πανελληνιεσ εξετασεισ 2012 2013 ενημερωση μαθητων

303 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

πανελληνιεσ εξετασεισ 2012 2013 ενημερωση μαθητων

 1. 1. ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΔΛΟΠΙΟΤ ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ
 2. 2. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗ΢ΟΦΟ΢ΙΕΣΩσ προκεςμία για τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ των μακθτϊν τθσ τελευταίασ τάξθσΓενικϊν Λυκείων (ΓΕΛ) και των αποφοίτων που επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτισ πανελλαδικζσεξετάςεισ των ΓΕΛ ζτουσ 2013, ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθ Δευτζρα 18 Φεβρουαρίουωσ και τθν Τρίτθ 5 Μαρτίου του 2013.Παράλλθλα, ςασ ςτζλνουμε και υπόδειγμα αίτθςθσ – υπεφκυνθσ διλωςθσ των μακθτϊν τθστελευταίασ τάξθσ των θμεριςιων ΓΕΛ, που επικυμοφν να αποκτιςουν ενδοςχολικόαπολυτιριο, χωρίσ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, θ οποία υποβάλλεται ςτο Λφκειο φοίτθςθσ ςεζντυπθ μορφιΗ Αίτθςθ – Διλωςθ για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ υποβάλλεται θλεκτρονικάςτα Λφκεια. Σο ζντυπο τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ αναρτάται ςτο διαδίκτυο (ςτθν επίςθμθιςτοςελίδα www.minedu.gov.gr , ςτο ςφνδεςμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/Γενικό Λφκειο ι ΕΡΑΛ ΤΕΕ/ΖντυπαΕξετάςεων), από όπου μπορεί να τυπωκεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από τοΛφκειο και να διανεμθκεί ςτουσ ενδιαφερομζνουσ. Ο υποψιφιοσ επιλζγει και ςυμπλθρϊνειχειρόγραφα τθν ανάλογθ Αίτθςθ – Διλωςθ και ςτθ ςυνζχεια τθν υποβάλλει θλεκτρονικά οίδιοσ ι ο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμίαςτο Λφκειο που φοιτά ι ςτο Λφκειο από το οποίο αποφοίτθςε ι ςτο πλθςιζςτερο ςτθνκατοικία του Λφκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.
 3. 3. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟΜετά τθν θλεκτρονικι καταχϊριςθ ςτο πρόγραμμα «ΝΕΣΤΩ΢» εκτυπϊνονται δφο αντίγραφα.Ο υποψιφιοσ ελζγχει τθν ορκότθτα των ςτοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονταιςτισ επικυμίεσ του, υπογράφει και ςτα δφο αντίγραφα και παραλαμβάνει ζνα, το οποίο καιφυλάςςει μζχρι το τζλοσ των εξετάςεων. Σο δεφτερο υπογεγραμμζνο αντίγραφο φυλάςςεταιςτο Λφκειο κατάκεςθσ. Η προκεςμία υποβολισ τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ αρχίηει τθ Δευτζρα 18Φεβρουαρίου και λιγει τθν Τρίτθ 5 Μαρτίου του 2013. Σονίηεται ότι για κανζνα λόγο δενγίνεται δεκτι Αίτθςθ - Διλωςθ εκπρόκεςμθ οφτε διόρκωςθ αυτισ που υποβλικθκε εντόσ τθσπροκεςμίασ.Επειδι θ προκεςμία είναι αποκλειςτικι είναι απαραίτθτο να ενθμερωκοφν όλοιυπεφκυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηονται ςε πανελλαδικό επίπεδο οιόροι ίςθσ μεταχείριςθσ των ενδιαφερομζνων.Πςον αφορά τουσ μακθτζσ πρζπει να γίνει διεξοδικι ενθμζρωςι τουσ ςτθν τάξθ απόκακθγθτι που κα ορίςει ο Δ/ντισ του Λυκείου και ο κάκε μακθτισ να υπογράψει ςεκατάςταςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ενθμερϊκθκε για τθν Αίτθςθ – Διλωςθ που τοναφορά και για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ του Τπουργείου Παιδείασ, κακϊσ και ότι τουχορθγικθκε υπόδειγμα τθσ ςχετικισ Αίτθςθσ- Διλωςθσ. ΢τθν περίπτωςθ απουςίασ μακθτϊνκατά τθν θμζρα ενθμζρωςθσ κα πρζπει αυτοί να ενθμερωκοφν ενυπογράφωσ επόμενθ θμζρα.
 4. 4. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟΣτθν ίδια κατάςταςθ (κατόπιν τθσ ενθμζρωςθσ) κα υπογράψουν ότι ενθμερϊκθκαν και όςοιδθλϊςουν ότι επικυμοφν ενδοςχολικό απολυτιριο. Εκτόσ τθσ ανωτζρω διεξοδικισενθμζρωςθσ να γίνει υπενκφμιςθ τουλάχιςτον άλλεσ δφο φορζσ ςτθν κάκε τάξθ από τονυπεφκυνο κακθγθτι ςτθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ και κατά τισ δφο τελευταίεσ θμζρεσ τθσπροκεςμίασ.Κατά τθν υποβολι τθσ Αίτθςθσ – Διλωςθσ από τουσ αποφοίτουσ παρακαλοφμε ναενθμερϊνονται οι απόφοιτοι για τθ ςθμαςία του δεφτερου μακιματοσ Γενικισ Ραιδείασ πουεπιλζγουν να εξεταςτοφν ςε πανελλαδικό επίπεδο ςε ςχζςθ με τα επιςτθμονικά πεδία πουπρόκειται να επιλζξουν. Να ενθμερϊνονται επίςθσ για τα δφο μακιματα αυξθμζνθσβαρφτθτασ του 5ου επιςτθμονικοφ πεδίου κακϊσ και για τισ προχποκζςεισ που ιςχφουν για ναμποροφν να επιλζξουν το 5ο επιςτθμονικό πεδίοΠςον αφορά τουσ αποφοίτουσ θ ενθμζρωςθ κα γίνει με τουσ εξισ τρόπουσ: - Με ανακοινϊςεισ του Υπουργείου Ραιδείασ ςτα Μ.Μ.Ε. και ςτθν ιςτοςελίδα του. - Με ανακοινϊςεισ των Διευκυντϊν Δ.Ε. που κα αναρτθκοφν ςτουσ πίνακεσανακοινϊςεων των οικείων Διευκφνςεων.
 5. 5. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ•΢ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.4115 (ΦΔΚ 24 Α΄/30-1-2013), θαηά ηνζρνιηθό έηνο 2012−2013 νη εμεηάζεηο εηζαγσγήο ηδησηώλ ζηε ΢ρνιή Αζηπθπιάθσλθαη ζηε ΢ρνιή Αμησκαηηθώλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλΚΑΝΟΝΙΚΑ θαη νη (ηδηώηεο) επηηπρόληεο ζα εγγξαθνύλ ζηηο νηθείεο ζρνιέο θαηά ηναθαδεκατθό έηνο 2015−2016.•Όηη ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν δελ ζα ππάξρνπλ ε ΢ηξαηησηηθή ΢ρνιή ΙπηακέλσλΡαδηνλαπηίισλ (΢ΙΡ) θαζώο θαη ην ηκήκα Διεγθηώλ Αεξάκπλαο ηεο ΢ρνιήοΙθάξσλ.•Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ θεθάιαην, αιιά θαη ζε όιε ηελεγθύθιην γηα ζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνξνύλ ηελπθηζηάκελε θαηάζηαζε ΠΡΙΝ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλαζπγθξόηεζεηνπ αθαδεκατθνύ ράξηε «ΑΘΗΝΑ» θαη ζα ηζρύνπλ αληίζηνηρα, δειαδή θαηάιιειαπξνζαξκνζκέλεο ζηε λέα θαηάζηαζε.
 6. 6. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ ΤΥΡΟΣ - ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣΑΙΣΗ΢Η – ΓΗΛΩ΢Η ΜΑΘΗΣΗ ΖΜΔΡΖ΢ΗΟΤ ΓΔΛ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ΢ ΢ΣΗ΢ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΗ΢ ΣΩΝ ΓΔΛΤπνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά από όινπο ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξήζηνπ ΓΔΛ, νη νπνίνη ζαζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο , θαζώο θαη από ηνποηειεηνθνίηνπο πνπ ζα δώζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα έρνπλζηε δηάζεζή ηνπο ηηο δηεπζύλζεηο θαηνηθίαο θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ ηειεηνθνίησλ πνπέρνπλ απνξξηθζεί, δηαηεξνύλ ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία θαη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ησλκαζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ρσξίο λα θνηηήζνπλ μαλά, ώζηε λα ηνπο εηδνπνηήζνπλ έγθαηξαπξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ , όπσο θαη νη καζεηέο, ηελ Αίηεζε – Γήισζε 18 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 5Μαξηίνπ.Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειώλνπλ:Α)Σν δεύηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά.Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθόζνλ επηζπκνύλ λα ην εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά .Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιώζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά.Γ)Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ΢ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο* ΢ρνιέο.*ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ΢ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ΢ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΢ΣΗ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΔ΢ ΢ΥΟΛΔ΢ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ΢2015-2016.Δ)Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ΢ρνιέο Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ.΢Σ)Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ.
 7. 7. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟΑΙΣΗ΢Η – ΓΗΛΩ΢Η ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ΢ ΢ΣΗ΢ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΗ΢ ΣΩΝΖΜΔΡΖ΢ΗΩΝ ΓΔΛΤπνβάιιεηαη από ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ πξνεγνπκέλσλ εηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέοεμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξόζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζεπξόζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ.-Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε, νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειώλνπλ:Α)Σν δεύηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά.Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθόζνλ επηζπκνύλ λα ην εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά.Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιώζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά.Γ)Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ΢ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο* ΢ρνιέο (δελ έρνπλ απηό ην δηθαίσκα νηππνςήθηνη ηεο Γ΄ εζπεξηλνύ ΓΔΛ).*ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ΢ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ΢ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΢ΣΗ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΔ΢ ΢ΥΟΛΔ΢ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ΢ 2015-2016.Δ)Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ΢ρνιέο Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ.΢Σ)Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ.Ε) Αλ ζα εμεηαζηνύλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ΄ εκεξήζηνπ ή Γ΄ εζπεξηλνύ ΓΔΛ, θαζώο θαη ηελ θαηεύζπλζε ζηακαζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά.
 8. 8. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ ΑΙΣΗ΢Η – ΓΗΛΩ΢Η 10%ΚΑΣΟΥΟΤ ΒΔΒΑΗΩ΢Ζ΢ ΠΡΟ΢ΒΑ΢Ζ΢ ΖΜΔΡΖ΢ΗΟΤ ΓΔΛ ΔΣΩΝ 2011 ή 2012 ΓΗΑ ΣΟ10% ΣΩΝ ΘΔ΢ΔΩΝ ΥΩΡΗ΢ ΝΔΑ ΔΞΔΣΑ΢ΖΤπνβάιιεηαη από απνθνίηνπο – θαηόρνπο βεβαίσζεο πξόζβαζεο ησλ εηώλ 2011 ή 2012εκεξήζηνπ ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (Οκάδα Β΄), νη νπνίνη ρσξίο λέα εμέηαζε επηζπκνύλ λα είλαηππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ζηηο ΢ηξαηησηηθέο ή/θαη Αζηπλνκηθέο΢ρνιέο ή/θαη ΢ρνιέο Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ ή/θαη ΣΔΦΑΑ.Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειώλνπλ ΜΟΝΟ ηα ζηνηρεία Γ, Δ, ΢Σ,δειαδή:- Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ΢ηξαηησηηθέο/Αζηπλνκηθέο ΢ρνιέο* *ΟΗ ΗΓΗΩΣΔ΢ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ΢ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΢ΣΗ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΔ΢ ΢ΥΟΛΔ΢ ΣΟΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ΢ 2015-2016.-Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ΢ρνιέο Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ.- Αλ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ.
 9. 9. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ1) Όζνλ αθνξά ην (δεύηεξν) κάζεκα γεληθήο παηδείαο * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνύλπαλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη όηη :α) όινη νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ – ΟΜΑΓΑ Β΄) πνπ ζα εμεηαζηνύλ παλειιαδηθά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνδειώζνπλ κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε 18 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 5 Μαξηίνπ.β) αλ ην δειώζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηόηε ζεσξείηαη όηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηόβαζκό κεδέλ (0).γ) ε επηινγή ηνπ (δεπηέξνπ) καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηα πεδία πνπ ζα κπνξέζεη λαεπηιέμεη ν ππνςήθηνο ζην Μεραλνγξαθηθό ηνπ Γειηίν θαη γη απηό πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή.2) Όζνλ αθνξά ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνύλπαλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη όηη :α) νη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζηνύλ ην κάζεκα ζε παλειιαδηθό επίπεδν πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηνδειώζνπλ κε ηελ Αίηεζε – Γήισζε 18 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 5 Μαξηίνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ηνδειώζνπλ νη καζεηέο ΓΔΛ είλαη λα ην έρνπλ ήδε επηιέμεη σο κάζεκα επηινγήο.β) εθόζνλ ην δειώζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηόηε ζεσξείηαη όηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλγξαπηό βαζκό κεδέλ (0).γ) Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα δειώζεη ζην Μεραλνγξαθηθό ηνπ Γειηίν ην 5ν επηζηεκνληθό πεδίν πξέπεη λα έρεηδειώζεη όηη ζα εμεηαζηεί ππνρξεσηηθά ζηα δύν (2) καζήκαηα: «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθάθαη ΢ηνηρεία ΢ηαηηζηηθήο». Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηηο Αζηπλνκηθέο ΢ρνιέο, νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεοκόλν ζην 5ν επηζηεκνληθό πεδίν, πξέπεη πξνζεθηηθά λα επηιέμνπλ ηα δύν σο άλσ καζήκαηα.δ) ΢ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ΓΔΛ δειώζεη όηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην κάζεκα επηινγήο «ΑξρέοΟηθνλνκηθήο Θεσξίαο», απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ην δεύηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ην νπνίν δειώλεη όηηζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά λα είλαη ππνρξεσηηθά ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά θαη ΢ηνηρεία ΢ηαηηζηηθήο».
 10. 10. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ Η ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο είλαη θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα όινπο ηνποππνςεθίνπο ΓΔΛ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δεληξνπνπνηείηαη νύηε δηνξζώλεηαη. Ζ σο άλσ Αίηεζε Γήισζε, εθόζνλ αθνξά απόθνηην, κπνξεί λα αλαθιεζεί ζην ζύλνιό ηεοην αξγόηεξν 20 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθώλ εμεηάζεσλ, νπόηεθαη ηνπ επηζηξέθεηαη ε βεβαίσζε πξόζβαζεο. Ζ βεβαίσζε πξόζβαζεο επηζηξέθεηαη επίζεοζηνλ απόθνηην εθόζνλ δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε θαλελόο από ηα παλειιαδηθώο εμεηαδόκελακαζήκαηα. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο είλαηεπίζεο θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο Δθόζνλ θάπνηνο καζεηήο ζα έρεη απνθηήζεη από ηηο επηακειείο επηηξνπέο ηνπ Ν.3794/2009πηζηνπνηεηηθό δηαπίζησζεο κηαο από ηηο ζνβαξέο παζήζεηο ηνπ 5% πνζνζηνύ γηα εηζαγσγήζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο εμεηάζεηο θαη εθόζνλ βέβαηα επηζπκεί λα κελ ζπκκεηάζρεηζηηο παλειιαδηθέο θαη λα απνθηήζεη ην ελδνζρνιηθό απνιπηήξην, κπνξεί λα αλαθαιέζεη ζηνζύλνιό ηεο ηελ Αίηεζε-Γήισζε ην αξγόηεξν 20 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθώλεμεηάζεσλ. Δπίζεο, όζνη καζεηέο ηεο Γ΄ εκεξήζησλ ΓΔΛ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ67%, πηζηνπνηεκέλε από Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, κπνξνύλ ην αξγόηεξν κέρξη θαη δέθα (10)εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ Β΄ ηεηξακήλνπ λα αλαθαιέζνπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρήζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππνβάιινληαο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λύθεηό ηνπο (άξζξν36 ηνπ ΠΓ.60/2006).
 11. 11. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ΢ΥΟΛΔ΢ ή ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ή ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ΢ ΔΞΔΣΑ΢ΔΙ΢ ή ΠΡΑΚΣΙΚΔ΢ ΓΟΚΙΜΑ΢ΙΔ΢Οξηζκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απαηηνύλ πεξαηηέξσθξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζε απηά σο αθνινύζσο :-΢ρνιέο ή ηκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή δύνεηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιώζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνέληππν ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο-΢ρνιέο, γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο νπνίεο απαηηνύληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο(΢ηξαηησηηθέο, Αζηπλνκηθέο ΢ρνιέο* θαη ΢ρνιέο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ *ΟΗΗΓΗΩΣΔ΢ ΔΠΗΣΤΥΟΝΣΔ΢ ΘΑ ΔΓΓΡΑΦΟΤΝ ΢ΣΗ΢ Α΢ΣΤΝΟΜΗΚΔ΢ ΢ΥΟΛΔ΢ ΣΟΑΚΑΓΖΜΑΗΚΟ ΔΣΟ΢ 2015-2016).-Σκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηνύληαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο(ΣΔΦΑΑ).Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο – Γήισζεο γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηαπνπ απαηηνύλ εηδηθά καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηαεηδηθά καζήκαηα θαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζε ΢ηξαηησηηθέο θαηΑζηπλνκηθέο ΢ρνιέο, ΢ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ΣΔΦΑΑ
 12. 12. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟΓηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγήαπαηηείηαη :α) γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα κε εηδηθά καζήκαηα, ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ ζε απηά.β) γηα ηηο ΢ηξαηησηηθέο ΢ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ΢ρνιέο, ηηο ΢ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπΔκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζην ΢ηξαηό, ζηελ Αζηπλνκία ήζην Δκπνξηθό Ναπηηθό ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηηο πξνθεξύμεηο πνπ ζαεθδώζνπλ ηα αξκόδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζεί ηθαλόο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οηπαξαπάλσ πξνθεξύμεηο δηαηίζεληαη από ηα ΢ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηαθαη ηηο θαηά ηόπνπο Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα.γ) γηα ηα ΣΔΦΑΑ λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαηπξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί απ΄ ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ(Ηνύληνο 2013) θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα).Από ηα παξαπάλσ (β) θαη (γ) ζπλάγεηαη όηη ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε ΓΔΝδήισζε επηζπκία γηα ΢ηξαηησηηθέο ΢ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ΢ρνιέο θαη ΢ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπΔκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, ΜΠΟΡΔΙ ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο γη απηέο, αξθεί λα αθνινπζήζεη ηεδηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξύμεηο ησλ αξκόδησλ Τπνπξγείσλ. Αλάινγα,ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε ΓΔΝ δήισζε επηζπκία γηα ηα ΣΔΦΑΑ, ΜΠΟΡΔΙ ηειηθάλα είλαη ππνςήθηνο γη απηά, αξθεί λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζηηο επηηξνπέοΤγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο.
 13. 13. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟΟη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα ΢πνπδώλ ησλ Αλώηαησλ ΔθθιεζηαζηηθώλΑθαδεκηώλ πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζόδνμνη. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζηνΠξόγξακκα Ιεξαηηθώλ ΢πνπδώλ γίλνληαη δεθηνί κόλν άξξελεο ππνςήθηνη. Γηα ηαπξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ πιεξνθνξίεοδίδνληαη ζηα ηειέθσλα: 2106204714 – 2108070088 (ΑΘΖΝΑ), 2310397732 –2310301784 (ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ), 2653041281, 2653042160 (ΗΩΑΝΝΗΝΑ), 2810232193 –2810239123 (ΖΡΑΚΛΔΗΟ).Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ θεθάιαην, αιιά θαη ζε όιε ηελ εγθύθιην γηαζρνιέο θαη ηκήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αθνξνύλ ηελ πθηζηάκελεθαηάζηαζε ΠΡΙΝ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπαθαδεκατθνύ ράξηε «ΑΘΗΝΑ» θαη ζα ηζρύνπλ αληίζηνηρα, δειαδή θαηάιιειαπξνζαξκνζκέλεο ζηε λέα θαηάζηαζε.
 14. 14. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γϋ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕ΢ΗΣΙΩΝ ΓΕΛΜακθτζσ τθσ τελευταίασ τάξθσ των Ημεριςιων Γενικϊν Λυκείων από το ςχολικό ζτοσ2010−2011, προκειμζνου να αποκτιςουν το απολυτιριο Γενικοφ Λυκείου χωρίσ ναςυμμετάςχουν ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του ζτουσ αποφοίτθςισ τουσ μποροφν μετά απόαίτθςι τουσ που κατατίκεται ςτο οικείο Λφκειο, να εξετάηονται γραπτϊσ ςε επίπεδο ςχολικισμονάδασ ςε όλα τα γραπτϊσ εξεταηόμενα μακιματα τθσ τελευταίασ τάξθσ του Γενικοφ Λυκείουςε κζματα που ορίηονται από τον οικείο ΢φλλογο Διδαςκόντων. Για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθστων ανωτζρω ενδοςχολικά εξεταηόμενων μακθμάτων εφαρμόηονται οι αντίςτοιχεσ διατάξειστου Π.Δ. 60/2006 (Αϋ 65).΢τουσ αποφοίτουσ τθσ παραγράφου αυτισ χορθγείται απολυτιριο ςτο ςϊμα του οποίουαναγράφεται ότι χορθγικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ. Όςοι αποκτοφναπολυτιριο Ημεριςιου Γενικοφ Λυκείου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασπαραγράφου, μποροφν να αποκτιςουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτθν τριτοβάκμιαεκπαίδευςθ, εφόςον λάβουν μζροσ ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ των μακθμάτων τθσ τελευταίαστάξθσ των θμεριςιων Γενικϊν Λυκείων που εξετάηονται ςε πανελλαδικόεπίπεδο, οποιοδιποτε άλλο ζτοσ εκτόσ από αυτό τθσ αποφοίτθςισ τουσ.
 15. 15. ΥΡΟΒΟΛΉ ΑΚΤΗΣΗΣ - ΔΉΛΩΣΗΣ ΥΡΟΨΗΦΚΩΝ ΓΕΝΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ ΚΑΙΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΪΝ ΛΥΚΕΚΩΝ (ΟΜΆΔΑΣ Βϋ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ Τ΢ΙΤΟΒΆΘΜΙΑΕΚΡΑΚΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΡΟΛΥΤΗ΢ΙΟ Όζνη από ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο εκεξεζίσλ ΓΔΛ, επηζπκνύλ λα ΜΗΝ ζπκκεηάζρνπλ ζηηοπαλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζηα 6 ή 7 καζήκαηα θαη άξα λα ΜΗΝ απνθηήζνπλ θέηνο ΒεβαίσζεΠξόζβαζεο, αιιά λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηό ηνπο κόλν κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζε όια ηακαζήκαηα, ππνβάιινπλ νπσζδήπνηε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα ρσξίο θαλέλα άιινδηθαηνινγεηηθό. Η ΑΙΣΗ΢Η-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩ΢Η ΓΙΑ ΔΝΓΟ΢ΥΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ππνβάιιεηαη ζε έληππεκνξθή ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θνίηεζεο ζε δύν (2) αληίγξαθα, ηα νπνία ζθξαγίδνληαη θαηππνγξάθνληαη από ηνλ ππνςήθην θαη ην Γ/ληή. Σν έλα ην θξαηά ν ππνςήθηνο θαη ην δεύηεξν παξακέλεη ζην Λύθεην, νη δε καζεηέοθαηαρσξίδνληαη ζην πξόγξακκα ΝΔ΢ΣΩΡ ζηελ θαηεγνξία «Τπνςήθηνο γηα ιήςε απνιπηεξίνπ κεελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο». Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ ζην ίδην δηάζηεκα 18 Φεβξνπαξίνπ σοθαη 5 Μαξηίνπ ηνπ 2013, νη καζεηέο απηνί ζα ζπκκεηάζρνπλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ζηηοαπνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ζε όια ηα γξαπηώο εμεηαδόκελα καζήκαηα κόλν ζεεπίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.Οι μακθτζσ τθσ Γϋ θμεριςιων ΓΕΛ που ζχουν αναπθρία τουλάχιςτον 67%, πιςτοποιθμζνθ απόΤγειονομικι Επιτροπι, και γι αυτό το λόγο επικυμοφν τθ λιψθ ενδοςχολικοφ απολυτθρίουςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 4β του άρκρου 36 του ΠΔ.60/2006, καταχωρίηονται ςτοπρόγραμμα ΝΕ΢ΣΩΡ ςτθν κατθγορία «Τποψιφιοσ με αναπθρία ≥ 67%
 16. 16. Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή…Καλή επιτυχία..

×