Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bullying

3,336 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bullying

 1. 1. La violència escolar als centres educatius: El ‘Bullying’ Elena Berlanga UAB, abril 2007
 2. 2. Introducció <ul><li>Què és el ‘bullying’ </li></ul><ul><li>Característiques </li></ul><ul><li>Tipus </li></ul><ul><li>El ‘bullying’ a Espanya </li></ul><ul><li>Perfils </li></ul><ul><li>Conseqüències </li></ul><ul><li>Factors </li></ul><ul><li>Els mitjans de comunicació </li></ul>
 3. 3. Objectius <ul><li>Identificar adequadament la conducta de maltractament entre iguals en l’àmbit escolar </li></ul><ul><li>Conscienciar sobre la importància d’erradicar el fenomen de violència a les aules </li></ul><ul><li>Donar a conèixer l’educació en mitjans com a mesura preventiva </li></ul>
 4. 4. Què és el Bullying? <ul><li>“ Un alumn e es converteix en víctima </li></ul><ul><li>quan està exposat, </li></ul><ul><li>de manera repetida i durant un temps, </li></ul><ul><li>a accions negatives </li></ul><ul><li>que duu a terme un altre alumne </li></ul><ul><li>o diversos d’ells “ </li></ul>Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do.
 5. 5. Característiques del Bullying <ul><li>Existeix una víctima atacada per un maltractador </li></ul><ul><li>Existeix una desigualtat de poder </li></ul><ul><li>L’acció agressiva és repetida </li></ul><ul><li>L’objectiu de la intimidació sol ésser un alumne </li></ul>
 6. 6. Tipus de Bullying <ul><li>Físic </li></ul><ul><li>Verbal </li></ul><ul><li>Psicològic </li></ul><ul><li>Social </li></ul>
 7. 7. Qui participa?
 8. 8. El fenomen del Bullying a Espanya <ul><li>Informe Cisneros X (setembre 2006) </li></ul><ul><ul><li>Mostra: 24.990 nens i nenes </li></ul></ul><ul><ul><li>Edats: Entre 7 i 18 anys </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultat </li></ul></ul><ul><ul><li>1 de cada 4 alumnes pateix </li></ul></ul><ul><ul><li>assetjament escolar a Espanya </li></ul></ul>
 9. 9. Les dades del ‘bullying’ a Espanya Informe Cisneros X Setembre de 2006
 10. 10. Perfil de l’agressor <ul><li>Personalitat </li></ul><ul><ul><li>Agressiu i Impulsiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Percepció errònia de la intencionalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Escassament reflexiu </li></ul></ul><ul><li>Aspectes físics </li></ul><ul><ul><li>Sexe masculí </li></ul></ul><ul><ul><li>Major força </li></ul></ul><ul><li>Àmbit social i familiar </li></ul><ul><ul><li>Dificultats d’integració social </li></ul></ul><ul><ul><li>Carència de lligams familiars </li></ul></ul>
 11. 11. Perfil de la víctima <ul><li>Personalitat </li></ul><ul><ul><li>Insegura, dèbil </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixa autoestima </li></ul></ul><ul><li>Aspectes físics </li></ul><ul><ul><li>Menys forts físicament </li></ul></ul><ul><ul><li>Trets físics diferencials </li></ul></ul><ul><li>Àmbit social i familiar </li></ul><ul><ul><li>Sobreprotecció familiar i dificultats d’integració </li></ul></ul>
 12. 12. Perfil de l’espectador <ul><li>Tolera els maltractaments </li></ul><ul><ul><li>Posicionar-se el fa sentir fort </li></ul></ul><ul><ul><li>Coneix la situació </li></ul></ul><ul><ul><li>Es diverteix amb les agressions </li></ul></ul><ul><ul><li>Tem la denuncia dels fets </li></ul></ul>
 13. 13. Conseqüències del ‘Bullying’ <ul><li>Per a l’agressor </li></ul><ul><ul><li>Aprenentatge de la manera d’obtenir els objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Futures conductes delictives </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconeixement social i estatus dins el grup </li></ul></ul><ul><ul><li>Generalització de la seva conducta en altres àmbits </li></ul></ul>
 14. 14. Conseqüències del ‘Bullying’ <ul><li>Per a la víctima </li></ul><ul><ul><li>Frac às y dificulta t s escolars </li></ul></ul><ul><ul><li>D è ficit d ’ autoestima </li></ul></ul><ul><ul><li>Qu adr e s depres s i us </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoima t ge negativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Indefensió apre sa, ‘Estat de desesperança’ </li></ul></ul>
 15. 15. Conseqüències del ‘Bullying’ <ul><li>Per a l’espectador </li></ul><ul><li>Falta de sensibili tat davant el patiment dels altres ( desensibilizació p e r la fre qüè ncia dels abusos) </li></ul><ul><li>Deficient apren entatge sobre c om actuar envers situacions injustes </li></ul><ul><li>Exposició. Observació i reforç de models inadequats d’actuació </li></ul>
 16. 16. Factors que influeixen sobre la violència escolar <ul><li>Actitud emotiva dels pares/professors </li></ul><ul><li>Permissibilitat envers les conductes violentes </li></ul><ul><li>Mètodes d’afirmació de l’autoritat </li></ul><ul><li>Supervisió d’activitats </li></ul><ul><li>Ús dels mitjans de comunicació </li></ul>
 17. 17. Assetjament a la televisió
 18. 18. Educació en mitjans <ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Fer comprendre què són els mitjans </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexionar sobre la imatge del món i la realitat transmesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsable: L’escola </li></ul></ul>
 19. 19. Educació en mitjans: L’escola <ul><li>Passivitat </li></ul><ul><li>Lectura crítica </li></ul><ul><li>Diàleg </li></ul><ul><li>+ Participació familiar </li></ul>
 20. 20. Conclusions <ul><li>És important identificar els casos d’assetjament escolar per les conseqüències que aquests poden comportar </li></ul><ul><li>Els mitjans de comunicació juguen un paper fonamental en la transmissió de valors </li></ul><ul><li>És important educar en la crítica </li></ul>

×