Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BÁO CÁO THỰC TẬP
DECEMBER 19, 2014
TRUNG TÂM ĐÀO TạO QUảN LÝ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA
92 Nguyễn Đình Chiểu P. Dakao Q.1
Sinh...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Mục Lục
Lời Cám Ơn. ...........................................
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
9. Bảo mật.....................................................
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
7. Để tạo một Group mới........................................
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Lời Cám Ơn.
Sau một thời gian thực hiện đề tài “Nghiên Cứu V...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Lời Mở Đầu
Microsoft Windows Server 2008 là thế hệ kế tiếp c...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nội Dung Báo Cáo Thực Tập
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về wi...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
kiến trúc bộ vi xử lý trong hệ thống di chuyển đến và hệ thố...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
II. Các tính năng của windows server 2008.
1. Công cụ quản t...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Tất cả các tương tác với Server Core được thông qua các dò...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Terminal Services.
- Terminal Services là một thành phần ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
III. Các tính năng mới của windows server 2008.
1. Processor...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
IV. Các lợi ích của windows server 2008.
Windows Server 2008...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
số những cải tiến đó là nâng giới hạn tối đa 2TB RAM và 160 ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Chống trùng lắp dữ liệu.
Tuy tránh trùng lắp dữ liệu (Dat...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
o Giao diện thân thiện và tiện dụng
o Hỗ trợ việc sao chép g...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
RODC chứa một bản sao các dữ liệu "chỉ đọc" của dữ liệu Acti...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Chủ yếu nhắm mục tiêu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ có...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
32-bit và 64-bit, phiên bản và hỗ trợ lên đến 4 bộ vi xử lý....
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
3. Xuất hiện hộp thoại Add Roles Wizard, ở mục Before you be...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, ta vào run > DCPROMO
...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
7. Next ở hộp thoại tiếp theo
8. Chọn Create a new domain in...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
9. Nhập tên domain muốn tạo sau đó Next.
10. Ở mục Forest fu...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
11. Next ở hộp thoại tiếp theo
12. Next để mặc định
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
13. Nhập password của domain, Next để bắt đầu quá trình cài ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, restart lại máy và kết q...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
1. Tiến hành tạo User đăng nhập cho client trên server,ta và...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
2. Ở thư mục Users, nhấp phải chọn new > user
3. Xuất hiện h...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Nhập Password của User đồng thời bỏ lựa chọn User must
ch...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
6. Ở hộp thoại Properties chọn change settings
7. Xuất hiện ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
8. Ở mục Member of ta chọn Domain và nhập tên domain của ser...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
10. Kết thúc thành công join vào domain, ta restart lại clie...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
2. Để tạo một Organizational Unit (OU, được hiểu như một đơn...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Nhấp phải OU vừa tạo, chọn new > User để tạo User mới tro...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
6. Nhập password cho User, tắt mục User must change password...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
8. Để add User vào Group, nhấp phải group, chọn properties
9...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
10. Nhập tên User sau đó check names.
11. Apply > OK để kết ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
12. Để trỏ Client về OU ta chọn client ở thư mục Computers, ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
14. Nhấp phải vào OU chọn new GPO, hoặc ta có thể nhấp phải ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
15. tick chọn ở Define these policy setting, nhấp vào Add us...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Server 2 sau khi đã join vào server 1, ta tiến hành upgrade ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Chọn Existing forest, Add a domain controller toan existi...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
7. nhập username và password của Admin, Next
8. Next ở mục k...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
9. Next
10. Next giử nguyên mặc định
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
11. Next
12. Nhập Password cho domain, Next
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
13. Next và bắt đầu quá trình cài đặt, sau khi cài đặt hoàn ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
VII. Các dịch vụ trên windows server 2008
a. Dịch vụ DNS
1. ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Instal để bắt đầu cài đặt.
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Vào Start > Administrative Tools > DNS
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
6. Nhấp phải vào Forward Lookup Zones và chọn new zone
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
7. Nhập tên zone.
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
8. nhấp phải nơi zone mới được tạo, chọn new Host ( A or AAA...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Xong vào CMD gõ ns lookup
Hoàn thành cài DNS .
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
b. Dịch vụ DHCP
1. Đầu tiên, ở phía client, vào config để cl...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
3. Có thể cấu hình luôn cho DHCP, ở đây ta bỏ qua các bước c...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Tiến hành cấu hình cho DHCP, Vào Start >Administrative To...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Ở phần IPv4, nhấp phải và chọn New Scope
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
6. Nhập tên cho Scope mới
7. Nhập Start IP address la địa ch...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
8. Excluded address la chuỗi IP sẽ “ không “ cấp. chuỗi ngoạ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
10. Ta nhấp chuột phải vào Scope chọn refresh
11. Vào CMD gõ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Hoàn thành quá trình cài dịch vụ DHCP .
c. Dịch vụ mail
Xây ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Để trống nếu không có Key
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nhập tên domain của server
Tạo user admin
Nhập DNS của server
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Vào accounts > new account
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Tạo account mail cho client
Vào trình duyệt và vào đường lin...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Hoàn tất quá trình tạo lập mail server
Ta soạn thư gửi Mail
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nhận được Mail
Đã hoàn thành dịch vụ Mail .
d. dịch vụ IIS (...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
2. Chọn cài đặt Web server (IIS)
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
3. Chọn FTP Publishing Service gồm cả FTP server và FTP Mana...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Tạo một folder mới với tên là tên trang web định lập, bên...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Vào Start > Administrative Tools > Internet Information S...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
7. Đặt tên cho site mới đồng thời trỏ physical path về folde...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
9. Xong vào Web bấm tên host đã tạo sẵn . Đã thành công .
f....
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
2. Chọn cài đặt Routing and Remote Access Services
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
3. Ta vào Star > Administrative Tool > Routing and Remote Ac...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Chọn Configure and enable Routing and Remote Access
5 . C...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
6. Chọn VPN access và Lan Routing . Xong Next .
7. Finish .
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
8. Ta click chuột phải vào Win-Pua1TYRO JPC (local) chọn Pro...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
9. Nhập địa chỉ IP của máy vào . Ok
10. Vào Connect to a Wor...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
11. Chọn Remember this Password xong Create .
12. Nhập tên v...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
13. Vào lại Routing and Remote Access .vào Properties .
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
14. Vào Security . Nhập Pershared Key vào rồi Ok .
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
15. Restart .
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
16. Chọn Properties máy chủ VPN HIEU
17. Chon Advanced setti...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
18. Hoàn Thành và Cài Đặt thành công VPN Client to Site .
VP...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
1. Kiểm Tra Ip của các server
PC 2
Server 1
Server 2
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
PC1
2. Vào Routing Remote Access . Để cài đặt cho các server...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
3. Các bước tạo và cài đặt .
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
4. Tạo tên và cài đặt địa chỉ IP cho máy trạm tên Ha Noi
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
5. Trỏ đến máy chủ Sai Gon
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
6. Hoàn thành làm tương tự như máy chủ Ha Noi . Để cài đặt v...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
7. Hoàn thành bước cài đặt . Xong ta kiểm tra lại . Và mở ch...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Hoàn Thành quá trình cài đặt Site to Site .
IX. Tạo Web bằng...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Xã nén thư mục Joomla_2.5.9 trong thư mục source trong fol...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Tại Create new database, nhập vào webdoanhnghiep.
- Vào tr...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Next giữ nguyên mặc định.
- Next
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Loại cơ sở dữ liệu chọn Mysql, tên máy chủ localhost, tên ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Thêm các thông tin cơ bản cho website
- Nhấp chọn gở bỏ th...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Để quản trị trang ta vào localhost/demoweb/administrator
-...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Ở Package File, trỏ đường dẫn về file template đã tải về t...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Chọn Upload and install
- Sau khi cài đặt thành công, vào Ex...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Thành quả.
- thêm bài viết ,mục lục và tạo menu trong Joom...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ ta điền tên mục trong phần title >> Save & New >> lặp lại ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ ta làm tương tự cho các bài viết khác
- Tạo menu cho websi...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ để tạo mục chỉ với một bài viết, ở menu item type chọn sin...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Để tạo mục có nhiều bài viết , ở viết menu item type chọn ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ lập lại các bước để có các mục cần thiết trong menu
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Xuất menu ra web, vào Extension Manager
+ Nhấp chọn Main M...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Config như trong hình
+ Menu đã được Show ra web
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Tạo module trình diễn ảnh
+ Đầu tiên, vào Content >> Media...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Vào Extension >> Extension Manager và cài đặt file mod_ sl...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình như sau
+ Chọn Show ở tất cả trang, Nhấp vào sele...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Save và xem thành quả
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Tạo Module tin tức cập nhật
+ Vào Extension >> Extension M...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình như sau
+ Ở phần Category lựa chọn mục sẽ hiển th...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- tạo module tiêu điểm
+ Vào Extension >> Extension Manager ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình như sau
+ Tại phần Categories selection , lựa chọ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Tạo module danh mục tin
+ Vào Extension >> Extension Manag...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình như sau
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Vào Extension Manager tiến hành cài đặt plugin plg_system_...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Show ra web
- Tạo Module HTML custom để quảng cáo
+ Vào mo...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ cấu hình , ở phần custom output chọn hình quảng cáo
+ Chọn...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Show ra web
- Tạo module hỗ trợ trực tuyến
+ Vào Extension...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình
+ Chọn chỉ show ở trang chủ
+ Show trên web
- Cài...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Sau đó vào youtube và copy địa chỉ lưu trữ của đoạn video ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Dán địa chỉ đó vào Youtube video ID
+ Show trên web
- Tạo ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình
+ Tại facebook page URL ta điền link facebook cần...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Show trên web
- Tạo module thống kê truy cập
+ Vào Extensi...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình
+ Show trên web
- Tạo Footer cho trang web
+ Vào ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Cấu hình
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Tại mục Custom Output , ta điền nội dung mà mình muốn cho ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
X. Làm VPN trên VPS.
Triển khai mô hình VPN client-to-Site t...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ sau khi chọn tên Domain ta click GO, click vào Sử Dụng DNS...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Cấu hình dịch vụ VPN Client to Site trên VPS và Client
+ t...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ click NEXT
+ chọn Custom Configuration
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ click VPN Access và LAN – Routing
+ click Finish >>> hiện ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ click phải vào NEW-LIFE >> chọn Properties >> Tab IP>> Sta...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ trên windows 7 ta vào Network and Sharing Center >> Set up...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ tại Internet Address : nhập domain hoặc ip của VPN server ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ Đã kết nối thành công
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ trên máy windows XP : ta vào Network Connection >> Creat a...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ nhập vào tên miền hoặc IP của VPN Server
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ click NEXT, và nhập User đã tạo trên VPN Server
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
+ kết nối thành công
+ trên win 7 ta tiến hành truy cập thư ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
XI. Làm mail trên VPS
Ta tiến hành cài MDaemon
1. Các bước c...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Để trống nếu không có Key
Nhập tên domain của server
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Tạo user admin
Nhập DNS của server
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
- Sau khi cài đặt xong ta vào star > MDeamon > star MDeamon.
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Tiếp đến ta vào firefox > tranthanhhieu.tk:3000 > đang nhập ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Ta qua VPS xem MDaemon đã nhận được.
.
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
XII. Làm web tren VPS
Ta tiến hành cài Xampp-win32-1.7.3 và ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Và bấm vào export.
Kéo xuống ta bấm Go và chọn thư mục để lư...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Sau đó ta copy thư mục vừa lưu đem vào VPS và ta vào local/p...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Và kết quả đạt được.
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
XIII: KẾT LUẬN
Nhìn chung các công việc em đã cơ bản hoàn th...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
công việc lẫn đời sống riêng. Giải quyết vấn đề là xác định ...
Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
Link slideshare và VIDEO.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tran thanhhieu 1031103001

475 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tran thanhhieu 1031103001

 1. 1. BÁO CÁO THỰC TẬP DECEMBER 19, 2014 TRUNG TÂM ĐÀO TạO QUảN LÝ VÀ AN NINH MẠNG ATHENA 92 Nguyễn Đình Chiểu P. Dakao Q.1 Sinh Viên Thực Tập : Trần Thanh Hiếu Đại Học Công Nghệ Thông Tin Gia Định Giáo Viên Hướng Dẫn: Thầy Võ Đổ Thắng
 2. 2. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Mục Lục Lời Cám Ơn. ............................................................................................4 Lời Mở Đầu..............................................................................................5 Nội Dung Báo Cáo Thực Tập..................................................................6 Phần 1. Giới thiệu tổng quan windows server 2008................................6 I.Giới Thiệu Về Windows Server 2008...............................................6 II. Các tính năng của windows server 2008.........................................8 1. Công cụ quản trị Server Manager................................................8 2. Windows Server Core..................................................................8 3. PowerShell...................................................................................9 4. Windows Deloyment Services.....................................................9 5. Terminal Services. .....................................................................10 6. Read-Only Domain Controllers.................................................10 7. Windows Firewall with Advance Security................................10 III. Các tính năng mới của windows server 2008..............................11 1. Processor Compatibility Mode. .................................................11 2. File Classification Infrastructure. ..............................................11 3. File Classification Infrastructure. ..............................................11 4. Cải tiến giao thức và mã hóa. ....................................................11 5. Một số tính năng khác................................................................11 IV. Các lợi ích của windows server 2008..........................................12 1. Không gian lưu trữ.....................................................................12 2. Hyper-V 3.0. ..............................................................................12 3. PowerShell 3.0...........................................................................13 4. Chống trùng lắp dữ liệu. ............................................................14 6. SMB 3.0.....................................................................................14 7. Web............................................................................................14 8. Ảo hóa........................................................................................15
 3. 3. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 9. Bảo mật......................................................................................15 V. Các Phiên bản của Windows Server 2008....................................16 Phần 2: Triển khai các mô hình dịch vụ trên local................................18 I. Cài đặt windows server 2008 trên máy ảo VMware......................18 II. Cài đặt windows 7.........................................................................18 III. Nâng cấp server 2008 thành domain controller...........................18 1. Vào server manager chọn Roles. ...............................................18 2. Ở mục roles chọn add roles .......................................................18 3. Xuất hiện hộp thoại Add Roles Wizard.....................................19 4. Ở mục Server Roles...................................................................19 5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, ta vào run > DCPROMO ....21 6. Xuất hiện hộp thoại Active Directory Domain Services Installation Wizard, chọn next để tiếp tục.....................................21 7. Next ở hộp thoại tiếp theo..........................................................22 8. Chọn Create a new domain in a new forest...............................22 9. Nhập tên domain muốn tạo sau đó Next....................................23 10. Ở mục Forest functional level chọn windows server 2008. ....23 11. Next ở hộp thoại tiếp theo........................................................24 12. Next để mặc định.....................................................................24 13. Nhập password của domain.....................................................25 IV. Join máy ảo windows 7 vào domain controller...........................26 V. Tạo User,Ou, Group trên server và thiết lập Policy để client có thể thay đổi ngày giờ hệ thống. ...............................................................32 1. Vào start > Administrative Tools > Active Directory Users and computers.......................................................................................32 2. Để tạo một Organizational Unit.................................................33 3. Xuất hiện hộp thoại New Object – OU, nhập tên OU cần tạo ..33 4. Nhấp phải OU vừa tạo ...............................................................34 5. Nhập tên User và domain tương ứng.........................................34 6. Nhập password cho User ...........................................................35
 4. 4. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 7. Để tạo một Group mới...............................................................35 8. Để add User vào Group, nhấp phải group, chọn properties ......36 9. Ở mục member ta chọn Add......................................................36 10. Nhập tên User sau đó check names. ........................................37 11. Apply > OK để kết thúc..........................................................37 12. Để trỏ Client về OU ta chọn client ở thư mục Computers. .....38 13. Để thiết lập Policy....................................................................38 14. Nhấp phải vào OU chọn new GPO..........................................39 15. tick chọn ở Define these policy setting....................................40 16. Nhấp chọn Browse, nhập tên Users.........................................40 VI. Thiết lập Multi master trên Windows server 2008......................40 VII. Các dịch vụ trên windows server 2008 ......................................47 a. Dịch vụ DNS..............................................................................47 b. Dịch vụ DHCP...............................................................................55 c. Dịch vụ mail...................................................................................65 d. dịch vụ IIS ( web server và FTP )..................................................72 f. VPN ................................................................................................78 VPN site to site . ................................................................................91 IX. Tạo Web bằng Joomla 2.5 trên local.........................................106 X. Làm VPN trên VPS.....................................................................146 1. Mô hình tổng quát:...................................................................146 2. Tổng quan các bước thực hiện :...............................................146 3. Tiến hành .................................................................................146 XI. Làm mail trên VPS ...................................................................159 XII. Làm web tren VPS ...................................................................166 XIII: KẾT LUẬN............................................................................170 Link slideshare và VIDEO...................................................................172
 5. 5. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Lời Cám Ơn. Sau một thời gian thực hiện đề tài “Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008” đã phần nào hoàn thành. Ngoài sự cố gắng của bản than em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè nơi em thực tập. Trước hết em xin cám ơn Trung Tâm Athena đã giúp đở em trong quá trình thực tập. Đặc biệt thầy Võ Đỗ Thắng đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài. Xin cám ơn thầy cô ở trường Đại Học Gia Định đả tạo điều kiện cho em được thực tập và học hỏi để hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn.
 6. 6. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Lời Mở Đầu Microsoft Windows Server 2008 là thế hệ kế tiếp của hệ điều hànhWindows Server, có thể giúp các chuyên gia công nghệ thông tin có thể kiểm soát tối đa cơ sở hạ tầng của họ và cung cấp khả năng quản lý và hiệulực chưa từng có, là sản phẩm hơn hẳn trong việc đảm bảo độ an toàn, khảnăng tin cậy và môi trường máy chủ vững chắc hơn các phiên bản trướcđây. Windows Server 2008 cung cấp những giá trị mới cho các tổ chức bằng việc bảo đảm tất cả người dùng đều có thể có được những thành phần bổ sung từ các dịch vụ từ mạng. Windows Server 2008 cũng cung cấp nhiềutính năng vượt trội bên trong hệ điều hành và khả năng chuẩn đoán, cho phép các quản trị viên tăng được thời gian hỗ trợ cho công việc của doanhnghiệp.Windows Server 2008 xây dựng trên sự thành công và sức mạnh củahệ điều hành đã có trước đó là Windows Server 2003 và những cách tân cót r o n g b ả n S e r v i c e P a c k 1 v à W i n d o w s S e r v e r 2 0 0 3 R 2 . M ặ c d ù v ậ y Windows Server 2008 hoà n toàn hơn hẳn các hệ điều hành tiền nhiệm. Windows Server 2008 được thiết kế để cung cấp cho các tổ chức có đượcnền tảng sản xuất tốt nhất cho ứng dụng, mạng và các dịch vụ web từ nhómlàm việc đến những trung tâm dữ liệu với tính năng động, tính năng mới cógiá trị và những cải thiện mạnh mẽ cho hệ điều hành cơ bản.
 7. 7. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Nội Dung Báo Cáo Thực Tập Phần 1: Giới thiệu tổng quan về windows server 2008 Phần 2: Triển khai các mô hình dịch vụ trên local Phần 3: Triển khai các mô hình dịch vụ như mailserver, webserver, VPN trên VPS Phần 4: Nghiên cứu bảo mật cho server Phần 1. Giới thiệu tổng quan windows server 2008. I.Giới Thiệu Về Windows Server 2008 Những điểm mới của windows server 2008 Sự ra đời của Windows Server 2008 dựa trên sự thành công của phiên bản trước đó là Windows Server 2003 và sản phẩm mới này được cải tiến thêm một số công nghệ và tính năng nổi trội giúp chúng ta, những người tham gia quản lý hệ thống gia tăng sự ổn định, linh hoạt cho hạ tầng các server trong hệ thống của mình. Mặc khác Virtualization tools, web resources, tích hợp với client Windows7 … trong dòng hệ điều hành mới này được cải tiến đáng kể, và đó sẽ là một phần quan trọng không thể bỏ qua nếu bạn có kế hoạch triển khai hoặc nâng cấp mới hệ thống.  Ứng dụng nền tảng WEB: Windows Server 2008 tập hợp những cải tiến mạnh mẻ dành cho nền tảng ứng dụng Web. Nó đưa ra nhiều cập nhật cho web server role, Internet Information Services (IIS) 7.5 , hỗ trợ tối ra cho .NET trên nền server core. Thiết kế tập trung vào cải tiến IIS 7.5 cho phép người quản trị Web dễ dàng triển khai và quản lý các ứng dụng web, tăng độ tin cậy và khả năng mở rộng dễ dàng. Thêm vào đó, IIS 7.5 còn có khả năng sắp xếp hợp lý và cung cấp nhiều khả năng tùy chỉnh trong môi trường Web.  Linh hoạt và khả năng mở rộng: Windows Server 2008 chỉ hỗ trợ trên nền vi xử lý 64 bit, điều này có nghĩa nó tận dụng tối đa khả năng xử lý và khả năng nâng cấp hầu như là không giới hạn cho hoạt động của hệ thống. Một loạt tính năng mới được cập nhật sẵn có trong windows, bao gồm tận dụng cấu trúc CPU, tăng thêm thành phần hệ thống, cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng cho ứng dụng – dịch vụ. Hyper-V cũng nằm trong tính năng tương thích ưu việt này, khả năng tương thích này cho phép các máy ảo di chuyển giữa các hệ thống khác nhau chỉ cần
 8. 8. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 kiến trúc bộ vi xử lý trong hệ thống di chuyển đến và hệ thống cũ cùng nhà sản xuất.  Hoạt động tốt hơn khi kết hợp với Client Windows 7: Windows Server 2008 có một vài tính năng được thiết kế đặc biệt dành cho client sử dụng Windows 7 , tạo sự tiện lợi tối đa và an toàn cho người dùng dựa trên công nghệ mới.  Đơn giản hóa các kết nối từ xa cho các máy tính sử dụng tính năng DirectAccess: Một trong những vấn đề thường phải đối mặt trong các tổ chức là kết nối từ xa cho người sử dụng thiết bị di động. Giải pháp được đưa ra và sử dụng rộng rãi hiện nay là mạng riêng ảo (VPN). Tùy theo loại VPN, mà người dùng có thể phải cài đặt phần mềm VPN client trên máy tính để kết nối vào tổ chức cty của họ. Tính năng DirectAccess trong Windows Server 2008 cho phép các máy tính client sử dụng Windows 7 kết nối trực tiếp với mạng nội bộ mà không có sự phức tạp của việc thiết lập kết nối VNP.  Đảm bảo kết nối bảo mật cho máy tính cá nhân và công cộng: Vấn đề này được đề cập đến khi người dùng kết nối vào hệ thống mạng của tổ chức, cty họ nhưng máy tính đó không thuộc sở hữu tổ chức của người dùng mà nó thuộc về công cộng hoặc địa điểm cho thuê truy cập Internet. Hầu hết người dùng cũng không thể tự kết nối vào hệ thống của tổ chức dựa trên các công cụ có sẵn trên máy tính. Sự tích hợp của Remote Workspace, Presentation Virtualization và Remote Desktop Gateway cho phép người dùng sử dụng Windows 7 không phải cài thêm phần mềm nào trên máy tính mà vẫn kết nối vào hệ thống thao tác công việc như đang trên máy tính nội bộ.  Cải thiện hiệu suất làm việc cho các văn phòng chi nhánh: Thực tế thì hiện nay việc thành lập các chi nhánh phục vụ cho việc phát triển kinh doanh của các tổ chức là điều không thể thiếu. Để giảm thiểu chi phí cho hoạt động và quản lý của văn phòng chi nhánh các tổ chức đang tìm cách tập trung các ứng dụng về khu trung tâm.Tuy nhiên điều này cũng còn phụ thuộc vào liên kết WAN giữa các văn phòng chi nhánh và trung tâm ứng dụng, tuy nhiên liên kết này cũng là 1 phần chi phí hoạt động của doanh nghiệp.  Yêu cầu phần cứng dùng cài Windows Server 2008: Trong thực tế sẽ có thay đổi tùy thuộc vào mục đích tiếp theo sau khi cài đặt và những ứng dụng cung cấp cho hệ thống mà bạn nên xem xét lại cấu hình phần cứng trước khi cài đặt.
 9. 9. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 II. Các tính năng của windows server 2008. 1. Công cụ quản trị Server Manager. Server Manager là một giao diện điều khiển được thiết kế để tổ chức và quản lý một server chạy hệ điều hành Windows Server 2008. Người quản trị có thể sử dụng Server Manager với những nhiều mục đích khác nhau. - Quản lý đồng nhất trên một server - Hiển thị trạng thái hiện tại của server - Nhận ra các vấn đề gặp phải đối với các role đã được cài đặt một cách dễ dàng hơn - Quản lý các role trên server, bao gồm việc thêm và xóa role - Thêm và xóa bỏ các tính năng - Chẩn đoán các dấu hiệu bất thường - Cấu hình server: có 4 công cụ ( Task Scheduler, Windows Firewall, Services và WMI Control). - Cấu hình sao lưu và lưu trữ: các công cụ giúp bạn sao lưu và quản lý ổ đĩa là Windows Server Backup và Disk Management đều nằm trên Server Manager. 2. Windows Server Core. - Server Core là một tính năng mới trong Windows Server 2008. Nó cho phép có thể cài đặt với mục đích hỗ trợ đặc biệt và cụ thể đối với một số role.
 10. 10. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Tất cả các tương tác với Server Core được thông qua các dòng lệnh. Server Core mang lại những lợi ích sau: +Giảm thiểu được phần mềm, vì thế việc sử dụng dung lượng ổ đĩa cũng được giảm. Chỉ tốn khoảng 1GB khi cài đặt. + Bởi vì giảm thiểu được phần mềm nên việc cập nhật cũng không nhiều. + Giảm thiểu tối đa những hành vi xâm nhập vào hệ thống thông qua các port được mở mặc định. + Dễ quản lý. - Server Core không bao gồm tất cả các tính năng có sẵn trong những phiên bản cài đặt Server khác. Ví dụ: NET Framework hoặc Internet Explorer. 3. PowerShell. - PowerShell là một tập hợp lệnh. Nó kết nối những dòng lệnh shell với một ngôn ngữ script và thêm vào đó hơn 130 công cụ dòng lệnh(được gọi là cmdlets).Hiện tại, có thể sử dụng PowerShell trong: + Exchange Server + SQL Server + Terminal Services + Active Directory Domain Services. + Quản trị các dịch vụ, xử lý và registry. - Mặc định, Windows PowerShell chưa được cài đặt. Tuy nhiên bạn có thể cài đặt nó một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ quản trị Server Manager và chọn Features > Add Features 4. Windows Deloyment Services. - Windows Deployment Services được tích hợp trong Windows Server 2008 cho phép bạn cài đặt hệ điều hành từ xa cho các máy client mà không cần phải cài đặt trực tiếp. WDS cho phép bạn cài đặt từ xa thông qua Image lấy từ DVD cài đặt. Ngoài ra, WDS còn hỗ trợ tạo Image từ 1 máy tính đã cài đặt sẵn Windows và đầy đủ các ứng dụng khác.
 11. 11. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Terminal Services. - Terminal Services là một thành phần chính trên Windows Server 2009 cho phép user có thể truy cập vào server để sử dụng những phần mềm. - Terminal Services giúp người quản trị triển khai và bảo trì hệ thống phần mềm trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Người quản trị có thể cài đặt các chương trình phần mềm lên Terminal Server mà không cần cài đặt trên hệ thống máy client, vì thế việc cập nhật và bảo trì phần mềm trở nên dễ dàng hơn. - Terminal Services cung cấp 2 sự khác biệt cho người quản trị và người dùng cuối : - Dành cho người quản trị: cho phép quản trị có thể kết nối từ xa hệ thống quản trị bằng việc sử dụng Remote Desktop Connection hoặc Remote Desktop. - Dành cho người dùng cuối: cho phép người dùng cuối có thể chạy các chương trình từ Terminal Services server. 6. Read-Only Domain Controllers. - Read-Only Domain Controller (RODC) là một kiểu Domain Controller mới trên Windows Server 2008.Với RODC, doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai các Domain Controller ở những nơi mà sự bảo mật không được đảm bảo về bảo mật. RODC là một phần dữ liệu của Active Directory Domain Services. - Vì RODC là một phần dữ liệu của ADDS nên nó lưu trữ mọi đối tượng, thuộc tính và các chính sách giống như domain controller, tuy nhiên mật khẩu thì bị ngoại trừ. 7. Windows Firewall with Advance Security. - Windows Firewall with Advance Security cho phép người quản trị có thể cấu hình đa dạng và nâng cao để tăng cường tính bảo mật cho hệ thống. - Windows Firewall with Advance Security có những điểm mới: + Kiểm soát chặt chẽ các kết nối vào và ra trên hệ thống (inbound và outbound) + IPsec được thay thế bằng khái niệm Connection Security Rule, giúp bạn có thể kiểm soát và quản lý các chính sách, đồng thời giám sát trên firewall. Kết hợp với Active Directory. + Hỗ trợ đầy đủ IPv6.
 12. 12. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 III. Các tính năng mới của windows server 2008. 1. Processor Compatibility Mode. Cho phép di trú các máy ảo sang một máy chủ vật lý khác với một phiên bản CPU khác (nhưng không phải là CPU của nhà sản xuất khác). Trước đây, để chuyển một máy ảo Hyper-V sang một phần cứng khác, các CPU phải giống nhau, điều đó yêu cầu người dùng thường phải mua lại phần cứng mới. 2. File Classification Infrastructure. FCI là một tính năng built-in cho phép các chuyên gia CNTT phân loại và quản lý dữ liệu trong các máy chủ file. Dữ liệu có thể được phân loại với tác động doanh nghiệp mức thấp, cao hoặc trung bình, sau đó người dùng có thể backup các dữ liệu quan trọng nhất dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. 3. File Classification Infrastructure. FCI là một tính năng built-in cho phép các chuyên gia CNTT phân loại và quản lý dữ liệu trong các máy chủ file. Dữ liệu có thể được phân loại với tác động doanh nghiệp mức thấp, cao hoặc trung bình, sau đó người dùng có thể backup các dữ liệu quan trọng nhất dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. 4. Cải tiến giao thức và mã hóa. o Hỗ trợ mã hóa 128 và 256 bit cho giao thức chứng thực Keberos. o Hàm API mã hóa mới hỗ trợ mã hóa vòng elip và cải tiến quản lý chứng chỉ. o Giao thức VPN mới Secure Socket Tunneling Protocol. o AuthIP được sử dụng trong mạng VPN Ipsec. o Giao thức Server Message Block 2.0 cung cấp các cải tiến trong truyền thông. 5. Một số tính năng khác.  Windows Deployment Services thay thế cho Automated Deployment Services và Remote Installation Services.  IIS 7 thay thế IIS 6, tăng cường khả năng bảo mật, cải tiến công cụ chuẩn đoán, hỗ trợ quản lý.  Có thành phần "Desktop Experience" cung cấp khả năng cải tiến giao diện.
 13. 13. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 IV. Các lợi ích của windows server 2008. Windows Server 2008 là thế hệ kế tiếp của hệ điều hành dành cho máy chủ của Microsoft, bao gồm hệ thống tập tin mới, khả năng kiểm soát truy cập cao cấp hơn. Hệ điều hành mới này được thiết kế nhằm hướng đến mục đích giúp cho người dùng có một hệ thống bảo đảm mức độ liên tục hoạt động trong một khoảng thời gian định sẵn (tính sẵn sàng cao), giúp giảm thiểu chi phí hạ tầng và chi phí quản lý, theo nhiều cách khác nhau. Windows Server 2008 được thừa hưởng những công nghệ ưu việt của những phiên bản trước và được trang bị thêm nhiều bản nâng cấp 3.0 của các tính năng Hyper- V, PowerShell, SMB, …Bài viết sau sẽ giới thiệu đến các bạn sáu tính năng “siêu tiết kiệm” của hệ điều hành Windows Server 2008 để có thêm nhiều thông tin hơn trước khi quyết định nâng cấp. 1. Không gian lưu trữ. Một trong những điểm nổi bật của Windows Server 2008 là khả năng phục hồi tất cả các nguồn tài nguyên, thông qua hai tính năng mới là Resilient File System (ReFS) và Storage Spaces. Định dạng tập tin hệ thống NTFS đã được Microsoft sử dụng hơn 19 năm và đến gần đây định dạng này đã được bổ sung để đáp ứng nhiều hơn các yêu cầu của công nghệ ảo hóa, điện toán đám mây. Kết quả là thế hệ tiếp theo của NTFS đã xuất hiện, mang tên ReFS. ReFS hỗ trợ tập tin và kích thước thư mục lớn hơn (tên tập tin, thư mục với số kí tự lên đến 32000, có thể lưu trữ các tập tin lên đến kích thước 16 triệu TB), dọn dẹp ổ đĩa, cải thiện hiệu năng, hỗ trợ ảo hóa nâng cao, hỗ trợ phương pháp kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu (Integrity Streams), v.v. Đặc biệt, ReFS có thể tự động sửa lỗi dữ liệu mà không cần dừng toàn bộ hoạt động của hệ thống. Với tính năng mới Storage Spaces, bạn có thể kết nối nhiều ổ đĩa vật lý thành một ổ đĩa ảo và có thể tạo ra vùng lưu trữ có dung lượng lớn hơn dung lượng thực tế của ổ cứng. Storage Spaces có thể nhân bản dữ liệu trên nhiều ổ đĩa để dự phòng hoặc kết hợp nhiều ổ đĩa vật lý vào một khu vực lưu trữ duy nhất. Tính năng Storage Spaces giúp tiết kiệm đáng kể chi phí so với công nghệ RAID. 2. Hyper-V 3.0. Hyper-V đã được Microsoft phát hành cùng với phiên bản Windows Server 2008, cung cấp nhiều tính năng ảo hóa cần thiết và nâng cao cho người dùng doanh nghiệp mà không cần phải mua thêm phần mềm của hãng thứ ba. Giờ đây, Hyper-V 3.0 đã được mở rộng rất nhiều thông số kỹ thuật so với các phiên bản trước đó, để có thể ngang bằng với nền tảng ảo hóa VMware. Trong
 14. 14. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 số những cải tiến đó là nâng giới hạn tối đa 2TB RAM và 160 bộ xử lý logic cho mỗi host, mở rộng các cụm chuyển đổi dự phòng lên đến 64 bit, gia tăng kích thước của một cluster và chạy các máy ảo đến 4000 cho mỗi cụm và có đến 1024 bật nguồn cho máy ảo trên một host.Hyper-V 3.0 cũng hỗ trợ cấp độ lưu trữ tập tin SMB (Server Message Block), cùng với cơ chế lưu trữ iSCSI vàFibre Channel. Các tính năng mới khác bao gồm Hyper-V switch ảo (hỗ trợ máy ảo kết nối với các mạng vật lý, máy ảo và máy chủ Hyper-V hoặc một tập hợp con của các máy ảo) và SAN ảo. SAN ảo gồm có khả năng sử dụng kênh ảo hóa cáp quang (Fibre Channel ảo) để kết nối một máy ảo trực tiếp đến một bộ chuyển đổi máy chủ vật lý giúp cải thiện hiệu năng. Hyper-V Replica là một tính năng mới trong Hyper-V 3.0, nó cho phép sao chép không đồng bộ các máy ảo giữa các máy chủ vật lý với nhau thông qua kết nối mạng IP. Bên cạnh đó, Hyper-V Replica cũng cho phép tích hợp với Failover Cluster Manager để di chuyển các máy ảo giữa các nút trong cluster mà không làm gián đoạn hoạt động của máy ảo. Microsoft tin rằng Hyper-V 3.0 có thể xử lý bất kỳ khối lượng công việc nào mà bạn đưa đến cho nó, đặc biệt là các ứng dụng của Microsoft: Exchange, SQL Server, SharePoint. Với ý nghĩ này, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ cho việc đầu tư phần cứng, bằng cách hợp nhất các ứng dụng vào trong một máy chủ hoặc cluster. Và bạn không cần phải lo lắng về chi phí đắt đỏ của phần mềm ảo hóa VMware. 3. PowerShell 3.0. Windows Server 2008 không chỉ cung cấp giao diện đồ họa cho việc quản lý mạng mà còn hỗ trợ những dòng lệnh để quản lý thông qua PowerShell 3.0. Khi điều khiển từ xa bằng PowerShell thì bạn có khả năng chạy bất cứ dòng lệnh PowerShell trên bất kỳ máy chủ nào mà bạn có quyền truy cập. Trong khi đó, tính năng Server Manager trong giao diện đồ họa được thiết kế khá đẹp và bạn cũng có thể tùy chọn cài đặt Windows Server 2008 với giao diện người dùng tối thiểu nhất. Windows Server 2008 bao gồm hơn 2430 câu lệnh PowerShell (cmdlet) để tự động hoá không chỉ kết nối mạng mà còn storage, clustering, RDS, DHCP, DNS, File Server, Print…
 15. 15. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Chống trùng lắp dữ liệu. Tuy tránh trùng lắp dữ liệu (Data deduplication) không phải là một công nghệ mới, nó đã xuất hiện nhiều năm trước đây, nhưng đến Windows Server 2008, chống trùng lắp dữ liệu đã trở thành một phần của hệ điều hành. Ví dụ, bạn muốn di chuyển một số lượng lớn tập tin VHD (Virtual Hard Drive), mỗi VHD có rất nhiều tập tin và ứng dụng giống nhau. Tính năng Data deduplication sẽ giúp gỡ bỏ toàn bộ các bản sao ứng dụng từ các VHD đó và chỉ giữ lại một bản. Sau đó, dữ liệu còn lại được lưu tại một vị trí tách biệt trong SVI (System Volume Information) và trỏ tới những tập tin đóng vai trò là mẫu nguồn. Tính năng chống trùng lặp dữ liệu còn được tích hợp chặt chẽ với công cụ mạng BranchCache, giúp đẩy nhanh tiến độ chuyển tập tin và tiết kiệm đáng kể băng thông tiêu thụ khi phân phối dữ liệu qua một mạng WAN. 6. SMB 3.0. Microsoft đã đầu tư khá kỹ lưỡng cho việc hiện đại hóa giao thức Server Message Block (SMB). ỞWindows Server 2012, SMB 2.2 đã được thay thế bởi phiên bản 3.0. SMB 3.0 mang lại giá trị lớn cho người sử dụng ổ đĩa bằng các tính năng lưu trữ cao cấp. Giao thức này hỗ trợ nền tảng ảo hóa Hyper-V và khối lượng công việc SQL Server theo môi trường lưu trữ khối trước đây. SMB 3.0 bao gồm một số thành phần mới để cải thiện khả năng phát hiện và phục hồi từ một kết nối đã bị mất. Windows Server 2012 và SMB 3.0 hỗ trợ bộ điều hợp mạng Remote Direct Memory Access (RDMA). SMB Direct hỗ trợ hầu hết các loại bộ chuyển đổi RDMA mới nhất, kết hợp với SMB Multichannel để tăng hiệu suất và khả năng chuyển đổi dự phòng. 7. Web. Windows Server 2008 cung cấp một nền tảng đồng nhất để triển khai dịch vụWeb nhờ tích hợp IIS7.0,ASP.NET,Windows Communication Foundation và Microsoft Windows SharePoint Services. Lợi ich của IIS 7.0: o Tinh năng phân tích o Quản trị hiệu quả. o Nâng cao tính bảo mật. o Giảm chi phí hỗ trợ.
 16. 16. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 o Giao diện thân thiện và tiện dụng o Hỗ trợ việc sao chép giữa các site. o Copy dễ dàng các thiết lập của trang web giữa các máy chủ web khác nhau mà không cần phải thiết lập gì thêm. o Chính sách phân quyền quản trị các ứng dụng và các site rõ ràng 8. Ảo hóa. Phiên bản 64 bit của Windows Server2008 được tích hợp sẵn công nghệ ảo hóa hypervisor :  Cho phép máy ảo tương tác trực tiếp với phần cứng máy chủ hiệu quả hơn.  Có khả năng ảo hóa nhiều hệ điều hành khác nhau trên cùng 1 phần cứng máy chủ sẽ làm giảm chi phí, tăng hiệu suất sử dụng phần cứng, tối ưu hóa hạ tầng, nâng cao tính sẵn sàng của máy chủ.  Tiết kiệm chi phí mua sắm bản quyền phần mềm.  Tich hợp và tập trung các ứng dụng phục vụ cho việc truy cập từ xa một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Terminal Services. 9. Bảo mật. Các tính năng an ninh bao gồm: Network Access Protection, Read-Only Domain Controller, BitLocker, Windows Firewall… cung cấp các mức bảo vệ chưa từng có cho hệ thống mạng, dữ liệu và công việc của tổ chức. a. Network Access Protection (NAP): NAP dùng để thiết lập chính sách mạng đối với các máy trạm khi máy trạm đó muốn kết nối váo hệ thống mạng của tổ chức. Yêu cầu an ninh đối với máy trạm được kết nối với hệ thống mạng: Đã cài đặt phầm mềm diệt virus. Đã cập nhật phiên bản mới. Đã cài đặt các bản và lỗi hệ thống hoặc đã cài đặt phần mềm firewall. b. Read-Only Domain Controller (RODC): Là một kiểu Domain Controller (DC).
 17. 17. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 RODC chứa một bản sao các dữ liệu "chỉ đọc" của dữ liệu Active Directory (AD). User không thẻ ghi trực tiếp vào RODC. RODC không chứa thông tin về mật khẩu trong AD, mà chỉ caching các users được phép sử dụng ở đó.  RODC thích hợp cho việc triển khai ở các chi nhánh, nơi có điều kiện bảo mật kém cũng như trình độ của nhân viên IT còn hạn chế. c BitLocker: Bảo vệ an toàn cho máy chủ, máy trạm, máy tính di động. Mã hóa nội dung của ổ đĩa nhằm ngăn cản Nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu: kết hợp chức năng mã hóa tập tin hệ thống và kiểm tra tinh toàn vẹn của các thành phần khi boot. Toàn bộ tập tin hệ thống được mã hóa, gồm cả file swap và file hibernation. d. Windows Firewall: Ngăn chặn các lưu lượng mạng theo cấu hình và các ứng dụng dạng chạy để bảo vệ mạng khỏi các chương trình và người dùng nguy hiểm. Hỗ trợ ngăn chặn các thông tin vào và ra. Sử dụng MMC snap-in ( Windows Firewall with Adbanced Security) để đơn giản hóa việc cấu hình, quản trị. V. Các Phiên bản của Windows Server 2008. Windows Server 2008: Ứng dụng cho các trung tâm data lớn, ứng dụng nghiệp vụ riêng,... khả năng mở rộng cao cho tới 64 bộ xử lý. Windows Server 2008 Standard Edition. Windows Server 2008 Standard là một trong những phiên bản ít tốn kém nhất của các phiên bản khác nhau có sẵn. Windows Server 2008 Stardard hỗ trợ tới 4GB RAM và 4 bộ vi xử lý.
 18. 18. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Chủ yếu nhắm mục tiêu và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ có thể nâng cấp lên Windows Server 2008 Standard từ Windows 2000 Server và Windows Server 2003 Standard Edition. Windows Server 2008 Enterprise Edition . Windows Server 2008 Enterprise Edition cung cấp chức năng lớn hơn và có khả năng mở rộng hơn so với bản tiêu chuẩn. Cũng như phiên bản Standard Edition thì phiên bản Enterprise cũng có cả hai phiên bản 32-bit và 64-bit. Hỗ trợ 8 bộ xử lý và lên tới 64GB bộ nhớ RAM trên hệ thống 32-bit và 2TB RAM trên hệ thống 64-bit. Các tính năng khác của ấn bản Doanh nghiệp bao gồm hỗ trợ Clustering đến 8 nút và Active Directory Federated Services (AD FS). Các phiên bản Windows Server 2000, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Standard Edition và Windows Server 2003 Enterprise Edition đều có thể được nâng cấp lên Windows Server 2008 Enterprise Edition. Windows Server 2008 Datacenter Edition. Phiên bản Datacenter đại diện cuối cùng của loạt sản phẩm máy chủ Windows 2008 và mục tiêu là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi các doanh nghiệp ổn định và mức độ thời gian hoạt động cao. Windows Server 2008 phiên bản Datacenter là liên hệ chặt chẽ với các phần cứng cơ bản thông qua việc thực hiện tùy chỉnh Hardware Abstraction Layer (HAL). Windows server 2008 Datacenter cũng hỗ trợ hai phiên bản 32 bit và 64 bit. Nó hỗ trợ 64GB bộ nhớ RAM trên nền 32 bit và lên tới 2TB RAM trên nền 64 bit. Ngoài ra phiên bản này còn hỗ trợ tối thiểu là 8 bộ vi xử lý và tối đa là 64. Để nâng cấp lên phiên bản này thì phải là các phiên bản Datacenter 2000 và 2003. Windows Web Server 2008. Windows Web Server 2008 là một phiên bản của Windows Server 2008 được thiết kế chủ yếu cho mục đích cung cấp các dịch vụ web. Nó bao gồm Internet Information Services (IIS) 7,0 cùng với các dịch vụ liên quan như Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) và Telnet. Nó cũng có các phiên bản
 19. 19. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 32-bit và 64-bit, phiên bản và hỗ trợ lên đến 4 bộ vi xử lý. RAM được giới hạn 4GB và 32GB trên 32-bit và 64-bit hệ thống tương ứng. Windows Web Server 2008 thiếu nhiều tính năng hiện diện trong các phiên bản khác như phân nhóm,mã hóaổ đĩa BitLocker, Multi I/O,Windows Internet Naming Service (WINS),Removable Storage Management và SAN Management. Phần 2: Triển khai các mô hình dịch vụ trên local. I. Cài đặt windows server 2008 trên máy ảo VMware. Tham khảo video II. Cài đặt windows 7. Tham khảo video III. Nâng cấp server 2008 thành domain controller. Để có thể upgrade windows server 2008 từ stand alone thành domaincontroller ta cần cài đặt Role active directory cho server trước, các bước cài đặt AD như sau: 1. Vào server manager chọn Roles. 2. Ở mục roles chọn add roles
 20. 20. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 3. Xuất hiện hộp thoại Add Roles Wizard, ở mục Before you begin ta chọn next. 4. Ở mục Server Roles ta tick chọn Active Directory Domain Services và Next để bắt đầu quá trình cài đặt
 21. 21. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 22. 22. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, ta vào run > DCPROMO 6. Xuất hiện hộp thoại Active Directory Domain Services Installation Wizard, chọn next để tiếp tục
 23. 23. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 7. Next ở hộp thoại tiếp theo 8. Chọn Create a new domain in a new forest để tạo một domain mới sau đó Next.
 24. 24. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 9. Nhập tên domain muốn tạo sau đó Next. 10. Ở mục Forest functional level chọn windows server 2008, Next.
 25. 25. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 11. Next ở hộp thoại tiếp theo 12. Next để mặc định
 26. 26. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 13. Nhập password của domain, Next để bắt đầu quá trình cài đặt
 27. 27. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, restart lại máy và kết quả là server đã được nâng cấp thành công thành Domain controller. IV. Join máy ảo windows 7 vào domain controller. Để có thể Join một máy client về server, đầu tiên ta cần chắc chắn 2 máy thông với nhau và DNS của client trỏ về Ip của server. ( Lưu ý ta cần tắt tường lửa của cả hai bên nếu demo trên máy ảo Vmware ).
 28. 28. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 1. Tiến hành tạo User đăng nhập cho client trên server,ta vào Start > Administrative Tools > Active Directory Users and Computers
 29. 29. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 2. Ở thư mục Users, nhấp phải chọn new > user 3. Xuất hiện hộp thoại New Object – User, nhập tên User đăng nhập cho client, sau đó bấm Next.
 30. 30. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Nhập Password của User đồng thời bỏ lựa chọn User must change password at next logon, sau đó Next. Hoàn thành việc tạo User cho client 5. Tiến hành Join client vào domain, nhấp phải My Computer và chọn Properties
 31. 31. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 6. Ở hộp thoại Properties chọn change settings 7. Xuất hiện hộp thoại System Properties, chọn change…
 32. 32. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 8. Ở mục Member of ta chọn Domain và nhập tên domain của server sau đó bấm Ok. 9. Tại hộp thoại Windows Security nhập user password vừa tạo bên Server, Ok để bắt đầu join vào Server
 33. 33. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 10. Kết thúc thành công join vào domain, ta restart lại client để kết thúc. V. Tạo User,Ou, Group trên server và thiết lập Policy để client có thể thay đổi ngày giờ hệ thống. 1. Vào start > Administrative Tools > Active Directory Users and computers
 34. 34. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 2. Để tạo một Organizational Unit (OU, được hiểu như một đơn vị tổ chức, trong OU chứa các Group và được qui định bởi một hay nhiều chính sách (policy) ) nhấp phải vào domain, chọn new > Organizational Unit. 3. Xuất hiện hộp thoại New Object – OU, nhập tên OU cần tạo, OK để kết thúc tạo lập một OU mới.
 35. 35. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Nhấp phải OU vừa tạo, chọn new > User để tạo User mới trong OU 5. Nhập tên User và domain tương ứng, sau đó bấm Next để sang bước kế tiếp
 36. 36. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 6. Nhập password cho User, tắt mục User must change password at next logon, tick chọn ở mục password never expires. 7. Để tạo một Group mới, nhấp phải ở domain hay ở Ou cần tạo, chọn new > Group. Xuất hiện hộp thoại New Object – Group nhập tên group, lựa chọn Group thuộc domain local, global hay quốc tế, style bảo mật hay group xây dựng.
 37. 37. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 8. Để add User vào Group, nhấp phải group, chọn properties 9. Ở mục member ta chọn Add.
 38. 38. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 10. Nhập tên User sau đó check names. 11. Apply > OK để kết thúc.
 39. 39. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 12. Để trỏ Client về OU ta chọn client ở thư mục Computers, chọn Move sau đó trỏ về OU cần trỏ. 13. Để thiết lập Policy ta vào Start > Adminstrative Tools > Group Policy Managerment.
 40. 40. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 14. Nhấp phải vào OU chọn new GPO, hoặc ta có thể nhấp phải vào Default Domain Policy để set Policy cho Ou. Chọn Edit ở GPO hoặc thay đổi Policy ở mục policy default và gáng cho user và group.Vào Policies Windows Settings >Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment chọn mục Change the system time.
 41. 41. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 15. tick chọn ở Define these policy setting, nhấp vào Add user or Group. 16. Nhấp chọn Browse, nhập tên User, group, Ou, Admin cần gáng. Apply> Ok để hoàn thành quá trình điều chỉnh chính sách. VI. Thiết lập Multi master trên Windows server 2008. Để thiết lập Multi master ta cần có 1 server đã upgrade lên domain controller (server 1) và một server khác đã join vào (server 2).
 42. 42. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Server 2 sau khi đã join vào server 1, ta tiến hành upgrade server 2 lên AD. 1. Vào Server manager > Add role và tiến hành cài đặt Active Directory Domain Services. 2. Vào Start > Run > DCPROMO 3. Xuất hiện hộp thoại Active Directory Domain Services Installation Wizard, Next để tiếp tục. 4. Next để tiếp tục.
 43. 43. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Chọn Existing forest, Add a domain controller toan existing domain 6. nhập tên domain của server 1, đồng thời nhấn vào Set.
 44. 44. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 7. nhập username và password của Admin, Next 8. Next ở mục kế tiếp
 45. 45. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 9. Next 10. Next giử nguyên mặc định
 46. 46. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 11. Next 12. Nhập Password cho domain, Next
 47. 47. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 13. Next và bắt đầu quá trình cài đặt, sau khi cài đặt hoàn tất cần restart lại máy server. Kết thúc hoàn thành thiết lập multi master cho server.
 48. 48. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 VII. Các dịch vụ trên windows server 2008 a. Dịch vụ DNS 1. Vào Server Manager > Roles > Add role để tiến hành cài đặt dịch vụ DNS 2. Chọn DNS server, Next để bắt đầu cài đặt 3. Next ở bước tiếp theo
 49. 49. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Instal để bắt đầu cài đặt.
 50. 50. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Vào Start > Administrative Tools > DNS
 51. 51. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 6. Nhấp phải vào Forward Lookup Zones và chọn new zone
 52. 52. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 7. Nhập tên zone.
 53. 53. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 8. nhấp phải nơi zone mới được tạo, chọn new Host ( A or AAAA) 10. Nhấp phải vào Reverse Lookup Zones và chọn new zone.
 54. 54. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 55. 55. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Xong vào CMD gõ ns lookup Hoàn thành cài DNS .
 56. 56. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 b. Dịch vụ DHCP 1. Đầu tiên, ở phía client, vào config để client tự động nhận IP và DNS 2. Vào Server Manager > Roles > Add role để tiến hành cài đặt dịch vụ DHCP
 57. 57. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 58. 58. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 3. Có thể cấu hình luôn cho DHCP, ở đây ta bỏ qua các bước cấu hình này và sẽ cấu hình sau. Ở mục Network Connections chọn card mạng sử dụng cho DHCP.
 59. 59. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 60. 60. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 61. 61. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Tiến hành cấu hình cho DHCP, Vào Start >Administrative Tools > DHCP
 62. 62. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Ở phần IPv4, nhấp phải và chọn New Scope
 63. 63. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 6. Nhập tên cho Scope mới 7. Nhập Start IP address la địa chỉ đầu và End IP Adress la địa chỉ cuối, tạo thành chuỗi IP mà server sẽ cấp cho client
 64. 64. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 8. Excluded address la chuỗi IP sẽ “ không “ cấp. chuỗi ngoại trừ 9.Hạn dung của IP cấp, quá hạng dung IP sẽ được cấp mới lại cho Client.
 65. 65. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 10. Ta nhấp chuột phải vào Scope chọn refresh 11. Vào CMD gõ ipconfig /renew
 66. 66. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Hoàn thành quá trình cài dịch vụ DHCP . c. Dịch vụ mail Xây dựng mail server bằng MDaemon 1. Các bước cài đặt MDaemon.
 67. 67. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Để trống nếu không có Key
 68. 68. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Nhập tên domain của server Tạo user admin Nhập DNS của server
 69. 69. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 70. 70. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Vào accounts > new account
 71. 71. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Tạo account mail cho client Vào trình duyệt và vào đường link www. “domain”:3000 Đăng nhập bằng quyền admin hay user với client
 72. 72. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Hoàn tất quá trình tạo lập mail server Ta soạn thư gửi Mail
 73. 73. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Nhận được Mail Đã hoàn thành dịch vụ Mail . d. dịch vụ IIS ( web server và FTP ) 1. Vào Server Manager > Roles > Add role để tiến hành cài đặt IIS
 74. 74. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 2. Chọn cài đặt Web server (IIS)
 75. 75. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 3. Chọn FTP Publishing Service gồm cả FTP server và FTP Managerment Console
 76. 76. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Tạo một folder mới với tên là tên trang web định lập, bên trong chứa 1 file WelComeAthena.htm với nội dung trang web
 77. 77. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Vào Start > Administrative Tools > Internet Information Services (IIS) Manager 6. Ở Mục sites của domain nhấp phải chọn add web site
 78. 78. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 7. Đặt tên cho site mới đồng thời trỏ physical path về folder đã tạo ban nãy và set host name cho site mới. 8. Xong ta qua máy trạm mở CMD ping tới máy server . Đã thông chưa.
 79. 79. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 9. Xong vào Web bấm tên host đã tạo sẵn . Đã thành công . f. VPN  VPN client to site . 1. Vào Server Manager > Roles > Add role và tiến hành cài đặt Network Policy and Access Services
 80. 80. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 81. 81. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 2. Chọn cài đặt Routing and Remote Access Services
 82. 82. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 3. Ta vào Star > Administrative Tool > Routing and Remote Access .
 83. 83. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Chọn Configure and enable Routing and Remote Access 5 . Chọn Custom configuration . Ta Next .
 84. 84. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 6. Chọn VPN access và Lan Routing . Xong Next . 7. Finish .
 85. 85. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 8. Ta click chuột phải vào Win-Pua1TYRO JPC (local) chọn Properties .
 86. 86. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 9. Nhập địa chỉ IP của máy vào . Ok 10. Vào Connect to a WordPlace . Bấm địa chỉ IP của máy server và tên của VPN đang làm . Xong Next .
 87. 87. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 11. Chọn Remember this Password xong Create . 12. Nhập tên và Password xong connect .
 88. 88. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 13. Vào lại Routing and Remote Access .vào Properties .
 89. 89. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 14. Vào Security . Nhập Pershared Key vào rồi Ok .
 90. 90. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 15. Restart .
 91. 91. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 16. Chọn Properties máy chủ VPN HIEU 17. Chon Advanced settings nhập Key . Tiếp tục Ok .
 92. 92. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 18. Hoàn Thành và Cài Đặt thành công VPN Client to Site . VPN site to site . Cần 4 server .
 93. 93. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 1. Kiểm Tra Ip của các server PC 2 Server 1 Server 2
 94. 94. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 PC1 2. Vào Routing Remote Access . Để cài đặt cho các server .
 95. 95. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 3. Các bước tạo và cài đặt .
 96. 96. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 97. 97. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 4. Tạo tên và cài đặt địa chỉ IP cho máy trạm tên Ha Noi
 98. 98. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 99. 99. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 100. 100. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 5. Trỏ đến máy chủ Sai Gon
 101. 101. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 6. Hoàn thành làm tương tự như máy chủ Ha Noi . Để cài đặt và tạo địa chỉ IP cho server Sai Gon .
 102. 102. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 103. 103. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 104. 104. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 105. 105. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 7. Hoàn thành bước cài đặt . Xong ta kiểm tra lại . Và mở cho máy chủ Ha Noi Connected . Và Máy chủ Sai Gon Connected . 8. Kiểm tra lai địa chỉ của các máy PC xong ping nếu 2 máy PC . Đã thông .
 106. 106. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 107. 107. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Hoàn Thành quá trình cài đặt Site to Site . IX. Tạo Web bằng Joomla 2.5 trên local. - Cài đặt xampp trên windows server 2008 như mọi chương trình bình thường. Sau khi cài đặt xong, chạy chương trình sẽ xuất hiện bảng lệnh như sau. ( Lưu ý: do Mysql của xampp chạy cùng port với IIS services của server, nên để có thể start Mysql của xampp tacan62 đổi port của xampp hoặc IIS, hoặc remove hoàn toàn IIS services khỏi server bằng remove role trong server manager).
 108. 108. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Xã nén thư mục Joomla_2.5.9 trong thư mục source trong folder Joomla_web doanhnghiep do Athena cung cấp và đổi tên thành webdoanhnghiep, và vào ổ đĩa C > xampp > htdocs > copy thư mục webdoanhnghiep vào. -Nhấp vào Admin bên cạnh nút stop của Mysql trên xampp
 109. 109. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Tại Create new database, nhập vào webdoanhnghiep. - Vào trình duyệt và vào đường link localhost/webdoanhnghiep. ( Lưu ý trình duyệt cần tích hợp adobe flash ). - Chọn ngôn ngữ > Next
 110. 110. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Next giữ nguyên mặc định. - Next
 111. 111. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Loại cơ sở dữ liệu chọn Mysql, tên máy chủ localhost, tên đăng nhập root, tên cơ sở dữ liệu demoweb. Next - Next
 112. 112. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Thêm các thông tin cơ bản cho website - Nhấp chọn gở bỏ thư mục cài đặt. hoàn thành quá trình cài đặt joomla.
 113. 113. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Để quản trị trang ta vào localhost/demoweb/administrator - đăng nhập bằng user name tạo trong phần cài đặt joomla - Để cài template cho trang web, vào Extensions Manager.
 114. 114. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Ở Package File, trỏ đường dẫn về file template đã tải về trước đó
 115. 115. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Chọn Upload and install - Sau khi cài đặt thành công, vào Extensions > Template manager -tick chọn template vừa cài đặt và chọn make Default
 116. 116. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Thành quả. - thêm bài viết ,mục lục và tạo menu trong Joomla + vào content >> category manager >> Add new category
 117. 117. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + ta điền tên mục trong phần title >> Save & New >> lặp lại để tạo một cây thư mục hoàn chỉnh tạo bài viết mới ta vào content >> Article Manager >> Add new article + ta điền tên bài viết vào phần title và nội dung , hình ảnh bài viết vào phần Article Text
 118. 118. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + ta làm tương tự cho các bài viết khác - Tạo menu cho website + để tạo menu cho website , vào menu >> main menu >> Add new menu item + để tạo menu gốc , ở phần menu item type chọn Featured Articles. Giữ nguyên mặc định, thêm thông tin tên item menu ở menu title.
 119. 119. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + để tạo mục chỉ với một bài viết, ở menu item type chọn single Article. Ở mục parent item chọn thư mục chứa bài viết, phần Select article chọn bài viết cho thư mục này.
 120. 120. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Để tạo mục có nhiều bài viết , ở viết menu item type chọn Category Blog. + ta vẫn thiết lập như các mục kia, chỉ khác ở phần Choose a category ta cần trỏ về bài viết của các mục
 121. 121. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + lập lại các bước để có các mục cần thiết trong menu
 122. 122. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Xuất menu ra web, vào Extension Manager + Nhấp chọn Main Menu
 123. 123. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Config như trong hình + Menu đã được Show ra web
 124. 124. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Tạo module trình diễn ảnh + Đầu tiên, vào Content >> Media Manager + Tạo thư mục mới là slide show
 125. 125. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Vào Extension >> Extension Manager và cài đặt file mod_ slideshow + Vào Extension >> Module Manager , chọn Slideshow CK
 126. 126. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình như sau + Chọn Show ở tất cả trang, Nhấp vào select an image , chọn hình insert và đổi tên cho chúng
 127. 127. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Save và xem thành quả
 128. 128. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Tạo Module tin tức cập nhật + Vào Extension >> Extension Manager và tiến hành cài đặt mod_yt_titleflash + Vào Module Manager và chọn YT title flash
 129. 129. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình như sau + Ở phần Category lựa chọn mục sẽ hiển thị trong phần tin tức cập nhật + Chọn chỉ show lên ở trong trang chủ + đây là kết quả
 130. 130. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - tạo module tiêu điểm + Vào Extension >> Extension Manager và tiến hành cài đặt mod_jabulletin2.5.0_tieudiem >> vào Module Manager >> click JA Bulletin
 131. 131. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình như sau + Tại phần Categories selection , lựa chọn thêm phần sẽ hiển thị ở tiêu điểm
 132. 132. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Tạo module danh mục tin + Vào Extension >> Extension Manager và tiến hành cài đặt mod_s1_meganews + Vào Module Manager và chọn SJ Mega News
 133. 133. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình như sau
 134. 134. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Vào Extension Manager tiến hành cài đặt plugin plg_system_sjcore
 135. 135. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Show ra web - Tạo Module HTML custom để quảng cáo + Vào module Manager chọn New , chọn Custom HTML
 136. 136. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + cấu hình , ở phần custom output chọn hình quảng cáo + Chọn chỉ show lên trang chủ
 137. 137. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Show ra web - Tạo module hỗ trợ trực tuyến + Vào Extension Manager và tiến hành cài đặt mod_jms_support_for_joomla
 138. 138. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình + Chọn chỉ show ở trang chủ + Show trên web - Cài đặt hiển thị module youtube + Vào Extension Manager và cài đặt mod_sp_simple_youtube + Vào Module Manager >> click SP simple youtube
 139. 139. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình
 140. 140. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Sau đó vào youtube và copy địa chỉ lưu trữ của đoạn video cần đăng
 141. 141. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Dán địa chỉ đó vào Youtube video ID + Show trên web - Tạo module facebook + Vào Extension Manager tiến hành cài đặt mod_ioysis_facebook + Vào Module Manager
 142. 142. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình + Tại facebook page URL ta điền link facebook cần thiết
 143. 143. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Show trên web - Tạo module thống kê truy cập + Vào Extension Manager và tiến hành cài đặt vinaora_visistors_counter + Vào Module Manager >> vinaora visistors counter
 144. 144. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình + Show trên web - Tạo Footer cho trang web + Vào module Manager chọn New >> custom HTML
 145. 145. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Cấu hình
 146. 146. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Tại mục Custom Output , ta điền nội dung mà mình muốn cho footer + Chọn Show lên tất cả các trang + Show trên web
 147. 147. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 X. Làm VPN trên VPS. Triển khai mô hình VPN client-to-Site trên môi trường Internet ( VPS) 1. Mô hình tổng quát: - 1 VPS chạy Windows Server 2003 - 2 Máy client ra được Internet 2. Tổng quan các bước thực hiện : - Đăng ký Domain - Cấu hình dịch vụ VPN trên VPS và 2 máy client - Kiểm tra kết nối và tiến hành chia sẻ dữ liệu 3. Tiến hành - Đăng ký Domain + ta truy cập vào dot.tk để đăng ký Domain miễn phí
 148. 148. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + sau khi chọn tên Domain ta click GO, click vào Sử Dụng DNS, chọn tab Dịch Vụ DNS của Dot.tk, nhập IP của VPS vào 2 phần địa chỉ IP của máy chủ + lựa chọn tài khoản để quản lý tên miền. + sau khi đăng nhập vào my.dot.tk. ta click vào Domain Panel để vào danh sách các domain đã đăng ký , lựa chọn domain cần sử dụng sau đó click Modify
 149. 149. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Cấu hình dịch vụ VPN Client to Site trên VPS và Client + trên VPS ta không cần nâng cấp Domain Controller hay DNS gì nữa, chỉ cần sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. Nếu ta làm vậy thì VPS sẽ bị mất kết nối + trên VPS ta mở dịch vụ Routing and Remote Access + click phải vào NEW- LIFE chọn “ Configure and Enable Routing and Remote Access ”
 150. 150. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + click NEXT + chọn Custom Configuration
 151. 151. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + click VPN Access và LAN – Routing + click Finish >>> hiện ra hộp thoại yêu cầu cài đặt chọn YES
 152. 152. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + click phải vào NEW-LIFE >> chọn Properties >> Tab IP>> Static Address Pool >> điền dãy IP mà bạn muốn VPN Server cấp cho các client khi kết nối vào + vào Computer Management tạo 2 User hongphuc và phuckon rùi cấp quyền truy cập từ xa cho 2 User này
 153. 153. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + trên windows 7 ta vào Network and Sharing Center >> Set up a connection a network
 154. 154. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + tại Internet Address : nhập domain hoặc ip của VPN server ( VPS) + nhập User đã tạo trên VPS Server
 155. 155. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + Đã kết nối thành công
 156. 156. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + trên máy windows XP : ta vào Network Connection >> Creat a new connection + click Next, chọn connect to the network at my workplace
 157. 157. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + nhập vào tên miền hoặc IP của VPN Server
 158. 158. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + click NEXT, và nhập User đã tạo trên VPN Server
 159. 159. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 + kết nối thành công + trên win 7 ta tiến hành truy cập thư mục share của win xp + trên win xp ta cũng làm ngược lại
 160. 160. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 XI. Làm mail trên VPS Ta tiến hành cài MDaemon 1. Các bước cài đặt MDaemon.
 161. 161. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Để trống nếu không có Key Nhập tên domain của server
 162. 162. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Tạo user admin Nhập DNS của server
 163. 163. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008
 164. 164. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 - Sau khi cài đặt xong ta vào star > MDeamon > star MDeamon.
 165. 165. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Tiếp đến ta vào firefox > tranthanhhieu.tk:3000 > đang nhập vào quyền admin Ta sẽ vào máy win 7 vào Gmail và gửi mail về MDaemon trong VPS.
 166. 166. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Ta qua VPS xem MDaemon đã nhận được. .
 167. 167. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 XII. Làm web tren VPS Ta tiến hành cài Xampp-win32-1.7.3 và quá trình cài đặt xong thì ta sẽ được như thế này. Tiếp theo ta vào serer 2008 vào local/phpmyadmin/ chon vào muc webdoanhnghiep.
 168. 168. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Và bấm vào export. Kéo xuống ta bấm Go và chọn thư mục để lưu file webdoanhnghiep.
 169. 169. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Sau đó ta copy thư mục vừa lưu đem vào VPS và ta vào local/phpmyadmin/ chon vào muc webdoanhnghiep. Ta bấm vào mục inport > chon Browse thư mục webdoanhnghiep vua export vào VPS. Và copy toàn bộ thư mục webdoanhnghiep ở bên local vào thư muc xampp bên vps vào Xampp > htdocs > webdoanhnghiep.
 170. 170. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Và kết quả đạt được.
 171. 171. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 XIII: KẾT LUẬN Nhìn chung các công việc em đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên sẽ còn nhiều thiếu sót, đa phần là quá trình tự học. Vì thế mong Thầy cô, các bạn đánh giá và đưa ra những ý kiến đóng góp để khắc phục và sữa chữa. Bênh cạnh trình độ chuyên mông cũng cần có những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm cũng hết sức quan trọng. Thực tập là giai đoạn quan trọng của sinh viên, giúp sinh viên có cơ hội làm việc thực tế nhằm củng cố kĩ năng, chuẩn bị cho giai đoạn làm việc thật sau khi tốt nghiệp.Trong quá trình thực tập tại Trung tâm ATHENA, nhóm chúng em được tiếp xúc với một môi trường làm việc chuyên nghiệp, các công nghệ, thiết bị,các mô hình thực tế... Qua đó nhóm học hỏi được những kinh nghiệm nhất định và có những suy nghĩ đóng góp sau: Về công việc: Để thiết kế và triển khai một hệ thống mạng cho một công ty, cần có nhiều bộ phận phối hợp với nhau để thực hiện và hoàn thành dự án. Về phát triển kỹ năng: Để các bộ phận có thể phối hợp tốt mỗi nhân viên cần có những kỹ năng cơ bản để làm việc trong đội, nhóm: o Làm việc nhóm: Kỹ năng làm việc nhóm là khả năng làm việc hiệu quả trong đội ngũ. Đó là việc có thể sử dụng đúng người để có được kết quả tốt nhất và luôn sẵn sàng để có thể lãnh đạo hoặc phối hợp làm theo. o Tìm hiểu – thu thập thông tin: Quản lý thông tin là khả năng biết được nơi để có được thông tin cần thiết - để tìm kiếm, định vị, và thu thập nó. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực khác nhau, cho dù chúng là từ những con người hoặc từ các tài liệu trong thế giới rộng lớn của công nghệ o Kỹ năng giải quyết vấn đề - Tính linh hoạt : Tính linh hoạt là khả năng thích nghi để giải quyết công việc chúng ta gặp phải hàng ngày trong
 172. 172. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 công việc lẫn đời sống riêng. Giải quyết vấn đề là xác định vấn đề, nghiên cứu giải pháp và đưa ra những quyết định hiệu quả.  Về công nghệ: với lợi thế là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ,ATHENA có hạ tầng CNTT hiện đại ,an toàn và thông suốt.
 173. 173. Nghiên Cứu Và Triển Khai Các Dịch Vụ Trên Windows Server 2008 Link slideshare và VIDEO.

×