Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

проект 11 класу

1,452 views

Published on

11 клас проект

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

проект 11 класу

 1. 1. Україна. Енергетичні джерела Проект учнів 11 класу
 2. 2. Вуглеводгні органічні речовини, аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, до складу молекул яких входять лише атоми вуглецю і водню. Насичені: •Алкани •Циклоалкани; Ненасичені: •Алкени •Алкадієни •Алкіни
 3. 3. Україна - багата земля Гімн шахтарям Родина славних шахтарів! – Забой, копри, вугілля, лава… І, наче зорі, - ліхтарі. Це все – твоя шахтарська слава! І, - як би важко не було, На долю нам – не нарікати. Хай буде світло і тепло. Ми – шахтарі! І так тримати! Тверда підземна висота, Що справно кріпить міць держави І чорний порох на вустах… Це все – твоя шахтарська слава! Андрій Бабич
 4. 4. Кам'яне вугілля Антрацит – найбільшякісний сорт вугілля Кам'яне вугілля - тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом.
 5. 5. ВВууггіілллляя вв УУккррааїїнніі • Запаси вугілля на території України зосереджені в основному в трьох басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському та Дніпровському (табл. 6) У загальних запасах вугілля в Україні (+117100000000 т) висока питома вага належить Донецькому дл ейну - 87,0% (101 900 000 000 т), Львівсько-Волинському та Дніпровському - відповідно 2,0% (2,3 млрд т) і 3,5% (4,1 млрд ТРД. т). • Крім того, запаси вугілля є на території Харківської та Полтавської областей - 8,7 млрд т та Закарпатської вугленосної площі - 0,2 млрд т Із загальних запасів 42500000000 т віднесені до прогнозних ресурсами РКІрсів. • Запаси вугілля в Україні цілком достатньо для задоволення власних потреб і забезпечення експортних поставок Проте складні гірничо- геологічні та технологічні умови розробки вугільних родовищ України, в в першу чергу Донбасу, суттєво впливають на економічну ефективність виробництва у вугільній промисловості.
 6. 6. Вугілля Електроенергетика Чорна металургія Паливо Сировина для хімічної промисловості
 7. 7. Пам'ятник ппеерршшіійй шшааххттіі уу ДДооннббаассіі ((ЛЛууггааннссььккаа ообблл..)) Родовища кам'яного вугілля були відкриті в Україні у 1721 р. російським рудознавцем Г.Капустіним поблизу Лисичанська. Тут була у 1795 р. споруджена перша в Україні кам'яновугільна шахта. Нині Донбас дає 98% видобутку кам'яного вугілля України.
 8. 8. , Розташований в межах Львівської та Волинської областей. Його площа-10 тис. кв. км. Видобуток вугілля почалася в 1950-х рр.. Якість вугілля гірше, переважають високо зольні вугілля, що містять велику кількість вологи, сірки і азоту.
 9. 9. Шахта “Нововолинська” у Львівсько-Волинському басейні Львівсько-Волинський басейн. Нині він дає 2% кам'яного вугілля України. Тут вугілля видобувають шахтним способом. Глибина залягання вугленосних шарів в середньому – 300-700 м. Їх товщина 60 см – 2,8 м.
 10. 10. Буре вугілля Лігніт – низькоякісне буре вугілля Буре вугілля менш якісне, ніж кам'яне. При спалюванні воно дає вдвічі менше тепла, оскільки утворилося значно пізніше, ніж кам'яне: у палеогеновий період кайнозойської ери.
 11. 11. Відкритий спосіб видобутку
 12. 12. ШАХТАРІ У РОБОТІ
 13. 13. Один день із життя гірника
 14. 14. 9 шахта
 15. 15. ВП Шахта Степова
 16. 16. Природні і супутні нафтові гази • Природні і супутні нафтові гази, нафта і кам’яне вугілля – основні джерела вуглеводнів. До недавнього часу ці горючі матеріали використовувалися головним чином як енергоносії. Нині значна частина горючих газів, продукти переробки нафти і кам’яного вугілля використовуються як цінна сировина в хімічній промисловості і насамперед в органічному синтезі для виробництва необхідних у народному господарстві речовин і матеріалів, з використанням яких ми частково ознайомилися при вивченні вуглеводнів. У природному газі містяться вуглеводні з низькою молекулярною масою. Основною складовою частиною його є метан: у середньому його міститься за об’ємом 80-98%. Крім метану, у природному газі є 2-3% його гомологів – етану, пропану, бутану і невелика кількість домішок – сірководню, азоту, благородних газів, оксиду вуглецю (IV) і водяної пари. Природний газ – цінне паливо, за своєю теплотворною здатністю він перевищує всі відомі види палива (при спалюванні 1 м3 газу виділяється 54400 кДж теплоти). Важливою особливістю газоподібного палива порівняно з рідким є менше забруднення навколишнього середовища продуктами горіння. Тому природний газ – один з кращих видів палива для промислових і побутових потреб. Його використовують у заводських котельних установках, промислових печах (доменних, скловарних тощо), побуті.
 17. 17. Природні і супутні нафтові гази • Природний газ є також цінною хімічною сировиною: з нього добувають сажу, водень, ацетилен, хлорпохідні, синтез-газ. До природного газу належать і супутні гази, які розчинені у нафті, містяться над нею і виділяються під час її добування. На поверхню нафта поступає під тиском цих газів і фонтанує. Супутній нафтовий газ відрізняється за складом від природного: у ньому містить менше метану (30-59% за об’ємом), але більше етану, пропану, бутану, пентану (7-20% за об’ємом) і вищих вуглеводнів, ніж у природному газі. Раніше супутній газ не знаходив застосування і під час добування нафти його спалювали факельним способом. При переробці супутнього нафтового газу спочатку відокремлюють рідкі легко киплячі вуглеводні – пентан, гексан та ін. Вони разом утворюють так званий газовий бензин (газолін), який використовується як добавка до звичайних бензинів для кращого їх займання під час запуску двигунів. Потім відокремлюється пропан-бутанова суміш, якою заповнюють балони під тиском. Зріджений газ використовується як газоподібне паливо, що залишається після відокремлення газового бензину і бутан-пропанової суміші, складається переважно з метану і використовується як паливо. Для хімічної переробки з супутнього газу відокремлюють індивідуальні вуглеводні: етап, пропан, н-бутан тощо. Оскільки насичені вуглеводні відносно хімічно інертні і мало придатні як сировина для хімічного синтезу, їх перетворюють за допомогою реакцій.
 18. 18. Розташування України на основних шляхах транспортування природного газу від таких регіонів з найбільшими у світі запасами газу, як Росія (ресурси 53 трлн кубометрів) і Близький Схід (ресурси 33 трлн кубометрів) до великих споживачів цього газу - країн Центральної та Західної Європи - дуже вдале. Наша держава може стати гарантом надійного газозабезпечення споживачів. Це підсилить її позиції на ринку природного газу, сприятиме створенню умов для її подальшого економічного розвитку. У 1960-х роках Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область стає найбільшою в Україні, на неї припадає 93,8 % видобутку газу країни. Родовища газу розташовані в основному В Харківській області, серед яких найвідоміше Шебелинське, яке містить 80% усіх запасів газу в Україні. Також, виявляють нові родовища в Луганській області, в Причорноморсько-Кримській нафтогазоносній області відкрито й експлуатується 17 газових родовищ із загальними запасами 14,3 млрд м3 (Голицинське, Глібівське, Оленівське та інші). З морського дна сьогодні видобувається близько 650 млрд кубометрів газу на рік. Одночасно із збільшенням видобутку палива розпочалося інтенсивне будівництво газотранспортної системи, але з часом воно занепадає. Тож, незважаючи на певні труднощі, сьогодні нафто- і газотранспортні мережі України не тільки підтримуються в належному стані, а й продовжується нове будівництво. У 1978 р. введено в експлуатацію газопровід “Союз”, а у 1984 р. — потужний газопровід Уренгой — Помари — Ужгород.
 19. 19. Нафта Нафта - горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів різних класів з невеликою кількістю органічних кисневих, сірчистих і азотних сполук, що являє собою густу оліїсту рідину. Забарвлення в неї червоно-коричневе, буває жовто-зелене і чорне, іноді зустрічається безбарвна нафта. Нафта має характерний запах, легша за воду, у воді нерозчинна. Вважають, що сучасний термін «нафта» є похідним від слова «нафата», що мовою народів Малої Азії означає «просочуватися». Слово нафта скоріш за все має перське походження (naft). В українську мову воно потрапило через грецьку (naphta), в російську через турецьку (neft). У слов'янських мовах поруч із запозиченою формою (нафта) використовувались самобутня назва «ропа», яка означала не тільки нафту та бітум, але й соляний розчин (походження терміну «ропа» пов'язане з використанням цих речовин у медицині, зокрема для загоєння ран). Не випадково на Західній Україні в районах нафтових родовищ спостерігаємо значну кількість топонімів, пов'язаних зі словом «ропа». Галицькі гірники, що видобували нафту, звалися «ріпниками», що назавжди закарбувалося в яскравих творах І. Франка («Борислав», «Борислав сміється» та ін.). Термін «ропа» зустрічається в українських писемних джерелах XVI ст. Крім того, на Західній Україні нафту називали «скельним олієм».
 20. 20. Хімічна природа і утворення нафти За хімічною природою і походженням нафта близька до природних горючих газів, озокериту, а також асфальту. Іноді в каустобіолітів — горючих мінералів біогенного походження, які включають також торф, буре і кам'яне вугілля, антрацит, сланці. Нафта утворюється разом з газоподібними вуглеводнями на глибині понад 1,2 — 2 км; залягає на глибинах від десятків метрів до 5 — 6 км. Однак на глибинах понад 4,5 — 5 км переважають газові і газоконденсатні поклади з незначною кількістю легких фракцій. Максимальне число покладів нафти розташовується на глибині 1 — 3 км. Поблизу земної поверхні нафта перетворюється в густу мальту, асфальт і інше наприклад, бітумінозні піски і бітуми. Октан — один з вуглеводнів нафти, атоми вуглецю(карбону) позначені чорними, а водню(гідрогену) — білими сферами.
 21. 21. Класифікація нафти • Класифікація нафт — розподіл нафт на класи, типи, групи і види. • За складом дистилятної частини нафти ділять на п'ять класів: метанова, метано-нафтенова, нафтенова, метано-нафтено-ароматична і нафтено- ароматична. • За вмістом сірки нафту ділять на малосірчисту (до 0,5%), сірчисту (0,5-2%) і високосірчисту (понад 2%). • За вмістом фракцій, що википають при перегонці до температури 350°С, її ділять на типи: Т1 (понад 45%), Т2 (30-45%), Т3 (менше 30%). • За вмістом базових мастил нафти ділять на чотири групи: М1 (понад 25%), М2 (20-25%), М3 (15-20%) і М4 (менше 15%). • За вмістом твердих парафінів її ділять на три види: П1 (менше 1,5%), П2 (1,5- 6%), П3 (понад 6%). • За вмістом смол і асфальтенів нафту ділять на малосмолисту (до 10%), смолисту (10-20%) і високосмолисту (понад 20%). • У практиці вживається умовний поділ нафти на легку, середню і важку відповідно з густиною до 850, 850–950 і понад 950 кг/м3. • За видом нетрадиційних колекторів: Tight oil - сланцева нафта, Oil sands - нафтові піски.
 22. 22. Світові запаси нафти Більша частина нафтових родовищ зосереджена по семи регіонах світу і приурочена до внутрішньоматерикових депресій та окраїн материків: 1) Перська затока — Північна Африка; 2) Мексиканська затока — Карибське море (включаючи прибережні райони Мексики, США, Колумбії, Венесуели і о. Тринідад); 3) острови Малайського архіпелагу і Нова Гвінея; 4) Західний Сибір; 5) Північна Аляска; 6) Північне море (головним чином норвезький і британський сектори); 7) о. Сахалін з прилеглими ділянками шельфу.
 23. 23. ННааффттаа вв УУккррааїїнніі На території України поклади нафти є у Передкарпатті, у Дніпровсько- Донецькій областях та на шельфі Чорного і Азовського морів і (за деякими даними тут найбільші — 3 трильйони умовних одиниць газу й нафти, частка нафти — 25-30%). Станом на кінець ХХ ст. початкові потенційні ресурси нафти України оцінювалися в 1,33 млрд т, а газового конденсату — 376,2 млн т. Державним балансом враховано понад 130 родовищ нафти і понад 151 газовогоконденсату. Розвіданість початкових потенційних ресурсів нафти становить 33,0%, газового конденсату — 37,0%, а ступінь виробленості відповідно 21,6% та 15,9%. Україна лише на 10-12% забезпечена нафтою власного виробництва. ННааффттаа вв ККааррппааттаахх Перші спроби видобутку нафти Нафтопрояви в Українських Карпатах місцеве населення спостерігало з давніх- давен, що позначилося на топонімах, які походять від автохтонної назви нафти — ропа: Роп’янка, Ріпне, Ропиця та ін. В Україні нафту вперше почали видобувати на Прикарпатті в XVI — на початку XVII ст. (для порівняння — в Російській імперії промислове видобування нафти розпочато в 60-х роках XIX ст. в районі Баку). XVI ст. Ще в XVI ст. Дрогобич отримав привілей на освітлення вулиць «скельним олієм». Перша згадка про карпатську нафту зустрічається в літературі 1617 р. На старовинному промислі Слобода Рунгунська її добували в 1711 р.
 24. 24. • В жовтні 1992 р. на Прикарпатті видобуто стомільйонну тонну нафти від часу облікування, тобто з 1886 р. В Бориславському нафтогазоносному р-ні випомпували з надр 42,8 млн т нафти, 261,1 тис. т конденсату та 18,325 млрд м3 газу. • В Долинському р-ні — 46,1 млн т нафти. У Надвірнянському р-ні — 11,1 млн т. При цьому фонтанний фонд свердловин становив 2,8%, а механізований — 97,2%. • Виробка видобувних запасів нафти по Бориславському родов. склала 72,6%, по Східницькому — 99,5%, у решти родовищ виробка запасів менша. Починаючи з середини 90-х років XX ст. пошуково-розвідувальні роботи на Прикарпатті різко скорочені.
 25. 25. Дерево нафтопродуктів:основні продукти, які отримують з нафти та газу
 26. 26. Пальне • Пальне́ (нім. Kraftstoff, Triebstoff, англ. fuel, рос. горючее) — паливо для двигунів; речо вина, що є джерелом енергії при спалюванні в двигунах, котельних та інших енергетичних установках. • Будь-яке пальне є паливом, але не кожне паливо є пальним. • Пальне (на відміну від решти видів палива) використовують переважно для засобів пересування (автомобілів, локомотивів, плавзасобів, літаків, ракет тощо), отже воно повинно складати достатьньо малу частину об'єму і ваги засобу пересування, щоби забезпечити його високу ефективність. • Іноді вживається термін хімічне пальне щоби підкреслити той факт, що енергія виділяється в процесі хімічної реакції окислення (горінні).
 27. 27. ВВииддии ппааллььннооггоо РІДКЕ ПАЛЬНЕ •До цього виду відносять: •Бензин •Гас (Керосин) •Дизельне пальне •Метанол •Біодизель •Етаноли •Скраплений газ (наприклад пропан-бутанова суміш) •Рослинні олії •Мазут •та багато інших рідин, емульсій та рідких горючих сумішей ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛЬНЕ Це переважно стиснені гази: Метан Етан Природний газ Водень Газогенераторний газ та інші Тверде пальне[ред. • ред. код] Специфічний вид пального, який використовують здебільшого у твердопаливних ракетних двигунах: Порох Спеціальні суміші
 28. 28. • Далеко ннее ккоожжеенн іізз ннаасс ссккаажжее,, яяккаа ррііззннииццяя ммііжж ппааллииввоомм іі ппааллььнниимм.. ТТоожж ввііззььммііммоо ддоо ууввааггии:: ппааллииввоо –– ггооррююччаа ттввееррддаа,, ррііддккаа ааббоо ггааззооппооддііббннаа ррееччооввииннаа,, щщоо ссллуужжииттьь дджжееррееллоомм ееннееррггііїї.. ЗЗббеерреежжееннее ппааллииввоо,, ззааггооттііввлляя ппааллиивваа ннаа ззииммуу.. ППааллььннее –– ццее ппааллииввоо ддлляя ддввииггуунніівв ввннууттрріішшннььооггоо ззггоорраанннняя.. ““ММаашшииннаа ммччииттььссяя ллееггккоовваа,, ллііттаакк ггууррккооччее ссррііббнниийй,, ккооммббааййнн ввииххооддииттьь ннаа жжнниивваа,, їїмм ввссіімм ппааллььннее ппооттррііббннее”” ((ННааттаалляя ЗЗааббііллаа))..
 29. 29. Найбільша компанія нафтопереробки в Україні WOG «WOG» — мережа автозаправних комплексів в Україні. Управління мережею автозаправних комплексів WOG здійснює «Континент Нафто Трейд» / «Золотий екватор». Станом на 2013 рік, це друга найбільша мережа АЗК після мережі АЗК Приват та налічувала більше 470 АЗК — найбільша кількість заправок серед усіх українських мереж.
 30. 30. Екологія • Діяльність підприємств гірничовидобувного комплексу призвела до значних змін природних ландшафтів на території Сілецької сільської ради. Спостерігається просідання поверхні землі в місцях відпрацювання вугільних пластів до 2-4 метрів, що призводить до затоплення та підтоплення значних ділянок на території населеного пункту і виходу з ладу інженерних комунікацій. Екологічно небезпечними є також хвостосховище збагачувальної фабрики, склади вугілля, ставки-накопичувачі та відстійники шахтних вод. • За 30 років продукти діяльності збагачувальної фабрики «вилилися» у величезний терикон висотою понад 6 0 метрів і довжин ою кілька кілометрів . Тут, за підрахунками самих працівників ЦЗФ, поховано близько 40 млн. тонн відходів, одержаних від збагачення вугілля. Така собі рукотворна «гора», яка буквально наповзає на хутір Вільшина . Сам хутір вже перебуває в санітарно-захисній зоні ЦЗФ, а найближчі хати — за 200 метрів від террикону (тоді як, згідно екологічним нормам і законам, ця відстань має становити не менше п'ятисот метрів).
 31. 31. Забруднення • Так, калійний рудник № 2 у Стебнику (Львівська обл.) внаслідок прориву підземних вод затоплено розсолом, на місці калійної шахти утворилося озеро (див. світлину), а з 2007 р. розчинятимуться цілики, що утримують гірський масив від обвалення.[1] • Об'єм відвалів порід і виробничих відходів, що утворилися від спільної діяльності гірничих підприємств світу, становить понад 2000 км3. • Для отримання мінеральної сировини і палива людство вимушене використовувати дедалі глибші шари земної кори (золоторудні шахти ПАР, наприклад, досягли позначок 3 — 4 км нижче земної поверхні; амплітуда висот між дном найглибших кар'єрів і поверхнею найвищих відвалів перевищує 1100 м). Гірничодобувні роботи супроводжуються штучним водозниженням. Тільки при видобутку вугілля з шахт і розрізів відкачується бл. 15 км3 води на рік. Скидання стічних вод, що відкачуються, веде до забруднення поверхневих водних об'єктів різними солями, нафтопродуктами і важкими металами. Зсуви гірських порід на територіях, що підробляються, осідання поверхні, розсіювання породи з відвалів негативно впливають на стан земельних ресурсів. Значні надходження забруднювальних речовин відбуваються в зонах комунікацій і транспортних вузлів (90 т пилу на 1 км залізничного полотна на рік). • При експлуатації нафтопроводів та продуктопроводів найбільшої шкоди завдають аварійні витоки нафти, суспензій тощо.
 32. 32. Яким чином можна позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в результаті використання палива і пального? По-перше, можна ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменшуючи кількість шкідливих викидів. По-друге, можна вилучати з палива сірку ще до його використання. По-третє, створювати технологічні умови повного згоряння вугілля в котельнях, на теплоелектростанціях та бензину у двигунах автомобілів. По-четверте, можна уловлювати відходи після згоряння палива за допомогою фільтрів. По-п’яте, можна замінити джерела енергії: замість енергії палива використовувати енергію сонця, вітру, води, ядерну та геотермальну енергію.
 33. 33. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

×