Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

windows phone 8 Development - IsolatedStorage-C8

363 views

Published on

windows phone 8 Development - IsolatedStorage

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

windows phone 8 Development - IsolatedStorage-C8

 1. 1. WindowsPhone8 1
 2. 2. Windows Phone Microsoft Corporation. Chương 8 Isolated Storage Nhóm Thực hiện: Lê Trung Hiếu Phan Dương Hiền
 3. 3. Windows Phone Microsoft Corporation. isolatedstorage
 4. 4. Windows Phone Microsoft Corporation. isolatedstorageclasses  IsolatedStorageFile  GiúpthaocácvớifilesvàFolders  IsolatedStorageFileStream  Giúptruycậpvànhữngfileslưutrữtrongisolatedstorage  IsolatedStorageSettings  GiúplưutrữdữliệutrongisolatedstorageởdạngTừkhóa-giátrị 4
 5. 5. Windows Phone Microsoft Corporation. datastorage
 6. 6. Windows Phone Microsoft Corporation. IsolatedStorageFile
 7. 7. Windows Phone Microsoft Corporation. IsolatedStorageFile/save 7
 8. 8. Windows Phone Microsoft Corporation. isolatedstorage/loading 8
 9. 9. Windows Phone Microsoft Corporation. IsolatedStorageFile/Delete 9
 10. 10. Windows Phone Microsoft Corporation. DemoIsolatedStorageFile 10
 11. 11. Windows Phone Microsoft Corporation. IsolatedStorageSettings 11
 12. 12. Windows Phone Microsoft Corporation. applicationsetting  Lưu trữ appsettings giống như trong web  Dùng đối tượng ApplicationSettings trong isolated storage  ApplicationSettings lưu trữ dữ liệu ở dạng từ khóa- giá trị 12 Khi người dùng thoát khỏi ứng dụng, Windows Phone tự động gọi phương thức Save để lưu IsolatedStorageSettings.
 13. 13. Windows Phone Microsoft Corporation. applicationsetting/add 13
 14. 14. Windows Phone Microsoft Corporation. applicationsetting/loading 14
 15. 15. Windows Phone Microsoft Corporation. applicationsetting/delete 15
 16. 16. Windows Phone Microsoft Corporation. Demo 16
 17. 17. Windows Phone Microsoft Corporation. thank you 17 thank you

×