‫نرم‬ ‫تماسي‬ ‫لنز‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬‫نرم‬ ‫تماسي‬ ‫لنز‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬‫ميرزايي‬ ‫حسين‬‫ميرزايي‬ ‫حسين‬‫اپتومتري‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناس...
‫انكساري‬ ‫خطاهاي‬ ‫اصل ح‬ ‫مختلف‬ ‫راههاي‬‫انكساري‬ ‫خطاهاي‬ ‫اصل ح‬ ‫مختلف‬ ‫راههاي‬‫عينك‬‫عينك‬‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬‫تماسي...
‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقيقات‬ ‫هدف‬‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقيقات‬ ‫هدف‬: ‫گ...
‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫ايمن‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫ترين‬ ‫ساده‬‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫ايمن‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫ترين‬ ‫ساده‬:‫لن...
‫لنزها‬‫لنزها‬‫هايدروژل‬ ‫يا‬ ‫نرم‬ ‫ي‬‫هايدروژل‬ ‫يا‬ ‫نرم‬ ‫ي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫برای‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫ب...
‫يا‬ ‫تراش‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬‫يا‬ ‫تراش‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬Lathe CutLathe Cut‫بعدها‬ ‫ولي‬ ‫ش...
،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫علمی‬ ‫محافل‬ ‫امروز‬ ‫داغ‬ ‫بحث‬ ‫چرا‬،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫علمی‬ ‫محافل‬ ‫امروز‬ ‫داغ‬ ‫بحث‬ ‫چرا‬‫چه‬ ‫از‬ ...
:‫دارد‬ ‫اهميت‬ ‫زير‬ ‫جهات‬ ‫از‬ ‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬:‫دارد‬ ‫اهميت‬ ‫زير‬ ‫جهات‬ ‫از‬ ‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬11‫نگهداشتن‬ ‫ب...
DkDk‫يا‬‫يا‬Oxygen PermeabilityOxygen Permeability‫از‬ ‫عبارتست‬‫از‬ ‫عبارتست‬‫اوليه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫اکسيژن‬ ‫عبور‬ ‫ميزان‬ ...
‫ناشی‬ ‫عوارض‬‫ناشی‬ ‫عوارض‬‫هيپوكسي‬ ‫از‬‫هيپوكسي‬ ‫از‬‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫قرنيه‬‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫قرنيه‬:(‫ظهور‬ ‫ترتيب‬ ‫...
‫نود‬ ‫و‬ ‫هشتاد‬ ‫دهه‬ ‫محققين‬ ‫جدی‬ ‫بسيار‬ ‫توصيه‬‫نود‬ ‫و‬ ‫هشتاد‬ ‫دهه‬ ‫محققين‬ ‫جدی‬ ‫بسيار‬ ‫توصيه‬:‫ميلدی‬:‫ميلد...
‫بغير‬‫بغير‬‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ديگری‬ ‫مشکل‬ ،‫قرنيه‬ ‫هايپوکسی‬ ‫از‬‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ديگری‬ ‫مشکل‬ ،‫قرنيه‬ ‫هايپوکسی‬ ‫از‬‫است‬ ‫ب...
.‫ندارند‬ ‫زيادی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نيازی‬ ‫لنز‬ ‫به‬ ‫چسبيدن‬ ‫برای‬ ،‫رسوبات‬.‫ندارند‬ ‫زيادی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نيازی‬ ‫لنز‬ ‫به...
‫لنز‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫کسانيکه‬ ‫مشکل‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬‫لنز‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫کسانيکه‬ ‫مشکل‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬‫عبار‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منصرف‬...
‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬: ...
‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬(‫...
‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬(‫...
:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫فقط‬ ‫بنابراين‬:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫فقط‬ ‫بنابراين‬11:‫سنتی‬ ‫آب‬ ‫کم‬ ‫لنزهای‬ ‫کردن‬ ‫...
‫سالهاي‬‫سالهاي‬19941994--19841984‫لنزهاي‬ ‫انقراض‬ ‫دهه‬‫لنزهاي‬ ‫انقراض‬ ‫دهه‬‫سالنه‬ ‫مصرف‬‫سالنه‬ ‫مصرف‬‫سالهاي‬ ‫در‬...
‫قرنيه‬ ‫طبيعي‬ ‫تنفس‬ ‫براي‬ ‫اكسيژن‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫پس‬‫قرنيه‬ ‫طبيعي‬ ‫تنفس‬ ‫براي‬ ‫اكسيژن‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫پس‬‫؟‬ ‫است‬ ...
‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫بر‬‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫بر‬BonannoBonanno‫بركلي‬ ‫دانشگاه‬ ‫امز‬‫بركلي‬ ‫دانشگاه‬ ‫امز‬‫و‬‫و‬HarvittHarvitt)‫اينديانا...
:‫ايران‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬:‫ايران‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬
WaterWatercontentcontentCentralCentralthicknessthicknessDKDK DK/tDK/t ReplacementReplacementCibasoftCibasoftStandard(stdSt...
WaterWatercontentcontentCentralCentralthicknessthicknessDKDK DK/tDK/t ReplacemenReplacementtDurasoftDurasoftD3LTD3LT55%55%...
‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19981998‫در‬ ‫ويلز‬ ‫ساوت‬ ‫نيو‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫در‬ ‫ويلز‬ ‫ساوت‬ ‫نيو‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫كه‬ ‫تيمي‬ ‫توس...
‫جهان‬ ‫هايدروژل‬ ‫سيليکون‬ ‫لنز‬ ‫اولين‬‫جهان‬ ‫هايدروژل‬ ‫سيليکون‬ ‫لنز‬ ‫اولين‬‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19981998‫که‬ ‫شد‬ ‫ع...
‫لنز‬‫لنز‬Focus Night & DayFocus Night & Day‫سال‬ ‫در‬ ‫توانست‬‫سال‬ ‫در‬ ‫توانست‬20012001‫تاييديه‬‫تاييديه‬FDAFDA‫ماه‬ ‫ي...
Acuvue advanceAcuvue advanceJohnson &JohnsonJohnson &Johnson‫با‬ ‫است‬ ‫جانسون‬ ‫جانسون‬ ‫کارخانه‬ ‫ساخته‬ ‫که‬ ‫جديد‬ ‫ل...
‫دارای‬ ‫لنز‬ ‫اگر‬‫دارای‬ ‫لنز‬ ‫اگر‬Dk/tDk/t‫به‬ ‫نزديک‬‫به‬ ‫نزديک‬8787‫برای‬ ‫فقط‬ ،‫برای‬ ‫فقط‬ ،‫لنزهای‬ ‫تکليف‬ ،‫ش...
‫سپتامبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬‫سپتامبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬20042004‫دومين‬ ‫ويژن‬ ‫سيبا‬ ‫شركت‬‫دومين‬ ‫ويژن‬ ‫سيبا‬ ‫شركت‬‫نام‬ ‫با‬ ‫خودرا‬...
WaterWatercontentcontentCentralCentralthicknessthicknessDKDK DK/tDK/t ‫طول‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روش‬‫طول‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روش‬‫مفيد‬ ‫...
:‫ها‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫صه‬ ‫خل‬:‫ها‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫صه‬ ‫خل‬‫سيليك‬‫سيليك‬‫و‬‫و‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ابداع‬ ‫روزه‬ ‫يك‬ ‫هيدروژلهاي‬ ...
‫ايران‬ ‫در‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫آينده‬‫ايران‬ ‫در‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫آينده‬‫را‬ ‫خود‬ ‫جاي‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهاي‬ ‫تمام‬ ‫آي...
‫انتخاب‬ ‫يك‬ ‫تحول ت‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬‫انتخاب‬ ‫يك‬ ‫تحول ت‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬‫است‬ ‫بقاء‬ ‫لزمه‬ ‫بلكه‬ ‫نيست‬‫است‬ ‫...
Soft contact lens changes through history (in persian)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soft contact lens changes through history (in persian)

978 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soft contact lens changes through history (in persian)

 1. 1. ‫نرم‬ ‫تماسي‬ ‫لنز‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬‫نرم‬ ‫تماسي‬ ‫لنز‬ ‫تحول‬ ‫سیر‬‫ميرزايي‬ ‫حسين‬‫ميرزايي‬ ‫حسين‬‫اپتومتري‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناس‬‫اپتومتري‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناس‬
 2. 2. ‫انكساري‬ ‫خطاهاي‬ ‫اصل ح‬ ‫مختلف‬ ‫راههاي‬‫انكساري‬ ‫خطاهاي‬ ‫اصل ح‬ ‫مختلف‬ ‫راههاي‬‫عينك‬‫عينك‬‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬11‫اپتيكي‬ ‫-روشهاي‬‫اپتيكي‬ ‫-روشهاي‬::22‫انكساري‬ ‫-جراحي‬‫انكساري‬ ‫-جراحي‬
 3. 3. ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقيقات‬ ‫هدف‬‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقيقات‬ ‫هدف‬: ‫گذشته‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬: ‫گذشته‬ ‫سالهاي‬ ‫در‬11‫روشهاي‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫-ايمن‬‫روشهاي‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫-ايمن‬‫لنز‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫مصرف‬‫لنز‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫مصرف‬22‫چشم‬ ‫در‬ ‫لنز‬ ‫نشدن‬ ‫-احساس‬‫چشم‬ ‫در‬ ‫لنز‬ ‫نشدن‬ ‫-احساس‬
 4. 4. ‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫ايمن‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫ترين‬ ‫ساده‬‫بهداشتي‬ ‫و‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫ايمن‬ ‫براي‬ ‫راه‬ ‫ترين‬ ‫ساده‬:‫لنز‬ ‫كردن‬:‫لنز‬ ‫كردن‬‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫لنزاست‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫كوتاه‬‫توسط‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫لنزاست‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫كردن‬ ‫تر‬ ‫كوتاه‬klaus Nilssonklaus Nilsson‫نرم‬ ‫لنز‬ ‫)مصرف‬ ‫شد‬ ‫پيشنهاد‬ ‫سوئدي‬‫نرم‬ ‫لنز‬ ‫)مصرف‬ ‫شد‬ ‫پيشنهاد‬ ‫سوئدي‬(‫ماه‬ ‫شش‬ ‫مدت‬ ‫به‬(‫ماه‬ ‫شش‬ ‫مدت‬ ‫به‬
 5. 5. ‫لنزها‬‫لنزها‬‫هايدروژل‬ ‫يا‬ ‫نرم‬ ‫ي‬‫هايدروژل‬ ‫يا‬ ‫نرم‬ ‫ي‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫برای‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولين‬ ‫برای‬19601960‫امروزه‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫اختراع‬‫امروزه‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫اختراع‬5353‫ابداع‬ ‫از‬ ‫سال‬‫ابداع‬ ‫از‬ ‫سال‬‫که‬ ‫کاری‬ .‫گذرد‬ ‫می‬ ‫آنها‬‫که‬ ‫کاری‬ .‫گذرد‬ ‫می‬ ‫آنها‬WitcherleWitcherle،،‫شيميدان‬‫شيميدان‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫بود‬ ‫اهميت‬ ‫با‬ ‫بسيار‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫چک‬ ‫اهل‬‫که‬ ‫چرا‬ ‫بود‬ ‫اهميت‬ ‫با‬ ‫بسيار‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫چک‬ ‫اهل‬‫تراش‬ ‫قابل‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ماده‬‫تراش‬ ‫قابل‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫آورده‬ ‫بدست‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫ماده‬‫بود‬‫بود‬
 6. 6. ‫يا‬ ‫تراش‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬‫يا‬ ‫تراش‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬Lathe CutLathe Cut‫بعدها‬ ‫ولي‬ ‫شدند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬‫بعدها‬ ‫ولي‬ ‫شدند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬‫توليد‬ ‫روشهای‬‫توليد‬ ‫روشهای‬‫امکانپذير‬ ‫را‬ ‫انبوه‬ ‫توليد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ابداع‬ ‫ارزانتری‬‫امکانپذير‬ ‫را‬ ‫انبوه‬ ‫توليد‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫ابداع‬ ‫ارزانتری‬‫ساخت‬‫ساخت‬‫روش‬ ‫پيدايش‬ ‫با‬ .‫روش‬ ‫پيدايش‬ ‫با‬ .Spin CastingSpin Casting‫کار‬‫کار‬‫ارزانتر‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫تر‬ ‫ساده‬‫ارزانتر‬ ‫روشهای‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫ولی‬ ‫شد‬ ‫تر‬ ‫ساده‬‫چون‬ ‫بود‬ ‫محسوس‬‫چون‬ ‫بود‬ ‫محسوس‬Spin CastingSpin Casting‫به‬ ‫نياز‬ ‫نيز‬‫به‬ ‫نياز‬ ‫نيز‬.‫دارد‬ ‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫اجرای‬.‫دارد‬ ‫انسانی‬ ‫نيروی‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫اجرای‬MouldingMoulding‫را‬ ‫بيشتری‬ ‫امکانات‬ ‫قالبگيری‬ ‫يا‬‫را‬ ‫بيشتری‬ ‫امکانات‬ ‫قالبگيری‬ ‫يا‬‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫نرم‬ ‫لنزهای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫آورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫نرم‬ ‫لنزهای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬
 7. 7. ،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫علمی‬ ‫محافل‬ ‫امروز‬ ‫داغ‬ ‫بحث‬ ‫چرا‬،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫علمی‬ ‫محافل‬ ‫امروز‬ ‫داغ‬ ‫بحث‬ ‫چرا‬‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫اکسيژن‬ ‫کمبود‬‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫اکسيژن‬ ‫کمبود‬‫شده؟‬ ‫جدی‬ ‫بحث‬ ‫اين‬ ‫زمانی‬‫شده؟‬ ‫جدی‬ ‫بحث‬ ‫اين‬ ‫زمانی‬‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19841984،،‫يك‬‫يك‬‫که‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫استراليايی‬ ‫دانشمندی‬‫که‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫استراليايی‬ ‫دانشمندی‬‫آنقدر‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫بسياری‬ ‫رسانی‬ ‫اکسيژن‬ ‫ميزان‬‫آنقدر‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫بسياری‬ ‫رسانی‬ ‫اکسيژن‬ ‫ميزان‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قرنيه‬ ‫صحيح‬ ‫متابوليسم‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫ل‬ً ‫م‬ ‫عم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پايين‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قرنيه‬ ‫صحيح‬ ‫متابوليسم‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ‫ل‬ً ‫م‬ ‫عم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پايين‬
 8. 8. :‫دارد‬ ‫اهميت‬ ‫زير‬ ‫جهات‬ ‫از‬ ‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬:‫دارد‬ ‫اهميت‬ ‫زير‬ ‫جهات‬ ‫از‬ ‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬11‫نگهداشتن‬ ‫برقرار‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫قرنيه‬ ‫تليوم‬ ‫اپی‬ ‫سلولهای‬ ‫نگهداشتن‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ (‫نگهداشتن‬ ‫برقرار‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫قرنيه‬ ‫تليوم‬ ‫اپی‬ ‫سلولهای‬ ‫نگهداشتن‬ ‫متصل‬ ‫بهم‬ (‫قرنيه‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫ميکروبها‬ ‫نفوذ‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫تليال‬ ‫اپی‬ ‫سد‬‫قرنيه‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫ميکروبها‬ ‫نفوذ‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫تليال‬ ‫اپی‬ ‫سد‬22‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫ماندن‬ ‫مقاوم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫قرنيه‬ ‫استرومای‬ (‫)قوام‬ ‫سفتی‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ (‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫ماندن‬ ‫مقاوم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫قرنيه‬ ‫استرومای‬ (‫)قوام‬ ‫سفتی‬ ‫کردن‬ ‫حفظ‬ (‫ل‬ً ‫م‬ ‫کام‬ ‫چشم‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫پلک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫حتی‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ضربات‬ ‫برابر‬‫ل‬ً ‫م‬ ‫کام‬ ‫چشم‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫پلک‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫فشار‬ ‫حتی‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ضربات‬ ‫برابر‬‫است‬ ‫ضروری‬‫است‬ ‫ضروری‬33‫اندوتليوم‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫سالم‬ ‫برای‬ ‫قرنيه‬ ‫استرومای‬ (‫)قوام‬ ‫سفتی‬ ‫حفظ‬ (‫اندوتليوم‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫سالم‬ ‫برای‬ ‫قرنيه‬ ‫استرومای‬ (‫)قوام‬ ‫سفتی‬ ‫حفظ‬ (44‫چشمی‬ ‫داخل‬ ‫مايعات‬ ‫نفوذ‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سدی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اندوتليوم‬ ‫عملکرد‬ ‫حفظ‬ (‫چشمی‬ ‫داخل‬ ‫مايعات‬ ‫نفوذ‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سدی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اندوتليوم‬ ‫عملکرد‬ ‫حفظ‬ (‫به‬‫به‬‫درون‬‫درون‬‫ل‬ً ‫م‬ ‫کام‬ ‫اندوتليوم‬ ‫سلولهای‬ ‫بايد‬ ‫عملکرد‬ ‫اين‬ ‫ماندن‬ ‫برقرار‬ ‫)برای‬ ‫قرنيه‬‫ل‬ً ‫م‬ ‫کام‬ ‫اندوتليوم‬ ‫سلولهای‬ ‫بايد‬ ‫عملکرد‬ ‫اين‬ ‫ماندن‬ ‫برقرار‬ ‫)برای‬ ‫قرنيه‬‫به‬‫به‬‫چسبيده‬ ‫يكديگر‬‫چسبيده‬ ‫يكديگر‬‫نيازمند‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انرژی‬ ‫صرف‬ ‫نيازمند‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫نيازمند‬ ‫لذا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫انرژی‬ ‫صرف‬ ‫نيازمند‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫باشند‬.(‫است‬ ‫متابوليسم‬ ‫همان‬ ‫يعنی‬ ‫انرژی‬ ‫کننده‬ ‫توليد‬ ‫فرايندهای‬.(‫است‬ ‫متابوليسم‬ ‫همان‬ ‫يعنی‬ ‫انرژی‬ ‫کننده‬ ‫توليد‬ ‫فرايندهای‬
 9. 9. DkDk‫يا‬‫يا‬Oxygen PermeabilityOxygen Permeability‫از‬ ‫عبارتست‬‫از‬ ‫عبارتست‬‫اوليه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫اکسيژن‬ ‫عبور‬ ‫ميزان‬ ‫برای‬ ‫معياری‬‫اوليه‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫اکسيژن‬ ‫عبور‬ ‫ميزان‬ ‫برای‬ ‫معياری‬‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫هيچگونه‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫لنز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫هيچگونه‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ‫لنز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬‫ندارد‬ ‫لنز‬ ‫ضخامت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫ندارد‬ ‫لنز‬ ‫ضخامت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬Dk/tDk/t‫يا‬‫يا‬Oxygen TransmissibilityOxygen Transmissibility‫از‬ ‫عبارتست‬‫از‬ ‫عبارتست‬‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫لنز‬ ‫از‬ ‫اکسيژن‬ ‫عبور‬ ‫ميزان‬ ‫برای‬ ‫معياری‬‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫لنز‬ ‫از‬ ‫اکسيژن‬ ‫عبور‬ ‫ميزان‬ ‫برای‬ ‫معياری‬‫لنز‬ ‫ضخامت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫وابستگی‬ ‫ل‬ً ‫م‬ ‫کام‬‫لنز‬ ‫ضخامت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫وابستگی‬ ‫ل‬ً ‫م‬ ‫کام‬
 10. 10. ‫ناشی‬ ‫عوارض‬‫ناشی‬ ‫عوارض‬‫هيپوكسي‬ ‫از‬‫هيپوكسي‬ ‫از‬‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫قرنيه‬‫زير‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫قرنيه‬:(‫ظهور‬ ‫ترتيب‬ ‫)به‬ ‫هستند‬:(‫ظهور‬ ‫ترتيب‬ ‫)به‬ ‫هستند‬11‫قرنيه‬ ‫تليوم‬ ‫اپی‬ ‫در‬ ‫ميکروسيستها‬ ‫پيدايش‬ (‫قرنيه‬ ‫تليوم‬ ‫اپی‬ ‫در‬ ‫ميکروسيستها‬ ‫پيدايش‬ (22‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫ريزش‬ ‫ا‬ً ‫نهايت‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫تليوم‬ ‫اپی‬ ‫سطح‬ ‫سلولهای‬ ‫بين‬ ‫پيوند‬ ‫شدن‬ ‫شل‬ (‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫ريزش‬ ‫ا‬ً ‫نهايت‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫تليوم‬ ‫اپی‬ ‫سطح‬ ‫سلولهای‬ ‫بين‬ ‫پيوند‬ ‫شدن‬ ‫شل‬ (‫تليال‬ ‫اپی‬ ‫ميکروبی‬ ‫ضد‬ ‫سد‬ ‫شکستن‬ ‫و‬ ‫آنها‬‫تليال‬ ‫اپی‬ ‫ميکروبی‬ ‫ضد‬ ‫سد‬ ‫شکستن‬ ‫و‬ ‫آنها‬33‫استروما‬ ‫خوردن‬ ‫چين‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫استرومای‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫تدريجی‬ ‫شدن‬ ‫نرم‬ (‫استروما‬ ‫خوردن‬ ‫چين‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫استرومای‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫و‬ ‫تدريجی‬ ‫شدن‬ ‫نرم‬ (44‫قرنيه‬ ‫اندوتليوم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫بسيار‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫استروما‬ ‫خوردن‬ ‫چين‬ (‫قرنيه‬ ‫اندوتليوم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫بسيار‬ ‫موضوع‬ ‫که‬ ‫استروما‬ ‫خوردن‬ ‫چين‬ (‫کند‬ ‫می‬ ‫تکيه‬ ‫استروما‬ ‫به‬ ‫ا‬ً ‫مستقيم‬‫کند‬ ‫می‬ ‫تکيه‬ ‫استروما‬ ‫به‬ ‫ا‬ً ‫مستقيم‬55‫پيدايش‬ (‫پيدايش‬ (blebbleb‫قرنيه‬ ‫اندوتليوم‬ ‫در‬‫قرنيه‬ ‫اندوتليوم‬ ‫در‬66‫اندوتليوم‬ ‫خوردن‬ ‫چين‬ (‫اندوتليوم‬ ‫خوردن‬ ‫چين‬ (77‫اندوتليوم‬ ‫سلولهای‬ ‫بين‬ ‫پيوند‬ ‫شدن‬ ‫سست‬ (‫اندوتليوم‬ ‫سلولهای‬ ‫بين‬ ‫پيوند‬ ‫شدن‬ ‫سست‬ (88‫حالت‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫اندوتليوم‬ ‫سلولهای‬ ‫ريزش‬ (‫حالت‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫اندوتليوم‬ ‫سلولهای‬ ‫ريزش‬ (PolymegethismPolymegethism99‫حالت‬ ‫بروز‬ (‫حالت‬ ‫بروز‬ (Exhaustion syndromeExhaustion syndrome‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫شدن‬ ‫کدر‬ ‫و‬‫مدت‬ ‫دراز‬ ‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫شدن‬ ‫کدر‬ ‫و‬
 11. 11. ‫نود‬ ‫و‬ ‫هشتاد‬ ‫دهه‬ ‫محققين‬ ‫جدی‬ ‫بسيار‬ ‫توصيه‬‫نود‬ ‫و‬ ‫هشتاد‬ ‫دهه‬ ‫محققين‬ ‫جدی‬ ‫بسيار‬ ‫توصيه‬:‫ميلدی‬:‫ميلدی‬‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫"فقط‬‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫"فقط‬EWEW‫بصورت‬ ‫ولی‬ ‫کنيد‬ ‫استفاده‬‫بصورت‬ ‫ولی‬ ‫کنيد‬ ‫استفاده‬DWDW""
 12. 12. ‫بغير‬‫بغير‬‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ديگری‬ ‫مشکل‬ ،‫قرنيه‬ ‫هايپوکسی‬ ‫از‬‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ديگری‬ ‫مشکل‬ ،‫قرنيه‬ ‫هايپوکسی‬ ‫از‬‫است‬ ‫بررسی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫سالهاست‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫است‬ ‫بررسی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫سالهاست‬ ‫که‬ ‫دارد‬‫پروتئينها‬ ‫ا‬ً ‫خصوص‬ ‫نرم‬ ‫لنرهای‬ ‫روی‬ ‫رسوبات‬‫پروتئينها‬ ‫ا‬ً ‫خصوص‬ ‫نرم‬ ‫لنرهای‬ ‫روی‬ ‫رسوبات‬
 13. 13. .‫ندارند‬ ‫زيادی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نيازی‬ ‫لنز‬ ‫به‬ ‫چسبيدن‬ ‫برای‬ ،‫رسوبات‬.‫ندارند‬ ‫زيادی‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫نيازی‬ ‫لنز‬ ‫به‬ ‫چسبيدن‬ ‫برای‬ ،‫رسوبات‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫اول‬ ‫دقيقه‬ ‫يک‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫رسوبات‬ ‫اين‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫اول‬ ‫دقيقه‬ ‫يک‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫رسوبات‬ ‫اين‬‫شامل‬ ‫ا‬ً ‫عمدت‬‫شامل‬ ‫ا‬ً ‫عمدت‬lactoferrinlactoferrin lysozimelysozime،،‫و‬‫و‬lipocalinlipocalin.(‫ال‬ ‫)سه‬ ‫است‬.(‫ال‬ ‫)سه‬ ‫است‬‫پروتئينی‬ ‫انواع‬‫پروتئينی‬ ‫انواع‬Ig MIg M ،،Ig EIg E‫و‬ ،‫و‬ ،Ig GIg G.‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نيز‬.‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫نيز‬‫و‬ ‫عفونتها‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫رسوبات‬ ‫اين‬‫و‬ ‫عفونتها‬ ‫اصلی‬ ‫عامل‬ ‫رسوبات‬ ‫اين‬Giant PapillaryGiant PapillaryConjunctivitisConjunctivitis.‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تشخيص‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تشخيص‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫محلولها‬ ‫از‬ ‫هيچکدام‬ ‫با‬ ‫رسوبات‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫هيچکدام‬‫حتی‬ ‫و‬ ‫محلولها‬ ‫از‬ ‫هيچکدام‬ ‫با‬ ‫رسوبات‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫هيچکدام‬‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫پاک‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫آنزيمی‬ ‫جرمگيرهای‬‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫پاک‬ ‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫آنزيمی‬ ‫جرمگيرهای‬
 14. 14. ‫لنز‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫کسانيکه‬ ‫مشکل‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬‫لنز‬ ‫مصرف‬ ‫از‬ ‫کسانيکه‬ ‫مشکل‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬‫عبار‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منصرف‬‫عبار‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫منصرف‬‫تست‬‫تست‬:‫از‬:‫از‬11) ‫چشم‬ ‫در‬ ‫لنز‬ ‫بودن‬ ‫ناراحت‬ () ‫چشم‬ ‫در‬ ‫لنز‬ ‫بودن‬ ‫ناراحت‬ (2525(%(%22) ‫لنز‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روشهای‬ ‫نبودن‬ ‫راحت‬ () ‫لنز‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روشهای‬ ‫نبودن‬ ‫راحت‬ (2020(%(%33)‫چشم‬ ‫در‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ()‫چشم‬ ‫در‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ (1616(%(%44) ‫چشم‬ ‫شدن‬ ‫قرمز‬ () ‫چشم‬ ‫شدن‬ ‫قرمز‬ (1010(%(%
 15. 15. ‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬: ‫شود‬ ‫مي‬: ‫شود‬ ‫مي‬11‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫)حتی‬ ‫آب‬ ‫کم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫)حتی‬ ‫آب‬ ‫کم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ (‫فعال‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫تنفس‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫اختلل‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ،(‫روزانه‬‫فعال‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫تنفس‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫اختلل‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ،(‫روزانه‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قرنيه‬ ‫اسيدوز‬ ‫ا‬ً ‫نهايت‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫متابوليسم‬ ‫شدن‬‫شود‬ ‫می‬ ‫قرنيه‬ ‫اسيدوز‬ ‫ا‬ً ‫نهايت‬ ‫و‬ ‫هوازی‬ ‫بی‬ ‫متابوليسم‬ ‫شدن‬22‫لنزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫تدريجی‬ ‫تبخير‬ (‫لنزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫آب‬ ‫تدريجی‬ ‫تبخير‬ (‫کمبود‬ ‫حال‬ ‫عين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ‫باعث‬ ‫کهنه‬‫کمبود‬ ‫حال‬ ‫عين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ‫باعث‬ ‫کهنه‬‫تا‬ ‫لنزها‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫تبخير‬ ‫اين‬ ‫)ميزان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اکسيژن‬‫تا‬ ‫لنزها‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫تبخير‬ ‫اين‬ ‫)ميزان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اکسيژن‬5.85.8‫لنز‬ ‫ساختمانی‬ ‫متعدد‬ ‫پارامترهای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ %‫لنز‬ ‫ساختمانی‬ ‫متعدد‬ ‫پارامترهای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ماه‬ ‫در‬ %.(‫دارد‬ ‫بستگی‬.(‫دارد‬ ‫بستگی‬
 16. 16. ‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬(‫:)ادامه‬ ‫شود‬ ‫مي‬(‫:)ادامه‬ ‫شود‬ ‫مي‬33‫روی‬ ‫پروتئينی‬ ‫رسوبات‬ ،‫لنز‬ ‫مصرف‬ ‫اول‬ ‫دقيقه‬ ‫ازهمان‬ (‫روی‬ ‫پروتئينی‬ ‫رسوبات‬ ،‫لنز‬ ‫مصرف‬ ‫اول‬ ‫دقيقه‬ ‫ازهمان‬ (‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫هيچکدام‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫لنز‬‫موجود‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫هيچکدام‬ ‫و‬ ‫گيرند‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫لنز‬.‫نيستند‬ ‫رسوبها‬ ‫اين‬ ‫کامل‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫لنز‬ ‫شستشوی‬.‫نيستند‬ ‫رسوبها‬ ‫اين‬ ‫کامل‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫لنز‬ ‫شستشوی‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فاسد‬ ‫يکماه‬ ‫ظرف‬ ‫لنز‬ ‫روی‬ ‫باقيمانده‬ ‫رسوبهای‬‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫فاسد‬ ‫يکماه‬ ‫ظرف‬ ‫لنز‬ ‫روی‬ ‫باقيمانده‬ ‫رسوبهای‬‫باعث‬ ‫پيشرفته‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫در‬ ‫ايمنی‬ ‫واکنشهای‬ ‫باعث‬‫باعث‬ ‫پيشرفته‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫قرنيه‬ ‫در‬ ‫ايمنی‬ ‫واکنشهای‬ ‫باعث‬Giant Papillary ConjunctivitisGiant Papillary Conjunctivitis‫همين‬ .‫شوند‬ ‫می‬‫همين‬ .‫شوند‬ ‫می‬‫هستند‬ ‫چشم‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ‫عامل‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬ ‫رسوبها‬‫هستند‬ ‫چشم‬ ‫خشکی‬ ‫احساس‬ ‫عامل‬ ‫ترين‬ ‫عمده‬ ‫رسوبها‬
 17. 17. ‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬‫لنز‬ ‫گذاشتن‬ ‫كنار‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫مشكلتي‬ ‫بروز‬ ‫علل‬(‫)ادامه‬ ‫شود‬ ‫مي‬(‫)ادامه‬ ‫شود‬ ‫مي‬44‫آلوده‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫رسوب‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫کهنه‬ ‫لنزهای‬ ‫سطح‬ (‫آلوده‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫رسوب‬ ‫بر‬ ‫علوه‬ ‫کهنه‬ ‫لنزهای‬ ‫سطح‬ (‫پيدا‬ ‫شدت‬ ‫آن‬ ‫حاصل‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نيز‬ ‫فيزيکی‬ ‫اختلالت‬ ،‫بودن‬‫پيدا‬ ‫شدت‬ ‫آن‬ ‫حاصل‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نيز‬ ‫فيزيکی‬ ‫اختلالت‬ ،‫بودن‬‫ساکن‬ ‫ميکروبهای‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫لنز‬ ‫به‬ ‫رسوبات‬ ‫چسبندگی‬ ‫کردن‬‫ساکن‬ ‫ميکروبهای‬ ‫تجمع‬ ‫و‬ ‫لنز‬ ‫به‬ ‫رسوبات‬ ‫چسبندگی‬ ‫کردن‬‫است‬ ‫رسوبات‬ ‫در‬‫است‬ ‫رسوبات‬ ‫در‬
 18. 18. :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫فقط‬ ‫بنابراين‬:‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫فقط‬ ‫بنابراين‬11:‫سنتی‬ ‫آب‬ ‫کم‬ ‫لنزهای‬ ‫کردن‬ ‫تجويز‬ (:‫سنتی‬ ‫آب‬ ‫کم‬ ‫لنزهای‬ ‫کردن‬ ‫تجويز‬ (.‫هستند‬ ‫بادوام‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬ :‫روش‬ ‫اين‬ ‫مزايای‬.‫هستند‬ ‫بادوام‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬ :‫روش‬ ‫اين‬ ‫مزايای‬:‫روش‬ ‫اين‬ ‫معايب‬:‫روش‬ ‫اين‬ ‫معايب‬‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫قرنيه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫اکسيژن‬ ‫رسيدن‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫قرنيه‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫مورد‬ ‫اکسيژن‬ ‫رسيدن‬ ‫از‬ ‫مانع‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫مختل‬ ‫را‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫مختل‬ ‫را‬2‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫پرآب‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫کردن‬ ‫تجويز‬ (DW‫است‬ ‫آب‬ ‫کم‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫لنزها‬ ‫اين‬ ‫مفيد‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ :‫روش‬ ‫اين‬ ‫معايب‬:‫روش‬ ‫اين‬ ‫مزايای‬‫شرايط‬ ‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫متابوليسم‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بيشتری‬ ‫اکسيژن‬‫گيرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫مطلوبتری‬
 19. 19. ‫سالهاي‬‫سالهاي‬19941994--19841984‫لنزهاي‬ ‫انقراض‬ ‫دهه‬‫لنزهاي‬ ‫انقراض‬ ‫دهه‬‫سالنه‬ ‫مصرف‬‫سالنه‬ ‫مصرف‬‫سالهاي‬ ‫در‬‫سالهاي‬ ‫در‬20042004--19941994‫پر‬ ‫هيروژل‬ ‫لنزهاي‬‫پر‬ ‫هيروژل‬ ‫لنزهاي‬‫شد‬ ‫آب‬ ‫كم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهاي‬ ‫جايگزين‬ ‫آب‬‫شد‬ ‫آب‬ ‫كم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهاي‬ ‫جايگزين‬ ‫آب‬
 20. 20. ‫قرنيه‬ ‫طبيعي‬ ‫تنفس‬ ‫براي‬ ‫اكسيژن‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫پس‬‫قرنيه‬ ‫طبيعي‬ ‫تنفس‬ ‫براي‬ ‫اكسيژن‬ ‫ميزان‬ ‫چه‬ ‫پس‬‫؟‬ ‫است‬ ‫لمزم‬‫؟‬ ‫است‬ ‫لمزم‬
 21. 21. ‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫بر‬‫نظر‬ ‫طبق‬ ‫بر‬BonannoBonanno‫بركلي‬ ‫دانشگاه‬ ‫امز‬‫بركلي‬ ‫دانشگاه‬ ‫امز‬‫و‬‫و‬HarvittHarvitt)‫اينديانا‬ ‫دانشگاه‬ ‫امز‬)‫اينديانا‬ ‫دانشگاه‬ ‫امز‬19981998((::‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫ماندن‬ ‫سالم‬ ‫برای‬ ،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫ماندن‬ ‫سالم‬ ‫برای‬ ،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬،‫چشم‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫شرايط‬،‫چشم‬ ‫بودن‬ ‫باز‬ ‫شرايط‬Dk/tDk/t‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نبايد‬‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نبايد‬2424!!!‫باشد‬!!!‫باشد‬‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫ماندن‬ ‫سالم‬ ‫برای‬ ،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬‫در‬ ‫قرنيه‬ ‫ماندن‬ ‫سالم‬ ‫برای‬ ،‫لنز‬ ‫کنتاکت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬،‫چشم‬ ‫بودن‬ ‫بسته‬ ‫شرايط‬،‫چشم‬ ‫بودن‬ ‫بسته‬ ‫شرايط‬Dk/tDk/t‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نبايد‬‫از‬ ‫کمتر‬ ‫نبايد‬125125!!!‫باشد‬!!!‫باشد‬
 22. 22. :‫ايران‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬:‫ايران‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬
 23. 23. WaterWatercontentcontentCentralCentralthicknessthicknessDKDK DK/tDK/t ReplacementReplacementCibasoftCibasoftStandard(stdStandard(std((38%38% 0.10.1 8.98.9 8.98.9 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬CibasoftCibasoftvisitint(visvisitint(vis((38%38% 0.070.07 8.98.9 12.712.7 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬Zero6Zero6 38.6%38.6% 0.060.06 10.010.0 16.616.6 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬OptimaOptima 3838 38.6%38.6% 0.060.06 8.58.5 14.114.1 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬zero4zero4 38.6%38.6% 0.040.04 10.010.0 25.025.0 ‫شده‬ ‫حذف‬‫شده‬ ‫حذف‬OptimaOptima fwfw 38.6%38.6% 0.0350.035 8.58.5 24.324.3 ‫ماهه‬ ‫سه‬‫ماهه‬ ‫سه‬MaximaMaxima3838 38%38% 0.040.04 9.09.0 22.522.5 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬
 24. 24. WaterWatercontentcontentCentralCentralthicknessthicknessDKDK DK/tDK/t ReplacemenReplacementtDurasoftDurasoftD3LTD3LT55%55% 0.050.05 16.016.0 32.032.0 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬MaximaMaxima555555%55% 0.050.05 1414 26.026.0 ??OmniflexOmniflex 70%70% 0.120.12 32.032.0 27.027.0 ‫ماهه‬ ‫شش‬‫ماهه‬ ‫شش‬ProclearProclearcompatiblecompatible62%62% 0.0650.065 27.027.0 41.5041.50 ‫ماهه‬ ‫يك‬‫ماهه‬ ‫يك‬DailiesDailies 69%69% 0.100.10 26.026.0 26.026.0 ‫رومزه‬ ‫يك‬‫رومزه‬ ‫يك‬PrecisioPrecision UVn UV74%74% 0.140.14 39.039.0 28.028.0 ‫ماهه‬ ‫سه‬‫ماهه‬ ‫سه‬
 25. 25. ‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19981998‫در‬ ‫ويلز‬ ‫ساوت‬ ‫نيو‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫در‬ ‫ويلز‬ ‫ساوت‬ ‫نيو‬ ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫كه‬ ‫تيمي‬ ‫توسط‬ ‫استراليا‬ ‫سيدني‬‫كه‬ ‫تيمي‬ ‫توسط‬ ‫استراليا‬ ‫سيدني‬Brien HoldenBrien Holden‫براي‬ ‫ديگري‬ ‫ماده‬ ‫داشت‬ ‫برعهده‬ ‫آنرا‬ ‫رياست‬‫براي‬ ‫ديگري‬ ‫ماده‬ ‫داشت‬ ‫برعهده‬ ‫آنرا‬ ‫رياست‬‫امز‬ ‫تركيبي‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫اختراع‬ ‫نرم‬ ‫تماسي‬ ‫لنز‬ ‫ساخت‬‫امز‬ ‫تركيبي‬ ‫كه‬ ‫شد‬ ‫اختراع‬ ‫نرم‬ ‫تماسي‬ ‫لنز‬ ‫ساخت‬‫بود‬ ‫سيليكون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫كم‬ ‫هيدروژل‬‫بود‬ ‫سيليكون‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫كم‬ ‫هيدروژل‬‫نرم‬ ‫لنزهاي‬ ‫مطلوب‬ ‫صفات‬ ‫تمام‬ ‫داراي‬ ‫ماده‬ ‫اين‬‫نرم‬ ‫لنزهاي‬ ‫مطلوب‬ ‫صفات‬ ‫تمام‬ ‫داراي‬ ‫ماده‬ ‫اين‬‫ناچيز‬ ‫آن‬ ‫سطحي‬ ‫تبخير‬ ‫كه‬ ‫تفاوت‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫است‬‫ناچيز‬ ‫آن‬ ‫سطحي‬ ‫تبخير‬ ‫كه‬ ‫تفاوت‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫است‬‫پذيري‬ ‫رسوب‬ ‫و‬ ‫بالست‬ ‫آن‬ ‫رساني‬ ‫اكسيژن‬‫پذيري‬ ‫رسوب‬ ‫و‬ ‫بالست‬ ‫آن‬ ‫رساني‬ ‫اكسيژن‬‫دارد‬ ‫كمي‬‫دارد‬ ‫كمي‬
 26. 26. ‫جهان‬ ‫هايدروژل‬ ‫سيليکون‬ ‫لنز‬ ‫اولين‬‫جهان‬ ‫هايدروژل‬ ‫سيليکون‬ ‫لنز‬ ‫اولين‬‫سال‬ ‫در‬‫سال‬ ‫در‬19981998‫که‬ ‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫سيباويژن‬ ‫توسط‬‫که‬ ‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ‫سيباويژن‬ ‫توسط‬‫بالترين‬ ‫هنومز‬‫بالترين‬ ‫هنومز‬Dk/tDk/t.‫دارد‬ ‫نرم‬ ‫لنزهای‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫را‬.‫دارد‬ ‫نرم‬ ‫لنزهای‬ ‫بين‬ ‫در‬ ‫را‬Dk/tDk/t‫با‬ ‫برابر‬ ‫لنز‬ ‫اين‬‫با‬ ‫برابر‬ ‫لنز‬ ‫اين‬175175‫هم‬ ‫طرفی‬ ‫امز‬ ‫و‬ ‫است‬‫هم‬ ‫طرفی‬ ‫امز‬ ‫و‬ ‫است‬‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پلسمايی‬ ‫روکش‬ ‫ليه‬ ‫يک‬ ‫دارای‬‫هم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پلسمايی‬ ‫روکش‬ ‫ليه‬ ‫يک‬ ‫دارای‬‫رسوبات‬ ‫چسبندگی‬ ‫امز‬ ‫مانع‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هيدروفيل‬‫رسوبات‬ ‫چسبندگی‬ ‫امز‬ ‫مانع‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫هيدروفيل‬‫شود‬ ‫می‬ ‫لنز‬ ‫به‬‫شود‬ ‫می‬ ‫لنز‬ ‫به‬
 27. 27. ‫لنز‬‫لنز‬Focus Night & DayFocus Night & Day‫سال‬ ‫در‬ ‫توانست‬‫سال‬ ‫در‬ ‫توانست‬20012001‫تاييديه‬‫تاييديه‬FDAFDA‫ماه‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫را‬‫ماه‬ ‫يك‬ ‫براي‬ ‫را‬‫نمايد‬ ‫كسب‬ ‫مداوم‬ ‫استفاده‬‫نمايد‬ ‫كسب‬ ‫مداوم‬ ‫استفاده‬
 28. 28. Acuvue advanceAcuvue advanceJohnson &JohnsonJohnson &Johnson‫با‬ ‫است‬ ‫جانسون‬ ‫جانسون‬ ‫کارخانه‬ ‫ساخته‬ ‫که‬ ‫جديد‬ ‫لنز‬ ‫اين‬‫با‬ ‫است‬ ‫جانسون‬ ‫جانسون‬ ‫کارخانه‬ ‫ساخته‬ ‫که‬ ‫جديد‬ ‫لنز‬ ‫اين‬Dk/tDk/t‫ب‬ ‫برابر‬‫ب‬ ‫برابر‬‫ا‬‫ا‬87/87/55‫مصرف‬ ‫برای‬ ،‫مصرف‬ ‫برای‬ ،‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫دو‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫هفته‬ ‫دو‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫تاييد‬ ‫روزانه‬ ‫لنز‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫تاييد‬ ‫روزانه‬ ‫لنز‬
 29. 29. ‫دارای‬ ‫لنز‬ ‫اگر‬‫دارای‬ ‫لنز‬ ‫اگر‬Dk/tDk/t‫به‬ ‫نزديک‬‫به‬ ‫نزديک‬8787‫برای‬ ‫فقط‬ ،‫برای‬ ‫فقط‬ ،‫لنزهای‬ ‫تکليف‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫توصيه‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬‫لنزهای‬ ‫تکليف‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫توصيه‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬‫دارای‬‫دارای‬3838‫که‬ ‫آب‬ %‫که‬ ‫آب‬ %Dk/tDk/t‫عدد‬ ‫هشتم‬ ‫يک‬ ‫آنها‬‫عدد‬ ‫هشتم‬ ‫يک‬ ‫آنها‬‫چيست؟‬ ،‫است‬ ‫مذکور‬‫چيست؟‬ ،‫است‬ ‫مذکور‬،‫عادی‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ،‫آب‬ ‫کم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫اينکه‬ ‫توضيح‬،‫عادی‬ ‫ضخامت‬ ‫در‬ ،‫آب‬ ‫کم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫اينکه‬ ‫توضيح‬Dk/tDk/t‫دارند‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫سوم‬ ‫يک‬‫دارند‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫سوم‬ ‫يک‬‫بنابراين‬ ‫پس‬‫بنابراين‬ ‫پس‬‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫آب‬ ‫کم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهای‬‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ،‫آب‬ ‫کم‬ ‫هيدروژل‬ ‫لنزهای‬‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫توصيه‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫توصيه‬ ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫روزی‬ ‫شبانه‬‫سيليکون‬ ‫لنزهای‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫پرآب‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫سيليکون‬ ‫لنزهای‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫پرآب‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫ضروری‬ ‫ال‬ً ‫ض‬ ‫کام‬ ، ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫هايدروژل‬‫ضروری‬ ‫ال‬ً ‫ض‬ ‫کام‬ ، ‫روزانه‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫حتی‬ ‫هايدروژل‬‫است‬‫است‬
 30. 30. ‫سپتامبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬‫سپتامبر‬ ‫ماه‬ ‫در‬20042004‫دومين‬ ‫ويژن‬ ‫سيبا‬ ‫شركت‬‫دومين‬ ‫ويژن‬ ‫سيبا‬ ‫شركت‬‫نام‬ ‫با‬ ‫خودرا‬ ‫هيدروژل‬ ‫سيليكون‬ ‫لنز‬‫نام‬ ‫با‬ ‫خودرا‬ ‫هيدروژل‬ ‫سيليكون‬ ‫لنز‬O2 OptixO2 Optix‫نمود‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬‫نمود‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬‫با‬ ‫برابر‬ ‫داراي‬ ‫لنز‬ ‫اين‬‫با‬ ‫برابر‬ ‫داراي‬ ‫لنز‬ ‫اين‬138138‫رسوب‬ ‫ضد‬ ‫پالسمايي‬ ‫وروكش‬‫رسوب‬ ‫ضد‬ ‫پالسمايي‬ ‫وروكش‬‫بود‬ ‫قبلي‬ ‫محصول ت‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫قيمتي‬ ‫و‬‫بود‬ ‫قبلي‬ ‫محصول ت‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫قيمتي‬ ‫و‬
 31. 31. WaterWatercontentcontentCentralCentralthicknessthicknessDKDK DK/tDK/t ‫طول‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روش‬‫طول‬ ‫و‬ ‫مصرف‬ ‫روش‬‫مفيد‬ ‫عمر‬‫مفيد‬ ‫عمر‬Focus night andFocus night anddaydayCiba vision 1998Ciba vision 199824%24% 0.080.08 140140 175175 ‫ماهه‬ ‫يك‬‫ماهه‬ ‫يك‬‫روزي‬ ‫شبانه‬‫روزي‬ ‫شبانه‬Pure VisionPure VisionBauschBausch&Lomb1998&Lomb199836%36% 0.090.09 9999 110110 ‫ماهه‬ ‫يك‬‫ماهه‬ ‫يك‬‫روزي‬ ‫شبانه‬‫روزي‬ ‫شبانه‬Acuvue advanceAcuvue advanceJohnson &JohnsonJohnson &Johnson43%43% 0.070.07 6060 8686 ‫اي‬ ‫هفته‬ ‫دو‬‫اي‬ ‫هفته‬ ‫دو‬‫روزانه‬‫روزانه‬O2 OptixO2 OptixCiba vision 2004Ciba vision 200433%33% 0.080.08 110110 138138 ‫ماهه‬ ‫يك‬‫ماهه‬ ‫يك‬‫روزي‬ ‫شبانه‬‫روزي‬ ‫شبانه‬‫هيدروژل‬ ‫سيليكون‬ ‫لنزهاي‬‫هيدروژل‬ ‫سيليكون‬ ‫لنزهاي‬
 32. 32. :‫ها‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫صه‬ ‫خل‬:‫ها‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫صه‬ ‫خل‬‫سيليك‬‫سيليك‬‫و‬‫و‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ابداع‬ ‫روزه‬ ‫يك‬ ‫هيدروژلهاي‬ ‫ن‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ابداع‬ ‫روزه‬ ‫يك‬ ‫هيدروژلهاي‬ ‫ن‬‫سيليك‬ ‫و‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫پي‬ ‫آرجي‬ ‫با‬ (‫)هيبريدي‬ ‫تركيبي‬ ‫لنزهاي‬‫سيليك‬ ‫و‬ ‫مركز‬ ‫در‬ ‫پي‬ ‫آرجي‬ ‫با‬ (‫)هيبريدي‬ ‫تركيبي‬ ‫لنزهاي‬‫و‬‫و‬‫در‬ ‫هيدروژل‬ ‫ن‬‫در‬ ‫هيدروژل‬ ‫ن‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬ ‫محيطي‬ ‫قسمتهاي‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬ ‫محيطي‬ ‫قسمتهاي‬‫سيليك‬ ‫لنزهاي‬‫سيليك‬ ‫لنزهاي‬‫و‬‫و‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬ ‫رنگي‬ ‫هيدروژل‬ ‫ن‬‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ساخته‬ ‫رنگي‬ ‫هيدروژل‬ ‫ن‬‫از‬ ‫كمتر‬ ‫به‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫تعويض‬ ‫لنزهاي‬ ‫تجويز‬‫از‬ ‫كمتر‬ ‫به‬ ‫ريزي‬ ‫برنامه‬ ‫بدون‬ ‫تعويض‬ ‫لنزهاي‬ ‫تجويز‬1010‫تمامي‬ ‫درصد‬‫تمامي‬ ‫درصد‬‫رسد‬ ‫مي‬ ‫دنيا‬ ‫نرم‬ ‫لنزهاي‬‫رسد‬ ‫مي‬ ‫دنيا‬ ‫نرم‬ ‫لنزهاي‬‫احتمال‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫روزي‬ ‫شبانه‬ ‫لنزهاي‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫باكتري‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬‫احتمال‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫روزي‬ ‫شبانه‬ ‫لنزهاي‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫باكتري‬ ‫ضد‬ ‫مواد‬‫شود‬ ‫كمتر‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫عفونت‬‫شود‬ ‫كمتر‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫عفونت‬‫سال‬ ‫پايان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫فوكال‬ ‫مولتي‬ ‫هيدروژل‬ ‫سيليكن‬ ‫لنز‬ ‫تنها‬ ‫لومب‬ ‫اند‬ ‫باش‬‫سال‬ ‫پايان‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫فوكال‬ ‫مولتي‬ ‫هيدروژل‬ ‫سيليكن‬ ‫لنز‬ ‫تنها‬ ‫لومب‬ ‫اند‬ ‫باش‬20062006‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫اختيار‬ ‫در‬‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫اختيار‬ ‫در‬‫اتمام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫هيدروژل‬ ‫سيليكن‬ ‫ششمين‬ ‫ويژن‬ ‫كوپر‬‫اتمام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫هيدروژل‬ ‫سيليكن‬ ‫ششمين‬ ‫ويژن‬ ‫كوپر‬20062006‫خواهد‬ ‫بازار‬ ‫به‬‫خواهد‬ ‫بازار‬ ‫به‬) ‫داد‬) ‫داد‬comfilcon A, Biofinitycomfilcon A, Biofinity((
 33. 33. ‫ايران‬ ‫در‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫آينده‬‫ايران‬ ‫در‬ ‫تماسي‬ ‫لنزهاي‬ ‫آينده‬‫را‬ ‫خود‬ ‫جاي‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهاي‬ ‫تمام‬ ‫آينده‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫طي‬‫را‬ ‫خود‬ ‫جاي‬ ‫هايدروژل‬ ‫لنزهاي‬ ‫تمام‬ ‫آينده‬ ‫سال‬ ‫ده‬ ‫تا‬ ‫پنج‬ ‫طي‬‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫لنزهاي‬ ‫دادابتدا‬ ‫خواهند‬ ‫هايدروژل‬ ‫سيليكون‬ ‫به‬‫ماهه‬ ‫سه‬ ‫لنزهاي‬ ‫دادابتدا‬ ‫خواهند‬ ‫هايدروژل‬ ‫سيليكون‬ ‫به‬‫قرار‬ ‫مردم‬ ‫اقبال‬ ‫مورد‬ ‫ماهه‬ ‫يك‬ ‫لنزهاي‬ ‫سپس‬ ‫و‬ (‫)فصلي‬‫قرار‬ ‫مردم‬ ‫اقبال‬ ‫مورد‬ ‫ماهه‬ ‫يك‬ ‫لنزهاي‬ ‫سپس‬ ‫و‬ (‫)فصلي‬‫گرفت‬ ‫خواهتد‬‫گرفت‬ ‫خواهتد‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫آشنا‬ ‫روزه‬ ‫يك‬ ‫لنزهاي‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫كمي‬ ‫عده‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫آشنا‬ ‫روزه‬ ‫يك‬ ‫لنزهاي‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫كمي‬ ‫عده‬
 34. 34. ‫انتخاب‬ ‫يك‬ ‫تحول ت‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬‫انتخاب‬ ‫يك‬ ‫تحول ت‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬‫است‬ ‫بقاء‬ ‫لزمه‬ ‫بلكه‬ ‫نيست‬‫است‬ ‫بقاء‬ ‫لزمه‬ ‫بلكه‬ ‫نيست‬‫شده‬ ‫فراوانی‬ ‫استفاده‬ ‫صفوتی‬ ‫آيدين‬ ‫دکتر‬ ‫های‬ ‫نوشته‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫نمايم‬ ‫تشکر‬ ‫ايشان‬ ‫از‬ ‫دانم‬ ‫می‬ ‫لزم‬ ‫خود‬ ‫بر‬ ‫است‬

×