Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ప్రప్ంచీకరణ మరియు ప్రయావరణం పై దాని ప్రభావం
ప్రప్ంచీకరణ మా జీవనశైలి న సుదూర ప్రభావయలు కలిగి ఉంది. ఇది సయంకేతిక వేగంగయ యా...
వంటి షేర్డ్ సహజ వనరుల నుండి , మేము ఇప్ుిడు జాతీయ పయర దేశిక సయరవభౌమాధికయర సంప్రదాయ తలంప్ు మాతరమే
నిరవచంచే పయలన నుండి రక్షిం...
పంచడం దావరయ వినియోగదారులు సాయప్డతాయి ఎలలలు దాటి పర టీ ఒతితళ్లల బలప్డుతూ . కయనీ ఈ ఒకే ఒతితళ్లల
అంతర్డ ప్రభుతవ దేశీయ విధానాల...
ప్రిసితులలో వెైవిధాం సయధారణంగయ ఉనికిలో వెైవిధా ప్రిసితులు అనుకూలంగయ ప్రమాణాల కంటే సమాన సయి యి తకుకవ
ఆకరషణీయమైన చేసుత ంద...
ఒప్ుికొనవచుా నముాతారు ఇది చెందిన దేశయల తాము ప్రధాన ఎదురుదెబబ ఎదురుకంట ంది కనుగొంటారు . మొతతంగయ,
భాగసయవమాం ప్రయావరణ సవయళ్లన...
RECEIPT
Date: 10-3-2014
Received an amount of Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) from Mr. M.Krishna S/o Late
B...
The positions of planets at the time of your birth are determined first. This forms the birth data. Your birth
data is the...
Summer Time*
Yes No Not Applicable
Place of Birth*
Country*
Select a country
State*
Email*
Phone
Do you have a specific qu...
project on environment in telugu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

project on environment in telugu

721 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

project on environment in telugu

  1. 1. ప్రప్ంచీకరణ మరియు ప్రయావరణం పై దాని ప్రభావం ప్రప్ంచీకరణ మా జీవనశైలి న సుదూర ప్రభావయలు కలిగి ఉంది. ఇది సయంకేతిక వేగంగయ యాకసెస్, అభివృదిి కమయానికేషన్ మరియు ఆవిషకరణ దారితీసంది. కయకుండా కలిస వివిధ సంసకృతుల ప్రజలు తీసుకురయవటంలో ఒక ముఖ్ామైన పయతర నుండి, ఇది ఆరిిక అభివృదిికి కొతత కయలానికి మరియు అభివృదిి యొకక విసయత రమైన ఛానెళ్లను తెరిచారు. గలల బలైజేషన్ ఏమిటి? అంశంపై రయసే రచయితలు వంటి ప్రప్ంచీకరణ యొకక దాదాప్ు అనేక నిరవచనాలు ఉనాాయి. ఒక సమీక్ష, Scholte దావరయ, నిరవచనాలు కనీసం ఐదు విసతృత సటల ఒక వరగీకరణ అందిసుత ంది: అంతరయా తీయకరణ ప్రప్ంచీకరణ. ప్రప్ంచీకరణ "ప్రప్ంచ" "దేశయల మధా సరిహదుు సంబంధాలు వివరించడానికి మరొక విశేషణంగయ." చూచుటకు ఇది అంతరయా తీయ మారిిడి మరియు ప్రసిర వృదిి వివరిసుత ంది. సరళీకరణ ప్రప్ంచీకరణ. తొలగించడం ప్రభుతవం దేశయల మధా కదలికలపై ఆంక్షలు విధించారు. సయరవజనీకరణ ప్రప్ంచీకరణ. ప్రప్ంచవయాప్తంగయ ఆకయంక్షలు మరియు అనుభవయలను ఉపయయాలను సిరమైన మారింది కయబటిి భయమి యొకక అనిా మయలల వదు ప్రజలు ఆలోచనలు మరియు అనుభవయలు వయాపత ప్రకిియ. పయశయాతీాకరణ లేదా ఆధునికీకరణ వంటి ప్రప్ంచీకరణ. (మొదలైనవి పటటి బడిదారగ, పయరిశయి మికీకరణ,) ఆధునీకరణ సయమాజిక నిరయాణాలు సంసకృతులు మరియు ప్రకిియలో సయి నిక సవవయ గురితంప్ు నాశనం, ప్రప్ంచ విసతరించంది. Deterritorialization ప్రప్ంచీకరణ. ప్రకిియ "భయగలళ్శయసతరం ప్ునఃఆకృతీకరణ, తదావరయ సయమాజిక సేిస్ ఇకపై ప్ూరితగయ పయర దేశిక పయర ంతాలలో, పయర దేశిక దూరయలు మరియు పయర దేశిక సరిహదుు లను ప్రంగయ మాపేాయాలి." ప్రప్ంచీకరణ విరుదాు ల యుగంలో గురిచేసంది ఉంది - వేగమైన మారుి మరియు నిరంతర సమసాలు . ఇది సమాచారం, ఆలోచనలు , సయంకేతిక , వసుత వులు, సేవలు , రయజధాని , ఆరిిక, ప్రజల కయి స్ ప్రవయాల దావరయ ఆరిిక మరియు సమాజములలో అనయానాత పరుగుతునా సయి యి సూచసుత ంది . ఇది నియంతిరంచే మరియు నియంతరణ జాతీయ ప్రభుతావల యొకక సంప్రదాయ సయమరియం సవయలు చేసంది . వెనుక ఒక కేందర శకిత మరియు ప్రప్ంచీకరణ యొకక సయక్షాతాకరం - - ఆరిిక సూతార లు వేగంగయ సమసాలపై జాతీయ విధానాలను సమకయలీకరణ డిమాండ్ అనుమతిసయత యి ప్రప్ంచ మారసకట్ మరియు ఆరిిక దారితీసంది . ఈ సమనవయం ఒక ప్రిమాణం వయతావరణంలో సంబంధించనది . నీటి మీద , మరియు గయలి దావరయ భయమి అంతటా టార న్ె సరిహదుు కయలుషాం spillovers , సయధామని చేప్ల జీవ వెైవిధాం
  2. 2. వంటి షేర్డ్ సహజ వనరుల నుండి , మేము ఇప్ుిడు జాతీయ పయర దేశిక సయరవభౌమాధికయర సంప్రదాయ తలంప్ు మాతరమే నిరవచంచే పయలన నుండి రక్షించడానికి కయదు అరిం ప్రప్ంచ సయి యి ప్రయావరణ బెదిరింప్ులు . ఈ సవయళ్ళను ప్రభావవంతమైన తాజా ఆలోచన , శుదిి వూాాలు మరియు రయషిర / జాతీయ మరియు అంతరయా తీయ సహకయరం కోసం కొతత విధానాల అవసరం . ఈ కయగితం ప్రప్ంచీకరణ మరియు ప్రయావరణం మధా సంబంధానిా విశేలషసయత రు మరియు నాలుగు ముఖ్ా ప్రశాలకు సమాధానం ప్రయతిాసుత ంది : ( 1 ) ఎలా ప్రప్ంచీకరణ వయతావరణంలో ప్రభావితం చేసుత ంది? ( 2 ) సమాంతరంగయ, ఎలా జాతీయ ప్రయావరణ నియంతరణ , ఆరిిక సమనవయానిా పరర తెహంచడానికి ముఖ్ాంగయ ప్రయతాాలు ప్రప్ంచీకరణ ప్రభావితం చేసుత ంది? ( 3 ) ప్రప్ంచ సయి యిలో వసుత వులతో చరా కోసం తరకం ఏమిటి ? లేదా మరలలా లో , సవయళ్లల జాతీయ ప్రభుతావలు ఎదురొకనే ఏమి ఇవి కోసం రయషిర / జాతీయ / అంతరయా తీయ ఒక డిగగి సహకయరం ఉప్యోగకరమైన లేదా అవసరం ? ( 4 ) ఏ సంసయి గత నిరయాణం అనయానాత నిరవహంచడానికి మరియు ప్రప్ంచీకరణ అందించే అవకయశయలు పంచడానికి అవసరమైన ఉంది ? ప్రప్ంచీకరణ వయతావరణంలో లో అనుకూల మరియు ప్రతికూల రసండు ప్రభావయలను కలిగి ఉంటటంది. ఇది ప్రయావరణ సమసాలు మరింత ఉధృతం అలాగే వయటిని ప్రిషకరించడం కోసం కొతతగయ అందిసుత ంది. ప్రయావరణ ఎంపకలు కూడా జాతీయ నియంతరణ ఎంపకలు సేవచాాయుత వయణిజాానికి ఉనా అడ్ంకులు ప్ని చేయవచుా వంటి ప్రప్ంచీకరణ యొకక మారీం ఆకయరం లేదా మా కేందర వయదన ప్రప్ంచవయాప్తంగయ మంచ కోసం ప్రప్ంచీకరణ యొకక సంభావా సయధారణంగయ ప్రప్ంచ ప్రిపయలన నిరయాణంలో పయర థమిక సంసకరణ మరియు ముఖ్ాంగయ ప్రయావరణ సహకయరం కోసం అంతరయా తీయ నిరయాణం అవసరం పంచడానికి ఉంది. బహుపయక్షిక వయణిజా మరియు ఆరిిక సంసిలు లోకి మంచ ప్రయావరణ సునిాతతవం బిలి్ంగ్ అవసరం కయనీ తగినంత వుండదు. ప్రప్ంచ అధికయరం నిరయాణ ఒక సమానంగయ కఠినమైన మరియు తక్షణ సంసకరణ అతావసరం. ప్రయావరణంపై ప్రప్ంచీకరణ ప్రభావయలు ప్రప్ంచీకరణ వయతావరణంలో ఒక మిశిమ వరం అందిసుత ంది . ఇది సహకయరం కోసం కొతత అవకయశయలు సృషిసుత ంది కయని కొతత సమసాలు మరియు ఉదిరకతతలు పంపందించే . ఉదాహరణకు , సేవచాాయుత వయణిజా కిమంగయ, హదుు లు దాటే ాని spillovers ( " సూప్ర్డ బాహా " ) మరియు సహజ వనరుల భరించలేని వినియోగం సా పరిగింది కయలుషాం , అనువదించు ఇది ఆరిిక వృదిిని సృషించవచుా . అలాగే , ఆరిుకతవం , ధరలు తగిీంచడం సేవ మరుగుప్రుసుత ంది మరియు
  3. 3. పంచడం దావరయ వినియోగదారులు సాయప్డతాయి ఎలలలు దాటి పర టీ ఒతితళ్లల బలప్డుతూ . కయనీ ఈ ఒకే ఒతితళ్లల అంతర్డ ప్రభుతవ దేశీయ విధానాలను సమనవయం అలాగే ప్రప్ంచ కయమన్ె నిరవహణలో సహకయరం నియంతిరంచే మరియు అవసరం జాతీయ ప్రభుతావల సయమరయి యలను ప్రిమితం . నియంతరణ నిరయాణాలు తగినంత ఎకకడ సమరివంతమైన అంతరయా తీయ ప్రమాణంలో పయలన లేకుండా , ప్రప్ంచీకరణ ప్రయావరణ ానికరమైన తీవరతరం కయవచుా . ప్రతికూల ఒతితళ్లను తగిీంచడం ఆరిిక సదాి ంతం వనరులు , వసుత వులు మరియు సేవల ధరలు సయమాజిక వాయాలు మరియు లాభాలను కసైవసం ఉంటే ఉచత మారసకట్ వనరుల వినియోగం , ఉతితిత , వినియోగం , మరియు ప్రయావరణ రక్షణ సమరివంతమైన మరియు సంక్షేమ మరుగుప్రేా సయి యి ఉతితిత అంచనా చేయవచుా వయదించంది వయరి ఉప్యోగించడానికి . మారసకట్ నిరణయాలు ఆధారంగయ ఇవి - - పైరవేట్ ఖ్రుాలు అయితే , సయమాజిక వాయాలు పర తాడు , ఒక " మారసకట్ వెైఫలాం " కేటాయించంది అసమరితపై అలాగే ఉప్పయర ధానా వనరుల వినియోగం మరియు కయలుషాం సయి యిలు ఫలితంగయ జరుగుతుంది . అంతరయా తీయ వయణిజా తీవరతరం మరియు మారసకట్ వెైఫలాాలు ప్రయావరణ డొమైన్ యొకక ముఖ్ా లక్షణం ఇది ఉతితిత పర టీతతావనిా ఒతితడి , ప్రయావరణ నాణాతపై విషతులా ప్రభావయలు చెలాయించవచుా. అటటవంటి నీరు, కలప్ , నూనె, చేప్లు, బొ గుీ , అనేక కిలషిమైన వనరులు తకుకవ ధరలను ఉంటాయి . వరదలు నివయరణ , నీరు నిలుప్ుదల , కయరబన్ నియంతరణ , మరియు ఆకిెజన్ నియమం ప్రయావరణసేవల తరచుగయ ప్ూరితగయ unpriced వెళ్ళండి. తకుకవ ధరలను మరియు unpriced వనరులు మితిమీర ఎందుకంటే , ఆరిిక నటటలు ఇతరులు అవి ఉతితిత మరియు ప్రయావరణ జాతులు తీవరతరం ప్రయావరణ ఖ్రుాలు అనిా లేదా భాగంగయ పై సిల్ చేయగలరు . మరల ( మరియు సంబంధిత ) ఆందోళ్న సయదారణంగయ వయణిజా ప్రయావరణ ప్రమాణాలను డౌన్ తోసుత ంది పర టీ ఒతితళ్లల దారి ఉంటటంది . అధిక ప్రయావరణ ప్రమాణాలను పయర ంతాలకే తకుకవ పయర మాణిక ప్రిధులలో ఆప్రేటింగ్ పర టీదారులు కంటే ఎకుకవ కయలుషా నియంతరణ ఖ్రుాలు జాతీయ ప్రిశిమలు భారయనిా నివయరించేందుకు వయరి నిబంధనల విశయి ంతి గయ ఒక నియంతరణ " దిగువ వెైప్ు రేసు " ప్రముగయ . ప్రమాణాలు తగిీనప్ిటికీ ఆధారయలు ఉంది, నిజమైన ఆందోళ్న దిగువ ఒక సయహతా రేసు గురించ కయదు . అయితే, ఆందోళ్న ఆరిుకతవం ప్రమాణాలు పర టీ ప్రిధులలో కయలుషా నియంతరణ భారయలు పేరుని తో వూాాతాకంగయ అనేవి ఒక నియంతరణ డెైనమిక్ సృషిసుత ంది 4the అవకయశం రయవచుా. ఫలితంగయ కనీసం కొనిా ప్రిధులలో ( దువయ మరియు esty 1997 ) లో ఉప్పయర ధానా ప్రయావరణ ప్రమాణాలను లోకి అనువదిసుత ంది ఒక " రయజకీయ డార గ్ " కయవచుా . వీటివలన బలహీనప్డిన ప్రయావరణ చటాి లు మాతరమే కలిగి ఉంటటంది , కయనీ బహుశయ మరింత ముఖ్ాంగయ , లాక్ె ఉనా నియమాలను రుదుటం , లేదా ప్రమాణాలు వంటి వయరు ఉండేది గయ బలోపేతం కయదు .
  4. 4. ప్రిసితులలో వెైవిధాం సయధారణంగయ ఉనికిలో వెైవిధా ప్రిసితులు అనుకూలంగయ ప్రమాణాల కంటే సమాన సయి యి తకుకవ ఆకరషణీయమైన చేసుత ంది. కయని కయదు. ప్రిధులలో అంతటా విభినా ప్రమాణాలను ప్రతి అధికయర దాని అవసరయలకు నిరవహంచడానికి అనుమతిసుత ంది పందిన ఎలాంటి ప్రయోజనాలు దాటి వరతకం జరిగే వసుత వులపై లావయదేవీల ఖ్రుాలు విధించవచుా . సతఫలితాలు పంచడం విసతరించన ఆరిిక వృదిి మరియు వయణిజా నాలుగు వరయీ లుగయ విభజించవచుా చేయవచుా . సేకల్ ప్రభావయలు కయరణంగయ ఆరిిక కయరాకలాపయలు మరియు ఎకుకవ వినియోగం పరిగింది కయలుషాం మరియు సహజ వనరుల క్షీణత చూడండి . టెకిాక్ ప్రభావయలు సంప్ద పరుగుతుంది కీలనర్డ ఉతితిత ప్రకిియలు ధోరణిని నుండి తలతుత తాయి, మరియు వయణిజా మరుగసైన టెకయాలజీస్ మరియు ప్రయావరణ యాకసెస్ విసతరిసుత ంది " ఉత్తమ విధానాలను . " ఆదాయం లేదా సంప్ద ప్రభావయలు కనిపసయత యి ఉనాప్ుిడు ప్రయావరణ సంరక్షణ పటటి బడి మరియు కోసం డిమాండ్ సృషిసుత ంది చేసుత నాారు ఎకుకవ వనరులను లో ఎకుకవ ఆరిిక సయమరియం ఫలితాలు ప్రయావరణ నాణాతను మరింత దృషి . ఆరిిక ప్ునాది కీలనర్డ వసుత వుల వెైప్ు అభిరుచులలో షఫ్టి పయలగీ నా ఒక hightech మరియు సేవలు ఆధారిత ఆరిిక వావసి వెైప్ు ప్రిణామం కూరుి ప్రభావయలు తలతుత తాయి . ఆరిిక వృదిి మొతతం ప్రయావరణ ప్రభావం ఈ నాలుగు ప్రభావయల యొకక నికర ఫలితంగయ ఆధారప్డి ఉంటటంది. సయంకేతికత , ఆదాయం , మరియు కూరుి ప్రభావయలు విసతరించంది సూచంచే యొకక ప్రతికూల ఎతుత న ప్రభావం హతమారాడానికి , అప్ుిడు ప్రబలమైన ప్రభావం సయనుకూల ఉంటటంది . ఆరిిక సమనవయము విసతృత ఆరిిక మరియు సయమాజిక ప్రభావయలు . పరుగుతునా అనయానాత తరచుగయ భాగసయవమా విలువల ఒక ప్ునాది రూపందించారు మరియు పౌరులు ఇతరులు తాము ప్రయావరణ నాయకతవంపై ఒక అంకితభావం, , కొనిా ఆధార నెైతిక ప్రమాణాలకు వయాపయరం డిమాండ్ ఆధారంగయ ఇసుత ంది ఆ సమాజ భావనను దారితీసుత ంది . ఆరిుకతవం విసతృతం మరియు ముదిరిన , పౌరులు అనుభయతి డిమాండ్ ప్రిధిని ఆధార ప్రమాణాల సట్ పరుగుతుంది లోప్ల ఆవరించ చేయాలి . సమాంతర ఆరిిక మరియు రయజకీయ సమైకాతకు ప్రకిియ ఎప్ుిడూ మృదువెైన ఉండదు . దేశయలు తమ ఆరిిక సంబంధాలు తీవరంగయ అనుకుంటటనాారయ అయితే , సమాజ భావనను సృషించడం అవసరం. కొనిా దేశయలోల , అభివృదిి చెందుతునా ప్రప్ంచంలో , ఆ వయరి సంత ప్రయావరణ ప్రమాణాలను లో ప్ూరిత జాతీయ సయరవభౌమతావనిా ఆశిసుత ంది కలిగి విధంగయ ఈ డెైనమిక్ ఉదిరకతతలు సృషించవచుా . కయనీ ప్రయావరణ విధానం ఒక రయజకీయ శూనాంలో చేసన మరియు బాహా ఒతితళ్ల నుండి రలగనిరలధక చూడవచాని ఆలోచన ఆరిుకతవం లోతుగయ యొకక సదిమవుతునాటటల misunderstands . అదే సమయంలో , వయరి నెైతిక పయర ధానాతలను ప్రశా లేకుండా ఇతరులు
  5. 5. ఒప్ుికొనవచుా నముాతారు ఇది చెందిన దేశయల తాము ప్రధాన ఎదురుదెబబ ఎదురుకంట ంది కనుగొంటారు . మొతతంగయ, భాగసయవమాం ప్రయావరణ సవయళ్లను , ఆరిుకతవం కోసం డెైరవ్ తోటటర ప్డు ఉంటటంది ప్రిషకరించడానికి ఎలా ఒప్ిందం సా ఘన రయజకీయ ప్ునాది , ాజరు . అనేక అందని వయదనలలో , ఆరిిక ప్రప్ంచీకరణ యొకక నాాయవయదులు దీరఘకయలిక ప్రయావరణ రక్షణ పంచే వయదిసయత రు . సదాి ంతం దేశయల అడవులు వంటి వనరులు దోపడీ దావరయ , ఇంటరసాట్ ప్రప్ంచవయాప్తంగయ వంటి , ఖ్నిజాలు , చమురు, బొ గుీ , చేప్లు, వనాపయర ణులకు , మరియు నీటి , వయరి పరిగింది సంప్ద వయరి సరవనాశనాలను నుండి ప్రకృతి మరింత అతుకులు సేవ్ తీసుకుంది మరియు వయరు ప్రిచయం చేయగలరు అని వెళ్తత డు వయరి సంత పరిగిన ఉతితిత ప్రతికూల ప్రయావరణ ప్రభావయలను తగిీంచడానికి సయంకేతిక ప్రికరయలు . తగినంత సయక్షాం దేశయలు ఒక ప్రప్ంచ ఆరిిక వావసిలో వయటి కచాతమైన రసవదులు పరిగినటలయితే , ప్రయోజనం అతాంత తిరిగి ప్రయావరణ రక్షణ తమ లాభాలు ఉంచాలి కొంత రయయితీ కలిగిన సంసదుము వెళ్ళళ , అయితే, ఉంది . బదులుగయ, వయరు తిరిగి మరింత దోపడీ వయటిని నాగలి, లేదా వయరు కేవలం డబుబ తీసుకొని కుడివెైప్ు దేశం అవ్ి, అమలు . ఈ ప్రప్ంచ ఆరిిక వావసిలో సయధారణ కయరొిరేట్ ప్రవరతన. ఇకకడ , భయమిపై సంప్నా దేశంలో మా అధాక్షుడు outspokenly అదే సమయంలో అతను మరింత చమురు డిరలిలంగ్ , మరింత అటవీ కోత , నదులలో మరింత విషయలు సమరిించనప్ిటికి, ప్రకృతి సాయం ప్రప్ంచీకరణ ఆలోచన పరర తెహసుత ంది , మరియు ఏ చరాలు తన తీవర వాతిరేకతను తెలిపేవయడు ఆ వయతావరణ మారుి ప్రప్ంచీకరణ యొకక అంతిమ వాకీతకరణ నియంతిరంచడానికి సాయం .
  6. 6. RECEIPT Date: 10-3-2014 Received an amount of Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) from Mr. M.Krishna S/o Late Bhimsen Joshi R/o Shalibanda (Cell No. 8106887622) towards advance for the three months (i.e Rs.8250/-per month). Signature Name : B.SUSHIL KUMAR S/o : Late Bansilal Address : 58, 3rd cross, vanarpet layout , Banglore’47 Cell No. 09845435043 Witness Name : HEMANT KUMAR Address : 23-5-433/b, Shalibanda, Hyderabad.
  7. 7. The positions of planets at the time of your birth are determined first. This forms the birth data. Your birth data is then compared to the positions of planets at various stages in life, to predict your future and major events that could happen in your life. The following predictions are offered under the Predictions Package, based on Indian Astrology. • Prediction of your personality • Analysis and prediction of the trend of your fortunes and the intensity of your experiences • Prediction of your future and major events in your life • Detailed predictions for the current year • Calculations and charts based on your birth data Thank you for your interest in Astrology and visiting our site. Please fill out your personal information in the following form and send it to us. Only charging a processing fee of Rs 250.00. We will send you the details at the earliest. Get Your Horoscope Number of horoscope required? For each persons horoscope will cost Indian Rs 250 ($0 USD)  Person 1 First Name* Last Name Sex* Male Female Time of Birth* AM Date of Birth*
  8. 8. Summer Time* Yes No Not Applicable Place of Birth* Country* Select a country State* Email* Phone Do you have a specific question relate

×