Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft Power Point Emerce E Hrm Presentatie

summary of important trends impacting our life and work. The end of the hierarchical organistion

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft Power Point Emerce E Hrm Presentatie

 1. 1. ABN AMRO Sector Advisory Han MestersDe illusie van de ‘War for Talent’ 15 maart 2012 1
 2. 2. Inhoudsopgave1 Trends2 Macro update3 Human Capital nu4 Wat willen professionals5 Change6 Conclusies 2
 3. 3. 1. Trends 3
 4. 4. 2012 en verder: never a dull moment• Crisis• Demografie• Governance• Generatie Z• Geo-politiekeVerschuivingen• Cultuur 4
 5. 5. Crisis: Soon coming to a place near you? 5
 6. 6. Demografie: ‘War for Talent’?• Scenario 1: onveranderde arbeids-participatie: de werkzame beroeps-bevolking krimpt met 8,4% in 2040 ten 1%opzichte van de omvang van deNederlandse beroepsbevolking in 2010 0,3%om vervolgens weer iets te groeien in 0% 0,0% 2010 2020 2030 2040 20502050. De sterkste krimp is in de periodetussen 2020 en 2030 -1%• Scenario 2: voortgaande groei van -1,6% -2%arbeidsparticipatie onder 50+. Er is -2,2%sprake van een beperkte krimp van de -2,7% -2,7%werkzame beroepsbevolking, tot een -3%maximum van 6,4% in 2040. Ook hier issprake van een duidelijk sterkere krimp in -4% -4,2%de periode tussen 2020 – 30 -4,7% -4,8%• Scenario 3: Voortgaande groei van -5%arbeidsparticipatie van 50-plussers eneen ophoging van de pensioenleeftijd -6%naar 67 jaar: er is een zeer beperkte -6,4% -6,7%krimp van de werkzame beroepsbevol- -7%king tot 4,2% in 2040, waarbij in eerste -7,4%instantie de beroepsbevolking zelfs Scenario 1 -8%toeneemt in 2020. Onder dit scena rio is Scenario 2 -8,4%de krimp in de periode 2020 – 2030 nau- Scenario 3welijks sterker dan in de periode 2030 – -9%40 6
 7. 7. Governance: Van instituten naar gemeenschappen 20th Century 21st 21st Century The Institutions Community Sh i ft Control Global Marketplace 7
 8. 8. Futuroloog Watts Wacker over de US economy “The GDP of this country increased by 50 percent at the same time that the net tonnage of the economy decreased by 50 percent. In other words, we are increasingly making intellectual property, not goods. And so we are embarking upon new forms of value formation and wealth creation that were heretofore inaccessible and unavailable.” - Watts Wacker, Best Selling Author and Futurist In the 1970s, for every $5 of US economic growth $ 4 came from labour force growth $1 from improved productivity In the 2010s, the reverse will be true 8
 9. 9. Generatie Z/Einstein: Maslov 2.0 ? Van geld verdienen naar een Talenten inzetten ten dienste zinvol leven van anderen Het Gucci-kapitalisme heeft afgedaan en maakt plaats voor het zogenaamde coop- Zelf- kapitalisme, waar samenwerking ontplooiing voor het collectieve belang, de Behoefte aan leidraad is waardering & erkenning Behoefte aan sociaal contact Behoefte aan veiligheid en zekerheid Lichamelijke behoeften 9
 10. 10. 0 20 40 60 80 100 100 20 40 60 80 0 VS VS Canada Canada Duitsland Duitsland Masculiniteit Machtsafstand Japan Japan landen waar wij mee te maken hebben Frankrijk Frankrijk Nederland Nederland Hong Kong Hong Kong Indonesië Indonesië West Afrika West Afrika Rusland Rusland China China Cultuur: De Nederlandse cultuur wijkt af van die van de meeste10
 11. 11. Het belang van vertrouwen 11
 12. 12. 2. Macro update 12
 13. 13. Voor de hele zakelijke dienstverlening geldt:1. Bruto marge onder druk2. Op zoek naar onderscheidend vermogen3. Duidelijk maken toegevoegde waarde propositie 13
 14. 14. Een berg van (overheids)schuld of schuld per huishouden? 14
 15. 15. Brutomarge voor alle uitzenders structureel gedaald Vraag uit industrie neemt afVerandering (in %) van voortschrijdend Verandering (in %) van voortschrijdendeomzetvolume (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011 brutomarge (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011 15
 16. 16. BBP & particuliere consumptie dalen BBP8 36 24 12 00 -1-2-4 -2-6 -3 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 % j-o-j (l.a.) % k-o-k (r.a.) Particuliere consumptie 8 3 6 2 4 1 2 0 0 -1 -2 -2 -4 -3 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 % j-o-j (l.a.) % k-o-k (r.a.) Bron: Thomson Reuters Datastream 16
 17. 17. Aandeel gezondheidszorg, overheid en industrie neemt toe in BBP BBP ratios % j-o-j10080604020 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Landbouw Mijnbouw Verwerkende industrie Nutsbedrijven Constructie Handel Transport Onroerend goed Fin. interm. Hotel & rest. Overheid Gezondheidszorg Bron: Thomson Reuters Datastream 17
 18. 18. Impact recessie op sectoren 18
 19. 19. 3. Human Capital nu 19
 20. 20. Van flexibele schil naar klantgedreven organisatie Fase 1: Toename flexibele schil en Fase 2: Splitsing standaard- en Fase 3: Opkomst klantgedreven projecten maatwerk stuk project-organisatie Overheid 2 typen organisaties (Simon): ZakelijkeDienstverlening 1. Productfunctie FinancieleDienstverlening •Invulling door ICT, en met name Internet Energie Onderw ijs 2. Capaciteitsfunctie • Voorbeeld filmindustrie Industrie •Invulling door specialisten, al dan niet in dienst Zorg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dat verw acht in 2013 een flexibele schil te gebruiken Zegt in 2010 meer flexibel personeel te gebruiken dan voorheen 20
 21. 21. Hiërarchie en specialisatie gaan niet samen….Waarde Coördinatie kosten Grootte Williamson: Nobelprijswinnaar economie 2009 21
 22. 22. Waar staan we nu? V-vormig verloop recessie Wereldbeeld 1 Wereldbeeld 2 ‘Doorgroeien op ‘Ondernemend in platgetreden paden’ organische netwerken’’Impact Impactmentaliteitsverandering mentaliteitsveranderingklein groot Wereldbeeld 4 Wereldbeeld 3 ‘‘De hang naar ‘‘Navigeren naar het vertrouwde’ nieuwe groei’ ? L-vormig verloop recessie Bron: BLS 22
 23. 23. 4: ‘De hang naar het vertrouwde’L-vormig verloop recessie en kleine mentaliteitsveranderingDe langdurige recessie laat in deze wereld flinke sporen na Arbeidsintensieve processen worden ge-outsourced, de maakindustrie verdwijnt bijna helemaal (Jeugd)werkloosheid is een groot probleem, stakingen en demonstraties zijn aan de orde van de dag Flexibele arbeid wordt gezien als manier om kosten te besparen maar is geen doel op zich Het aantal ZZP’ers is lager dan een tijd geleden Door het tekort aan arbeidsplaatsen is de macht verschoven naar de werkgevers Vooral de sectoren met relatief grote baanzekerheid zoals onderwijs en zorg hebben genoeg aanwas Successpelers:Over het algemeen zullen flexspelers het erg moeilijk hebben in deze wereld. De behoefte aan flexibelpersoneel is beperkt en de prijzen staan erg onder druk Marktplaats – Payrollers en uitzenders die heel snel kunnen schakelen en op dagelijkse basis arbeid kunnen in- en verhuren zullen in dit wereldbeeld overleven Zeeman – Ook biedt deze wereld ruimte voor een ‘discount leverancier’ met een zeer basic en wisselend aanbod van laag opgeleid personeel die als oproepkrachten voor van alles kunnen worden ingezetWie overleven niet… Nichespelers die tegen een relatief hoge marge bemiddelen in specifieke markten zullen het moeilijk krijgen. Nederland zit in zwaar weer en alle pijlen zijn gericht op het besparen van kosten 23
 24. 24. 4. Wat willen professionals? 24
 25. 25. Daniel Pink• Autonomy • Mastery• Purpose Bron: www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc 25
 26. 26. Hoeveel van deze profielen zitten in uw Raad van Bestuur?The eldest of four children, Dunham enlisted in the Marine Corps in 2000.Jason Dunham stepped into the role of protector long before he ever donned aMarine uniform.As a teenager, he put himself between a friend and an adversary to protect hisbuddy during a fight. As a brother, he would warn his little sister to watch outfor boys. As a man, he dreamed of becoming a state trooper — so long aswork didn’t take him too far from home, where he could keep an eye on thosehe loved most. Dunham died as he had lived, said the minister at his burial lastMay: “Caring more for others than himself.” 26
 27. 27. Tussen Markt en Hiërarchie Trend: organiseren van productie via de markt wordt belangrijker Besluitingvormings Communicatie- Mate van Vermogen om Autonomie, structuur kosten individualisering conflicten op te motivatie en lossen creativiteit Gecentralis. hiërarchie Laag Laag Hoog Laag Losse hiërarchie Medium Medium Medium Medium Democratie Hoog Medium Medium Medium Hoog Hoog Laag Markt Hoog Markt vs. HiërarchieBron: The Future of Work van Thomas W. Malone, 2004 27
 28. 28. 5. Change 28
 29. 29. Op naar een nieuw paradigma! Van instituten naar communities Verdere optimalisatie van processen bereikt grens…. Installatie Volgroeien Aftakeling 1910 1930 1950 1970 1990 20101900 1920 1940 1960 1980 2000 …1 to 1 marketing niet voldoende Henry Ford 29
 30. 30. Instituten niet meer centraal bij waarde creatieBusiness model van de 20e eeuw Business model of the 21e eeuw “Managerial Capitalism” “Distributed Capitalism” Individual Individual Individual Institution Institution Co-creatieIndividual Individual Individu Instituut Institution InstitutionIndividual Individual Communities Gemeenschappelijke IT-Infrastructuur Institution Institution Individual Individual Individual 30
 31. 31. Het nieuwe normaal?Volatiliteit leidt tot grotere flexibele schil 31
 32. 32. Op naar de netwerk wereld… • Clay Shirky: “Since we have grown up with hierarchical institutions as models for organizational structure, it’s hard to visualize another model. But this is where social media has come in. It has allowed people with like interests to find each other and organize around ideas outside a traditional institutional model. • (…) So we have an old way of viewing the organization of people (thesis: hierarchical institutions). Now there’s a new way of looking at things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration). We (as a society) are still trying to figure out how to navigate this (synthesis) to produce results. Bron: Adaptation from Clay Shirky/TED 32
 33. 33. 6. Conclusies 33
 34. 34. Grote bedrijven hebben moeite adequaat te reageren op veranderingen in deomgeving Het lijkt er op dat we in een post-industriële fase zitten waarin netwerken enhorizontale verbanden belangrijker worden De traditionele business modellen staan onder druk Er ontstaat een 2 –deling in de arbeidsmarkt en de samenleving waardooruitzenders voor een deel een maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen (TonWilthagen) De ‘War for Talent’ is voorlopig een illusie Vaste schil, flexibele kern? De crisis zal de noodzaak tot innovatie ook verder versterken Procesgedreven manier van produceren in de industrie wellicht aan eindlevensduur De HR- functie zal eigenaar moeten worden van het permanente én flexibeledomein 34

×