Restauratie Conversie

674 views

Published on

portfolio tpahg architecten

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
674
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Restauratie Conversie

 1. 1. T PA HG
 2. 2. trigallez peetersvan apeldoornhangelbroek gouwetor architecten bna
 3. 3. b u r e a u v i s i eTPAHG architecten streeft, met 35 jaar ervaring, naar een integrale benadering in architectuur en restauratie.Naast en afhankelijk van het programma van eisen van de opdrachtgever vinden uitgangspunten, waarmeenieuwe bouwwerken ontstaan of bestaande worden bewaard, hun oorsprong in de aan te treffen gegevens. Bijhet ontwerpen is de eerste stap de situatieve , architectonische en historische waarden vast te leggen, karak-teristieken te analyseren, te waarderen en een plaats te geven in het nieuwe concept. In onze opvatting vullenarchitectonische en historische overwegingen elkaar aan.w e r k w i j z eDe architecten met projectleiders en overige medewerkers dragen zorg voor het ontwerpen en uitwerken van deprojecten in korte en directe lijnen. Het maken van bestekken, digitale tekeningen en presentaties worden doorhet bureau uitgevoerd. Voor het vervaardigen van uitgebreide begrotingen en het berekenen van constructiesworden op dit gebied gespecialiseerde adviesbureaus ingeschakeld. Kennis van en inzicht in kosten noodza-kelijk ter beoordeling van prijzen is , mede door de aanwezigheid van een uitgebreide database, in ruime mateaanwezig. Directievoering en uitvoeringsbegeleiding wordt door het bureau verricht, tenzij uitdrukkelijk door deopdrachtgever anders wordt gewenst.w e r k z a a m h e d e nHet bureau heeft haar werkzaamheden op vele terreinen in de bouw. Met opgedane ervaring, verworven spe-cialismen alsmede capaciteit. In hoofdzaak zijn de werkzaamheden in de volgende groepen onder te brengen:+ woningen (nieuwbouw)+ openbare gebouwen, utiliteitsbouw (nieuwbouw)+ restauraties+ conversies+ renovaties+ interieurDeze presentatie richt zich alleen op restauraties, conversies en projecten in stedelijke kernen.Hierin onderscheiden we:+ onderzoek en advies ten behoeve van restauraties+ restauraties van - kerken - openbare gebouwen - woonhuizen - monumentale objecten+ conversies van - kerken en kerkelijke gebouwen - militaire- opslaggebouwen - woonhuizen+ projecten in stedelijke kernenVoor overige projecten verwijzen we naar onze presentaties ‘woningbouw’ en ‘openbare en utilitaire gebouwen’.Tenzij anders vermeld zijn alle projecten reeds gerealiseerd, of worden dit op korte termijn.
 4. 4. RBij restaureren en conserveren staat het behouden van hetmonument op de eerste plaats. Verschillende ontstaansjarenzoals voor of na 1850 maar ook geografische ligging is deoorzaak van specifieke problematiek op het gebied van bouw-methodiek en bouwfysische aspecten.Behorend tot de werkzaamheden en voorafgaand aan het op-stellen van het restauratieplan kunnen de onderstaande onder-zoek- en advieswerkzaamheden worden uitgevoerd.Alhoewel de uitvoering van alle werkzaamheden absoluut ge-sproken niet in één hand hoeft te zijn, zijn toch de gemaaktekeuzen tijdens het vooronderzoek bepalend voor de uitvoeringvan het werk.
 5. 5. Zuidertoren Enkhuizen kerk Oosterleek te Venhuizen
 6. 6. o n d e r z o e kh i s t o r i s c h e b r o n n e nVoor verrassende ontdekkingen over bouwkundige indelingen,van plattegronden en gevels is archiefonderzoek vereist. Nietaltijd levert dit bruikbare resultaten op, maar het leidt tot meerbegrip over structuur , bouwfases en gebruikshistorie van eenpand, waardoor de later te nemen beslissingen een fundatiekrijgen.b o u w s p o r e nWie kan beter dan de architect in samenwerking met de bu-reaubouwhistoricus het onderzoek, voorafgaand aan en tijdensde restauratie- cq verbouwingswerkzaamheden uitvoeren? Opdeze wijze worden praktische ervaring en historische kennisgecombineerd. Deze onderzoeken kunnen ook separaat wordenuitgevoerd.o p m e t i n g e nUitgebreide en nauwkeurige opmetingen zijn essentieel voorde plantontwikkeling. Ook bouwkundige onderdelen wordenopgemeten, voorzover deze in aanmerking komen voor aan-vulling of vervanging; slechts dan blijft handhaving van oor-spronkelijke detaillering gewaarborgd.b o u w k u n d i g e g e b r e k e nHet opnemen van bouwkundige gebreken behoort tijdens debouwvoorbereiding tot de normale werkzaamheden, doch kanook als apart werk worden ondernomen, bijvoorbeeld als deelvan een onderzoeksrapport. Schema’s en lijsten van te verva-ngen onderdelen van onder meer metselwerk, houtconstructiesen kozijnen worden opgesteld en van hoeveelheden voorzien.k o s t e n o p s t e l l i n g e nOp basis van de opmetingen, opnames en technische om-schrijvingen van herstelmethodes worden kostenopstellingengemaakt.
 7. 7. a d v i e shaalbaarheidsonderzoeken , vlekkenplannenKloosters, kerken, postkantoren , militaire bouwwerken,pakhuizen, industriele monumenten etc.Voor aankoop of om te komen tot een PVE (programma vaneisen) voor hergebruik zijn vele globale indelingen onderzochten kostenvergelijkingen opgesteld.o n d e r h o u d s p l a n n e nHet opstellen van onderhoudsplannen voor kerken en torenskan een logisch vervolg zijn na restauratie. Maar kan ook alszelfstandig project worden ondernomen.
 8. 8. financiele dienstverleningm o n u m e n t e nHet begeleiden van het traject voor de fiscale aftrekbaarheiden financieringsmogelijkheden voor Rijksmonumenten is éénvan de werkzaamheden waar ons bureau zich mee bezig houdt.We zijn op de hoogte van subsidiemogelijkheden en kunnenook deze aanvragen opstellen en begeleiden.
 9. 9. Cc o n v e r s i e s e n r e n o v a t i e sNaast de kerkelijke en openbare gebouwen en woonhuizen, iser ook een interessante categorie militaire- en burgerbouw,zoals kazernes, opslag-,school- en industriegebouwen, waar-voor door wegvallen van functies, nieuwe bestemmingenworden gezocht.Specifieke elementen, die verwijzen naar het oorspronke-lijke gebruik kunnen de verbinding vormen tussen verleden enheden, ook als de functie verdwenen is: schouwlijsten, rave-lingen, trappen, afwerkingen of juist het ontbreken ervan. Con-trasten tussen oud en nieuw,welke aansluiten in karakter enschaal, brengen spanning en vergroten de belevingswaarde.Om het restauratieve deel beheersbaar te houden wordenstaten van gebreken opgesteld, hoeveelheden bepaald en vanhen bij de aanbestedingen verrekenprijzen gevraagd, op grondwaarvan meer- en minder verwerkte hoeveelheden kunnenworden verrekend. Alhoewel deze methode qua directievoe-ring arbeidsintensief is, levert deze werkwijze voordeel op, om-dat door het verminderen van aannemersrisico reëlere prijzenworden ingediend.
 10. 10. ‘de Kaagpanden’ Hoorn
 11. 11. stadhuis enkhuizen 1688opdrachtgever: Gemeente Enkhuizenarchitect Steven VennekoolRestauratie van de zandstenen voorgevel met complete de-montage en montage van de blokken ten behoeve van eennieuwe verankering in het erachter gelegen metselwerk.Tevens werd een lift geplaatst en werden alle openbare en kan-toorruimtes van nieuwe technische installaties, afwerking enschilderwerk voorzien.
 12. 12. d e h o o r n s e d o e l e nopdrachtgever : Vereniging Hendrick de KeyserRestauratie van en conversie van voormalig hotel/kantoorpandtot 4 woningen en kantoor Stichting Netwerk. 1989-2004Zoals beschreven door directeur Carlo Huyts “een van de lang-durigste restauraties uit het bezit van Hendrick de Keyser”.Het complex, bestaande uit de St Joris Doelen gedeeltelijkvervangen in 1778 en de Sebastiaansdoelen uit 1615 en uitge-breid in 1648, werd in een periode van 15 jaar gerestaureerden aangepast aan nieuwe bestemmingen. Daarbij werd aller-eerst de Joris Doelen, die in de18, 19e en zelfs nog in de 20ste eeuw een bestemming als hotel vervulde, in de bestaandestructuur veranderd in de loop van meerdere jaren in 4 woni-ngen ; als laatste werd de Sebastiaans Doelen gestript van 20ste eeuwse toevoegingen.Vervolgens werd gezocht naar de oude structuur en detailsuit 1614 en zo werd de zaal teruggebracht, werden schou-wen weer herplaatst in een herkenbare nieuwe vormgeving enwerd de verbinding tussen zaal en een bovengelegen vertrekruimtelijk verbonden door het weer teruggevonden raamko-zijn. Dit deel van het gebouw is nu in gebruik als kantoor.Met veel plezier hebben we gezocht naar manieren om ouden nieuw te combineren en in het kleurgebruik de periodes enbouwdelen herkenbaar te houden, alles opnieuw tot één nieuwgeheel vormend.
 13. 13. w o o n h u i s H o o r nGrote Oost 26opdrachtgever: particulierNa een zeer uitgebreid historisch onderzoek naar dit woon-huis aan het Grote Oost wordt het pand, na een aantal jarengebruikt als kantoor en kunstuitleen, volledig gerestaureerden gebruikt als woonhuis. Door diverse verbouwingen diein de loop der tijd hebben plaatsgevonden, waaronder ééngrote van A.C. Bleijs, is de restauratie/ verbouwing van ditpand niet alleen een kwestie van restaureren.Naar aanleiding van de conclusies uit het onderzoek is er-voor gekozen de structuur van de laatste woonhuisperiodeterug te brengen.Hiervoor is onder andere de voordeur verplaatst naar de zij-kant waar de oorspronkelijke vestibule zat en de ontslui-tingsstructuur weer parallel aan het Grote Oost te leggen.De oude gevel van de vestibule was alleen in hoofdlijn teachterhalen, de invulling is in de stijl van het hoofdgebouwontworpen.Ook bijzonder aan het pand is het stucwerk en marmerenvloer en lambrisering uit 1724.
 14. 14. w o o n h u i s A m s t e r d a mKeizersgracht 214opdrachtgever: particulierRestauratie (verbouwing) en herinrichting van bijzondergrachtenpand. In 1907 deels opnieuw opgebouwd waarbijelke ruimte uitgevoerd is in andere interieurstijl. Veel wand-afwerking bestond nog uit oorspronkelijke wandbespanningmet papierbehang welke grotendeels gerestaureerd zijn.Kenmerkend aan de opbouw van het pand is het centraalgelegen trappenhuis met een beschilderde glas-in-lood koe-pel. Het glas is gedemonteerd, hersteld, schoongemaakt enherplaatst. De gevel met zandstenen onderdelen is plaatse-lijk hersteld waarbij één festoenblok noodzakelijkerwijs vol-ledig is vervangen. De oorspronkelijke buitenplaats tussenhet voor- en achterhuis was voor de restauratie deels vol-gebouwd. Door het verwijderen van deze tussenverdiepingen het plaatsen van een nieuw glazen dak is de binnenplaatsvisueel hersteld. Tevens is er een nieuwe badkamer gereali-seerd met nieuwe marmeren lambrisering.
 15. 15. grafmonument grote kerk oosthuizenopdrachtgever: Stichting Oude Hollandse Kerken te LeidenHet grafmonument van Francois van Bredehoff is ontwor-pen door Pieter van Baurscheit sr (1723). Het monument isgeplaatst tegen de zuid-westelijke buitenmuur van de kerk.Daardoor heeft eeuwenlang zouttransport en condensvor-ming plaatsgevonden, met als gevolg dat het natuursteen zwaarzoutbelast was. Restaurateur Pier Terwen en geoloog Jeroenvan Rijn ontwikkelden een proces voor demontage en ontzou-ting, dat werd uitgevoerd door de firma Maarssen. Vervolgensis het monument weer gemonteerd en herplaatst. Daarbij ismet isolatie en afscherming een oplossing gezocht om zout-transport in de toekomst te voorkomen.Ook de positie van het grafmonument ten opzichte van hettranseptvenster is gewijzigd. De vorm van het grafmonumentwas niet aangepast aan het lager doorlopende venster erachter.Bij het ontwerp was vermoedelijk uitgegaan van een geslotenbouwmuur. Verschillende restauratieopvattingen leidden ertoedat het venster gedeeltelijk werd dichtgezet door het monu-ment. Onze opvatting maakt het mogelijk om niet alleen hetmonument goed waar te nemen met minder tegenlicht, maarook het raam in zijn oorspronkelijke maat te ervaren.De tombe behoort tot de vaste interieurobjecten van de kerk.Daardoor behoorde het tot de werkzaamheden van de architectom de aanpak te ontwikkelen en de onderzoekers en uitvoe-renden te zoeken. De algehele goedkeuring en subsidiëring lagin handen van de Rijksdienst Monumentenzorg.
 16. 16. orgel westerkerk enkhuizenopdrachtgever: Stichting de Westerkerk (1994-1999)Voor een subsidieaanvraag voor de restauratie van de orgelkasvan het Steenkuylorgel in de Westerkerk te Enkhuizen werdeen uitgebreide opmeting uitgevoerd en een inventarisatie vangebreken gemaakt.
 17. 17. g r o t e k e r k h o o r nopdrachtgever: Stichting Grote Kerk . 1983-1986De Grote Kerk is in 1883 gebouwd door architect C. Muysken.Door terugloop van het aantal leden werd de Hervormde Ge-meente Hoorn genoodzaakt afstand te doen van de kerk. Na-dat een geleidelijk verval was ingezet en diverse activiteiten opniets uitliepen, presenteerde HG Architecten in de Commis-sie tot Behoud een voorstel voor 32 woningen in de kap vande kerk. Subsidietoezeggingen en plaatsing op de Rijkslijstvolgden. Het behoud was een feit; er hing een paraplu bovende kerk.In tweede instantie volgde de ontwikkeling van de kerkruimtezelf. De bestemming tot winkel kwam tegemoet aan de be-hoefte de ruimte en het gewelf intact te laten. De twee lagen inde consistorie werden verdicht tot vijf lagen. Het dakvlak wordtniet ontsierd door dakkapellen of loggia’s. Vluchttrappenhuizenen installatieruimtes zijn in de bestaande hoektorens onderge-bracht.
 18. 18. zusterhuis en pastorie rk kerk enkhuizenopdrachtgever: LKBB/ 1991-1994Op het terrein aan de Westerstraat stonden twee monumentalepanden. In deze panden en het aangebouwde deel daarachterbevinden zich nu een speelgoedwinkel, een parochiehuis enhuisvesting voor 22 bejaarden in relatie met het naastgelegenverzorgingshuis. Het plan bevat een besloten binnenhof op deeerste laag, waarop aan de zonzijde glazen erkers werden ge-situeerd. Ook werd een galerij aangebracht met toegangen ineen stedelijke gevelwand aan de Katsteiger. De aansluiting vanoud en nieuw kreeg ook hier veel aandacht.
 19. 19. zuiderkerk te enkhuizenopdrachtgever :Kerkvoogdij der Herv. Gem. Enkhuizen1994 – 2004twee beuken met dwarskapel 1422-1516Restauratie van houten draagconstructies, leien dak, goten,glas in loodwerk en metselwerk.Een specifiek probleem vormde de torsie die plaats vond in dekerk, door plaatselijke zakkingen van bouwmuren en kolom-men, hetgeen resulteerde, na uitgebreid onderzoek in funde-ringsherstel. Ook de reparaties en aanhelingen van zwaar doorhoutworm en bonte knaagkever aangetaste draagconstructiesvergden, daar het zich bevond in de kapvoet direct achter enonder het beschilderde gewelfhout, een bijzondere, specialis-tische aanpak.
 20. 20. c y r i a c u s o f k o e p e l k e r kopdrachtgever : Stichting Koepelkerk 1994-1999R.K.kerk Cyriacus Hoorn.Architect A.C.Bleys driebeukige kruisbasiliek ,gebouwd tussen1879-1882Kerk opgetrokken in duitse verblendsteen met kunststeen,vermetseld met cement, vensters opgetrokken in kunstzand-steen.Restauratie van springend kunstzandsteen door corroderendijzerwerk, lei,lood en zinkherstel, herstel van montants engevelwerk, glas-in-loodwerk. Tevens werd een dubbele begla-zing aangebracht. Inwendig werden beschilderd muurwerk engewelfhout ontdaan van de uit de jaren vijftig daterende witteoverschildering en zeer licht , effectief gerestaureerd.
 21. 21. k e r k W i j d e n e sopdrachtgever: gemeente Drechterlandxxxxxxxxxxxxxx
 22. 22. ke r k t or e n S c h e l l i n k h ou topdrachtgever: gemeente DrechterlandRestauratie van de toren van de kerk van Schellinkhout.Na de restauratie van de jaren 60 was met name uitgebreidherstel van metselwerk en voegwerk noodzakelijk. Tevens iswaar nodig natuursteen herstel uitgevoerd aan de gevels. Aande binnenzijde van de toren was de houtconstructie plaatselijkernstig aangetast. Hier heeft de aannemer op traditionele wijzede houtconstructie gerestaureerd.
 23. 23. R e s t a u r a t i e G r ote k e r kt e O o s t h u i z e nOpdrachtgever: Stichting Oude -Hollandse kerkenDeze kerk met het fraaie kruisingstorentje met opengewerktepeerspits bepaalt al vijf eeuwen het silhouet van Oosthuizen.In 1982 is dit kerkgebouw, samen met de kerken in Beets,Kwadijk en Oudendijk, door de Hervormde Gemeente overge-dragen aan Stichting Oude Hollandse Kerken.Twee topstukken bevinden zich in deze kerk. Het 18de-eeuwsepraalgraf van François van Bredehoff (1648-1721) gemaaktdoor de Antwerpse beeldhouwer Jan Pieter van Baurscheidt sr.Daarnaast het orgel met pijpwerk en kas uit de 15e eeuw. Metzijn middentoonstemming en weerbarstige klank behoort ditinstrument tot een van de meest bijzondere orgels in Neder-land.De betrokkenheid van ons buro betrof de restauratie van hetexterieur, restauratie van het grafmonument en aanpassingvan het kerkgebouw door inbouw van toiletgroep, invaliden-toilet, keuken.
 24. 24. R e s t a u r a t i e Z u i d e r k e r kt e E n k h u i z e nOpdrachtgever: Kerkrentmeesters van de hervormde gemeenteEnkhuizenSinds 1985 is ons kantoor betrokken bij de gehele restauratievan het kerkgebouw.Het betrof hier in eerste instantie het orgel, de toiletgroep, derestauratie van de koorsluiting en daarna de grote restauratiein 2003.
 25. 25. H e r b e s t e m m i n g v o or -m a l i g N e d e r l a n d s H e r -v or m d e k e r k t e B e r k h ou tOpdrachtgever: Stichting BerkhouterkerkHet kerkgebouw stamt uit einde van de 19e eeuw en is gebou-wd op de fundamenten van een grotere middeleeuwse kerk metzijbeuken. Het gebouw is voorzien van een houten tongewelf.Medio 1980 is het gebouw aangepast aan de wensen van desti-jds. Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor de vloer.Het kerkgebouw wordt binnenkort geheel gerestaureerd, inter-ieur en exterieur.Het gebruik van het gebouw moet voor meerdere doeleindenmogelijk zijn. Ons buro is gevraagd hierin te adviseren tenaanzien van wijzigingen die hiervoor noodzakelijk zijn.
 26. 26. slot Assumburg te Heemskerkopdrachtgever: RijksgebouwendienstBeftreft een uitgebreid onderhoudsplan voor het slot Assem-burg in Heemskerk. Het plan heeft een cyclus van 10 jaar. Onsbureau verzorgt hierbij een totaalpakket. Het huren van mater-ieel, de opnamen met uitwerking hiervan, inschatting van hette verwachten onderhoud en de kosten hiervan. Meedenken enoplossen van bouwtechnische problemen zijn hierbij vanzelf-sprekend.
 27. 27. h e t oos te r e i l a n d H o or nopdrachtgever: gemeente Hoorn/ BBA HeemskerkRestauratie en conversie van een gavangeniscomplex op eeneiland nabij de haven van Hoorn van +/- 10.000 m2. Het com-plex stamt uit verschillende perioden, waaronder een Admiral-iteitgebouw van eind 1600 tot het Alkovengebouw op de kopvan eind 19e eeuw. In het complex gaan verschillende partijenzich vestigen. Het Hoornse filmhuis, het Museum van de 20eeeuw, een hotel en café, een ontwerpcentrum, een havenwin-kel, toeristisch informatiepunt en woningen. Het complex zalhalverwege 2011 gereed zijn.
 28. 28. kazerne gebouwen hoornopdrachtgever: Stichting Stadsherstel HoornMosterdsteeg Veemarkt 1993-1998Het kazernecomplex, daterend uit 1826, maakte deel uit vaneen garagebedrijf en was op de verdiepingen niet meer in ge-bruik. In twee periodes zijn de gebouwen compleet gerestau-reerd en zijn 14 huur- en 6 koopwoningen gerealiseerd.deel rk klooster alkmaaropdrachtgever : Bot Bouw Initiatief 1997-1999Oude Gracht.Het complex bestaat uit een 18e eeuws voornaam woon-huis dat later in gebruik was als kostschool, en ver-der uit het zusterhuis en de kerk daterend uit 1889. Con-versie van het complex vond plaats in zes woningen en ap-partementen voor verkoop. Ook voor de kerk werdenideeën ontwikkeld, maar deze werden niet gerealiseerd.
 29. 29. kazerne Mosterdsteeg kloostercomplex Alkmaarlk-
 30. 30. tandartsenopleiding met kantoren‘voc-pakhuis’ hoornopdrachtgever : Stichting Stadsherstel Hoorn 2003-2005Het pand kent een lange en boeiende gebruikshistorie:gebouwd in 1606 als pakhuis ;vanaf 1850 rijkseigendom, waar-na een periode volgt als kazerne en huisvesting voor gehuwdemilitairen. Daarna wijzigt de bestemming in de vijftiger jarentot een woning en kantoren om tenslotte een afdeling van deAmsterdamse universiteit te huisvesten.Na een lange periode van planontwikkeling voor diverse be-stemmingen in opdracht van de Gemeente Hoorn, volgt deovername door Stichting Stadsherstel in 2003.Zomer 2004 is de huur met Acta over de huisvesting van eentandartsenopleidingen rond. In de extreem korte tijd van eenjaar vindt definitieve plantontwikkeling, voorbereiding en bouwplaats. 1 september 2005 komen de eerste studenten binnen.In de vijftiger jaren heeft grondige aanpak veel oorspronkelijkmuurmateriaal vernietigd; bouwkundig echter is de kwaliteitredelijk en het plan ontstaat de toegevoegde openingen inmuren en dak ten behoeve van de nieuwe functie eigentijdsvorm te geven. Zo blijven in het gebouw de kenmerken vande vele gebruiksfuncties zichtbaar. Installatie technisch is veelaandacht besteed leidingen van ventilatie en luchttoevoer, als-mede alle voorzieningen t.b.v. de tandartspraktijk op een aan-vaardbare manier in het pand onder te brengen. Met materiaalen kleurkeuze is een relatie gelegd tussen de bestaande draag-constructie en de nieuwe invulling.
 31. 31. rijkswerf willemsoord den helderopdrachtgever : Projectburo 1995-1998gebouw 66Aan deze voormalige Mastenloods uit 1826 was veel achter-stallig onderhoud. Daarom werd, vooruitlopend op de ont-wikkeling van de plannen voor de Rijkswerf, dit gebouw alseerste aangepakt.Het grondplan van 54 m2 bezit een houten draagconstructiebestaand uit geschoorde standvinken en liggers met een over-spanning van 14 m. Daarop is een gordingenkap bestaandeuit vier beuken aangebracht. Ook de verdwenen leien dakbe-dekking werd teruggebracht. Voor toekomstig multifunctioneelgebruik werd in de sleuven die ontstaan waren door het fun-deringsherstel, een leiding kokersysteem ingebracht. Ook werdeen voorzieningenblok geplaatst.
 32. 32. kaaspakhuis appelhaven hoornopdrachtgever: Stichting Stadsherstel Hoorn 1998-1999Conversie vond plaats van een kaaspakhuis in zeven koopwo-ningen met gezamenlijke garage en een bedrijfsruimte.Het pand kenmerkt zich door de specifieke open gevel (voorhet drogen van de kaas) met een opvallende roedeverdeling inde ramen. Voor het wooncomfort is een acceptabel compromisgezocht. Het kenmerkende grote dakvlak is slechts op tweeplaatsen doorsneden. Eén maal voor een enorm verzamel rook-en ventilatieafvoer en één maal voor een glasstrook, waarinhorizontaal schuivende ramen zijn opgenomen.
 33. 33. weeshuis ‘de Schuilhoeve’ Grootebroekopdrachtgever: stichting Hervormd Weeshuis te Groote-broekRestauratie van 450 jaar oud weeshuis. Het pand bestaatuit een voorhuis en een stolp met dubbel vierkant. De func-tie in het voorhuis is voornamelijk kantoor van de overkoe-pelende organisatie. Hierdoor konden op de eerste verdie-ping de oorspronkelijke zalen worden teruggebracht en isde prachtige eind negentiende eeuwse kap weer zichtbaar.Op de begane grond is de regentessenkamer gerestaureerd.De stolp voorziet in een huisvesting voor 12 kinderen, metondersteunende functies. Kenmerkend aan de restauratie isdat er gekozen is voor het toevoegen van een eigentijdseconstructie in het vierkant waarin 5 meter boven de grondeen speelzaal is ondergebracht. De overige functies zijn in-gepast in de oorspronkelijke structuur.
 34. 34. weeshuistuincomplex Hoornopdrachtgever: Intermarishoeksteen te HoornEen complex van 3 bouwvolumes rond een binnenplein. Debouwdelen kennen verschillende dateringen, waarvan deoudste uit de 15e eeuw.Het complex wordt gerestaureerd en herbestemd, inhoudvan het complex bedraagt 6000m3.De volgende bestemmingen worden onderzocht: begeleidwonen, een kunstenaarshotel met atelierruimten en muziek/theaterstudio’s.
 35. 35. hofje j.m. de vries het weduwehuisopdrachtgever: Stichting Hofjesbeheer EnkhuizenRestauratie en conversie 6 woningen voor jongeren.Het woonhuis, oorspronkelijk eigendom van Margaretha deVries, bestaat uit 3 panden en dateert uit 1765. In haar testa-ment bepaalde zij dat in de panden eenvoudige woningen voorvissersvrouwen zouden moeten worden ondergebracht. Veleaanpassingen door de eeuwen heen uitgevoerd, hadden destructuur zwaar aangetast. Bij de restauratie zijn in de pandenzes aparte woningen gerealiseerd, ontsloten door de monu-mentale gang. Naast het moderne programma van eisen, isde restauratie van vele historische elementen als schouwen,kasten en lijstwerk, alsmede de pachtkamer met beschilderdlinnenbehang gerealiseerd.
 36. 36. wonen en winkels hoornopdrachtgever: Stichting Stadsherstel te HoornNieuwstraat 13 en 15.Verbouwing, aanpassing van 2 winkels van 285 m2,1 woonhuis over meerdere lagen van 128 m2 en 2 apparte-menten van 158 en 127 m2.De in slechte staat verkerende panden werden volledig vannieuwe indelingen voorzien met een centrale entree met lift,bereikbaar vanaf straatniveau. De winkelpuien zijn eigen-tijds vormgegeven: één pand in hout en staal, de ander ingeschilderd hout..
 37. 37. zorghotel ‘villa Wilgaerden’ H oornKoepoortswegopdrachtgever: stichting Stadsherstel/ WilgaerdenMet een zwaar verwaarloosde villa als basis zijn in combinatiemet een gedeelte nieuwbouw 12 zorgkamers gerealiseerd.
 38. 38. b u r e a u i n f o r m a t i enaam: TPAHG architecten bv bnapostadres: postbus 2190 1620 ed Hoorngevestigd: schuijteskade 13 1621 de Hoorntelefoon: 0229- 212919fax: 0229- 217961email: info@tpahga.nlwebsite: www.tpahga.nlb u r e a u s a m e n s t e l l i n gdirectie:ir. A. Peeters b.i.(architect) TU Eindhovenir. L. van Apeldoorn b.i.(architect) TU DelftB. van Langen(bouwhistoricus) HTI Bouwkunde HBO+ restauratie & bouwhistoriehet team:ir. A.Hangelbroek-Gouwetor b.i.(architect) TH Delfting. W. Heins (projectleider/tekenaar) HTS BouwkundeJ. Ruig (projectleider/bestekschrijver) MTS Bouwkunde BNA/VTS Bouwkunde opl. STABU-besteking. R. Maas(projectleider/tekenaar) HTS Bouwkundeing. R. Broersen(projectleider/tekenaar) HTS Bouwkundeing. S. Hoogland (tekenaar) HTS Bouwkundeing. B. van der Thiel HBO Bouwkundeop de achtergrond, als adviseurs:Luc Trigallez architect BNAir. Ype Hangelbroek b.i. TH DelftHet bureau werkt onder andere met de volgende programma’s:Vectorworks, STABU, Photoshop, Indesign en Sketchup.

×