Duurzame energie-exploitatieCruquiushoeve/WestflankVerslag ronde tafel, 8 maart 2010Deelnemers:Martin Slaager, projectdire...
InleidingMaandag 8 maart kwamen diverse partijen bijeenvoor een ronde tafel gesprek over duurzameenergie-exploitatie op de...
Kansen in het gebiedHet gebied Cruquius/Westflank biedt goede mo-gelijkheden voor een gebiedsgerichte energieopwekking zoa...
Conclusie en aanbevelingenIn dit verslag hebben wij de belangrijkste resulta-ten gepresenteerd van de ronde tafel. Dit zij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Synenergy

194 views

Published on

Bijgaand een verslag van een onderzoek dat we bij SEIN hebben mogen doen. Het gaat over het zoeken naar kansen op energiegebied voor instellingsterreinen.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Synenergy

  1. 1. Duurzame energie-exploitatieCruquiushoeve/WestflankVerslag ronde tafel, 8 maart 2010Deelnemers:Martin Slaager, projectdirecteur Nieuwbouw SEINMichiel Brouwer, duurzame stedelijke ontwikkeling Gemeente HaarlemmermeerAgnes Agterberg, adviseur expertisecentrum warmte, Agentschap.nlMarie-Anne van den Dool, adviseur CO2 service punt en provincie Noord-HollandLothar Valentijn, landschapsbeheer Noord HollandDirk de Boer, projectmanager Beetsterzwaag, Bio Energie NoordLambert den Dekker, adviseur DWAJurgen van der Heijden, adviseur milieu en omgeving, AT OsborneAnky Spanjers, adviseur gebiedsontwikkeling Cruquius, AT OsborneDoor:Hilco Witteveen, adviseur gebouw en energie, AT Osborne, hwi@atosborne.nlMaarten Venselaar, adviseur milieu en energie, AT Osborne, mvn@atosborne.nl
  2. 2. InleidingMaandag 8 maart kwamen diverse partijen bijeenvoor een ronde tafel gesprek over duurzameenergie-exploitatie op de Cruquiushoeve in degemeente Haarlemmermeer. Op dit terrein vancirca 55 ha voorzien grondeigenaar en gemeenteca. 1.000 woningen en enkele collectieve voor-zieningen. Daarbij liggen er ambitieuze plannenvoor het ontwikkelen van de naastgelegen West-flank.De uitdaging waar partijen nu voor staan is het inde praktijk brengen van de mooie ambities op hetvlak van besparing en het opwekken van duurza-me energie. Zo wil provincie en gemeente 70%van de geprojecteerde uitstoot aan CO2 vermij-den of compenseren binnen het plangebied.Een goede reden om de hoofden eens bij elkaarte steken. Dit gebeurde op initiatief van StichtingEpilepsie Instellingen Nederland (SEIN) en ATOsborne.Doel van de ronde tafelHet doel is om aan de hand van de kenmerkenvan het terrein en de omgeving een beweging ingang te zetten voor het gebiedsgericht toepassenvan besparing en het opwekken van duurzameenergie daar waar dat een voordeel biedt.Een voorwaarde voor toepassing is dat het gedra-gen wordt door de vele betrokken partijen.ResultatenEen gebiedsgerichte energie aanpak wordt dooralle partijen gedragen. Uit de inbreng van de aan-wezigen maken we op dat:Een duurzaam energiebedrijf als vliegwielen investeringsvehikel kan fungeren;Gemeente en provincie stakeholder zijn bijtoenemende schaalgrootte;Er inpassingsmogelijkheden zijn voor eenbiomassacentrale, er is biomassa beschik-baar op het terrein en omliggende land-schappen.En ‘last but not least’;Er een aanjager nodig is om de vervolg-stappen te nemen!SynEnergyVoordelenbeheer enonderhoudBijzonderekansenbenuttenSchaalvoordelenMeermogelijkhedenInkoopenergie€-€200€400€600€800€1.000€1.200€1.4000 50 100 150 200BeperkteinvesteringWat is SynEnergy ?SynEnergy is een aanpak bedacht door AT Osbor-ne. De aanpak gaat ervan uit dat de productie-bronnen van de toekomst onze eigen huizen,bossen, bodem, water en infrastructuren zijn.Door energie gebiedsgericht te benaderen ont-staan mooie kansen: met minder geld is ineensmeer mogelijk!De eerste stappen zijn gezetIn 2012 zijn de eerste werkzaamheden voorzien op deCruquiushoeve. De uitdaging tot die tijd is het vindenvan de juiste energiebronnen en besparingen, demeest optimale vormen van samenwerking en de juri-dische en financiële invulling daarvan.De eerste stappen zijn gezet. De vervolgstappen vra-gen een actieve bijdrage van alle partijen. Samenhangis daarbij een belangrijk aandachtspunt. De SynEnergyaanpak biedt daarvoor goede mogelijkheden.OriënterenStructurerenBestendigenUitvoerenGebiedskenmerken verkennenStakeholderanalyse uitvoerenRonde tafel organiserenHaalbaarheid verkennenOnderzoeken uitvoerenBusiness visie opstellenOrganisatievorm uitwerkenBusiness case opstellenAfspraken bestendigenPartijen contracterenWerkzaamheden uitvoerenPlannaarpraktijkGlobaal overzicht van vervolgstappen
  3. 3. Kansen in het gebiedHet gebied Cruquius/Westflank biedt goede mo-gelijkheden voor een gebiedsgerichte energieopwekking zoals bijvoorbeeld biomassa:Er worden grote bouwvolumes nieuwge-bouwd en er is een zwembad;Er zijn mooie duurzaamheid ambities;Landschap Noord Holland kent veel poten-tiële leveranciers van brandstof;Het terrein zelf is bomenrijk;Er zijn aanjagers: Gemeente Haarlemmer-meer, projectbureau Westflank en Sein.Belangrijkste aandachtspunt:Het op de lange termijn veiligstellen vanbrandstof tegen een gunstige prijs.Biomassacentrale BeetsterzwaagFacts:2.600 MWh per jaar voor een zwembad,revalidatiecentrum en een school.4.100 m3houtsnippers per jaar.Investering 800.000 euro.Vermeden: 640 ton CO2 per jaar (200huishoudens).FinancieringSubsidies door o.a. gemeenten, provincie,landschapsorganisaties, LTO Noord.Financiering door Triodos Bank.RisicoVergunningen en het op de lange termijn vei-ligstellen van brandstof tegen een gunstigeprijs.BeheerEr is gekozen het beheer plaats te laten vin-den door de leveranciers van de brandstof:agrariërs.De omgeving is leverancierOp en rond de Cruquiushoeve zijn diverse moge-lijkheden geconstateerd voor besparing en duur-zame opwekking. Schaalvoordelen zijn alleen tebereiken door samen te werken. Een eigenaarvan een woning maakt een afweging voor eenindividuele warmtepomp en niet voor een geo-thermische bron. Een vereniging van eigenarenkan dat wel. Voor het bereiken van schaalvoorde-len kijken we naar het optimaliseren van:A: het gebouw;B: de gebouwen onderling;C: de gebouwen in de omgeving.Duurzaam EnergiebedrijfDe eerste stap is door SEIN al gezet in het ge-bied: toepassing van gebiedsgerichte Warmte-Koude Opslag. SEIN denkt bij de energievoorzie-ning verder dan gebouwen ...Deze visie kan als vliegwiel gaan dienen voor deverdere ontwikkeling van duurzame energie indit gebied.Een beproefde basis is een lokaal duurzaam ener-giebedrijf op basis van Publiek Private Samen-werking (PPS). Van hieruit kunnen gebieds-gerichte duurzame energietoepassingen wordenopgestart en beheerd. Deelnemers kunnen zijn:Gemeente Haarlemmermeer;Provincie Noord Holland;Landschap Noord Holland;Grondeigenaar (SEIN)Projectontwikkelaars;Bewoners;Energie– en installatiebedrijven;Projectbureau Westflank (als aanjager).Voordelen beheer enonderhoudBijzondere kansenbenuttenSchaalvoordelenBA C
  4. 4. Conclusie en aanbevelingenIn dit verslag hebben wij de belangrijkste resulta-ten gepresenteerd van de ronde tafel. Dit zijn debijzondere kansen in het gebied, de mogelijkhe-den van schaalvergroting en de voordelen vangezamenlijk beheer. Aan de hand van een prak-tijkvoorbeeld hebben we kansen en onzekerhe-den besproken, zoals het vergunningentraject enhet op lange termijn veiligstellen van aanbod. Demeest belangrijke constatering is dat er draag-vlak is om energie gebiedsgericht te benaderenen de wil om samen te werken.Maar wie gaat nu wat doen? En wanneer? Het isbelangrijk om nu goede afspraken te maken overplanning, financiering, communicatie, etc., zodatkansen nu en in de toekomst niet onbenut blij-ven.Ons voorstel is het oprichten van een werkgroepbestaande uit publieke en private partijen. Hetprojectbureau Westflank (o.a. de gemeente, pro-vincie en het hoogheemraadschap) lijkt de aan-gewezen partij om dit in gang te zetten. Zij richtzich juist op het lokale schaalniveau en zal instaat zijn om de vele publieke en private leveran-ciers en afnemers in een vroeg stadium aan hetproject te verbinden!

×