Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thảo luận logic học

1,864 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thảo luận logic học

  1. 1. Trình bầy: Nhóm 1-tổ 2 Đơn vị: Khoa CNTT K5
  2. 2. Chương1 Câu1 ◦ Từ “Logic” có ý nghĩa như thế nào? ◦ Tại sao lại gọi là “Logic học hình thức”? Phương pháp nghiên cứu “Biện chứng” và “Siêu hình” là gì? Khác nhau như thế nào? ◦ Đối tượng của Logic học là gì? ◦ Khoa học Logic có ý nghĩa như thế nào? Câu 2: ◦ Trình bày quá trình nhận thức của con người? ◦ Ngôn ngữ, Ngôn ngữ nhân tạo là gì? Liệt kê những ký hiệu trong ngôn ngữ logic vị từ? ◦ Trình bày các hằng logic, ý nghĩa tư tưởng của các hằng logic.
  3. 3. Chương 2 Câu 1: ◦ Trình bày những hiểu biết về ý niệm, khái niệm? Những đặc điểm của khái niệm? Câu 2: ◦ Phân tích khái niệm “Cá” (bao gồm nội hàm, ngoại diên) ◦ Tìm các khái niệm có quan hệ mâu thuẫn, đối lập, đồng nhất, bao hàm, giao nhau với khái niệm “Cá” (càng nhiều càng tốt) ◦ Mở rộng, thu hẹp khái niệm “Cá” ◦ Định nghĩa khái niệm “Cá”
  4. 4.  Ý nghĩa của từ “logic” được sử dụng với 3 nghĩa sau: ◦ Để chỉ các mối liên hệ tất yếu có tính quy luật giữa các sự vật và các hiện tượng của giới hiện thực -> “logic khách quan” ◦ Để chỉ những mối liên hệ tất yếu, có tính quy luật giữa các ý nghĩ, các tư tưởng trong tư duy, trong lập luận -> “logic chủ quan” ◦ Để chỉ một bộ môn khoa học nghiên cứu về tư duy - > Logic học
  5. 5.  Logic học hình thức
  6. 6.  Đối tượng của logic học gồm có: ◦ Nhận thức và hình thức của tư duy ◦ Hình thức logic và quy luật của logic ◦ Tính chân thực của tư tưởng và tính đúng đắn về hình thức của lập luận ◦ Logic học va ngôn ngữ

×