n v ng c ng hi n, năng l c và th i gian cho các ho t đ ng. D a trên cơ s đó, ti n hành hi p thương ho c bi u quy t, b phi u đ ch n nh ng đ i di n x ng đáng. C n chú ý, s lư ng các thành viên trong Ban đi u hành c a chi h i không quá 1/3 s lư ng Ban ch p hành, trong đó g m 1 Ch t ch Chi h i, 1 hay 2 phó CT Chi h i và v trí ph trách khác. ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  4. 4. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ 5. Chương trình đ i h i: Đ i h i ch có giá tr khi có ít nh t 2/3 s lư ng đ i bi u tri u t p tham d . N i dung cơ b n c a đ i h i bao g m: 1. Chào c – Hát Qu c ca 2. Tuyên b lý do – Gi i thi u đ i bi u. 3. Gi i thi u Đoàn Ch t ch và đ i h i bi u quy t thông qua Ph n làm vi c c a Đoàn Ch t ch 4. Trình bày Văn ki n Đ i h i (báo cáo t ng k t ho t đ ng, báo cáo tài chính, phương hư ng ho t đ ng, ). 5. Đ i h i th o lu n và bi u quy t thông qua. (Xen k các ho t đ ng văn ngh , trò chơi) 6. BCH cũ tuyên b mãn nhi m kỳ. 7. Gi i thi u Ban B u C và đ i h i bi u quy t thông qua. Ph n làm vi c c a Ban B u C • Gi i thi u s lư ng, cơ c u BCH đã đư c th ng nh t trong cu c h p trù b , d a trên nhu c u th c t c a t ng chi h i. • Ban ch p hành cũ, v i trách nhi m tìm ki m, b i dư ng và phát tri n các h t nhân phong trào, gi i thi u các ng viên đã đư c th ng nh t trong cu c h p trù b . Sau đó, đ i h i ti p t c ti n hành ng c và đ c các ng viên tham gia vào Ban ch p hành nhi m kỳ m i. • Đ i h i c n dành th i gian đ các ng viên gi i thi u v b n thân, k ho ch và chương trình hành đ ng n u đư c b u vào Ban ch p hành. • Đ i h i ti n hành b phi u đ b u ra Ban ch p hành nhi m kỳ m i. Các ng viên đư c trúng c khi có s phi u b u quá bán trên t ng s đ i bi u có m t t i Đ i h i. • Vi c b u Ban đi u hành c a chi h i, có th th c hi n tr c ti p t i Đ i h i, thông qua s lư ng phi u đã đư c b u ho c ti n hành b phi u l n hai. Tuy nhiên, Ban đi u hành c a chi h i có th đư c l a ch n thông qua vi c hi p thương ho c b phi u c a Ban ch p hành m i. 8. BCH m i ra m t và nh n nhi m v . 9. Phát bi u c a khách m i & phát bi u ch đ o c a UEVF. 10. Chào c b m c. IV. CH Đ BÁO CÁO TRƯ C VÀ SAU Đ I H I: 1. Ch đ báo cáo trư c đ i h i: Các đơn v sau khi hoàn thành vi c chu n b Đ i h i ph i g i toàn b h sơ Đ i h i cho Ban đi u hành UEVF Th i gian: g i trư c 10 ngày khi Đ i h i di n ra. 2. Công vi c sau Đ i h i: BCH CH m i có nhi m v hoàn thành h sơ g i v Ban đi u hành H i SVVN t i Pháp, đ ra quy t đ nh công nh n. ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS
  5. 5. UNION DES ETUDIANTS VIETNAMIENS EN FRANCE 16, Rue du Petit Musc, 75004 Paris, France E-mail: contact@uevf.net | Web-site & Forum : www.uevf.net ________________________________________________________________________________ H sơ bao g m: • Biên b n Đ i h i (ph i bao g m văn ki n đ i h i + biên b n b u c ) • Công văn đ ngh công nh n BCH m i c a chi h i. • Biên b n H i ngh trù b BCH CH • Danh sách và CV BCH m i Th i gian: H sơ ph i n p ch m nh t là 10 ngày sau ngày Đ i h i. Lưu ý: BCH CH c n t ng h p danh sách BCH CH chính th c, làm công văn đ ngh Ban đi u hành H i SVVN t i Pháp đ ra quy t đ nh chu n y thành l p và công nh n chính th c BCH CH m i. V. M T S V N Đ C N LƯU Ý: 1. C n đ c bi t quan tâm đ n sinh viên m i sang Pháp, tuyên truy n và t ch c cho sinh viên tìm hi u v H i Sinh viên Vi t nam và chi h i đ a phương mình, truy n th ng và ho t đ ng c a H i SVVN t i Pháp, c a chi h i m t cách đ y đ và sâu r ng. C n ph bi n trách nhi m và nghĩa v c a m i SVVN đ i v i Đ i Hôi 2. Sau khi Đ i h i k t thúc, BCH nhi m kỳ m i có trách nhi m t ch c H i ngh Ban ch p hành l n 1, ch trì đi u khi n H i ngh là Ch t ch Chi h i. H i ngh Ban ch p hành Chi h i l n 1 có nhi m v : • Phân công nhi m v BCH. • Hi p thương ch n c đ i bi u tham d Đ i h i H i SVVN t i Pháp (n u có) theo cơ c u và s lư ng phân b c a BCH UEVF quy đ nh. • Hi p thương nhân s tham gia BCH UEVF. • Hi p thương nhân d tham gia vào công tác trao đ i thông tin và ph i h p ho t đ ng v i Ban đi u hành UEVF. 3. Khi hi p thương c đ i bi u, hi p thương nhân s vào BCH, b u c Ban Đi u Hành ph i có quá n a (1/2) s đ i bi u chính th c có m t tán thành thì ngư i đư c đ c , ng c m i trúng c . BAN CH P HÀNH H I SVVN T I PHÁP Nơi nh n: - Ban ch p hành H i SVVN t i Pháp - UEVF - BCH các Chi H i - Lưu VP H i SVVN t i Pháp ________________________________________________________________________________________________ ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI 1901 CREEE A PARIS LE 26 MARS 2004 MEMBRE DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DE PARIS

×