Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stöd

 Ombildade familjer                 samtal, föräldrautbildning och mötesplatser
          ...
Det är skillnad                                          Ekonomin i tonårsfamilj...
Ekonomin i tonårsfamiljer                                             Ekonomin...
Tid tillsammans                                                      ...
Nätverk                                               Nätverk

Förälderns i...
Alkohol och droger                                                    ...
Stöd                                                    Stöd

Behovet ...
skillnad
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

skillnad

948 views

Published on

 • Be the first to comment

skillnad

 1. 1. Stöd Ombildade familjer samtal, föräldrautbildning och mötesplatser för vuxna. Det är skillnad. De ombildade familjerna, har en ekono- misk situation som i hög grad liknar de Könsskillnader ensamstående fädernas. Könsskillnaderna verkar vara avgörande för Föräldrar i dessa familjer tillbringar mind- hur man har svarat på enkätens frågor. re tid med tonåringarna och deltar inte lika Totalt uppger fäderna att de har en bättre Sammanfattning av en studie kring mycket i tonåringarnas fritidsaktiviteter. Man har även mindre kontakt med tonåring- ekonomi än mödrarna och i mindre utsträck- tonårsföräldrar och deras tonåringar på Södermalm ens nätverk och med skolan. En fjärdedel av ning tvingas avstå saker. Mödrarna ägnar föräldrarna tycker att samarbetet med den mer tid tillsammans med tonåringen, har andre biologiske föräldern fungerar dåligt. mer kontakt med hans eller hennes nätverk, vet i högre utsträckning vart tonåringen be- Det finns också en tendens till att föräld- finner sig på sin fritid och känner ett större rarna här känner sig mer osäkra än andra på förtroende från tonåringens sida. att tonåringarna vänder sig till dem för att få hjälp i problematiska situationer. Utsatta familjer Generellt framstår de ombildade familjerna En liten grupp känner sig mycket osäkra som en grupp som inte i lika hög utsträckning i sin roll som tonårsföräldrar och är i stort som andra har ”koll” på tonåringen. Man behov av stöd. De vet inte var tonåringen är tillbringar lite mindre tid tillsammans, har lite på fritiden, har ingen kontakt med hans eller mindre kontakt med tonåringens nätverk, kän- hennes nätverk och tycks inte heller själva ha ner lite mindre förtroende från tonåringen etc. ett fungerande socialt närverk. Tonåringarna i När det gäller alkohol tycks föräldrarna vara dessa familjer ligger förmodligen i riskzonen något mer liberala än andra och tre fjärdede- för en rad olika problem och svårigheter. Att lar av tonåringarna i dessa familjer uppges ha närmare studera denna grupps villkor och Ensamma mamman och andra berättelser druckit sig berusade före 16 års ålder. undersöka vilket stöd som behövs skulle vara Många föräldrar skulle önska ett större stöd av stort intresse för att förhindra problem för från skolan och är i behov av samarbets- dessa familjers ungdomar i framtiden. Sveriges Makalösa Föräldrar bildades år 1996. Okunskap om vad det innebär att leva som ensamförälder skapar negativa attityder och fördomar i samhället. Detta leder till känsla av isolering och utsatthet. Makalösa Föräldrar arbetar för att ensamstående föräldrars familjer ska ses som en sorts familj bland andra familjer. Vi tror att barn som växer upp med föräldrar som har fungerande sociala nätverk, oberoende av boende- och familjeform, har bättre förutsättningar i livet. Därför bygger vi nätverk mellan ensamföräldrar av alla de sorter runt om i Sverige. Det är möjligt att hitta ett gott liv tillsammans med andra. Sveriges Makalösa Föräldrar, Fatburs Brunnsgata 20, 118 28 Stockholm, 08-720 14 13, www.makalosa.org
 2. 2. Det är skillnad Ekonomin i tonårsfamiljer Våren 2003 utförde organisationen Sveriges ensamstående varav 207 var ensamstående Familjers välfärd har i hög grad att göra med Kontantbuffert Makalösa Föräldrar en enkätundersökning mödrar och 118 ensamstående fäder. den ekonomiska situationen. En rimligt god bland tonårsföräldrar på Södermalm i ekonomi är en nödvändig förutsättning men Att veta att man inte har ekonomisk be- Som grupp betraktat är detta en mycket pri- redskap för oförutsedda utgifter är proble- Stockholm. Avsikten var att studera skill- ingen automatisk garanti för välfärd. viligerad och välmående grupp i samhället. matiskt i en akut situation men framförallt nader mellan ensamstående föräldrar och Högutbildade familjer med god ekonomi, Även om tonårsföräldrarna på Södermalm skapar det en generell oro i vardagen och en tonårsfamiljer med två föräldrar för att få boende i ett av de mest attraktiva områdena som grupp betraktat är högutbildade med ständig känsla av oro och bekymmer. mer kunskap kring hur stöd till tonårsfamiljer i staden. En låg andel arbetslösa, sjukskrivna goda inkomster finns det stora ekonomiska ska kunna utformas och anpassas till de olika På frågan om möjlighet att skaffa fram och socialbidragsberoende jämfört med res- skillnader mellan familjerna. villkor och förutsättningar som finns. 14 000 kronor på en vecka har de allra ten av Stockholm. Hushåll med två föräldrar har större möjlig- Förhoppningarna var även att ensamstående heter att klara av en dräglig inkomststandard flesta föräldrar (92 procent) i de traditionella Studiens olika teman har varit tonårsföräld- familjerna och 87 procent i de ombildade föräldrar ska bli mer synlig- och tydliggjord medan ensamstående föräldrar har större rarnas ekonomi, tid med barnen, sociala familjerna svarat ja. Även bland de ensam- som grupp. svårigheter att få ekvationen mellan inkom- nätverk, förhållningssätt till alkohol och stående fäderna är det många (82 procent) Trots att dessa utgör en stor grupp i sam- ster och tid att gå ihop. De familjepolitiska droger, känslan av förtroende samt behov som skulle klara detta. hället så upplever de ofta att deras speciella stöd som särskilt riktar sig till ensamför- av stöd i sin föräldraroll. villkor inte syns, inte är tydliga och inte tas sörjande föräldrar förmår inte kompensera I familjer med ensamstående mödrar ser det hänsyn till. Det kan gälla alltifrån hur mycket För att kunna fungera som en stödjande, upp- dessa skillnader. dock annorlunda ut. En tredjedel av möd- man ska betala till klasskassan till hur mycket muntrande och gränssättande förälder till en rarna skulle inte klara att skaffa en sådan tonåring i denna flexibla värld, där klyftorna Medelvärdet för hur samtliga hushålls brutto- tid man har med olika aktiviteter runt sin kontantbuffert på en vecka. ökar och där ”förr-i-tiden” kan betyda hur det inkomst per k.e. var knappt 17 000 kr per tonåring. Normen är i de flesta sammanhang var för ett år sedan krävs kunskap, insikt och månad. I de traditionella familjerna d.v.s. att det finns två vuxna som kan dela utgifter Andel föräldrar som inte skulle klara att skaffa samtal om förutsättningar, villkor och behov familjer med tonåringens båda biologiska och engagemang och avviker man från denna fram 14.000 kr på en vecka. I procent. som gäller för den tid som är nu. föräldrar var bruttoinkomsten 20 procent norm så hanteras och upplevs detta som ett 14000 på en vecka (ca 3 000 kronor) högre än bland hushållen individuellt problem. 40 Hur upplever tonårsföräldrar på Södermalm totalt. Ombildade parfamiljer och ensam- 35 Södermalm valdes ut som undersöknings- sina möjligheter att stödja och underlätta stående fäder låg nära genomsnittet medan 30 område eftersom det här bor en förhållan- livet för sina tonåringar? Skiljer sig möjlig- ensamstående mödrar hade betydligt lägre 25 devis hög andel ensamstående föräldrar. heterna åt mellan olika typer av familjer? 20 inkomstnivå. Dessa hushåll hade i genom- 15 Enkäten besvarades av 734 föräldrar med Har utbildningsnivå, sysselsättning och kön snitt mer än en fjärdedel lägre bruttoinkomst 10 barn mellan 13 och 17 år. 408 av dessa inverkan på hur man förhåller sig? Vad spelar per k.e än tonårsfamiljerna i stort. I belopp 5 levde i parhushåll varav 289 i familjer med stor respektive liten roll för hur delaktig, innebär detta en lägre inkomstnivå på drygt 0 Trad. Fam. Nej Ombildad fam. Ensamst. mor tonåringens båda biologiska föräldrar och tillitsfull och ansvarstagande man är som 4 300 kr varje månad för de ensamstående Ensamst. far Mödrar totalt Fäder totalt 120 i ombildade familjer. 325 föräldrar var tonårsförälder? mödrarna. Skillnaderna har betydligt mindre att göra Att klara månadens utgifter med sysselsättning och utbildningsbakgrund än förälderns kön. Ett ytterligare sätt att belysa hur den ekono- Ensamstående mödrar har systematiskt miska situationen ser ut i en familj är att fråga lägre inkomster jämfört med ensamstående om hushållet haft svårt att klara de löpande Ensamma mamman och andra berättelser fäder även när hänsyn tas till utbildnings- utgifterna för hyra, mat och nödvändiga räk- bakgrund och i vilken grad man förvärvs- ningar under de senaste 12 månaderna. arbetar. Skillnaden är störst bland de hög- skoleutbildade.
 3. 3. Ekonomin i tonårsfamiljer Ekonomin i tonårsfamiljer Andel föräldrar som någon gång under de Vad avstår tonåringarna? Föräldrar som avstått eller inte avstått någon- har hela hushållet avstått från någonting. senaste 12 månaderna haft svårigheter att ting de senaste 12 månaderna. I procent. Det vanligaste är att familjen har avstått klara de löpande utgifterna. I procent. Vuxen avst. Utg.prob I familjer med två vuxna har tre fjärdede- 80 från semester utomlands och det näst mest lar av tonåringarna inte behövt avstå från vanliga är kapitalvaror till hemmet. 70 60 någonting alls medan det i familjer med en 60 Vad som är anmärkningsvärt är att en tredje- 50 50 vuxen bara är drygt hälften av ungdomarna del av de ensamstående mödrarna avstår från 40 40 som inte behövt avstå från något. Var femte 30 dagstidning. Med tanke på hur viktigt kom- tonåring i ensamförälderhushåll har avstått 30 20 munikation och information via nätet är för 10 ifrån tre eller fler av de alternativ som fanns 20 ungdomar idag är det också värt att notera att 0 med i enkäten medan bara var tjugonde ton- 10 Ej avst ngt Avst 1-2 Avst 3- Trad.fam. Ombildad fam. Ensamst. mor många ensamstående, både mödrar och fäder åring i hushåll med två föräldrar avstått från 0 har avstått från internetuppkoppling. Ja Ensamst. far Mödrar totalt Fäder totalt Trad. Fam Ombildad fam. Ensamst. mor lika mycket. Det vanligaste för tonåringar Oroväckande är, att så många som en tred- Ensamst. far Mödrar totalt Fäder totalt att behöva avstå ifrån är kläder och det näst vanligaste är teater, konserter eller bio. jedel av de ensamstående föräldrarna har Sammanfattning uppgett att de avstått från tandvård under det Det finns ett tydligt samband mellan senaste året. Detta är en av de faktorer som Sammanfattningsvis ser vi att tonåringar Förälders uppfattning om hur mycket tonår- materiella förutsättningar och nödvändiga kan användas för att mäta folkhälsan. Även som bor med båda sina biologiska föräldrar ingen avstått från de senaste 12 månaderna. vardagslivsvillkor. För barn och ungdomar I procent. i de traditionella familjerna har 7 procent överlag har en trygg ekonomisk situation. handlar det i stora delar om att kunna delta Tonår.avst. och i de ombildade familjerna 14 procent Raka motsatsen märks bland tonåringar till i sammanhang tillsammans med sina kam- 90 uppgett att de avstått från tandvård. ensamstående mödrar. rater och vänner. 80 70 Sammantaget har 71 procent av de ensam- Ensamstående mödrar är en av de mest För de föräldrar som har låga inkomster så ekonomiskt utsatta grupperna i samhället. 60 50 stående mödrarna och 44 procent av de handlar det om att, för sin tonåring, försöka 40 ensamstående fäderna avstått från något Föreställningar om förklaringar kan vara att åstadkomma en situation där han/hon inte mödrar arbetar deltid i högre grad än fäder 30 20 överhuvudtaget jämfört med 25 procent av känner sig avvikande. Detta blir naturligtvis 10 föräldrar i de traditionella familjerna och 45 och därför har det kärvare ekonomiskt. svårare ju högre levnadstandard omgiv- Detta kan enbart förklara en mindre del av 0 Ej avst ngt Avst 1-2 Avst 3- procent i de ombildade familjerna. ningen har. Trad. Fam. Ombildad fam. Ensamst. mor de ekonomiska skillnaderna vilka snarare Ensamst. far Mödrar totalt Fäder totalt Vad avstår hela hushållet? måste sökas i de traditionella könsskillnader Med tanke på den allmänt höga inkomstni- som fortfarande råder inom arbetslivet och vån på Södermalm och att det är just denna I 5 procent av familjerna med två vuxna familjesfären. omgivning som tonåringarna relaterar till så Vad avstår föräldrarna? och i 16 procent av familjer med en vuxen kan en låginkomsttagande förälder hamna i en kravfylld situation. De flesta föräldrar prioriterar barnens behov framför sina egna. I de traditionella famil- Många familjer tvingas göra hårda priori- jerna är det ingen större skillnad mellan hur teringar och välja noggrannt vad man ska mycket tonåringen och föräldern avstått spendera pengarna på. ifrån medan det i de övriga familjekon- Ensamma mamman och andra berättelser Detta leder fram till nästa fråga: Tvingas man i stellationerna är betydligt fler föräldrar än familjen avstå från något och i så fall vad? tonåringar som behövt avstå från något.
 4. 4. Tid tillsammans Tid tillsammans Att tillbringa tid tillsammans är också en vik- till fyra timmar per dag. De flesta föräldrar Antal timmar per dag som föräldern till- familjerna är det dock något färre föräldrar tig del för en familjs välbefinnande. Både den prioriterar också att spendera tid med sina bringar med sin tonåring. Utifrån tonåringens som är delaktiga. tid man spenderar tillsammans utan att göra tonåringar framför att ägna sig åt egna fri- ålder. I procent. ”något särskilt” och då man ägnar sig åt ge- tidssysselsättningar. Skillnaden är dock stor Hur många timmar spenderade du med din tonåring förra veckan? Förälderns egen tid 55 mensamma aktiviteter har betydelse för hur mellan män och kvinnor. 50 stora möjligheter det finns för kommunikation 45 För att må bra själv och för att klara av sin och förälderns insyn i tonåringens liv. Antal timmar per dag som föräldern tillbringar med föräldraroll behövs för de flesta ”påfyllnad” av 40 sin tonåring. Fördelat utifrån familjekonstellation energi. Vad var och en behöver är naturligvis 35 För vuxna som arbetar mycket och har många och förälderns kön. I procent. individuellt men risken att man som förälder 30 järn i elden är ”kvalitetstiden” en stor tröst men 25 blir utmattad och dränerad är stor om man inte Hur många timmar per dag spenderar du med din tonåring? det kan vara viktigt att också värdesätta och 20 har, eller inte har tid med egna energikällor. 50 måna om ”kvantitetstiden”. Den som har eller 45 15 Vad man ägnar sig åt har att göra med både 40 har haft tonåringar vet, att både stora funde- 10 tid och ekonomi. 35 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år ringar kring kärleken, livet och döden och 30 25 2 tim el mindre 2 till 4 tim Mer än 4 tim sådana som handlar om knäppa lärare eller 20 Så många som en tredjedel, både totalt och taskiga kamrater ofta tas upp lite i förbifarten. Föräldrar i de ombildade familjerna ägnar av de sammanboende föräldrarna, har inte 15 10 5 minst tid både tillsammans med tonåringen någon tid för egen fritidssysselsättning. och för egna fritidsaktiviteter. Minst tid för detta använder de ensamstående 0 Tonåringens boende 2 tim el mindre 2 till 4 tim Mer än 4 tim Trad. Fam. Ombildad fam Ensamst. mor Ensamstående fäder spenderar mindre mödrarna där 41 procent inte har någon egen De allra flesta som har svarat på enkäten Ensamst. far Mödrar totalt Fäder totalt fritidssysselsättning. Många av dessa har har sina tonåringar boende hos sig minst vaken tid med tonåringen men är i samma utsträckning som ensamstående mödrar del- heller inte råd med avgifter och utrustning halva tiden. Oavsett familjekonstellation ägnar mödrar för egen del. Mest tid har de ensamstående Den gemensamma vårdnaden och det växel- betydligt mer tid med tonåringen än fäder. De aktiga i tonåringens fritidsaktiviteter. De har också mest tid för egna fritidsaktiviteter. fäderna där det bara är var tionde som inte visa boendet är nuförtiden betydligt vanligare ensamstående mödrarna ägnar lika mycket ägnar sig åt någon egen fritidsysselsättning, än tidigare. Detta anses av de flesta vara en tid åt tonåringen som föräldrar i de traditio- sport eller hobby. bra och viktig förändring. Kritik har dock ut- nella familjerna men har exceptionellt lite tid Delaktighet i fritidsaktiviteter tryckts mot att det i många fall bara fungerar till egna fritidssysselsättningar. En liten grupp föräldrar saknar socialt I en period där tonåringen vill fjärma sig från umgänge. Framförallt för de ensamstående ”på pappret” och att många tonåringar ändå Föräldrar i de ombildade familjerna till- sina föräldrar och skapa sig en egen identitet vistas eller bor mest hos modern som då inte föräldrarna är detta oroväckande. Så många bringar betydligt mindre tid med tonåringen kan ett gemensamt fritidsintresse eller ett en- som en tredjedel av de ensamstående fä- får underhållsbidrag från pappan och i många än andra föräldrar. gagemang i fritidsintresset vara en bro mellan fall minskat bostadsbidrag. derna ägnar mindre än två timmar i veckan den vuxne och tonåringen. Ett neutralt område till socialt umgänge. Det visar sig också att Endast 5 procent av mödrarna och 15 pro- Lågutbildade föräldrar och de med sämre som inte handlar om gränssättning, regler, mer än 12 procent av de föräldrar som inte cent av fäderna har sina tonåringar boende ekonomi tenderar att spendera mer tid med förmaningar etc. Föräldern träffar också har någon egen fritidssysselsättning heller mindre än halva tiden. Detta gäller både för sina tonåringar medan förälderns syssel- tonåringens kamrater och deras föräldrar. inte har något socialt umgänge. de ensamstående föräldrarna och för de som sättningsgrad spelar mindre roll. lever i en ombildad familj. 60 procent av föräldrarna deltar på något Tonåringarnas ålder har betydelse för hur sätt i tonåringens fritidsaktiviter. Delak- mycket tid föräldern spenderar med dem. tigheten i fritidsaktiviteterna i relation till Gemensam vaken tid Minst tid spenderas med 16-åringarna vilket familjekonstellation skiljer sig inte mycket Många föräldrar i studien tillbringar en stor förmodligen har att göra med att många av åt. Vi ser ingen skillnad mellan mödrar del av den vakna tiden tillsammans med sin dessa både är ointresserade av förälderns säll- och fäder totalt och heller inte mellan tonåring. Nästan hälften av både mödrarna skap och är tillräckligt självständiga att klara familjer med ensamstående föräldrar och och fäderna umgås eller finns tillgängliga två sig på egen hand i många situationer. de traditionella familjerna. I de ombildade
 5. 5. Nätverk Nätverk Förälderns inblick i och kunskap om ton- sysselsättning och antal barn är mödrarna, Trots att många föräldrar inte tycker att de I vilken utsträckning föräldern vet vart tonår- åringens nätverk har ofta stor betydelse för både i parfamiljer och ensamstående mest har tillräckligt bra kontakt med tonåringarnas ingen befinner sig på sin fritid. Utifrån familje- tilliten och förtroendet i relationen. tillfreds med dessa kontakter. vänner och deras föräldrar så vet de flesta konstellation och förälderns kön. I procent. föräldrar vart tonåringarna befinner sig på Vet du vart din tonåring befinner sig på fritiden? En förälder som vet vart tonåringen befinner 80 Organiserade fritidsaktiviteter sin fritid. Endast totalt 3 procent vet inte 70 sig på fritiden och som känner kamraterna, eller får otydliga svar kring vart tonåringen 60 deras föräldrar och lärare känner sig ofta Om tonåringen deltar i en organiserad fritids- 50 är och dessa har heller varken kontakt med tryggare i sin föräldraroll. Om det finns aktivitet eller ej kan påverka möjligheter för 40 tonårsvännerna eller deras föräldrar. De som 30 gemensamma intressen eller om föräldern föräldern att ha inblick i tonåringens värld. säger sig alltid veta vart tonåringen befinner 20 är delaktig i tonåringens fritidsaktiviteter 10 sig på fritiden har också bra kontakt med fungerar detta ofta som en neutral ”arena” 0 I vilken utsträckning tonåringen deltar i tonårsvännerna och deras föräldrar. Nej För det mesta Alltid för samtal och kontakt. organiserad fritidsaktivitet. I procent. Trad. fam Ombildad fam. Ensamst. mor I turbulenta perioder är det ofta en svår Ensamst. far Mödrar totalt Fäder totalt balansgång för föräldern att ha inblick i vad Aktivitet/ Trad. Omb. Ensamst. Ensamst. tonåringen sysslar med utan att upplevas vecka fam. fam. mor far som kontrollerande eller alltför hindrande. Ingen aktivitet 28 40 35 34 Alkohol och droger Om den vuxne inte har någon kontakt med En aktivitet 57 50 53 54 tonåringens värld är detta ofta svårare. Två aktiviteter 13 9 12 12 Tre aktiviteter 2 1 0 0 Svenska ungdomar dricker mer alkohol än De allra flesta föräldrar (84 procent) tycker Att föräldern är tillfreds med sitt eget sociala andra europeiska ungdomar. Under 1990- att tonåringen ska få dricka alkohol först nätverk underlättar också då man behöver råd, Skillnaden är mest markant mellan de talet ökade alkoholkonsumtionen i årskurs vid 18 års ålder. 11 procent tycker att 17 hjälp och kraft att vara en bra förälder. traditionella och de ombildade familjerna. nio och trots att konsumtionen har sjunkit år är en lämplig åldersgräns och 5 procent Endast 60 procent av tonåringarna i de om- under 2000-talet så uppger 71 procent av tycker att tonåringen kan dricka alkohol Kontakt med tonåringens nätverk bildade familjerna deltar i någon organise- pojkarna och 74 procent av flickorna att de före 17-års ålder. rad fritidsaktivitet jämfört med 72 procent dricker alkohol. Ungefär två tredjedelar av föräldrarna är nöj- Familjekonstellationen innebär inga stora i de traditionella familjerna. Andelen ungdomar som dricker alkohol da med de kontakter de har med tonåringens skillnader för när föräldern tycker att tonår- minst en gång i månaden ökar drastiskt i kamrater, deras föräldrar och med skolan. Många i de ombildade familjerna (45 pro- ingen kan få dricka alkohol. En något större årskurs 8 och 9 jämfört med i årskurs 7. Bland de som tycker sig ha otillräckliga eller cent) har varken kontakt med tonåringens andel föräldrar i de ombildade familjerna inga kontakter alls med tonåringens nätverk vänner eller deras föräldrar. Också bland Det finns ett samband mellan alkoholkon- tycker att det är okej för 16-åringar att finns det en genomgående skillnad mellan papporna är det många (34 procent) som sumtion och narkotikamissbruk. 35 procent dricka. mödrar och fäder. Oavsett utbildningsnivå, saknar dessa kontakter. av ungdomar i den högsta alkoholkonsum- Det finns en tendens till att föräldrarna tionsgruppen har också använt narkotika. tycker att flickor kan börja dricka alkohol Det finns också generellt ett samband mel- något tidigare än pojkar. Fäder är något mer lan föräldrars inställning till alkoholkon- toleranta än mödrar, 6 procent av fäderna sumtion och hur mycket alkohol tonåringen och 2 procent av mödrarna tycker att tonår- konsumerar. Av tonåringar vars föräldrar ingen kan dricka alkohol från 16 års ålder. Ensamma mamman och andra berättelser tycker att det är naturligt att vara nyfiken Det finns också en svag tendens till att ju och vilja pröva på att dricka alkohol har högre utbildning föräldern har desto tidi- ungefär hälften blivit berusade fyra gånger gare tycker de att det är okej att tonåringen eller mer. Bland dem som har mer restriktiva dricker alkohol. föräldrar är det mindre än en femtedel som blivit berusade lika många gånger.
 6. 6. Alkohol och droger Förtroende Att få smaka alkohol hemma Relation mellan när föräldrar tycker att det Andel föräldrar som inte tror att tonåringen modligen också känslan av tillit och förtroende. är okej att tonåringen dricker alkohol och när skulle vända sig till dem för att få stöd och Sambandet mellan om föräldern vet vart Allmänt finns en något högre tolerans från han/hon får smaka alkohol hemma. Utifrån hjälp om han/hon varit inblandad i något tonåringen befinner sig på sin fritid och känslan föräldrarna kring när tonåringen får smaka tonåringens ålder. I procent. brottsligt eller olovligt. Utifrån familjekonstel- av förtroende är också starkt. Den lilla grupp alkohol hemma. Många föräldrar (64 pro- lation och förälders kön. I procent. Skulle din tonåring vända sig till dig för att få stöd och hjälp om han/hon varit inblandad i brottslighet, dricker alkohol eller använder narkotika? av föräldrar som inte vet eller får otydliga Relation mellan tonåringen får dricka alkohol och när det är okej attsmaka hemma. 60 Skulle din tonåring vända sig till dig för att få stöd och hjälp om han/hon varit inblandad i brottslighet, dricker alkohol eller använder narkotika? cent) tycker att tonåringen kan få smaka 90 60 svar kring vart tonåringen befinner sig har 80 50 alkohol hemma tidigare än vad de tycker betydligt mindre förtroende för att tonåringen 50 70 40 det är okej att dricka. 60 skulle söka stöd och hjälp hos dem. Hos de 40 30 50 Så många som 13 procent säger att deras som alltid vet vart tonåringarna befinner sig 30 40 20 13-15 åriga flickor får smaka alkohol hemma. är känslan av förtroende markant högre. 20 30 10 För pojkarna är det 9 procent. 20 Samma mönster ser vi även när det gäller 10 0 10 sambandet mellan om föräldrarna har kontakt 0 Nej eller osäker Åsikterna kring när föräldrarna tycker det 0 Trad.fam. Nej eller osäker Ombildad fam. Ensamst. mor 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år är okej för tonåringen att dricka skiljer OK att dricka Smaka hemma Trad.fam. far Ensamst. Ensamst. far Mödrar totalt Ombildad fam. Mödrar totalt Fäder totalt Ensamst. mor Fäder totalt med tonåringens vänner eller inte. sig alltså inte nämnvärt åt beroende på 14 år anses av många vara den mest turbu- lenta och utsatta åldern för tonåringen och är När det handlar om andra problem än att familjekonstellation men däremot mer när tonåringen är inblandad i något olovligt eller det gäller frågan kring att få smaka alkohol 18 procent av alla föräldrarna vet att deras också den tid då föräldrarna är minst säkra på tonåring har druckit sig berusad och var förtroendet från barnen. brottsligt t.ex. att inte klara sig i skolan eller hemma. De ensamstående mödrarna är mest att inte må bra så är mödrarna överlag mer restriktiva och föräldrar i de ombildade tionde vet ej. De föräldrar till tonåringar som deltar i någon säkra än fäderna på att tonåringen berättar familjerna mest liberala. organiserad fritidsverksamhet tycks i högre om detta. De som är mest osäkra är de en- Av föräldrarna totalt är fäder mer tillåtande utstäckning känna förtroende för att deras samstående fäderna. än mödrar. barn vänder sig till dem om de varit inblandad i något olovligt. Många föräldrar känner sig ganska säkra på att Om tonåringen deltar i en kontinuerlig fri- de betraktas som ett stöd för sina tonåringar. tidsaktivitet tillsammans med ett någorlunda Inte överraskande är man mer säker på att ton- Förtroende stabilt kompisgäng kan det vara lättare för åringen berättar om de skulle råka ut för något föräldern att lära känna, eller åtminstone än om de själva gjort något olovligt. Generellt Nästan alla tonårsföräldrar oroar sig i varie- Om tonåringen är inblandad i något olag- veta, vilka tonåringen umgås med. Detta ökar tycks mödrar ha en mer förtroendefull relation rande grad för saker som tonåringen kan råka ligt eller har använt alkohol eller droger är också kunskapen om tonåringens värld och för- till sina tonåringar än fäder. ut för. Hur upplever föräldern förtroendet föräldrarna betydligt mer tveksamma till att från tonåringens sida? Skulle tonåringen an- tonåringen skulle berätta det. Av samtliga förtro sig åt föräldern om han/hon råkar ut, el- föräldrar så är 40 procent osäkra. Fäder Vänder sig tonåringen Totalt Sammanboende Ensamstående Totalt till dig om följande Mor Far Trad.fam Ombild. S:a Mor Far S:a S:a ler utsätter sig för något? Berättar tonåringen totalt och föräldrar i ombildade familjer är inträffar: n=475 n=253 n=289 n=120 n=409 n=207 n=118 n=325 n=734 vart han/hon håller hus på sin fritid? Pratar ännu lite mer osäkra. Trafik- el. annan olycka 99 100 100 100 100 99 100 99 100 tonåringen med föräldern om hur han/hon Rånad 98 100 100 100 99 98 100 99 99 Föräldrar till flickor är något mer säkra än mår, hur det är i skolan o.s.v.? Misshandel sex trak 97 95 97 96 97 96 95 96 97 föräldrar till pojkar på att tonåringen vänder Inbl. Brottslighet 82 77 85 76 82 80 74 78 80 De allra flesta föräldrar tror att deras tonår- sig till dem om de varit inblandade i något Alkohol 70 63 71 59 68 69 66 67 68 ing skulle vända sig till dem om de har råkat olagligt eller otillåtet. Hasch el narkotika 9 55 63 50 59 62 59 61 60 ut för en olycka eller blivit rånade. Nästan Graviditet 85 79 85 83 84 83 81 82 84 lika många är säkra på att tonåringen skulle HIV 88 85 89 91 89 86 81 83 87 söka stöd hemma om de blivit misshandlade Misslyckas skolan 91 87 93 88 92 88 86 88 90 eller sexuellt trakasserade. Saknar kamrater 82 74 83 78 81 81 70 77 79 Psykiskt dåligt 85 81 87 81 85 83 78 81 83
 7. 7. Stöd Stöd Behovet av stöd för föräldrar till tonår- Ekonomi Behov av stöd och ensamstående fäder önskar i första hand ingar ser naturligtvis olika ut beroende på en Samarbetet med den andre föräldern och stöd från skolan och föräldrautbildning. Behov och efterfrågan av stöd ser olika ut mängd olika faktorer. Ekonomi och/eller tid familjens ekonomi tycks ha ett samband. I beroende på familjesituationen. I enkäten Behov av ekonomiskt stöd skiljer sig åt mellan är bristvaror för de flesta. Detta är också de de familjer som uppgett att de har utgiftspro- har föräldarna angett vilket stöd de hade velat mödrar och fäder i samma omfattning som områden där flest önskar någon typ av stöd. blem, där de ensamstående mödrarna ha om de fick önska helt fritt. En tredjedel av behov av avlastning. Var fjärde mor och var Men även andra typer av stöd kan behövas; dominerar, tycker nästan en tredjedel att samtliga föräldrar tycker att de varken har va- tionde far önskar ekonomiskt stöd. hjälp med praktiska saker, någon att prata samarbetet inte fungerar tillfredsställande rit eller är i behov av stöd överhuvudtaget. med om stora och små saker, kunskap och medan det i familjer med bättre ekonomi För de ensamstående föräldrarna är skillna- information om tonåringars utveckling endast är 14 procent som är missnöjda. Andel föräldrar som inte behöver någon typ av den mellan könen ännu större. Nästan hälften och villkor och, i perioder då man känner stöd. Utifrån familjekonstellation. I procent. av de ensamstående mödrarna och bara 15 sig otillräcklig, någon som kan avlasta och Vårdnadsform Inget behov av stöd procent av de ensamstående fäderna behöver hjälpa med råd och medkänsla. Många av de ensamstående föräldarna och ekonomiskt stöd. 50 45 även föräldrar i de ombildade familjerna har 40 Vad har den vuxne för stöd i sin roll som för- Stöd från skolan önskas av många. Ungefär 35 enskild vårdnad om sina tonåringar. Bara en 30 älder och vilket stöd skulle man behöva? var tredje förälder, dels från de ombildade tredjedel av dessa föräldrar tycker att samarbe- 25 20 tet med den andre föräldern fungerar bra. familjerna och dels av föräldrar med ut- 15 10 Föräldrarnas samarbete 5 0 giftsproblem, önskar mer stöd från skolan. Det mest önskvärda, både för föräldrar och Gemensam tid Inget behov av stöd Bland de övriga är det runt 20 procent som tonåringar, är förstås om föräldrarna kan De föräldrar som tillbringar mindre tid med Trad. Familj Ensamst. far Ombildad fam. Mödrar totalt Ensamst. mor Fäder totalt vill ha detta. De ensamstående mödrarna stödja varandra i föräldrarollen oavsett sin tonåring uppger i högre grad än de som är mest nöjda med stödet från skolan. Det om de lever tillsammans eller ej. Om inte spenderar mer tid att samarbetet med den Utbildningsnivån påverkar önskemålen om visar sig att mödrar totalt i betydligt högre samarbetet fungerar tillfredsställande blir andre föräldern fungerar dåligt. En möjlig stöd såtillvida att mer stöd önskas ju högre utsträckning än fäder, har kontakt med ton- vardagen ofta betydligt tyngre och svårare förklaring till detta kan vara att det ställs högre utbildning föräldern har. åringarnas lärare. för både barnen och föräldrarna. krav på att den andre föräldern är tillsammans I familjer med knapp ekonomi är behovet Mötesplatser för vuxna önskas i dubbelt så med tonåringen om man själv har svårt att få 60 procent av föräldrarna i de traditionella av stöd avsevärt större än i familjer med en hög utsträckning av föräldrar i de ombildade vardagen att gå ihop tidsmässigt. familjerna tycker att samarbetet fungerar god ekonomi. familjerna och av de ensamstående mödrarna mycket bra. En tredjedel tycker att det fun- Separaration p.g.a. missbruk eller psykisk än av föräldrar i de traditionella familjerna. gerar tillräckligt bra. Många föräldrar skulle uppskatta om de kunde Skillnaden mellan de högskole- och universi- sjukdom För de föräldrar som har separerat ser det få stöd med en eller flera saker. På nästa sida tetsutbildade och de med lägre utbildning är Av de föräldrar som separerat p.g.a. av annorlunda ut. För några finns det ingen an- ser man vilken typ av stöd som önskas utifrån också stor i detta avseende. Dubbelt så många missbruk eller psykisk sjukdom är det en nan förälder. Så många som 13 procent av förälderns kön och familjekonstellation. En av de högutbildade skulle vilja ha mötesplatser övervägande del (57 procent) som tycker att de ensamstående fäderna i studien befinner faktor som också finns med är om en separa- för vuxna. samarbetet med den andre föräldern fungerar sig i den situationen. tion mellan föräldrar har skett p.g.a. missbruk dåligt eller inte alls. Den grupp föräldrar som separerat på grund En tredjedel av de ensamstående mödrarna eller psykisk sjukdom. Detta är en relativt liten men utsatt grupp och deras behov och av missbruk eller psykisk sjukdom har betyd- tycker att samarbetet med tonåringens pappa Nätverk önskemål om stöd skiljer sig markant från ligt större behov av stöd än övriga föräldrar. fungerar dåligt eller inte alls och likaså en Många av de föräldrar som inte har ett övriga föräldrars. Det är en liten men utsatt grupp föräldrar fjärdedel av de ensamstående fäderna och tillfredsställande samarbete med den andre och tonåringar som lever i en pressad och föräldrar i de ombildade familjerna. föräldern uppger också i högre grad än an- I de traditionella familjerna önskar man riskfylld situation. Att en separation oftast gör det mer kompli- dra att de inte har kontakt med tonåringens framförallt avlastning i hemmet medan för- cerat att samarbeta kring barnen är ganska vänner eller deras föräldrar. äldrar i de ombildade familjerna helst skulle Inom andra grupper av föräldrar så varierar självklart men det finns även andra faktorer vilja ha stöd från skolan. Ensamstående önskemål om stöd medan det i den här grup- som påverkar. mödrar har mest behov av ekonomiskt stöd, pen finns ett mångfalt större behov i fråga

×