Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 june-2014 to-17-june-2014-hindu_sabhavarta_year38_issue11

305 views

Published on

Hindu Mahasabha

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11 june-2014 to-17-june-2014-hindu_sabhavarta_year38_issue11

 1. 1. fgUnwl Hkkvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdkeq[ ki =k okrkZ l kIr kfgd Website : www.akhilbharathindumahasabha.org E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org i zfr vad ewY; 4 #i ; s fnukad 11 t wu l s17 t wu 2014 r d T; s"B ’ kqDy =k; ksn’ khl svk"kk<+d‘".ki apehl Eor ~2071 r d ok£"kd ’ kqYd 100 #i ; s i ‘"B l a[ ; k12 o"kZ&38 vad&11 dYi kfn l Eor ~1972949114 l Ei knd eqUukdqekj ’ kekZ i ‘"B&3 i ‘"B&4 i ‘"B&5 i ‘"B&9 i ‘"B&12 dkaxzsl dj s vkRekoyksdu- vt ok; u , d fuj ki n--- csfV; ksads vPNsfnu-- i zR; sd cq/kokj dksi zdkf’ kr ’ kkafr i znku dj r hgS--- --r ksD; k t ksdj ds----  l aoknnkr k  mÙkj eqxy dky dk, d vuNqvkl ul uh[ kst i ‘"B nokvksai j vesfjdhf’ kdat k geys] ce foLQksV] gR; k vkSj vkr adokn Rofj r U; k; dsnk; j seas ekuuh; Hkkj r dkr soj ns[ k’ kj hQ gksx; suokt     l aoknnkr k  vkr adokn dr bZcnkZ’ r ughadj sxkHkkj r ’ ks"ki ‘"B 10 i j  t Eewd’ ehj dht ur kdsfgr dsfy, /kkj k370 i j j k"VªO; ki hppkZgks%fgUnwegkl Hkk Hkkj r l a; qä j k"Vª oSf’ od vkr adokn fuj ks/kh j .kuhfr dhpy j ghor Zeku l eh{kkdsckn i kfj r fdl hHkh ,sl sçLrkodkl eFkZu ughadjsxk t ksvkradokn l syM+usdsç; kl ksa dksgYdk dj r k gSA Hkkj r us l a; qä j k"VªoSf’ od vkr adokn fujks/khj .kuhfr dhpkSFkhokf"kZd l eh{kk d s ur ht ksa i j vukSi pkfj d fopkj foe’ kZesaHkkx y sr s gq, ; g ckr dghA vQxkfuLrku  a  t Eew&d’ ehj dsukxfj dksadsi kl nksgjhukxfjdr kgS  t Eew&d’ ehj dkj k"Vª/ot vyx gksr kgSA  t Eew&d’ ehj dhfo/kkul Hkkdkdk; Zdky 6 o"kks±dk gksr kgSt cfd Hkkj r dsvU; j kT; ksadhfo/kkul Hkkvksa dkdk; Zdky 5 o"kks±dkgksr kgSA  t Eew&d’ ehj dsvanj Hkkj r dsj k"Vª/ot ; kj k"Vªh; i zr hdksadkvi eku vi j k/kughagksr kA  Hkkj r dsmPpre U; k; ky; dsvkns’ kt Eew&d’ ehj ds vanj ekU; ughagksr sgSaA  Hkkj r dhl al n t Eew&d’ ehj dsl aca/keasvR; ar l hfer {ks=keasdkuwu cukl dr hgSA  d’ ehj easefgykvksai j ’ kj h; k dkuwu ykxwgS vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUnzi zdk’ kdkSf’ kd ,oajk"Vªh; dk; kZy; ea=khohjs’ kR; kxhus, d l a; qä oä O; eas/kkj k370dsÅi j O; ki d : i l sppkZ djusdhvko’ ; dr kcrkbZgSAxkSj ryc gSfd u; hl jdkj dsxBu dsl kFkbl ckr dhppkZr st gksx; hgSfd csgn dfBu vkSj vyxkookn dksc<+koknsusokyh/kkj k370 dksD; ksau gVk; kt k; ] og Hkhr c] t c bl /kkj kl st Eewd’ ehj dsukxfjdksadksQk; nk gksusdhct k; uqdl ku ghT; knkgksj gkgSAbl dsl kFkeasHkkj rh; dkuwu ykxwu gksus l s; g j kT; fodkl dhxfr easyxkrkj fi NM+rkt kjgkgSA; ghugha] cfYd Hkkjr dk i jai j kxr ’ k=kqi kfdLrku bl j kT; dhdqN det ksfj ; ksadkQk; nk mBkdj yxkrkj vyxkookn dksc<+koknsj gkgSAbl dsl kFk; g Hkkjr o"kZdhvfLer kdsl kFkt qM+kgqvk cM+ki z’ u cur kt kjgkgSAfgUnwegkl Hkkusr‘Ro ust Yn l st Yn bl /kkj ki j ppkZ djkdj bl dksl ekIr fd; st kusdhi qjt ksj odkyr dhgS] rkfd t Eewd’ ehj ds ukxfj d ns’ kdheq[ ; /kkjkeas’ kkfey gksl dsa, oavi ukfodkl l qfuf’ pr dj l dsaA’ ks"ki ‘"B 10 i j vki Hkht kfu, vuqPNsn 370
 2. 2. 2 fgUnwl Hkk okr kZ i kBd okr kZ fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d l kIr kfgd j kf’ kQy i a0 nhukukFkfr okj h var n‘Zf"V j kst xkj dsvol j  i ssze l a; e vkSj r i l smRi Uu gksr kgSAHkfDr l k/kukl smRi Uu gksr hgSAJ) kdsfy, vH; kl vkSj fu"Bkt : j hgSA gt kj hi zl kn f} osnh  l Pphft anxhoghgSt gkage vi usfy, ugha] l cdsfy, t hr sgSaA i szepan  eu cM+kpapy gSA; fn dke u gksr ksb/kj &m/kj HkVdusyxr kgSvkSj vi usghekfyd dksfouk’ kdsekxZeasQal kdj ekj Mkyr kgSA fouksckHkkos  Hkkj r l exzfo’ o dkgSvkSj l kj hol qa/kj kbl dsi sze i k’ keasca/khgSAvukfn dky l s; g Kku vkSj ekuor kdhT; ksfr QSykj gkgSA t ; ’ kadj i zl kn  t ksckr safopkj i j NksM+nht kr hgSa] osdHkhi wj hughagksr haA gfj HkkÅ mi k/; k;  gj bal ku dkHkkX; , d ckj vo’ ; mn; gksr kgSA; g ckr vyx gSfd ogml dkfdruk ykHkmBkr kgSA Hk‘xq vueksy opu  l Ur ] l k/kd] i qt kj h; kt u&i zfr fuf/kdgykusdkvf/kdkj ml hO; fDr dksgSft l ds vkpj .kl syksxksadksi szj .kkvkSj vkfRed l q[ kfeyr kgksA  Hkhr j dsnq’ eu] ckgj dsnq’ euksal sges’ kkHkkj hi M+r sgSaAvi usHkhr j dsnq’ euksadks fu; fU=kr dj ysar ksckgj dsnq’ eu r sj kdqN ughafcxkM+l dsaxsA  ekuo&t hou dsoy vi usfy; sghughagS] bl l st qM+svusd yksxksadsl kFkl aca/kksadk bZekunkj hl si kyu dj ukght hou dhl kFkZdr kgSAl Pphj kt uhfr l ekt dhl sok dj ukgS] t ur ki j ’ kkl u dj ukughaA  ckaVksvkSj j kt dj ks*okyhuhfr vc i qj kuhi M+pqdhgSA; fn ge Bksdj [ kkusl scpuk pkgr sgSar ksi gysgesans’ kdht ur kdsekxZl sBksdj sagVkusdkdk; Zdj ukgksxk] gekj k ekxZLor %ghfu"daVd gkst k; sxkA vke pquko dkur ht k fj ; kl r ksavkSj l fCl Mh okyh j kt uhfr dsi zfr vke t urkdh vl gefr dkl qcwr gSAl j dkj h l fCl Mh dst fj ; sfdl h dh NksVh&eksVhennrksdht kl drh gS] i j ml dst houLr j eas cqfu; knhl q/kkj ughayk; k t k l dr kAxj hc&det ksj oxZdk t hou Lr j r ksr c l q/kj sxkt c ml sj kst xkj dkLFkkbZvol j feysvkSj ; g r Hkhl aHko gSt c vkS| ksxhdj .kdksxfr nht k, A j kt wdkS’ ky] i hr ei qj k vi ukj k"Vªh; fgr l Hkhns’ kksadhfons’ k uhfr vkSj j .kuhfr dk vk/kkj mudkvi ukj k"Vªh; fgr gksr k gSAvesfj dhi szft MsaV vksckekus eksnh dsl kFk dke dj usdh bPNkt kfgj dj r sgq, f} i {kh; l aca/kksadkset wr dj usdhckr dghvkSj mUgsavesfj dkvkeaf=kr fd; kA, sl kbl fy, gS] D; ksafd oSf’ od ekeyksaeasHkkj r dk egRoi w.kZLFkku gSvkSj eksnhdks ns’ kdht urkuscsgrjhu t ukns’ k fn; kgSA Hkwi s’ kefyd] paMhx<+ egaxkbZ; kdqN vkSj vHkhr d t ksvkadM+s vk, gSa]mudseqrkfcd l ksygoha yksdl Hkk dspqukoksai j 3426 dj ksM+#i , [ kpZgq, A; g j de o"kZ2009 dspqukoksai j vk, [ kpZl sFkksM+h&cgqr ugha] cfYd 131i zfr ’ kr T; knkgSAD; kbu i kap l kyksaeasegaxkbZokdbZbruk xq.kk c<+xbZgS vxj gka] r ks fQj vkevknehdksft anxhcl j dj useasvkusokyheqf’ dyksadk Hkht j kvankt kyxkb, ]D; ksafd dqN fuokZfpr i zfr fuf/k; ksa] j kt usr kvksavkSj m| ksxi fr ; ksads vykokr ksbr uho‘f) fdl hdh Hkhvk; easughagqbZgksxhA cyfoanj j k; ] dhfr Zuxj xyr l adsr t k, xk ; wi h, usfj Vsy eas , QMhvkbZdksykxwfd; kgqvk gSA t cfd , uMh, usvi us ?kks"k.kki =keasdgkgSfd l Ùkkeas vku si j og bl uhfr dkscny nsxkA ; fn okdbZeas; g uhfr cny nht krhgSr ksbl l sHkkjr dh, QMhvkbZuhfr dksysdj xyr l adsr t k, xkvkSj bl l s t ksfodkl vkSj jkst xkj dsu, vol j mRi Uu gksusokysgSa]mudks /kDdki gqapsxkA, sl seaseksnhdks fons’ khfuos’ kdksadksvk’oLr djus dht : jr gSAl cl si gyhdl kSVh ; ghgksxhfd osvi useaf=keaMy dksdSl kvkdkj nsrsgSaAeaf=keaMy dSl kgksrkgS]bl dkvl j ’ ks; j ckt kj i j fuf’ pr i M+sxkA fodkl fueZy] i Vi M+xat i fj okj dhvgfe; r ekSt wnkgkykr easxka/kh i fj okj dsfcukdkaxszl dhfLFkfr vkSj [ kj kc gkst k, xhAbfr gkl crkrkgSfd dkaxszl dsusrkvksaus , d&nwl j sdseqdkcysxka/kh i fj okj dsusr ‘Ro dksghLohdkj fd; kgSAdkaxszl dsfy, xka/kh i fj okj dhmr uhghvgfe; r gS] ft r uhcht si hdsfy, l a?k i fj okj dhAysfdu ; fn i kVhZ dki gyki fj okj i kVhZdsfy, oksVi kusdh{ker k[ kksnsr kgS] rksdkaxszl hbl t gkt dksNksM+dj dghavkSj ’ kj.kysusyxsaxsAdkaxszl eas, sl hmFky&i qFky geasvkus okyseghuksaeasagfj ; k.kk]egkjk"Vª vkSj t Eew&d’ ehj t Sl sjkT; ksaeas ns[ kusdksfey l dr hgS] t gka pquko gkssusokysgSaA i zHkqukFk fl ag] bykgkckn l qj D; ksacnys Hkkj r h; t okuksads fl jksadksi kd l Sfudksa}kjkdkVus dksysdj fi Nyhdsanzl j dkj dhdkQhNhNkysnkj gqbZFkhA cht si husbl i j ; wi h, l j dkj dht edj vkykspukdj r sgq, l jdkj l sbLr hQkHkhekaxkFkkA vc dsanzeascht si hdhl j dkj cu x; hgSAysfdu]muds’ ki Fk xzg.kl ekj ksg easghi kfdLr ku dsi z/kkuea=khuokt ’ kj hQ dks Hkhvkeaf=kr fd; kx; kAusr kvksa dsl qj dkQhcnysut j vkj gs gSaA vc i kfdLr ku dksi M+ksl h ns’ kcr kdj ml l scsgr j l aca/k j [ kusdhckr dht kj ghgSA ; g l j dkj ; fn i kfdLr ku l s l aca/k vPNsj [ kusdhdksf’ k’ k dj j ghgSr ksbl easfdl hdh i j s’ kkuhughagS] ysfdu cht si h l s; g l oky i wNuk t : j hgS fd t c og i kfdLr ku l sgkFk feyk; sr ksl gh] vkSj nwl j h l j dkj , sl kdj sr ksog xyr A , sl kD; ksa vt ; [ kj s] j hoka es"k&bl l Ir kg nwj&njkt dsyksxksal st u l Ei dZc<+sxkAl ekt esavki &vi uhl fØ; rkcuk; saj[ ksa pWwfd ml hl svki dsHkkX; ksn; gksusdhl EHkkokukut j vk jghgSA o‘"k &bl l Ir kg l e; dkçcU/ku dj ukt : j hgSAvki ft l dhenn~dj ust k j gsgSa] ml dk fuj h{k.k, oai j h{k.kvo’ ; dj ysavU; Fkkvki Hkhyi sVsesavkl dr sgSaAt ksyksx usr ‘Ro l st qM+s gSa] mudksLo; ai j fu; U=k.k dj usdhvko’ ; dr k gSA feFkqu &l kekft d l EcU/kksadkset cwr dj usdsfy, O; FkZdkfn[ kkokdj ukmfpr ughagSAr u o eu dhfueZyr kl sfd; kx; kdksbZHkhdk; ZvkfRed vkuUn dhvuqHkwfr dj kr kgSAvki &vi uh vfHkO; fä dksj .kuhfr dsr gr i s’ k dj saxsr ksdke; kchvo’ ; feysxhA ddZ&bl l Ir kg vki t ksdj ukpkgr sgSa] ml su dj i kusi j nq%[ khgksaxsA; g egRoi w.kZgSfd vki ft u O; fä ; ksal sl Ei dZdj j gsagSa] osfdr usHkhvPNsD; ksau gks] fdUr qçR; sd l EcU/kksaesafeF; k Hkze vo’ ; aHkkoh gSA fl ag &t hou l a?k"kZdki ; kZ; gS]; fn t hou esal c dqN l gt r kl svkSj ; kst ukc) r j hdsl sgksr k j gsxkr kst hou vkuUnnk; d ughaj g t k; sxkAt hou dki Fkvkl ku ughagksr kgSA’ kq: l sysdj vUr r d t hou ft Eesnkfj ; ksal sHkj k gksr k gSA dU; k&bl l Ir kg dqN yksxksadksvi uhvkyL; okyhç fr i j /; ku nsukgksxk] D; ksafd vki &vi us fn; sgq; sl e; i j ughai gqap i kr sgS] ft l l svki dsO; fä Ro i j cqj k çHkko i M+r k gSA r qyk&bl l Ir kg dqN yksxksadsv/kwj sdk; ksZdsi wj sgksusdk; ksx cu j gsgSaAl e; dkçcU/ku vki ds t hou dhxfr ’ khyr kdksc<+k; sxkAi kfj okfj d mBk&i Vd dkvl j vki dsvkWfQl dsdk; ks±esaHkh i M+l dr k gSA o‘f’ pd &l dkj kRed l ksp j [ kusl sdk; Zo O; ki kj esaçxfr ’ khyr kcuhj gsxhAfdl h/kkfeZd O; fä l seqykdkr gksl dr hgSft l l sdqN vueksy t kudkfj ; kaçkIr gksaxhAt ksvki dht hou ; k=kkesa dke vk; saxhA /kuq&dksbZHkhO; fä l Ei w.kZughagksr kgS] xyfr ; kadj ukbUl ku dkLoHkko gS] ysfdu ; fn xyfr ; ksa l sl h[ k yht k; sr ksO; fä egku cu l dr kgSA i kfj okfj d ft Eesnkfj ; ksadkHkkj c<+l dr k gSA edj &l Ir kg cgqr l kj syksxksadsfy, euksj at udkj hl kfcr gksxkAfe=kksadsl kFk nwj dh; k=kk dj uh i M+l dr h gSft l dsQyLo: i vki ds’ kj hj esauo mt kZdk l apj .k gksxkA l kekft d fØ; k&dyki ksaesafd; sx; sJe dkçfr Qy feyusdkl e; vkx; k gSA dqEHk &vi usi q: "kkFkZi j Hkj ksl kdj ukvPNhckr gS] ysfdu bl dsl kFk&2 vk/; kfRed mt kZdk fodkl dj ukHkht : j hgSAt c O; fä vi usdeks±ds} kj kl Qyr kvft Zr ughadj i kr kgS] r ks og vi usHkkX; dksnks"knsusyxr kgSA ehu &çse dsvL=kl si wj hnqfu; ki j fot ; i k; ht kl dr hgSAvki ft l dsl kFkçse dkO; ogkj dj saxsoksvkt ughar ksdy vki l sçse Hkj kO; ogkj t : j dj sxkAvki &vi usckWl ; kvf/kdkj h l svi uhckr dks[ kqydj j [ kaxsr ksml si wj hr oTt ksnht k; sxhA
 3. 3. fgUnwl Hkk okr kZfnukad 11 t wu l s17 t wu 2014 r d vè; {kh; l Ei kndh; E-mail: chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org Hkkj r dkr soj ns[ k ’ kj hQ gksx; suokt j k"Vªh; vkg~oku eqUuk dqekj ’ kekZ j k"Vªh; egkl fpo csfV; ksadsvPNs fnu dc vk; saxs j k"Vªh; mn~cks/ku pUnzi zdk’ kdkSf’ kd j k"Vªh; vè; {k i kfdLr ku dsç/kkuea=khHkkj r vk; s] ç/kkuea=khds dk; ZØe esa’ kj hd gq, Aog vyx ckr Fkhfd et cwj hesagh l gh] ysfdu vkuki M+kAi gyhckj , sl kgqvkfd i kfdLr ku dkdksbZusr kHkkj r vk; k vkSj ml usd’ ehj dkj kx ughavyki kAç/kkuea=kheksnhl sckr phr dsnkSj ku uokt ’ kj hQ ust Eew&d’ ehj dkekewyhft Ø ghfd; kAt cfd mUgsavkr adokn i j Hkkj r dhyachf’ kdk; r sal quuhi M+haAi kfdLr kuhç/kkuea=khdkHkkj r nkSj kd’ ehj el ys dksvt saMkcuk, fcukghl ai Uu gqvkAyksdl Hkkpquko usHkkj r dscnysgq, r soj fo’ o dsl keusj [ kkgSAHkkj r dsr soj dksns[ kr sgq, nksLr D; knq’ eu ns’ kksadhHkh cksyr hcan gksx; hAdkQheaFku dsckn ’ kj hQ us’ kj kQr fn[ kkusdkeu cuk; k vkSj Hkkj r dkU; ksr kLohdkj dj fy; kAuokt l e> x; sFksfd Hkkj r usnksLr hdk gkFkc<+kr ksfn; kgSAvxj gkFkfeykr sgSa] r ksHkhvkSj u ghfeykr sgSar ksvkSj Hkh Qt hgr gksl dr hgSAD; ksafd vkea=k.kLohdkj u dj r sr ksi wj sfo’ o esaghfdj fdj h gkst kr hA uokt ’ kj hQ usvi uk fi Nyk Hkkj r nkSj k j kt ho xka/khdhvaR; sf"V ds nkSj ku fd; kFkkvkSj ml oä mUgksausgqfj Z; r usr kvksadksvi usmPpk; ksx esacqykdj mul seqykdkr dhFkhAysfdu bl ckj uokt usgqfj Z; r usr kvksal sfeyusi j t ksj ughafn; kr ksbl dsek; us; ghfudkyst kj gsgSafd og l e> pqdsgSad’ ehj dh r Lchg Qsj dj os Hkkj r ds l kFk nksLr hdksvkxsugha c<+k l d r sA uokt ’ kj hQ us fi Ny s l ky pquko bl hfcuki j t hr sFksfd Hkkj r ds l kFk vkfFkZd fj ’ r scsgr j dj i kfdLr ku dsyksxksa dk t hou Lr j csgr j cuk, axsA, d fct usl eSu gksus dsukr suokt dksi r kgSfd Hkkj r dsl kFkvkfFkZd vkSj j kt uhfr d fj ’ r sl kekU; gksusdsD; kek; usgSaAHkkj r l svkfFkZd fj ’ r scsgr j gksaxsr ksi kfdLr ku dsvkfFkZd gkykr csgr j gksaxsAHkkj r dsm| ksxi fr i kfdLr ku esafuos’ kdsfy, t k, axsr ksnwl j s ns’ kksadsfuos’ kd Hkhi kfdLr ku t kusdkl kgl dj l dsaxsAl Hkhi kfdLr kuht kur s gSafd mudsns’ kdhvFkZO; oLFkkfons’ khvuqnkuksai j ghpyr hgS] t ksfd vkr adoknh r Roksal syM+usdsuke i j nht kr hgSAbl vuqnku dkcM+kfgLl ki kd l sukdks Hkht kr kgS] t ksvi usfgr vkSj vfLr Ro dkscpkusdsfy, vkr adoknhxqVksadksl fØ; j [ kukpkgr hgSAeksnh&’ kj hQ ckr phr dksge bl i ‘"BHkwfe esans[ ksar ks; g vuqeku yxk; kt kl dr kgSfd i kd l sukHkkj r &i kd ckr phr dks, d l hekr d ghc<+us nsxhAuokt ust c HkhHkkj r dsl kFknksLr hdh[ kkfr j [ kr j seksy fy, gSa] i kd l suk usmUgsal Ùkkl scsn[ ky fd; kgSAbl fy, bl ckj Hkkj r vkusdsi gysmUgksausvi us l sukçeq[ kt uj y j ghy ’ kj hQ l seat wj hyhFkhAi kfdLr ku esat ur kaf=kd l j dkj gksusdsckot wn ogkadhHkkj r l aca/khfons’ kvkSj j {kkuhfr i j i kd l sukdkohVks j gr kgSAbl hfy, i kd l sukçeq[ kt uj y d; kuhust uj y eq’ kj ZQ dht ur kaf=kd dght kusokyhl j dkj dhHkh, d ughal quhAt uj y eq’ kj ZQ usç/kkuea=kheueksgu fl ag dsl kFkt Eew&d’ ehj dsel ysdsgy dsfy, pkj l w=kh; QkE; Zqykr S; kj fd; k FkkvkSj ; fn og l Ùkkl scsn[ ky ughagksr sr ksbl el ysdksysdj nksuksans’ kksads chp dksbZekU; l e>kSr kgksl dr kFkkAvc uokt ’ kj hQ ’ kk; n bl hvt saMsi j vkxs c<+ukpkgr sgSaAbl fy, Hkkj r vkdj mUgksaust Eew&d’ ehj el ysdksughamNkyk vkSj uj saæeksnhl sckr phr dsnkSj ku mudsl [ r j oS; sdsckot wn dkQhuj e t okc fn; kAbl r j g eksnhvkSj uokt dhckr phr dsckn 26 uoacj 2008 l snksuksans’ kksa dsfj ’ r ksai j t ehcQZesadqN nj kj sar ksns[ kht kl dr hgS] ysfdu vHkh; g ughadgk t kl dr kfd ; g cQZfi ?ky pqdhgSAcQZfi ?kykusokyhckr phr dsfy, nksuksans’ kksa dsfons’ kl fpoksadksMî wVhi j yxkfn; kx; kgSA vPNsfnu vkusdhmEehnksadschp fnYyh dst ar j&earj i j eghuksal svi uhbTt r &vkc: ] U; k; vkSj vfLr Ro dsfy, /kj usi j cSBsdqN yksx vi usl keusva/ksjsdsfl ok; dqNvkSj ughans[ ki kjgsgSaAoghamÙkj çns’k esaefgykvksavkSj cfPp; ksai j vi j k/k Fkeusdk uke ughaysj gkA vi j k/khcs[ kkSQ ?kVukvksadksvat ke nsj gsgSaA; wi hesadkuwu j kt i wj h r j g l sl ekIr gksr kt kj gkgSft l dh, d nksughacfYd dbZ?kVuk, a ns[ kht kpqdhgSaAfQj Hkhi qfyl vi uhdk; Zç.kkyhesal q/kkj ykusdks r S; kj ughaAvHkhcnk; waesaxSaxjsi vkSj nksfd’ kksfj; ksadksQkal hi j yVdk fn; st kusdkekeykpy ghj gkgSfd cLr hesa, d ukckfyx dksft ank t ykusdhdksf’ k’ kdhx; hA; wi hdscLr hds, d xkao esaNsM+[ kkuhdk foj ks/kdj usi j 17 l ky dhukckfyx Nk=kdksft ankt ykusdhdksf’ k’ k dhx; hAbr ukghughaf’ kdk; r dsckot wn i qfyl usNsM+[ kkuhdk eqdneknt Zugha fd; kvkSj mYVsmu i j vkj ksfi ; ksa l sl qyg dj us dk nokc MkykA m/kj cjsyhft ys esacgsM+hbykds ds, saBki qj xkao esa22o"khZ; v K kr ; qor hdhr st kc vkSj i sVªksy l st yhfuoZL=kyk’ kfeyhgSAr ksD; k gksj gkgSl ekt esaAl e>usdht : j r gSfd fL=k; ksadkl Eeku dc ; g dkuwu fnyk; sxkA; g t kfr dsnaHkesapwj , d l ewg } kj knwl j s t kfr l ewg i j l ksp&l e>dj fd; kx; kvR; kpkj gSAykyp] ; kSu dqaBkvkSj xqaMkxnhZl sT; knkbl dsewy esat kr h; Js"Br kdhl e> dke dj r hgSAft l dsfy, dkuwu vkSj l afo/kku dkegRo t wr sesa yxhfeêhl sT; knk ughagSA ns[ kk; ghx; k gSfd bl ns’ k dh l j dkj sacnyr hgSa] ysfdu oafpr ksadhfu; fr dHkhughacnyr hAog dsoy vyx ’ kDy vf[ r ; kj dj ysr hgSAvHkhns’ kusç/kkuea=khpquk gS] og yxkr kj dgr svkj gsgSafd vPNsfnu vkusokysgSaAr ksbl ns’ kesacsfV; ksadsvPNsfnu dc vk; saxsAHkkj r h; yksdr a=kns’ kds oafpr ksadksl qj f{kr vkSj l Eekui w.kZt hou eqgS; kdj kusesal Qy gksr k ughafn[ kj gkAl al nh; j kt uhfr oksVcSad r d fl eV dj j g xbZgSA l oky ; g gSfd , sl sesacsfV; kaD; kdj saAi pkl Qhl nhfgLl snkj h gksusdsckn Hkhog Lo; al qj f{kr ughagSaAdHkhnfyr r ksdHkhdqN vkSj dsuke i j mUgsal t knht kr hgSAmudsl Eeku dksr kj &r kj fd; k t kr k gSA pquko dsekgkSy esai wj sns’ k esadbZt xg vkSj j kt /kkuhdsbnZ&fxnZyxkr kj , sl h?kVuk, agqbZgSaA; wi h] fnYyh] ek; kuxj heqacbZdksbZvNwr kughagSAysfdu dksbZHkhj kt usr kbu t xgksai j >kadusHkhughax; kAoafpr ksadsf[ kykQgksj gsvi j k/kksaesa ; fn U; k; dhmEehn csekuhgSu j kT; l j dkj ksadksmudhdksbZ i j okg gSAu dsaæl j dkj dksAç’ kkl u vkSj r a=kdsfy, osi gysl s ghdksbZeqíkughagSaAr ksfQj , d ghj kLr kcpr kgSAfd csfV; ksadks [ kqn vi uhl qj {kkdsfy, bl l ekt dkl keukdj ukgksxkA a
 4. 4. fgUnwl Hkk okr kZ LokLF; fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d 4  MkW- , u- ds- f} osnh i zkphud ky l s gh vt ok; u dk mi ; ksx vkS"kfèk ds : i esaHkkj r o"kZesagksj gk gSA efgykvksadksi zl wfr dsckn bl dk l sou fo’ ks"k: i l sdj k; kt kr kgSA ?kj ksaesafofHkUu O; at uksaesabl dk i z; ksx fd; kt krkgSA; g 1-2 QqV dk,i h,l hdqy dk{kqi gSAl Ei w.kZ Hkkj r esabl dh[ ksr hl fn; ksal sdh t kr hgSAvk; qosZn dsvuql kj ; g i kpu ’ kfDr dksc<+kr hgSA bl s l aLd‘r esa; okuh] vt eksfndk] nhI; dk]mxzxUèkk(fgUnhesavt ok; u( xqt j kr hesavt eksn(ej kBhesavkaok( caxkyhesat ksoku(i at kchesavuokbu] t oS.k(rfey oey; kye esavkee( r syxqesaokeq( Qkj l hesauku[ kkg( vaxzst hesa^vt ksoku^o^fo’ kksIl ohM^ dgr sgSAbl dscht ] r sy o Qwy dkmi ; ksx gksr kgSA j kl k; fud l a?kVu %bl dsvUnj , d i zdkj dkmM+u’ khy l qxfUèkr r sy gksr kgS] ft l svt ok; u dk Qwy l r ovaxzst hesaFkk; esky dgrs gSaAbl dsr ssy dks; qfDr i woZd B.Mk dj usi j Fkk; eksy t e t krkgS] t ks 45 i zfr’ kr gksrkgSAbl svt ok; u dkl r ; kvt ok; u dkQwy dgrs gSaA vt ok; u esad SfY’ k; e] QkWLQksjl ] yksgk]l sfM; e] i ksVsf’ k; e vkfn vusd r Ro gksr sgSaA bl ds cht esaeksb’ pj] ol k 7-4 i zfr’ kr] i zksVhu 1714 i zfr ’ kr ] ol k 21-8 i zfr ’ kr ] feujYl 7-9i zfr ’ kr ] j s’ ks 21-2 i zfr’ kr odkcksZgkbMsªV~l 24- 6i zfr’ kr i k, t krsgSAbl dsvykok dsj ksVhu] Fkkbehu] j hcks¶yksfou o fu; kfl u foVkfeUl i k, t kr sgSaA xq.kèkeZ%vt ok; u m".koh; Z] mÙkeokr gj ] nhi u i kpu] okr uqykseu] ’ kwyi z’ keu] t hok.kq uk’ kd]xHkkZ’ k; mÙkst d] mnj d‘fe uk’ kd] foÙkoèkZd] ’ kqØuk’ kd] Lr U; uk’ ku] cY; ]’ kwygj] dQè; u] Toj èu] o.kj ksi u o nqx±èkgj gSA vQkjk] i sfp’ k] vi puvkSj vfrl kj dksnwj dj usdhmÙke vkS"kfèkgSA MkWDVj oMZcqM fy[ kr sgSfd dkyhfepZojkbZdhm".krk] fpjk; rs dkdM+oki u vkSj fgaxqdkvki s{kgj] r huksavt ok; u esai k, t kr sgSaA ; wukuhgdhe us=kkUt u dksdhVk.kq uk’ kd cukusdsfy, vt ok; u ds vdZHkhHkkouknsr sgSaA mi ; ksx %vt ok; uvko’ ; d vkS"kfèk gSAeql kfQj hesa; g vfr l gk; d gksr h gSA oeu] vi p] vQkj k] mnj ’ kwy] vfr l kj ] fol wfpdk] vi pu t fur Toj ] bu l c j ksxksa esa; g i z; ksft r gksr hgSA’ khr Toj esansusl s’ khr dkcy de dj vt ok; u %, d fuj ki n vkS"kèk bl dsvUnj , d i zdkj dkmM+u’ khy l qxfUèkr r sy gksrkgS] ft l svt ok; u dkQwy] l r o vaxzst hesaFkk; eksy dgr sgSAbl dsr sy dks; qfDr i woZd B.Mkdj us i j Fkk; eksy t e t kr k gS]t ks45 i zfr ’ kr gksr k gSA bl svt ok; u dk l r ; k vt ok; u dkQwy dgr sgSaAvt ok; u esadsfY’ k; e] QkLQksj l ] yksgk] l ksfM; e] i ksVsf’ k; e vkfn vusd r Ro gksr sgSaA nsrhgSvkSj ’ kh?kzi l hukyknsrhgSA [ kk¡l ho nekesdQdh mRi fÙkj ksdus] dqQ dhnqx¡èkdks feVkus] dQdks] l j yr kl sfxj kus vkSj dhVk.kqvksadkuk’ kdj usds fy, ; gnht kr hgSAèkwezi ku djus okyksadksfpye esaMkydj fi ykbZ t krhgSAbl dsvfrfjDr vt ok; u ’ okl dh: dkoVdksHkhnwj djrh gSA’ okl j ksxksaesabl dkQwwy f[ kykus l s’ okl dsnkSjsdkcy ?kVt kr k gSAi zl wr kdksvt ok; u f[ kykusl s i kpu fØ; kcyoku gksr hgSAvi ku ok; q’ kqgksrhgSAxHkkZ’ k; i j mÙkst d vl j gksr kgS] dhVk.kqu"Vgkst kr s gS] ok; qdki zdksi ughagksr k] dej dhi hM+knwj gksr hgS] ekfl d èkeZ l kQvkr kgSvkSj Toj : d t kr k gSr FkknwèkdhmRi fÙkvfèkd gksr h gSAft l l sxHkkZ’ k; dsHkhrj dhVk.kqvksa dsi zos’ kesa: dkoV gksr hgSvkSj i zos’ k gq, dhVk.kqvksadk uk’ k gks t kr kgSAdhVk.kqvksadksu"Vdj us dsfy, vt ok; u dkèkqvk¡Hkhfn; k t kr kgSA mnj ’ kwy l fgr vi pu %vt h.kZ dksnwj djusdsfy, ; okU; fn feJ.k ¼vt ok; u dkyh fepZ] l kSaB] byk; ph] l eHkkx feykdj dwVdj cuk; k gqvk pw.kZ½; k uedhu vt ok; u nsAvQkj k; kmnj i hM+k nwj gkst kr hgSA t h.kZeykoj ksèk %j kf=k dksl kssr s l e; , d xzke l sr hu xzke vt ok; u pckdj f[ kykusl sl qcg nLr l kQ yxr hgSA v’ kZ%nksi gj dsHkkst u dsckn , d fxykl NkN esaMs<+xzke ¼pkSFkkbZ pEep½fi l hgqbZvt ok; u vkSj , d xzke l Saèkkued feykdj i hus l scokl hj dseLl si qu%ughagksr sA nLr %t c ew=k cUn gksdj i r ys&i r ysnLr yxr sgksa] r c vt ok; u rhu xzke vkSj ued 500 fe-xzke r kt si kuhdsl kFkysusl s r qj Ur ykHkfeyr kgSA vxj , d ckj esavkj ke u gksr ks15-15 feuV dsvUr j l s2-3 ckj ysA vfXuekU| %l qcg&l qcg vkèkk pEep uedhu vt ok; u pckr s j gusl sFkksM+sgh fnuksaesai kpu fØ; kcyoku cu t kr hgSvFkok ; okU; fn pw.kZdk l sou dj uk ykHknk; d gSA uedhu vt ok; u cukusdhfofèk %u; kvt ok; u vkSj uhcwdkrkt k LoPN j l nks&nksfdyks; kyhVj ] dkyk ued] dkap yo.k] l kaHkj yo.k] l eqnzyo.kvkSj l Saèkkued i k¡pksadk100&100xzke pw.kZysdj er Zcku esaHkj dj eq¡g di M+sl sck¡èk nsaAml s, sl sLFkku i j j[ ksafd fnu esaèkwi yxr hj gsAuhcwdsj l dk ’ kks"k.k gksdj vt ok; u ’ kq) cu t kusr d èkwi esaj [ ksaAbl fØ; kesa , d ekl yx t kr kgSA mnj d‘fe %cPpksadsi sVesaNksVs&NksVs d‘fe gksx, gksrksfnu esar hu ckj i ko pEep l knh vt ok; u ; k uedhu vt ok; u f[ kykr sj gusl s vkSj ehBsi nkFkZdkl sou NksM+nsus l sNksVso cM+sd‘fe u"V gkst kr s gSaAmcdkbZvkr hj gr hgSrksogHkh cUn gkst kr hgSA vfr l kj %ej ksM+i sVnnZ] xksykgksus i j vt ok; u dk vdZ; k QkaV 10&10 feyh yhVj ; k 10 cw¡nsa fnuesar hu ckj ysa; k uedhu vt ok; u dhQk¡dhysaA vt ok; u dsQk.Vdscukusdh foèkh%500xzke vt ok; uo1200 fe-yhVj t y dksdybZfd, x, cj r u es2&3 mQku vkusr d VDdu l s<ddj mcky ysAB.Mk gksusnsa] Nku dj cksr y esaHkj ysaA vkèkkpEep dkl sou fnu esar hu ckj vQkjkovi put U; vfr l kj esami ; ksxhgSA ew=knks"k%i kpu fØ; kl nks"kgksus l svFkokew=kk’ k; esam".kr kj gus l sj kf=kesackj &ckj i s’ kkc dj us dsfy, mBuki M+r k gSA bl ds fy, vkèkkpEep vt ok; u o , d xzke xqM] feykdj j kf=k esaysa] ykHkgksr kgSAHkkst u esavfèkd ?kh] r sy] fepZvkSj [ kV~Vk nghuy ysA ?kh] r sy vkSj fepZde ; k l kekU; ysal dr sgSA Toj esavfèkd i l huk%cq[ kkj esa vfèkd i l hukvkusl s’ kj hj dh m".kr k de gkst kr h gSA , sl h voLFkkesavt ok; u dspw.kZl s ekfy’ kdj usl sr qj Ur Losn cUn gkst kr kgSA Ropk j ksx %Ropk j ksx] [ kqt yh vkfn esavt ok; u Qwy vkSj vt ok; u dkmi ; ksx fd; kt kr k gSAvt ok; u l qcg j kf=kt y ds l kFkysrsj gusl s[ kqt yh: d t kr h gSA fi Ùkh%l qcg ’ kke xqM+dsl kFk vt ok; u nsaA vt okbu dsQwy t y ; k’ kDdj dsl kFknsusl s’ kh?kz ykHkgksr kgSA okr i zdksi %i {kk?kkr&ydok] gkFk i Sj j g t kuk] vaxqfy; ksadkdke u dj uk] okr i zdksi gksdj j Dr ncko o‘f) ] okr fodkj ] okr i zdksi l s ’ kjhj esaLFkku&LFkku i j ’ kwy pyuk vkfn j ksxksaesaykHknk; d gSAr hu xzkevt ok; u] nl xzke fxyks; l Ro feykdj fnu esar hu ckj nwèkds l kFknsr sj gusl s’ kwy vkfn ’ keu gkst kr sgSA dQl zko %vxj dQvfèkd fxjrk gks]dQesanqxZUèkgksockj Eckj [ kk¡l h pyr hgksrksvt ok; u dsQwy 500 fe-xzk-?kh; k’ kgj dsl kFkfeykdj fnu esa3ckj nsrsjgusl sdQksRi fÙk de gkst kr hgSA nq"V?kko ’ kksèku %l kSxzke mcys t y ; k ok"i t y esa, d i ko vt ok; u dkQwy feykdj ?kkoksa dksèkks; kt krkgSA; ght y [ kqt yh] nkn] NksVhQq¡fl ; ksa] [ kkt o peM+h ds?kkoksa] fodkj ksaesaHkhyxkusesa mi ; ksxhgSA ’ okal %’ okal dk nkSj k gksusi j vt ok; u dsvdZdksfuok; kdj fi yk; kt kr kgS; kfuok; st y l s vt ok; ufn; kt krkgSvFkokfpye esavt ok; u Hkj dj èkqezi ku dj k; k t kr kgSA i qj kuh[ kk¡l h %[ kk¡l hi qj kuh gks t kusi j ckj &ckj i hykdQfxjr k gksvkSj i kpu fØ; k eUn gksr ks 1-00 fe-yhVj vt ok; u dkvdZ fnu esar hu ckj fi ykr sj gusl s dQl j yr kl sfudy dj [ kk¡l h nwj gkst kr hgSvkSj i kpu fØ; k cyoku cu t krhgSArEckdwO; l uh dksfpye ; kgqDds] chM+h; kfl xjsV esavt ok; u Hkjdj fi ykbZt kr hgS] bl r j g dsèkqezi ku l st YnhykHk i gq¡pr kgSA ’ khr Toj %B.Myxdj cq[ kkj vkusi j vt ok; u f[ kykbZt k, r ks B.Mdki zHkko de gkst kr kgS] i l hukvkusyxr kgSvkSj cq[ kkj mr j usdsckn FkdkoV Hkhde gksr hgSA gkFki Sj dh’ khr yr k%nek] gSt k] l fUui kr vkfn o gkFk&i Sj B.Msgks x, gksa] r c vt ok; u dhi ksVyhdks ri kdj l sd dj usi j ykHkgksrkgSA l fUèki hM+k%vkeokr l kaèkksaesafcPNq dkVusdsl eku osnuk gksr hgSA ml i j vt ok; udsrsy dhekfy’ k dj usl sQk; nkgksr kgSA i zl okoLFkk%Hkkj r esai zl o gksus dscknvt ok; u f[ kykusdkfj okt gSAbl l s{kqèkki znhIr gksr hgS] vUu i kpu gksrkgSvkSj vi kuok; ql jdrh gSAxHkkZ’ k; dh’ kqf) gksr hgSr Fkk dej dhi hM+knwj gksr hgSA xHkkZ’ k; esa{kr %i zl o gksusds ckn xHkkZ’ k; l snqxZUèkokykt y fxj uk] xHkkZ’ k; esadhVk.kqi zdksi l sgksrkgSAml voLFkkesavt ok; u dhi ksVyh; ksfuekxZesaj [ kusvkSj bl dkèkqvk¡nsusl sdhVk.kqu"Vgks t kr sgSaA i zesg %r hu xzke fr y dsr sy ds l kFkfnu esar hu ckj l sou djusl s ykHkgksr kgSA xqnsZdknnZ%r hu xzke vt ok; u dk pw.kZl qcg ’ kke xj e nwèk ds l kFkysusl so‘Dd ’ kwy esavk’ kkrhr ykHkgksr kgSA ekfl d èkeZdh: dkoV%vt ok; u nl xzke vkSj i qjkukxqM+i pkl xzke dksnksl kS- fe-yh- t y esai dkdj i zkr %l k; al sou dj usl sxHkkZ’ k; dkeSy l kQgksr kgSvkSj #dkgqvk ekfl d fQj l s’ kq# gkst kr kgS; k r hu xzke vt ok; u dsi zkr %l k; a xeZnwèkdsl kFk l sou dj usi j ekfl d èkeZdh#dkoVnwj gksdj j t l zko [ kqydj gksr kgSA l qt kd %vt ok; u dsrsy dhrhu cwansi k¡p xzke ’ kDdj esafeykdj l qcg ’ kke l sou dj usl sr Fkk fu; ei woZd j gusl sl qt kd esaykHk gksr kgSA bUQY; q, at k%nl xzke vt ok; u dks200 ’ ks"ki ‘"B 11 i j
 5. 5. 5 fgUnwl Hkk okr kZ l cj ax fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d  fuj adkj fl ag vesfj dkughapkgr k gSfd Hkkj r dknokm| ksx vkSj mudkdkjksckj rj DdhdjsaAbl s j ksdusdsfy, og r jg&r j gds gFkdaMsvi uk j gk gSA fi Nys fnuksaj SucSDl h ds f[ kykQ vesfj dk dsQwM , aM MªXl , MfefufLVsª’ ku ; k , QMh, us nokvksadsfuekZ.k esacj r ht k j ghdfFkr yki j okghdkvkjksi yxkr sgq, ml dhpkj ; wfuVi j i zfrcaèkdsl kFk483okfu±x ysVj Fkekfn, A bl l sHkkj r h; nok dai fu; ksaesagM+dai epkgqvkgSA gky kafd vesfj dk dh bl dkj ZokbZdk vc dqN oSf’ od l axBu Hkhfoj ksèkdj j gsgSaA t susok fLFkr , l ksfl , ’ ku MkWDVl ZfonkmV ckWMZl ZusHkkj r i j ncko cuk, t kusdksysdj vesfj dk vkSj bl dhQkekZykWchdhvkykspuk dhgSA,l ksfl ,’ ku dkdgukgS fd , sl hdkj ZokbZXykscy O; ki kj r a=kdksuqdl ku i gqapkusokyh gSA bl vesfj dh l axBu ds vuql kj gj ns’ kdksnokvksadh i gqap c<+kusvkSj vi uht urkds LokLFkt : j r ksadsvuq: i i saVsV i z.kkyhykxwdj usdkvfèkdkj gSA ge Hkkj r l fgr fofHkUu fodkl ’ khy ns’ kksai j vesfj dk } kj k cuk; st k j gsncko dk dM+kfoj ksèkdjr sgSaAHkkjr vi us LokLF; {ks=kdhl qj {kkdsfy, dkuwuhra=kesayphysi u dkjkLrk vi ukjgkgSAl axBu dsi zfrfufèk jksfgr ekyi kuhus; w,l vkbZvhl h dksvi usbl : [ k l svoxr dj k; kgSA ; w, l vkbZVhl husHkkj r dhO; ki kj ]fuos’ kvkSj vkS| ksfxd uhfr ; ksadsvesfj dhvFkZO; oLFkk i j vl j dsennsut j bl hg¶rs l quokbZdhgSAekyi kuhusdgk fd Hkkj r dhvksj l smBk, x, dnei wjhrjg l sXykscy O; ki kj fu; eksavkSj Hkkj r h; dkuwuksads vuq: i gSaA bl r j g dsgeys oSf’ od O; ki kj i z.kkyh vkSj Hkkj r h; U; k; O; oLFkk dh Lor a=kr ki j vl j Mkyusokys gSaA t uLokLF; i z.kkyh dks l qfuf’ pr dj usdsfy, Hkkj r } kj kmBk, x, dne nqfu; kds dj ksM+ksayksxksadsLokLF; dhj{kk gsr qcsgn vge gSaA Hkkj r dks fodkl ’ khy ns’ kksadhQkesZl hds : i esans[ kkt kj gkgSA, sl sesa bl QkesZl h dks[ kksuk ej ht ksa vkSj fpfdRl kl sokvksadksHkkj h nokvksai j vesfj dhf’ kdat k uqdl ku i gaqpkusokyk l kfcr gksxkA , l ksfl , ’ ku usfi Nys l ky Hkj l sHkkj r ds f[ kykQ vfHk; ku py jghvesfj dhQkekZ ykWchdksvkM+sgkFkksafy; k gSA ml usdgk gSfpfdRl k l acaèkh uokpkj ksadsfy, èku t qVkusgsr q nokvksadhÅaphdherkssadsdkj .k budhi gqap ughac<+i kr hAl kFk ghfodkl ’ khy ns’ kksaesayksx ft u chekfj ; ksal si hfM+r gSamuds bykt dsfy, uokpkj ksadks c<+kok,oafut h{ks=kdksi zksRl kgu ughafey i kr kA bu ns’ kksaesaej ht ksadh Ø; {ker kde gSAmèkj ckSf) d l ai nk vfèkdkj dsl aj {k.k dks ysdj vesfj dkdsdkWji ksj sV{ks=k dk , d oxZHkkj r dsf[ kykQ ykWfcax dj j gk gS] ysfdu vesfjdh, ; j ØkW¶Vdai uhcksbax dsvuql kj bl r jgdsvfèkdkjksa dkl aj {k.kdj usdsfy, Hkkj r dsi kl , d et cwr dkuwuh<kapk gSAcksbax us; w, l VsÅVdeh’ ku dksl kSai h, d fj i ksVZesadgkgS fd cksbax dkvuqHko j gkgSds Hkkjr dsi kl ,d et cwr dkuwuh <kapk gSt ksckSf) d l ai nk ds l j {k.k dsfy, i ; kZIr gSA deh’ ku usvi u ht kap dsl acaèk esafi Nysg¶r sl quokbZi wj hdhA ; gt kap ^Hkkjr esaO; ki kj ]fuos’ k vkSj vkS| ksfxd uhfr ; ksadk vesfj dhvFkZO; oLFkk i j i zHkko ^’ kh"kZd dsr gr dh xbZFkhA cksbax dai uhdk; g c; ku bl ek; usesavge gSfd vesfj dh dkWji ksj sV{ks=kdk, d oxZHkkj r dhckSf) d l ai nk O; oLFkk ds f[ kykQvksckeki z’ kkl u esaykfcax dj r kj gkgSA ; gl kjkfookn bl fy, c<+k]D; ksafd bl l ky 23t uojh dks,QMh, usjSucSDl hdhi at kc dsr kal kxkao esafLFkr ; wfuVl s vesfj dkesanokvksadsvk; kr i j i zfr caèkyxkfn; kFkkA bl ckj sesai wNsx; s l oky i j ml dkdgukFkkfd bl IykaV dsl Si ay : i esa efD[ k; kai kbZxbZFkhAbl l si gys Hkhbl hdi auhdsrhu vkSj IykaV~l dks i zfr cafèkr dj r s gq, CySdfyLVsMdj fn; kx; kFkkA ; g dkj ZokbZfnus’ kBkdqj uke ds, d fOgl yCyksvj dsnkosdh t kap dsckn dhxbZFkh] ft l esa dgk x; k Fkk fd j SucSDl h vesfj dh esanok, acspusdk vfèkdkj i kusdsfy, Qt hZVsLV dj kj ghgSA , QMh, Hkkj r dh oksdgkMZvkSj vkj i ht hykbQ l kbal st dsvykokdbZdai fu; ksa dksHkho£uax ysVj nspqdhgSA ; fn vesfj dkdhr j g dqNvkSj ns’ kksausHkh, sl kghdj uk’ kq: fd; kr ksHkkj r h; nokdai fu; ksa dknhokykfudy l dr kgSvkSj var jkZ"Vªh; ckt kj esamudhi gqap l hfer gksl drhgSAdqNvjl k i gys; wj ksi h; ; wfu; u usHkkj r dhgcZy nokvksadks?kfV; kdj kj nsr sgq, budsvk; kr fu; eksadks csgn dM+kdj fn; kFkkAbl dkj .kHkkj r esabudsfu; kZr esa dkQh deh vk xbZgSvkSj Hkkj r h; di afu; ksadksHkkjh?kkVk gksj gkgSAbl fLFkfr l sHkkj r l jdkj HkhdkQhfpafr r gSvkSj ogekeysdkdksbZgy fudkyus dhdksf’ k’ kesat qVhgqbZgSA m| ksx l axBu l hvkbZ vkbZvkSj i zkbl okWVj gkml dwi j dh r kt k fj i ksVZds eqr kfcd] Hkkj r dknokm| ksx r j Ddhr ksdj j gkgS] ysfdu bl dhj ¶r kj esadehvkbZgSA o"kZ2012esat gkHkkj r dkdqy nok dkj ksckj 65]654 dj ksM+ #i ; sdkFkk] oghao"kZ2013 esa ; g fl QZ72]069 dj ksM+#i ; s rd i gqapkAbl esat sfujd nokvksa dkfgLl kdj hc 40gt kj djksM+ #i ; sgSabl nkSj esabl dhfodkl nj dj hc 9-8 Qhl n FkhAfj i ksVZ dgr hgSfd bl dhot g ns’ kesa fofu; ked duwuksaesadM+kbZdh xbZgSAnokdherksadsu, vkns’ k dsl kFkghDyhfudy Vªk; y ds fu; eksaesadBksj r k vesfj dh dkj ZokbZdspyr sghgqvk gSA bl l sns’ kesaubZnok, aHkhykap ughagksi kj ghgaSA fygkt k]o"kZ2010t gka 1900 nok, ackt kj esavkbZ] ogha o"kZ2012 esaegt 1700 nok, a ghckt kj esavkl dhaAHkkj r dh nokdi afu; ksavesfj dkdksdjhc 21 gt kj dj ksM+#i ; sewY; dh nok, avki w£r dj j ghgSAbl l s l e>kt kl dr kgSfd Hkkj r h; nokdi afu; ksadsvesfj dhckt kj dhvgfe; r fdr uhvfèkd gSA ; ghdkj .kgSfd vesfj dkdh nokdi afu; ksaesa?kcjkgVgS]ft l dkj .k ogkadhl j dkj i j Hkh [ kkl kncko gSA nj vl y]Hkkjr esareke nokdai fu; kafdl gkykr esanok,a cukr hgSa] bl dh[ kcj ysusdh Qql Zr l j dkj hveysdksughaA fygkt k]l j dkj vc nokfuekZ.k dsfy, cusMªx , aMdkWLesfVDl , DVesacnyko dj usi j fopkj dj j ghgSA ’ kkafr i znku dj r hgSaeafnj ksadhnhokj sa gekj hl aLÑfr esa’ ka[ kdksegRoi w.kZLFkku i zkIr gSAczºeosor ai qj k.kdser kuql kj ’ ka[ kpanzek vkSj l w; Zdsl eku ghnsoLo: i gSAbl dseè; esao: .k] i ‘"BHkkx esaczºekvkSj vxzHkkx esaxaxkvkSj l jLor hdkfuokl gSA’ ka[ kl sÑ".k; ky{ehfoxzg i j t y ; ki apke‘r vfHk"ksd dj usi j nsorki zl Uu gksr sgaSA ’ kkL=kksadser kuql kj l ‘"VhvkRekl s] vkReki zdk’ kl s] vkdk’ kok; ql s] ok; qvfXusl s vkx t y l svkSj t y i ‘Fohl smRi Uu gqvkgS vkSj bu l Hkhr Ro l sfeydj ’ ka[ kdhmRi fr gqbZgSa’ ka[ keq[ ; r %r hu i zdkj dsgksr sgaS& nf{k.kko‘fr ’ ka[ k eè; ko‘fr ’ ka[ k okeko‘fr ’ ka[ k ’ ka[ kdksfot ; ]l e‘f) ]l q[ k] ; ’ k]dh£r rFkky{ehdki zrhd ekukx; kgSAoSfnd vuq"Bkuksa , oar kaf=kd fØ; kvksaesaHkhfofHkUu i zdkj ds’ ka[ kksa dki z; ksx fd; kt kr kgSAi kj Vf’ kofyax] i k£Fko f’ kofyax , oaeafnj ksaesaf’ kofyaxksai j : nzkfHk"ksd dj r s l e; ’ ka[ kèofu dht kr hgSAvkj r h] /kk£ed mRl o] gou fØ; k] j kT; kfHk"ksd] x‘g i zos’ k] okLr q’ kakfr vkfn ’ kqHkvol j ksai j ’ ka[ kèofu l sykHkfeyr kgSA ’ ka[ kdhèofu l st ksvkokt fudyr hgSoksudkj kRed Åt kZdkguu dj nsr hgSA’ ka[ kvkSj ?kaVs&?kfM+; ky dhèofu l sLFkwy i nkFkksZaesal sHkhmudhudkj kRedr ku"Vgkst kr hgSA; ghdkj .kgS fd eafnj ksadhnhokj Hkh’ kkafr i znku dj r hgSAbl dsvfr fj Dr ewdr kvkSj gdyki u nwj dj usdsfy, ’ ka[ k èofu Jo.k dj uk , d egkS"kf/k gSA eafnj ksavkfn esavkj r hdsi ’ pkr ~’ ka[ k esat y Hkj dj mi fLFkrt uksai j ml sfNM+dkt krkgSAbl hi zdkj ’ ka[ kdst y l snsoky; esaj [ khl eLr i wt kl kexzh dks/kks; kt kr kgSA, sl kdj usl sosl c oLr q, al qokfl r , oaj ksxk.kqj fgr gksdj ’ kq) gkst kr hgSA
 6. 6. 6 fgUnwl Hkk okr kZ j k"VªfpUr u fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 10 i j  gfj d‘".kfuxe mÙkj eqxy dky dk, d vuNqvk l ul uh[ kst i ‘"B t c eqxy l ezkV t gk¡nkj ’ kkg dhfgUnwj kuhyky dq¡vj dsb’ kkj sdsfcuk fnYyh vkSj yky fdysesai ÙkkHkhugha fgy l dr k FkkA D; k fdl hdksfo’ okl gksxkfd vkt l sek=k250 o"kZ i gys19oha’ kr kCnhdsi wokZFkZesa eqxy i z’ kkl u dsdsUnz&fcUnq fnYyh dk : i j ax D; k Fkk] ml dk l kekft d i fj os’ k dSl k Fkkogkadst ul k/kkj.kdhl ksyp dsr kus&ckusfdl i zkdj dsFks i gysdhl kezkT; oknh’ kfDr vkSj vkSj eè; r k dgk¡ fr j ksfgr gks xbZFkhAog vkSj axt sc dsi zi kS=k t gk¡nkj ’ kkg dk ’ kkl u Fkk vkSj dgkt kr kgSfd ml l e; eqxy l kezkT; dk opZLo ek=k fnYyh dsdqN oxZehyksa, oayky fdys dsbnZ&fxnZfl eV dj j g x; k FkkAi gysdheqxy l hekvksadh fo’ kkyr kesanhed yx pqdhFkh] ml d h , d r k v kSj fLFkj r k fNUu&fHkUu gkspqdh Fkh vkSj vkSj axt sc ds50 o"kksZadsyEcs ’ kkl u dsnkSj ku dqN , sl k gks x; kFkkfd l u~1707 esa80 o"kZ dhvk; qesaml ds, gen uxj esa ej usdsr qj Ur ckn ghfnYyhesa eqxy O; oLFkkdst t Zj o [ kks[ kys gksr sgq, <kapsdsfpUg mHkj dj vkusyxsFksA ej kBk ’ kfDr ds fouk’ k dsml dsl kj si z; kl vl Qy j gsFks] t kV] l r ukeho fl [ k fQj r kdr oj gksx, Fks vkSj nf{k.kesar qyukRed : i l s vYi k; qesagqbZe‘R; qi j vkºykfnr Fkk vkSj , d l e; ft l dk l kezkT; dkcqy l spVxkao ; k d’ ehj l sdkcsj hr V r d QSyk Fkk og oLr qr %fnYyh dsyky fdysdhnhokj skavkSj vkt dh i qj kuhfnYyh, d ghfl eV dj j g x; kFkkAbl i j gesafo’ okl ughagksr kgSAr hu ’ kr kfCn; ksar d ns’ k esaopZLo j [ kusokyseqxy l kezkT; dk l u~1800 ds vkr s&vkr s; g t t Zj : i ys t k, xkfd bl dsj kt uhfr d i {kksa dsl kFk&l kFk c<+r h l kekft d O; oLFkk Hkh , d vè; ; u dk fo"k; gks l d r k gS ; g vfo’ ol uh; l kyxr kgSAl p ns[ kkt k, r ksvaxzst ksadksfnYyh dhl Ùkk esat ks[ kkyhi u nh[ kk ml dkmUgksausykHk bl pr qj kbZ l smBk; kfd vxys200 o"kZyxs t c mUgsaHkkj r NksM+uki M+kFkkA vk/kqfud bfr gkl xzaFkksa esabl l e; dksmÙkj eqxydky Hkhdgkt kr kgSvkSj gkf’ k, i j vk, i r yksUeq[ kysVj eqxYl dk fo’ ks"k.knsdj cgq/kkmi sf{kr dj fgUnwi gpku v{kq..k cuk, j [ kdj eql yeku t ul a[ ; k ds fy, NksVkl kNksVkvi ekut ud l QkbZdeZpkj ho dkj hxj ksavkfn ds: i esadke dj uk Lohdkj fd; k FkkA ml l e; fgUnhl kfgR; d s d fFkr j hfr d ky d s i zfr Hkk’ kkyh j kT; kØe esai yus okys dfo; ksausl kSUn; Zdks l kekft d egRo nsusokysnj ckj h l aLÑfr ] r gt hc ; keSufj Te dks Hkhu, t ekusesa<ky fy; kFkkA t ks/kk vdcj t gkaukj k] eqer kt egy vkfn dh Le‘fr esaHkh yksdxhr ksa; k ’ ksj ks&’ kk; j h ds t fj , dqN l kekU; egRokdka{kh efgykvksaesavkoksnosx dkTokj vkuk Hkh LokHkkfod FkkA u, eqgkoj ksaul f’ k"Vkpkj o‘fÙk; ksa ; k eSufj Te dk mn~; gkspqdk FkkA l oZl k/kkj .k esaJa‘xkj ds j hfr oknhdfo LohÑfr i k pqds FksAfnYyho ml dsvkl i kl ds {ks=kksaesafgUnwO; ol kb; ksadksHkh i z’ kkl u dk vkJ; feyk Fkk ft udsi kl foLFkkfi r fdl ku vkSj vi usdke esan{k dkj hxj HkhHkkX; vkt ekusdhbPNk l s vkdj cl j gsFksAmu dkj hxj ksa vkSj fi NM+ht kfr ; ksadhchfo; ksa usHkhvi usfy, u, &u, dke <wa< fy, FksA mudksgyokl ] ukbu] pqjgsfju]xksnugkjh] /kksfcu] jaxj aft u] l ksukfj u]ekfyu] ukVZu] xksyl kbu] fpr sfj u] i nfl u] r Ecksfyu] n£t u vkfn dsuke l si qdkj ukvke ckr FkhAl ekt dsÅapsyksxksadst Sl sl sB&l sBkbu] Bkdqj &Bdqj kbu vkfn dhl sok esafi NM+h t kfr dh fL=k; ksadks va’ kdkfyd ; k gkf’ k, dk /ka/k fey t kr kFkkA; g Hkhl p Fkk fd Åapht kfr dsi zsei zl axks; k vUrj ax yhykesanwr h]l [ kh]nkl h] ckanh] ykaMh; kdqfVuhvkfn dh Hkwfedk dk Hkh ft Ø gksr k Fkk i j ; g dke dksbZykHknk; d j kst xkj ughagksr k FkkA osfQj Hkhml l e; dsokl us; i zksQsu l al kj dh egRoi w.kZi k=k gksr h FkhA bl esav’ yhy ; k vuSfr d dqN ughaFkk i j ml l e; l kfgR; dsJ‘axkj nku dk ; g vfoHkkT; fgLl k l edky hu fnYyhvkSj mÙkj Hkkj r esat M+ yspqdkFkkft l esackj g ekl sl s ysdj u[ k f’ k[ k o.kZu vkSj ukf; dkHksn vkfn esadqN Hkh vLi ‘’ ; ughaFkkA fnYyhesayky fdyk] t kek efLt n ; k pkanuh pkSd vkfn dh , dr k dh HkkM+esa yksdxhr]vyadkj ,oaJ‘axkj ; qDr yksdj at u] ’ ksj ks’ kk; j h mHkj r h [ kM+hcksyhvkSj oS| gdheksads bal kuksavkSj VksVdksao >kM+Qwad vkfn dschp foykl i w.kZFkes gq, t hou l seè; oxZi fj fpr gks pqd k FkkA ’ kkgt gk¡ ¼1628&1958½ l s y sd j cgknq’ kkg t Qj ¼1838&1857½ r d yxHkx r sj g ckn’ kkgksads dky esafgUnh dfor k dk j hfr dky Hkhl ekukUr j : i l s i l j pqdkFkkApkgsbl sl keUr h l ekt O; oLFkk dj savkt dh uSfr d n‘f"V l sHkysghv’ yhy fn; kt kr kgSAi j l p ns[ kt k, r kseqxydky dkfgUnqLr ku dk fny dgykusokyhfnYyhr d o‘gn~xyr i k=k t Sl hcu pqdh FkhAt gk¡dht ur kft l esafgUnw] /kekZUr fjr eqfLye] bZj kuh] r wj kuh] r qdZ] l S; n] ’ ks[ k] l wQh] t kVvkSj HkfDr vkUnksyu l si zHkkfor yksx vi usvyx&vyx l ewgksaesa, d nwl j sdksi zR; {k; kvi zR; {k: i l sfdl hu fdl hi zdkj i zHkkfor dj r sgq, j gr sFksAmuesal syksx HkhcM+hl a[ ; kesaFksmUgksausvi uh vuSfr d dgsa] euksfodkj ksads: i esaR; kT; ekus; k r Rdky hu l Ùkk: <+foykl h vfHkt kO; oxz dk l kSxaf/kd deyHk{kh yksVl bZVn dk: >ku ekusabl dkdksbZ egRo ughagSfd vkt ; g mÙkj &eqxy dky dk l kekft d va’ k vè; sr kvksa} kj k ekuk t kr k gSAvoj ks/kksadht dM+ml l e; l ekIr gksj ghFkhbl esaot Zuk, a ughaFkhA ml l keUr h; eè; dky esaf’ k"Vkpkj ] t hou’ kSyh] e; kZnk, a ; k vUr j ax i fj i kfj ; ksadscnys Lo: i d s i fj J s{; esa, d vfo’ ol uh; ?kVuk gqbZFkh ft l dk gekj sbfr gkdkj ksaus Lr EHkd ewY; kadu ughafd; k gSaA ; g , sfr gkfl d ?kVukdhr kul su dh oa’ kt , d fgUnwvkd"kZd xkf; dk vkSj ur Zdhyky dqavj dkeqxyoa’ kdhi j nsdsi hNsl s , d ’ kfDr ’ kkyh l kezkKh cuuk] ’ kkl u l aHkkyukvkSj yky fdys dh fuj adq’ k l Ùkk vi usgkFk esa j [ kukA ml l e; Åi j l sr ks vkSj axt sc dki ksr kt gk¡nkj ’ kkg ckn’ kkg Fkki j j kuhyky dqavj dsb’ kkj sdsfcuk ogk¡ i Ùkk Hkh ughafgy l dr kFkkAt Sl kÅi j bafxr fd; k gS’ kk; n ml ds efLr "d esaHkhml l e; t ks/kk v d cj ] fgUnw j kt d qekj h nscyj kuhvkSj l Yr ur dst ekus ds’ kgt +knsf[ kt z[ kk¡ ; k j kuh : i er hvkSj ek.Mwdsckt cgknqj l sl EcfU/kr i zpfy r : ekuh dgkfu; ka; kxhr fgyksj saekj j gh FkhA ; fn eqM+dj ns[ ksar ksi k, axs fd vkSj axt sc dh e‘R; qdsckn vo/k i zkUr ] nf{k.k vkSj caxky vkt uke dsfy, eqxyl kezkT; esaFksA osoLr qr %Lor a=k gkspqds FksAns’ kHkj esa; ksj ksi h; i zHkko Hkh i M+uk’ kq: gkspqdkFkkAHkkj r h; fj ; kl r ksao ’ kkl dksai j vaxzst ksa dh i dM+br uh xgj h gkspqdh Fkhfd l u~1803vkr s&vkrseqxy l ezkV Lo; avaxzst ksadsl aj {k.kds eksgr kt FksA t c t gk¡nkj ’ kkg fl agkl u i j cSBsFksv/ksM+gks pqdsFksvkSj j kuh ykydqaoj ] ft l dk nt kZ, d j [ kSy t Sl k FkkAml dsvkd"kZ.kl si gysgh l Eeksfgr FksA xíhi j cSBr sgh ckn’ kkg usmUgsaj kuhdsi n l s l Eekfur dj bfEr ; kt egt vFkokegy dhpquhi zfr ekdh i nohnsMkyhaml dsÅi j vFkkg cs’ kdher h [ kt kuk yqVk fn; k x; k vkSj fut h ?kj syw[ kpksZads fy, ok£"kd nksdj ksM+#i ; ksadk HkÙkk fuf’ pr fd; k x; kA oL=kksa vkSj j RukHkw"k.kksai j ml snht kus okyhj kf’ k vyx FkhA , d l kekU; L=kh dk fl r kj k l gl k t c bl r j g pedusyxkr c ckn’ kkgdsnq’ eu ft uesadqN/kekZU/keql yeku vkSj l Ùkk dsyksyqi Hkh FksA mUgksaus mudhvkSj yky dqaoj dhgj r j g cnukeh Hkh Fkh D; ksafd os uhpsLr j l smBhgqbZfgUnwFkhA fdl h useq>snq’ pfj =k xaok: ] Øwj vkSj fcukr gt hc okyhL=kh dgdj eqxyksadsân; i j dyad dgki j , d ckr r ksl p ghFkh fd yky dqaoj usfgUnwfuokfl ; ksa dksj apek=k Hkh ughaNksM+k vkSj mudh fuj adq’ kr k dh vQokgsa QSyr hj ghAt gk¡nkj ’ kkg Lo; a v¸; k’ k, oamPN‘a[ ky vkj ke i l an O; fDr FksvkSj yky dqaoj us ml dk i wj k ykHk mBk; k FkkA fpj kx&, &fnYyh fLFkfr , d et +kj dsi kl , d r kykc Fkk t gk¡fdl hr kaf=kd dsdgusl s fd ; fn ogkai fr &i Ruh, d l kFk gj j fookj dksLuku dj sar ks mUgsal kezkT; dsokfj l ds: i esai q=k dhi zkfIr gksl dr h gS] yky dqaoj usckn’ kkg dsl kFk ml esaLuku d k j kLr k Hkh vi uk; kAmudsfojksf/k; ksausl kj h fnYyh esa; g vQokg QSyk; h fd j kt k&j kuh gj j fookj dks fpj kx dsl j ksoj esauXu&Luku dj r sgSaA bl dsckot wn Hkh ykydqaoj fu%’ kad] fu} ZU} vkSj csi j okg j ghFkhAml l e; dh ’ kkgh r gt hc vkSj t hou ’ kSyh dsfoi j hr t gk¡nkj ’ kkg fo’ ks"k l t hgqbZcSyxkM+hesacSBdj r ke >ke dsl kFkckt kj fudy t kr s FksvkSj dHkhdHkhcnuke ’ kj kc dsvM~Mksa; k vi usi qj kusfe=kksa ds?kj ksai j ’ kj kc Hkh i hr sFksA , d j kr r ksost c gkj l si hdj ykSVsr ks’ kkgh?kqM+l ky esamudh xkM+hyxknhxbZvkSj fdl hus t kap Hkhughadh fd ; sml ds Hkhr j ?kaVksal ksr sj gsi j egy esa fdl h usmudh [ kSj &[ kcj Hkh ughayhA
 7. 7. 7 fgUnwl Hkk okr kZ Toyar fo"k; fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d ’ ks"ki ‘"B 11 i j fuj hg t ur kdksce foLQksVdst fj, mM+knsuk] ekj nsukdksbZl ckc dkdke ughgS vkSj u ghdksbZ/keZ; ket gc ; g dgr k gSfd csxqukgksadh gR; k dht k; sA D; ksaughge vesfj dkdhr j g l svkr adokn dsf[ kykQyM+kbZNsM+rsgS ekywe gksusdsckn Hkh vkr adoknh i zf’ k{k.kf’ kfoj ksai j geykD; ksa ugh fd; k t kr kA D; ksagekj h l hek j s[ kk, abr uhdet ksj gaS fd bl esl sgksdj vkl kuhl s vkradoknhns’ kdsvanj ?kql vkrs gSaAD; kl hekj s[ kk, a[ kksyukj syas vkSj cl pykukvkr adokn dks c<+kuseasl gk; d gksj gk gSA vkr adoknhvc i kxy gkspqdk gSvkSj i kxy ?kksMsdhrjgekfyd ?kqM+l okj vFkoki kyd dksugh i gpku j gsgSaA t ksHkhl keus vkrkgS; kt ksHkhmudsdku eas dg fn; kt kr kgSog ml hi j geykdj nsr sgSaAi kxy ?kksM+s dkdsoy , d ghbykt gSfd ml sxksyhekj nht k; sA v t esj ’ kj hQ i j vkr adoknhgeyk ce foLQksV funauh; r ksgSghfdUr qgekj h vka[ ks[ kksyukokyk dqd‘R; Hkh gSAvkr adoknh; spkgr sgSafd fdl hHkhi zdkj l sog Hkkj r o"kZ  fgr s’ kdqekj ’ kekZ geys] ce foLQksV] gR; kvkSj vkr adokn easfgUnweqfLye >xM+k gksuk pkfg, AvkSj bl hfy, og l e; l e; i j geykdj r sj gr sgSaA i gysfgUnqvksads efUnj i j geykdj ukmudsfy, l ckc dkdke FkkvkSj vc ekysxkao eas efLt n dsckgj ce foLQksV vt esj ’ kjhQeasnj xkgdsckgj ce foLQksV bu l cdk, d gh mn~ns’; gSfd fgUnweqfLye>xM+k gksuk pkfg, A l e; l e; i j /keZLFkyksaeasi zfrdwy oLrq, Mky nsuk nqHkkZouk i w.kZokr koj .k mRi Uu dj uk bu l cl sLi "V gksr kgSfd vkr adoknhns’ keas vfLFkj rki Snkdjusdsfy, fgUnw eqfLye >xM+kdj kukpkgr sgSaA gSnjkckn easce foLQksV fd; sx; sft l escgqr l ht kuas xbZAl j dkj ; g ughcr kr hfd fdr usfgUnwvkSj eql yeku ej s ysfdu ejrsnksuksaghgSavkSj ekjrk dkSu gSA vkr adoknh dkSu gSA fuf’ pr ghfgUnwughgSAfgUnw vkr adoknhgksghughl dr k D; ksfd t ksO; fDr eD[ khePNj ughekj l dr kxk; dksekr k dgrkgSvkSj dqRrksavkSj fcfYy; ksa l s Hkh I; kj dj r k gSog vkr adoknhughgksl dr k r ks dkSu gS; g vkr adoknhA vkSj D; ksaLFkku&LFkku i j cefoLQksV dj j gsgaSAft l esl HkhoxkZsds O; fDr ; ksdht kusat kj ghgSaA cEcbZ j sy eas vkr adokfn; ksausfoLQksVfd; kA bl easfgUnweqfLye fl [ kbZl kbZ l Hkh/keks±dsyksx ekjsx; sAD; k mn~ns’ ; FkkbudkD; k100&50 O; fDr j kst ekj us l s ; g vkr adoknh]mxzoknh] ekvksoknh ; kuDl yhns’ ki j vi ukdCt k dj l dr sgSaA vkt ; g pkj ksa feydj ns’ kdht ur kdhgR; k dj j gsgSavkSj t c l c t ur k l ekIr gkst k; sxhr c fQj ; g opZLo dsfy, vki l easyM+saxsA cpsxkdkSu , d ; knksO; fDr A dkSu j kt kgksxkdkSu i zt kgksxh vkSj dSl kns’ kgksxkAdksbZZugh l kspr kfd bl dki fj .kke D; k gksxkAuDl yht c t heasvkr k gSvi gj .kdj ysr sgSagR; kdj nsrsgSaAt c t heasvkrkgSmxzoknh j sy dhi Vfj ; kam[ kkM+nsr sagSaA ekvksokfn; ksadkneu pØcjkcj t kj hgSns’ kokfl ; ksal syM+rsgq, fyV~VsdksD; k gkfl y gqvk fl ok; bl dsfd fyV~Vsi zeq[ k , s’ kdsl kFkt hou xqt kj j gsgSa i Sny fyV~Vsr ksekj sght kj gs gSaA dksbZi fj .kkr ughgSbu oknksadk t ks gR; kvksai j vk/kkfjr gSAfnYyheasl al n rd geyk gqvk l j dkj t kur hgS fd vkr adoknhdsoy , d gh l Ei znk; dsO; fDr gSysfdu dqN ughadj r hMj i ksd gSl j dkj A v{kj /kke eafnj i j geyk gqvk gt j r ey dh njxkgeasvkr adoknhNqi sAdkSu l k, sl kLFkku gSt gkavc r d vkr adokfn; ksadsgkFkughai gqaps vkSj dkSu l k, sl koxZgSft l dks bUgksaus ughaekj kA D; ksa vkr adokfn; ksads[ kkResadksQkSt dksLor a=kr k ughnht kj gh gSAvkr adoknh; fn /kks[ ksl sHkh ekj kt k; sr ksHkhekuokf/kdkj dksn[ ky ughansuk pkfg, ft ruhl sukrFkkv) Zl sukgSl Hkh dksi w.kZLora=krkgksfd ogl ansg dsvk/kkj i j Hkhvkr adoknhdks t hfor u ’ ks"ki ‘"B 11 i j fo/kkf; d k t c j kt uhfr d dqucksadsnkfx; kasi j vadq’ kyxkusdhbPNk’ kfä ugha t r ki kbZr ksl oksZPp U; k; ky; us vi j k/khl kal nksao fo/kk; dksads ekeys, d l ky easfui Vkusdh l e; l hek r ; dj nhA ; g vuqdj.kh; i gy gSAvc ekuuh; , d l ky dsHkhrj ghl al n vkSj fo/kkul Hkkvksal sckgj gksdj t sy dsl ha[ kpksaeasgksaxsAbl Rofj r U; k; dk, d i gyw; g Hkhgksxk fd ft u t ui zfr fuf/k; ksai j >wBs ekeys nt ZgSa] osbl r ; l e; &l hek easnks"k eqä gks t k, axsA t kfgj j kt uhfr , oa fuokZpu easl q/kkj dhn‘f"Vl svk j gscnykoksaeas; g , d i zeq[ k cnykogSAU; k; ewfrZvkj,l yks<+k dhv/; {kr kokyh, d i hB us fupyhvnkyrksadksvkxkgfd; k gSfd l kal nksavkSj fo/kk; dksal s t qM+sekeyksaeasvkj ksi r ; gksusl s , d l ky dsHkhr j QSl yk gks t kuk pkfg, A , sl sekeyksaeas Rofj r U; k; dsnk; j seasekuuh; l quokbZj kst kukgksA [ kSj ] ; fn vnkyr sal quokbZi wj h dj useas foQy j gr hgSar ksmUgsal acaf/kr mPp U; k; ky ; d s eq[ ; U; k; k/kh’ k dksokft c dkj .k cr kukgksxkAr Hkhl e; &l hek c<+l dsxhA ’ kh"kZU; k; ky; us ; g vkns’ k ^i fCyd baVj sLV QkamMs’ ku*uked , d , ut hvks dht ufgr ; kfpdk i j fn; k gSA; kfpdkeasdkuwu fuekZr kvksa l st qM+sekeyksadhl quokbZeas r st hykusdhekax dhxbZFkhA ,ut hvksdhnyhy Fkhfd l kal n vkSj fo/kk; d vnkyr hdk; Zokgh yachf[ kapusdsdkj.kl al n vkSj fo/kkul Hkkvksadsl nL; cusjgus dsl kFk , sl sdkuwuksadscuk, t kuseasj ksM+k vVdkr sgSa] t ks fo/kkf; dk dh i fo=kr k cgky dj usokysgksr sgSaA ekywe gks] l qi zhedksVZusfi Nysl ky t qykbZ easnkxht ui zfrfuf/k; ksai j udsy dl usdhn‘f"Vl snksvl j dkj h QSl ysfd, FksA buesa, d Fkk , sl sl al n vkSj fo/kk; d ft uds f[ kykQ nksl ky l svf/kd dh l t kl qukbZxbZgS] osQSl ysds fnu l sghv; ksX; ?kksf"kr eku fy, t k, axsAnwl j kFkkfd t sy easj gr sgq, dksbZvkj ksi hpquko ughayM+l dr kgSAU; k; ky; us bl ckcr l afo/kku dhHkkoukds vuq: i nksgj sekun.Mksadks i fj Hkkf"kr dj r s gq, fl QZ t ui zfr fuf/kRo dkuwu dh/kkj k 8¼4½dks[ kkfj t dj fn; kFkkA ysfdu nkfx; ksadkot wn cuk, j[ kusdsfy, ns’ kdsl Hkhi jLi j /kqj &foj ks/kh ny , der l s vnkyr dsbl QSl ysdksl al n easv/; kns’ k ykdj cnyusdks r S; kj gksx, Fks] fdar qukVdh; vankt easj kgqy xka/kh us, d i fo=kokrkZeasvpkud mi fLFkr gksdj nkfx; ksadksl qj {kkdop nsusokysbl v/; kns’ k dks QkM+dj j íhdhVksdj heasMky fn; kA; fn j kgqy , sl ku dj r s r kspkj k ?kksVkyseasl t k i k, ykywi zl kn ; kno Hkhyksdl Hkk dkpqukoyM+jgs gksr s j kgqy ds bl d‘R; } kj k l al n d h l oksZPprkdksBasxk fn[ kkus d s ckot wn O; ki d y ksd ekU; r k vkSj j kt uhfr d Lohdk; Zr kfeyh FkhA fdar qj kgqy t Sl h ; g bPNk’ kfä ns’ kdhj kt uhfr dk LFkk; hHkko u gksusdsdkj .k ekuuh; nkxh j kt uhfr eas Hkkxhnkj hcusgq, gSa xkSj r yc gSfd ^us’ kuy bysD’ku okWp*}kjk 2013 easdj k, , d l osZ{k.kds eqrkfcd yksdl Hkkds543easl s 162 l kal nksads f[ ky kQ v ki j kf/kd ekey s fupy h vnkyr ksaeasyafcr gSaAbueas76 ; kuh14i zfr’kr dsf[ kykQxaHkhj vkSj efgykmRi hM+usl sekeys nt ZgSaAjkT; l Hkkdsdqy 2332 l kal nksaeasl s40 dsf[ kykQ vki j kf/kd vkSj 16 dsfo#) t ?kU; vi j k/kksal st qM+sekeys nt ZgSaA bl hr j g dqy 4032 fo/kk; dksaesal s1238 el yu 31 Qhl nhdsf[ kykQ vki j kf/kd vkSj 15Qhl nhdsf[ kykQxaHkhj ekeysnt ZgSaAvnkyrksaeasekeys yacsl e; r d fopkj k/khu cus j gusdsdkj .k] vki j kf/kd i ‘"BHkwfe ds65 Qhl nh ; gh j kt usr knksckjkfr ckj kt hr dj fo/kkf; dkeasvi ukgLr{ksi cuk, j [ kuseasdke; kc cusj gr sgSaA ^, l ksfl , ’ ku QkWj MseksØsfVd fj QkWeZ*dsl osZdsvuql kj 369 l kal n&fo/kkf; dksai j efgykvksa dksi zr kfM+r o ; kSu mRi hfM+r dj usdsekeysFkkuksaeasnt ZgSaA t kap yafcr gksusdsdkj .kbueas l sdbZekeyksadspkyku gh vnkyr ksaeasi s’ kughafd, t k j gsgSaA nj vl y] gekj s; gka foMacuk; g gSfd vi j k/kHkh vi j k/k
 8. 8. 8 fgUnwl Hkk okr kZ bfr gkl fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d Hkkj r dhvkt knhdh yM+kbZesai at kc dsçeq[kØkfUrdkjh l jnkj m/ke fl ag dkuke vej gSA vke /kkj.kk gSfd mUgksus t kfy; k¡okykckx gR; kdkaMds mÙkjnk; ht ujy Mk; j dksyUnu esat kdj xksyhekj hvkSj funksZ"k yksxksadhgR; kdkcnykfy; k] ysfdudqNbfrgkl dkjksadkekuuk gSfd mUgksausekbdy vksMok; j dksekjkFkk] t kst fy; kaokykckx dkaMdsl e; i at kc dsxoZuj FksA vksMok; j t gkam/ke fl ag dhxksyhl sejk] oghat uj y Mk; j dbZr j g dhchekfj; ksal s xzfl r gksdj ejkA t hou o‘Ùk m/ke fl agdkt Ue 26 fnl acj 1899 dksi at kc ds l ax: j ft ysdsl quke xk¡o esa Hkkj r ekr kdsohj mBksnksR; kx uhan vkyl NksM+ksA l Unsg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkseqag r ksM+ksAA vfLr Ro ns’ kdk[ kr j seasl adV dkckny xgj k; kA gksj gknksxykcr kZo fl ; kl r usLokFkZvi uk; kAA t x l sfgUnqRo feVkusdst kseal wcsvi uk; sgSaA bZ’ kkl u] l kr l kSckj g l svc r c Hkhl e> u i k; sgSaAA ; snhu gqt kt hdkcsM+kuk: dkvkt r d t kj hgSA ukMwckxaxk?kkVheasHkxokokyksai j Hkkj hgSAA ?kkr d vkr adokfn; ksadks; gkaxysyxk; kt kr kA et gc dscgkusmu l cdksvkr ad fl [ kk; kt kr kgSAA okVykgkÅl ce dk.MksadksQt hZcr yk; kt kr kgSA eqBHksM+dsohj ’ kghnksai j l ansg t r k; kt kr kgSAA vkr adokfn; ksads?kj i j t kusr k’ kksd t r kr sgSaA mudksfunksZ"kcr kdj dsdkuwuhenn fnykr sgaSAA bl ns’ knzksghfl ; kl r dhi gpku dj ksi hNkNksM+ksA l ansg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkeqag r ksM+ksAA t syksaeascan mxzokfn; ksai j j gsyqVkns’ kdk/ku Hkkj hA nsr sgaSmudksgj l qfo/kkt ksgksmul sfj ’ r snkj hAA mudsvkdkdksbZ?kkr yxkt c vi gj .kdj kr sgSaA r c vi uscUn eqj hnksadks, ot easfj gkdj kr sgSaAA da/kkj : fc; kdk.Mksal sdksbZl h[ ku ysi k; sA ml sl ksphl e>hl kft ’ kust c ns’ knzksssssghNqM+ok; sAA j gsvkLr hu easi ky ukx ukdeh; gkaxn~nkj ksadhA cu j gsi aFkfuj i s{kexj l ki s{kpyseDdkj kasdhAA ; gkaU; k; fl l fd; kaHkj r kgSvU; k; ns’ ki j Hkkj hgSA vkr afd; ksadkst syksal sNksM+j gs[ kqnxt ks±dheDdkj hAA gksj gsQsy dkuwu l Hkht ur kgkFkksadkseyr hgSA gSns’ ki zsehnq[ kh] nky vkr adokn dhxyr hgSAA vkr adokn dki ukg nsmu xn~nkj ksadkfl j QksM+ksA d’ ehj gkFkl sf[ kl d j gkbl l Rr kdkukdkehl sA vkr adhgeysgksr sgSaxnnkj ksadheuekuhl sAA t ssgknhukj syxkr sgSat gakefLt n dhehukj ksal sA ; gkafl ag j gsl gesl gesdqRr s&fcYyho [ kql j ksl sAA uDl y i aFkhekvksoknht c vi uhekax mBkr sgSaA mudsl Eeq[ kusr kea=khdj l t nki waN fgykr sgSaAA dsj y caxky {ks=kksaeasj ghngd Hk; adj fpaxkj hA vyxkookn dhekax dj sl c j kt uhfr dheDdkj hAA xj ; sfpaxkj hcq>hughaxEHkhj ur ht svk; assxsA t kst [ e fn; scaVokj susfQj l sxgj sgkst k; asxsAA HkkbZ&HkkbZdsnq’ eu cu ’ kSr kuh: i fn[ kk; saxsA /ku /keZl H; r kdh[ kkfr j r c [ kwu dhunhcgk; saxsAA vc nq’ eu vkSj nksLr dhi gpku dj kspqIi hr ksM+ksA l Unsg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkeqag r ksM+ksAA D; kHkykns’ kdkdj nasxst ksfyIr Hkz"Vkpkj ksaeasA yx j ghywV dhgksM+vkt Hkkj r dsgj xfy; kj ksaeasAA ckgj hywVsj ksadhvc r d dhl hekl kj hr ksM+n; hA xSj ksausvi uki u fn[ kykr dnhj ns’ kdhQksM+n; hAA j gkxkt ns’ ki j dkypØ l aHkyksoj uki Nr kvksxsA bl gj sLosr dspqaxy l sfQj fudy dHkhuki kvksxsAA vufxur NsnksaokyhNUuhfdr ukc<+p<+dj cksy j ghA vi usvUnj dks>kadsukHkxokeasNsn VVksy j ghAA fl ) kUr ghu bl l Rr kdkgksosxkt c r d var ughaA Hk; Hkw[ kvkSj vi ekfur t hou t huseasdksbZr ar ughaAA l axfBr gksl c HkxokokysdksbZdne u Bksl mBk; saxsA yqVokdj [ kafMr Hkkj r dksdj eyr sghj g t k; saxsAA vk’ kkdhT; ksfr i zt ki fr ysfuHkhZd cuksl qLr hNksM+ksA l ansg dj st ksHkxoki j mu ’ kSr kuksadkeqaag r ksM+ksAA i wj u yky i zt ki fr ØkfUr dkfcxqy&2014 gqvkFkkAl u 1901esam/kefl ag dhekr k vkSj 1907 esamuds fi r k dk fu/ku gksx; kA bl ?kVukdspyr smUgsavi uscM+s HkkbZdsl kFk ve‘r l j ds, d vukFkky; esa’ kj .kysuhi M+hA m/kefl agdkcpi u dkuke ’ ksj fl ag vkSj mudsHkkbZdk uke eqäkfl agFkkft UgsavukFkky; esa Øe’ k%m/kefl ag vkSj l k/kqfl ag ds : i esau, uke fey sA bfr gkl dkj ekyr hefyd ds vuql kj m/kefl agns’ kesal oZ/keZ l eHkko ds çr hd Fks vkSj bl hfy, mUgksausvi uk uke cnydj j ke eksgEen vkt kn fl ag j [ kfy; kFkkt ksHkkj r ds r hu çeq[ k/keks±dkçr hd gSA vukFkky; esam/kefl ag dh ft Unxhpy ghjghFkhfd 1917 esamudscM+sHkkbZdkHkhnsgkar gksx; kAogi wjhrj g vukFkgks x, A1919esamUgksausvukFkky; NksM+fn; kvkSj Økafr dkfj ; ksads l kFkfeydj vkt knhdhyM+kbZ esa’ kfey gksx,Am/kefl agvukFk gksx, Fks] ysfdu bl dsckot wn og fopfyr ughagq, vkSj ns’ k dhvkt knhrFkkMk; j dksekjus dhvi uhçfr Kkdksi wj kdj us dsfy, yxkr kj dke dj rsj gsA t uj y Mk; j dhxksyh ekj dj gR; k m/kefl ag 13 vçSy 1919 dks?kfVr t kfy; k¡okyk ckx uj l agkj dsçR; {kn’ khZFksA j kt uhfr d dkj . kksa l s t fy; k¡okykckx esaekjsx, yksxksa dhl ghl a[ ; kdHkhl keusugha vk i kbZA bl ?kVuk l sohj m/kefl ag fr yfeyk x, vkSj mUgksaust fy; k¡okykckx dhfeêh gkFkesaysdj ekbdy vksMk; j dksl cd fl [ kkusdhçfr Kkys yhAvi usfe’ ku dksvat ke nsus dsfy, m/ke fl ag usfofHkUu ukeksal svÝhdk] uSj ksch]czkt hy vkSj vesfjdkdh; k=kkdhAl u~ 1934 esam/ke fl ag yanu i gqaps v kSj ogka9 , YMj LVªhV def’ kZ; y j ksMi j j gusyxsA ogkamUgksaus; k=kk ds mís’ ; l s , d dkj [ kj hnh vkSj l kFk esa vi ukfe’ ku i wj kdj us dsfy, Ngxksfy; ksaokyh , d fj okYoj Hkh[ kj hn yhAHkkj r dk; g ohj Økafr dkj hekbdy vks Mk; j dksfBdkusyxkus dsfy, mfpr oä dk bar t kj dj us y xkA m/ke fl ag dksvi us l SdM+ksaHkkbZ&cguksadh ekSr dk cnyk ysusdk ekSdk 1940esafeykAt fy; kaokykckx gR; kdkaMds21 l ky ckn 13 ekpZ1940 dksj k; y l saVªy , f’ k; u l ksl k; Vhdhyanu ds dkDl Vu gky esacSBd Fkht gka ekbdy vksMk; j Hkhoäkvksaesa l s,d FkkAm/ke fl agml fnu l e; l sghcSBd LFky i j i gqap x,Avi uhfj okYoj mUgksaus, d eksVhfdrkc esafNi kyhAbl ds fy, mUgksausfdrkc dsi ‘"Bksadks fjokYoj dsvkdkj esaml rj g l sdkVfy; kFkk] ft l l sMk; j dh t ku ysusokyk gfFk; kj vkl kuhl sfNi k; kt kl dsAcSBd dsckn nhokj dsi hNsl sekspkZ l aHkkyrsgq, m/ke fl agusekbdy vksMk; j i j xksfy; kankx nhaA nksxksfy; kaekbdy vksMk; j dks yxhaft l l sml dhrRdky ekSr gksxbZAm/kefl agusvi uhçfrKk i wj hdj nqfu; kdksl ans’ kfn; k fd vR; kpkfj ; ksadksHkkj rh; ohj dHkhc[ ’ kkughadjrsAm/kefl ag usogkal sHkkxusdhdksf’ k’ kugha dhvkSj vi uhfxj¶r kj hnsnhA mu i j eqdnekpykAvnkyr esa t c mul si wNkx; kfd ogMk; j dsvU; l kfFk; ksadksHkhekj l drs Fks] ysfdu mUgksaus,sl kD; ksaugha fd; kAm/ke fl ag ust okc fn; k fd ogkai j dbZefgyk, aHkhFkha vkSj Hkkj rh; l aLd‘fr esaefgykvksa i j geykdjuki ki gSA4t wu] 1940dksm/kefl agdksgR; kdk nks"khBgjk; kx; kvkSj 31t qykbZ 1940 dksmUgsai saVufoyst sy esa Qkal hnsnhxbZAbl r jg ; g Økafr dkj hHkkjr h; Lok/khur k l axzke dsbfr gkl esavej gks x; kA 1974 esafczVsu usmuds vo’ ks"kHkkjr dksl kSai fn; kA ’ kghn m/ke fl ag dkt hou i fj p; ohj m/kefl ag cfynku fnol 13 t wu i j fo’ ks"k j kt xq# dhdq.Mfy; k¡ vkpk; Zf’ koi zl knfl ag j kt Hkj vufxu t ; pUn vkSj ehj t kQj nsukpkgsi kd dks] mQwdsj y d’ ehj ! Hkkj r esai SnkHk; s] vufxu t kQj ehj !! vufxu t kQj ehj ] dkVr ki hNsdhM+k! j k"Vªokn vc yqIr ] c<+hHkkj r dhi hM+k!! ^^j kt xq: ** NkpqdhMxj t ; pUnhl suk! ukenhZl sxzLr ] mpkj snsuknsuk!!
 9. 9. 9 fgUnwl Hkk okr kZ ni Z.k fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d Kki u i zfr "Bk eas Jhi z.ko eq[ kt hZ j k"Vªi fr egksn; ] Hkkj r j k"Vªi fr Hkou] ubZfnYyhA fo"k; %t Eewd’ ehj easvkt knhdsl e; vLFkkbZr kSj i j yxk, x, vuqPNsn 370 dksgVkus] ns’ knzksghc; kuckt hdj usokysj kT; ds eq[ ; ea=khi j j k"Vªnzksg dsr gr dk; Zokgho t Eewd’ ehj l j dkj dh c[ kkZLr xhr Fkk?kkVhl si yk; u dj pqdsd’ ehj hi afMr ksadksi qu% cl kusdhekaxA egksn; ] bl Kki u dsek/; e l sge vki dk/; ku mi j ksDr fo"k; dhvksj vkdf"kZr dj ukpkgr sgSaft l i j l ai w.kZHkkj r okl hvc cgl ughacfYd LFkkbZl ek/kku o d’ ehj ?kkVh i j csf>>d vkokxeu o Hkw&l ai fRr [ kj hnusdkvf/kdkj pkgr sgSaA egksn; ]1947 easvkt knhdsl e; t Eew&d’ ehj easvuqPNsn 370vLFkkbZr kSj i j dqN l e; dsfy, yxk; k x; kFkkexj eqfLyer qf"Vdj .k o i kd i j Lr uhfr ; ksadspyr s dkaxszl l jdkj usbl s[kRedjus i j dHkh fopkj ughafd; kA bfr gkl xokg gSfd vuqPNsn 370 gks; kfQj voS/k: i l s caxyknsf’ k; ksadh?kql i SB]dkaxszl usges’ kkghbl soksV cSad ds : i easns[ kkgSvkSj ns’ kot urk dsl kFk/kks[ kkfd; kgSvU; Fkkt c xqyke d’ ehj eql yekuskadksnsghfn; kFkkr ksfQj d’ ehj /kkj k370 dkD; kvkSfpR; vkSj vkt d’ ehj eas, d HkhfgUnwD; ksaughagS egksn; ] ; sgekj sns’ ko ge l HkhdknqHkkZX; ghgSfd t Eew&d’ ehj gekj k gksusdsckn Hkhge ml i j vi ukvf/kdkj ughat r kl dr s] gekj kduwu ughapy l dr k] ; gkar d fd gekj sj k"Vª/ot o j k"Vªh; i zr hdksadkvi eku gksusdsckot wn Hkh gekj kdkuwu ml vi j k/khi j dk; Zokghughadj l drkvkSj ; g l c vCnqYyki fjokj vyxkookfn; ksao vkr adokfn; ksadsfy, czgekL=kl kfcr gksj gkgSAr Hkhr ksvk, fnu ; syksx j k"Vªnzksghc; kuckt hdj dscprsvk, gSaAfdar qbl dk[ kkfe; kt kt Eewd’ ehj dsfgUnwl ekt dksHkqxr uki M+kgSt ksvuqPNsn 370 uked dkysdkuwu dhot g l s ?kkVhl si yk; u dj usdksfoo’ kgq, vkSj ogkadsvf/kdka’ kfgUnw/keZLFkyksadks; kr ks rksM+fn; kx; kvkSj t kscpsmu i j i wt kvpZukcUn djoknhxbZ]t ksge fgUnqLr kfu; ksa dsfy, yTt kdkfo"k; gSA egksn; ] t Eewd’ ehj fgUnqLr ku dkvfHkUu vax gSvkSj 125 dj ksM+Hkkj r h; ksa dhvku cku gSexj /kkj k370 dsdkj .kft l i zdkj ogkafgUnqLr kfu; ksadsl kFk vekuoh; dk; Zgq, vkSj vyxkookfn; ksa, oavkr adokfn; ksadksLFkkuh; l j dkj } kj k i ukg nht kj ghgS] og ge l Hkhdsfy, fpar kdkdkj .kgSAbl xaHkhj fo"k; i j Hkkj r l j dkj dksr Rdky ghdM+kfu.kZ; ysukgksxk] ft l l sfd d’ ehj hi afMr ksadk [ kks; kl Eeku r ksokfi l feysgh] vkr adokfn; ksa, oavyxkookfn; ksadksi ukgxkj ksadks Hkhl t kfey l dsA vr %vki l sfouezvuqj ks/kgSfd t Eew&d’ ehj l svuqPNsn 370 dksr Rdky [ kRe fd; kt k, r Fkkns’ kr ksM+usdh/kedhnsusokyst Eewd’ ehj dhi kd i j Lr l j dkj dksr Rdky i zHkko l sc[ kkZLr dj r sgq, ogkadseq[ ; ea=khi j j k"Vªnzksg dsr gr dk; Zokghdht k, ] l kFkghogkal si yk; u dj pqdsyxHkx 5 yk[ kd’ ehj hi afMr ksa dks?kkVheasl l Eeku cl kusdhd‘i kdj sa]t ksfgUnqvksadsLokfHkeku ons’ kdsfy, xkSj o dki zr hd l kfcr gksxkA vki dk pUnzi zdk’ kdkSf’ kd ¼j k"Vªh; v/; {k½ vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkk dsUnzesauj sUnzeksnhds usr ‘Ro easi w.kZcgqer dhHkkt i k l j dkj cuusdsl kFkgh’ ki Fk xzg.k l ekj ksg dsvol j i j i M+ksl hj k"Vªk/; {kksadhmi fLFkfr ookrkZdsnenkj i zHkkodksl kjh nqfu; kusu; sHkkj r dsmn; ds : i easLohdkj djuki zkjEHkdj fn; kgSAi j Ur quj sUnzeksnhds bl xkSjo’ kkyhl Qyrkl sfoi {kh ny vFkZghu vkSj u"Vi zk; gks x; sgSaApqukoksal si gysuj sUnz eksnh} kj k^^dkaxszl eqDr Hkkj r ** dkl i ukvc l kdkj gksr kut j vkusyxkgS! bl fy; sdakxzsfl ; ksa dhcspSuhc<+usyxhgSA vc fopkj ’ kwU; dkaxszl uj sUnzeksnh dh l j dkj dh vkykspuk dsfy; svk/kkj ghu] csdkj dseqísmBkusyxhgSA26 ebZdkseksnhl j dkj dh’ ki Fk xzg.kgksr sghdakxszl husr kvksaus uofu; qDr dsUnzh; ekuo l al k/ku ea=khLe‘fr bZj kuhdh ’ kSf{kd ; ksX; r ko j kT; ea=khMk- l at hookfy; ku dseqTt Qjuxj naxksl si woZgq; hegki apk; r eas vkj ksi hgksusdkvk/kkj ghu l oky dkaxszl dj svkReoyksdu MkW0 l q’ khy xqIr k mBkdj vi us^^f[ kl ; kuhfcYyh [ kaEHkkuksps**ds: i easf[ kl ; kus dkmnkgj .ki zLr qr dj fn; k! okLroeasHkkt i kf’ kf{kr l aLdkfj r ] l H; vkSj Hkkj r h; l aLd‘fr d ks ekuus oky s dk; Zdr kZvksadhi kVhZgSALe‘fr bZj kuhdh’ kSf{kd ; ksX; r k i j l oky mBkusokysdkaxszl husrkvkas dksvi uhorZeku v/; {kkl ksfu; k xka/khomi k/; {kj kgqy xka/khdh ’ kSf{kd ; ksX; r kdsckj seasi r k dj ukpfkg; s] ft UgksausLo; al s vf/kd f’ kf{kr vFkZ’ kkL=khMk0 eueksgu fl agoml dhi wjhdsUnz l j dkj dksnl o"kks±r d fj eksV daUVªksy l spyk; k gSA bl xka/khoknhfjeksVdaUVªksy dsdkj.k ghMk0 eueksgu fl ag ns’ kdh cngky h dk dkj .k cudj vuFkZ’ kkL=khl kfcr gq; sA dkaxszl v/; {kkl ksfu; kxka/khdhLdwyh f’ k{kkbVyhdsft vkosukfl Fkr , d dSFkksfyd fe’ kuj h Ldwy ^^ekfj; kvkfl fy; kfVªl **easdsoy gkbZLdwy ¼10½r d gq; hgSA bl dsi ’ pkr l ksfu; k baXySaM fLFkr dSfEczt dLcseasysUukol Ldwy easvaxszt hi <+usx; hA; g gS] mudkdqy f’ k{k.kAysfdu l ksfu; kxka/kheasvi usHkkj r h; jkt uSfrd dSfj ; j easvi uhf’ k{kk dsekeyseasdbZckj >wB cksyk gS] t ksl e; &l e; i j i dM+k t kr kj gkA l ksfu; k xka/kh us j k; cj syhl s2004 dsyksdl Hkk pqukoksaeasvi uki pkZHkj r sgq; s v i uh f’ k{kk eas d SfEczt fo’ ofo| ky; l svaxszt h eas fMIyksekfd; kgqvkcrk; kA; gh >wBhckr mUgksausl u~1999 eas yksdl Hkkeasvi usi fj p; i =keas dghFkh] t ksckn easyksdl Hkk } kj kl nL; ksadsi fj p; fooj .k i qfLr d ^^gwbt gw**easi zdkf’ kr gq; hFkhA ckn east ur k i kVhZ v/; {kMk0l qcze.k; eLokeh}kjk yksdl Hkk v/; {k dksf’ kdk; r dhx; h] rksl ksfu; kxka/khusbl s ^^Vkbfi x dh xyr h** ekudj Lohdkj dj fy; k x; kA bl i zdkj dSfEczt dj usds,d NksVs l sLdwy dhvaxszt hf’ k{kk dks mUgksausdSfEczt fo’ ofo| ky; l s vaxszt heasfMIyksekds>wB: i eas fuj Ur j cr k; kA t cfd Le‘fr bZj kuhusmul svf/kd f’ k{kki zkIr dj dsml dksokLr fod : i eas ghvi uspqukohvkosnu ’ ki Fk i =k easfn; k gSA ; g gS] , d Hkkj r h; t Ueuk efgyk Le‘fr bZj kuhdhl R; fu"BkAft l i j vaxqyhmBkusokysdkaxszfl ; ksadks l ksfu; kdhf’ k{kkdht kudkj h Hkhysysuhpkfg; sAbl dsvykok ’ kSf{kd {ker kdhHkhckr dj yh t k; s] r ksl ksfu; kxka/kh1968 eas Hkkjr easjkt hoxka/khl si sze fookg dj dsvkx; hFkh] i j Ur q2014 r d dqy 46 o"kksZeasHkh’ kq) fgUnhfy[ kuk&i <+ukHkhughal h[ k i k; haA vkt Hkhl ksfu; k j kseu fyi heasfy[ kkgqvkfgUnhvaxszt h dk Hkk"k.k vVd&vVd dj v’ kq) mPpkj .kdsl kFki <+r ha gaSA t cfd dsoy 38 o"kZdh Le‘fr bZj kuhfgUnhdsl kFk&l kFk fons’ khHkk"kkvaxszt hdks’ kq) : i l si z; ksx dj r hgaSA bl h i zdkj i f’ peh mÙkj i zns’ kdseqTt Qj uxj l s l kal n Mk0 l at hockfy; ku d‘f"k j kT; ea=khcusgaSAosi s’ ksl si ’ qk fpfdRl d gS] r Fkk Hkkt i k dh j k"Vªoknhfopkj /kkj kl si zHkkfor gksdj Ms<+o"kZi woZghHkkt i keas ’ kkfey gq; sgaSAeqTt Qj uxj eas eqfLye naxkb; ksa} kj knksfunksZ"k ; qodksal fpu o xkSj o dksekj Mkyusdsckn ft yki z’kkl u }kjk dksbZdk; Zokghu dj usi j gq; h l oZl ekt egki apk; r eas mi fLFkr FksA rFkkfujUrj ekgkSy dks’ kkUr dj usdki z; kl dj j gsFksAi j Ur ql i kl j dkj dh eqfLye r qf"Vdj .k uhfr ds vUr xZr l HkhxSj eqfLye usr kvksa dhr j g mudksHkhi apk; r eas mi fLFkr j gusdsdkj.kfxj¶rkj dj t sy easMky fn; k x; kA bl hdsckn naxsHkM+dsA bl nkSj ku Mk0ckfy; ku t sy easFksA bl i zdkj mu i j egki apk; r esami fLFkr j guso Hkk"k.knsus dkvkjksi ek=kFkkAbl dsvykok dksbZHkh vkj ksi ugh feykA U; k; ky; l sfunksZ"kl kfcr gksus i j ghl i kl j dkj } kj kmudks fj gk fd ; k x; kA i j Ur q l i k&cl i k o dkaxszl dsdbZ usr kvksaai j vc Hkhdsl py j gs gSaAbuesl sdbZvkj ksi heqfLye usrkvksadksrksbu nyksausyksdl Hkk pquko¼2014½HkhyM+k; kAi j Ur q eqTt Qjuxj naxksaeasl h/khHkwfedk gksusdsdkj.kosl Hkhnaxkvkjksi h pquko gkj x; sA i j Ur qvc dkaxszl dks vi uh i kVhZo l j dkj ksadk bfr gkl ns[ kukpkfg; sAdsj y eas 1947 eas ’ ks"ki ‘"B 10 i j fgUnwegkl Hkkus/kj uko i zn’ kZu dj j k"Vªi fÙkdksl kSi kKki u /kj usdksl Ecksf/kr dj r sgq, fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUnzi zdk’ kdkSf’ kd
 10. 10. 10 fgUnwl Hkk okr kZ xfr fof/k; ka fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d dgksxoZl s] ge fgUnwgSadgksxoZl s] ge fgUnwgSadgksxoZl s] ge fgUnwgSa ge gSv ki dsl kFk ’ ks"ki ‘"B 6 dk mÙkj eqxy dky dk, d------ fgUnqRo foKku dhvkè; kfRed O; k[ ; kgS yky dqaoj dsvi usdqN fe=kHkhFksft udkegy esai zos’ kvkl ku FkkvkSj ml dkmudsl kFk Hkhe| i ku dhdgkfu; kap£pr FkhAj kuhykydqaoj dhl udhvknr saml dsØks/kvkSj foLe; t ud vkpj.kdhdbZdgkfu; kai zpfyr gSaAog l kekft d oLr ql ai fr l sfdl hi zdkj l Eesyu cukusdhdksf’ k’ kdj r hFkhi j vl Qy j gr hFkhA yky dqaoj dk; g ’ kkSd Fkkfd gj eghusr hu ckj l kj hfnYyhesaosfn, t yok dj j ks’ kuhdj kr hFkhAnhokyht Sl ht xexkgVdsfy, ’ kkl u dkscM+hdher pqdkuhi M+r h FkhAdbZckj r ks; g Hkhgqvkfd l kj hfnYyhesar sy [ kRe gksx; kvkSj vkns’ kfn; kx; kfd ost gkaHkhl aHko gksfn, t ykusesaeD[ ku dkmi ; ksx dj savkSj og HkhdghaughacpkA, d fnu r ksxqLl sesavkdj yky dqaoj usvkns’ knsMkykfd fnYyhvkSj ml dsmi uxj ksadsl kj s i sM+dkVfn, t k, aAbl hr j h, d ckj rksml dhl ud l kj hl hekvksadkvfr Øe.kdj cSBh t kst ul k/kkj .kdsdky dsxky esaHkst usdksr S; kj FkhA, d fnu og t gk¡nkj xkg dsl kFk egy dhNr i j [ kM+hFkhAfdysdsckgj nwj i j ; equkunhi j dj usdsfy, , d cM+huko dsbnZ&fxnZyksxksadhHkhM+Fkha] geusdHkhuko dscsM+sdhp<+sgq, yksxksadsl kFkMwcr sgq, ughans[ kkgSAyky dqaoj usb’ kkj kdj r sgq, ckn’ kkg l sbl bPNki w£r dhekax dj MkyhA nwl jsgh{k.kegy dsr yokj/kkj hl qj {kkl Sfud ogk¡ea>/kkj esaukoMqckusesayx x,An; uh; voLFkkesauko dsvHkkxs; k=kh] ; qokvkSj cPps] L=khi q#"kMwcr smr j kr sgq, fdl hr j g t ku cpkusesat qVsFksAi j bu l c ckr ksadk,d fnu vUr gksukghFkkAyky dqaoj dhl cl spgsr h , d l eo; LFkkt qgkj kuke dhl Ct hcspusokyhFkhft l dksml us, d mPp vf/kdkj hcuk fn; kFkkA, d fnu gqgkjkgkFkhi j cSBdj vusd vaxj {kdksal sf?kj hckt kj esa, d l adj hxyh l sgksdj xqt j j ghFkhAr Hkhml usl keusl sdqNl sodksadsl kFk, d <dhi kydhdksvkr s ns[ kkAfcukdqNl kspsl e>st qgkjkdsvkns’ ki j ml i kydhdks/kDdknsdj , d vksj dj kr s gq, t qgkj kusØks/kl svkokt nhD; kog va/ksr wj kuhl j nkj dkyM+dkpSu fdfyp [ kku gS fQj t ksgqvkml dhdYi ukHkhughadhxbZFkhAi kydhesacSBsO; fDr est Sl sghvkns’ kfn; k ml dscfy"Bl soknkj ksaust qgkj kdksgkFkhi j l s[ khap dj mrkjkvkSj nqO; Zogkj fd; kAvi eku dk; gb’ kkj koLr qr %t qgkj kdsfy, ughacfYd Lo; ayky dqaoj dsÅi j fu’ kkukFkkft l us r qj Ur l e; ns[ kdj ckn’ kkgt gk¡nkj ’ kkg l snks"khdksdM+hl t knsusdhekax dhAot hj dksvkns’ kfeysi j nwl j snj ckjh; gl gu l dsvkSj i zfrj ks/kdsdkj.kt gk¡nkj ’ kkgdksvi uk ; g fu.kZ; oki l ysuki M+kA; g yky dqaoj dhi j kt ; FkhA ¼’ ks"kvxysvad esa½ ’ ks"ki ‘"B 1 dk vkr adokn dr bZcnkZ’ r ------ dsgsj kr çkar esaHkkj r h; okf.kT; nwr kokl i j dk; j kukvkr adoknhgeysdhHkkj r usdM+h fuankdhAHkkj r dkekuukgSfd ; g geyk, d ckj fQj n’ kkZr kgSfd vQxkfuLr ku esa vkr adokn dk eq[ ; edl n ml dsi qufuZekZ.k vkSj fodkl dksj ksduk gSA geysdk vQxkfuLr ku dscgknqj l qj {kkcyksauseqagr ksMt okc fn; kAHkkj r usdM+s’ kCnksaesaphu ds m#edhesa22 ebZdksgq, vkr adoknhgeysdhHkhfuankdhAvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkk dsj k"Vªh; v/; {kJhpUnzi zdk’ kdkSf’ kd] j k"Vªh; egkea=khJheqUukdqekj ’ kekZ, oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=khJhohj s’ kR; kxhusHkkj r dsi z/kkuea=khuj sUnzeksnhdksvi us[ kqfQ; kr a=ket cwr dj usdkvkºoku fd; kgSAfgUnwegkl Hkkusr kvksadkLi "Ver gSfd i M+ksl heqYdksal sl ko/ kkuhl sckr phr gks, oamudksdM+kt okc nsusdsfy, Hkhml hr Ri j r kl sr S; kj j gkt k, a] ft l l sHkkj r ds’ kkafr i zLr ko dksdksbZgYdsesaysusdht qj Zr u dj l dsA r syaxkukdsu, eq[ ; ea=khds-paæ’ ks[ kj j ko dks’ kqHkdkeuk, a] /kekZUr j .ki j j ksd yxs%fgUnwegkl Hkk vf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsj k"Vªh; v/; {kpUæçdk’ kdkSf’ kd , oaj k"Vªh; dk; kZy; ea=khohj s’ kR; kxhus, d l a; qä oäO; t kj hdj dsns’ kds29 oasj kT; r syaxkuk dsxBu i j çl Uur kt kfgj dj r sgq, r syaxkukj k"Vªl fefr dsçeq[ kdspaæ’ ks[ kj j ko } kj k j kT; dsçFke eq[ ; ea=khdh’ ki Fkysusi j c/kkbZnhgSAbl vol j i j ns’ kdh, dr kvkSj v[ kaMr kdhdkeukdj r sgq, fgUnwegkl Hkkusr kvksaus/kekZUr j .ki j i w.kZçfr cU/kyxkus dhekax dhgSAxkSj r yc gSfd vka/kzçns’ kl svyx r syaxkukj kT; dsxBu dsckn gq, i gysfo/kkul Hkkpquko esaVhvkj , l us119 l hVksaesal s65 l hVsat hr dj cgqer gkfl y fd; kFkkArsyaxkukdsxBu dsl kFkghl heka/kzusHkhvyx j kT; dkvkdkj ysfy; kAvxys 10o"kks±r d nksuksaçns’ kksadhj kt /kkuhgSnj kckn ghj gsxhAbl dsl kFkfgUnwegkl Hkkusr ‘Ro usnksuksaj kT; ksadschp l kSgknZzdhvko’ ; dr ki j cy nsr sgq, dgkfd fi NyhdVqr kdks Hkqykdj nksuksaj kT; ksadksvkxsdhr j QcM+ukpkfg, AfgUnwegkl Hkkusr kvksausvyx j kT; dsfy, gq, l a?k"kZesacfynkuhegku vkRekvksadks; kn dj r sgq, j kT; dhçxfr dh ’ kqHkdkeukaçnku dhgaSA  t Eew&d’ ehj dhdksbZefgyk; fn Hkkjr dsfdl hvU; jkT; dsO; fDr l sfookg dj ysr ksml efgykdhukxfj dr kl ekIr gkst k, xh] bl ds foi j hr ; fn og i kfdLr ku dsfdl hO; fDr l sfookg dj ysr ksml s t Eew&d’ ehj dhukxfj dr kfey t k, xhA  vuqPNsn 370 dhot g l sd’ ehj easvkj VhvkbZykxwughgS] vkSj l h, t hykxwughagksr k] Hkkj r dkdksbZHkhdkuwu ykxwughagksr k  d’ ehj easi apk; r dsvf/kdkj ughagSaA  d’ ehj easpi j kl hdks2500 ghfeyr sgSaA  d’ ehj easvYi l a[ ; dksa¼fganw&fl [ k½dks16i zfr ’ kr vkj {k.kughfeyr k  vuqPNsn 370 dhot g l sd’ ehj easckgj dsyksx t ehu ugha[ kj hn l dr sgSaA  vuqPNsn 370dhot gl si kfdLrkfu; ksadksHkhHkkjr h; ukxfj drkfr y t kr hgSbl dsfy, i kfdLr kfu; ksadksdsoy fdl hd’ ehj hyM+dhl s ’ kknhdj uhgksr hgSA vki Hkh t kfu, vuqPNsn 370 Hkkj r foHkkt u dj kusokyhft UukdheqfLye yhx dkvo’ ks"kHkkj r h; eqfLye yhx dsj y easdkaxszl dkfoxr dbZo"kks±l svVwV l g; ksxhgSAbl dkusr kbZ&bZczkfge eueksgu l j dkj esafons’ kj kT; ea=khr d j gkAbl hi zdkj dks; EcVwj ] caxykSj ] pSUubZ vkfn easgq; sce foLQksVksadkvkj ksi hodsj y i hMhi hdkusr kvCnqy ukfl j enuhHkh dkaxszl dkfudVr e l g; ksxhgSAml dkst sy l sNqM+okusdsfy; sdsj y dhdkaxszl h j kT; l j dkj usdE; qfuLV o dkaxszl husr kvksadsl g; ksx l sekpZ&2006 easgksyh ’ ks"ki ‘"B 9 dk dkaxszl dj svkRekoyksdu------ enu eksgu Hkl hu dkfu/ku cqyUn’ kgj Auxj fgUnwegkl Hkkdsi woZl gk; d ea=khenu eksgu Hkl hu dkân; xfr #dusl s15 ebZdksi zkr %fu/ku gksx; kAos81o"kZdsFksAosoSfnd /kehZFksvkSj vk; Zl ekt dsl kIr kfgd gou&l Rl ax easfu; fer : i l svkr sFksA mudkvfUr e l aLdkj oSfnd j hfr l svkpk; Zj ohUnzvkSj vuqjkx ’ kekZus121osn ea=kksal svkgwfr ; kafnyokdj dj k; kA Hkl hu t hdksxr o"kZHkkbZi j ekuUn o; kso‘) i qj Ldkj r Fkkbl o"kZohj l koj dj cqf) t hohi qj Ldkj ] l koj dj okn i zpkj l Hkk} kj kfn; kx; kFkkA vodk’ keasHkhdsj y j kT; fo/kkul Hkkdkfo’ ks"kl =kcqyokdj fj gkbZdki zLr ko i kfj r dj k; kFkk] r Fkkfj gkbZdsckn gq; sl ekj ksgksaeasnksuksai kfVZ; ksadscM+susr kekSt wn j gsFksAbl hi zdkj l u~2002easxqt j kr ds xks/kj keas^^l kcj er h, Dl i szl **dhnks cksfx; ksadks; kst ukc) r j hdsl st ykdj 58 dkj l sod fgUnqvksaadkuj l agkj dj us okysHkhLFkkuh; dkaxszl husr k] fo/kk; d ghfudysAi j Ur qdkaxszl usvkt r d xks/kj k dk.Mi j {kekughaekaxhgSA bl hi zdkj orZeku pqukol si gysHkkt i kusrkujsUnzeksnhdhcksVh&cksVhdj nsusdh/kedhnsusokykl gkj ui qj yksdl Hkkdsdakxszl hi zR; k’ khbej ku el wn ds l eFkZu easvxysghfnu j kgqy xka/khLo; al gkj ui qj easpqukohj Syhdksl acksf/kr dj us x; sFksAfi Nyso"kZfnl Ecj &2013easgSnj kckn dh, d eqfLye l Hkkeas[ kqysvke 15 feuVeassns’ kdsfgUnqvksadksl cd fl [ kkusokysgSnjkcknhfo/kk; d vdc: íhu vkSosl h dhi kVhZHkhvka/kzi zns’ kdhdkaxszl hj kT; l j dkj ksaeasfudVr e l k>snkj ] l g; ksxhj gh gSAbl i zdkj dkaxszl } kj keksnhdhfuj Ur j c<+r ht kj ghi zfr "Bko yksdfi z; r kl s ?kcj kdj r duhdhdfe; ka<wa<usdhct k; vkRekoyksdu dj ukpkfg; sA
 11. 11. uksV %&dsoy LFkkuh; pSd Lohdkj fd; st kr sgSaA ok£"kd------------------------------------------------------------100/- #i ; s f} ok£"kd--------------------------------------------------------200/- #i ; s vkt hou l nL; ---------------------------------------------1500/- : i ; s &%r Rdky xzkgd cusa%& l nL; r k’ kqYd Mªk¶V; keuhvkMZj ^^fgUnwl Hkkokr kZ** dsuke Hkst saA i r k %& fgUnwegkl Hkk Hkou] eafnj ekxZ] ubZfnYyh&110001 11 fgUnwl Hkk okr kZ l kj ka’ k fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d l kIr kfgd ozr &i oZ fnukad 18 t wu l s 24 t wu 2014 r d i oZ fr fFk fnu dkykv"Veh 20 t wu ’ kqØokj Mk0 gsMXokj i q.; frfFk 21 t wu ’ kfuokj Mk0 ’ ; keki zl kn i q.; frfFk 23 t wu l kseokj ; ksfxuh, dkn’ kh 23 t wu l kseokj l kIr kfgd fgUnwl Hkkokr kZ ’ ks"ki ‘"B 4 dk t Sfod [ kkn l sl q/kj sxk------ ’ ks"ki ‘"B 7 dk geys] ce foLQksV] gR; k------- l kIr kfgd fgUnwl Hkkokr kZfo’ ks"kr k; sat ksvU; =kughafeyr h 1. i =kdkfj r kdsmPp j k"Vªfu"Bekudksadsfy, i zfr c) r k 2. j k"VªvkSj fgUnqRo dksgkfu i gq¡pkusokysdkj dksai j i Suhn‘f"V 3. l kEi znkf; d vkSj i ‘Fkdr koknhl ksp i j t edj i zgkj 4. j k"Vªh; vkSj vUr j kZ"Vªh; eqn~nksai j i kj n’ khZppkZ 5. l kekft d l j ksdkj ksadhr g r d t kdj l ekèkkui j d cgl 6. i zsj d i zl ax] egku~O; fDr ; ksal si zsj .kkysusdkekè; e 7. Hkz"Vkpkj ] vi j kèkvkSj vj k"Vªh; fpar u i j r h[ kkvkØe.k gekj kl adYi 1. ge , d , sl hl er keqyd j k"Vªh; O; oLFkkdsi {kèkj gSat gkafuèkZur k dkvfHk’ kki u gks] fdl hdk’ kks"k.ku gks] U; k; oui ’ kqvksadhpsj hu cus] l c l eku gksa] , d nwl j sdsl g; ksxhgksaA 2. ge , d , sl hl aLd‘fr d O; oLFkk dsi {kèkj gSaft l esafgUnqRo ds l koZHkkSfed vkSj l koZdkfyd fl ) kar ksadksi zfr f"Br fd; k t k l ds] ft l l sfd fgal k] i ki ] ’ kks"k.k] fo"ker kvkSj l aosnughur kdhdkfyek l sfo’ o dkseqfDr feysaA dsoy br ukghugh] vU; Hkhcgqr l ht houksi ; ksxhl kexzhA vki dkl kIr kfgd] vki dhHkkoukvksadkni Z.kA l kIr kfgd fgUnwl Hkk okr kZ xquxqusi kuhesai dkdj ; k QkaV r S; kj dj i zR; sd r hu ?k.Vsckn 25&25 xzke j ksxhdksfi ykusl sml dhcspSuh’ kh?kznwj gkst kr hgSA 24 ?k.Vsesaghr fc; r Bhd gkst kr h gSA t yksnj %xk; ds, d yhVj nwèk esa200 xzke vt ok; u fHkxksdj l q[ kk ysa] bl s FkksM+h&FkksM+hek=kkesaxkSew=kdsl kFk[ kkusl st yksnj feVr kgSA; ghvt ok; u t y dsl kFk [ kkusl si sV dh xqM+xqM+kgV vkSj [ kV~Vh Mdkj savkuk cUn gkst kr h gSA vt ok; u dksckj hd i hl dj ml esaFkksM+hek=kkesaghax feykdj i sV i j ysi yxkus l st yksnj o i sV dsvQkj sesa’ kh?kzykHk gksr k gSA l nhZ&t qdke %l nhZ&t qdke esa3&4 cw¡n fnO; èkkj k: eky esaMkydj l wa?kusl s; k8&10 cw¡nsaxeZi kuhesaMkydj Hkki ysusl sr qj Ur ykHkgksr kgSAve‘r èkkj kcukusdsfy, i ksnhus dkl r ; kQwy 10 xzke] vt ok; u 10 xzke nsl hdi wj 10 xzke r huksadks, d l kQ ’ kh’ kh esaMydj vPNhi zdkj l sVDdu yxkdj èkwi esaj [ ksaAFkksM+hnsj l sr huksapht xydj i kuhcu t k, xkA ; g vusd chekfj ; ksaesadke vkr k gSA gSt k %gSt sesa4-5 cw¡nsave‘r èkkj kdhfo’ ks"k: i l sxq.kdkj hgSaAve‘r èkkj kdksgSt sd i zkj fEHkd voLFkkesansusl sr qj Ur ykHkgksr kgSAvkj ke u gksr ks15&15 feuV dsvUr j l s2&3 ckj nsl dr sgaSAvR; Ur ykHkgksr kgSA i q#"kRo i zkIr dj us fy, %r hu xzke vt ok; u dksl Qsn I; kt dsnl feyhyhVj j l esa10 xzke ’ kDdj feykdj r hu ckj l sou dj saA21 fnu esai w.kZykHkfey t kr k gSAbl i z; ksx l sui qal dr k] ’ kh?kzi r u o ’ kqØk.kqvYi r kdsj ksx esaHkhykHkgksr kgSA d.kZ’ kwy %10 xzke vt ok; u o ygl qu] 40 xzke fr y dsr sy esamckysaAr sy yky gksus i j vfXu cq>knsaNkudj cksr y esaj [ kysaAbl r sy dkdku nnZesacgqr ykHknk; d i zHkko gSA vt ok; u r kt hghysuhpkfg, Avt ok; u dkvfèkd l sou fl j esannZmRi Uu dj l dr k gSA feF; k vkgkj &fogkj r Fkk vfu; fer o vl kef; d Hkkst u dj usl s vfèkdr j xSl dsj ksxhfeyr sgaSAmu j ksfx; ksadksvt ok; u] i hi j ] l saèkkued dk?kkl k nksuksl e; Hkkst u dj usdsckn fn; kt k, r ksmUgsamnkor ZesaQk; nkgksr kgSA [ kkt k] eBj h] j ksfV; k¡o uedhu l so bR; kfn esavt ok; u Mkyusl sos#fpdj cu t kr sgSaAeSnko csl u dsO; at uksaesvt ok; u Mkyht kr hgS] ft l l sO; at u Lokfn"V #fpdkj d cur sgSar Fkki sV esaok; qughadj r sAvr %vt ok; u cPpksa] t okuksao o‘) ksa dsfy, fuHkZ; xq.kdkj h vkSj ykHknk; d vkS"kfèk gSA NksM+savkSj i dM+x; svkr adokfn; ksadk eqdnek, d eghusdsvUnj r ; dj dsnks"kh dks[ kqysvke Qkal hnht kuhpkfg, Axks/kj keasnksfMCcksaeasvkx yxkdj ; kf=k; ksadks t hfor t ykfn; kx; kAt y dj ej usokysdkSu FksvkSj t yk; kfdl usfQj Hkhge vka[ keqndj gj ckr dksvuns[ kkdj j gsgSafQj Hkhge mu i j fo’ okl dj j gsgSa t ks fo’ okl ds; ksX; ughgSD; ksaughxks/kj kdsgR; kj ksadksvc r d Qkal hnhx; hA ; g i z’ u t ur kdksnq[ khD; ksaughadj j gkAl EHkor %nwl j sdsnq[ keasl q[ k<w<usadh gekj hvknr vkM+svkj ghgSaAd’ ehj easj kst vkr adoknhgeysgksr sgaSvl e easmxzoknh l fØ; gSafcgkj easuDl yoknhdHkhHkhFkkuk?ksj ysr sgSavkSj ekvksokfn; ksadkneu pØ Hkht kj hgSA; g yksx t ur kdschp easmudsgh?kj ksaeasj gr sgSabudhesgekuokt h dj usokyksadks; g i r kj gr kgSfd ; g D; ksavk; sgSavkSj D; kokj nkr dj saxsr Fkkdgka okj nkr dj saxsysfdu dqN Mj l svkSj dqN fj ’ r snkj hdsdkj .k budsckj seasugha cksyr sAvxj ge vkr adokn] uDl yoknh] mxzokn vkSj ekvksokfn; ksal sNqVdkj kpkgr s gSar ksgeasbudsyfEcr eqdneksadks’ kh?kzvfr ’ kh?kzfuLr kfj r dj dsnks"khO; fDr ; ksadks ns’ knzksg dst qeZeasr qj ar Qkal hnsuhpkfg, AQkal hnsukdksbZ[ kq’ khdhckr ughagSysfdu t ur k dh[ kq’ khdsfy, bl dki z; ksx vko’ ; d gSAvU; Fkk vkr adokfn; ksadsgkSl ys cqyan gksr sj gsaxsvkSj og vi usfdl hfxj ¶r kj hl kFkhdksNqM+kusdsfy, l kft ’ kj pr s j gsaxsAt syksaeasl kft ’ kj pht kusdhl wpuk, afey j ghgSi zR; sd ukxfj d dksl r dZ j gukgksxkLo; adksvkSj ns’ kdkscpkusdsfy, vkr adokfn; ksai j ut j j [ kuhgksxh vkSj i zR; sd l afnX/kO; fDr dsckj seasvf/kdkfj ; ksadksl wfpr dj ukgksxkAt c r d ge bu fxj ksg l sgennhZdj r sj gsaxsr c r d ns’ kdkdY; k.kl aHko ughagSvkSj u ghl aHko gSbul sNqVdkj kA dhi zd‘fr dsvuql kj r ; u fd, t kdj ] O; fä dhgSfl ; r dseqr kfcd i at hc) fd, t kr sgSaA O; fä dhi n o i gqap dsi zHkko l sghekeyk dkuwuhvkSj U; kf; d i zfØ; k l sxqt j r kgSAbl hfy, dHkh&dHkhr ks; g Hkhvgl kl gksusyxr kgSfd ; g oS/kkfud i zfØ; knks"khr kdr oj dksfunksZ"kl kfcr dj usdhekufl dr kl svkxsc<+j ghgSA; gh ot g gSfd nkxhNfo okysfuokZfpr i zfr fuf/k; ksadhl a[ ; keasyxkr kj c<+ksÙkj hgksr h j ghgSA, sl seasns’ k dsvke vknehdhekufl dr k eas; g Hkze Hkhcuk j gr kgSfd j kt uhfr dkvki j k/khdj .kgksj gkgS; kvi j k/kdkj kt uhfr dj .k t kfgj gS] l qi zhe dksVZdsbl r kt kQSl ysdsnqfuZokj o l a’ k; dsgkykr , d l ky dsHkhr j fuj kdj .k dsvat ke r d fupyhvnkyr ksa} kj ki gqapkfn, t k, axsAbl i fj i sz{; easxkSj r yc ; g HkhgSfd vnkyr ksa} kj knks"khBgj k, t kusokyst ui zfr fuf/k; ksadhl a[ ; k csgn de gksr hgSAt cfd yafcr i zdj .kksadhl a[ ; k T; knk gksr hgSA ’ kfä ’ kkyhj kt usr kvksal s t qM+sgksusdsdkj .kbueasl svf/kdka’ kekeysr ksi qfyl t kap i zfØ; keasghvVdsj gr s gSa] t ksvnkyr r d i gqap Hkht kr sgSa] mUgsa^naMi zfØ; kl afgr k* easoSdfYi d /kkj kvksa dksvk/kkj cukdj yack[ khapusdkdke /kucy ds cwr spyr kj gr kgSAdHkh&dHkh l qi zhe vkSj gkbZdksVZdsfoj ks/kkHkkl hQSl yksadhvkM+easHkhnkfx; ksadkscpk fy; k t kr kgSA; sQSl ysU; kf; d i zzfØ; keas#fyax dkdke dj r sgSaAr ; gS] dkuwuhfodYi ekeyksadksnh?kZdky r d [ khapusdk dke dj r sgSaAfygkt k t : j hgSfd oSdfYi d dkuwuksadksHkh, d l h/khj s[ kkeasi fj Hkkf"kr fd; kt k, ] D; ksafd bu fodYi ksadkykHk mBkdj t ui zfr fuf/kvi ukdk; Zdky i wj kdj useasl Qy gkst kr sgSaaAHkkj r h; U; k; O; oLFkkeasHkh; g i zko/kku gSfd t c r d nks"khi j nks"kfl ) u gkst k, r c r d ml s funksZ"k ekuk t k, A pquko l q/kkj l st qM+k vnkyr dk ; g QSl yk Bhd ml oä vk; kgS] t c fuokZpu vk; ksx } kj kpquko dh?kks"k.kkr ks’ kq: dj nhxbZgS] ysfdu vHkhmEehnokj ksa } kj kvkosnu Hkj usdkfl yfl yk’ kq: ughagqvkgSAgkykafd dqN nyksa} kj ki zR; kf’ k; ksa dsukeksadh?kks"k.kkt : j dj nhxbZgSAxks; kj kt uhfr d nyksadksbl QSl ysdks , d vol j ds: i easHkqukusdht : j r gSAosnkfx; ksadhbl vkns’ kdsvk/kkj i j mEehnokj h[ kkfj t dj l dr sgaSA vkf[ kj QSl yk , d l ky dsHkhr j vk ght kuk gSr ksl afnX/ki zfr fuf/kl al n vkSj fo/kkul HkkeasD; ksaHkst kt k, ny , sl kdj usdk l kgl fn[ kkr sgSar ksnksQk; ns, d l kFkgksaxsA, d r ksl oksZPp U; k; ky; dkl Eeku cj dj kj j gsxk] nwl j sfo/kkf; dk l snkxh ckgj gksr spyst k, axsA , sl k gksr k gSr ks j kt uhfr d nyksadsi zfr vke vknehdk Hkj ksl k c<+sxkA ’ ks"ki ‘"B 7 dk Rofj r U; k; dsnk; j s------
 12. 12. i zkIr s"kqMkd i at hdj .kl a[ ; kD.L. (N.D.)µ11/6129/2013-14-15 j ft l a- 29007/77 ubZfnYyhi h-,l -vks- esai ksLVdhxbZ l kIr kfgd dfcj k[ kM+kct kj esa; g Hkhl p gS fgUnwl HkkokrkZ 12 fgUnwl Hkk okr kZ fnukad 11 t wu l s 17 t wu 2014 r d LoRokf/kdkj hvf[ ky Hkkj r fgUnwegkl Hkkdsfy, i zdk’ kd ,oaeqnzd eqUukdqekj ’ kekZ}kj kLdSu ^,u* fi zUV] 115, dh£r uxj bUMLVªh; y ,fj ; k] fnYyh eqfnzr r Fkk fgUnwegkl Hkk Hkou] efUnj ekxZ] ubZfnYyh&110001 l si zdkf’ kr A nwj Hkk"k 011-23365138] 011-23365354 E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org l Ei knd %eqUukdqekj ’ kekZ] i zca/kl Ei knd %ohj s’ kdqekj R; kxh bl i =kesai zdkf’ kr ys[ ko l ekpkj ksadhl gHkkfxr k] l ai knd&i zdk’ kd dhughagSAl Ei w.kZfooknksadkU; kf; d {ks=kubZfnYyhgSA ubZfnYyhi h-, l -vks- esai ksLV dhxbZ j ft l a- 29007/77 fu"d"kZ Mkd i at hdj .kl a[ ; kD.L. (N.D.)µ11/6129/2013-14-15foKki u gsr qHkkj r l j dkj } kj kekU; r ki zkIr Mh-, -oh- ua-&124778 fnukad 11 t wu l s17 t wu 2014 r d E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org ---r ksD; kt ksdj dsgkFkesaFkkns’ k ohj s’ kR; kxh ?kksVkyksadhl j dkj ! ns’ ki j fons’ khdt Zc<+r kpykt kj gkgS] egaxkbZfnuksafnu c<+r hpyht kjghgS] j kst xkj o j kst xkj dsvol j ?kVr st kj gsgSa] dy&dkj [ kkusj kt uhfr d n[ ky vankt ho l j dkj dhmi s{kk dsdkj .kcan gksr spyst kj gsgSaAfdl ku dt Zdsdkj .kvkRegR; kdj j gkgS] Hkw[ kl sej usokyk ghr hl j kO; fDr Hkkj r h; gS] cPpsdqi ks"k.kdsf’ kdkj gksj gsgSaA; sl kj hl eL; k, al j dkj hr kSj i j ns[ kht k; t ks>wBhgSaexj QkSj hr kSj i j vke t ur kdhut j l sns[ kkt k; r ksl kSvkusl p gSaAc<+ j gkgSr ksj kt uhfr d i kfVZ; ksadsdks"k] ea=khl kal n] fo/kk; d dsQaM] O; fDr xr vk; ] l q[ k&l qfo/kk, aA HkykbUgsaD; ki r kegaxkbZfdl cykdkuke gSAchr sl ky 2012 easfons’ kh; k=kk, aHkh[ kwc dhxbZ] er yc dksbZHkw[ kl sej j gkgSvkSj dksbZ[ kkdj ej j gkgSAt ksQkyr wfons’ kh; k=kk, a; kxSj t : j h dke l j dkj sadj j ghgSa] ml l sdbZj kst xkj ; km| ksx /ka/ksyx t kr svkSj gt kj ksayk[ kksai fj okj ksadk dY; k.kgksr kexj ; gkar ksvi useu dsgSaApkgst ksdj sa]Bhd gSAt ur kdsoksVl s; syksx j kt dj r s gaSexj t ur kdsfgr dsfy, , d i y HkhbZekunkj hl sughal kspr sAvxj l kspr sr ksvkt t ur kvkSj ns’ kl eL; kvksanj l eL; k, al st w>r hut j ughavkr hAgekj sdsanzdhl j dkj easnksvFkZ’ kkL=khgSaexj t ur kdsfgr dhckr t c vkr hgS] r c budkvFkZ’ kkL=kQsy gkst kr kgSvkSj t c vi us] vi uhi kVhZ o l g; ksfx; ksadsfgr dhckr vkr hgSr c budkvFkZ’ kkL=kdeky dkpeRdkj dj cSBr kgSAvkf[ kj ges’ kk, sl kD; ksagksrkgS ges’ kkt urkghcfy dkcdj kD; ksacurhgS dHkhvki Hkhrkscu dj nsf[ k, fd bl easfdr uket kgSAdsanzdhl j dkj easl HkhbZekunkj vkSj csnkx gSaexj ?kksVkysgj j kst gksr s gSa] dkyk/ku l cdsi kl gSr Hkhr ksdksbZdkys/ku i j dksbZdBksj dne ughamBi kr kgSA; g l j dkj ?kksVkyso Hkz"Vkpkj dsfy, ges’ kk; kn dht k; sxh]l kFkeasegaxkbZdsfy, HkhAbl i kVhZdsfy, xj hc vkSj xj hchuke dhdksbZpht ughagSAbl ns’ keasdksbZxj hc ughar ksHkykxj hc dsfy, dqN dj us dhD; kvko’ ; dr kgS] ; ghl j dkj dhl ksp o fopkj /kkj kgSAdk’ kl p eas; g ns’ kxj hchl seqDr gksr kAvkt dy gj j kst , d u , d ?kksVkysl keusvkj gsgSavkSj l c easdsanzl j dkj l st qM+syksxksa dkuke vkr kgSysfdu vk’ p; ZvkSj gSj kuhr c gksr hgSt c i z/kkuea=kht Sl sO; fDr f<a<ksj ki hVsafd os nw/kds/kqysgSaAvk’ p; ZvkSj gSj kuhr c gksr hgSt c ; g pksj hdj dsl hukt ksj hfn[ kkr hgSAvkf[ kj fn[ kk; sD; ksaughaA; g , sl soSl svknehdhi kVhZughagSA; g vke vknehdhi kVhZgSvkSj vke vkneh dsl kFkbl dkgkFkgSAj kgqy xka/khl syksx peRdkj dhmEehn dj r sgSavkSj ; qokdY; k.k] ; qokHkkj r dkl i ukns[ kr sgSar Fkk; qokl eFkZu dhmEehn dj r sgSaexj ; g l c gksughai k; sxkD; ksafd vki us dHkh; qokvksadsfgr dhughal ksphAvki dhuhfr ; ksal scsj kst xkj hc<+h] j kst xkj ugha] vki dhuhfr ; ksa l sm| ksx] /ka/kscan gq, yxsugha] vki dhuhfr ; ksal segaxkbZc<+h] ?kVhugha]vki dhuhfr ; ksal sU; k; ekax j gsyksxksadhykfB; ka[ kkuhi M+hAbudsl kFkU; k; ugha] vU; k; fd; kx; kAvki dhuhfr ; ksal svke vknehvkSj ns’ kdksckVyx xbZexj vki dhi kVhZdk]ea=khdk] fo/kk; d]l kal n dkdks"kc<+r kx; kA vki dhuhfr; ksal sfons’ khHkhgeasvka[ kfn[ kkusyxs] vki usvfHkO; fDr dhLor a=kr kdsvf/kdkj dksHkh Nhuusdhdksf’ k’ kdh; kfu l p fy[ kuk] dgukeqf’ dy dj fn; kvki usA vkt nq[ kgksr kgSfd vke vknehdsfgLl seasfl QZ’ kks"k.k] i zr kM+uk] vR; kpkj ] vU; k; ] Hkw[ kej h] csj kst xkj h] chekfj ; kavkfn&vkfn gSaAgekj sel hgkgekj sns’ kdks] vke vknehdsfgLl sdks] ns’ kdsfodkl dsfy, i Sl ksadksywVj gsgSa] fodkl vkSj dY; k.k dsuke i j fl QZ?kksVkysgksj gsgSaA bu ?kksVkyksadsi Sl svkSj dkysi Sl ksal su t kusfdr usyksxksadksj kst xkj fey t kr k] vkokl fey t kr k r Fkkns’ kdkfodkl gkst kr kexj bl dsi zfr l c yki j okg gSavkSj dsoy vi usfgr dhl ksp j gsgSa r Fkki Sl kcukuseasyxsgSaAHkykD; kgksxkbl ns’ kdk] vke vknehdkl kspkt kl dr kgSAt gkavke vknehdkt huknqyZHkgksx; kgSoghaHkz"Vkpkfj ; ksa]fj ’ or [ kksjksadkt hukvkj kenk; d gksx; kgSD; ksafd l j dkj saHkhbudscpko easmr j vkr hgSaft l dkt hr kt kxr kuewukdks; yk?kksVkyseasgqbZl hchvkbZ dhfj i ksVks±easl j dkj useuekuki fj or Zu dj k; kgSavki l kspr sgksaxsfd cM+sxqugxkj vkf[ kj cp dSl s t kr sgSar ks; g t ku yhft , fd l kj st sy] dkuwu] l hchvkbZt Sl hl aLFkkl cdsl c dsoy vke vkneh dsfy, cusgSabu egki q: "kksadsfy, ugha] r Hkhr ksbudhcYys&cYysj gr hgSAu dksbZMj ] u dksbZ [ kkSQ] fl QZvkuan ghvkuanA fou; dqekj feJ dkQhl e; l sns’ ki j dkaxzsl dh gqdwer j ghgSAnl l ky l sr ksl ksfu; kvkSj j kgqy dsgkFkesans’ kdhckxMksj FkhAj kgqy dsusr ‘Ro esadkaxzsl dqN cM+kdj usdkl i ukns[ kj ghFkhAj kgqy us cM+kdjdsfn[ kkHkhfn; k] ysfdu mudhi kVhZdksmudk; gdkjukek dqNgt e ughagqvkAdkQhl e; l sdkaxzsl i wj hrj gl kQughagksj gh FkhAjkgqy ckckusogdj fn[ kk; kAt ur kl sdkaxzsl dksnwj dj fn; kA ysfdu] bl l smudhi kVhZdsusr kukj kt gksx; sAj kgqy ckckdsckj s esat ksckr scan dej ksaesagksr hFkhAog l koZt fud gksx; haAi kVhZds usrkvksausmUgsat ksdj dhmi kf/kl suokt kgSA, d nwl j susrkusl ksapk fd dghaog usr kj kgqy dhr kj hQ dj dsvkxsu fudy t k, AfQj D; kFkkogD; ksai hNsj g t k, aA nwl j susr kusj kgqy ckckdkst ksdj ksa dk, eMhcr kMkykAi gyhfgEer fn[ kk; hdsj y dsi woZea=khVh, p eqLr QkusAmUgksausjkgqy dkst ksdj dgkAeqLr QkdhfVIi .khl sfookn c<+x; kvkSj i kVhZdsdqNusrkvksausbl dhfuankdj vi uhpkVqdkfj rk dsuacj c<+kfy; sApqukoksaesai kVhZdsçn’ kZu dksysdj dsi hl hl hdh l eh{kkcSBd gqbZft l esai k; kx; kfd dkaxzsl usrkusjkgqy dsf[ kykQ çfrdwy fVIi .khdj xaHkhj xyr hdhgSAi kVhZusl axBu dsvuq’ kkl u , oaf’ k"Vkpkj dksHkax fd; st kusdkvkj ksi yxkMkykAmudksgVkus dhr S; kj hgksghj ghFkhfd og Lo; aghdkaxzsl NksM+u; sfBdkusdh r yk’ kesafudy i M+sAdsd: .kkdj .kea=kky; esa1990 dsn’ kd esa ea=khj gseqLr QkusdksfPp esadgkFkkfd çpkj dsnkSj ku j kgqy vi us ut nhdhyksxksal sf?kj sj gsAj kgqy dst ksdj dsr j hdsl sdke dj us dsdkj .kghi kVhZdh; gn’ kkgq; hgSAvHkhj kgqy ckckdhr kj hQesa i <+st kusokyk; g dl hnk’ kkar ughagksi k; kFkkfd , d vkSj usr kus can eqag [ kksy fn; kAj kt LFkku dsl j nkj ’ kgj l sdkaxzsl fo/kk; d Hkaojyky ’ kekZdkaxzsl dsmi k/; {kj kgqy xka/khdsusr ‘Ro i j l oky [ kMs djr sgq, vkj ksi yxk; sFksfd og,sl syksxksal sf?kj x; sFksft udsi kl j kt uhfr dhl e> ughagSAmUgksausj kgqy xka/khdksi kVhZdsmi k/; {k i n dsyk; d ughacr kr sgq, dgkFkkfd j kgqy t ksdj ksadhdai uhds , eMhgSaAmudhekax Fkhfd dkaxzsl v/; {kl ksfu; kxka/khdksi kVhZesa yksdrkaf=kd r jhdsl scnykodjukpkfg, vkSj i q=keksgdksNksMnsuk pkfg, Avc l oky ; g mBr kgSfd D; kfi Nysnl l ky l sns’ kdh ckxMksj D; kvukM+hgkFkksaesaFkhAl ksfu; kdsi fj okj eksgusghns’ kdks xr Zesa<dsy fn; kAdHkhnkekn eksg rksdHkhi q=keksgAi q=kxyr hi j xyr hdj r kj gkAml sMkaVusdsct k; ekai q=keksg esava/khgksdj ml dhxyfr ; ksai j i nkZMkyr hjghAmudhxyfr ; ksadspyr sfo’ o dsNksVs&NksVsxyhVki wi j cl usokysns’ kHkkjr dksvka[ ksfn[ kkusyxs FksAgekj sQkSft ; ksadsfl j dkVyst kr sFksAge gkFkQSykdj ekaxr s Fks] vkSj fons’ khi V[ kkNksM+dj gekj hykpkj hi j gal hmM+kr sFksA ysfdu] i q=keksg esava/khekausdHkhns’ kdsckj sesaughal kspkAog r ks vPNkFkkfd t ur kl e; l st x x; hvkSj ns’ kdkst ksdj dai uhl s NqVdkj kfey x; kAughar ksdbZns’ kr ksgekj sns’ kesa?kql dj gesa ekj dj Hkkx t kr sA

×