Part2

596 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
596
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Part2

 1. 1. ‫1141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫השקעות פיננסיות‬ ‫תקציר‬‫האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי כספיי שבה סכומי ניכרי . מקור של‬‫1‬ ‫הכספי בתיקי הנכסי הוא בתרומות, בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות‬‫שונות. הכספי שמקור בתרומות מנוהלי כקרנות צמיתות )א התור התנה את‬‫התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות‬‫שקבע( או כקרנות מתכלות )א התור קבע כי יש להשתמש בכספי התרומה‬‫בהדרגה במהל כמה שני (. האוניברסיטאות משקיעות את הכספי באפיקי‬‫השקעה שוני כדי לשמור על ערכ הריאלי. מדי שנה בשנה משתמשות‬‫האוניברסיטאות בתשואה מההשקעות לצרכי המוגדרי מראש2, לרוב על ידי‬ ‫התורמי , כגו מחקר, מלגות והלוואות לסטודנטי .‬ ‫האוניברסיטה( נכסי‬ ‫בספטמבר 9002 עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב )להל ג‬‫כספיי בסכו של כ 3.2 מיליארד ש"ח, 9.1 מיליארד ש"ח מה נוהלו על ידי ועדת‬‫ועדת‬ ‫ההשקעות של האוניברסיטה, שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל )להל‬‫ההשקעות(, ו 4.0 מיליארד ש"ח נוהלו בנפרד3. אג הכספי של האוניברסיטה‬ ‫אחראי להשקעת הנכסי על פי הנחיות ועדת ההשקעות.‬‫בדוח מבקר המדינה 65ב ממאי 6002 פורס פרק בנושא "השקעות פיננסיות‬‫באוניברסיטאות תל אביב, בר איל וב גוריו בנגב" )להל הדוח הקוד (, ובו פורטו‬ ‫ממצאי הנוגעי , בי היתר, לאוניברסיטה.‬ ‫בחודשי מרס אפריל 9002 בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי, שהתאפיי , בי‬‫מימשה האוניברסיטה, את כל‬ ‫היתר, בירידות שערי ניכרות בשוקי ההו בעול‬ ‫האג"ח( הקונצרניות שבסיכו‬ ‫המניות שהיו בהחזקתה ואת איגרות החוב )להל‬ ‫בעקבות החלטה שהייתה מחלוקת בעניינה.‬ ‫פעולות הביקורת‬ ‫בחודשי מאי אוקטובר 0102 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי אחר תיקו‬ ‫הליקויי בכמה נושאי שהועלו בדוח הקוד באוניברסיטת תל אביב )להל‬‫המעקב(. במעקב לא נבדק תיקו הליקויי באוניברסיטאות בר איל וב גוריו .‬ ‫מל"ג(, בוועדה לתכנו‬ ‫פעולות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה )להל‬ ‫ות"ת( ואצל רש ההקדשות במשרד המשפטי )להל‬ ‫ולתקצוב שלה )להל‬‫הרש (. משרד מבקר המדינה בדק ג את תהלי קבלת ההחלטות של האוניברסיטה‬ ‫__________________‬‫נכסי שנצברו לש מימוש התחייבות הרשומה במאז כעתודה )התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי‬ ‫1‬ ‫פירעונה נאמדי (.‬ ‫אשר לקרנות מתכלות מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות ג בחלקי מהקרנות.‬ ‫2‬‫שבעה תיקי נכסי כספיי מנוהלי על ידי אג הכספי בחשבונות נפרדי מסיבות שונות, כגו ניהול‬ ‫3‬ ‫ע התור וניהול משות ע כמה אוניברסיטאות.‬
 2. 2. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2141‬‫בעניי מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני שיש בה סיכו ואת הפעולות שננקטו‬ ‫ליישו החלטת הוועד המנהל בעניי זה בתחילת 9002.‬‫משרד מבקר המדינה מדגיש כי הוא לא בח א ההחלטה למכור את תיק המניות‬‫והאג"ח הקונצרני של האוניברסיטה הייתה נכונה, אלא רק את תהלי קבלת‬‫ההחלטות בנושא ואת אופ יישומ . אי לראות בדוח זה משו חוות דעת כלשהי על‬ ‫עצ ההחלטה האמורה. החלטה בעניי זה נתונה לשיקול הדעת של הגורמי הנוגעי‬ ‫בדבר באוניברסיטה, ולכ משרד מבקר המדינה לא מצא מקו לעסוק בכ .‬ ‫עיקרי הממצאי‬ ‫מעקב אחר תיקו ליקויי‬‫החוק(, קובע את‬ ‫1. חוק מבקר המדינה, התשי"ח 8591 ]נוסח משולב[ )להל‬‫החובה של ראש הגו המבוקר )לעניי האוניברסיטה הוועד המנהל( למנות צוות‬‫לתיקו ליקויי בראשות המנכ"ל וכ לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו‬‫לש תיקו הליקויי שהעלתה הביקורת, על הדרכי לתיקו הליקויי והמועד‬‫לתיקונ ועל הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי לכ . האוניברסיטה‬ ‫הקימה צוות לתיקו ליקויי רק לאחר פניית משרד מבקר המדינה אליה, כשנתיי‬ ‫וחצי אחרי פרסו הדוח הקוד .‬‫2. א שהאוניברסיטה החלה לגבש טיוטת נוהל לוועדת השקעות כבר בשנת 5002,‬‫במהל הביקורת הקודמת של משרד מבקר המדינה, הנוהל בנושא נכנס לתוק רק‬ ‫ביולי 9002, לאחר הפנייה האמורה של משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה בעניי‬ ‫הדיווח על תיקו הליקויי .‬‫3. בשנת 5002 מינה מנכ"ל האוניברסיטה דאז ועדה לקביעת נהלי בנושא‬‫השקעות לאג הכספי , והיא הייתה אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר 5002.‬‫עד אוקטובר 0102, מועד סיו הביקורת, לא השלימה האוניברסיטה את גיבוש‬ ‫הנהלי האמורי .‬‫4. נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור במניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב נציגי‬‫הציבור בוועדה, אול הוא לא עסק כלל במניעת מצב זה בקרב חברי הסגל האקדמי‬ ‫החברי בוועדה, א שג ה עלולי להיות במצב של ניגוד ענייני .‬‫5. חברי ועדת ההשקעות לא נדרשו לגלות את זיקותיה השונות העסקיות,‬ ‫החברתיות, הפוליטיות והאישיות בהצהרה חתומה לפני מינוי לחברי בוועדה.‬ ‫6. האוניברסיטה עדיי מנכה חלק ניכר מתשלומי ההקצבות המקבילות4 )להל‬‫הניכוי הראשוני(, נוס על ניכוי תקורה בשיעור המקובל באוניברסיטה )שיעור‬‫התקורה המנוכה מרוב פירות קרנות המחקר, למשל, הוא %53(. ממסמכי‬‫האוניברסיטה אי לדעת מה הסיבות לביצוע הניכוי הראשוני. ניכוי זה הוא תקורה‬‫במהותו, ומכא שבפועל מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות תקורה ששיעורה‬ ‫__________________‬‫כספי שהאוניברסיטאות מקבלות מוות"ת מדי שנה בשנה, על פי סכומי הקרנות הצמיתות שה‬ ‫4‬ ‫מנהלות ומקור בתרומות.‬
 3. 3. ‫3141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫גבוה הרבה יותר משיעור התקורה שהיא מנכה מפירות הקרנות הרגילות. לפיכ‬ ‫מנכה האוניברסיטה מההקצבות המקבילות לקרנות מחקר, למשל, כ %66.‬‫7. האוניברסיטה עדיי לא רשמה כהקדשות את רוב הקרנות הצמיתות המוגדרות‬ ‫כ לפי דרישת התור , ועמדתה בעניי זה מגובה בחוות דעת בנושא שנת יוע‬‫משפטי חיצוני לוועד ראשי האוניברסיטאות בשנת 6002. רישו קרנות אלה‬‫כהקדשות אצל הרש דרוש כדי לאפשר פיקוח ציבורי עליה , למנוע שימוש לרעה‬ ‫בנכסי הקרנות, לתרו לשמירה על ערכ ולהבטיח שינוצלו רק למטרות שסוכמו ע‬‫התורמי . במצב הנוכחי ספק רב א מתקיי הפיקוח הציבורי הדרוש. על פי הדוחות‬‫הכספיי של האוניברסיטה מ 90.9.03 ולפי נתוני נוספי שמסרה, במועד זה היא‬‫ניהלה כ 009,1 קרנות צמיתות ומיועדות שס כספיה כ 7.1 מיליארד ש"ח, א רק‬‫551 מה )כ %8(, שס כספיה כ 341 מיליו ש"ח )כ %8 מס כספיה של כלל‬ ‫הקרנות הצמיתות(, נרשמו כהקדשות.‬‫8. משרד מבקר המדינה קבע בדוח הקוד כי "מאחר שכישלו בניהול ההשקעות‬‫עלול לגרו לחריגה מהתקציב ולמשבר פיננסי, ונוכח חשיבות השמירה על איתנות‬ ‫הפיננסית של האוניברסיטאות, מ הראוי שוות"ת תשקול לקבוע כללי מנחי‬‫לניהול ההשקעות ותכי אות בתיאו ע האוניברסיטאות". רק ביולי 0102 מינתה‬‫ות"ת צוות מטעמה אשר יבח ע האוניברסיטאות את עמדת ואת דר עבודת בנושא‬‫השקעות פיננסיות וימלי לוות"ת על מדיניות בתחו זה. הצוות אמור להציג את‬ ‫ממצאיו לפני מליאת ות"ת עד מרס 1102.‬ ‫ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ויישומה‬‫1. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.1.11 דווח כי "על מנת לצמצ את‬‫חוסר הוודאות ולאפשר להנהלה לשלוט על היק הגירעו החזוי, החליטה ההנהלה‬‫להמלי לוועדת ההשקעות על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר‬ ‫בריבית קבועה וזאת על ידי מימוש האחזקות במניות ובאג"ח קונצרני". הפרוטוקולי‬ ‫של ישיבות הנהלת האוניברסיטה שקדמו לישיבת ועדת ההשקעות האמורה אינ‬‫מתעדי החלטה כזאת של ההנהלה, ולא ברור אפוא כיצד היא התקבלה ומה נאמר‬ ‫בה.‬‫2. בישיבה שקיי הוועד המנהל של האוניברסיטה במרס 9002 הוחלט לממש את‬‫כל המניות ואת האג"ח הקונצרני שיש בו סיכו . אחד מ השיקולי שעליה נסמכה‬‫ההחלטה היה שהאוניברסיטה תיאל לשאת ב"קנס" א יתרת ההשקעות תהיה‬ ‫קטנה מיתרת הקרנות. א על פי כ לא הוסבר בישיבה מה משמעותו של ה"קנס".‬‫3. לפני הישיבה במרס 9002 המציא אג הכספי לחברי הוועד המנהל מסמ ובו‬‫תמצית מדיניות ההשקעות של האוניברסיטה ממאי 7002 עד פברואר 9002 והרכב‬ ‫תיק ההשקעות בניהול ועדת ההשקעות בפברואר 9002. במסמ לא נכללו פרטי‬‫ונתוני חשובי כגו יתרת הקרנות לעומת יתרת ההשקעות )כלומר עד כמה קרובה‬‫האוניברסיטה ל"קו האדו " של ההתחייבויות לתור (, ה"קנס" שאפשר‬ ‫שהאוניברסיטה תצטר לשל , דרכי פעולה שונות ותוצאות חזויות שלה . המסמ ג‬ ‫לא כלל חלופות למימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ודרכי להשקעת הכספי‬ ‫א תתקבל החלטה לממשו. חברי הוועד המנהל לא ביקשו להמציא לה מסמ‬ ‫מפורט כאמור, ובהיעדרו ספק א יכלו לקבל החלטה מושכלת.‬
 4. 4. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4141‬‫4. על פי החלטת הוועד המנהל ממרס 9002, ועדת ההשקעות היא שהייתה אמורה‬‫להורות על מימוש המניות והאג"ח הקונצרני שבסיכו . מאחר שוועדת ההשקעות‬‫ביקשה לדחות את ביצוע ההחלטה מימש סמנכ"ל הכספי דאז, באישורה של יושבת‬‫הראש דאז של הוועד המנהל, את כל תיק המניות של האוניברסיטה5. בעקבות‬‫המימוש התפטרו חברי ועדת ההשקעות. יושבת הראש דאז לא עדכנה את חברי הוועד‬‫המנהל בעוד מועד לגבי ההתרחשויות האמורות ולא הביאה לידיעת שחברי ועדת‬‫ההשקעות סירבו לבצע את החלטת הוועד המנהל וביקשו לדחותה עד קיו פגישה‬ ‫בינה ובי יו"ר הוועדה. ממסמכי האוניברסיטה עולה כי בספטמבר 9002 מסר אג‬‫הכספי של האוניברסיטה ליושבת הראש דאז, לבקשתה, הערכה שלפיה ההפסד‬‫של האוניברסיטה ממימוש המניות בלבד עקב החלטת הוועד המנהל ממרס 9002‬ ‫נאמד בכ 07 מיליו ש"ח באוגוסט 90026.‬‫מהחלטת הוועד המנהל ב 90.3.61‬ ‫5. במהל כל התקופה שבה התרחשו הדברי‬‫ועד התפטרות חברי ועדת ההשקעות ב 90.4.32 לא נפגשו יו"ר ועדת ההשקעות דאז‬ ‫ויושבת הראש דאז, כדי לדו בנושא.‬‫6. מנכ"ל האוניברסיטה והנשיא דאז, שהיו ממוני על סמנכ"ל הכספי , לא‬ ‫התערבו בדר שבה הוא ייש את ההחלטה של הוועד המנהל ממרס 9002.‬ ‫סיכו והמלצות‬‫חשיבותה של ביקורת מעקב של משרד מבקר המדינה נובעת מ הצור לוודא‬‫שהגופי המבוקרי אכ תיקנו את הליקויי ושהביקורת הניעה אות לנהוג על פי‬‫החוק ועל פי סדרי מינהל תקיני והביאה לידי שיפור פעולת וחיסכו של כספי‬‫ציבור. על כ ממלי משרד מבקר המדינה לכל המוסדות להשכלה גבוהה כי יבחנו את‬‫הליקויי שפורטו בדוח זה ובדוח קוד בעניי הפיקוח והבקרה על ביצוע ההשקעות,‬‫הסדרת פעילות ההשקעות על כל צדדיה בנהלי מתאימי ורישו הקרנות הצמיתות‬‫שמקור בכספי תרומות וייעוד נקבע על ידי התורמי אצל רש ההקדשות, ככל‬ ‫שהדברי רלוונטיי לה , יפיקו לקחי ויישמו אות .‬‫הממצאי שהועלו בביקורת זו בעניי דר קבלת ההחלטה בדבר מימוש תיק המניות‬ ‫והאג"ח הקונצרני של האוניברסיטה ויישומה בחודשי מרס אפריל 9002 מלמדי‬‫שהיו פגמי וטעויות בהליכי הטיפול בנושא של האוניברסיטה, הוועד המנהל ומי‬‫שעמדה אז בראשו. יש מקו להניח כי אילו מימשה האוניברסיטה את כל ההמלצות‬‫שנכתבו בדוח הקוד של מבקר המדינה, כמה מהליקויי המועלי בדוח זה היו‬ ‫נמנעי .‬ ‫על מוסדות אוניברסיטת תל אביב לנקוט צעדי ליישו ההמלצות ולתיקו הליקויי‬ ‫שפורטו ה בדוח הקוד וה בדוח זה.‬‫לדעת משרד מבקר המדינה, כדי למנוע את הישנות הליקויי שהועלו בדוח ביקורת‬‫זה על האוניברסיטה לבחו ביסודיות את המתכונת הראויה לקבלת החלטות בעניי‬ ‫__________________‬ ‫במאי 9002 שונתה מדיניות החזקת האג"ח הקונצרני של האוניברסיטה. הדוח אינו עוסק בעניי זה.‬ ‫5‬‫הערכה זו התבססה על השווי של המניות האמורות באוגוסט 9002 לעומת שווי המימוש שלה במרס‬ ‫6‬ ‫9002.‬
 5. 5. ‫5141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫מדיניות ההשקעות שלה ואת הסמכויות של ועדת ההשקעות, ואחר כ לקבוע בנוהל‬ ‫מחייב את הכללי בעניי זה ולפעול ליישומו.‬‫מאחר שכישלו של האוניברסיטאות בניהול ההשקעות עלול לגרו לחריגה מהתקציב‬‫שלה ולמשבר פיננסי, ונוכח חשיבות השמירה על איתנות הפיננסית, על המועצה‬ ‫להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו ולתקצוב שלה להשלי בדחיפות את בדיקת בעניי‬‫העקרונות המנחי הראויי לניהול השקעות, כפי שהמלי משרד מבקר המדינה‬ ‫בדוח הקוד , וכ את גיבוש עמדת בנושאי האחרי המפורטי בדוח זה רישו‬ ‫קרנות כהקדשות וניכוי עמלות מההקצבות המקבילות.‬ ‫♦‬ ‫מבוא‬‫האוניברסיטאות מנהלות תיקי נכסי כספיי שבה סכומי ניכרי . מקור של הכספי בתיקי‬ ‫הנכסי הוא בתרומות, בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות7 שונות. הכספי שמקור‬‫בתרומות מנוהלי כקרנות צמיתות )א התור התנה את התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות‬‫ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות שקבע( או כקרנות מתכלות )א התור קבע כי יש‬ ‫להשתמש בכספי התרומה בהדרגה במהל כמה שני (. האוניברסיטאות משקיעות את הכספי‬‫באפיקי השקעה שוני כדי לשמור על ערכ הריאלי. מדי שנה בשנה משתמשות האוניברסיטאות‬‫בתשואה מההשקעות לצרכי המוגדרי מראש8, לרוב על ידי התורמי , כגו מחקר, מלגות‬ ‫והלוואות לסטודנטי .‬ ‫האוניברסיטה( נכסי כספיי‬ ‫בספטמבר 9002 עמדו לרשות אוניברסיטת תל אביב )להל ג‬‫בסכו של כ 3.2 מיליארד ש"ח, 9.1 מיליארד ש"ח מה נוהלו על ידי ועדת ההשקעות ו 4.0‬‫מיליארד ש"ח נוהלו בנפרד9. אג הכספי של האוניברסיטה אחראי להשקעת הנכסי על פי‬‫הנחיות ועדת ההשקעות )להל הוועדה(, שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל של האוניברסיטה.‬‫הוועדה מתכנסת אחת לחודשיי לש בחינה של סקירות חודשיות המפרטות את הרכב תיק‬ ‫ההשקעות, את עיקרי התנועות והשינויי שחלו בתיק, את הנכסי שבניהול מנהלי תיקי חיצוניי‬ ‫שעמ התקשרה האוניברסיטה ואת ביצועיה של מנהלי התיקי הללו. באמצעות חבריה ומומחי‬‫חיצוניי בוחנת הוועדה ג את ההתפתחויות והתחזיות העיקריות בשוקי ההו , בשוק הישראלי‬ ‫ובשוקי המטבע המקומי והמטבע הזר ואת הציפיות לשינויי במדדי הכלכליי העיקריי‬‫הרלוונטיי . בחינה זו מסייעת להכנת תכנית השקעות לטווח קצר ולטווח ארו , ובכלל זה תכנית‬ ‫למנהלי התיקי החיצוניי , שבה מפורטות רמות ההשקעה בתחומי אלו: אפיקי שקליי , אפיקי‬‫צמודי מדד וצמודי מט"ח, השקעות לא סחירות והשקעות אחרות. יו"ר הוועד המנהל ומנהל‬ ‫הכספי מוזמני לישיבות הוועדה כמשקיפי ללא זכות הצבעה.‬ ‫__________________‬‫נכסי שנצברו לש מימוש התחייבות הרשומה במאז כעתודה )התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי‬ ‫7‬ ‫פירעונה נאמדי (.‬ ‫כאמור, אשר לקרנות מתכלות משתמשות האוניברסיטאות מדי שנה בשנה ג בחלקי מהקרנות.‬ ‫8‬‫שבעה תיקי נכסי כספיי מנוהלי על ידי אג הכספי בחשבונות נפרדי מסיבות שונות, כגו ניהול‬ ‫9‬ ‫ע התור וניהול משות ע כמה אוניברסיטאות.‬
 6. 6. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6141‬‫באוקטובר 0102 כיהנו בוועדת ההשקעות שמונה חברי : מנכ"ל האוניברסיטה, החבר בוועדה‬‫מתוק תפקידו, ארבעה נציגי ציבור בעלי ידע וניסיו בשוק ההו ובהשקעות ושלושה חברי הסגל‬ ‫האקדמי של האוניברסיטה )בהווה ובעבר( הבקיאי בנושא.‬‫להל נתוני בעניי השקעות האוניברסיטה בשני האקדמיות התשס"ח התשס"ט01 )במיליוני‬ ‫ש"ח(, על פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה:‬ ‫‰˙˘‪Ë"Ò‬‬ ‫‰˙˘‪Á"Ò‬‬ ‫)90.9.03(‬ ‫)80.9.03(‬ ‫‪ÌÈ Ê‡Ó‬‬ ‫נכסי‬ ‫582,2‬ ‫960,2‬ ‫השקעות בפיקדונות, בניירות ער סחירי ובמלוות‬ ‫התחייבויות‬ ‫)357,1(‬ ‫)586,1(‬ ‫קרנות מיועדות צמיתות‬ ‫„‪˙‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰ ˙ÂÁÂ‬‬ ‫הכנסות )הוצאות( מימו , נטו‬ ‫19‬ ‫98‬ ‫פירות מהשקעות‬ ‫28‬ ‫)561(‬ ‫רווח )הפסד( ממימוש ושינוי של שווי ניירות ער *‬ ‫)001(**‬ ‫9‬ ‫הכנסות )הוצאות( משיערו קרנות ומחקרי *‬‫סווג מחדש. בעת עריכת הדוח הוכללו בכמה סעיפי נושאי אחרי מאלה שהיו בה בדוחות קודמי .‬ ‫*‬ ‫על פי הסברי האוניברסיטה, ההוצאות נבעו מעלייה ריאלית של הדולר לעומת המדד באותה השנה.‬ ‫**‬ ‫להל הרכב תיק ההשקעות בס 582,2 מיליוני ש"ח ב 90.9.03:‬ ‫__________________‬ ‫7002 9002; שנה אקדמית מתחילה ב 1 באוקטובר ומסתיימת ב 03 בספטמבר.‬ ‫01‬
 7. 7. ‫7141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫בחודשי מרס אפריל 9002 בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי11, שהתאפיי , בי היתר,‬‫בירידות שערי ניכרות בשוקי ההו בעול מימשה האוניברסיטה את כל המניות שהיו בהחזקתה‬‫האג"ח( הקונצרניות שבסיכו בעקבות החלטה שהייתה מחלוקת‬ ‫ואת איגרות החוב )להל‬‫בעניינה. על פי הערכת האוניברסיטה מאוגוסט 9002, שווי תיק המניות שהיה בהחזקתה באותו‬‫מועד היה נמו במידה ניכרת משווי התיק שהיה יכול להיות בהחזקתה באוגוסט 9002 אילולי‬ ‫המימוש21.‬‫דוח מבקר המדינה 65ב ממאי 6002 כלל פרק בנושא "השקעות פיננסיות באוניברסיטאות תל אביב,‬‫בר איל וב גוריו בנגב" )להל הדוח הקוד (, ובו פורטו, בי היתר, ממצאי בנושאי האלה:‬‫ועדות ההשקעות, ביצוע ההשקעות, מנהלי התיקי , ניהול קרנות צמיתות כהקדש ציבורי, עמידת‬ ‫האוניברסיטאות האמורות בהתחייבויות כלפי התורמי ומידת קיומ של הנחיות הוועדה לתכנו‬ ‫ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להל ות"ת( בנושא ההשקעות.‬‫בדוח הקוד קבע משרד מבקר המדינה כי על האוניברסיטה, בי היתר, להגביר את הפיקוח והבקרה‬ ‫על ביצוע ההשקעות, להסדיר בנהלי את פעילות ההשקעות על כל צדדיה ולרשו אצל רש‬‫ההקדשות את הקרנות הצמיתות שמקור בכספי תרומות ויועדו למטרה מסוימת על ידי התורמי .‬‫עוד כתב משרד מבקר המדינה בדוח הקוד כי על ות"ת לשקול לקבוע כללי מנחי למוסדות‬ ‫להשכלה גבוהה בנושא ניהול השקעות ופיקוח עליה .‬‫בחודשי מאי אוקטובר 0102 עקב משרד מבקר המדינה לסירוגי אחר תיקו הליקויי בכמה‬ ‫נושאי שהועלו בדוח הקוד באוניברסיטת תל אביב )להל המעקב(. במעקב לא נבדק תיקו‬‫הליקויי באוניברסיטאות בר איל וב גוריו . פעולות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה‬ ‫__________________‬‫בשנת 8002 וברבעו הראשו של שנת 9002 התרחש משבר פיננסי גלובלי חרי . ניצני המשבר נראו‬ ‫11‬‫בסו שנת 7002 בארצות הברית, והוא התפשט ברחבי העול . בישראל הגיע המשבר לשיאו‬ ‫בספטמבר–אוקטובר 8002. ברבעו השני של 9002 נראו סימני התאוששות בעול ובישראל, אול‬‫המשק עדיי היה נתו בתנאי חוסר ודאות. עד סו שנת 9002 נמחקו חלקי ניכרי מההפסדי בשוקי‬ ‫ההו .‬ ‫בעניי נתוני הערכה זו ראו להל בפרק "יישו החלטת הוועד המנהל ממרס 9002", עמ 7341.‬ ‫21‬
 8. 8. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8141‬‫)להל מל"ג( ובוות"ת ואצל רש ההקדשות במשרד המשפטי . משרד מבקר המדינה בדק ג את‬ ‫תהלי קבלת ההחלטות של האוניברסיטה בעניי מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני שיש בה‬ ‫סיכו ואת הפעולות שננקטו ליישו החלטת הוועד המנהל בעניי זה בתחילת 9002.‬ ‫‪Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰ËÏÁ‰‰ ̇ ÔÁ· ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰˜‪Ôȇ .ÔÓ¢ÈÈ ÔÙ‡ ˙‡Â ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈω˙ ˙‡ ˜¯ ‡Ï‡ ,‰ ÂÎ ‰˙Èȉ È ¯ˆ Â‬‬ ‫‪‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌˆÚ ÏÚ È‰˘ÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÂ˘Ó ‰Ê Á„· ˙‡¯Ï‬‬ ‫˙‪‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎÏ ,‰ËÈÒ¯·È ‡· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘Ï ‰ Â‬‬ ‫‪.Íη ˜ÂÒÚÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ‡Ï‬‬ ‫מעקב אחר תיקו ליקויי‬ ‫צוות לתיקו ליקויי‬ ‫חוק מבקר המדינה, התשי"ח 8591 ]נוסח משולב[ )להל החוק(, קובע את החובה של ראש הגו‬ ‫המבוקר )לעניי האוניברסיטה הוועד המנהל( למנות צוות לתיקו ליקויי בראשות המנכ"ל וכ‬‫לדווח למבקר המדינה על ההחלטות שהתקבלו לש תיקו הליקויי שהעלתה הביקורת, על‬ ‫הדרכי לתיקו הליקויי והמועד לתיקונ ועל הליקויי שהוחלט לדחות את תיקונ והנימוקי‬ ‫לכ .‬‫בדצמבר 8002 פנה משרד מבקר המדינה אל מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב וביקש להמציא לו את‬‫כתב המינוי של הצוות לתיקו ליקויי שמונה בעקבות הדוח הקוד , שפורס כאמור במאי 6002,‬ ‫את פירוט שמות חברי הצוות, את תפקידיה ואת הדיווח של הצוות בנושא.‬‫מתשובת האוניברסיטה ממרס 9002 עולה כי רק בינואר 9002, לאחר פניית משרד מבקר המדינה,‬ ‫מינה יו"ר הוועד המנהל דאז צוות לתיקו הליקויי שפורסמו בדוח הקוד בראשות המנכ"ל )להל‬ ‫הצוות לתיקו ליקויי (. בתשובה נאמר כי הצוות יגיש את מסקנותיו בקרוב.‬‫נמצא שבד בבד ע הקמת הצוות לתיקו ליקויי הטילו יו"ר הוועד המנהל דאז והמנכ"ל על מבקר‬‫האוניברסיטה לבדוק את "הליקויי שצויינו ע"י מבקר המדינה, התייחסות האוניברסיטה בשלביה‬‫השוני ... והצעדי שננקטו ע"י האוניברסיטה לתיקו אות ליקויי הדורשי תיקו " וכ להעלות‬‫הצעות להמש הטיפול. בפברואר 9002 הגיש מבקר האוניברסיטה לצוות את ממצאיו והמלצותיו‬ ‫דוח מבקר האוניברסיטה(. ביוני 9002 ד הצוות לתיקו ליקויי בממצאי‬ ‫בנושא )להל‬‫ובהמלצות והחליט לקבל את מרבית ההמלצות. באותו החודש מסר מנכ"ל האוניברסיטה למשרד‬ ‫מבקר המדינה ריכוז של החלטות הצוות.‬ ‫‪È„Î ‰· ˘È˘ ˙ȘÂÁ ‰·ÂÁ ‡È‰ ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ˆ ˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪ÌȘ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .¯˜Â·Ó‰ Û‚‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙‡ ¯Ù˘Ï ·ÈÈËÏ‬‬ ‫ˆ‪„ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ Á„Ϡ,˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ÂÂ‬‬ ‫‪,‰Èχ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ˜¯ ˙‡Ê ˙¢ÚÏ ‡Ï ,̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯Ù‬‬ ‫‪Âȉ „ÚÂÓ· ÌÈȘÈω Ô˜È˙ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰ ÈÎ Û‡ ÔÎ˙ÈÈ .Á„‰ ÌÂү٠ȯÁ‡ ȈÁ ÌÈÈ˙ ˘Î‬‬ ‫‪ ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó‬‬ ‫˘‰˙˜‪ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) 2009 ˙ÏÈÁ˙· ‰ËÈÒ¯·È ‡· ÂÓÈÈ‬‬ ‫‰„¯‪.˜ÂÁ· Ú·˜‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂÁ„ ȇˆÓÓ· ‰ÏÂÙÈˢ È„Î ÌÈ˘Â‬‬
 9. 9. ‫9141‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי היא מקבלת את הערתו וכי "תקפיד‬‫להקי צוות לתיקו ליקויי ולתיקונ כמתחייב מהחוק, ולדווח על ההחלטות למבקר המדינה‬ ‫בסמו לפרסו הדו"ח".‬ ‫נוהל ועדת השקעות‬‫בדוח הקוד המלי משרד מבקר המדינה לאוניברסיטה לקבוע נוהל ייחודי לוועדת ההשקעות‬‫ופירט: "בנוהל יש לכלול הגדרה מפורטת של תפקידי הוועדה, כגו תפקידה בקביעת מדיניות‬‫ההשקעות של האוניברסיטה במסגרת מדיניות ההשקעות הכוללת שקבע חבר הנאמני 31, קביעת‬‫סוגי השקעות והאישור הנדרש לכל אחת מה , הגדרת תחומי הסמכות והאחריות של כל אחד מבעלי‬‫התפקידי הרלבנטיי וקביעת סדרי בקרה עליה וסדרי התקשרות ע מנהלי תיקי וע הבנקי .‬ ‫ראוי שהנוהל יכלול כללי בדבר סדרי ניהול הוועדה: תדירות כינוסה, מניי חוקי לישיבותיה, קיו‬ ‫ישיבות באמצעות הטלפו , ורישו פרוטוקול של כל דיו ".‬ ‫‰‪˙ ˘· ¯·Î ˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂÏ Ï‰Â ˙ËÂÈË ˘·‚Ï ‰ÏÁ‰ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫5002, ·‪˜¯ Û˜Â˙Ï Ò Î ‡˘Â · ω ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ӄ˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍωÓ‬‬ ‫·‪¯·Óˆ„· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ Ù‰ ¯Á‡Ï ,142009 ÈÏÂÈ‬‬ ‫8002 ·‪.ÌÈȘÈω Ô˜È˙ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÈÈ Ú‬‬ ‫‪Ï˘ ÏÈÚȉ ÔȘ˙‰ ‰„˜Ù˙Ï ¯ÂÓ‡‰ ω ‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁΠ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪„ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰˙ÂÏÈÚÙÓ ˙È·¯Ó ˙ÏÚÂ˙ ˙˜Ù‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ‬‬ ‫‪.ÔΠȯÁ‡ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ‡Ï ̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ÍÂÓÒ ‡˘Â · ω ‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ‬‬ ‫‪˜È˙ ˘ÂÓÈÓ Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ÌÈ¯Ù˘Ó Âȉ ÂÓÂÒ¯Ù ω ‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÎ Ì‚ ÔÎ˙ÈÈ‬‬ ‫‰‪¯ÂӇΠÂÓÈȘ˙‰˘ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ˙‡Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‬‬ ‫·˙‪˘Â·È‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) 2009 ˙ÏÈÁ‬‬ ‫‰‪ÏÎÎ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÓÂÒ¯Ù ‰ Ș˙‰Â ˙ÙË¢‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈÏ‬‬ ‫‰‡‪.15¯˘Ù‬‬‫האוניברסיטה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 0102 כי היא סבורה "שהשלמת‬‫הנוהל בזמ קצר לא הייתה משנה את תוצאות המקרה אליו מתייחסת הביקורת הנוכחית, בעיקר‬‫לנוכח העובדה שהנוהל החדש היה כבר ידוע לכל הנוגעי בדבר, אושר בוועד המנהל בישיבתו‬‫מיו 9002.3.8 ורק המתי לפרסומו]61[... ‰‡‪Á„ Ï˘ ˙È Â¯˜Ú‰ ‰¯Ú‰‰ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬‫‰·‪ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈω ÌÂÒ¯Ù ˘Â·È‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ ˙ ˙¯Â˜È‬‬ ‫˜ˆ¯ ‪) "¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ‬ההדגשה במקור(.‬ ‫__________________‬‫בשני 4002 5002 נעשו בחוקת האוניברסיטה שינויי שהביאו לידי הרחבה ניכרת של סמכויות הוועד‬ ‫31‬‫המנהל וצמצו סמכויות חבר הנאמני , ובפועל חבר הנאמני אינו קובע עוד את מדיניות ההשקעה של‬ ‫האוניברסיטה.‬ ‫אשר לממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי שינויי שבוצעו בנוהל, ראו להל עמ 1441.‬ ‫41‬‫אשר לממצאי נוספי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי עיכוב של פרסו נהלי חיוניי על ידי‬ ‫51‬ ‫האוניברסיטה, ראו להל עמ 0241.‬ ‫בנוהל שאושר נקבע כי תחולתו היא מיו פרסומו.‬ ‫61‬
 10. 10. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫0241‬ ‫‪˙‡ ·ÈÈÁÓ ‰È‰Â 2009 Ò¯Ó· Û˜Â˙· ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ω ‰ ̇ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‰ ‪Û‚‡Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ,ω Ó‰ „Ú‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‬‬ ‫‰‪Ï˘ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎÈω ˙‡ ¯Ù˘Ó ‰È‰ ¯·„‰Â ,¯˙ÂÈ Ìȯ¯· Âȉ Ì‰È È· ÔÈÏÓ‚‰ ȯ˘˜Â ÌÈÙÒÎ‬‬ ‫‪ÂÓÈȘ˙‰˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈω ˙‡Â È ¯ˆ ˜‰ Á"‚‡‰Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ˘ÂÓÈÓ‬‬ ‫·‡‪.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‬‬ ‫נוהלי אג הכספי בנושא ההשקעות‬‫1. בדוח הקוד נקבע כי נוהלי העבודה של אג הכספי של האוניברסיטה והבקרה הפנימית‬‫שלה בעניי ההשקעות לוקי בחסר: "אי בה למשל הגדרות ברורות של תחומי הסמכות‬‫והאחריות של כל אחד מהעוסקי בהשקעות, אופ בחירת מנהלי תיקי , אופ התיעוד הנדרש של‬‫תהלי קבלת החלטות וכ כללי למניעת ניגוד ענייני ". עוד נאמר בדוח הקוד כי מנכ"ל‬‫האוניברסיטה דאז מינה ועדה לקביעת נהלי לביצוע בקרה פנימית באג הכספי , והיא הייתה‬ ‫אמורה להגיש את המלצותיה עד ספטמבר 5002.‬ ‫·‪ÔÎ .ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈω ‰Â ˙ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰„Ú‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰‪¯˜·Ó Á„ ȇˆÓÓ· ÔÂÈ„‰Â ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ,2009 È ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‬‬ ‫‰‡‪Èω ÌÈÙÒΉ Û‚‡ ˘·‚È 2009 ËÒ‚‡ „Ú ÈÎ ÌÈȘÈÏ Ô˜È˙Ï ˙ˆ‰ ËÈÏÁ‰ ,‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,2010 ¯·Â˘‡ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÂÚ˜˘‰‰ ‡˘Â · ‰„·Ú‬‬ ‫‪‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ,‰È˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„Ú‰ ‰˙Èȉ ·˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï‬‬ ‫‡˙ ‚‪.˙ÂÚ˜˘‰‰ ‡˘Â · ÌÈÙÒΉ Û‚‡Ï ‰„·ډ Èω ˘Â·È‬‬ ‫‪˙ Ή ˙‡ ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‰ ‰‪.‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰· ˙‡ÈÎ ÏÙËÈ Û‚‡‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈÙÒΉ Û‚‡ Ï˘ ÌÈÏ‬‬‫בינואר 1102 הודיעה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי בחודש זה נכנס לתוק נוהל בעניי‬ ‫עבודת אג הכספי בנושא ההשקעות.‬‫2. בנוהל ועדת ההשקעות, שפורס כאמור ביולי 9002, נקבע, בי היתר, כי "יו"ר הוועדה יוודא‬ ‫מניעת מצב של ניגוד ענייני בי תחו עיסוק של אנשי הציבור לבי חברות בוועדה".‬‫)א( יו"ר ועדת ההשקעות הנכנס71 מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 0102 כי הוא וידא‬ ‫מניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב חברי הוועדה באמצעות בדיקת קורות החיי של המועמדי‬‫להתמנות לחברי ועדת ההשקעות וכי הוא העביר את קורות החיי האמורי ג לעיונ של חברי‬ ‫הוועד המנהל, הממנה את חברי הוועדה. יו"ר ועדת ההשקעות הוסי כי ההחלטות של הוועדה ה‬‫כלליות ואינ עוסקות בהשקעות בניירות ער יחידי וכי בישיבות ועדת ההשקעות מודיעי חבריה‬ ‫על חשש לניגוד ענייני כאשר עולה הצור בכ .‬ ‫__________________‬ ‫בדצמבר 9002 אישר הוועד המנהל את מינויו ליו"ר הוועדה.‬ ‫71‬
 11. 11. ‫1241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪‰˜ÈÊ ÂÏ ˘È ¯˘‡Î ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Â· ˘È˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú· ¯·Á‬‬ ‫‪.¯Á‡ ÔÈÈ Ú ÏÎ Ï˘· ̇ ‡ÏÓÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡ „ȘÙ˙· Ï˘· ̇ ‰„Ú· Ô„ ‰ ÔÈÈ ÚÏ È‰˘ÏÎ‬‬ ‫‪˜Ù˙Ò‰Ï ÌÂ˜Ó Ôȇ ˙ÂÙȘ˘· ͯˆ‰Â ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á Ï˘· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫·‪ÏÚ .˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·Á ·¯˜· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ú ÓÏ È„Î ˙¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‬‬ ‫‰‡‪̉È˙˜ÈÊ ˙‡ ÂÏ‚È ‰·˘ ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ȯ·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‰˘‪ÔΠ‰„Ú· Ìȯ·ÁÏ ÌÈ ÈÓ È ÙÏ - ˙ÂÈ˘È‡‰Â ˙ÂÈËÈÏÂÙ‰ ,˙ÂÈ˙¯·Á‰ ,˙ÂȘÒÚ‰ - ˙ Â‬‬ ‫‪˙ˆÚÂȉ ̉·Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈӯ‚‰ Ï΢ È„Î ‰Ï‡ ˙˜ÈÊ· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Â·ÈÈÁ˙È‬‬ ‫‰‪˙ÂÏÂÚÙ‰ È·‚Ï ˙ÂÈÁ ‰ ˙˙Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· Ô˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‬‬ ‫‰‪.Ô‰Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‬‬‫)ב( נוהל ועדת ההשקעות עסק בצור במניעת מצב של ניגוד ענייני בקרב ˆ‪¯Â·Èˆ‰ È‚È‬‬‫בוועדה, אול הוא לא עסק כלל בחברי הסגל האקדמי החברי בוועדה, א שג ה עלולי להיות‬ ‫במצב של ניגוד ענייני .‬ ‫‪Ú ÓÏ ˘È ÈΠ· Ú·˜Ï ω ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪‰Ï‡ Ìȯ·Á Ì‚ ÈΠ¯Â·Èˆ ȂȈ Ì È‡˘ ‰„Ú‰ ȯ·Á ·¯˜· Ì‚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ‬‬ ‫‪.̉È˙˜ÈÊ ÈÂÏÈ‚· ·ÈÂÁÈ‬‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי ממועד זה מועמד לכהונה בוועדת‬‫ההשקעות יידרש להצהיר על ניגוד ענייני מהותי בי עיסוקיו ובי תפקידו בוועדה. כמו כ "יתחייב‬ ‫כל חבר בוועדה, ע מינויו, להודיע על ניגוד ענייני שעשוי להיווצר במהל דיוני הועדה בנושאי‬ ‫קונקרטיי אשר יעלו לדיו . כללי אלה אמורי לחול על כל חברי הועדה, בי א ה באי‬ ‫מהציבור, מהאקדמיה או נושאי תפקידי באוניברסיטה".‬ ‫הקצבות מקבילות‬‫הקצבות מקבילות )המכונות "מצינג"( ה כספי שהאוניברסיטאות מקבלות מוות"ת מדי שנה‬‫בשנה על פי ער הקרנות הצמיתות הזכאיות שה מנהלות )ושהיו ברשות ב 78.9.03, ראו להל (‬‫ומקור בתרומות, כלומר שווי ההקצבות המקבילות הוא שיעור מסוי מער הקרנות הצמיתות‬‫הללו. ההקצבות שימשו לעידוד הקמת קרנות צמיתות, שפירותיה מתווספי על התקציב הרגיל של‬‫האוניברסיטאות. בשנה האקדמית התשמ"ח )7891 8891( החליטה ות"ת להקפיא את‬‫התחייבויותיה בעניי זה מתארי 78.9.03, ולא לשל הקצבות מקבילות בגי תרומות חדשות. על‬‫פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה ל 90.9.03, היא הייתה זכאית באותה שנה להקצבות‬ ‫מקבילות בס 52 מיליו ש"ח מוות"ת.‬‫בדוח הקוד נאמר כי "האוניברסיטאות אינ חייבות להקצות את ההקצבות המקבילות לקרנות‬‫הצמיתות שבגינ התקבלו ההקצבות. אול , לדעת משרד מבקר המדינה, א התחייבה‬‫האוניברסיטה או הבטיחה לתור שההקצבה המקבילה בגי הקר שהקי תתווס לפירות הקר ,‬‫עליה לעמוד בהתחייבותה... 361 מהתורמי ]לאוניברסיטה[ התנו בהסכ עמ כי תשלומי ההקבלה‬‫שהאוניברסיטה מקבלת מוות"ת בגי הקרנות הזכאיות לכ יתווספו לפירות הקר הצמיתה שהוקמה‬ ‫מתרומת . בדוח ביקורת של מבקר ]האוניברסיטה[ שפורס בשנת 0002 צוינו בי היתר הממצאי‬ ‫האלה:‬
 12. 12. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫2241‬ ‫1. ]האוניברסיטה[ קיבלה מוות"ת תשלומי הקבלה ]הקצבות מקבילות[ בשיעור %7 מער‬ ‫הקרנות הצמיתות הזכאיות לתשלומי אלה, אול בדר כלל העבירה לקרנות רק %4 ]להל‬ ‫הניכוי הראשוני[.‬‫2. מתשלומי ההקבלה שהעבירה ]האוניברסיטה[ לקרנות )לאחר ההפחתה האמורה( היא ניכתה‬‫ג תקורה... הביקורת העלתה כי שיטת ההקצאה לא שונתה בעקבות הדוח האמור של מבקר‬‫האוניברסיטה... לדעת משרד מבקר המדינה על ]האוניברסיטה[ לבחו א יש הצדקה כלכלית‬‫לניכויי ולגביית תקורה בשיעורי שנקבעו וא ניכויי אלה עולי בקנה אחד ע מחויבותה על פי‬ ‫ההסכמי ע התורמי להעביר את ההקצבה המקבילה לקרנות הצמיתות".‬‫בדוח מבקר האוניברסיטה נכתב, בי היתר, כי "האוניברסיטה ממשיכה לנכות תקורה מכספי‬‫ההקצבות המקבילות... מוצע כי ייבחנו ההיבטי המשפטיי של הנושא ובמיוחד עמידת‬‫האוניברסיטה בהסכמי ע התורמי בעניי זה". ביוני 9002 כתב מנכ"ל האוניברסיטה למשרד‬ ‫מבקר המדינה כי הצוות לתיקו ליקויי החליט שבעניי גביית תקורה מהתשואה של הכספי‬ ‫ומההקצבות המקבילות תפעל האוניברסיטה על פי ההוראות המחייבות אותה בנושא, אלא א כ‬ ‫יש איסור לנכות תקורה או שיעור תקורה מוסכ .‬ ‫‰‪˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ‰Î Ó ÔÈÈ„Ú ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰‪Ϸ˜Ӊ ¯ÂÚÈ˘· ‰¯Â˜˙ Ì‰Ó ‰Î Ó ÔΠ(È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰) ˙"˙ÂÂÓ ÌÈÏ·˜˙Ó‬‬ ‫·‡‪‡Â‰ ,Ï˘ÓÏ ,¯˜ÁÓ‰ ˙ ¯˜ ·Â¯ Ï˘ ˙¯ÈÙ‰ ÔÓ ‰Î Ӊ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘) ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫%53(. ‪‡Â‰ ‰Ê ÈÂÎÈ .È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙·ÈÒ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï Ôȇ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎÓÒÓÓ‬‬ ‫˙˜‪‰¯Â˜˙ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰Î Ó ÏÚÂÙ·˘ Ô‡ÎÓ ,Â˙‰ӷ ‰¯Â‬‬ ‫˘˘‪,ÍÎ .˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ ¯˜‰ ˙¯ÈÙÓ ‰Î Ó ‡È‰˘ ‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Â·‚ ‰¯ÂÚÈ‬‬ ‫‪.66%-Î ,¯˜ÁÓ ˙ ¯˜Ï ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ‰Î Ó ‡È‰ ,Ï˘ÓÏ‬‬‫בישיבת ועדת הביקורת של האוניברסיטה שהתקיימה בנובמבר 9002 ציינה היועצת המשפטית של‬‫האוניברסיטה כי "הואיל והאוניברסיטה מנכה תקורה מהפירות למימו פעילותה השוטפת, יש‬ ‫הצדקה לניכוי תקורה מהמצינג ]ההקצבות המקבילות[".‬‫באוקטובר 0102 כתבה היועצת המשפטית של האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי "למיטב‬‫ידיעתי, ניכוי תקורה ג מכספי ]ההקצבות המקבילות[ קיי באוניברסיטה, מזה שני רבות,‬‫והפעלתה של החלטה זו נעשתה הרבה בטר מינויי לתפקיד היועצת המשפטית של האוניברסיטה.‬‫יחד ע זאת, דברי בוועדת הביקורת לעניי זה התבססו על העובדה כי כספי ]ההקצבות המקבילות[‬‫ה בבחינת כספי פירות לכל דבר ועניי , שכ סכומ מקביל לכספי הפירות שמקבלת האוניברסיטה‬‫בגינ של הקרנות השונות. כפי שקיימת הצדקה לנכות תקורה מכספי פירות הקרנות השוני , קיימת‬‫אותה הצדקה לנכות תקורה ג מכספי ]ההקצבות המקבילות[ המגדילי למעשה את סכו פירות‬‫הקרנות. אי צור להכביר במילי בהצדקה הקיימת והמותרת שבניכוי תקורה, וזו מקובלת וראויה;‬‫משכ , הרי שההיגיו המשפטי תומ בהחלטה ובהצדקה הקיימת לנכות את התקורה ג מכספי‬ ‫]ההקצבות המקבילות[ שה כאמור כספי פירות נוספי לפירות הקיימי . לא הוצג בפני שו מסמ‬ ‫המונע מהאוניברסיטה לנכות תקורה מכספי ]ההקצבות המקבילות[ ולא ידוע לי על קיומו של מסמ‬ ‫שכזה, ומשכ , לא ראיתי כל מקו לשנות את החלטת האוניברסיטה מימי עברו".‬‫האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר 0102 כי היא "מתייחסת לכלל‬‫הזכויות הנובעות מכספי התרומות כמקשה אחת באופ שהיא מקצה שיעור אחיד וקבוע של פירות‬ ‫ומצינג ]הקצבות מקבילות[. שיטה זו מאפשרת לאוניברסיטה לגבות את הקרנות ג כאשר לא נית‬‫לחלק פירות )בעקבות הפסדי פיננסיי ( ובכ לאפשר תפקוד סביר של הפעילויות הממומנות‬‫מהפירות ]וההקצבות המקבילות[". עוד ציינה האוניברסיטה בתשובתה כי היא "נוהגת לנכות‬‫תקורה מכספי ]ההקצבות המקבילות[ בהתא לכלליה ובאותו שיעור המנוכה מהפירות בכל‬
 13. 13. ‫3241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫המקרי בה ההסכ ע התור מאפשר זאת... הוצאות התקורה בפועל של אות הפעילויות‬ ‫הממומנות מכספי התרומות גבוהות יותר מהשיעורי המנוכי ".‬‫ות"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי על האוניברסיטה "לבדוק את ההסכמי אשר‬‫נחתמו ע ]התורמי [ ולפעול על פיה " וכי עמדת משרד מבקר המדינה בנושא מקובלת עליה. עוד‬‫ציינה ות"ת בתשובותיה כי צוות שהקימה לבדיקת נושא אחר81 יבח ג את סוגיית ניכוי התקורה‬‫מההקצבות המקבילות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויגיש את המלצתו בנושא לדיו במליאת‬ ‫ות"ת.‬ ‫‪‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂȉ Ï˘ Ô‰È˙·¢˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫˘‰‪¯‡Â¯·ÙÓ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡Â ̄˜‰ Á„· ‰ˆÏÓ‰‰ ˙‡ ȇ¯Î ÂÓ˘È ‡Ï Ô‬‬ ‫9002 ·‪Ì˘ÈÈÏ „ˆÈÎ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ÔÈÈ Ú‬‬ ‫‰‪‰·ÈÈÁ˙‰ ̉·˘ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰ 163-Ó „Á‡ ÏÎ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏη ‰Ï‡ ˙ˆÏÓ‬‬ ‫‪˙ÂÎ Ï ˙ȇ˘¯ ‡È‰ ̇ Ú·˜Ï È„Î ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰ ˙‡ ˙ ¯˜‰ ˙¯ÈÙ ÏÚ ÛÈÒ‰Ï‬‬ ‫‪.˯ٷ È Â˘‡¯‰ ÈÂÎÈ ‰ ˙‡Â ÏÏη ‰¯Â˜˙ ̉È˙ ¯˜ ÔÈ‚· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó‬‬ ‫‪ÌÈÏ˘‰Ï ˙"˙ ÏÚ .ÂÊ ‰ ÈÁ·Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏΠ̢ÈÈÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ‬‬ ‫·‰˜„‪‰¯Â˜˙ ÈÂÎÈ ÔÈÈ Ú· ‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ Ì‬‬ ‫‪.Ô‰Ï ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ˙ÂÏÈ·˜Ó‰ ˙·ˆ˜‰‰Ó ÌÈ Â˘‰ ‰È‚ÂÒÏ‬‬ ‫ניהול קרנות צמיתות כהקדש ציבורי‬‫לפי חוק הנאמנות, התשל"ט 9791 )להל חוק הנאמנות(, נאמנות היא זיקה לנכס המחייבת את‬‫הנאמ להחזיק בנכס או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת. נאמנות נוצרת על פי חוק, על פי‬‫חוזה ע נאמ או על פי כתב הקדש. בחוק הנאמנות נקבע ששר המשפטי ימנה רש הקדשות‬‫)להל ג הרש (. עוד קובע החוק כי "נאמ של נאמנות שמטרתה או אחת ממטרותיה היא קידומו‬‫של עני ציבורי )להל הקדש ציבורי( חייב, תו שלושה חדשי מ היו שהיה לנאמ , להודיע‬‫לרש על קיו ההקדש הציבורי" וכ על פרטי הנוגעי להקדש, כגו שמו ומענו של יוצר ההקדש,‬ ‫מטרת ההקדש ונכסיו.‬ ‫‰‡‪˙„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙¯ÈÙ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˙Âȇ˘¯ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫˘‪È„Î ˘Â¯„ Ì˘¯‰ ψ‡ ˘„˜‰Î ‰Ï‡ ˙ ¯˜ ÌÂ˘È¯ .ÔÓˆÚ ˙ ¯˜· ‡Ï ˙ÂÓ¯˙· ԯ˜Ó‬‬ ‫‪ÔÎ¯Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï Ì¯˙Ï ,˙ ¯˜‰ ÈÒÎ · ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ Ú ÓÏ ,Ô‰ÈÏÚ È¯Â·Èˆ Á˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï‬‬ ‫‪˙·ÂÁ ˙ Ӈ ‰ ˜ÂÁ ڷ˜ ‰Ê Í¯ÂˆÏ .ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÂÓÎÂÒ˘ ˙¯ËÓÏ ˜¯ ÂÏˆÂ È˘ ÁÈË·‰ÏÂ‬‬ ‫‡‪ÔÈÁ·‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ ͯ„· ‡ ÌȯÁ‡ ÌÈÒÎ Ó „¯Ù · ˙ Ӈ ‰ ÈÒÎ ˙˜ÊÁ‰ Ô‰· ,˙ Ó‬‬ ‫·‪ÏÚ ‰¯ÈӢ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈί„· ÌÈÙÒΉ ˙Ú˜˘‰ ,˘„˜‰‰ ˙¯ËÓ Ï˘ È „Ù˜ ÈÂÏÈÓ ,Ì‰È È‬‬ ‫‪ȇ ˙ ˙‡ ˙ ˘Ï ¯ÂÒȇ Ô‚Π,˙ ¢ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÏ·‚‰ ˜ÂÁ‰ ڷ˜ „ÂÚ .˙ Ӈ ‰ ÈÒÎ‬‬ ‫‰ ‡‪.˙ Ӈ ÈÒÎ ˙¯ÈÎÓ Ï˘ ˙ÂÏ·‚‰Â ˙ Ó‬‬‫1. בדוח הקוד ציי משרד מבקר המדינה כי ‰‪Ï˘ Ô˙ÂÓÏÚ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‡Â‬‬‫‰‡‪ .˘„˜‰Î ˙„ÚÂÈӉ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ˙‡ Ì¢¯Ï Ô˙·ÂÁÓ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬אשר לאוניברסיטת תל‬ ‫אביב צוי בדוח הקוד כי בדוח מבקר המדינה "על הביקורת במוסדות להשכלה גבוהה שפורס‬‫ב 5991 נאמר כי בהתשנ"ד ניהלה ]אוניברסיטת תל אביב[ כ 004,1 קרנות צמיתות שמקור בכספי‬ ‫__________________‬ ‫ראו להל בפרק "הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות".‬ ‫81‬
 14. 14. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫4241‬‫תרומות, מה 97 בלבד היו רשומות אצל הרש . בעקבות הדוח האמור שלח הרש בשנת 6991‬‫]לאוניברסיטה[ בקשה להעביר למשרדו טפסי לרישו כל הקרנות הצמיתות והמיועדות המנוהלות‬‫אצלה ולצר אליה מסמכי יסוד... למרות הזמ הרב שחל ממועד הביקורת האמורה לא רשמה‬‫]האוניברסיטה[ את כל הקרנות הצמיתות והמיועדות שלה כהקדשות: בשנת התשס"ד היו רשומות‬‫אצל הרש רק 931 מבי כ 006,1 קרנות צמיתות ומיועדות... מדיניות ]האוניברסיטה[ היא לא‬‫לרשו כהקדש עזבונות שהתקבלו מחו"ל ותרומות שנתקבלו מתורמי בחייה ; נרשמו כהקדש‬ ‫בעיקר עזבונות שהתקבלו מהאפוטרופוס הכללי".‬‫עוד נאמר בדוח הקוד כי "רש ההקדשות כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 5002, כי כאשר‬‫מדובר בכספי המועברי לאוניברסיטה ומיועדי למטרה מסויימת, בי א באמצעות מנהלי‬‫עיזבו , ובי ע"י תורמי , ‪Ì¢¯Ï ‰ÈÏÚ ,ÔÈÈ Ú· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Ôȇ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÈÎ ‡È‰  ˙„ÓÚ‬‬‫‰˜„˘‪ .˙Â‬ע זאת, הוסי הרש , כי האוניברסיטה אינה חייבת לרשו כהקדש תרומות בלתי‬ ‫מיועדות ˘‪ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ‬הפכו לקרנות צמיתות" )ההדגשות אינ במקור(.‬ ‫‰‪·Â¯ ˙‡ ˙¢„˜‰Î ‰Ó˘¯ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰˙ È˘ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‰˜¯ ‪ȯ·Ȉ Á˜ÈÙ ¯˘Ù‡˙Ó ‡Ï ÔÎÏ ,̯Â˙‰ ˙˘È¯„ ÈÙÏ ÍÎ ˙¯„‚ÂÓ‰ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙Â‬‬ ‫‪,‰¯ÒÓ˘ ÌÈÙÒ ÌÈ Â˙ ÈÙÏ 30.9.09-Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒΉ ˙ÂÁ„‰ ÈÙ ÏÚ .Ô‰ÈÏÚ‬‬ ‫·‪„¯‡ÈÏÈÓ 1.7-Î Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒ˘ ˙„ÚÂÈÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ 1,900-Î ‰Ï‰È ‡È‰ ‰Ê „ÚÂÓ‬‬ ‫˘"‪Ï˘ Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒÓ 8%-Î) Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 143-Î Ô‰ÈÙÒÎ ÍÒ˘ ,(8%-Î) Ô‰Ó 155 ˜¯ ͇ ,Á‬‬ ‫‪‡˘Â · ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ .˙¢„˜‰Î ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ‰Ó˘¯ ,(˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÏÏÎ‬‬ ‫‚‪.2006 ˙ ˘· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ È˘‡¯ „Ú ϷȘ˘ È ÂˆÈÁ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ‰˙·Â‬‬ ‫2. בדוח מבקר המדינה בנושא "היבטי בניהול נכסי דלא ניידי של האוניברסיטאות", שפורס‬‫במאי 7002, צוי 91 כי "רש ההקדשות מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר 7002 כי...‬ ‫עדיי נותרה מחלוקת ע האוניברסיטאות באשר לחלק מ הקרנות שבניהול , בשאלה הא ה‬‫נחשבות הקדשות, ‪"ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˘ Ìȇ˘Â · ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ÛÈÒ‰Â‬‬ ‫)ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫ביוני 0102 פנה משרד מבקר המדינה לראש רשות התאגידי במשרד המשפטי 02 וביקש לדעת א‬‫הוא השלי את גיבוש מדיניותו בנושא. באוגוסט 0102 העביר משרד מבקר המדינה לראש רשות‬‫התאגידי את חוות הדעת האמורה שקיבל ועד ראשי האוניברסיטאות וביקש כי יבהיר את עמדתו,‬‫בהתחשב באמור בה ויציי "מתי ובהתקיי אלו נסיבות קר צמיתה הינה הקדש ציבורי והוראות‬ ‫חוק הנאמנות, לרבות רישו הקר ברש ההקדשות, יחולו".‬‫במכתביו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 0102 ומספטמבר 0102 כתב ראש רשות התאגידי :‬‫"מדיניות הרש היא כי לא כל קר צמיתה היא הקדש ציבורי, וכל מקרה שמועבר לרש א לאחר‬‫פניית הרש וא ביזמת האוניברסיטה, נבח לגופו, וא נמצא שקיי שטר הקדש ומתקיימי תנאי‬‫חוק הנאמנות, נרשמת הקר כהקדש ציבורי... ·‪̯‚ È„È ÏÚ ˙˘˜·˙Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰˘ ‰¯˜Ó ÏÎ‬‬‫‪Ì˘¯ ˙˜È„·Ï ÌÈ˯ى ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ,‰˙ÈÓˆ Ô¯˜ ÌȘ‰Ï ,ÌÈÙÒÎ ‰Ï ¯È·ÚÓ‰ ,È ÂˆÈÁ‬‬‫‰‰˜„˘‪ ...ȯ·Ȉ ˘„˜‰· ¯·Â„Ó Ì‡‰ ÔÁ·È˘ È„Î ,˙Â‬החובה לרשו הקדש ציבורי מוטלת על‬‫הנאמ , ולא קיימת חובה על רש ההקדשות לפנות לנאמני פוטנציאלי ולדרוש מה להעביר‬‫אינפורמציה כדי לבחו הא ה מחזיקי בהקדשות. יחד ע זאת... רש ההקדשות פעל מול חלק‬ ‫מהאוניברסיטאות לרישו קרנות שה מנהלות כהקדשות, ככל שאכ מדובר כהקדשות. אכ‬‫כתוצאה מכ נרשמו הקדשות רבי על ידי האוניברסיטאות מאז 6002" )ההדגשה אינה במקור(.‬ ‫__________________‬ ‫מבקר המדינה, „‪ ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ‬עמ 168.‬ ‫91‬ ‫בשנת 4002 צורפה יחידת רש ההקדשות למשרד רש העמותות ברשות התאגידי .‬ ‫02‬
 15. 15. ‫5241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫ראש רשות התאגידי ציי כי בעקבות דוחות משרד מבקר המדינה בנושא מ 6002 ועד אוגוסט‬‫0102 רשמה האוניברסיטה העברית 931 הקדשות נוספי , אוניברסיטת תל אביב רשמה 71 הקדשות‬ ‫נוספי ואוניברסיטת ב גוריו בנגב רשמה 4 הקדשות נוספי .‬‫בחוק הנאמנות נקבע12, בי היתר, כי "קיי יסוד סביר לחשש שלגבי הקדש ציבורי לא קוימה‬ ‫הוראה מהוראות חוק זה או מהוראות כתב ההקדש, או שפרטי או מסמכי שנמסרו לרש אינ‬‫מלאי או אינ נכוני , רשאי הרש , מיזמתו או לפי בקשת היוע המשפטי לממשלה, לחקור‬ ‫בענינו של אותו הקדש ציבורי ויהיו לו לעני זה הסמכויות לפי... חוק ועדות חקירה, התשכ"ט‬ ‫8691".‬ ‫‪,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ÈÙÒÎÓ 92%-΢ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫˘˘‪¯Á‡Ó ȯ·Ȉ ˘„˜‰Î ÌÈÓ¢¯ Ì È‡ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.6-Ó Ï„‚ ÏÏÂΉ ÌÈÈÂÂ‬‬ ‫˘‰‡‪‰·ÂÁ‰ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ‡Ï ÔÎÏ ˙¢„˜‰· ¯·Â„Ó ‡Ï ÈÎ ˙ ÚÂË - ÔÓ‡ ‰ - ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÈÚÙ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ̇ Ϙ˘Ï ˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ÏÚ ,ÍÎ ÌÓ˘¯Ï‬‬ ‫‰‪˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏ ,˜Â„·Ï Ì˘¯‰ ÏÎÂÈ ÂÊ ‰¯È˜Á· .˙ Ӈ ‰ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ÂÏ Â ˙È ˘ ‰¯È˜Á‬‬ ‫‪ȯ·Ȉ ˘„˜‰Î ÂÓ˘¯ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙·¯‰ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙ ¯˜‰ ̇ ,Ì‚„Ó‬‬ ‫‪˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ¯‡˘· Ì‚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙¢„˜‰‰ Ì˘¯ ÏÚ .‰Ï‡ÎÎ Ì˘¯È‰Ï ˙·ÈÈÁ‬‬ ‫‪.‰˜È„·‰ ˙‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÙÒ ÌÈ„Úˆ ˘ Ï ÌÂ˜Ó ˘È ̇ Ϙ˘ÏÂ‬‬‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי נוכח חוות הדעת המשפטית בנושא‬ ‫שקיבל כאמור ועד ראשי האוניברסיטאות בשנת 6002, היא סבורה שהתנהלותה בעניי "כדי‬‫יסודה, יחד ע זאת, לאור מורכבות הנושא, ההשלכות הכלליות והמשפטיות האפשריות מהחלטה‬ ‫בנושא זה והצור המוב לפיקוח ציבורי נאות נראה לנו שיש ללב סוגיה זאת יחד ע‬ ‫האוניברסיטאות במסגרת ות"ת".‬ ‫ות"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 0102 כי צוות שהקימה לבדיקת נושא אחר22 יבח ג‬‫את סוגיית רישו הקרנות כהקדש ציבורי על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ויגיש את המלצתו‬ ‫בנושא לדיו במליאת ות"ת.‬‫סגנית ראש רשות התאגידי השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי האוניברסיטה "אינה‬‫נמצאת תחת פיקוח רש העמותות או רש ההקדשות, ולפיכ אי לרש כל אינדיקציה באשר‬‫להיק הקרנות שבאוניברסיטה ובאשר לאופי . יחד ע זאת, לאחר קבלת דו"ח סופי של המבקר,‬‫אי מניעה כי הרש יפנה לאוניברסיטה על בסיס המידע שיהיה בדוח ויבקש הבהרות באשר‬ ‫לאפשרות כי קרנות צמיתות נוספות של האוניברסיטה ה הקדשות ציבוריי ".‬ ‫‪,Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰Â ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙¢¯ ,˙"˙ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‬‬ ‫‪.‰È˙‡ˆÂ˙Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ Úˆȷ ˙‡Â ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ ,‰ÓÂÁ˙· ˙Á‡ ÏÎ‬‬ ‫3. במכתב שהעבירה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 0102 היא הודיעה, בי‬‫היתר, כי "חלק מהקרנות הצמיתות הוקמו, במהל השני , ]על פי[ החלטת האוניברסיטה, ולא מכח‬ ‫התחייבות כלשהי".‬ ‫__________________‬ ‫סעי 03 לחוק.‬ ‫12‬ ‫ראו להל בפרק "הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות".‬ ‫22‬
 16. 16. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫6241‬ ‫‰·‪˙ ¯˜ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒΉ ˙ÂÁ„· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫˘‰˙‪‡È‰Â ‰˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜ ÔÈ·Â ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ ÂÚ·˜ ÌÈÓ¯Â‬‬ ‫¯˘‡‪‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó .ÌÈω Ó‰ ‰È˙„ÒÂÓ ÂÚ·˜˘ ˙¯ËÓÏ Ô˙‡ „ÚÈÈÏ ˙È‬‬ ‫˘‰‡‪Ô‚Π,˙ÂÙÂÁ„ ˙¯ËÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ ˙ ¯˜· ‰˜ÈÊÁÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪.˙ ÂگȂ ÈÂÒÈÎ‬‬ ‫האוניברסיטה השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 0102 כי "ההפרדה בי קרנות התורמי‬‫הקיימת בדוחות הכספיי של האוניברסיטה הינה בהתא להנחיות ות"ת לגבי כללי הדיווח הכספי.‬ ‫האוניברסיטה במערכותיה הפנימיות מסוגלת להבחי בי הקרנות שיש לה יעוד ע"פ ההסכמי ע‬ ‫התורמי לבי הקרנות שיועדו ע"פ החלטות ההנהלה".‬ ‫‪˙ ˘Ó ˙"˙ ˙ÂÈÁ ‰ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫3891, ‪ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„Â ˙‡ ·˘Á ÈÏÏÎ ¯·„·" 2009 ¯·Ó·Â · ˙"˙ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÈÁ ‰· ÌχÂ‬‬ ‫‪ÔÈ· Ô‰ÈÁÂÂÈ„· „È¯Ù‰Ï ˙„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ,¯˙ȉ ÔÈ· ,Ú·˜ "‰‰Â·‚ ‰Ï΢‰Ï ˙„ÒÂÓ È„È ÏÚ‬‬ ‫˜¯ ‪˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜ ÔÈ·Â ˙Â˙ÈÓˆ ˙ ¯˜ Â˘Ó˘È Ô‰ ÈÎ ÂÚ·˜ ÌÈÓ¯Â˙‰˘ ˙Â‬‬ ‫‰‪ÈÙÏ ÂӘ‰˘ ˙ ¯˜‰ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ˙‡Ê ‰‡¯Â‰ ÌÂȘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÏÚ .„ÒÂÓ‬‬ ‫‰‪Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙"˙ ÏÚ .(232010 ¯·ÓËÙÒÓ) ÌÈÈÙÒΉ ‰È˙ÂÁ„· „¯Ù · ‰˙ËÏÁ‬‬ ‫‰‡‪˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈÈÙÒΉ Ô‰È˙ÂÁ„· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙¯Á‡‰ ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘Â ‰ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‰ ‪.˙È·¯Ó ˙ÂÙȘ˘ ‚˘Â˙˘ È„Î ‰È˙ÂÈÁ‬‬ ‫הנחיות ות"ת בנושא ההשקעות של האוניברסיטאות‬ ‫על פי החלטת ממשלה מ 7791, תפקידי ות"ת ה , בי היתר, "להיות גו בלתי תלוי, שיעמוד בי‬‫הממשלה והמוסדות הלאומיי מצד אחד למוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות‬‫להשכלה גבוהה... לחלק בלעדית בי מוסדות להשכלה גבוהה את התקציבי הרגיל והפיתוח,‬‫הכוללי והמאושרי ... לעשות למע ייעול המוסדות להשכלה גבוהה... להביא לידי חיסכו ;‬ ‫לעקוב אחר ניצול התקציבי כדי למנוע גירעונות או חריגות".‬‫בדוח הקוד הועלה כי ות"ת לא קבעה כללי מנחי לאוניברסיטאות בדבר ניהול ההשקעות‬‫הפיננסיות שלה ודרכי הפיקוח והבקרה עליה . בתגובה כתבה אז ות"ת, בי היתר, ש"מאחר שחוק‬ ‫המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 8591, קובע כי המוסדות להשכלה גבוהה ה תאגידי‬‫עצמאיי הנהני מחופש אקדמי ומינהלי במסגרת תקציב , וחופש זה כולל כל פעולה מדעית,‬‫חינוכית או משקית, מל"ג וות"ת רואות חשיבות רבה בשמירת החופש האמור ונמנעות מלהתערב‬‫בניהול המוסדות להשכלה גבוהה, לרבות בקביעת כללי לניהול השקעותיה ". ות"ת ציינה‬‫בתגובתה כי יש חשש שא "ות"ת תקבע כללי לניהול ההשקעות המוסדות יטילו על ות"ת את‬ ‫האחריות לתוצאות שעלולות לנבוע מה תשואות נמוכות מהרצויות".‬ ‫__________________‬ ‫שנה אקדמית מתחילה כאמור ב 1 באוקטובר ומסתיימת ב 03 בספטמבר.‬ ‫32‬
 17. 17. ‫7241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬ ‫‪̯‚Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È · ÔÂÏ˘È΢ ¯Á‡Ó" ÈΠ̄˜‰ Á„· Ú·˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪Ï˘ ˙ÈÒ ÈÙ‰ Ô˙ ˙ȇ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â·È˘Á ÁΠ ,ÈÒ ÈÙ ¯·˘ÓÏ ·Èˆ˜˙‰Ó ‰‚ȯÁÏ‬‬ ‫‰‡‪˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ Ú·˜Ï Ϙ˘˙ ˙"˙¢ ȇ¯‰ ÔÓ ,[24]˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪¯Â˘˜‰ Ïη ˙ÂÈÁ ‰ ÏÂÏÎÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ .˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ÌÚ Ì‡È˙· Ì˙‡ ÔÈÎ˙Â‬‬ ‫‪ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÏÏÎ ˙‡¯Â‰Â ‰˙ÂÒ Î˙‰ ˙¯Ȅ˙ ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÙ‡ ,‰È„ȘÙ˙ ,˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂÏ‬‬ ‫‡‪˙È ÎÂ˙ ˘·‚Ï ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙Âω ‰ ˙‡ ‰Á ˙ ˙"˙¢ ȇ¯ ,¯˙ȉ ÔÈ· .‰Ú˜˘‰‰ ȘÈÙ‬‬ ‫‪˜È˙ ÏÂ‰È Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÈ È„Ó ÌÂÁ˙· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Ú‚Â ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï‬‬ ‫‰ ‪."Ô‰Ï˘ ÌÈÒÎ‬‬‫בדצמבר 8002, בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי, פנה משרד מבקר המדינה אל מנכ"ל מל"ג‬‫וות"ת דאז וביקש לדעת מה הצעדי שנקטה ות"ת בעקבות המלצתו האמורה בדוח הקוד .‬‫בפנייתו כתב משרד מבקר המדינה: "א לא נקטת עדיי בצעדי כאמור, נבקשכ להודיענו את‬ ‫הסיבות לכ והא נוכח המשבר הפיננסי העולמי והשלכותיו, בכוונתכ לבצע פעולות כלשה‬ ‫בעניי זה".‬‫בינואר 9002 הודיע מנכ"ל מל"ג וות"ת דאז למשרד מבקר המדינה כי ות"ת בוחנת מחדש את‬‫המלצתו בדוח הקוד לקבוע כללי מנחי לניהול השקעות ואת עמדתה כי אי מקו להתערבותה‬‫בנושא בגלל עקרו החופש המינהלי של המוסדות. ‪„ÚÂÓ‰ Â˙‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·Â˘˙‰Ó‬‬ ‫‪.‡˘Â · ̉˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ˙"˙ ‚"ÏÓ Â˘ ‡Ï‬‬ ‫‰‪Ï"Î Ó ·˙Î 2010 ÈÏÂÈ· .·¯ ÔÓÊ ˙Î˘Ó ˙"˙Â Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ‰ ‰ ÈÁ·‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÚ ÔÁ·È ¯˘‡ ‰ÓÚËÓ ˙ˆ ˙"˙ ‰˙ ÈÓ ‰Ê ˘„ÂÁ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙ ‚"ÏÓ‬‬ ‫‰‡‪ÏÚ ˙"˙ÂÂÏ ıÈÏÓÈ ˙ÂÈÒ ÈÙ ˙ÂÚ˜˘‰ ‡˘Â · Ô˙„Â·Ú Í¯„ ˙‡Â Ô˙„ÓÚ ˙‡ ˙‡ËÈÒ¯·È Â‬‬ ‫‪„Ú ˙"˙ ˙‡ÈÏÓ È ÙÏ ÂȇˆÓÓ ˙‡ ‚Ȉ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙ˆ‰ ÈÎ ÛÈÒ‰ ‡Â‰ .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ È„Ó‬‬ ‫01.21.13. ·‡‪˙ˆ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙ ‚"ÏÓ Ï"Î Ó ÚȄ‰ 2010 ¯·Â˘Â‬‬ ‫"˜‪̯˷ ÌÈÙÒ ÌÈ Â˙ Ï·˜Ï [˘˜È·Â] ÂÈ Ù· ‡·Â‰ ¯˘‡ ÌÈ Â˙ ˜„·Â ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ‬‬ ‫‪Â˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ˙ˆ‰ ˘È‚È 31.12.10 „Ú ÈÎ ÔÈȈ ·˘ ‡Â‰ ."˙"˙ ˙‡ÈÏÓÏ ‰ˆÏÓ‰ ˘È‚È‬‬ ‫‪.˙"˙ ˙‡ÈÏÓÏ‬‬‫בדצמבר 0102 הודיעה ות"ת למשרד מבקר המדינה כי הצוות החליט "לאור מורכבות הנושא ולאור‬‫סוגיות נוספות שהועלו, לרבות סוגיות שהועלו על ידי משרד מבקר המדינה, ]כי[ יש צור להעמיק‬‫את הבדיקה ולהיפגש ע כמה חשבי ומנהלי של כמה אוניברסיטאות... ]הצוות ימסור[ דיווח‬ ‫ביניי בישיבת ]מליאת[ ות"ת הקרובה".‬ ‫בישיבה שקיימה מליאת ות"ת באותו חודש דיווחו חברי הצוות "שאי לה ספק שיהיה מקו‬‫שות"ת תיקבע כללי כלשה לעניי ההשקעות הפיננסיות של האוניברסיטאות, ושה יוכלו להציע‬‫מסגרת כללי כזו לאחר שיערכו הפגישות... ולאחר שילמדו את הפרטי הרלבנטיי לעומק ".‬‫לאחר הדיווח ולאחר דיו שהתקיי סוכ כי הצוות יציג בפני מליאת ות"ת בישיבתה במרס 1102‬ ‫את המלצותיו בנושא.‬ ‫__________________‬‫בעניי ממצאי הביקורת לגבי הנזקי הכספיי שנגרמו לאוניברסיטה בהשקעותיה עקב המשבר הפיננסי‬ ‫42‬ ‫העולמי שהתרחש בשני 8002 9002, ראו להל .‬
 18. 18. ‫דוח שנתי 16ב‬ ‫8241‬ ‫‪ÈÒ ÈÙ ¯·˘Ó ˘Á¯˙‰ ,̄˜‰ Á„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ,2009-2008 ÌÈ ˘· ,ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ˘ ÈÙÎ‬‬ ‫˜˘‰ ·˘‪ͯˆ‰ ˙‡ „„ÈÁ ¯·„‰ .χ¯˘È· ˙‡ËÈÒ¯·È ‡· Ì‚ Ú‚Ù ¯˘‡ ,ÌÏÂÚ· ÌȘÂÂ‬‬ ‫˘‪̄˜‰ Á„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ Ì¢ÈÈ ˙ÓÏ˘‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÈ ˙"˙ ‚"ÏÓ‬‬ ‫·„·¯ ·‪˙Ú„Ï .˙‡ËÈÒ¯·È ‡‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜· ͯˆ‰ ˙ ÈÁ‬‬ ‫‪Ô‰ÈÏÚ ,‡˘Â · ˙"˙ ‚"ÏÓ ˙Âω ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‬‬ ‫‪‰ ÈÁ· ˙‡ˆÂ˙Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ Ì¢ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ Ô˙ ÈÁ· ˙‡ ÛÒ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï‬‬ ‫‪.ÂÊ‬‬ ‫✯‬ ‫·‪˙‡  ˜È˙ Ô· Ìȯ˜Â·Ó‰ ÌÈÙ‚‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙„ÚÂÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È‬‬ ‫‰‪‰‡È·‰Â ÌÈ È˜˙ ω ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‚‰ Ï Ì˙‡ ‰ÚÈ ‰ ˙¯Â˜È·‰˘Â ÌÈȘÈÏ‬‬ ‫‪.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ Ì˙ÏÂÚÙ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ‬‬ ‫·‪̄˜‰ Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÔÓ ‰ÓΠ̢ÈÈ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·˜ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ¢ ‡Ï ˙"˙ ‚"ÏÓ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ · ÂÏÚ‰˘ ÌÈȘÈω Ô˜È˙Â‬‬ ‫‰„¯‪˙"˙ ‚"ÏÓ ,‰ËÈÒ¯·È ‡‰ ¢ÓÈÓ ÂÏȇ ÈÎ ÁÈ ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È .Á„‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ˘Â‬‬ ‫‡˙ ‪ÈÁΠ‰ Á„· ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈȘÈÏ‰Ó ‰Ó΢ ¯˘Ù‡ ,̄˜‰ Á„· ·˙Î ˘ ˙ˆÏÓ‰‰ ÏÎ‬‬ ‫‰‪˙‡ Ú·˜Ï ‡˘Â · ̉È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÌȯÂÓ‡‰ ÌÈӯ‚‰ ÏÚ .ÌÈÚ Ó ÂÈ‬‬ ‫‰‰‪.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁ„· ÏÂÙÈˉ ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈ˘Â¯„‰ Ìȯ„Ò‬‬ ‫ההחלטה על מימוש תיק המניות והאג"ח הקונצרני ויישומה‬‫בחוקת האוניברסיטה אי כל התייחסות מפורשת להיבטי השוני של השקעות האוניברסיטה, לא‬‫נקבעו הגורמי המוסמכי לקבל החלטות בענייני אלה, וא קיומה של ועדת השקעות לא הוזכר.‬ ‫הסמכויות וחלוקת התפקידי בנושא נקבעו במרוצת השני באמצעות יישו התפקידי הכלליי‬ ‫שהוטלו בחוקה על המוסדות המנהלי השוני , כלהל :‬‫‰ ‪ : Ï ‰ Ó ‰ „ Ú Â Â‬בי היתר, נקבע בחוקה כי הוא "יהיה אחראי לאיכותה, לתפקודה ולרמתה‬ ‫של האוניברסיטה. סמכויותיו של הוועד המנהל הינ ... ליזו פיתוח מקורות מימו חדשי לצור‬‫הגשמת יעדי האוניברסיטה ולפקח על אופ ניצול המקורות הקיימי ... למנות וועדות משנה ולקבוע‬‫את סמכויותיה והרכב ... לוועד המנהל הסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שבה לא‬ ‫הוקנתה סמכות בחוקה ]זו[ או בתקנוני האוניברסיטה, לגופי ולמוסדות אחרי ".‬‫‰ ‰ ‰ ‪ : ‰ Ï‬בחוקה נקבע כי הנהלת האוניברסיטה )להל ג ההנהלה( "תהא אחראית על‬‫הפעלת נושאי הניהול היומיומיי של האוניברסיטה... היק סמכויות ההנהלה ותוק ההחלטות‬‫שתתקבלנה על ידה ייקבעו על ידי הוועד המנהל". חברי ההנהלה ה : נשיא האוניברסיטה, רקטור‬‫האוניברסיטה, סגני הנשיא, המנכ"ל וסג הרקטור, ובחוקה נקבע כי "הנשיא עומד בראש‬‫האוניברסיטה ומהווה את הסמכות האקדמית והמנהלית העליונה בה" וכי על המנכ"ל "לסייע‬ ‫לנשיא בכל נושאי המנהל והכספי ".‬
 19. 19. ‫9241‬ ‫אוניברסיטת תל אביב‬‫‪ : ˙ Â Ú ˜ ˘ ‰ ‰ ˙ „ Ú Â‬הוועדה היא אחת מוועדות המשנה שמינה הוועד המנהל. הוועד המנהל‬‫ג הגדיר את סמכויותיה ועיג אותה בכתבי המינוי שהוצאו לחבריה52. על פי ספר ועדות הקבע‬‫המינהליות של האוניברסיטה לשני התש"ס התשס"ב )9991 0002 1002 2002(, תפקידה של‬ ‫ועדת ההשקעות הוא: "בחינת תיק ההשקעות של האוניברסיטה, בי מושב חבר הנאמני‬‫למשנהו... גיבוש המלצות להנהלת האוניברסיטה, לגבי אפיקי ההשקעה האופטימליי בהתייחס‬‫למצב שוק ההו באר במטרה לשמור על תשואה מרבית תו שמירה על ער הקרנות‬ ‫האוניברסיטאיות".‬‫יצוי כי א שהדבר לא נאמר במפורש בהגדרת התפקיד של ועדת ההשקעות, במרוצת השני לא‬‫פעלו הנהלת האוניברסיטה ואג הכספי בניגוד להמלצות ועדת ההשקעות, חו ממקרה אחד‬‫שאירע בשנת 7002 )השנה האקדמית התשס"ח( ובו העבירה ההנהלה חלק מכספי ההשקעות )412‬ ‫מיליו ש"ח( לניהול בחו"ל על פי החלטת הוועד המנהל ובניגוד להמלצת ועדת ההשקעות.‬‫משרד מבקר המדינה בדק את תהלי קבלת ההחלטות ופעולות האוניברסיטה בעניי מימוש תיק‬ ‫המניות וחלק מהאג"ח הקונצרני בתחילת שנת 9002. יודגש שוב כי משרד מבקר המדינה לא בח‬‫א ההחלטה האמורה הייתה נכונה, ואי לראות בממצאי המפורטי להל משו חוות דעת כלשהי‬ ‫על עצ ההחלטה.‬ ‫יזמת ההנהלה למימוש מניות‬‫בשנת 8002 וברבעו הראשו של שנת 9002 התרחש כאמור משבר פיננסי גלובלי חרי . ניצני‬‫המשבר נראו בסו שנת 7002 בארצות הברית, והוא התפשט ברחבי העול . בישראל הגיע המשבר‬‫לשיאו בספטמבר אוקטובר 8002. ברבעו השני של 9002, לאחר קבלת ההחלטה של הוועד‬‫המנהל, נראו סימני התאוששות בעול ובישראל, אול המשק עדיי היה נתו בתנאי חוסר ודאות.‬ ‫עד סו שנת 9002 נמחקו חלקי ניכרי מההפסדי בשוקי ההו .‬‫לאוניברסיטה כאמור קרנות צמיתות שרבות מה כרוכות בהתחייבויות לתורמי . האוניברסיטה‬‫נדרשת להשקיע את כספי התורמי ולהשתמש בפירות ההשקעות )ההכנסות מההשקעות( לצרכיה‬‫השוני , לעתי לפי יעדי שקבעו התורמי . בשנת הלימודי התשס"ט )8002 9002( ירדה יתרת‬ ‫ההשקעות של האוניברסיטה והתקרבה ליתרת הקרנות המשוערכת על פי ההתחייבויות לתורמי‬ ‫עקב המשבר בשוק ההו . בשל המשבר ג לא היו לאוניברסיטה הכנסות מהשקעות, שעליה‬ ‫התבססה בתכנו תקציבה )כ 67 מיליו ש"ח(, והדבר תר להיווצרות גירעו תקציבי בשנה זו.‬‫1. בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב 90.1.11 דווח כי "על מנת לצמצ את חוסר הוודאות‬‫ולאפשר להנהלה לשלוט על היק הגירעו החזוי, ‰‪ 26‰Ï‰ ‰‰ ‰ËÈÏÁ‬להמלי לוועדת ההשקעות‬‫על שינוי מבנה ההשקעות ומעבר להשקעות בטוחות יותר בריבית קבועה וזאת על ידי ‪˘ÂÓÈÓ‬‬‫‰‡‪) "È ¯ˆ ˜ Á"‚‡·Â ˙ÂÈ Ó· ˙˜ÊÁ‬ההדגשות אינ במקור(. מפרוטוקול הישיבה אי לדעת מי היה‬ ‫הגור המדווח.‬ ‫‪Ì È‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú ˙·È˘ÈÏ ÂÓ„˜˘ ‰Ï‰ ‰‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈϘÂ˯ى ÈÎ ÔȈÈ‬‬ ‫‪.‰· ¯Ó‡ ‰Ó ‰Ï·˜˙‰ ‡È‰ „ˆÈÎ ‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡Ï ,˙‡ÊÎ ‰ËÏÁ‰ ÌÈ„Ú˙Ó‬‬ ‫__________________‬‫הגדרת התפקיד נכללה בכתבי המינוי של חברי חדשי לוועדת ההשקעות לפני יולי 9002, מועד‬ ‫52‬ ‫פרסומו של נוהל ועדת ההשקעות.‬ ‫בעניי תפקידי ההנהלה והרכבה על פי החוקה ראו לעיל.‬ ‫62‬

×