Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 24 Agneta Hjortzberg

456 views

Published on

Analys av trafikolyckor mellan cyklister och tunga fordon Transportforum 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 24 Agneta Hjortzberg

 1. 1. Analys av trafikolyckor mellan cyklister och tunga fordon Agneta Hjortzberg Irene Isaksson-Hellman Transportforum 2013 Session 24
 2. 2. Problembilden Av alla polisrapporterade olyckor med cyklister i kollision med motorfordon utgör tunga fordon 5-10%, av dödsolyckorna utgör de 25-30%. Risken för svåra skador är större vid kollision med tunga fordon jämfört med personbilar. # $ ! ! " 2
 3. 3. Klassificering av tunga fordon Lätta lastbilar < 3500 kg Tunga lastbilar > 3500 kg Bussar 3
 4. 4. Data Studien baserar sig på tre olika delar: –Insamling och analys av data från olyckor mellan cyklister och tunga lastbilar(13)/bussar(6)/lätta lastbilar(35) där motorfordonet varit försäkrat i If, huvudsakligen företagsägda fordon under åren 2008-2011. –Analys av olyckor mellan cyklister och tunga lastbilar(104)/bussar(177)/lätta lastbilar (248) i STRADA polis och STRADA sjukhus, 2008-okt 2012. –Intervjuer med yrkesförare från företag försäkrade i If samt trafiklärare inom utbildning för tunga fordon. 4
 5. 5. Olyckskategorier-Korsningsolyckor-Olyckor i samma/mötande färdriktning % !-Backning #-Övrigt " !Exempel på ingående scenarier " Korsningsolyckor $ % && & (Olyckor i samma/mötande färdriktning 5
 6. 6. Trafikmiljö ! & $ 3 $ +, * 2 $ & 1 $ *- . (0 (* & - - ./ ( ) - ./ ! " ! # " " Runt 80% av olyckorna har skett i tätbebyggt område, undantaget är tunga lastbilar där andelen olyckor i kollision med cykel är högre utanför tätbebyggt område jämfört med de andra typerna motorfordon. Bussar är oftare i konflikt med cykel på gatu/vägsträcka, medan personbilar och lätta lastbilar oftare kolliderar med cyklister i korsningar. Dåligt väder och mörker påverkar olycksfrekvensen mest för personbilar i kollison med cykel. 6
 7. 7. Tung lastbil % # ! ( ) " ( 5 !5 !" 2* 1 65 2* 1 0 && 5 & Störst skaderisk $ 5 % % && & ( 5 Många dödsolyckor % 4 5 5 ( ) && ( & !5 65 )& % Frekvent olycka men mindre 5 "5 allvarliga konsekvenser. Övriga orsaker till olyckor: Backning, hantering av stora fordon, utstickande saker från släp och last, lastning och lossning på ställen där cyklister passerar, vajer från bärgningsfordon, öppna dörrar etc. 7
 8. 8. Tung lastbil - högersvängMan, född 1959:Grönt ljus. Börjar köra för att svänga höger. Stannar max 5 sek föratt släppa fram mötande bil. Plötsligt hör jag ett metalljud, Kvinna, född 1979:tittar snett bakåt genom vänster sidoruta. Ser inget där. När jag Jag cyklade till jobbet. Vid korsningen stannade jag vid rött ljus.tittar framåt ser jag en cykel liggande vid sidan om bilen. När jag Jag står i den rödmålade cykelbanan med vänster fot på pedalen,svängde fanns ingen cyklist där. Jag hoppar ur bilen och ser en tjej höger på trottoarkanten. Bredvid står en lastbil. När ljuset blevligga på vänster sida under lastbilen. grönt började jag cykla. Då blir jag plötsligt påkörd. Vittne: Ser hur en tjej cyklar i cykelfilen. Lastbilsföraren vred huvudet åt vänster samtidigt som kvinnan på cykeln kom fram framför lastbilen. Då kör lastbilen. Cykeln välts ner och hon försvinner in under lastbilen. 8
 9. 9. Buss % # ! * " !" && & #5 % *( 5 $ % && & ( 5 Vanligaste situationen omkörning i tätbebyggelse: Cyklisten blir trängd, ramlar mot trottoar eller liknande, tappar balansen, kör emot bussen. Filbyten Ut- och infart till busshållplats 9
 10. 10. Buss - förbikörningMan, född 1969:Såg en cyklist som körde i samma riktning mot stan. Påbörjadeomkörning av cyklisten innan övergångsstället. Körde inte nära Man, född 1923:cyklisten och märkte inget speciellt vid min omkörning. När jag Jag var på väg in mot centrum. I korsningen blir jag omkörd avkört om och kört förbi övergångsstället, tittade jag av vana i båda en buss som kör i samma riktning. Bussen kommer väldigt nära,backspeglar och såg då i högra spegeln att cyklisten ramlat ca 20-30 cm och jag trängs ut åt höger tills jag inte kan kommaomkull. längre utan kör in i en stolpe och ramlar omkull. Vittne: Ser bussen köra om mannen och tänkte ”det här går aldrig väl”. Bussen kör om cyklisten och det blir väldigt trångt, vilket får till följd att cyklisten trängs ut mot en stolpe och mannen ramlar av cykeln. 10
 11. 11. Buss – filbyte, ut- och infart till busshållplats Infart till hållplats: ”Körde min linje in mot stan. Cyklisten körde rakt ut från cykelbanan in i sidan på bussen! Det stod bilar vid kanten och var mörkt och vått väglag. Jag hade inte en möjlighet att stanna.” Filbyte: ”Cyklisten kom i samma färdriktning som bussen. Plötsligt svänger hon vänster ca 2-3 meter framför bussen. Jag bromsar och svänger vänster men kör ändå på cyklisten och staket på vänster sida av vägen” 11
 12. 12. Lätt lastbil % ! # (+ ) " ! !" $ % && & ( " 7 7 +1 +1 0 (* 0 0 && - Flest olyckor sker vid korsningar främst innan korsning då cyklist kommer från vänster eller höger. ( Fördelningen av olyckor och olycksförloppet mellan cyklist och lätt lastbil liknar olyckor mellan personbil och cyklist.) -Olyckor sker på platser utanför vägbana vid lastning och lossning, exempel på detta är fordon som parkerade på trottoar eller cykelbana. 12
 13. 13. Lätt lastbil – cyklist från höger ”Jag skulle svänga vänster i korsningen. Tittar åt båda hållen sedan kör jag sakta ut och då ser jag cyklisten i höger ögonvrå, men hinner inte få stopp då cyklisten kommer i så hög fart.” 13
 14. 14. Personskador $ # Risken för svåra till dödande skador är högre för cyklister" & # , vid kollision med tunga fordon än med personbil, detta gäller! speciellt tunga lastbilar. Karaktären på personskadorna skiljer sig åt beroende på hur 8 39 8 39 8 39 : olyckan gått till och fordonets karaktäristik. Exempel på händelser som speglar detta : Cyklist påkörd av fronten på bilen träffas högre upp vid kollision med tunga fordon. I situationer med tung lastbil vid högersväng har cyklisten i många fall hamnat under fordonet och blivit överkörd av bilen, detta är ovanligt med andra typer av fordon. Vanliga skador: - Vid kollision med personbil dominerar skador på armar och ben samt huvud. - Vid kollision med tung lastbil ser vi hög andel av skador på bäcken, buk, rygg och bröst. - Vid kollision med buss hög frekvens av arm- och bröstskador. 14
 15. 15. Trafikskolan • Förstå skillnaden i erfarenhet och körbeteende när jag går från att köra personbil till lastbil/buss. • Få förståelse för de döda vinklar som är aktuella när jag framför ett stort fordon. • Bli medveten om hur mycket sikt som försvinner bakom stora ytterspeglar. ”Det handlar om att ständigt påminna eleverna om farorna i trafiken” 15
 16. 16. Yrkesförarna Ytterspeglarna skymmer sikten. Skåpet skymmer sikten. Det är jätteviktigt att få ögonkontakt! Vi måste alla visa hur vi planerar vår körning. Vi kan inte utgå ifrån att alla Cyklisterna måste cyklister är se till att de syns i utbildade trafikanter! mörker. ”Zebra-lagen” är Det borde inte vara otydlig/misstolkas möjligt för cyklister och ger cyklister (och gående) och bilister att få grönt en falsk trygghet. ljus samtidigt. 16
 17. 17. SummeringOlyckor mellan cyklister och tunga fordon utgör mellan 5 och 10 % av alla olyckor mellan cyklist ochmotorfordon och 25-30% av dödsolyckorna.De vanligaste olycksscenarierna skiljer sig åt för olika typer av tunga fordon:-Tunga lastbilar förekommer i många mycket allvarliga olyckor vid högersväng då cyklist kommer i samma riktning. Det är också vanligt med olyckor vid omkörning av cyklisten där risken dock är mindre för allvarliga skador.- Bussar förekommer mest frekvent i omkörningsolyckor där cyklisten blir trängd. Konflikter uppstår också ofta vid in- och utfarter till busshållplats och vid filbyten.- Olyckor med lätta lastbilar förekommer mest vid korsningar, ofta i kollision med cyklist före korsning där cyklisten kommer från vänster eller höger.Generella problem med skymd sikt runt fordonet: Vidvinkel- och närsiktspeglar bidrar till säkerhet – och olyckor!! Påbyggnader såsom skåp, begränsar sikten snett bakåt. Skåp med täckta sidor (och bakre sidorutor) begränsar sikten snett bakåt.Andra olycksorsaker: Utstickande föremål, lastning/lossningsarbete, öppna dörrar, bogserlinor. 17

×