Quiche hieuqua 2007

263 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quiche hieuqua 2007

  1. 1. SÔÛ LÑTBXH TÆNH LAÂM ÑOÀNG COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRUNG TAÂM 05 – 06 Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc Soáâ : /TT Ñöùc Troïng, ngaøy thaùng 01 naêm 2007 QUI CHEÁ THEO DOÕI, CHAÁM ÑIEÅM HIEÄU QUAÛ COÂNG VIEÄC Nhaèm ngaøy caøng naâng cao chaát löôïng coâng taùc, caên cöù Qui cheá chi tieâu noäi boä naêm 2007, Trung taâm 05-06 tieáp tuïc thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû coâng vieäc thöôøng xuyeân ñaõ ñöôïc phaân coâng cho töøng chöùc danh. Vieäc ñaùnh giaù ñöôïc Ban thi ñua thöïc hieän thöôøng xuyeân, keát quaû xeáp loaïi ñöôïc toång hôïp vaøo moãi cuoái thaùng. Caên cöù keát quaû chaám ñieåm do Ban thi ñua cung caáp, Hoäi ñoàng khen thöôûng – kyû luaät seõ xem xeùt ñieàu chænh taêng theâm heä soá tieàn löông toái thieåu (goïi taét laø löông hieäu quaû) cho töøng caù nhaân theo ñònh möùc ñöôïc qui ñònh taïi Qui cheá chi tieâu noäi boä cuûa cô quan I. QUI ÑÒNH CHUNG: 1.Taát caû caùn boä coâng chöùc, vieân chöùc baûo ñaûm thöïc hieän toát caùc noäi dung traùch nhieäm ñaõ qui ñònh taïi Qui cheá laøm vieäc cuûa cô quan. Ngoaøi ra, moãi caù nhaân baûo ñaûm khoâng bò khaáu tröø ñieåm thi ñua troïng ñieåm. Neáu ñieåm thi ñua troïng ñieåm bò tröø trong haïn möùc cho pheùp thì caù nhaân ñöôïc xem xeùt tính löông hieäu quaû theo töøng möùc ñoä töông öùng. Neáu ñieåm thi ñua troïng ñieåm bò tröø vöôït quaù haïn möùc cho pheùp thì caù nhaân khoâng ñöôïc tính löông hieäu quaû, ñoàng thôøi bò xem xeùt khaû naêng duy trì chöùc danh coâng taùc hieän höõu hoaëc xem xeùt duy trì hôïp ñoàng laøm vieäc 2.Haïn möùc ñieåm bò tröø ñöôïc pheùp laø döôùi 60 ñieåm/thaùng. Haïn möùc naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh phuø hôïp vôùi thöïc teá töøng thôøi ñieåm. Giaùm ñoác Trung taâm quyeát ñònh vieäc ñieàu chænh naøy treân cô sôû ñeà nghò cuûa Hoäi ñoàng thi ñua 3.Thôøi gian xeùt ñeå chi löông hieäu quaû haøng thaùng cho moãi caù nhaân töông öùng vôùi thôøi gian laøm vieäc trong thaùng cuûa caù nhaân ñoù taïi cô quan II. QUI ÑÒNH CUÏ THEÅ CHO TÖØNG CHÖÙC DANH: CHÖÙC ÑV MÖÙC KHAÁU TT NOÄI DUNG KHAÁU TRÖØ DANH TÍNH TRÖØ 1 Taát caû -Vi phaïm qui ñònh veà ñaïo ñöùc tö töôûng vuï 50ñ caùc -Khoâng chaáp haønh söï phaân coâng cuûa ngöôøi coù löôït 50ñ
  2. 2. thaåm quyeàn vuï 30ñ -Gaây maát ñoaøn keát trong noäi boä löôït 05ñ -Khoâng baûo ñaûm giôø giaác, la caø haøng quaùn trong löôït 10ñ giôø laøm vieäc löôït 20ñ -Khoâng maëc ñoàng phuïc khi vaøo cô quan löôït 60ñ -Bò xöû phaït caùc qui ñònh veà an toaøn giao thoâng löôït 60ñ -Ñaùnh hoïc vieân maø khoâng vì lyù do phoøng veä chính ñaùng löôït 10ñ -Giuùp ñôõ hoaëc ñeå thaân nhaân mang traùi pheùp löôït 30ñ haøng hoùa vaøo cho HV, mua hoä hoaëc cho hoïc vieân caùc loaïi haøng traùi pheùp löôït 30ñ chöùc -Khoâng hoã trôï ñoàng ñoäi khi xaûy ra tình huoáng baát danh thöôøng buoåi 25ñ -Huùt thuoác trong cô quan. Uoáng röôïu trong cô quan (khi chieác 180ñ khoâng ñöôïc pheùp) hoaëc coù muøi röôïu khi vaøo cô löôït 60ñ quan löôït 20ñ -Khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao hoaëc chaát löôït 20ñ löôïng nhieäm vuï khoâng ñaït yeâu caàu -Nghæ vieäc khoâng coù lyù do -Ñeå maát coâng cuï hoã trôï -Söû duïng traùi pheùp coâng cuï hoã trôï -Tieát loä thoâng tin hoaït ñoäng cuûa cô quan cho hoïc vieân -Chöùng töø thanh toaùn khoâng ñaày ñuû, chaäm treã 2 Giaùo -Khoâng laäp hoà sô xaõ hoäi cuûa hoïc vieân theo keá löôït 10ñ vieân hoaïch löôït 10ñ chuû -Khoâng hoaøn thaønh tieán ñoä coâng taùc ñöôïc giao vuï 10ñ nhieäm -Ñeå keùo daøi caùc vuï vieäc tieâu cöïc trong hoïc vieân do mình phuï traùch: noäi vuï phoøng ôû khoâng ngaên naép, maát veä sinh, maát ñoaøn keát, söû duïng ñieän thaùn 20ñ traùi pheùp, khoâng maëc ñoàng phuïc g 10ñ -Thieân vò hoaëc khoâng thöôûng phaït HV theo ñuùng löôït noäi qui 10ñ -Khoâng thöïc hieän caùc hoaït ñoäng chuyeân moân ñöôïc löôït giao (giao ban, töï quaûn, hoïc taäp, lao ñoäng vv) 2
  3. 3. -Phaân coâng HV (ngoaøi danh saùch duyeät) ra ngoaøi cô quan -Cung öùng taøi chính, taøi saûn hoaëc thanh toaùn löôït 10ñ chöùng töø khoâng kòp thôøi maø khoâng coù lyù do chính ñaùng, khoâng baùo caùo laõnh ñaïo löôït 20ñ -Thanh toaùn taøi chính khi chöa coù pheâ duyeät cuûa löôït 50ñ thuû tröôûng löôït 10ñ -Laøm maát chöùng töø taøi chính -Sai soùt hoaëc chaäm treã nghieäp vuï, bò cô quan caáp löôït 10ñ Keá 3 treân nhaéc nhôû hoaëc khoâng chaáp nhaän quyeát toaùn löôït 10ñ toaùn -Khoâng thöïc hieän coâng vieäc ñuùng tieán ñoä ñöôïc giao löôït 10ñ -Gaây khoù khaên khoâng chính ñaùng trong thanh toaùn löôït 30ñ vôùi CBVC vaø khaùch haøng -Khoâng theo doõi, quaûn lyù taøi saûn cô quan -Khoâng thöïc hieän coâng khai taøi chính ñònh kyø theo qui ñònh -Thaùi ñoä thieáu taän tình, khoâng nieàm nôû, khoâng löôït 10ñ saün saøng löôït 10ñ -Khoâng baûo ñaûm giôø giaác coâng taùc löôït 10ñ -Chöùng töø thanh toaùn khoâng ñaày ñuû, chaäm treã löôït 30ñ 4 Laùi xe -Vi phaïm an toaøn giao thoâng löôït 10ñ -Chaäm baûo trì söûa chöõa thaùn 10ñ -Khoâng giöõ gìn veä sinh cho xe, maùy vaø khu vöïc ñeå g xe -Ñeå toàn taøi saûn ngoaøi kho löôït 10ñ -Thaát thoaùt haøng hoùa löôït 50ñ -Xuaát nhaäp khoâng coù chöùng töø löôït 20ñ -Maát hoaëc thieáu chöùng töø quaûn lyù kho löôït 40ñ Thuû 5 -Xuaát kho (hoaëc cho möôïn) khi chöa coù yù kieán laõnh löôït 10ñ kho ñaïo löôït 10ñ -Saép xeáp kho khoâng ngaên naép löôït 20ñ -Baûo quaûn haøng hoùa khoâng toát, ñeå coân truøng caén phaù 6 Thuû -Thieáu huït tieàn maët maø khoâng coù lyù do löôït 50ñ 3
  4. 4. -Xuaát tieàn khi chöa coù duyeät cuûa laõnh ñaïo löôït 30ñ quó -Khoâng (hoaëc coá tình chaäm) xuaát tieàn theo leänh löôït 20ñ laõnh ñaïo -Saép xeáp, phaân loaïi hoà sô sai qui caùch, khoâng khoa löôït 10ñ hoïc löôït 30ñ Vaên 7 -Laøm thaát laïc hoà sô löôït 10ñ thö -Khoâng cung öùng kòp thôøi hoà sô coù lieân quan coâng vieäc -Khoâng baûo ñaûm veä sinh trong cheá bieán vaø phuïc löôït 20ñ vuï (ñeán möùc laäp bieân baûn) -Khoâng baûo ñaûm chaát löôïng thöïc phaåm: thöïc löôït 20ñ phaåm khoâng naáu chín, khoâng caûi tieán moùn aên -Khoâng baûo ñaûm traät töï, ñeå HV khoâng coù traùch löôït 10ñ Caáp 8 nhieäm vaøo khu vöïc laøm vieäc döôõng -Khoâng thöïc hieän coâng khai taøi chính löôït 10ñ -Phuïc vuï khoâng kòp thôøi theo lòch hoaït ñoäng chung löôït 10ñ -Laøm thaát thoaùt trang bò ñöôïc giao löôït 20ñ -Ñeå hoïc vieân giuùp vieäc boû troán löôït 50ñ -Ñeå hoïc vieân giuùp vieäc vi phaïm kyû luaät löôït 10ñ 9 NV -Ñeå hoïc vieân boû troán ngoaøi khu vöïc haøng raøo ngöôø 50ñ baûo -Ñeå hoïc vieân boû troán trong khu vöïc haøng raøo i 80ñ veä -Khoâng xöû lyù hoïc vieân gaây roái hoaëc boû troán ngöôø 100ñ (hoaëc coâng khai i 100ñ ngöôøi -Maát taøi saûn trong ca tröïc löôït 10ñ laøm -Laøm vieäc rieâng hoaëc nguû trong giôø tröïc löôït 10ñ nhieäm -Tröïc khoâng ñuùng vò trí ñöôïc phaân coâng, hoaëc cho löôït vuï HV vaøo vò trí tröïc troø chuyeän löôït 05ñ quaûn -Ñeå hoïc vieân vi phaïm phaân khu maø khoâng xöû lyù 05ñ lyù hoïc -Duy trì hieäu leänh keûng khoâng ñuùng qui ñònh löôït 05ñ vieân) -Thöïc hieän khoâng ñuùng veà qui ñònh tieát kieäm ñieän löôït nöôùc (taét môû ñieän nöôùc sai giôø, sai ñònh möùc) löôït 25ñ -Ñeå hoïc vieân ñi laïi traùi pheùp trong khu vöïc lao ñoäng vöôøn hoaëc mang caùc loaïi haøng traùi pheùp veà cô löôït 10ñ quan 15ñ -Khoâng chaám coâng lao ñoäng hoaëc chaám coâng sai löôït 15ñ 4
  5. 5. -Ñeå hoïc vieân huùt thuoác hay uoáng röôïu ngoaøi cô löôït quan löôït -Ñeå hoïc vieân ra ngoaøi khu vöïc ñöôïc phaân coâng -Baùn haøng sai qui ñònh veà giaù caû, chuûng loaïi löôït 20ñ -Thaùi ñoä phuïc vuï khoâng toát: thieân vò, caùu gaét löôït 10ñ Nhaân -Khoâng baûo ñaûm chöùng tö,ø soå saùch theo qui ñònh löôït 20ñ vieân -Khoâng caûi tieán chuûng loaïi haøng hoùa, khoâng phuïc löôït 10ñ 10 baùn vuï haøng töï cheá bieán haøng -Khoâng quaûn lyù toát trang bò ñöôïc giao löôït 20ñ -Ñeå hoïc vieân giuùp vieäc boû troán löôït 50ñ -Ñeå hoïc vieân giuùp vieäc vi phaïm kyû luaät löôït 10ñ -Khoâng baûo ñaûm veä sinh hoaëc traät töï nôi laøm vieäc löôït 10ñ -Khoâng baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng trong cô quan löôït 10ñ -Thaùi ñoä phuïc vuï khoâng toát löôït 10ñ -Quaûn lyù thuoác vaø duïng cuï khoâng ñuùng qui ñònh löôït 20ñ Caùn -Khoâng ñaày ñuû soå saùch theo qui ñònh löôït 20ñ 11 boä -Laøm maát taøi saûn, hoaëc taøi saûn bò hö hoûng do loãi löôït 30ñ y teá chuû quan löôït 30ñ -Khoâng thöïc hieän caùc qui ñònh ñieàu trò, tö vaán beänh löôït 50ñ nhaân -Ñeå xaûy ra tai bieán do loãi chuû quan 12 Tröôûng -Khoâng baûo ñaûm tieán ñoä coâng taùc ñöôïc giao cho löôït 10ñ phoøng, caù nhaân löôït 10ñ phoù -Khoâng baûo ñaûm tieán ñoä coâng taùc chung cuûa löôït 10ñ tröôûng toaøn phoøng phoøng -Khoâng giaùm saùt, ghi cheùp dieãn tieán haønh vi cuûa löôït 20ñ (phuï caùc nhaân vieân thuoäc quyeàn traùch -Khoâng xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm noäi qui coâng löôït 20ñ phoøng) taùc cuûa nhaân vieân thuoäc quyeàn -Ñeå coâng vieäc chuyeân moân mình phuï traùch toàn löôït 20ñ ñoïng hieän töôïng yeáu keùm keùo daøi, chaäm khaéc phuïc löôït 20ñ -Khoâng thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng baûo ñaûm tính löôït 30ñ ñoaøn keát, phoái hôïp giöõa caùc thaønh vieân trong ngöôø 05ñ phoøng i 15ñ 5
  6. 6. -Thöïc hieän khoâng toát söï phoái hôïp vôùi caùc phoøng ngöôø baïn i -Ñeå nhaân vieân bò kyû luaät -Coù nhaân vieân ñeå hoïc vieân boû troán ngoaøi vöôøn -Coù nhaân vieân ñeå hoïc vieân boû troán trong khu vöïc cô quan -Khoâng quaûn lyù toát ñaát ñai, ñeå xaûy ra tranh chaáp löôït 20ñ laán chieám maø khoâng tröïc tieáp xöû lyù vaø tham möu Nhaân vôùi laõnh ñaïo bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi vieân -Khoâng baûo ñaûm tieán ñoä coâng vieäc ñöôïc giao löôït 10ñ phuï -Khoâng toå chöùc giao khoaùn, nghieäm thu cuï theå vaø löôït 20ñ traùch 13 kòp thôøi caùc coâng vieäc giao khoaùn cho hoïc vieân vaø SX, coâng nhaân löôït 20ñ nhaân -Khoâng thöïc hieän, quaûn lyù soå saùch taøi lieäu coù löôït 30ñ vieân lieân quan löôït 20ñ SX -Sai soùt trong tính toaùn gaây thieät haïi taøi chính -Laøm thaát thoaùt coâng cuï ñöôïc giao -Khoâng thöïc hieän ñöôïc tieán ñoä coâng taùc cuûa caù löôït 10ñ nhaân kyø 10ñ -Khoâng thöïc hieän ñöôïc tieán ñoä coâng taùc cuûa boä phaän mình phuï traùch löôït 20ñ -Ñeå boä phaän chuyeân moân mình phuï traùch yeáu keùm maø khoâng coù bieän phaùp chaán chænh vaø khaéc Ban thaùn 10ñ 14 phuïc giaùm g 20ñ ñoác -Khoâng toå chöùc phoái hôïp ñöôïc giöõa caùc boä phaän löôït 30ñ -Khoâng baûo ñaûm cung öùng taøi chính, taøi saûn phuïc löôït vuï coâng taùc 30ñ -Thöïc hieän sai caùc qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc trong löôït quaûn lyù ñieàu haønh cô quan -Ñeå CBVC trong boä phaän mình phuï traùch bò kyû luaät Ghi chuù: 1.Ngoaøi caùc qui ñònh naøy, tuøy theo möùc ñoä vi phaïm, ngöôøi vi phaïm bò xöû lyù caùc hình thöùc kyû luaät khaùc nhö: ñeàn buø vaät chaát, haï baäc thi ñua, bò Hoäi ñoàng kyû luaät xem xeùt kyû luaät 2.Caùch tính ñieåm: -Neáu soá ñieåm bò tröø töø 01 ñeán 20 ñieåm, caù nhaân ñöôïc höôûng löông hieäu quaû vôùi heä soá 0,5. Soá ñieåm tröø khoâng bò baûo löu 6
  7. 7. -Neáu soá ñieåm bò tröø töø 21 ñeán 30 ñieåm, caù nhaân ñöôïc höôûng löông hieäu quaû vôùi heä soá 0,4. Soá ñieåm tröø khoâng bò baûo löu -Neáu soá ñieåm bò tröø töø 31 ñeán 40 ñieåm, caù nhaân ñöôïc höôûng löông hieäu quaû vôùi heä soá 0,3. Soá ñieåm tröø khoâng bò baûo löu -Neáu soá ñieåm bò tröø töø 41 ñeán 50 ñieåm, caù nhaân ñöôïc höôûng löông hieäu quaû vôùi heä soá 0,2. Soá ñieåm tröø khoâng bò baûo löu -Neáu soá ñieåm bò tröø töø 51 ñeán 59 ñieåm, caù nhaân ñöôïc höôûng löông hieäu quaû vôùi heä soá 0,1. Soá ñieåm tröø khoâng bò baûo löu -Neáu soá ñieåm bò tröø töø 60 ñieåm trôû leân, caù nhaân seõ khoâng ñöôïc höôûng tieàn löông hieäu quaû cuûa thaùng. Phaàn ñieåm vöôït treân 60 seõ bò tính vaøo thaùng sau. 3.Ñieåm baûo löu: -Neáu soá ñieåm tröø bò baûo löu cuûa thaùng tröôùc khoâng vöôït qua 15 ñieåm, soá ñieåm tröø cuûa thaùng sau khoâng quaù 15 ñieåm thì ñöông nhieân soá ñieåm baûo löu cuõng ñöôïc xoùa. Taát caû caùc tröôøng hôïp khaùc ñeàu bò baûo löu. -Neáu ñieåm baûo löu cuûa thaùng tröôùc vaãn coøn, nhöng soá ñieåm tröø thaùng sau khoâng vöôït quaù 15 ñieåm, phaàn ñieåm tröø naøy ñöôïc xoùa, khoâng bò coäng vaøo ñieåm baûo löu 4.Ñieåm thöôûng: tröïc tieáp taäp trung laïi hoïc vieân ñaõ boû troán: thöôûng 50ñ/ löôït; tröïc tieáp taäp trung laïi hoïc vieân ñaõ boû troán khi coù cô quan chöùc naêng phoái hôïp: soá ñieåm thöôûng chia ñeàu cho ngöôøi tröïc tieáp tham gia, phaùt hieän quaû tang haønh vi cuûa nhaân vieân khaùc ñem haøng caám vaøo cô quan cho hoïc vieân: thöôûng 100ñ/ löôït. Soá ñieåm naøy ñöôïc baûo löu ñeå goùp phaàn khaéc phuïc caùc khuyeát ñieåm cuûa ngöôøi ñöôïc ñieåm thöôûng 5.Caù nhaân naøo vi phaïm caùc loãi naëng hôn caùc haønh vi trong qui cheá naøy, gaây haäu quaû nghieâm troïng, ñöông nhieân caù nhaân ñoù khoâng ñöôïc tính löông hieäu quaû cuûa thaùng ñoù 6.Qui cheá naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 01/02/2007. Qui cheá seõ ñöôïc ñieàu chænh khi cô quan chuyeån vaøo hoaït ñoäng taïi cô sôû môùi Nôi nhaän: GIAÙM ÑOÁC - Caùc phoøng (ñeå thöïc hieän) - Löu VP.TT 7

×