Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 12

Nota serah tugas zamrud

38

Share

Download to read offline

Nota serah tugas untuk guru yang bertukar sekolah atau bahagian

Nota serah tugas zamrud

 1. 1. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CLIFFORD KUALA KANGSAR NOTA SERAH TUGAS DISEDIAKAN OLEH: CIKGU ZAMRUD 26 FEB 2014
 2. 2. CIKGU ZAMRUD, SMK CLIFFORD, KUALA KANGSAR, PERAK. PENGETUA SMK CLIFFORD, KUALA KANGSAR, PERAK. 26 FEBRUARI 2014 Tuan, PENYERAHAN TUGAS Perkara di atasadalahdirujuk. 2. Bersama-samainidisertakanlampiran nota serahtugasdansenaraitugas. Segalakerjasamadaripadapihaktuanamatdihargaidansayadahuluidenganucapanterimakasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurutperintah, ………………………………………………… (CIKGU ZAMRUD) SMK CLIFFORD KUALA KANGSAR
 3. 3. KANDUNGAN BIL PERKARA 1 SURAT PENYERAHAN NOTA SERAH TUGAS 2 SENARAI TUGAS JAWATAN 3 KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI 4 SENARAI HARTABENDA / PERALATAN 5 KEDUDUKAN KEWANGAN / AKUAN LAIN-LAIN 6 FAIL MEJA 8 LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS DAN AKUAN TERIMA DAN
 4. 4. NOTA SERAH TUGAS A. SURAT PEYERAHAN DAN AKUAN TERIMA i. Adalahsaya: CIKGU ZAMRUD Yang memegangjawatan: PPPS DG41 Di jabatan/sekolah: SMK Clifford Kuala Kangsar Dari tarikh: 01 NOVEMBER 2007 hingga 26 FEBRUARI 2014 Dan bersama-samainidisertakan Nota SerahTugassepertimanadiaraholehJabatanPerkhidmatanAwammelaluisuratBil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakanjuga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja* Diserahkanoleh: Tandatangan: Nama: CIKGU ZAMRUD (Pegawaibertukar) ii. Disemakoleh: Tandatangan: Nama: PENGETUA (Pengetua) Adalahsaya: Yang memegangjawatan: Di jabatan/sekolah: mulaitarikh: Mengakutelahmenerimasatu (1) salinan Nota SerahTugasdan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja.* Diterimaoleh: Disaksikanoleh: Tandatangan: Nama: (Pegawaimengambilalih) Tandatangan: Nama: (PembantuTadbirJabatan/sekolah)
 5. 5. B. SENARAI TUGAS JAWATAN 1. Guru matapelajaranSains 3C3, 3C6, 4PP 2. Guru matapelajaran Kimia 4ST1, 5ST2 3. Auditee PK004 JawatankuasaJaminanKualiti 4. AJK JawatankuasaBestari/ IT/ Laman Web 5. Ketua Guru PenasihatKelabRobotik 6. Guru PenasihatRumahSabki 7. Guru PenasihatKadetRemajaSekolah 8. Guru PembimbingPertandinganRobotik 9. Guru PembimbingPertandinganDapur Solar 10. JurulatihUtama PBS Sains 11. JurulatihUtamaKemahiranBerfikir Aras Tinggi (Sains)
 6. 6. C. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS BELUM SELESAI TUGA S BELU M SELES AI Lapora nEvide ns PBS SainsTi ngkata n 3C3 dan 3C6 KEDUDUKAN SEKARANG TINDAKAN SUSULAN YANG DIPERLUKAN PEGA WAI YANG BERKA ITAN Laporanhanyadir Mengisirekodev Setiausa ekodkandalamrek idensdalamSiste ha PBS od transit. m PBS KetuaPa Masihbelumdirek nitiaSai odkandalamSiste ns m PBS CATATAN Laporanevidens PBS tidakdapatdirekodkankera nasistem SPPBS sedangditambahbaikdanh anyaakanberoperasipadab ulan April.
 7. 7. D. SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN BIL TUGAS JAWATAN 1. Guru matapelajaranSains 3C3, 3C6, 4PP 2. Guru matapelajaran Kimia 4ST1, 5ST2 3. Ketua Guru PenasihatKelabRobotik Guru PembimbingPertandinganRobotik 4. Guru PembimbingPertandinganDapur Solar HARTA BENDA/ PERALATAN i.BukurekodPengajarandanPembelajaran ii.Bukuteks: 1 SainsTingkatan 3 1 SainsTingkatan 4 1 AmaliTingkatan 4 iii. Fail PBS: 1 PBS Tingkatan 3C3 1 PBS Tingkatan 3C6 iv: Fail PEKA: 1 PEKA Tingkatan 4PP i.BukurekodPengajarandanPembelajaran ii.Bukuteks: 1 Kimia Tingkatan 4 1 Kimia AmaliTingkatan 4 iii: Fail PEKA: 1 PEKA Tingkatan 4ST1 1 PEKA Tingkatan 5ST2 i.KitRobotik 13 Mindstorms NXT Education Set 2 Mindstorms RXT Education Set 11 Education Resource Set (9648) 10 Education Resource Set (9448) 6 NXT Colour Sensor 3 Hi-Tech Colour Sensor 2 Hi-Tech IR Seeker 2 Hi-Tech Magnetic Compass 1 Hi-Tech IR Ball ii.SoftwareRobotik 1 LEGO MINDSTORMS Education NXT Software V2.1 (with data logging) 1 LEGO MINDSTORMS Education NXT Software V1 1 Robotlab Software iii.AlmariRobotik 2 AlmariRobotik iv. Litar Gen II 1 litar Gen II iv. Folio 2 Folio open category 3 Dapur Solar 2 Folio (hardcopy) 2 Persembahan Power Point (softcopy) E. KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN
 8. 8. -TIDAK BERKENAAN- F. FAIL MEJA i. Guru matapelajaranSains 3C3, 3C6, 4PP a . b . c . d . e . f . g . h . i. MenyiapkanBukuRekodPengajarandanPembelajaransetiapharisebelumPengajaran danPembelajaran. Masukkekelastepatpadawaktunyabagimenjalankan proses PengajarandanPembelajaran Mengawaldisplinmurid agar proses PengajarandanPembelajaranberjalandenganlancar. Menghabiskansukatanpelajaranpadamasa yang ditetapkan. Menyediakansoalanujiandanpeperiksaanseperti yang ditetapkan. Memastikanmurid-muriddapatmencapaisasaran minimum pencapaianseperi yang ditetapkan. MenjalankanPentaksiranSekolahdanPentaksiranPusatdalamPentaksiranBerasaska nSekolahbagimuridtingkatan 3 MerekodpencapaianmuriddalamPentaksiranSekolahdanPentaksiranPusatdalamPe ntaksiranSekolah Menjalankan PEKA Sainsdanmerekodpencapaianmuriddalam PEKA Sainsbagimuridtingkatan 4 j. Menyemaklatihan, evidens PBS, ujiandanpeperiksaanmurid. ii. Guru matapelajaran Kimia 4ST1 dan 5ST2 a . b . c . d . e . f. g . h MenyiapkanBukuRekodPengajarandanPembelajaransetiapharisebelumPengajaran danPembelajaran. Masukkekelastepatpadawaktunyabagimenjalankan proses PengajarandanPembelajaran Mengawaldisplinmurid agar proses PengajarandanPembelajaranberjalandenganlancar. Menghabiskansukatanpelajaranpadamasa yang ditetapkan. Menyediakansoalanujiandanpeperiksaanseperti yang ditetapkan. Memastikanmurid-muriddapatmencapaisasaran minimum pencapaianseperi yang ditetapkan. Menjalankan PEKA danmerekodpencapaianmuriddalam PEKA bagimuridtingkatan 4 Menyemaklatihan, ujiandanpeperiksaanmurid.
 9. 9. . iii. Auditee PK004 JawatankuasaJaminanKualiti Menjalankantindakanpembetulandanpenambahbaikanapabilaterdapat audit dalaman. iv. Ketua Guru PenasihatKelabRobotik a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. v. Guru PenasihatRumahSabki a. b. c. d. e. f. g. vi. MemastikanMesyuaratAgungdiadakanbagitujuanmelantikAhliJawatankuasa. Memastikanaktivitiselarasdenganobjektifsekolah. Merancangaktivititahunandengankerjasamamurid. Memastikanminitmesyuaratdanlaporanaktivitidisediakan. Bertanggungjawabmemberibimbingandantunjukajarsertagalakkankepadaahli. Menandatanganibukukehadiranahli Menghadiriperjumpaanataumesyuarat yang berkaitan Memastikanpenglibatanmurid di peringkatsekolahdiberipenghargaansekurangkurangnyadalambentuksijilpenyertaan Mengawalpenggunaandanpergerakkan kit robotic. Menilaidanmemberimarkahkokurikulumkepadaahlikelab. MemastikanMesyuaratAgungdiadakanbagitujuanmelantikAhliJawatankuasa. Memastikanaktivitiselarasdenganobjektifsekolah. Merancangaktivititahunandengankerjasamamurid. Bertanggungjawabmemberibimbingandantunjukajarsertagalakkankepadaahli. Menandatanganibukukehadiranahli Menilaidanmemberimarkahkokurikulumkepadaahlirumahsukan. Membantu guru KetuaRumahSukansemasalatihanrumahsukandanpersiapanHariSukan Guru PenasihatKadetRemajaSekolah
 10. 10. a. b. c. d. e. f. g. vii. MemastikanMesyuaratAgungdiadakanbagitujuanmelantikAhliJawatankuasa. Memastikanaktivitiselarasdenganobjektifsekolah. Merancangaktivititahunandengankerjasamamurid. Bertanggungjawabmemberibimbingandantunjukajarsertagalakkankepadaahli. Menandatanganibukukehadiranahli Menilaidanmemberimarkahkokurikulumkepadaahlipersatuan. MembantuKetua Guru Penasihatsemasalatihankawad kaki untukpertandingandanpersembahanHariSukandanHariAnugerah Guru PembimbingPertandinganRobotik a. b. c. d. e. viii. a. b. c. d. e. ix. Menghadiriperjumpaanataumesyuarat yang berkaitan Mendaftarkanpesertauntukmenyertaipertandingan National Robotics Competition Mengiringpesertauntukmenyertaipertandingan National Robotics Competition Bertanggungjawabmemberibimbingandantunjukajarsertagalakkankepadapeserta. Menguruskankeperluanuntukpertandingan National Robotics Competition Guru PembimbingPertandinganDapur Solar Menghadiriperjumpaanataumesyuarat yang berkaitan MendaftarkanpesertauntukmenyertaipertandinganDapur Solar MengiringpesertauntukmenyertaipertandinganDapur Solar Bertanggungjawabmemberibimbingandantunjukajarsertagalakkankepadapeserta. MenguruskankeperluanuntukpertandinganDapur Solar JurulatihUtama PBS Sains Membimbing guru-guru Sainsmenjalankan PBS Sains x. a. b. c. d. JurulatihUtamaKemahiranBerfikir Aras Tinggi (Sains) Membimbing guru-guru SainsmenjalankanPengajarandanPembelajaranberkemahiranarastinggi Membimbing guru-guru SainsmenyediakansoalanKemahiran Aras Tinggi (KBAT). MenjalankanLatihandalamPerkhidmatan (LDP) i-Think kepada guru-guru MenjalankanBengkel i-Think kepadamurid-muridtingkatan 1,2 dan 3
 11. 11. LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS BI L 1. BAHAN.PERALATAN PENERIMA 1 BukurekodPengajarandanPembelaj aran NAMA PENOLONG KANAN 2. BukuTeks 1 SainsTingkatan 3 1 SainsTingkatan 4 1 AmaliTingkatan 4 1 Kimia Tingkatan 4 1 Kimia AmaliTingkatan 4 NAMA PENOLONG KANAN (Guru SPBT) 3. Fail PBS dan PEKA Sains 1 PBS SainsTingkatan 3C3 1 PBS SainsTingkatan 3C6 1 PEKA SainsTingkatan 4PP NAMA PENOLONG KANAN (KetuaPanitiaSains) 4. Fail PEKA Kimia 1 PEKA SainsTingkatan 4PP 1 PEKA Kimia Tingkatan 4ST1 1 PEKA Kimia Tingkatan 5ST2 NAMA PENOLONG KANAN (KetuaPanitia Kimia) 5. KelengkapanRobotik i.KitRobotik 13 Mindstorms NXT Education Set 2 Mindstorms RXT Education Set 11 Education Resource Set (9648) 10 Education Resource Set (9448) 6 NXT Colour Sensor 3 Hi-Tech Colour Sensor 2 Hi-Tech IR Seeker 2 Hi-Tech Magnetic Compass 1 Hi-Tech IR Ball ii. SoftwareRobotik 1 LEGO MINDSTORMS Education NXT Software V2.1 (with data logging) 1 LEGO MINDSTORMS Education NXT Software V1 1 Robotlab Software iii.AlmariRobotik 2 AlmariRobotik iv. Litar Gen II 1 litar Gen II iv. Folio NAMA PENOLONG KANANKOKURIKULUM (BilikKomputer PIBG) T/TANGA N
 12. 12. 2 Folio open category 6. KelengkapanDapur Solar 3 Dapur Solar 2 Folio (hardcopy) 2 Persembahan Power Point (softcopy) Disediakanoleh: NAMA PENOLONG KANANKOKURIKULUM(MakmalS ains 1) Disahkanoleh: (CIKGU ZAMRUD) (NAMA PENGETUA) PegawaiBertukarPengetua

×